นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔"

Transcription

1 ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น การส งเสร มให บ คลากรม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล องตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย จะท าให มหาว ทยาล ยเจร ญก าวหน า และเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ประกอบก บ มหาว ทยาล ยมห ดลได ปร บเปล ยนไปส การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ เพ อความคล องต วในการบร หารจ ดการ ต าง ๆ รวมท งนโยบายของผ บร หารมหาว ทยาล ย ท จะน ามหาว ทยาล ยมห ดลให ต ดอ บด บ ๑ ใน ๑๐๐ มหาว ทยาล ยโลก จ งม ความจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และ ผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อหน วยงาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต นอกจากน ย งเป นการเตร ยมความพร อม ของบ คลากร ให สามารถรองร บและเป นผ น าการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย ด งน น มหาว ทยาล ยจ งเห นสมควรก าหนดนโยบาย และแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ด งน นโยบายการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ให มหาว ทยาล ย และส วนงานต างๆ ม บทบาทและหน าท ด งน ๑. ส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กกล ม ท กระด บอย างท วถ ง ต อเน อง และเหมาะสม เพ อเพ มข ดความสามารถ สร างจ ตส าน ก และท ศนคต ของบ คลากรให สามารถปร บเปล ยนไปในทางท พ งประสงค ได อย างเหมาะสม รวมท งการเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ๒. ส งเสร มให ม การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรโดยม งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ ตลอดจนม ค าน ยม ค ณธรรม และท ศนคต ท ถ กต อง ท นสม ย สามารถน ามาปร บใช ในการปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมาย และรองร บการ เปล ยนแปลงในอนาคต และให ถ อว าการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรเป นการลงท น เพ อความเจร ญก าวหน าของ มหาว ทยาล ย โดยม การจ ดสรรวงเง นงบประมาณไว เป นการเฉพาะอย างเหมาะสม และก าหนดส ดส วนระยะเวลาในการ ฝ กอบรมในรอบป งบประมาณอย างช ดเจน ๓. ส งเสร มและสน บสน นให ม ความร วมม อในการสร างเคร อข ายการพ ฒนาบ คลากร ระหว างมหาว ทยาล ย และส วนงาน เพ อให การพ ฒนาบ คลากรในมหาว ทยาล ยเป นไปอย างท วถ ง และม ความสอดคล องก บความต องการอย าง แท จร ง ว ตถ ประสงค ๑. เพ อส งเสร มให ม การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ท กษะท ส าค ญ และจ าเป น เพ อการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ย และ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ๑

