นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔"

Transcription

1 ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น การส งเสร มให บ คลากรม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล องตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย จะท าให มหาว ทยาล ยเจร ญก าวหน า และเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ประกอบก บ มหาว ทยาล ยมห ดลได ปร บเปล ยนไปส การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ เพ อความคล องต วในการบร หารจ ดการ ต าง ๆ รวมท งนโยบายของผ บร หารมหาว ทยาล ย ท จะน ามหาว ทยาล ยมห ดลให ต ดอ บด บ ๑ ใน ๑๐๐ มหาว ทยาล ยโลก จ งม ความจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และ ผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อหน วยงาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต นอกจากน ย งเป นการเตร ยมความพร อม ของบ คลากร ให สามารถรองร บและเป นผ น าการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย ด งน น มหาว ทยาล ยจ งเห นสมควรก าหนดนโยบาย และแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ด งน นโยบายการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ให มหาว ทยาล ย และส วนงานต างๆ ม บทบาทและหน าท ด งน ๑. ส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กกล ม ท กระด บอย างท วถ ง ต อเน อง และเหมาะสม เพ อเพ มข ดความสามารถ สร างจ ตส าน ก และท ศนคต ของบ คลากรให สามารถปร บเปล ยนไปในทางท พ งประสงค ได อย างเหมาะสม รวมท งการเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ๒. ส งเสร มให ม การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรโดยม งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ ตลอดจนม ค าน ยม ค ณธรรม และท ศนคต ท ถ กต อง ท นสม ย สามารถน ามาปร บใช ในการปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมาย และรองร บการ เปล ยนแปลงในอนาคต และให ถ อว าการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรเป นการลงท น เพ อความเจร ญก าวหน าของ มหาว ทยาล ย โดยม การจ ดสรรวงเง นงบประมาณไว เป นการเฉพาะอย างเหมาะสม และก าหนดส ดส วนระยะเวลาในการ ฝ กอบรมในรอบป งบประมาณอย างช ดเจน ๓. ส งเสร มและสน บสน นให ม ความร วมม อในการสร างเคร อข ายการพ ฒนาบ คลากร ระหว างมหาว ทยาล ย และส วนงาน เพ อให การพ ฒนาบ คลากรในมหาว ทยาล ยเป นไปอย างท วถ ง และม ความสอดคล องก บความต องการอย าง แท จร ง ว ตถ ประสงค ๑. เพ อส งเสร มให ม การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ท กษะท ส าค ญ และจ าเป น เพ อการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ย และ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ๑

