Nummer 14/10 26 mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 14/10 26 mei 2010"

Transcription

1 Nummer 14/10 26 mei 2010

2 Nummer 14/ mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in electronische vorm via de website van NL Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in electronische vorm op de website van NL Octrooicentrum. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office Adres: NL Octrooicentrum Address: Netherlands Patent Office Patentlaan 2, 2 Patentlaan Postbus 5820, Post Office Box: HV Rijswijk, 2280 HV Rijswijk Telefoon: , Telephone: Telefax: Telefax: Bankrekeningnummer: Account: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Overige zaken: RBS Other matters: RBS

3 Nummer 14/ mei 2010 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 15 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 116 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 156 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 157 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 158 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 159 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 161 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 162 Heading MED Contains data concerning other communications. 163 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 200 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 14/ mei 2010 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (34) Oorspronkelijk land van indiening (34) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (40) Datum van inschrijving (40) Date(s) of making available to the public (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date (44) Datum van openbaarmaking (44) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (45) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (46) Inschrijvingsdatum conclusies (46) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (47) Verleningsdatum octrooi (47) Date from which the patent takes effect (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (48) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (54) Korte aanduiding (54) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 14/ mei 2010 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (74) Naam gemachtigde (74) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (84) Aangewezen landen bij regionale octrooien (84) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (94) Expiratiedatum voor een topografie (94) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 14/ mei 2010 Rubrieken NL1 Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) A01B 63/10 (21) (22) (54) Landbouwmachine. (71) Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH te Grieskirchen, Oostenrijk (AT) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Andreas Gadermayr te Dorf an der Pram, Oostenrijk (AT) (31) (32) (33) (41) (51) A01D 75/18 A01D 34/66 (21) (22) (54) Landbouwmachine met impactbeveiliging. (71) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Jelle Fredo Oudemans te Maassluis (41) (51) A01H 5/08 A01H 1/04 (21) (22) (54) Resistance to post harvest deterioration in cucumber. (71) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. te De Lier (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Johannes Willem Kloet te Moerkapelle Robert Hélène Ghislain Driks te Oudenbosch Joyce Sylvia Velterop te Rijswijk Cornelis Maria Petrus van Dun te Roosendaal (31) / (32) (33) Europees Octrooi Bureau (41) (51) A22C 21/04 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het met uiteenlopende intensiteiten broeien van verschillende onderdelen van een pluimveekarkas. (71) Stork PMT B.V. te Boxmeer (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Maurice Eduardus Theodorus van Esbroeck te Bemmel Marco Johan Halfman te Zeddam Erik Jan van de Griend te Oss Adrianus Josephus van den Nieuwelaar te Gemert (41) (51) A45C 13/24 A45C 13/20 (21) (22) (54) Antidiefstal-inrichting voor handbagage. (71) Excellent Products B.V. te Zwaag (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Monique Antoinette Ansink te Zwaag (41) (51) A47J 29/06 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het dompelen van een object in een vloeistof. (71) Inno B.V. te Barendrecht (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Oscar Middendorp te Barendrecht (21) (41) (22) (51) A47K 17/02 (21) (22) (54) Railsysteem. (71) Hendrik-Jan Nikkels te Bathmen (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Hendrik-Jan Nikkels te Bathmen (41) (51) A61B 5/00 (21) (22) (54) Wireless device for confirmatory diagnosis of cystic fibrosis through analysis of sweat chloride. (71) Tecnicas Cientificas Para Laboratorio S.A. te Barcelona, Spanje (ES) (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Alejandro Caceres Galvez te Sant Celoni, Spanje (ES) Rosa Passarell Serred te Sant Celoni, Spanje (ES) (31) 12/ (32) (33) (41) (51) A61G 7/10 (21) (22) (54) Collapsible lift and transfer device. (71) Exodus Holding B.V. te Vierhouten (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Mattheas Robertus van Scheppingen te Hulshorst (41) (51) A61L 12/14 A61K 31/728 A61K 31/4172 A61K 31/198 A61K 31/164 (21) (22) (54) Contact lens care solution. (71) Louis Johan Wagenaar te Leiden (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Louis Johan Wagenaar te Leiden (41) (51) A61L 9/16 A61L 9/14 A61L 9/03 (54) Vernevelinrichting, luchtbehandelingsysteem en werkwijze voor het vernevelen van een vloeistof. (71) Yaena Solutions B.V. te Berkel en Rodenrijs (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Guy Timothy Brus te Pijnacker Cornelis de Lange te Berkel en Rodenrijs (31) (32) (33) Nederland (41) (51) A61L 9/20 (21) (22) (54) Inrichting voor luchtbehandeling. (71) Cherry Unlimited B.V. te Tiel (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Martinus Kers te Tiel

7 Nummer 14/ mei 2010 Greult Cornelis Wilhelmus de Haan te Eerbeek (41) (51) A61N 1/39 A61M 16/00 A61H 31/02 A61H 31/00 (21) (22) (54) Apparatus and system for monitoring breathing or ventilation, defibrillator device, apparatus and system for monitoring chest compressions, valve apparatus. (71) Emergency Pulmonary Care B.V. te Voorschoten (72) Gerardus Wilhelmus Lugtigheid te Spijkenisse (41) (51) A63B 71/00 A63B 6/00 A63B 5/11 (21) (22) (54) Trampoline padding element, trampoline padding cover and trampoline padding assembly. (71) Berg Toys B.V. te Wekerom (72) Hendrik van den Berg te Wekerom (41) (51) B65G 65/46 B65B 1/12 B01F 7/18 B01F 3/18 B01F 15/02 (21) (22) (54) Inrichting voor het afgeven van stoffen. (71) Arnoldus Maarten Maria Rovers te Beesel (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Arnoldus Maarten Maria Rovers te Beesel (41) (51) B01J 23/89 B01J 23/755 B01J 23/72 (21) (22) (54) Shell catalyst, process for its preparation and use. (71) SÜD-CHEMIE AG te München, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Hans-Jörg Wölk te Rosenheim, Alfred Hagemeyer te Bad Aibling, Frank Grossmann te München, Sylvia Neumann te Grosskarolinenfeld, Gerhard Mestl te München, (31) (32) (33) (41) (51) B05D 3/14 (21) (22) (54) Method for treatment of an adhesive chromium comprising primersurface. (71) Technische Universiteit Delft te Delft (74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam (72) Irina Cringus te Delft Johannes Aaldert Poulis te Leiden Adriaan Kwakernaak te Aalsmeer Rinze Benedictus te Delft (41) (51) G09B 23/00 B23Q 3/10 (21) (22) (54) Werkwijze en samenstel voor het vervaardigen van een industrieel prototype, en een prototype. (71) STT Products B.V. te Tolbert (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Pieter Steursma te Tolbert (41) (51) B29C 70/54 B29C 70/48 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een paneel, alsmede kern daarvoor. (71) FiberCore Europe B.V. te Rotterdam (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Hendricus Alphonsus Peeters te Rotterdam (41) (51) G03F 7/004 G03C 1/00 B41J 2/475 B41J 2/435 (21) (22) (54) Werkwijze en printer voor het bedrukken van een product met daarop een laag fotogevoelig materiaal. (71) Ernest Tasso Langbroek te Numansdorp (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Ernest Tasso Langbroek te Numansdorp (41) (51) B41N 3/08 (21) (22) (54) Fountain Solution Regulation. (71) +o Grafische Productie Advisering B.V. te Wijk bij Duurstede (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Jan Pieter Vroegop te Wijk bij Duurstede (41) (51) B61L 21/08 B61L 15/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het laten vertrekken van een stilstaande trein, een veiligheidssysteem en een registrator daarvoor, en werkwijze voor het aanpassen van een veiligheidssysteem. (71) Spoorflex Safety First B.V. te Dordrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Henrijk Szczygielski te Rotterdam Arthur Marcel van Rijn te Dordrecht (41) (51) B63B 1/20 B63B 1/18 B63B 1/16 (21) (22) (54) Snelvarend vaartuig. (71) Tryvia Boat Patent B.V. te Sebaldeburen (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Heerke Posthumus te Sebaldeburen Jan Posthumus te Sebaldeburen (41) (51) B65D 23/12 (21) (22) (54) Inrichting voor het houden van een vloeistof en object. (71) Silvergear Marketing B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (41) (51) B65D 51/24 B65D 41/04 (21) (22)

