Nummer 50/12 12 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 50/12 12 december 2012"

Transcription

1 Nummer 50/12 12 december 2012

2 Nummer 50/ december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in electronische vorm via de website van NL Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in electronische vorm op de website van NL Octrooicentrum. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Adres: NL Octrooicentrum Address: Netherlands Patent Office Patentlaan 2 2 Patentlaan Postbus 5820 Post Office Box: HV Rijswijk 2280 HV Rijswijk Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Account: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 50/ december 2012 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 12 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 150 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 218 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 219 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 220 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 221 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 223 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 224 Heading MED Contains data concerning other communications. 225 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 249 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 50/ december 2012 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (34) Oorspronkelijk land van indiening (34) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (40) Datum van inschrijving (40) Date(s) of making available to the public (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date (44) Datum van openbaarmaking (44) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (45) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (46) Inschrijvingsdatum conclusies (46) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (47) Verleningsdatum octrooi (47) Date from which the patent takes effect (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (48) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (54) Korte aanduiding (54) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 50/ december 2012 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (74) Naam gemachtigde (74) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (84) Aangewezen landen bij regionale octrooien (84) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (94) Expiratiedatum voor een topografie (94) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 50/ december 2012 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) A01G 9/10 A01G 9/08 (21) (22) (54) Cutting holding unit for planting cuttings in a cultivation medium. (71) Iso Groep Machinebouw B.V. te Gameren (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Wim van der El te Ameide Wim Struijk te Delwijnen Willem Nicolaas Schouten te Nederhemert Dirk Jan de Koning te Son en Breugel (41) (51) A01G 9/10 (21) (22) (54) Plant growing kit for postal distribution. (71) BAZA Shopservice B.V. te Heiloo (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hubertus Jacobus Bakker te Limmen (41) (51) F24J 2/52 A01G 9/24 (21) (22) (54) Kas met reeksen zonnepanelen. (71) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (41) (51) A01G 27/04 (21) (22) (54) Plantpotsamenstel. (71) Patentstar B.V. te Boskoop (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Bart van der Starre te Waddinxveen (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (41) (51) A01K 7/00 A01K 5/01 (21) (22) (54) Trog en gebruik en werkwijze hiervoor. (71) Bernardus Johannes Wit te Wommels (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Bernardus Johannes Wit te Wommels (41) (51) A43B 3/24 A43B 3/10 (21) (22) (54) Sandal, set of a sandal and strips and method for forming a sandal. (71) Stephan Bernard Willem Vehmeijer te Aerdenhout Arnaud Carel Hendrik van der Vecht te Heemstede (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Stephan Bernard Willem Vehmeijer te Aerdenhout Arnaud Carel Hendrik van der Vecht te Heemstede (41) (51) A47J 43/044 (21) (22) (54) Assembly of an agitating element and a coupling device, device for agitating liquid and kit of parts. (71) Foremost B.V. te Eemnes (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (72) Petrus Adrianus Johannes Maria Elissen te Laren Matthijs Pot te Den Haag (41) (51) G06T 11/00 A61B 6/03 (21) (22) (54) Method and system for reconstruction of tomographic images. (71) General Electric Company te Schenectady, New York,, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Jed Douglas Pack te NISKAYUNA, NEW YORK, Verenigde Staten van Kai Zeng te Niskayuna, New York, Zhye Yin te Niskayuna, New York, (31) 13/ (32) (33) (41) (51) A63B 23/12 A63B 21/00 (21) (22) (54) Draagbaar fitnessapparaat. (71) R.J.J. Boekema Holding & Management B.V. te Apeldoorn (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Robbert Jacobus Johannes Boekema te Apeldoorn (31) PCTNL (32) (33) Nederland World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (41) (51) E03F 5/14 B01D 45/00 B01D 21/02 B01D 21/00 B01D 19/00 (21) (22) (54) Removal device for dirt particles and/or gas bubbles. (71) Flamco B.V. te Bunschoten (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Jan Henk Cnossen te Koudum Terence Arthur Devlin te Apeldoorn (41) (51) B21D 5/02 (21) (22) (54) Werkwijze en inrichting voor het compenseren van afwijkingen bij een vervormende bewerking tussen twee balken van een pers. (71) Wila B.V. te Lochem (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Wilhelmus Rouweler te Arnhem Martijn Johannes Wolbers te Hengelo Theodorus Jacobus Adrianus de Vries te Enschede Jan Peters te Apeldoorn (41)

7 Nummer 50/ december 2012 (51) B29C 44/12 (21) (22) (54) Buis van geëxpandeerd polystyreen. (71) HSV Packaging & Insulation B.V. te Ede (72) Lambert Bob Veerman te Hasselt (41) (51) B60C 19/08 B29D 30/52 (21) (22) (54) Method of manufacturing an antistatic vehicle tire and vehicle tire obtainable by the method. (71) Apollo Vredestein B.V. te Enschede (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Carsten Boltze te Wennigsen, Alfred Wilke te Hannover, Marcus Hendrikus Maria Wielens te Eibergen Peter Jaap Snel te Eindhoven Cristian Bernard Maria Greve te Enschede (41) (51) B65D 5/00 B31B 1/46 (21) (22) (54) Werkwijze en opzetmachine voor het opzetten van een open tray. (71) Ronald Rijneveld te Dronten Ronald Egbertus Adrianus van der Horst te Genemuiden (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Ronald Rijneveld te Dronten Ronald Egbertus Adrianus van der Horst te Genemuiden (41) (51) B65G 59/00 (21) (22) (54) Werkwijze en systeem voor het verwerken van een laag producten afkomstig van een pallet. (71) Vanderlande Industries B.V. te Veghel (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Petrus Hendrikus Johannes Maria Verbruggen te Uden (41) (51) C07D 213/75 C07C 323/44 C07C 279/18 C07B 59/00 A61K 51/04 A61K 31/4402 A61K 31/155 (21) (22) (54) N,N-substituted guanidine compound. (71) Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg te Amsterdam (74) ir. Cramwinckel te Den Haag (72) Pieter Jacob Klein te Almere Albert Dirk Windhorst te Alphen a.d. Rijn Athanasios Metaxas te Amsterdam Johannes Antonius Maria Christiaans te Lelystad Bart Nicolaas Maria van Berckel te Utrecht (41) (51) C10L 9/08 C10L 5/44 C10B 53/02 (21) (22) (54) Process and apparatus for the thermal treatment of biomass. (71) Biolake B.V. te Den Helder (74) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Tom de Wit te Wieringerwaard Bernard Anton Schuit te Sint Maartensbrug Hubertus Johannes Veringa te Zwaag Christiaan Veltman te Den Helder (31) PCTNL (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Nederland (41) (62) (51) C10L 9/08 C10L 5/44 C10B 53/02 (21) (22) (54) Apparatus and process for the thermal treatment of biomass. (71) Biolake B.V. te Den Helder (74) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Tom de Wit te Wieringerwaard Bernard Anton Schuit te Sint Maartensbrug Hubertus Johannes Veringa te Zwaag Christiaan Veltman te Den Helder (31) PCTNL (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Nederland (41) (62) (51) E02B 8/08 (21) (22) (54) Stuw voor het regelen van het peil in een watergang. (71) A.R.P. Weg- en Waterbouw te Rosmalen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Alphonsius René Pennings te Rosmalen (41) (51) E02B 8/08 (21) (22) (54) Stuw voor het regelen van het peil in een watergang. (71) A.R.P. Weg- en Waterbouw te Rosmalen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Alphonsius René Pennings te Rosmalen (41) (51) E03C 1/244 A01K 7/04 A01K 7/02 A01K 7/00 (21) (22) (54) Veedrinkbak. (71) Gilbert Hermanus Gerardus van der Aa te Albergen (72) Gilbert Hermanus Gerardus van der Aa te Albergen (41) (51) F01B 11/00 (21) (22) (54) Plunjerpomp/-motor. (71) Thermass Innovations B.V. te Sittard (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (41) (51) F16L 53/00 (21) (22) (54) Heating of pipe sections. (71) Heerema Marine Contractors Nederland B.V. te Leiden (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Robert Louis van Hoften te Leiden Dirk Victor Maria Vandoninck te