2 ๒. เพ อเตร ยมความพร อมด านต าง ๆ ให แก บ คลากรในการปฏ บ ต งานในหน าท และพร อมร บการเปล ยนแปลงใน อนาคต ๓. เพ อปล กฝ งท ศนคต ท ด และถ กต องให แก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เพ อให ม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให เพ มมากข น ซ งอาจจะได ใช ประโยชน ในป จจ บ นหร อในอนาคต ท งน เพ อ เป นการเตร ยมความพร อมให ก บ คนเก ง (Talent ) แนวทางด าเน นการ ๑. มหาว ทยาล ยและส วนงานม บทบาทในการพ ฒนาบ คลากรของส วนงาน ซ งเป นการพ ฒนาบ คลากรตาม เป าหมายและภารก จหล กของส วนงาน โดยเน นการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรให เก ดการเร ยนร ท สมด ลย ท งการ พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานในร ปแบต างๆ อาท เช น การฝ กอบรม, การศ กษาต อ, การประช ม และส มมนา เป นต น และ การสร างกลไกในการส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาตนเองให ก บบ คลากร เช น การเร ยนร ผ านทาง Internet /Intranet, การแลกเปล ยนเร ยนร, การจ ดการความร (Knowledge Management), การพ ฒนาค ณภาพงานอย างต อเน อง(CQI), การ พ ฒนาศ กยภาพในกล มอาช พ และการพ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) โดยให ห วหน าส วนงานและผ บ งค บบ ญชาท ก ระด บ ม หน าท โดยตรงในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาด วยว ธ การต าง ๆ เพ อช วยพ ฒนาข ดความสามารถ /ความรอบร ใน งานท เก ยวข อง รวมท งกระต นผ ใต บ งค บบ ญชาให ม การพ ฒนา และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง เป นต น ซ งม ได จ าก ด เฉพาะการจ ดอบรมเท าน น เพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝง อย ในต วบ คคลมาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน ท งน โดยให ส วนงานจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร และจ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพของบ คลากรอย างเหมาะสม และม การต ดตาม ประเม นผลการ พ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต าง ๆ อย างสม าเสมอ เพ อร บทราบข อบกพร องและน ามาปร บปร งในการพ ฒนาบ คลากรท เหมาะสมในโอกาสต อไป ๒. มหาว ทยาล ยและส วนงาน ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเองให ม ศ กยภาพส งข น โดยการไป เพ มพ นความร และประสบการณ ในร ปแบบต าง ๆ เช น การไปศ กษา ฝ กอบรม ด งาน ปฏ บ ต งานว จ ย การไปเพ มพ น ความร ทางว ชาการ การไปปฏ บ ต งานบร การว ชาการ การไปปฏ บ ต งานอ นใดท จ าเป นและเหมาะสมเพ อประโยชน ในการ พ ฒนาบ คลากร การไปประช ม ส มมนาหล กส ตรต าง ๆ ท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ท จะให ความร ใหม ๆ เป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน เพ อกระต นและส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาตนเองตลอดเวลา ๓. มหาว ทยาล ยก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ท กษะในด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรในส วนท เป นความต องการโดยรวมในระด บมหาว ทยาล ย และส วนงานสามารถก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาบ คลากรในส วนท เป นความต องการเฉพาะของส วนงานได เอง โดยให สอดคล องก บความจ าเป น ท ศทาง และ เป าประสงค เพ อประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ซ งจากการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๑ พบว า ย งม ได ก าหนดในส วนของการพ ฒนาเพ อหล อหลอมให บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง เพ อให สอดคล องก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ประกอบก บมหาว ทยาล ยได ก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ย รวมท งได ก าหนดค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การของมหาว ทยาล ย (Mahidol University Core Values & Organization Culture) แล ว จ งเห นสมควรเพ มเต มเร องของการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล ก และการพ ฒนาบ คลากรเพ อ ๒

3 เสร มสร างว ฒนธรรมองค การในแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ เพ อ พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน นแผน เส นทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยจะประกอบไปด วย ๕ แนวทาง ด งน ๑) การเสร มสร างค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย (Core Values /Organization Culture & Core Competency) เพ อหล อหลอมให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจในค าน ยมหล กของ มหาว ทยาล ย รวมท งพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค และม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามแนวทางท มหาว ทยาล ยม งหว ง รวมท งเพ อให บ คลากรเก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย ซ งการพ ฒนาบ คลากรในส วนน ควรเป นหน าท ร วมก นระหว างมหาว ทยาล ยและส วนงาน โดยพ ฒนา ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน ค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การ (Mahidol University Core Values & Organization Culture) - Mastery (เป นนายแห งตน) - Altruism (ม งผลเพ อผ อ น) - Harmony (กลมกล นก บสรรพส ง) - Integrity (ม นคงย งในค ณธรรม) - Determination (แน วแน ท ากล าต ดส นใจ) - Originality (สร างสรรค ส งใหม ) - Leadership (ใฝ ใจเป นผ น า) สมรรถนะหล ก (Core Competency) - ความย ดม นในค ณธรรม (Integrity) - การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) - ความร บผ ดชอบในงาน (Responsibility) - การท างานเป นท ม (Teamwork) - การวางแผนการท างานอย างเป นระบบ (Systematic Job Planning) ท งน ในส วนของสมรรถนะหล ก (Core Competency) มหาว ทยาล ยม ว ตถ ประสงค ในการน ามาใช เพ อ การพ ฒนาบ คลากร โดยมหาว ทยาล ยก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) จ านวนหน ง เพ อให ส วนงานน าไปใช โดยส วนงานสามารถก าหนดสมรรถนะหล กเพ มเต มได ตามความเหมาะสม ท งน มหาว ทยาล ยและส วนงานควรม การ ประเม นสมรรถนะหล กของบ คลากร เพ อให การพ ฒนาม ความสอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนา และเพ ม สมรรถนะให ก บบ คลากร ๒) การพ ฒนาความร /ท กษะในการปฏ บ ต งาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) เป น การพ ฒนาความร ความสามารถ/ท กษะการปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานในหน าท (ตามแต ละต าแหน งงาน)ให บรรล ผลส าเร จและม ประส ทธ ภาพ ซ งการพ ฒนาด งกล าวควรพ ฒนาในเร องต างๆ เช น ๓