8 Nummer 14/ mei 2010 (54) Universele dubbelwandige sier schroefdop voor meermalig gebruik op elke (wijn)fles met schroefdraad. (71) Harmen Alexander Burki te Rotterdam (72) Harmen Alexander Burki te Rotterdam (41) (51) B65D 77/06 B65D 5/42 (21) (22) (54) Doos, bijvoorbeeld voor een BIB verpakking, plano voor een dergelijke doos en samenstel van een doos en een binnenzak. (71) Smurfit Kappa GSF B.V. te Oude Pekela (72) Peter Paul van Eijndhoven te Barneveld (41) (51) B65D 85/62 B65D 85/36 A23G 3/50 (21) (22) (54) Plat product in verpakking. (71) Erik-Jan Jonkman te Voorburg (72) Erik-Jan Jonkman te Voorburg (41) (51) B65D 88/16 (21) (22) (54) Zak voor massagoed, alsmede werkwijze ten gebruikte bij het opslaan en/of vervoeren van massagoed. (71) Machinefabriek Jansen & Heuning B.V. te Groningen (72) Jurjen Freerk Lommerts te Groningen (41) (51) B65G 59/08 (21) (22) (54) Ontstapelinrichting voor een stapel kratten. (71) Numafa Holding B.V. te Numansdorp (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Gerhard Hendrik Dubbeldam te Maasdam (41) (51) B65H 20/04 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het afgeven van een vervormbaar web. (71) Ideepak Holding B.V. te Stramproy (72) Pieter Theodorus Joseph Aquarius te Kinrooi, België (BE) (41) (51) C01B 3/56 C01B 3/16 B01D 53/52 (21) (22) (54) Water gas shift process. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Paul Dean Cobden te Alkmaar Stéphane Walspurger te Alkmaar Rudolf Willem van den Brink te Schagen (41) (51) C21D 9/00 C21D 1/46 C21D 1/20 B60G 9/00 B60G 7/00 (21) (22) (54) Hardening of flexible trailing arms. (71) Weweler Nederland B.V. te Apeldoorn (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Derk Geert Aalderink te Laren Martinus Jozef Maria Verhoofstad te Apeldoorn (41) (51) E04G 5/12 E04G 21/28 (21) (22) (54) Doorwerkscherm voor het afschermen van een gevel. (71) Peter Aarts Beheer B.V. te Veghel (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Petrus Bernardus Cornelius Aarts te Veghel (41) (51) E04H 1/12 (21) (22) (54) Beursstandwand. (71) fm marketing G.m.b.H. te Obertrum am See, Oostenrijk (AT) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Ferdinand Maier te Obertrum am See, Oostenrijk (AT) (31) (32) (33) (41) (51) E05C 17/30 (21) (22) (54) Kantelraam voorzien van typische gasveer. (71) B.J. Kroese Holding B.V. te Dronten (74) Ir. Klavers te Almere (72) Michiel Brokkaar te Lelystad (41) (51) E05D 7/081 (21) (22) (54) Kozijn en scharniersamenstel voor een deur of raam. (71) EeVenture B.V. te Barneveld (72) Cornelis van Vlastuin te Barneveld Dirk Jacob Cluistra te Barneveld Frans van Laar te Barneveld Gerrit Jan Borren te Barneveld (31) (32) (33) Nederland (41) (51) F15B 15/18 (21) (22) (54) Een elektro-pneumatische actuator met nanometer resolutie. (71) Janssen Precision Engineering B.V. te Maastricht-Airport Hubertus Leonardus Mathias Marie Janssen te Bunde (72) Hubertus Leonardus Mathias Marie Janssen te Bunde Bartholomeus Catharina Thomas van Bree te Meijel (41) (51) F16K 24/02 (21) (22) (54) Kraan. (71) H.S.F. Samenwerkende Fabrieken B.V. te Duiven (72) Hans Siccama te Hengelo (41) (51) F24B 1/195 F24B 1/18 (21) (22) (54) Werkwijze voor het opbouwen van een stookplaats alsmede een stookplaatssamenstel. (71) Da Vinci Ornamentiek te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Hans Heinrich Orie te Den Haag (41)

9 Nummer 14/ mei 2010 (51) F24C 15/20 B29C 63/34 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het inwendig bekleden van een kanaal. (71) Piko Cleaning te Sommelsdijk (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Pieter Lennart Korevaart te Sommelsdijk (41) (51) H04B 7/26 G01S 1/00 (21) (22) (54) Method and apparatus for weak data bit sync in a positioning system. (71) SiRF Technology Holdings, Inc. te San José, California, Verenigde Staten van (72) Gary Lennen te Cupertino, California, Verenigde Staten van (31) 12/ (32) (33) (41) (51) H04B 7/26 G01S 1/00 (21) (22) (54) Method and apparatus for weak data frame sync in a positioning system. (71) SiRF Technology Holdings, Inc. te San José, California, Verenigde Staten van (72) Gary Lennen te Cupertino, California, Verenigde Staten van Makarand Phatak te Sunnyvale, California, Verenigde Staten van William Kerry Keal te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (31) 12/ (32) (33) (41) (51) G02B 26/02 (21) (22) (54) Deformable Mirror with Internal Reflection. (71) Flexible Optical B.V. te Delft (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Gleb Vdovine te Delft (41) (51) H01L 21/68 G03F 9/00 G03F 7/20 (21) (22) (54) Method for a lithographic apparatus. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Laurentius de Winter te Vessem Jozef Finders te Veldhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) Harmonic resist model for use in a lithographic apparatus and a device manufacturing method. (71) Brion Technologies INC. te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Yu Cao te Cupertino, California, Luoqi Chen te San Jose, California, Verenigde Staten van Wenjin Shao te Sunnyvale, California, Verenigde Staten van Antoine Bruguier te Milpitas, California, Verenigde Staten van (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G03F 7/20 G01N 21/47 (21) (22) (54) Inspection method and apparatus, lithographic apparatus, lithographic processing cell and device manufacturing method for determining a property of a substrate. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Christian Leewis te Maastricht Marcus van de Kerkhof te Helmond Karel van der Mast te Helmond Peter Vanoppen te Hechtel-Eksel, België (BE) Ruben Alvarez Sanchez te Veldhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G03F 9/00 G03F 7/20 (21) (22) (54) Lithographic apparatus and methods for compensating substrate unflatness, determining the effect of patterning device unflatness, and determing the effect of thermal loads on a patterning device. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Dirk-Jan Bijvoet te Eindhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) H01L 23/544 G03F 9/00 (21) (22) (54) Lithographic apparatus and device manufacturing method. (71) ASML Netherlands B.V. te VELDHOVEN (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Franciscus Bijnen te Valkenswaard Jozef Roijers te Veldhoven Patrick Warnaar te Tilburg Marc van Kemenade te Eindhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) H04N 13/00 G06F 3/01 (21) (22) (54) Embedding humans and objects in virtual reality environments. (71) Valeri Mischenko te Vianen (72) Valeri Mischenko te Vianen (41) (51) G06F 17/30 (21) (22) (54) Werkwijze voor verkrijgen van aanvullende online informatie. (71) Consumentenbond te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Sarah Johanna Tabitha van Hecken te Rotterdam Jacob Eeuwout Stoppelenburg te Rotterdam