2 ๒. เพ อเตร ยมความพร อมด านต าง ๆ ให แก บ คลากรในการปฏ บ ต งานในหน าท และพร อมร บการเปล ยนแปลงใน อนาคต ๓. เพ อปล กฝ งท ศนคต ท ด และถ กต องให แก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เพ อให ม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให เพ มมากข น ซ งอาจจะได ใช ประโยชน ในป จจ บ นหร อในอนาคต ท งน เพ อ เป นการเตร ยมความพร อมให ก บ คนเก ง (Talent ) แนวทางด าเน นการ ๑. มหาว ทยาล ยและส วนงานม บทบาทในการพ ฒนาบ คลากรของส วนงาน ซ งเป นการพ ฒนาบ คลากรตาม เป าหมายและภารก จหล กของส วนงาน โดยเน นการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรให เก ดการเร ยนร ท สมด ลย ท งการ พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานในร ปแบต างๆ อาท เช น การฝ กอบรม, การศ กษาต อ, การประช ม และส มมนา เป นต น และ การสร างกลไกในการส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาตนเองให ก บบ คลากร เช น การเร ยนร ผ านทาง Internet /Intranet, การแลกเปล ยนเร ยนร, การจ ดการความร (Knowledge Management), การพ ฒนาค ณภาพงานอย างต อเน อง(CQI), การ พ ฒนาศ กยภาพในกล มอาช พ และการพ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) โดยให ห วหน าส วนงานและผ บ งค บบ ญชาท ก ระด บ ม หน าท โดยตรงในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาด วยว ธ การต าง ๆ เพ อช วยพ ฒนาข ดความสามารถ /ความรอบร ใน งานท เก ยวข อง รวมท งกระต นผ ใต บ งค บบ ญชาให ม การพ ฒนา และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง เป นต น ซ งม ได จ าก ด เฉพาะการจ ดอบรมเท าน น เพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝง อย ในต วบ คคลมาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน ท งน โดยให ส วนงานจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร และจ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพของบ คลากรอย างเหมาะสม และม การต ดตาม ประเม นผลการ พ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต าง ๆ อย างสม าเสมอ เพ อร บทราบข อบกพร องและน ามาปร บปร งในการพ ฒนาบ คลากรท เหมาะสมในโอกาสต อไป ๒. มหาว ทยาล ยและส วนงาน ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเองให ม ศ กยภาพส งข น โดยการไป เพ มพ นความร และประสบการณ ในร ปแบบต าง ๆ เช น การไปศ กษา ฝ กอบรม ด งาน ปฏ บ ต งานว จ ย การไปเพ มพ น ความร ทางว ชาการ การไปปฏ บ ต งานบร การว ชาการ การไปปฏ บ ต งานอ นใดท จ าเป นและเหมาะสมเพ อประโยชน ในการ พ ฒนาบ คลากร การไปประช ม ส มมนาหล กส ตรต าง ๆ ท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ท จะให ความร ใหม ๆ เป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน เพ อกระต นและส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาตนเองตลอดเวลา ๓. มหาว ทยาล ยก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ท กษะในด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรในส วนท เป นความต องการโดยรวมในระด บมหาว ทยาล ย และส วนงานสามารถก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาบ คลากรในส วนท เป นความต องการเฉพาะของส วนงานได เอง โดยให สอดคล องก บความจ าเป น ท ศทาง และ เป าประสงค เพ อประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ซ งจากการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๑ พบว า ย งม ได ก าหนดในส วนของการพ ฒนาเพ อหล อหลอมให บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง เพ อให สอดคล องก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ประกอบก บมหาว ทยาล ยได ก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ย รวมท งได ก าหนดค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การของมหาว ทยาล ย (Mahidol University Core Values & Organization Culture) แล ว จ งเห นสมควรเพ มเต มเร องของการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล ก และการพ ฒนาบ คลากรเพ อ ๒

3 เสร มสร างว ฒนธรรมองค การในแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ เพ อ พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน นแผน เส นทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยจะประกอบไปด วย ๕ แนวทาง ด งน ๑) การเสร มสร างค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย (Core Values /Organization Culture & Core Competency) เพ อหล อหลอมให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจในค าน ยมหล กของ มหาว ทยาล ย รวมท งพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค และม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามแนวทางท มหาว ทยาล ยม งหว ง รวมท งเพ อให บ คลากรเก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย ซ งการพ ฒนาบ คลากรในส วนน ควรเป นหน าท ร วมก นระหว างมหาว ทยาล ยและส วนงาน โดยพ ฒนา ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน ค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การ (Mahidol University Core Values & Organization Culture) - Mastery (เป นนายแห งตน) - Altruism (ม งผลเพ อผ อ น) - Harmony (กลมกล นก บสรรพส ง) - Integrity (ม นคงย งในค ณธรรม) - Determination (แน วแน ท ากล าต ดส นใจ) - Originality (สร างสรรค ส งใหม ) - Leadership (ใฝ ใจเป นผ น า) สมรรถนะหล ก (Core Competency) - ความย ดม นในค ณธรรม (Integrity) - การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) - ความร บผ ดชอบในงาน (Responsibility) - การท างานเป นท ม (Teamwork) - การวางแผนการท างานอย างเป นระบบ (Systematic Job Planning) ท งน ในส วนของสมรรถนะหล ก (Core Competency) มหาว ทยาล ยม ว ตถ ประสงค ในการน ามาใช เพ อ การพ ฒนาบ คลากร โดยมหาว ทยาล ยก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) จ านวนหน ง เพ อให ส วนงานน าไปใช โดยส วนงานสามารถก าหนดสมรรถนะหล กเพ มเต มได ตามความเหมาะสม ท งน มหาว ทยาล ยและส วนงานควรม การ ประเม นสมรรถนะหล กของบ คลากร เพ อให การพ ฒนาม ความสอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนา และเพ ม สมรรถนะให ก บบ คลากร ๒) การพ ฒนาความร /ท กษะในการปฏ บ ต งาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) เป น การพ ฒนาความร ความสามารถ/ท กษะการปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานในหน าท (ตามแต ละต าแหน งงาน)ให บรรล ผลส าเร จและม ประส ทธ ภาพ ซ งการพ ฒนาด งกล าวควรพ ฒนาในเร องต างๆ เช น ๓