8 Nummer 50/ december 2012 Leiden (41) (51) F16T 1/22 F16T 1/16 F16T 1/14 (21) (22) (54) Condenspot. (71) Thermass Innovations B.V. te Sittard (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (41) (51) F24J 2/52 (21) (22) (54) Steunconstructie voor zonnepanelen, alsmede opstelling met een dergelijke steunconstructie voorzien van zonnepanelen. (71) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (41) (51) F24J 2/52 (21) (22) (54) Klem alsmede bijbehorend profiel. (71) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (41) (51) G01F 1/84 G01F 1/684 (21) (22) (54) Stromingsmeetapparaat en gebruik daarvan voor het bepalen van een stroming van een medium, alsmede werkwijze daarvoor. (71) Berkin B.V. te Ruurlo (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Theodorus Simon Josef Lammerink te Enschede Joost Conrad Lötters te Ruurlo Marcel Dijkstra te Enschede Jeroen Haneveld te Lochem Remco John Wiegerink te Hengelo (41) (51) G01M 3/18 (21) (22) (54) System for monitoring wear of a piping element for transporting slurry. (71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Jonathan Paauw te Rotterdam Jorrit Constantijn van Dijk te Rotterdam (41) (51) G01S 7/495 G01S 7/481 G01S 7/48 (21) (22) (54) Voertuig, systeem voor het ontvangen en verzenden van optische signalen, alsmede werkwijzen. (71) Phyco Trading B.V. te Nijkerk (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Kornelis Jan van der Velde te Dalfsen Jasper Jeroen Rijnsburger te Zwolle (41) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) Method of Optimizing a Die Size, Method of Designing a Pattern Device Manufacturing Method, and Computer Program Product. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Paul van Wijnen te Veldhoven Petar Veselinovic te Eindhoven Frank Bornebroek te Eindhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) H04M 1/02 G06F 1/16 (21) (22) (54) Display device with flexible display. (71) Polymer Vision B.V. te Eindhoven (74) ir. Smit te Eindhoven (72) Johannes Hamers te Eindhoven Michaël Walters te Eindhoven Robèrt van Dijk te Eindhoven (41) (51) G07D 7/00 (21) (22) (54) Method and device for classifying security documents such as banknotes. (71) De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Peter Balke te Amsterdam Jan-Mark Geusebroek te Almere (31) (32) (33) Nederland (41) (51) H01J 37/21 (21) (22) (54) Method and particle beam device for focusing a particle beam. (71) Carl Zeiss NTS GmbH te Oberkochen, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Dirk Preikszas te Oberkochen, (31) (32) (33) (41) (51) H01J 37/317 (21) (22) (54) Charged particle multi-beamlet apparatus. (71) Mapper Lithography IP B.V. te Delft (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Aernout Christiaan Zonnevylle te Utrecht Pieter Kruit te Delft (41) (51) H05B 37/02 H05B 33/08 H04M 1/725 (21) (22) (54) Samenstel, inrichting, systeem en werkwijze voor het in- en uitschakelen van persoonlijke verlichting. (71) Clubmessage B.V. te Breda (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Gilbertus Franciscus Gooijers te Breda (41)

9 Nummer 50/ december 2012 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01G 9/10 A01G 9/08 (21) (22) (54) Cutting holding unit for planting cuttings in a cultivation medium. (73) Iso Groep Machinebouw B.V. te Gameren (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Wim van der El te Ameide Wim Struijk te Delwijnen Willem Nicolaas Schouten te Nederhemert Dirk Jan de Koning te Son en Breugel (47) (51) A01G 9/10 (21) (22) (54) Plant growing kit for postal distribution. (73) BAZA Shopservice B.V. te Heiloo (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hubertus Jacobus Bakker te Limmen (47) (51) F24J 2/52 A01G 9/24 (21) (22) (54) Kas met reeksen zonnepanelen. (73) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (47) (51) A01G 27/04 (21) (22) (54) Plantpotsamenstel. (73) Patentstar B.V. te Boskoop (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Bart van der Starre te Waddinxveen (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (47) (51) A01K 7/00 A01K 5/01 (21) (22) (54) Trog en gebruik en werkwijze hiervoor. (73) Holding Krulstaart B.V. te Wommels (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Bernardus Johannes Wit te Wommels (51) A47J 43/044 (21) (22) (54) Assembly of an agitating element and a coupling device, device for agitating liquid and kit of parts. (73) Foremost B.V. te Eemnes (74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (72) Petrus Adrianus Johannes Maria Elissen te Laren Matthijs Pot te Den Haag (47) (51) E03F 5/14 B01D 45/00 B01D 21/02 B01D 21/00 B01D 19/00 (21) (22) (54) Removal device for dirt particles and/or gas bubbles. (73) Flamco B.V. te Bunschoten (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Jan Henk Cnossen te Koudum Terence Arthur Devlin te Apeldoorn (47) (51) B21D 5/02 (21) (22) (54) Werkwijze en inrichting voor het compenseren van afwijkingen bij een vervormende bewerking tussen twee balken van een pers. (73) Wila B.V. te Lochem (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Wilhelmus Rouweler te Arnhem Martijn Johannes Wolbers te Hengelo Theodorus Jacobus Adrianus de Vries te Enschede Jan Peters te Apeldoorn (51) B28D 7/04 B28D 1/04 B23D 47/04 B23D 45/04 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het vervaardigen van speciale formaten metselstenen of metselsteenvormelingen, resp. metselsteenverbanden. (73) Langenstein & Schemann GmbH te Coburg, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Frank Reissenweber te Sesslach, (31) (32) (33) (47) (51) B29C 44/12 (21) (22) (54) Buis van geëxpandeerd polystyreen. (73) HSV Packaging & Insulation B.V. te Ede (72) Lambert Bob Veerman te Hasselt (47) (51) B60C 19/08 B29D 30/52 (21) (22) (54) Method of manufacturing an antistatic vehicle tire and vehicle tire obtainable by the method. (73) Apollo Vredestein B.V. te Enschede (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Carsten Boltze te Wennigsen, Alfred Wilke te Hannover, Marcus Hendrikus Maria Wielens te Eibergen Peter Jaap Snel te Eindhoven Cristian Bernard Maria Greve te Enschede (47) (51) B65D 5/00 B31B 1/46 (21) (22) (54) Werkwijze en opzetmachine voor het opzetten van een open tray. (73) A-RON 2 B.V. te Genemuiden (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Ronald Rijneveld te Dronten Ronald Egbertus Adrianus van der Horst te Genemuiden (47) (51) D07B 1/22 B66D 1/36 B63B 27/08 (21) (22)