4 ๒.๑) การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (มหาว ทยาล ย และหร อส วนงานร บผ ดชอบด าเน นการ) - การจ ดการเร ยนการสอน เช น การจ ดท าแผนสอน การสร างหล กส ตร เทคน คการสอน การ ประเม นผลการสอน การใช ส อการสอน การส มมนาเพ อปร บปร งกระบวนการเร ยน การสอน - การพ ฒนาว ชาการ เช น หล กการเข ยนต ารา หล กการเข ยนโครงการว จ ย การพ ฒนางานว จ ย - การให ค าปร กษาและพ ฒนาน กศ กษา - การพ ฒนาในส วนอ นๆ ท เก ยวข องก บสายว ชาการ เช น ความร เฉพาะด านในสาขาต างๆ ๒.๒) การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (ควรเป นหน าท ของส วนงาน) - กล มต าแหน งสน บสน นว ชาการ และกล มต าแหน งสน บสน นว ชาช พเฉพาะ เช น แพทย พยาบาล ท นตแพทย เภส ชกร ฯลฯ - กล มต าแหน งสน บสน นท วไป เช น เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กทร พยากรบ คคล เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน น กว ชาการศ กษา น กประชาส มพ นธ ฯลฯ โดยการพ ฒนาความร ท เก ยวข องก บว ชาช พ หร อเทคน ค ว ธ การ ว ทยาการใหม ๆ ตามต าแหน งงานน นๆ เช น ต าแหน งน กทร พยากรบ คคล ควรได ร บการพ ฒนาในว ชาช พการบร หารทร พยากรบ คคลในเร องต างๆ น กว ชาการ เง นและบ ญช ควรได ร บการพ ฒนาทางด านการเง นและบ ญช เป นต น ท งน อาจท าได หลายแนวทาง เช น การสอนงาน (Coaching), ระบบพ เล ยง (Mentoring), การไปปฏ บ ต งานร วมก บหน วยงานอ น (Attachment Working), การส บเปล ยน หม นเว ยนงาน (Job Rotation), การจ ดการความร ในองค กร (Knowledge Management), การจ ดอบรมในองค กร (In - house Training) หร อการส งไปอบรม ณ หน วยงานภายนอกท จ ดอบรมในเร องน นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการ พ ฒนาในส วนน ควรเป นหน าท ของส วนงาน ท จะจ ดหร อเป ดโอกาสให ม การพ ฒนาตามร ปแบบต างๆ ด งกล าวข างต น อาท เช นเร องต างๆ ด งน - ความร ด านการเง นและบ ญช - ความร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การให ค าปร กษาน กศ กษา - การท าส อประชาส มพ นธ - การจ ดท างบประมาณ - การฝ กอบรมในเร องต างๆ ท จ าเป นและเหมาะสมต อการปฏ บ ต งานตามต าแหน งน นๆ ฯลฯ ๓) การพ ฒนาศ กยภาพและการพ ฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป นการพ ฒนา เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานส งข น รวมท งการพ ฒนาการท างานร วมก บผ อ น (ท มงาน) เพ อให เก ดการท างานแบบ ม ส วนร วม การพ ฒนาด านเจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให สามารถอย ร วมก นได อย างม ความส ข ตลอดจนเก ด ประส ทธ ภาพของงานท ปฏ บ ต ได บรรล ตามเป าหมายท ต งไว โดยส วนงานควรเป นผ ร บผ ดชอบด าเน นการ ซ งควรพ ฒนา ท กษะในเร องต างๆ เช น - ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาการสม ยใหม - ท กษะด านภาษาอ งกฤษ - การพ ฒนาเจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม ๔