10 Nummer 14/ mei 2010 Roelland Haijo de Jonge te Rotterdam Nico Martens te Alblasserdam Erik Bazuin te Krimpen a.d. IJssel Maarten Guido Johannes Thiebou te Rijswijk (41) (51) G06F 19/00 (21) (22) (54) Werkwijze en systeem voor het bewaken en bevorderen van medicijngebruik. (71) 2Comply B.V. te Eindhoven (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Leonardus Wilhelmus Johannes Paulus de Wit te Helmond Sjoerd Jetse Komen te Aarle- Rixtel Jan Willem Veldhuizen te Helmond (41) (51) G06T 5/00 A61B 6/00 (21) (22) (54) A method and system for visualizing monochromatic images in color hue. (71) General Electric Company te Schenectady, New York, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Emil Georgiev te Hartland, Wisconsin, Verenigde Staten van Erik Kemper te Franklin, Wisconsin, Verenigde Staten van Gopal Biligeri Avinash te Menomonee Falls, Wisconsin, (31) 12/ (32) (33) (41) (51) G06T 7/00 A61B 8/13 A61B 6/03 (21) (22) (54) Systems, apparatus and processes for automated medical image segmentation using a statistical model. (71) General Electric Company te Schenectady, New York, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Marta Fidrich te Szeged, Hongarije (HU) Gyorgi Bekes te Szeged, Hongarije (HU) Laszlo Rusko te Szeged, Hongarije (HU) (31) 12/ (32) (33) (41) (51) G07F 9/00 (21) (22) (54) Bill acceptor with license recognition and power-saving power control functions. (71) International Currency Technologies Corporation te TAIPEI, Taiwan (TW) (74) Drs. Griebling te Tilburg (72) Jyh-Chyang Hsieh te Pate, Taiwan (TW) Yueh-Ping Hsu te Sanchung, Taiwan (TW) Tien-Yuan Chien te Taipei, Taiwan (TW) (41) (51) H01F 29/14 H01F 27/32 (21) (22) (54) Stroombegrenzer. (71) Liandon B.V. te Duiven (72) Martinus Johannes Maria van Riet te Arnhem Jan Abraham Ferreira te Delft Sjoerd Walter Hero de Haan te Delft Dalibor Cvoric te Delft (41) (51) H01H 9/02 A47B 77/00 (21) (22) (54) Bedieningseenheid en werkwijze voor het opbouwen van een elektronisch systeem. (71) Verburg Agenturen B.V. te Hengelo (Ov) (72) Theodorus Jacobus Verburg te Hengelo (41) (51) H01L 21/56 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het tenminste gedeeltelijk omhullen van een gesloten vlakke drager met elektronische componenten. (71) FICO B.V. te Duiven (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Wilhelmus Gerardus Jozef Gal te Kilder Henricus Antonius Maria Fierkens te Lobith (41) (51) H01M 8/22 C02F 1/44 B01D 61/42 (21) (22) (54) Device and method for performing an electrodialysis or a reverse electrodialysis process. (71) Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology te Leeuwarden (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Watse Hoekstra te Leeuwarden Jan Willem Post te Leeuwarden Petrus Antonius Johannes Leijstra te Leeuwarden Sybrand Metz te Leeuwarden (41) (51) H04L 12/10 (21) (22) (54) Power over Ethernet based nurse call system, room controller, peripheral and Power over Ethernet module. (71) Ascom (Sweden) AB te Göteborg, Zweden (SE) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Harold Luik te Alphen a.d. Rijn (41) (51) H05G 2/00 (21) (22) (54) Extreme ultraviolet light source device. (71) Ushio Denki Kabushiki Kaisha te TOKYO, Japan (JP) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Daiki Yamatani te Gotenba, Japan (JP) (31) (32) (41)

11 Nummer 14/ mei 2010 NL2 Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01D 75/18 A01D 34/66 (21) (22) (54) Landbouwmachine met impactbeveiliging. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Jelle Fredo Oudemans te Maassluis (47) (51) B01L 3/00 A01G 9/02 (21) (22) (54) Anti-bacteria Culture Container. (73) Han-Dun Huang te Changhua County, Taiwan (TW) (74) Drs. Griebling te Tilburg (72) Han-Dun Huang te Changhua, Taiwan (TW) (31) (32) (33) Taiwan (47) (51) A22C 11/02 (21) (22) (54) Werkwijze en toestel voor het laden van een omhulsel op een farceerbuis voor het vervaardigen van voedselproducten zoals worsten. (73) Hitec Co., Ltd. te YOKOHAMA, Japan (JP) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Tatsuo Nakamura te Yokohama, Japan (JP) Shinjiro Nakamura te Yokohama, Japan (JP) (31) (32) (51) A45C 13/24 A45C 13/20 (21) (22) (54) Antidiefstal-inrichting voor handbagage. (73) Excellent Products B.V. te Zwaag (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Monique Antoinette Ansink te Zwaag (47) (51) A47J 29/06 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het dompelen van een object in een vloeistof. (73) Inno B.V. te Barendrecht (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Oscar Middendorp te Barendrecht (47) (51) A47J 47/12 A47J 47/10 (21) (22) (54) Houder voor eetwaren. (73) Stefan Werner Muller te Amersfoort (72) Stefan Werner Muller te Amersfoort Petronella Elisabeth Maria Egbring te Amersfoort (51) G01R 33/567 G01R 33/565 G01R 33/563 A61B 5/055 (21) (22) (54) Magnetischeresonantiebeeldvormingsapparat uur en -werkwijze. (73) GE Medical Systems Global Technology Company, LLC te Waukesha, Wisconsin, Verenigde Staten van (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Naoyuki Takei te Tokyo, Japan (JP) Tetsuji Tsukamoto te Tokyo, Japan (JP) (31) (32) (51) A61F 9/02 (21) (22) (54) Safety glasses for clean rooms and method for securing same. (73) Société de Nettoyage et de Desinfection d'ivry te Vitry-sur- Seine, Frankrijk (FR) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Frédéric Behar te Le Vesinet, Frankrijk (FR) (31) (32) (33) Frankrijk (47) (51) A61L 12/14 A61K 31/728 A61K 31/4172 A61K 31/198 A61K 31/164 (21) (22) (54) Contact lens care solution. (73) Louis Johan Wagenaar te Leiden (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Louis Johan Wagenaar te Leiden (47) (51) A61L 9/16 A61L 9/14 A61L 9/03 (21) (22) (54) Vernevelinrichting, luchtbehandelingsysteem en werkwijze voor het vernevelen van een vloeistof. (73) Yaena Solutions B.V. te Berkel en Rodenrijs (74) Ir. Hoeben te Utrecht (72) Guy Timothy Brus te Pijnacker Cornelis de Lange te Berkel en Rodenrijs (31) (32) (33) Nederland (47) (51) A61L 9/20 (21) (22) (54) Inrichting voor luchtbehandeling. (73) Agrozone B.V. te Eerbeek (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Martinus Kers te Tiel Greult Cornelis Wilhelmus de Haan te Eerbeek (47) (51) A61N 1/39