4 ๒.๑) การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (มหาว ทยาล ย และหร อส วนงานร บผ ดชอบด าเน นการ) - การจ ดการเร ยนการสอน เช น การจ ดท าแผนสอน การสร างหล กส ตร เทคน คการสอน การ ประเม นผลการสอน การใช ส อการสอน การส มมนาเพ อปร บปร งกระบวนการเร ยน การสอน - การพ ฒนาว ชาการ เช น หล กการเข ยนต ารา หล กการเข ยนโครงการว จ ย การพ ฒนางานว จ ย - การให ค าปร กษาและพ ฒนาน กศ กษา - การพ ฒนาในส วนอ นๆ ท เก ยวข องก บสายว ชาการ เช น ความร เฉพาะด านในสาขาต างๆ ๒.๒) การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (ควรเป นหน าท ของส วนงาน) - กล มต าแหน งสน บสน นว ชาการ และกล มต าแหน งสน บสน นว ชาช พเฉพาะ เช น แพทย พยาบาล ท นตแพทย เภส ชกร ฯลฯ - กล มต าแหน งสน บสน นท วไป เช น เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กทร พยากรบ คคล เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน น กว ชาการศ กษา น กประชาส มพ นธ ฯลฯ โดยการพ ฒนาความร ท เก ยวข องก บว ชาช พ หร อเทคน ค ว ธ การ ว ทยาการใหม ๆ ตามต าแหน งงานน นๆ เช น ต าแหน งน กทร พยากรบ คคล ควรได ร บการพ ฒนาในว ชาช พการบร หารทร พยากรบ คคลในเร องต างๆ น กว ชาการ เง นและบ ญช ควรได ร บการพ ฒนาทางด านการเง นและบ ญช เป นต น ท งน อาจท าได หลายแนวทาง เช น การสอนงาน (Coaching), ระบบพ เล ยง (Mentoring), การไปปฏ บ ต งานร วมก บหน วยงานอ น (Attachment Working), การส บเปล ยน หม นเว ยนงาน (Job Rotation), การจ ดการความร ในองค กร (Knowledge Management), การจ ดอบรมในองค กร (In - house Training) หร อการส งไปอบรม ณ หน วยงานภายนอกท จ ดอบรมในเร องน นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการ พ ฒนาในส วนน ควรเป นหน าท ของส วนงาน ท จะจ ดหร อเป ดโอกาสให ม การพ ฒนาตามร ปแบบต างๆ ด งกล าวข างต น อาท เช นเร องต างๆ ด งน - ความร ด านการเง นและบ ญช - ความร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การให ค าปร กษาน กศ กษา - การท าส อประชาส มพ นธ - การจ ดท างบประมาณ - การฝ กอบรมในเร องต างๆ ท จ าเป นและเหมาะสมต อการปฏ บ ต งานตามต าแหน งน นๆ ฯลฯ ๓) การพ ฒนาศ กยภาพและการพ ฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป นการพ ฒนา เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งานส งข น รวมท งการพ ฒนาการท างานร วมก บผ อ น (ท มงาน) เพ อให เก ดการท างานแบบ ม ส วนร วม การพ ฒนาด านเจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให สามารถอย ร วมก นได อย างม ความส ข ตลอดจนเก ด ประส ทธ ภาพของงานท ปฏ บ ต ได บรรล ตามเป าหมายท ต งไว โดยส วนงานควรเป นผ ร บผ ดชอบด าเน นการ ซ งควรพ ฒนา ท กษะในเร องต างๆ เช น - ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาการสม ยใหม - ท กษะด านภาษาอ งกฤษ - การพ ฒนาเจตคต ค ณธรรม จร ยธรรม ๔