5 - การท างานเป นท ม - การพ ฒนาบ คล กภาพ - การส อสาร การประสานงาน ฯลฯ ๔) การพ ฒนาท กษะด านการบร หารจ ดการ (General Management) เป นการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถในด านการบร หารจ ดการท วไป เพ อเตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรท ก าล งจะก าวส ต าแหน งบร หาร หร อบ คลากรสายบร หารท ก าล งจะก าวส การเป นผ บร หารในระด บท ส งข น ให ม ศ กยภาพท เหมาะสมต อการด ารง ต าแหน งทางการบร หาร ในเร องต างๆ เช น - การวางแผนเช งกลย ทธ (Strategic Planning) - ท กษะการแก ป ญหาและการต ดส นใจ (Problem Solving) - เคร องม อการบร หารจ ดการต างๆ (Tool & Technical Management) - การพ ฒนาภาวะผ น า (Leadership) เป นต น ท งน การพ ฒนาท กษะด านการบร หารจ ดการน มหาว ทยาล ยจะร บผ ดชอบด าเน นการ โดยได ก าหนด หล กส ตรการฝ กอบรมส าหร บผ บร หาร จ านวน ๒ หล กส ตร/ระด บ ได แก ๑. หล กส ตรการพ ฒนาท กษะผ ด ารงต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) ๒. หล กส ตรการเตร ยมและพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (Mahidol University Executive Development Program : MU-EDP ) (หล กส ตรร วมก บว ทยาล ยการจ ดการ) ๕) การพ ฒนาเพ อก าวส การเป นผ น า (Leadership) เป นการพ ฒนาผ บร หารระด บส งของมหาว ทยาล ย ให เป นผ ท ม ความพร อม และม ค ณล กษณะในการเป นผ น าท ด สามารถน ามหาว ทยาล ยไปส ว ส ยท ศน /พ นธก จ และ เป าหมายของมหาว ทยาล ยท ต งไว ได อ นได แก การพ ฒนาในด านต างๆ ด งน - การบร หารการเปล ยนแปลง (Change management) - การพ ฒนาว ส ยท ศน (Visionary Strategy) - ท กษะความเป นผ น า (Leadership Skill) - การสร างสรรค ส งใหม (Innovation) ) เป นต น ท งน การพ ฒนาบ คลากรเพ อก าวส การเป นผ น าน มหาว ทยาล ย (ว ทยาล ยการจ ดการ) จะร บผ ดชอบ ด าเน นการ โดยได ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง (Advance Management Program : AMP) (หล กส ตรจาก ว ทยาล ยการจ ดการ) ซ งจากแนวทางการด าเน นการข างต น สามารถสร ปเป นแผนเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) ได ด งแผนภาพต อไปน ๕

6 Development Roadmap MU AMP Course Leadership - Change management - Visionary Strategy - Leadership Skill - Innovation etc. Academic Skill - - Public Training - - Seminar - - Workshop - - Symposium - - Research - - Training - - Visiting - - Subbatical Leave - General Management Decision Making Problem Solving Strategic Planning etc. People Skill/Self Development Computer Skill, Language Skill, Moral & Ethic, Teamwork, Interactive, Personality, Communication, Coordinate etc. MU EDP Course Supervisor Management Skill Job Knowledge / Functional area Knowledge Academic Staff Supporting Staff - Learning & Teaching Management - Budget Planing - Instructional media - Human Resource Knowledge - Guidance - Consultation - Research - PR etc. - Presentation etc. Functional Training Core Competency Core Value /Organization Culture - Integrity - Mastery - Achievement Motivation - Altruism - Responsibility - Harmony - Teamwork - Integrity - Systematic Job Planning - Determination - Originality - Leadership ๖