12 Nummer 14/ mei 2010 A61M 16/00 A61H 31/02 A61H 31/00 (21) (22) (54) Apparatus and system for monitoring breathing or ventilation, defibrillator device, apparatus and system for monitoring chest compressions, valve apparatus. (73) Emergency Pulmonary Care B.V. te Voorschoten (72) Gerardus Wilhelmus Lugtigheid te Spijkenisse (47) (51) B65G 65/46 B65B 1/12 B01F 7/18 B01F 3/18 B01F 15/02 (21) (22) (54) Inrichting voor het afgeven van stoffen. (73) Arnoldus Maarten Maria Rovers te Beesel (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Arnoldus Maarten Maria Rovers te Beesel (47) (51) B05D 3/14 (21) (22) (54) Method for treatment of an adhesive chromium comprising primersurface. (73) Technische Universiteit Delft te Delft (74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam (72) Irina Cringus te Delft Johannes Aaldert Poulis te Leiden Adriaan Kwakernaak te Aalsmeer Rinze Benedictus te Delft (47) (51) B29C 70/54 B29C 70/48 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een paneel, alsmede kern daarvoor. (73) FiberCore Europe B.V. te Rotterdam (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Hendricus Alphonsus Peeters te Rotterdam (47) (51) G03F 7/004 G03C 1/00 B41J 2/475 B41J 2/435 (21) (22) (54) Werkwijze en printer voor het bedrukken van een product met daarop een laag fotogevoelig materiaal. (73) Ernest Tasso Langbroek te Numansdorp (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Ernest Tasso Langbroek te Numansdorp (47) (51) B41N 3/08 (21) (22) (54) Fountain Solution Regulation. (73) Johannes Josephus Antonius van Hesteren te Roosendaal (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Jan Pieter Vroegop te Wijk bij Duurstede (47) (51) B61L 21/08 B61L 15/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het laten vertrekken van een stilstaande trein, een veiligheidssysteem en een registrator daarvoor, en werkwijze voor het aanpassen van een veiligheidssysteem. (73) Spoorflex Safety First B.V. te Dordrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Henrijk Szczygielski te Rotterdam Arthur Marcel van Rijn te Dordrecht (47) (51) B63B 1/20 B63B 1/18 B63B 1/16 (21) (22) (54) Snelvarend vaartuig. (73) Tryvia Boat Patent B.V. te Sebaldeburen (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Heerke Posthumus te Sebaldeburen Jan Posthumus te Sebaldeburen (47) (51) B64D 11/06 (21) (22) (54) Eenvoudig uit te klappen en compact weer op te vouwen kinderbed voor kinderen tot circa twee jaar voor gebruik in vliegtuigen dat middels een klemconstructie op 2 armleuningen van 2 vliegtuigstoelen en 2 steunen met een anti-slip voet op de grond kan worden bevestigd. (73) Ronald van der Molen te Amersfoort Robert Jansen te Groningen (72) Ronald van der Molen te Amersfoort Robert Jansen te Groningen (51) B65D 51/22 B65D 5/74 B65D 47/06 B65D 25/46 (21) (22) (54) Schenkverpakking en schenkorgaan. (73) Weasy Pack International Ltd. te LABUAN F.T., Maleisië (MY) (74) Drs. Jilderda te Utrecht (72) Thomas Gijsbert Paulen te Eindhoven (51) B65D 23/12 (21) (22) (54) Inrichting voor het houden van een vloeistof en object. (73) Silvergear Marketing B.V. te Nieuwerkerk a.d. IJssel (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Jan Hendrik de Wit te Nieuwerkerk a.d. IJssel (47) (51) B65D 51/24 B65D 41/04 (21) (22) (54) Universele dubbelwandige sier schroefdop voor meermalig gebruik op elke (wijn)fles met schroefdraad. (73) Harmen Alexander Burki te Rotterdam (72) Harmen Alexander Burki te Rotterdam (47) (51) B65D 77/06 B65D 5/42 (21) (22) (54) Doos, bijvoorbeeld voor een BIB verpakking, plano voor een dergelijke doos en samenstel van een doos en een binnenzak. (73) Smurfit Kappa GSF B.V. te Oude Pekela (72) Peter Paul van Eijndhoven te Barneveld (47) (51) B65D 85/62 B65D 85/36 A23G 3/50 (21)

13 Nummer 14/ mei 2010 (22) (54) Plat product in verpakking. (73) Erik-Jan Jonkman te Voorburg (72) Erik-Jan Jonkman te Voorburg (47) (51) B65H 20/04 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het afgeven van een vervormbaar web. (73) Ideepak Holding B.V. te Stramproy (72) Pieter Theodorus Joseph Aquarius te Kinrooi, België (BE) (47) (51) C01B 3/56 C01B 3/16 B01D 53/52 (21) (22) (54) Water gas shift process. (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Paul Dean Cobden te Alkmaar Stéphane Walspurger te Alkmaar Rudolf Willem van den Brink te Schagen (47) (51) C10G 2/00 C10G 11/05 (21) (22) (54) Nieuwe werkwijze voor het opwerken van Fischer-Tropschproducten en het vormen van lichte alkenen. (73) Chevron U.S.A. Inc. te San Ramon, Californië, Verenigde Staten van (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Dennis J. O'Rear te Petaluma, Californië, Verenigde Staten van Stephen J. Miller te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van (31) 10/ (32) (33) (47) (51) C10G 45/64 (21) (22) (54) Werkwijze voor het produceren van een veelheid van smeermiddelbasisoliën uit een paraffinische voeding. (73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN RAMON, CALIFORNIA, Verenigde Staten van (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Stephen J. Miller te San Francisco, California, Verenigde Staten van John M. Rosenbaum te Richmond, California, Verenigde Staten van (31) 10/ (32) (33) (47) (51) H01L 21/02 C30B 31/16 C23C 16/52 C23C 16/455 (21) (22) (54) Gasdiffusiewerkwijze en diffusieoven voor het uitvoeren van de werkwijze. (73) VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK GmbH te Dresden, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Christoph Köckert te Radebeul, Udo Willkommen te Dresden, Hans-Christian Hecht te Weinböhla, BONDSREPUBLIEK (31) (32) (33) (47) (51) E04G 5/12 E04G 21/28 (21) (22) (54) Doorwerkscherm voor het afschermen van een gevel. (73) Peter Aarts Beheer B.V. te Veghel (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Petrus Bernardus Cornelius Aarts te Veghel (47) (51) F21S 8/08 (21) (22) (54) Staande buitenverlichting waarvan alleen de voet vast verankerd is en de lamp inclusief lamphuis en stroomomvormer door middel van een bajonetsluiting en een kwart slag draaien eenvoudig te verwijderen is en zodoende diefstal en vandalisme voorkomt. (73) Johannes Cornelis Verkerk te Haarlem (72) Johannes Cornelis Verkerk te Haarlem (47) (51) G01R 33/48 (21) (22) (54) Kwantificering van monstereigenschappen onder gebruikmaking van contrastverbetering uit verzadigingsoverdracht. (73) General Electric Company te Schenectady, New York, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) William Thomas Dixon te Clifton Park, New York, Verenigde Staten van Ileana Hancu te Clifton Park, New York, Verenigde Staten van (31) 11/ (32) (33) (47) (51) G02B 5/02 (21) (22) (54) Lichtdiffusieplaat. (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO, Japan (JP) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) Hiroko Kanaya te Niihama, Japan (JP) Akiyoshi Kanemitsu te Niihama, Japan (JP) (31) (32) (51) G02B 26/02 (21) (22) (54) Deformable Mirror with Internal Reflection. (73) Flexible Optical B.V. te Delft (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Gleb Vdovine te Delft (47) (51) G02F 1/13357 G02B 5/02 (21) (22) (54) Vloeibaar kristal weergave inrichting. (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO, Japan (JP) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) Akiyoshi Kanemitsu te Niihama, Japan (JP) Motohiro Yamahara te Nara, Japan (JP)