10 Nummer 50/ december 2012 (54) Kabel voor een lierinrichting, trommel en lierinrichting voor het neerlaten en/of ophijsen van lasten in water, schip voorzien daarvan en werkwijze daarvoor. (73) U-sea Beheer B.V. te Drachten (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Hendrik Hessels te FRANEKER (31) (32) (33) Nederland (47) (51) B65G 47/96 (21) (22) (54) Module voor het individuele transport van groenten en fruit. (73) Jean Fachaux te Saint Martin d'auxigny, Frankrijk (FR) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Jean Fachaux te Saint Martin d'auxigny, Frankrijk (FR) (31) 09/58784 (32) (33) Frankrijk (47) (51) B65G 59/00 (21) (22) (54) Werkwijze en systeem voor het verwerken van een laag producten afkomstig van een pallet. (73) Vanderlande Industries B.V. te Veghel (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Petrus Hendrikus Johannes Maria Verbruggen te Uden (47) (51) C07D 213/75 C07C 323/44 C07C 279/18 C07B 59/00 A61K 51/04 A61K 31/4402 A61K 31/155 (21) (22) (54) N,N-substituted guanidine compound. (73) Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg te Amsterdam (74) ir. Cramwinckel te Den Haag (72) Pieter Jacob Klein te Almere Albert Dirk Windhorst te Alphen a.d. Rijn Athanasios Metaxas te Amsterdam Johannes Antonius Maria Christiaans te Lelystad Bart Nicolaas Maria van Berckel te Utrecht (47) (51) E02B 8/08 (21) (22) (54) Stuw voor het regelen van het peil in een watergang. (73) A.R.P. Weg- en Waterbouw te Rosmalen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Alphonsius René Pennings te Rosmalen (47) (51) E02B 8/08 (21) (22) (54) Stuw voor het regelen van het peil in een watergang. (73) A.R.P. Weg- en Waterbouw te Rosmalen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Alphonsius René Pennings te Rosmalen (47) (51) E03C 1/244 A01K 7/04 A01K 7/02 A01K 7/00 (21) (22) (54) Veedrinkbak. (73) Gilbert Hermanus Gerardus van der Aa te Albergen (72) Gilbert Hermanus Gerardus van der Aa te Albergen (47) (51) F01B 11/00 (21) (22) (54) Plunjerpomp/-motor. (73) Thermass Innovations B.V. te Sittard (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (51) F16L 53/00 (21) (22) (54) Heating of pipe sections. (73) Heerema Marine Contractors Nederland B.V. te Leiden (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Robert Louis van Hoften te Leiden Dirk Victor Maria Vandoninck te Leiden (47) (51) F16T 1/22 F16T 1/16 F16T 1/14 (21) (22) (54) Condenspot. (73) Thermass Innovations B.V. te Sittard (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (51) F24J 2/52 (21) (22) (54) Steunconstructie voor zonnepanelen, alsmede opstelling met een dergelijke steunconstructie voorzien van zonnepanelen. (73) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (51) F24J 2/52 (21) (22) (54) Klem alsmede bijbehorend profiel. (73) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Vincent Prins te Oude Wetering Johan Martien Broos te Naaldwijk (47) (51) G01F 1/84 G01F 1/684 (21) (22) (54) Stromingsmeetapparaat en gebruik daarvan voor het bepalen van een stroming van een medium, alsmede werkwijze daarvoor. (73) Berkin B.V. te Ruurlo (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Theodorus Simon Josef Lammerink te Enschede Joost Conrad Lötters te Ruurlo Marcel Dijkstra te Enschede Jeroen Haneveld te Lochem Remco John Wiegerink te Hengelo (47) (51) G01M 3/18 (21) (22) (54) System for monitoring wear of a piping element for transporting slurry. (73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht

11 Nummer 50/ december 2012 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Johannes Jonathan Paauw te Rotterdam Jorrit Constantijn van Dijk te Rotterdam (47) (51) G01S 7/495 G01S 7/481 G01S 7/48 (21) (22) (54) Voertuig, systeem voor het ontvangen en verzenden van optische signalen, alsmede werkwijzen. (73) Phyco Trading B.V. te Nijkerk (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Kornelis Jan van der Velde te Dalfsen Jasper Jeroen Rijnsburger te Zwolle (47) (51) H04M 1/02 G06F 1/16 (21) (22) (54) Display device with flexible display. (73) Polymer Vision B.V. te Eindhoven (74) ir. Smit te Eindhoven (72) Johannes Hamers te Eindhoven Michaël Walters te Eindhoven Robèrt van Dijk te Eindhoven (47) (51) G06Q 50/02 G06Q 10/06 A01K 29/00 (21) (22) (54) Agricultuur installatie. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Leendert Kool te Maassluis (31) (32) (33) Nederland (47) (51) G07D 7/00 (21) (22) (54) Method and device for classifying security documents such as banknotes. (73) De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Peter Balke te Amsterdam Jan-Mark Geusebroek te Almere (31) (32) (33) Nederland (47) (51) H01J 37/317 (21) (22) (54) Charged particle multi-beamlet apparatus. (73) Mapper Lithography IP B.V. te Delft (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag (72) Aernout Christiaan Zonnevylle te Utrecht Pieter Kruit te Delft (47) (51) H05B 37/02 H05B 33/08 H04M 1/725 (21) (22) (54) Samenstel, inrichting, systeem en werkwijze voor het in- en uitschakelen van persoonlijke verlichting. (73) Clubcompany B.V. te Breda (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Gilbertus Franciscus Gooijers te Breda

12 Nummer 50/ december 2012 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (43) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71)

13 Nummer 50/ december 2012 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01B 51/02 A01B 33/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Tilling machine (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO , Japan (JP) (72) Kobayashi, Hideaki te SAITAMA, , Japan (JP) Yamada, Atsushi te SAITAMA, , Japan (JP) Akiyama, Masahiro te SAITAMA, , Japan (JP) Iino, Keiji te SAITAMA, , Japan (JP) (51) A01F 15/08 A01F 15/07 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Improved belt routing in a round baler (73) CNH Belgium N.V. te 8210 ZEDELGEM, België (BE) (72) Smith, Kevin M. te NARVON, PA 17555, Verenigde Staten van Merritt, John H. te NEW HOLLAND, PA 17557, Verenigde Staten van (51) A47G 7/04 A01G 9/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Plant pot holding device (73) Chang, Cheng-Chung te FONYUAN TAICHUNG HSIEN HSIEN 42085, Taiwan (TW) (72) Chang, Cheng-Chung te FONYUAN TAICHUNG HSIEN HSIEN 42085, Taiwan (TW) (51) C12N 15/82 A01H 5/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) GENERATION OF PLANTS WITH ALTERED OIL CONTENT (73) Agrigenetics, Inc. te INDIANAPOLIS, IN , (72) LIGHTNER, Jonathan DuPont Ag&Nutrition te JOHNSTON, IOWA 50131, Verenigde Staten van CLENDENNEN, Stephanie, K. te KINGSPORT, TN 37663, Verenigde Staten van (51) A01K 61/02 A01K 5/02 A01K 1/03 (11) EP (21) EP (22) (54) Automated system for controlled distribution of substances to animal containment devices in an animal housing facility (73) TECNIPLAST S.p.A. te BUGUGGIATE, VARESE, Italië (IT) (72) Brocca, Marco te TRADATE, Italië (IT) Frangelli, Giovanni te CARONNO VARESINO, Italië (IT) (51) C07K 14/52 C07K 14/475 A01K 67/027 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) TIERMODELL FÜR DAS HUMANE IMMUNSYSTEM, SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG (73) Universität Leipzig te LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK (72) EMMRICH, Frank te LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK KAMPRAD, Manja te LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK ACKERMANN, Manuela te LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK (51) A01K 87/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Noorwegen Noorwegen (54) Handle for fishing rod (73) Selfors, Robert te 1450 NESODDTANGEN, Noorwegen (NO) (72) Selfors, Robert te 1450 NESODDTANGEN, Noorwegen (NO) (51) A01L 7/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Denemarken Denemarken (54) FITTING FOR HOOVED AND CLOVEN-HOOVED ANIMALS (73) Biolit Aps te 3480 FREDENSBORG, Denemarken (DK) (72) JENSEN, Kjeld, Thorlund te 8620 KJELLERUP, Denemarken (DK) (51) C12N 9/40 A01N 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P P (32) (33) (54) NOVEL ALPHA-GALACTOSIDASES (73) Velico Medical, Inc. te BEVERLY, MA , Verenigde Staten van (72) Liu, Qiyong Peter te NEWTON, MASSACHUSETTS 02459, Clausen, Henrick te 2840, HOLTE,