7 แผนงาน / โครงการพ ฒนาบ คลากร แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากรตามแผนเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) (ท งน ย งไม รวมถ งโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรของแต ละส วนงานท จะจ ดข นเพ อการพ ฒนาบ คลากรในส วนงานน นๆ) ซ ง ประกอบด วยโครงการต าง ๆ ด งน แผนงาน/โครงการ ประเภท Core Value /Organization Culture & Core Competency Job Knowledge / Functional area Knowledge แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๑. โครงการปฐมน เทศบ คลากรใหม กล มเป าหมาย พน กงานมหาว ทยาล ย (เง น อ ดหน น) ท บรรจ ใหม หร อร บโอนเข ามา ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ยโดยม ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานน อยกว า ๑ ป จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยมห ดล (Young Staff) กล มเป าหมาย เป นบ คลากรท ปฏ บ ต หน าท อาจารย ในมหาว ทยาล ยมห ดล โดย ย งไม เคยเข าร บการอบรมโครงการพ ฒนา อาจารย ใหม มหาว ทยาล ยมห ดล จ านวน ประมาณ ๔๐ คน/ร น (๓ ร น/ป ) แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๑. โครงการเสร มสร างว ฒนธรรม องค กรส าหร บบ คลากรส าน กงาน อธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรในส าน กงาน อธ การบด ท กระด บ จ านวน ประมาณ ๑๒๐ คน/ร น (๔ ร น และกล ม Change Agent ๑ ร น) ๒. โครงการปฐมน เทศบ คลากรใหม กล มเป าหมาย พน กงานมหาว ทยาล ย (เง น อ ดหน น) ท บรรจ ใหม หร อร บโอนเข ามา ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ยโดยม ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานน อยกว า ๑ ป จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการส มมนาบ คลากรกองการ เจ าหน าท กล มเป าหมาย บ คลากรท กคนในกอง การเจ าหน าท จ านวน ประมาณ ๔๘ คน ๒. โครงการส มมนาเพ อพ ฒนา เคร อข ายบร หารทร พยากรบ คคล กล มเป าหมาย บ คลากรท ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลในส วนงานต าง ๆ จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๕ ร น/ป )* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๗

8 แผนงาน/โครงการ ประเภท Job Knowledge / Functional area Knowledge (ต อ) People Skill/Self Development แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๒. โครงการส มมนาเพ อพ ฒนา เคร อข ายบร หารทร พยากรบ คคล กล มเป าหมาย บ คลากรท ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลในส วนงานต าง ๆ จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๕ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน และ สร างโอกาสความก าวหน าในสาย อาช พ กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ข าราชการ) ระด บ ๕ ๗ หร อ พน กงานมหาว ทยาล ยตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสน บสน น จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน* แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ** การพ ฒนาบ คลากรในด านน สามารถท าได โดยการฝ กอบรมจาก การปฏ บ ต งานจร ง (On the job training)โดยห วหน างานเป นผ ถ ายทอด และสอนแนะเทคน คต างๆ เพ อให ผ ใต บ งค บบ ญชาเข าใจถ ง ว ธ การท างานท ถ กต องเหมาะสม หร อ การส งบ คลากรไปอบรมในหล กส ตร ท เก ยวข องก บหน วยงานภายนอก (ภาคร ฐ/เอกชน) ** ๑. โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน และ สร างโอกาสความก าวหน าในสาย อาช พ กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ข าราชการ) ระด บ ๕ ๗ หร อ พน กงานมหาว ทยาล ยตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสน บสน น จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน* ๒. โครงการอบรมนพล กษณ เพ อ ความส ขในงาน และช ว ต กล มเป าหมาย บ คลากรท กระด บใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๓๐ คน/ร น (๒ ร น/ป ) ๓. โครงการอบรมเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน กล มเป าหมาย บ คลากรท กระด บใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป ) * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๘

9 แผนงาน/โครงการ ประเภท People Skill/Self Development (ต อ) แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๔. โครงการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ เพ อการปฏ บ ต งาน (English for Supporting Staff) กล มเป าหมาย บ คลากรจากกองต าง ๆ ท หน วยงานพ จารณาส งเข าร บการอบรม ตามความจ าเป นในการปฏ บ ต งาน จ านวน กล มละประมาณ ๔๐ คน (แบ งเป น ๓ กล ม ได แก Beginners, Intermediate, Upper - Intermediate) ๕. โครงการพ ฒนาท กษะ IT บ คลากรส าน กงานอธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรจากกองต าง ๆ ท หน วยงานพ จารณาส งเข าร บการอบรม ตามความจ าเป นในการปฏ บ ต งาน จ านวน หล กส ตรละประมาณ ๔๐ คน (แบ งเป น ๕ หล กส ตร ได แก Microsoft Word / Excel / Access / Power Point/ Macromedia Dreamweaver ) ๖. โครงการก จกรรม ๕ ส ส าน กงาน อธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรท กคนใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๔๘๐ คน General Management ๑. โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารง ต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ห วหน างาน ผ อ านวยการกอง เลขาน การคณะ สถาบ น) ท ได ร บแต งต ง ตามข อบ งค บใหม (ว.๔) จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารง ต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ห วหน างาน ผ อ านวยการกอง เลขาน การคณะ สถาบ น) ท ได ร บแต งต ง ตามข อบ งค บใหม (ว.๔) จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น (๒ ร น/ป )* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๙