14 Nummer 14/ mei 2010 Hiroyuki Kumasawa te Niihama, Japan (JP) (31) (32) (51) G06F 17/30 (21) (22) (54) Werkwijze voor verkrijgen van aanvullende online informatie. (73) Consumentenbond te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Sarah Johanna Tabitha van Hecken te Rotterdam Jacob Eeuwout Stoppelenburg te Rotterdam Roelland Haijo de Jonge te RotterdamNico Martens te Alblasserdam Erik Bazuin te Krimpen a.d. IJssel Maarten Guido Johannes Thiebou te Rijswijk (47) (51) G06T 5/40 (21) (22) (54) Zwart/wit uitstreksysteem dat gebruik maakt van RGB informatie in een beeld en een werkwijze daarvoor. (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON, Zuid-Korea (KR) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Jae Hwan Oh te Yongin, Zuid- Korea (KR) Jae Seung Kim te Yongin, Zuid- Korea (KR) Dong Soo Koo te Suwon, Zuid- Korea (KR) (31) (32) (33) Zuid-Korea (47) (51) G07F 9/00 (21) (22) (54) Bill acceptor with license recognition and power-saving power control functions. (73) International Currency Technologies Corporation te TAIPEI, Taiwan (TW) (74) Drs. Griebling te Tilburg (72) Jyh-Chyang Hsieh te Pate, Taiwan (TW) Yueh-Ping Hsu te Sanchung, Taiwan (TW) Tien-Yuan Chien te Taipei, Taiwan (TW) (47) (51) H01F 29/14 H01F 27/32 (21) (22) (54) Stroombegrenzer. (73) Liandon B.V. te Duiven (72) Martinus Johannes Maria van Riet te Arnhem Jan Abraham Ferreira te Delft Sjoerd Walter Hero de Haan te Delft Dalibor Cvoric te Delft (47) (51) H01L 21/56 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het tenminste gedeeltelijk omhullen van een gesloten vlakke drager met elektronische componenten. (73) FICO B.V. te Duiven (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Wilhelmus Gerardus Jozef Gal te Kilder Henricus Antonius Maria Fierkens te Lobith (47) (51) H04L 12/10 (21) (22) (54) Power over Ethernet based nurse call system, room controller, peripheral and Power over Ethernet module. (73) Ascom (Sweden) AB te Göteborg, Zweden (SE) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Harold Luik te Alphen a.d. Rijn (47) (51) H05G 2/00 (21) (22) (54) Inrichting voor de opwekking van extreem ultraviolette straling uit een energiebundel-opgewekt plasma met een hoge conversie efficiëntie en minimale vervuiling. (73) XTREME technologies GmbH te Jena, BONDSREPUBLIEK (72) Diethard Klöpfel te Kleinhelmsdorf, Kai Gäbel te Jena, (31) (32) (33)

15 Nummer 14/ mei 2010 EP1 Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (43) IPC klasse (51) EP A47B 96/14 Naam/Woonplaats aanvrager (71)

16 Nummer 14/ mei 2010 EP2 Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01K 73/06 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) Zuid-Korea (54) NET HAULING EQUIPMENT FOR FISHING VESSELS (73) Gumjoo Mariner Co., Ltd te CHUNGCHEONGNAM-DO , Zuid-Korea (KR) (72) KIM, Do-Nam te GYEONGGI-DO , Zuid-Korea (KR) (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Reel unit and cover member for a spinning reel (73) SHIMANO INC. te OSAKA , Japan (JP) (72) Myojo, Seiji Shimano Inc. te SAKAI CITY, OSAKA , Japan (JP) (51) A01N 59/00 A01N 37/44 A01N 25/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Method for killing insects (73) W. NEUDORFF GmbH KG te D EMMERTHAL, (72) Parker, Diana L. te BRENTWOOD BAY BRITISH COLUMBIA V8M 1G3, Canada (CA) (51) A01N 47/12 A01N 37/24 A01N 25/14 A01N 25/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) -- (47) (73) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. te TOKYO , Japan (JP) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) KURITA, Kazunori te SHIMIZU-SHI, SHIZUOKA , Japan (JP) MISUMI, Yuji te OGASA-GUN, SHIZUOKA , Japan (JP) (51) A01N 25/28 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) MICROENCAPSULATION OF BIOCIDES AND ANTIFOULING AGENTS (73) MICROTEK LABORATORIES, INC. te DAYTON OH 45424, Verenigde Staten van (72) HART, Ronald, Lee te XENIA, OH 45385, Verenigde Staten van VIRGALLITO, David, Russell te BEAVERCREEK, OH 45432, WORK, Dale, Ellis te LONDON, OH 43140, Verenigde Staten van (51) A01N 57/20 A01N 25/30 (11) EP (21) EP (22) (31) PCT/US01/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) PESTICIDE CONCENTRATES CONTAINING ETHERAMINE SURFACTANTS (73) Monsanto Technology LLC te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van (72) AGBAJE, Henry, E. te ST. LOUIS, MO 63146, Verenigde Staten van BECHER, David, Z. te ST. LOUIS, MO 63141, Verenigde Staten van BATES, Christopher, I. te BALLWIN, MO 63021, Verenigde Staten van SEIFERT-HIGGINS, Simone te HOUSE SPIRNGS, MO, Verenigde Staten van BRINKER, Ronald, J. te ELLISVILLE, MO 63021, Verenigde Staten van (51) A01N 31/02 A01N 25/30 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) VERWENDUNG BESTIMMTER ALKOHOLALKOXYLATE ALS ADJUVANS FÜR DEN AGROTECHNISCHEN BEREICH (73) BASF SE te LUDWIGSHAFEN, (72) BERGHAUS, Rainer te SPEYER, BONDSREPUBLIEK SCHMIDT, Oskar te SCHIFFERSTADT, KÖHLE, Harald te BOBENHEIM, BONDSREPUBLIEK STIERL, Reinhard te FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK WAGNER, Norbert te MUTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK KLINGELHÖFER, Paul te MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) C07F 9/09 A01N 25/30 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) USE OF PHOSPHATED ALCANOLS AS DISPERSANTS, EMULSIFIERS, HYDROTROPES, WETTING AGENTS AND COMPATABILITY AGENTS IN AGRICULTURAL COMPOSITIONS