14 Nummer 50/ december 2012 Denemarken (DK) (51) A61L 9/01 A01P 7/04 A01N 47/34 A01N 43/50 A01N 37/52 A01N 25/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) IMPROVED-SCENT ECTOPARASITICIDAL FORMULATION (73) Wyeth LLC te MADISON, NJ 07940, Verenigde Staten van (72) FATTOHI, Nahla te ROBBINSVILLE NEW JERSEY 08691, Verenigde Staten van GLIDDON, Michael, John te LAWRENCEVILLE NEW JERSEY 08648, Verenigde Staten van SABNIS, Shobhan, Shashikant te PENNINGTON NEW JERSEY 08534, (51) A01P 3/00 A01P 1/00 A01N 43/40 A01N 43/36 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) COMBINATIONS OF FLUDIOXONIL AND PYRION COMPOUNDS (73) Janssen Pharmaceutica NV te 2340 BEERSE, België (BE) (72) BOSSELAERS, Jan, Pieter, Hendrik te 2340 BEERSE, België (BE) BYLEMANS, Dany, Leopold, Jozefien te 2340 BEERSE, België (BE) KEMPEN, Tony, Mathilde, Jozef te 2340 BEERSE, België (BE) LEITHOFF, Hans, Bernhard te 2340 BEERSE, België (BE) THYS, Amber, Paula, Marcella te 2340 BEERSE, België (BE) VAN DER FLAAS, Mark, Arthur, Josepha te 2340 BEERSE, België (BE) (51) A01N 43/38 (11) EP (21) EP (22) (31) 8507 (32) (33) (54) USE OF TETRAMIC ACID DERIVATIVES FOR CONTROLLING NEMATODES (73) Bayer CropScience AG te MONHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) FISCHER, Reiner te MONHEIM, BONDSREPUBLIEK STEFFENS, Robert te CARY NC 27513, Verenigde Staten van BELL, John, W. te CHAPEL HILL NC 27516, Verenigde Staten van JIMENEZ, Manuel te EXETER CA 93221, Verenigde Staten van KRUEGER, Stephen te RALEIGH NC 27609, Verenigde Staten van PERRY, John, L. te KINGSBURG CA 93631, Verenigde Staten van (51) A01P 3/00 A01N 47/24 A01N 43/88 A01N 43/653 A01N 43/40 A01N 37/50 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) FUNGIZIDE MISCHUNGEN (73) BASF SE te LUDWIGSHAFEN, (72) TORMO I BLASCO, Jordi te LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK GROTE, Thomas te WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK SCHERER, Maria te LANDAU, BONDSREPUBLIEK STIERL, Reinhard te FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK STRATHMANN, Siegfried te LIMBURGERHOF, SCHÖFL, Ulrich te BRÜHL, GEWEHR, Markus te KASTELLAUN, BONDSREPUBLIEK MÜLLER, Bernd te FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK SUAREZ-CERVIERI, Miguel, Octavio te NEUSTADT- HAMBACH, BONDSREPUBLIEK NIEDENBRÜCK, Matthias te LIMBURGERHOF, (51) A61P 33/14 A61K 9/00 A61K 47/34 A61K 31/415 A01P 7/04 A01N 47/02 A01N 25/02 (11) EP (21) EP (22) (54) COMPOSITION PHARMACEUTIQUE CONTENANT UN DERIVE DE N- PHENYLPYRAZOLE, UTILISATION POUR LA PREPARATION D'UN MEDICAMENT VETERINAIRE TOPIQUE POUR LUTTER CONTRE LES PUCES (73) VIRBAC te CARROS, Frankrijk (FR) (72) DERRIEU, Guy te CAGNES SUR MER, Frankrijk (FR) (51) A01N 55/00 A01N 47/24 A01N 47/10 (11) EP (21) EP (22) (31) P 8425 P (32) (33) (54) SUBSTITUTED BENZENE FUNGICIDES (73) E. I. Du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van (72) FINKELSTEIN, Bruce, Lawrence te NEWARK, DELAWARE 19711, TAGGI, Andrew, Edmund te NEWARK, DELAWARE 19711, LONG, Jeffrey, Keith te WILMINGTON, DELAWARE 19803, SHARPE, Paula, Louise te MIDDLETOWN, DELAWARE 19709,

15 Nummer 50/ december 2012 TSENG, Chi-Ping te WILMINGTON, DELAWARE 19803, Verenigde Staten van MCCANN, Stephen, Frederick te NEWARK, DELAWARE 19711, DING, Amy, X. te WILMINGTON, DELAWARE 19803, Verenigde Staten van SWANN Jr, Steven, Lewis te NEWARK, DELAWARE 19702, (51) A01N 65/00 A01N 61/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) UTILISATION DES SUBSTANCES HUMIQUES COMME ACTIVATEURS DES AGENTS MOLECULAIRES SPECIFIQUES DE L'ABSORPTION DU FER CHEZ LA PLANTE (73) Timac Agro International te SAINT MALO, Frankrijk (FR) (72) LEMENAGER, Diane te MENDIGORRIA, Spanje (ES) BACAICOA, Eva te PAMPLONA, Spanje (ES) GARCIA-MINA, Josemaria te IZA, Spanje (ES) YVIN, Jean-Claude te SAINT MALO, Frankrijk (FR) (51) C12N 1/14 A23B 7/155 A01N 63/04 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) A NOVEL ANTAGONISTIC YEAST USEFUL IN CONTROLLING SPOILAGE OF AGRICULTURAL PRODUCE, METHODS OF USE THEREOF AND COMPOSITIONS CONTAINING SAME (73) THE STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF AGRICULTURE te BEIT- DAGAN, Israël (IL) (72) DROBY, Samir te BAQA EL- GARBERIA, Israël (IL) (51) A22C 15/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Schneckenschwertlagerung (73) Poly-clip System GmbH & Co. KG te HATTERSHEIM, (72) Kessler, Günter te FRANKFURT/MAIN, (51) A22C 25/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Noorwegen (54) METHOD AND DEVICE FOR PULLING PIN BONES FROM A FILLET (73) Trio Food Processing Machinery AS te 4064 STAVANGER, Noorwegen (NO) (72) BREILAND, John te N-4353 KLEPP ST., Noorwegen (NO) (51) F25D 17/02 B65B 3/00 A23L 3/37 A23L 3/36 A23L 1/48 A23L 1/36 A23G 7/02 A23B 4/09 A23B 4/08 A23B 4/07 A23B 4/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) METHOD OF FREEZING MEAT IN A MARINADE (73) Winterlab Limited te NEW YORK, NY 10014, Verenigde Staten van (72) LIBERMAN, Barnet, L. te NEW YORK, NY 10014, Verenigde Staten van (51) B65D 88/74 B65D 81/20 A23L 3/3418 A23L 3/3409 A23B 7/148 A23B 7/144 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nieuw-Zeeland (54) AN APPARATUS FOR CONTROLLING THE COMPOSITION OF GASES WITHIN A CONTAINER (73) MAERSK CONTAINER INDUSTRI AS te 6360 TINGLEV, Denemarken (DK) (72) JORGENSEN, Gert te DK-6200 AABENRAA, Denemarken (DK) SCHMIDT, Richard, D. te DK-6300 GRASTEN, Denemarken (DK) (51) A23D 7/01 A23D 7/005 A23D 7/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Spanje (54) EMULSIFIED SPREAD BASED ON OLIVE OIL AND POSSIBLY OTHER VEGETABLE OILS AND METHOD FOR PREPARING IT (73) Gourmed Diet, S.L. te VALENCIA, Spanje (ES) (72) GARCIA SEGOVIA, Purificación te E VALENCIA, Spanje (ES) ANDRÉS BELLO, Amparo te E VALENCIA, Spanje (ES) MARTINEZ MONZÓ, Javier te E VALENCIA, Spanje (ES) CHIRALT BOIX, Amparo te E VALENCIA, Spanje (ES) LLOBELL SANCHIS, José, Daniel te E VALENCIA, Spanje (ES) OLIVER CASTELLÓ, Francisco te E VALENCIA, Spanje (ES) (51) A23F 3/40 A23F 3/14 (11) EP (21) EP (22) (31) MU (32) (33) India (54) TEA COMPOSITION (73) Unilever NV te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KHANIJOW, Sahil te BANGALORE , India (IN) MULLICK, Ashim te BANGALORE , India (IN) SINKAR, Vilas, P te BANGALORE , India (IN) SAPLAY, Kishore, M te BANGALORE , India (IN)