10 ประเภท แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๒. โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) กล มเป าหมาย ผ บร หารระด บต าง ๆ ของ ส วนงาน หร อผ ท ส วนงานต องการพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารเพ อให ด ารง ต าแหน งบร หารในอนาคต จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๒. โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) กล มเป าหมาย ผ บร หารระด บต าง ๆ ของ ส วนงาน หร อผ ท ส วนงานต องการพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารเพ อให ด ารง ต าแหน งบร หารในอนาคต จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* Leadership ๑. โครงการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย (AMP) กล มเป าหมาย คณบด / ผ อ านวยการ / รองคณบด / รองผ อ านวยการ คณะ สถาบ น ศ นย ส าน ก ว ทยาล ย จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* ๑. โครงการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย (AMP) กล มเป าหมาย คณบด / ผ อ านวยการ / รองคณบด / รองผ อ านวยการ คณะ สถาบ น ศ นย ส าน ก ว ทยาล ย จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ท งน โครงการฝ กอบรมท ก าหนดข นน สอดคล องและสน บสน นเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยมห ดล ด งน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๑. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) - สร างและสน บสน นน กว จ ยให ม ประส ทธ ภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม และม ท กษะการว จ ย เป นท ยอมร บในระด บสากล - การเข ยนโครงการว จ ย เพ อให ได ร บท น - การเข ยนโครงการว จ ย เพ อให ได ร บการต พ มพ - โครงการพ ฒนาอาจารย และน กว จ ยประจ าการด าน จร ยธรรมและจรรยาบรรณ การว จ ย - โครงการอบรมด านความ ปลอดภ ยและช วอนาม ย ด านการว จ ย ด าเน นการร วมก บ กองบร หารงานว จ ย ๑๐

11 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๒. สร างองค กรแห งการเร ยนร และ ความเป นเล ศทางว ชาการ(Teaching and Learning Excellence) ๓. สร างความเป นเล ศในการบร การ ส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Service Excellence) ๔. สร างความเป นสากล (Internationalization) ๕. ประสานความหลากหลาย (Harmony in Diversity) ๖. สร างมหาว ทยาล ยท ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป น พ นฐาน ( ICT Based University) ๗. การใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด ( Resource Optimization) - พ ฒนาน กศ กษาและบ คลากรให ม ความสามารถในว ชาช พ และม ศ กยภาพในการเร ยนร ตลอดช ว ต - ส งเสร มการบร การด าน การแพทย ให เป นศ นย กลางด าน ว ชาการระด บนานาชาต - พ ฒนาและส งเสร มน กศ กษา และบ คลากรให ม ความสามารถ ส ระด บสากล - ปล กฝ งความภ กด และภ ม ใจ ในความเป นมห ดลให แก คณาจารย บ คลากร น กศ กษา และศ ษย เก า - ปล กฝ งค าน ยมหล กของ มหาว ทยาล ยให เป นว ฒนธรรม องค กร - พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท ใช ช ว ตร วมก นอย างม ความส ข - พ ฒนาระบบสารสนเทศและ คล งข อม ลเพ อการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ - สร างความสมด ลระหว าง ทร พยากรบ คคล และภาระงาน - สน บสน นและผล กด นให ม การใช ทร พยากรอย างค มค า - โครงการพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยมห ดล (Young Staff) (จ านวน ๓ ร น/ป ) **เป นโครงการท ต องได ร บ การสน บสน นจากส วนงาน ** - โครงการพ ฒนาท กษะ ภาษาอ งกฤษเพ อการ ปฏ บ ต งาน (English for Supporting Staff) - โครงการปฐมน เทศ บ คลากรใหม (จ านวน ๒ ร น/ป ) - โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมองค กรส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด (จ านวน ๕ ร น) - โครงการก จกรรม ๕ ส ส าน กงานอธ การบด - การฝ กอบรมเพ อรองร บ การใช โปรแกรมเพ อ ปร บปร งระบบฐานข อม ล โดยใช SAP - โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บส งของมหาว ทยาล ย (AMP) - โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) ด าเน นการร วมก บ กองบร การการศ กษา โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด และ ส วนงาน ๑๑