17 Nummer 14/ mei 2010 (73) AKZO NOBEL N.V. te 6824 BN ARNHEM (72) ALEXANDER, Mark te NANUET, NY 10954, Verenigde Staten van (51) F24C 15/00 A21B 3/04 (11) EP (21) EP (22) (31) PN (32) (33) Italië (54) Steaming oven (73) ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A. te PORDENONE, Italië (IT) (72) Sinatra, Fabio te CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE), Italië (IT) Toppano, Michele te MERETO DI TOMBA (UDINE), Italië (IT) Moretto, Gianni te S. DONA' DI PIAVE (VENEZIA), Italië (IT) (51) A22C 11/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Method and means for making and conveying an extruded sausage strand (73) Stork Townsend Inc. te DES MOINES, IA 50317, Verenigde Staten van (72) Cody, David J. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Hamblin, David te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Hergott, Steven P. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Holl, Wendell J. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Nordby, David C. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Simpson, Michael S. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van Veldkamp, Brent M. te DES MOINES, IOWA 50317, Verenigde Staten van (51) G01N 33/12 A22C 25/00 (11) EP (21) EP (22) (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BEARBEITEN VON IN MEHRZAHL ENTLANG EINER BEARBEITUNGSLINIE GEFÖRDERTEN FISCH-, GEFLÜGEL- ODER ANDERE FLEISCHPRODUKTEN (73) Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG te LÜBECK, BONDSREPUBLIEK (72) HAUCKE, Hartmut A. te LÜBECK, BONDSREPUBLIEK MILLER, Ralph Anderson te LÜBECK, BONDSREPUBLIEK HEARN, Paul M. te ST. JOHN'S NF A1E 1C1, Canada (CA) NICHOLAS, Shawn te KANSAS CITY, KS 66115, Verenigde Staten van (51) A23G 1/56 A23G 1/50 A23G 1/40 A23G 1/36 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) FOURRAGE GRAS OU IMITATION DE CHOCOLAT POUR PRODUITS DE CUISSON CEREALIERS (73) Kraft Foods Global Brands LLC te NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde Staten van (72) RABAULT, Jean-Luc te F PONTHEVRARD, Frankrijk (FR) BELOUIN, François te F CERNY, Frankrijk (FR) (51) A23G 3/42 A23G 3/36 A23G 3/34 A23G 3/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Verfahren zur Herstellung von gegossenen Fondantartikeln (73) Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft te KÖLN, BONDSREPUBLIEK (72) Reidenbach Udo te DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK Bongers Ulrich te KERPEN, Ludovici Karl Dr. te BERGISCH GLADBACH, (51) A23G 9/00 (11) EP (21) EP (22) (31) PCT/BE03/00162 (32) (33) Europees Octrooi Bureau World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) LOW-TRANS FOR CONFECTIONERY FAT COMPOSITIONS (73) Fuji Oil Europe te 9042 GENT, België (BE) (72) CLEENEWERCK, Bernard te B KNOKKE-HEIST, België (BE) (51) A23G 9/28 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) METHOD FOR PRODUCING EDIBLE FAT-BASED SHELL FOR CONFECTIONERIES (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (72) WOLEVER, Dennis, Scott te MARYSVILLE, OH 43040, TALBOT, Michael, Lee te DUBLIN OH 43017, Verenigde Staten van (51) A23K 1/18 A23K 1/16 (11) EP (21) EP (22) (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR CONTROLLING THE WEIGHT OF ANIMALS (73) Hill's Pet Nutrition, Inc. te TOPEKA, KS 66605, Verenigde Staten van (72) YAMKA, Ryan, Michael te TOPEKA, KS 66610, Verenigde Staten van FRIESEN, Kim, Gene te TOPEKA, KS 66614, Verenigde Staten van (51) A23L 1/36 A23L 1/164 A23L 1/00 A21D 13/08 A21D 13/00

18 Nummer 14/ mei 2010 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) METHOD OF MAKING A SHELF STABLE EDIBLE SNACK HAVING AN OUTER DOUGH LAYER (73) MARS, INCORPORATED te MCLEAN, VIRGINIA , (72) SCHNIEBER, Joan te BELVIDERE, NJ 07823, Verenigde Staten van DOMBROSKI, Amy te STANHOPE, NJ 07874, Verenigde Staten van BHATT, Jalaj te BASKING RIDGE, NJ 07920, Verenigde Staten van (51) A61K 31/702 A23L 1/29 A23L 1/09 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) OLIGOSACCHARIDE MIXTURE (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) SPRENGER, Norbert te CH-1073 SAVIGNY, Zwitserland (CH) MORGAN, François te F RENNES, Frankrijk (FR) BERROCAL, Rafael te CH-1806 ST- LEGIER, Zwitserland (CH) BRAUN, Marcel te CH-3510 KONOLFINGEN, Zwitserland (CH) (51) C11B 9/00 C07C 49/84 A23L 1/236 (11) EP (21) EP (22) (31) P PCT/EP2006/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) USE OF 4- HYDROXYDIHYDROCHALCONES AND THEIR SALTS FOR ENHANCING (51) A61K 31/198 AN IMPRESSION OF SWEETNESS A23L 1/305 (11) EP (73) Symrise GmbH & Co. KG te (21) EP HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK (72) KRAMMER, Gerhard te HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK LEY, Jakob te HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK RIESS, Thomas te HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK HAUG, Martin te NÖRDLINGEN, BONDSREPUBLIEK PAETZ, Susanne te HÖXTER, BONDSREPUBLIEK KINDEL, Günter te HÖXTER, BONDSREPUBLIEK SCHMIDTMANN, Ralph te HOLZEN, BONDSREPUBLIEK (51) A23L 1/30 A23L 1/29 A23L 1/09 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) -- (47) (73) N.V. NUTRICIA te 2712 HM ZOETERMEER (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) BUTLER, Raelene te LIVERPOOL L17 0HG, GROOT BRITTANNIË (GB) HAGEMAN, Robert Johan Joseph te 6705 CT WAGENINGEN (51) C11C 3/10 C11C 3/08 C11C 3/00 A23L 1/30 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION OF A STEROL-RICH COMPOSITION (73) Raisio Nutrition Ltd. te RAISIO, Finland (FI) (72) ORTE, Juha te FI RAISIO, Finland (FI) LUTTIKHEDDE, Hendrik te FI RAISIO, Finland (FI) WESTER, Ingmar te FI TURKU, Finland (FI) EKBLOM, Jari te FI RAISIO, Finland (FI) (22) (31) (32) (33) (54) FESTE ODER WÄSSRIGE ALKALISCHE ZUBEREITUNG UMFASSEND EINE KREATIN- KOMPONENTE, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG (73) AlzChem Trostberg GmbH te TROSTBERG, (72) GASTNER, Thomas te GARCHING AN DER ALZ, (51) A23L 1/317 A23L 1/314 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Verfahren zur Herstellung abgepackter und geräuchterter streichfähiger Rohwürste (73) Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG te BÖKLUND, (72) Bergt, Jörg te BAD ROTHENFELDE, Neukum, Gerhard te SÖRUP, BONDSREPUBLIEK (51) C12G 3/06 A61K 47/26 A61K 31/7016 A23L 2/56 A23L 2/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) METHODS FOR REDUCING ASTRINGENCY (73) CARGILL, INCORPORATED te WAYZATA, MN , (72) SWEENEY, John F. te ST. MICHAEL, MN 55376, Verenigde Staten van GUTHRIE, Brian D. te CHANHASSEN, MN 55317,