16 Nummer 50/ december 2012 (51) A23L 2/56 A23F 5/46 A23F 5/40 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) METHOD FOR PREPARING BEVERAGE COMPOSITIONS HAVING IMPROVED AROMA RELEASE CHARACTERISTICS (73) Kraft Foods Global Brands LLC te NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde Staten van (72) ZELLER, Bary, Lyn te GLENVIEW, IL 60025, Verenigde Staten van LUDWIG, Cathy, Jean te GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde Staten van PREININGER, Martin te EVANSTON, IL 60202, Verenigde Staten van OXFORD, Philip, James te CHIPPING NORTON OXFORDSHIRE OX7 5LF, GROOT BRITTANNIË (GB) REHN, Nadine te MUNICH, MASSEY, Aybe, Tulay te NORTHHAMPTON NORTHAMPTONSHIRE NN4 8RZ, GROOT BRITTANNIË (GB) WINDSOR, Nicole, Lee te CHICAGO, IL 60613, Verenigde Staten van GAONKAR, Anilkumar, Ganapati te BUFFALO GROVE, IL 60089, (51) A23G 3/28 A21C 15/00 (11) EP (21) EP (22) (54) TWO PART NOZZLE AND PIPING BAGS THEREFROM (73) Folkmar, Jan te 6353 WEGGIS, Zwitserland (CH) Folkmar, Raphaela te 6353 WEGGIS, Zwitserland (CH) (72) Folkmar, Jan te 6353 WEGGIS, Zwitserland (CH) Folkmar, Raphaela te 6353 WEGGIS, Zwitserland (CH) (51) A23G 3/36 (11) EP (21) EP (22) (54) CHEWING GUM HAVING IMPROVED RELEASE OF CHEWING GUM INGREDIENTS (73) Gumlink A/S te 7100 VEJLE, Denemarken (DK) (72) ANDERSEN, Lone te DK-5500 MIDDELFART, Denemarken (DK) WITTORF, Helle te DK-7120 VEJLE O, Denemarken (DK) (51) A23G 9/42 A23G 9/34 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) FROZEN CONFECTION (73) Unilever PLC, a company registered in England and Wales under company no te LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) Unilever NV te 3013 AL ROTTERDAM (72) D'AGOSTINO, Tommaso te BEDFORD BEDFORDSHIRE MK44 1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB) LEWRY, Angela Louise te BEDFORD BEDFORDSHIRE MK44 1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB) MACK, Kenneth John te BEDFORD BEDFORDSHIRE MK44 1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB) WIX, Loyd te BEDFORD BEDFORDSHIRE MK44 1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A23K 1/18 (11) EP (21) EP (22) (54) Method of feeding a growingfinishing pig (73) Tiense Suikerraffinaderij N.V. te 1150 BRUSSEL, België (BE) Dumoulin te 5300 SEILLES, België (BE) (72) Janssens, Guy te 3001 LEUVEN, België (BE) Vanvolsem, Thibaut te 5380 PONTILLAS, België (BE) (51) A47J 27/00 A23N 12/00 A23L 1/211 A23L 1/015 A23K 1/14 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Brazilië (54) A PROCESS FOR PRECOOKING GRAINS AND AN EQUIPMENT FOR PRECOOKING GRAINS (73) Wagner, Werner, Erwin te IJUI, RS, Brazilië (BR) (72) Wagner, Werner, Erwin te IJUI, RS, Brazilië (BR) (51) A23L 3/3526 A23L 2/60 A23L 1/22 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) SWEETENER COMPOSITION (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO , Japan (JP) (72) MORI, Ken-ichi, Ajinomoto Co., Inc. te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA , Japan (JP) (51) B65D 85/804 A61L 2/02 A47J 31/44 A47J 31/40 A47J 31/36 A47J 31/06 A23L 1/29 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) CAPSULE, METHOD AND DEVICE FOR PREPARING A NUTRITIONAL PRODUCT (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (72) DOLEAC, Frédéric te F VAUX ET CHANTEGRUE, Frankrijk (FR) ABRAHAM, Sophie te F REMORAY, Frankrijk (FR) DOUDIN, Yasmine te CH-1337 VALLORBE, Zwitserland (CH) EPARS, Yann te CH-1305 PENTHALAZ, Zwitserland (CH) FABOZZI, Thierry Jean Robert te CH-GENEVE 1201, Zwitserland (CH) WYSS, Heinz te CH-3672 OBERDIESSBACH, Zwitserland (CH) BEZET, Nicolas te F-7100 MACON, Frankrijk (FR) SCORRANO, Lucio te CH-1400