12 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๗. การใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด ( Resource Optimization) (ต อ) - บร หารงบประมาณ การเง น และทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล - น าเทคโนโลย ท เหมาะสมมา ใช เพ อเพ มสมรรถนะและเก ด ประโยชน ส งส ด - โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารงต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) -โครงการอบรมเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ในเร องต างๆ - โครงการอบรมนพ ล กษณ เพ อความส ขในงาน และช ว ต - โครงการพ ฒนาท กษะการ ใช IT บ คลากรส าน กงาน อธ การบด โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด และ ส วนงาน เป าหมายการด าเน นงานตามแผน ๑. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยมห ดลท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการ และลา ศ กษาต อท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ประจ าท งหมดของมหาว ทยาล ย ๒. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล กของ อาจารย ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ประจ าท งหมดของมหาว ทยาล ย ๓. บ คลากรสายสน บสน นของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล ก ของบ คลากรสายสน บสน น ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด รวมถ งลาศ กษาต อท งภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๕๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรสายสน บสน น ท งหมดของมหาว ทยาล ย ๔. บ คลากรสายบร หาร (คณบด รองคณบด ผ อ านวยการ ฯลฯ) ของมหาว ทยาล ย ท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล กของบ คลากรสายบร หาร ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท ง ภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๕๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากร สายบร หารท งหมดของมหาว ทยาล ย ๕. บ คลากรของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ เพ อพ ฒนาความร และท กษะ ท วไปท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในหน าท ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และ ต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรท งหมดของ มหาว ทยาล ย ๕.๑ หล กส ตรเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาการสม ยใหม (ท กษะการใช คอมพ วเตอร โปรแกรม ต าง ๆ ) ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๑๒

13 ๕.๒ หล กส ตรเก ยวก บภาษา และการต ดต อส อสาร (ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ) ท หน วยงานจ ดข นเอง ใน แต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๓ หล กส ตรเก ยวก บการปฐมน เทศบ คลากรใหม ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวน ไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๔ หล กส ตรการพ ฒนาเจตคต ค ณธรรม และจร ยธรรม ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๕ หล กส ตรการฝ กอบรมในเร องต าง ๆ ท จ าเป นและเหมาะสมต อการปฏ บ ต หน าท ท หน วยงานจ ดข น เอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๖. บ คลากรของมหาว ทยาล ยมห ดลม ก าหนดเวลาในการพ ฒนาบ คลากรเป นรายบ คคล โดยเฉล ยไม น อยกว า ๑ คร ง /คน/ป การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท จะด าเน นการต ดตามผลป ละ ๑ คร ง โดยให ส วนงานต างๆ รายงานผลการด าเน นงานตาม แผนพ ฒนาบ คลากรท ได ด าเน นการในแต ละป งบประมาณ และจะได น าผลการประเม นมาพ ฒนาและปร บปร งแผนการ ด าเน นงานให ม ความเหมาะสมย งข นต อไป ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ มหาว ทยาล ยจะม ทร พยากรบ คคล ท ม ค ณภาพ และศ กยภาพท จะช วยเสร มสร าง และสน บสน นในการด าเน น ภารก จต าง ๆ ตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ******************** ๑๓

14 ๑๔

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป งบประมาณ 2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป งบประมาณ 2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป งบประมาณ 2559 ประกาศคณะกรรมการศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น

สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น 1 สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป การศ กษา 2557 เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรตามหล กแนว ย ทธศาสตร งานบร หารของสถาบ นฯในระหว างป การศ กษา 2555 2559

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

ป งบประมาณ 2552 2554

ป งบประมาณ 2552 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กรอบแนวค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย

กรอบแนวค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย กรอบแนวค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย Human Resource Management Frameworks ว ทธ ศ กด โภชน ก ล ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร การจ ดการทร พยากรมน ษย องค การท งหลายม ความม งหมายท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information