19 Nummer 14/ mei 2010 KIM, Chin Hong Paul te PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde Staten van NABER, Terri J. te PLYMOUTH, MN 55441, Verenigde Staten van FRIEDRICH, Jane E. te DEEPHAVEN, MN 55331, AIMUTIS, William R. te BLAINE, MN 55449, Verenigde Staten van (51) A24D 3/02 A24C 5/18 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) == (47) (73) Hauni Maschinenbau AG te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) TOBIAS, Jörg te DRAGE, KOCH, Franz-Peter te SCHWARZENBEK, SEVERIN, Hans-Hugo te HAMBURG, BONDSREPUBLIEK KRAUSE, Matthias te BÜCKEBURG, BONDSREPUBLIEK (51) G01N 27/49 A24C 5/34 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) Smoking machine. (47) (73) Molins PLC te LINFORD WOOD EAST, MILTON KEYNES, BUCKS, MK14 6LY, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag (72) TINDALL, Ian Francis te MOREDOWN BOURNEMOUTH BH9 2UJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A24D 3/00 A24D 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P P (32) (33) (54) CIGARETTE AND FILTER WITH DOWNSTREAM FLAVOR ADDITION (73) Philip Morris Products S.A. te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (72) JUPE, Richard te RICHMOND, VA 23233, Verenigde Staten van DWYER, Rowland, William te GLEN ALLEN, VA 23060, LASLIE, Don, Earl te MIDLOTHIAN, VA 23113, Verenigde Staten van FINLEY, Arlington, L. te MIDLOTHIAN, VA 23112, TAYLOR, Barbara, G. te MIDLOTHIAN, VA 23112, SMITH, Cecil, M. te DISPUTANTA, VA 23842, Verenigde Staten van WILLIS, Vivian, E. te MAIDENS, VA 23102, Verenigde Staten van (51) D04B 1/26 A41B 11/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Chaussette respirante (73) Alex 2000 S.r.l. te MONZA (MI), Italië (IT) (72) SCHILLIRO, Giuseppe te BURAGO DI MOLGORA (MI), Italië (IT) SCHILLIRO, Santo te BURAGO DI MOLGORA (MI), Italië (IT) (51) A41D 13/05 A41D 1/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) Protection seat for cyclist trousers and relative method of manufacture (73) Assos of Switzerland S.A. te 6854 SAN PIETRO DI STABIO, Zwitserland (CH) (72) Maier, Roger te 6914 CARONA, Zwitserland (CH) (51) A41D 13/01 (11) EP (21) EP (22) (31) FI (32) (33) Italië (54) High-visibility jacket (73) Cinellistudio S.r.l. te PISA, Italië (IT) (72) Cinelli, Nicola te BUGGIANO - PISTOIA, Italië (IT) (51) A45F 5/02 A41D 27/20 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Pocket provided with fastener (73) Ebihara, Kenzo te MINAMI- SAITAMA-GUN SAITAMA , Japan (JP) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Ebihara, Kenzo te MINAMI- SAITAMA-GUN SAITAMA , Japan (JP) (51) A41D 31/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Complexe textile comprenant une couche liée par enchevêtrement dans laquelle est insérée une structure en relief (73) Alpex Protection te ST. CHAMOND, Frankrijk (FR) (72) Dubourg, Hélène te BUIRE COURCELLES, Frankrijk (FR) (51) A42B 3/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF DE FIXATION

20 Nummer 14/ mei 2010 AMOVIBLE D'UNE LAMPE D'ECLAIRAGE ET UN CASQUE DE PROTECTION EQUIPE D'UN TEL DISPOSITIF (73) MSA Gallet te CHÂTILLON SUR CHALARONNE, Frankrijk (FR) (72) COTTIN, Denis te F MACON, Frankrijk (FR) (51) A45F 3/04 A45C 5/00 A45C 13/10 A45C 13/00 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) BEHÄLTER, TASCHE, RUCKSACK, KOFFER ODER DERGLEICHEN MIT MINDESTENS EINEM HARTEN SCHALENTEIL (73) Ortlieb, Hartmut te HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK (72) Ortlieb, Hartmut te HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK (51) G06F 1/16 B01L 9/02 A47B 21/00 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) PC-Arbeitsplatzanordnung für einen Laborraum (73) Waldner Labor- und Schuleinrichtungen GmbH te DRESDEN, (72) Keibach, Dieter te VOGT, (51) A47B 88/00 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Befestigungsvorrichtung für Möbelteile (73) Anton Schneider GmbH & Co KG te KENZINGEN, (72) Weber, Heimo te D GUNDELFINGEN, (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) BETÄTIGUNGSEINRICHTUNG FÜR VERSCHIEBBARE MÖBELTEILE (73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te KIRCHLENGERN, (72) NIEDICK, Thorsten te LÖHNE, BONDSREPUBLIEK AMON, Michael, Rene te PETERSHAGEN, SOBOLEWSKI, Uwe te BÜNDE, BONDSREPUBLIEK SCHAEL, Oliver te KIRCHLENGERN, DINCDEMIR, Eyyahi te HERFORD, BONDSREPUBLIEK KARRASCH, Thorsten te HERFORD, BONDSREPUBLIEK KÄTHLER, Andreas te BÜNDE, BONDSREPUBLIEK FRYE, Stefan te OSTERKAPPELN, (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Anordnung zur Sicherung eines ausgezogenen Einschubs in einem Rack (73) Fujitsu Siemens Computers GmbH te MÜNCHEN, (72) Schmidt, Heinrich te DELBRÜCK, BONDSREPUBLIEK Knoop, Franz-Josef te BÜREN-STEINHAUSEN, (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Oostenrijk (54) Seitenführung für ein aus einem Hochschrankkorpus ausziehbares Hochschrankteil (73) Fulterer Gesellschaft m.b.h. te 6890 LUSTENAU, Oostenrijk (AT) (72) Fulterer, Manfred te 6890 LUSTENAU, Oostenrijk (AT) (51) F25D 23/00 A47B 91/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zuid-Korea (54) -- (47) (73) LG Electronics, Inc. te SEOUL, Zuid-Korea (KR) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Lee, Dong-Hoon te NAMDONG-GU INCHEON, Zuid-Korea (KR) Lee, Tae-Hee te GURO-GU SEOUL, Zuid-Korea (KR) Kim, Yong-Gu te MAPO-GU SEOUL, Zuid-Korea (KR) Yun, Young-Hoon te DONG-GU DAEGU, Zuid-Korea (KR) (51) A47B 96/06 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Fachbodenträger und Regalsystem (73) OCTANORM-VERTRIEBS-GMBH FÜR BAUELEMENTE te FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK (72) Bruder, Hans te AICHTAL, (51) A47C 1/032 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33)