17 Nummer 50/ december 2012 YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland (CH) DOGAN, Nihan te CH-1090 LA CROIX-SUR-LUTRY, Zwitserland (CH) MEIER, Alain te CH-6837 CANEGGIO, Zwitserland (CH) (51) A61K 9/107 A61K 31/22 A61K 31/202 A23L 1/30 (11) EP (21) EP (22) (31) P P (32) (33) (54) EMULSIONS INCLUDING A PEG- DERIVATIVE OF TOCOPHEROL (73) VIRUN, INC. te WALNUT, CA 91789, Verenigde Staten van (72) BROMLEY, Philip, J. te FULLERTON CA 92833, Verenigde Staten van (51) A23L 1/32 A23L 1/24 A23L 1/035 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) A process and formulation for making an egg product with increased functionality and flavor (73) Kraft Foods Global Brands LLC te NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde Staten van (72) Topinka, John Benjamin te EVANSTON, IL 60202, Verenigde Staten van Prager, Stacey A. te EVANSTON, IL 60202, Verenigde Staten van Gass, Paul Victor te GLENVIEW, IL 60025, Verenigde Staten van Lis, Daniel G. te ROUND LAKE, IL 60073, Verenigde Staten van Brown, Peter Harris te GLENVIEW, IL 60025, Verenigde Staten van Class, Robert F. te WINDTHROP HARBOR, IL 60096, Verenigde Staten van Silver, Richard Stuart te WILMETTE, IL 60091, Verenigde Staten van Zbylut, Steven Donald te CHICAGO, IL 60616, Verenigde Staten van (51) A23L 3/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) RETORTING APPARATUS AND METHOD (73) Research and Development Systems Limited te LANGLAND SWANSEA SA3 4TF, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Lambert, David te LANGLAND SWANSEA, SA3 4TF, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A23L 3/37 A23L 3/365 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) PRODUCT (73) DuPont Nutrition Biosciences ApS te 1001 COPENHAGEN K., Denemarken (DK) (72) Kragh, Henrik te 6000 KOLDING, Denemarken (DK) Nielsen, Jens Mogens te 8464 GALTEN, Denemarken (DK) (51) A23P 1/08 A23L 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Batter applicator with adjustable tilt control for submerger or coating mechanism (73) John Bean Technologies Corporation te CHICAGO, IL 60601, Verenigde Staten van (72) Chandran, Jogesh B. te SUNDUSKY, OH 44870, Verenigde Staten van (51) F26B 17/10 A24B 3/18 A24B 3/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Polen (54) Method and feeder for increasing efficiency of the expanding and drying process of organic plant materials, particularly in a jet drier and a feeder for use in the method (73) International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. te RADOM, Polen (PL) (72) Druzdzel, Arkadiusz te RADOM, Polen (PL) (51) A24D 1/04 A24D 1/02 A24C 5/47 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (54) FILTER CIGARILLO (73) Philip Morris Products S.A. te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (72) BOLL, Lars te 1176 ST-LIVRES, Zwitserland (CH) DE BORST, Eric, Willem te 1400 YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland (CH) (51) A24D 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) A smoking article having reduced ignition proclivity characteristics (73) Schweitzer-Mauduit International, Inc. te ALPHARETTA, GA 30022, (72) Hampl, Jr., Vladimir te ROSWELL, GA 30076, Verenigde Staten van Gu, Alice te JOHNS CREEK, GA 30097, Verenigde Staten van Rossi-Espagnet, James te SAYREVILLE, NJ 08872, Verenigde Staten van (51) A61M 15/06 A24F 47/00 (11) EP

18 Nummer 50/ december 2012 (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) A SIMULATED CIGARETTE DEVICE (73) Kind Consumer Limited te LONDON EC1R 5AR, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) HEARN, Alex te LONDON SE1 3UW, GROOT BRITTANNIË (GB) BOLLE, Moritz te LONDON NW3 6LE, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A44B 13/00 A41F 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) BÜSTENHALTER- RÜCKENVERSCHLUSS (73) Fildan, Gerhard te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) (72) WANZENBÖCK, Karl te A-2524 TEESDORF, Oostenrijk (AT) FILDAN, Gerhard te 1230 WIEN, Oostenrijk (AT) (51) A43C 11/14 A43B 5/04 (11) EP (21) EP (22) (31) VE VE U (32) (33) Italië Italië (54) Ski boot, in particular for ski mountaineering (73) OBER ALP S.p.A. te BOLZANO, Italië (IT) (72) Sartor, Mario te 31040, VOLPAGO DEL MONTELLO, Italië (IT) Fenato, Piero te 31031, CAERANO DI SAN MARCO, Italië (IT) (51) A43B 7/32 A43B 7/14 A43B 3/00 A43B 21/26 A43B 17/10 A43B 17/08 A43B 13/12 A43B 13/10 (11) EP (21) EP (22) (31) RM (32) (33) Italië (54) Improved work shoe (73) SSL Healthcare Italia S.p.A. te BOLOGNA, Italië (IT) Zafan S.r.l. te SANT'ELPIDIO A MARTE (AP), Italië (IT) (72) Veneziani, Roberto te CREMA (CR), Italië (IT) Menichini, Franco te MILANO, Italië (IT) (51) A43C 15/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) SHOE CLEAT WITH IMPROVED TRACTION (73) Softspikes, LLC te GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, Verenigde Staten van (72) MCMULLIN, Faris te BOISE, ID 83713, Verenigde Staten van (51) A44B 1/28 (11) EP (21) EP (22) (31) MC U (32) (33) Italië (54) Button composed of three cooperating elements (73) Jonny Q Italia S.r.l. te SANT'OMERO TE, Italië (IT) (72) Orza, Pasquale te SANT'OMERO (TE), Italië (IT) (51) F16B 12/12 B65D 5/48 B65D 25/06 B42F 17/12 B25H 3/02 A47B 88/20 A47B 47/04 A47B 43/02 A45C 13/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Agencement de cloisons pour compartimenter un volume, notamment le volume intérieur d'une malle (73) Estrems, Wilfrid te LE KREMLIN BICÊTRE, Frankrijk (FR) Greiner, Daniel te COSSWILLER, Frankrijk (FR) (72) Estrems, Wilfrid te LE KREMLIN BICÊTRE, Frankrijk (FR) Greiner, Daniel te COSSWILLER, Frankrijk (FR) (51) A45C 13/10 A44B 17/00 A44B 11/25 A41F 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) MECHANISCH-MAGNETISCHE VERBINDUNGSKONSTRUKTION (73) Fidlock GmbH te HANNOVER, BONDSREPUBLIEK (72) FIEDLER, Joachim te BERLIN, BONDSREPUBLIEK (51) A45C 13/10 A44B 19/34 A41H 37/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Luggage comprising a zipper (73) C & C Luggage Manufacturing Co., Ltd. te TAIPING CITY, China (CN) (72) Chiang, Hsi-Wu te TAIPING CITY, Taiwan (TW) (51) G09F 3/00 A45C 13/42 (11) EP (21) EP (22) (31) CT U (32) (33) Italië (54) Luggage tag for inserting and protecting personal identifying data and method of use (73) Crisafulli, Giovanni te MASCALUCIA (CT), Italië (IT) (72) Crisafulli, Giovanni te MASCALUCIA (CT), Italië (IT)

19 Nummer 50/ december 2012 (51) A45D 26/00 (11) EP (21) EP (22) (54) ELECTRIC DEPILATOR (73) Liu, Laisheng te GULANGYU DISTRICT XIAMEN FUJIAN , China (CN) (72) Liu, Laisheng te GULANGYU DISTRICT XIAMEN FUJIAN , China (CN) (51) A45D 27/22 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) CONTAINER FOR RAZOR BLADE CARTRIDGES (73) Eveready Battery Company, Inc. te ST. LOUIS, MISSOURI 63141, (72) THOENE, Jochen te WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK NIGGEMANN, Matthias te WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK FISCHER, Stephan te GEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A45D 34/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) FLACON POUR PRODUIT COSMÉTIQUE LIQUIDE OU PÂTEUX À ÉLÉMENT D'APPLICATION ESCAMOTABLE (73) Chanel Parfums Beauté te NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrijk (FR) (72) SALCIARINI, Christian te F COUILLY PONT AUX DAMES, Frankrijk (FR) DONIER, Benoît te F TARCENAY, Frankrijk (FR) (51) B05B 5/00 A61M 35/00 A61B 5/103 A45D 40/26 A45D 34/04 (11) EP (21) EP (22) (31) P P P P P P (32) (33) (54) APPARATUS FOR MODIFYING KERATINOUS SURFACES (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 45202, (72) RABE, Thomas, Elliot te BALTIMORE MARYLAND 21218, WILSON, David, Edward te REISTERSTOWN MARYLAND 21136, Verenigde Staten van (51) A45D 40/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) FLACON TÉLESCOPIQUE POUR PRODUIT COSMÉTIQUE LIQUIDE OU PÂTEUX (73) Chanel Parfums Beauté te NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrijk (FR) (72) SALCIARINI, Christian te F COUILLY PONT AUX DAMES, Frankrijk (FR) DONIER, Benoît te F TARCENAY, Frankrijk (FR) (51) A46B 9/02 A46B 15/00 A45D 40/26 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) APPLICATEUR POUR APPLIQUER UN PRODUIT SUR LES CILS (73) Chanel Parfums Beauté te NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrijk (FR) (72) MARCINIAK-DAVOULT, Pascale te F CHATOU, Frankrijk (FR) SALCIARINI, Christian te F COUILLY PONT AUX DAMES, Frankrijk (FR) (51) A45F 3/20 A45F 3/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) A SLOSH CONTROLLED PERSONAL HYDRATION SYSTEM (73) The North Face Apparel Corp. te WILMINGTON, DE 19810, (72) LIANG, Ezra te SAN FRANCISCO, CA 94117, Verenigde Staten van HADDEN, Page te SAN RAFAEL, CA 94903, Verenigde Staten van KIM, Tae te SAN FRANCISCO, CA 94100, Verenigde Staten van SHIH, Winston te NEW YORK, NY 10023, Verenigde Staten van (51) A46B 9/02 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) VARIABLE PITCH MASCARA BRUSH (73) Albéa Services te GENNEVILLIERS, Frankrijk (FR) (72) MANICI, Davide te I BEVERATE DI BRIVIO, Italië (IT) (51) A46B 13/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) WASCHBÜRSTE (73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te WINNENDEN, (72) SCHMID, Jörg te SPIEGELBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A47B 21/00 (11) EP

20 Nummer 50/ december 2012 (21) EP (22) (54) Goulotte de passage de cables montée sur un meuble de type bureau (73) STEELCASE SA te SCHILTIGHEIM, Frankrijk (FR) (72) Flanet, Daniel te SCHILTIGHEIM, Frankrijk (FR) (51) A47B 57/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Présentoir d'exposition et/ou de rangement (73) Paperflow te LEZENNES, Frankrijk (FR) (72) Cousin, Benoît te 78770, AUTEUIL LE ROI, Frankrijk (FR) (51) A47B 96/14 A47B 91/02 A47B 57/40 A47B 47/02 (11) EP (21) EP (22) (54) REGALSYSTEM ZUR LAGERUNG UND ARCHIVIERUNG VON GEGENSTÄNDEN (73) Irega AG te 4528 ZUCHWIL, Zwitserland (CH) (72) SCHOLZ, Gottfried te HOFHEIM-LANGENHAIN, (51) A47B 88/00 (11) EP (21) EP (22) (31) MI (32) (33) Italië (54) Attachment device for attaching a panel to a furnishing element (73) Formenti & Giovenzana S.p.A. te VEDUGGIO CON COLZANO (MB), Italië (IT) (72) Formenti, Giancarlo te VEDUGGIO CON COLZANO (MB), Italië (IT) (51) A47B 88/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) AUSSTOßVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BETÄTIGUNG EINES AUSSTOßHEBELS (73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te KIRCHLENGERN, (72) BEHNKE, Thomas te BÜNDE, BONDSREPUBLIEK (51) F16F 1/37 A47C 27/14 A47C 23/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Oostenrijk (54) Federelement für Matratzen (73) WI-LA Handels GmbH te 8582 ROSENTAL, Oostenrijk (AT) (72) te, Onbekend (ZZ) (51) A47D 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) MI (32) (33) Italië (54) Chair, convertible into a baby's highchair (73) BREVI S.R.L. te TELGATE (BG), Italië (IT) (72) Ponticelli, Pius te 4616 KAPPEL, Zwitserland (CH) (51) A47G 1/10 (11) EP (21) EP (22) (54) Bildeinfassung und Einfassungssystem (73) Uhlmann, Roland te 4563 GERLAFINGEN, Zwitserland (CH) (72) Uhlmann, Roland te 4563 GERLAFINGEN, Zwitserland (CH) (51) A47G 25/80 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) BOOT-JACKS (73) SELVARAJAH, Luxmi Wasantha Kumari te RICHMOND TW9 1UP, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) SELVARAJAH, Luxmi Wasantha Kumari te RICHMOND TW9 1UP, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A47H 5/032 A47H 15/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) CHARIOT D'ENTRAÎNEMENT POUR RIDEAU COULISSANT (73) Somfy SAS te CLUSES, Frankrijk (FR) (72) SCHARF, Rich te ESCONDIDO CALIFORNIA 92120, Verenigde Staten van COCHRAN, Scot te SAN DIEGO CALIFORNIA 92120, Verenigde Staten van (51) A47J 31/36 (11) EP (21) EP (22) (54) Brüheinrichtung für eine Kaffeemaschine (73) Schaerer AG te 4528 ZUCHWIL, Zwitserland (CH) (72) Sinzig, Peter te 3302 MOOSSEEDORF, Zwitserland (CH) (51) A47J 42/50 A47J 31/42 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Kaffeemaschine (73) WIK Far East Ltd. te NORTH POINT, HONG KONG, China (CN) (72) Lüke, Werner te BOCHUM, Speh, Christoph te MÜLHEIM AN DER RUHR, (51) A47J 31/44 (11) EP (21) EP (22) (31)

Nummer 32/12 8 augustus 2012

Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 1 8 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/11 16 februari 2011

Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 1 16 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/11 12 januari 2011

Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 1 12 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 26/14 25 juni 2014

Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 1 25 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Nummer 08/13 20 februari 2013

Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 1 20 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/13 13 februari 2013

Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 1 13 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 30/15 22 juli 2015

Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 1 22 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 37/14 10 september 2014

Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 1 10 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Nummer 29/15 15 juli 2015

Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 1 15 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 28/15 8 juli 2015

Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 1 8 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/10 1 december 2010

Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 1 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 20/15 13 mei 2015

Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/12 1 23 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/14 30 juli 2014

Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 30/14 1 30 juli 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/13 4 december 2013

Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 1 4 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 15/15 8 april 2015

Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 1 8 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 38/10 10 november 2010

Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 1 10 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

Nummer 51/12 19 december 2012

Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 1 19 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 01/14 1 januari 2014

Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 1 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 04/14 22 januari 2014

Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 1 22 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 38/12 19 september 2012

Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 1 19 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 39/13 25 september 2013

Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

State Insurance Information

State Insurance Information State Insurance Information Alabama 201 Monroe St. Suite 1700 Montgomery, AL 36104 334-269-3550 fax:334-241-4192 http://www.aldoi.org/ Alaska Dept. of Commerce, Division of Insurance. P.O. Box 110805 Juneau,

More information

Nummer 08/12 22 februari 2012

Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 1 22 februari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 42/10 8 december 2010

Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 1 8 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 13/10 19 mei 2010

Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 1 19 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 49/12 5 december 2012

Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 1 5 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/11 4 mei 2011

Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 1 4 mei 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 28/13 10 juli 2013

Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 1 10 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS INTERSTATE UIB CLAIMS Alabama Multi- Unit (#01) Industrial Relations Bldg. Montgomery, AL 31604 Alaska Interstate Unit (#02) P.O. Box 3-7000 Juneau, AK 99801 Arizona Interstate Liable Office (#03) Department

More information

Nummer 30/12 25 juli 2012

Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 1 25 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Alabama Department of Agriculture and Industries 1445 Federal Drive Montgomery, AL 36107 http://www.agi.alabama.gov/pesticide_management

Alabama Department of Agriculture and Industries 1445 Federal Drive Montgomery, AL 36107 http://www.agi.alabama.gov/pesticide_management Below is a list of the contact information for the department in each state that handles licenses for pesticides application, which is often required for HVAC system cleaners who use antimicrobial products.