Nummer 28/13 10 juli 2013

Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 1 10 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/10 1 december 2010

Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 1 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/11 12 januari 2011

Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 1 12 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 15/15 8 april 2015

Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 1 8 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 42/10 8 december 2010

Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 1 8 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/11 16 februari 2011

Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 1 16 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/10 25 augustus 2010

Nummer 27/10 25 augustus 2010 Nummer 27/10 25 augustus 2010 Nummer 27/10 1 25 augustus 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 06/15 4 februari 2015

Nummer 06/15 4 februari 2015 Nummer 06/1 februari 201 Nummer 06/1 1 februari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/12 5 december 2012

Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 1 5 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/13 9 januari 2013

Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 1 9 januari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 30/15 22 juli 2015

Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 1 22 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/14 19 februari 2014

Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 1 19 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 24/13 12 juni 2013

Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 1 12 juni 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 33/14 13 augustus 2014

Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 1 13 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 38/10 10 november 2010

Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 1 10 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/12 4 juli 2012

Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 1 4 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 07/13 13 februari 2013

Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 1 13 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/13 20 februari 2013

Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 1 20 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 22/12 30 mei 2012

Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 1 30 mei 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 12/10 12 mei 2010

Nummer 12/10 12 mei 2010 Nummer 12/10 12 mei 2010 Nummer 12/10 1 12 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 32/12 8 augustus 2012

Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 1 8 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 30/12 25 juli 2012

Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 1 25 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 28/15 8 juli 2015

Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 1 8 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/13 4 december 2013

Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 1 4 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 38/12 19 september 2012

Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 1 19 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 27/13 3 juli 2013

Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 1 3 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 29/15 15 juli 2015

Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 1 15 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/11 10 augustus 2011

Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 1 10 augustus 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 26/14 25 juni 2014

Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 1 25 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 51/12 19 december 2012

Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 1 19 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/14 22 januari 2014

Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 1 22 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 1 7 september 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/2012 11 januari 2012

Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 1 11 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 31/14 30 juli 2014

Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 30/14 1 30 juli 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 20/15 13 mei 2015

Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 51/13 18 december 2013

Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 1 18 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 10/13 6 maart 2013

Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 1 6 maart 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 05/14 29 januari 2014

Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 1 29 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 13/10 19 mei 2010

Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 1 19 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 05/11 02 februari 2011

Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 1 02 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Nummer 01/14 1 januari 2014

Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 1 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 09/15 25 februari 2015

Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 1 25 februari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 44/13 30 oktober 2013

Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 1 30 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 37/14 10 september 2014

Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 1 10 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

Nummer 32/14 6 augustus 2014

Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 1 6 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 11/12 14 maart 2012

Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer /12 1 14 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/11 26 januari 2011

Nummer 04/11 26 januari 2011 Nummer 04/11 26 januari 2011 Nummer 04/11 1 26 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 39/13 25 september 2013

Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 43/12 24 oktober 2012

Nummer 43/12 24 oktober 2012 Nummer 43/12 24 oktober 2012 Nummer 43/12 1 24 okotober 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/10 22 september 2010

Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 1 22 september 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 35/12 29 augustus 2012

Nummer 35/12 29 augustus 2012 Nummer 35/12 29 augustus 2012 Nummer 35/12 1 29 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/11 12 oktober 2011

Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 1 12 oktober2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 50/14 10 december 2014

Nummer 50/14 10 december 2014 Nummer 50/1 10 december 201 Nummer 50/1 1 10 december 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 01/15 31 december 2014

Nummer 01/15 31 december 2014 Nummer 01/15 31 december 2014 Nummer 01/15 1 31 december 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 34/14 20 augustus 2014

Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 1 20 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 07/10 31 maart 2010

Nummer 07/10 31 maart 2010 Nummer 07/10 31 maart 2010 Nummer 07/10 1 31 maart 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/15 10 juni 2015

Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 1 10 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/12 1 23 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 14/14 2 april 2014

Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 1 2 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 44/14 29 oktober 2014

Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 1 29 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 07/14 12 februari 2014

Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 1 12 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 45/14 5 november 2014

Nummer 45/14 5 november 2014 Nummer 45/14 5 november 2014 Nummer 45/14 1 5 november 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 15/12 11 april 2012

Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 1 11 april 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/12 22 februari 2012

Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 1 22 februari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 40/14 1 oktober 2014

Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 1 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 10/10 21 april 2010

Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 1 21 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 47/11 23 november 2011

Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 1 23 november 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/11 4 mei 2011

Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 1 4 mei 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 44/10 22 december 2010

Nummer 44/10 22 december 2010 Nummer 44/10 22 december 2010 Nummer 44/10 1 22 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 17/10 16 juni 2010

Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 1 16 juni 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 11/10 28 april 2010

Nummer 11/10 28 april 2010 Nummer 11/10 28 april 2010 Nummer 11/10 1 28 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/15 29 april 2015

Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 1 29 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 36/15 2 september 2015

Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 1 2 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 08/10 07 april 2010

Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 1 07 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/15 1 juli 2015

Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 1 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 14/13 3 april 2013

Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 1 3 april 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 17/14 23 april 2014

Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 1 23 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 46/14 12 november 2014

Nummer 46/14 12 november 2014 Nummer 6/1 12 november 201 Nummer 6/1 1 12 november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 39/12 26 september 2012

Nummer 39/12 26 september 2012 Nummer 39/12 26 september 2012 Nummer 39/12 1 26 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 28/12 11 juli 2012

Nummer 28/12 11 juli 2012 Nummer 28/12 11 juli 2012 Nummer 28/12 1 11 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

U.S. Patent Number Guide

U.S. Patent Number Guide Engineering and Science Library U.S. Patent Number Guide Patent Documents and Notices Since 1790 Document Type Years X patent (name and date patent) 1790-1836 Additional improvement patent 1836-1861 Caveat

More information

Nummer 05/15 28 januari 2015

Nummer 05/15 28 januari 2015 Nummer 0/1 28 januari 201 Nummer 0/1 1 28 januari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 50/13 11 december 2013

Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 1 11 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 35/13 28 augustus 2013

Nummer 35/13 28 augustus 2013 Nummer 35/13 28 augustus 2013 Nummer 35/13 1 28 augustus 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 38/13 18 september 2013

Nummer 38/13 18 september 2013 Nummer 38/13 18 september 2013 Nummer 38/13 1 18 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 18/13 1 mei 2013

Nummer 18/13 1 mei 2013 Nummer 18/13 1 mei 2013 Nummer 18/13 1 1 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding

More information

Nummer 18/10 23 juni 2010

Nummer 18/10 23 juni 2010 18/10 23 juni 2010 18/10 1 23 juni 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag

More information

Nummer 31/12 1 augustus 2012

Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 1 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/14 3 september 2014

Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 1 3 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 33/13 14 augustus 2013

Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 1 14 augustus 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 34/10 13 oktober 2010

Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 1 13 oktober 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/13 31 juli 2013

Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 1 31 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 39/10 17 november 2010

Nummer 39/10 17 november 2010 Nummer 39/10 17 november 2010 Nummer 39/10 1 17 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Nummer 20/10 7 juli 2010

Nummer 20/10 7 juli 2010 Nummer 20/10 7 juli 2010 Nummer 20/10 1 7 juli 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 22/13 29 mei 2013

Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 1 29 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 25/15 17 juni 2015

Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 1 17 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 35/15 26 augustus 2015

Nummer 35/15 26 augustus 2015 Nummer 35/15 26 augustus 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information