More information

Nummer 29/11 20 juli 2011

Nummer 29/11 20 juli 2011 Nummer 29/11 20 juli 2011 Nummer 29/11 1 20 juli 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/13 9 januari 2013

Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 1 9 januari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

University of Saint Joseph College of Pharmacy

University of Saint Joseph College of Pharmacy State School code Name of School AL 001 Auburn University AL 002 Samford University AR 004 University of Arkansas AR 096 Harding University AZ 003 University of Arizona AZ 082 Midwestern University-Glendale

More information

Nummer 50/14 10 december 2014

Nummer 50/14 10 december 2014 Nummer 50/1 10 december 201 Nummer 50/1 1 10 december 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies

State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies State Vocational Rehabilitation (VR) Agencies State Vocational Rehabilitation (VR) agencies furnish a wide variety of services to help people with disabilities return to work. These services are designed

More information

Nummer 04/12 25 januari 2012

Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 25 januari 2012 Nummer 04/12 1 25 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/14 6 augustus 2014

Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 1 6 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 41/11 12 oktober 2011

Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 1 12 oktober2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 44/14 29 oktober 2014

Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 1 29 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 22/12 30 mei 2012

Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 1 30 mei 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 14/13 3 april 2013

Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 1 3 april 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 33/13 14 augustus 2013

Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 1 14 augustus 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/13 12 juni 2013

Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 1 12 juni 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 05/11 02 februari 2011

Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 1 02 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 09/15 25 februari 2015

Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 1 25 februari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 46/14 12 november 2014

Nummer 46/14 12 november 2014 Nummer 6/1 12 november 201 Nummer 6/1 1 12 november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 36/15 2 september 2015

Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 1 2 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 08/14 19 februari 2014

Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 1 19 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 06/15 4 februari 2015

Nummer 06/15 4 februari 2015 Nummer 06/1 februari 201 Nummer 06/1 1 februari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms Forms are listed alphabetically by form title. INDEX POLICY CODES 1. Auto 2. Fire and Multiple Peril 3. Liability 4. Property, other than Fire and Multiple Peril (e.g. Crime & Inland Marine) 5. Workers

More information

Nummer 44/13 30 oktober 2013

Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 1 30 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

STATE ELECTIONS OFFICES

STATE ELECTIONS OFFICES STATE ELECTIONS OFFICES 1. Alabama 600 Dexter Ave, Suite E-208 PO Box 5616 Montgomery, AL 36103-5616 Phone: 334-242-4845 2. Alaska Election Director s Office Court Plaza Building 240 Main Street, 4th Floor

More information

Nummer 17/10 16 juni 2010

Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 1 16 juni 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/15 1 juli 2015

Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 1 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 1 7 september 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

U.S. Patent Number Guide

U.S. Patent Number Guide Engineering and Science Library U.S. Patent Number Guide Patent Documents and Notices Since 1790 Document Type Years X patent (name and date patent) 1790-1836 Additional improvement patent 1836-1861 Caveat

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Nummer 34/10 13 oktober 2010

Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 1 13 oktober 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 48/12 28 november 2012

Nummer 48/12 28 november 2012 Nummer 48/12 28 november 2012 Nummer 48/12 1 28 november 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 47/11 23 november 2011

Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 1 23 november 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005

State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005 BUREAUS State-by-State Listing of Departments of Insurance Updated August 2005 Alabama Dept. of Insurance P.O. Box 303351 201 Monroe St. #1700 Montgomery AL 36104 (334) 269-3550 http://www.aldoi.org E-mail:

More information

Nummer 51/13 18 december 2013

Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 1 18 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/12 4 juli 2012

Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 1 4 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 11/12 14 maart 2012

Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer /12 1 14 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 14/14 2 april 2014

Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 1 2 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S.

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. 2003 MetLife Market Survey Reports Costs Vary Widely from Region to Region The average nursing home cost in the United States is $181 per day for a private

More information

Nummer 22/13 29 mei 2013

Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 1 29 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 15/12 11 april 2012

Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 11 april 2012 Nummer 15/12 1 11 april 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 10/10 21 april 2010

Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 1 21 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 33/14 13 augustus 2014

Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 1 13 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL

ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL State-Level Analysis HELP WANTED PROJECTIONS of JOBS and EDUCATION REQUIREMENTS Through 2018 JUNE 2010 ANTHONY P. CARNEVALE NICOLE SMITH JEFF STROHL Contents 1 Introduction 3 U.S. Maps: Educational concentrations

More information

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005

Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 PEDIATRIC CENTERS PEDIATRIC TRANSPLANT CENTERS Number of Liver Transplants Performed 2003-2004 Updated October 2005 University of Alabama Hospital, Birmingham, AL 3 2 1 University Medical Center, University

More information

Table 1: Advertising, Marketing and Promotional Expense as a Percentage of Net Operating Revenue

Table 1: Advertising, Marketing and Promotional Expense as a Percentage of Net Operating Revenue Table 1: Advertising, Marketing and Promotional Expense as a Percentage of Net Operating Revenue NAIC Group % Attorney s Title 3.8% Chicago / Fidelity 0.9% Diversified 0.6% First American 2.7% Investors

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

Nummer 18/15 29 april 2015

Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 1 29 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

ANTI FRAUD BUREAUS ALASKA ARKANSAS ARIZONA CALIFORNIA

ANTI FRAUD BUREAUS ALASKA ARKANSAS ARIZONA CALIFORNIA ANTI FRAUD BUREAUS Anti-Fraud Bureaus are generally state operated agencies that have been organized to detect, investigate and deter insurance frauds of many types. Fraud bureaus and insurance company

More information

Nummer 17/14 23 april 2014

Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 1 23 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 29/13 17 juli 2013

Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 29/13 17 juli 2013 Nummer 27/13 1 17 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/11 10 augustus 2011

Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 1 10 augustus 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama

Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL. Alabama Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Alabama Commission of Higher Education P. O. Box 302000 Montgomery, AL 36130-2000 (334) 242-1998 Fax: (334) 242-0268 Alaska Commission

More information

Nummer 34/14 20 augustus 2014

Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 1 20 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 36/14 3 september 2014

Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 1 3 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Contact information concerning unclaimed property escheated to states

Contact information concerning unclaimed property escheated to states Contact information concerning unclaimed property escheated to states ALABAMA Unclaimed Property Division PO Box 327580 Montgomery, AL 36132-7580 334-242-9614 ALASKA Unclaimed Property Division PO Box

More information

Nummer 43/12 24 oktober 2012

Nummer 43/12 24 oktober 2012 Nummer 43/12 24 oktober 2012 Nummer 43/12 1 24 okotober 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/2012 11 januari 2012

Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 11 januari 2012 Nummer 02/2012 1 11 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 31/10 22 september 2010

Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 1 22 september 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 40/14 1 oktober 2014

Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 1 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 37/15 9 september 2015

Nummer 37/15 9 september 2015 Nummer 37/15 9 september 2015 Nummer 37/15 1 9 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 07/14 12 februari 2014

Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 1 12 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 50/13 11 december 2013

Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 1 11 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/15 5 augustus 2015

Nummer 32/15 5 augustus 2015 Nummer 32/15 5 augustus 2015 Nummer 32/15 1 5 augustus 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 10/13 6 maart 2013

Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 1 6 maart 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information