5 - การท างานเป นท ม - การพ ฒนาบ คล กภาพ - การส อสาร การประสานงาน ฯลฯ ๔) การพ ฒนาท กษะด านการบร หารจ ดการ (General Management) เป นการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถในด านการบร หารจ ดการท วไป เพ อเตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรท ก าล งจะก าวส ต าแหน งบร หาร หร อบ คลากรสายบร หารท ก าล งจะก าวส การเป นผ บร หารในระด บท ส งข น ให ม ศ กยภาพท เหมาะสมต อการด ารง ต าแหน งทางการบร หาร ในเร องต างๆ เช น - การวางแผนเช งกลย ทธ (Strategic Planning) - ท กษะการแก ป ญหาและการต ดส นใจ (Problem Solving) - เคร องม อการบร หารจ ดการต างๆ (Tool & Technical Management) - การพ ฒนาภาวะผ น า (Leadership) เป นต น ท งน การพ ฒนาท กษะด านการบร หารจ ดการน มหาว ทยาล ยจะร บผ ดชอบด าเน นการ โดยได ก าหนด หล กส ตรการฝ กอบรมส าหร บผ บร หาร จ านวน ๒ หล กส ตร/ระด บ ได แก ๑. หล กส ตรการพ ฒนาท กษะผ ด ารงต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) ๒. หล กส ตรการเตร ยมและพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (Mahidol University Executive Development Program : MU-EDP ) (หล กส ตรร วมก บว ทยาล ยการจ ดการ) ๕) การพ ฒนาเพ อก าวส การเป นผ น า (Leadership) เป นการพ ฒนาผ บร หารระด บส งของมหาว ทยาล ย ให เป นผ ท ม ความพร อม และม ค ณล กษณะในการเป นผ น าท ด สามารถน ามหาว ทยาล ยไปส ว ส ยท ศน /พ นธก จ และ เป าหมายของมหาว ทยาล ยท ต งไว ได อ นได แก การพ ฒนาในด านต างๆ ด งน - การบร หารการเปล ยนแปลง (Change management) - การพ ฒนาว ส ยท ศน (Visionary Strategy) - ท กษะความเป นผ น า (Leadership Skill) - การสร างสรรค ส งใหม (Innovation) ) เป นต น ท งน การพ ฒนาบ คลากรเพ อก าวส การเป นผ น าน มหาว ทยาล ย (ว ทยาล ยการจ ดการ) จะร บผ ดชอบ ด าเน นการ โดยได ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง (Advance Management Program : AMP) (หล กส ตรจาก ว ทยาล ยการจ ดการ) ซ งจากแนวทางการด าเน นการข างต น สามารถสร ปเป นแผนเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) ได ด งแผนภาพต อไปน ๕

6 Development Roadmap MU AMP Course Leadership - Change management - Visionary Strategy - Leadership Skill - Innovation etc. Academic Skill - - Public Training - - Seminar - - Workshop - - Symposium - - Research - - Training - - Visiting - - Subbatical Leave - General Management Decision Making Problem Solving Strategic Planning etc. People Skill/Self Development Computer Skill, Language Skill, Moral & Ethic, Teamwork, Interactive, Personality, Communication, Coordinate etc. MU EDP Course Supervisor Management Skill Job Knowledge / Functional area Knowledge Academic Staff Supporting Staff - Learning & Teaching Management - Budget Planing - Instructional media - Human Resource Knowledge - Guidance - Consultation - Research - PR etc. - Presentation etc. Functional Training Core Competency Core Value /Organization Culture - Integrity - Mastery - Achievement Motivation - Altruism - Responsibility - Harmony - Teamwork - Integrity - Systematic Job Planning - Determination - Originality - Leadership ๖

7 แผนงาน / โครงการพ ฒนาบ คลากร แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากรตามแผนเส นทางการพ ฒนาบ คลากร (Development Roadmap) (ท งน ย งไม รวมถ งโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรของแต ละส วนงานท จะจ ดข นเพ อการพ ฒนาบ คลากรในส วนงานน นๆ) ซ ง ประกอบด วยโครงการต าง ๆ ด งน แผนงาน/โครงการ ประเภท Core Value /Organization Culture & Core Competency Job Knowledge / Functional area Knowledge แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๑. โครงการปฐมน เทศบ คลากรใหม กล มเป าหมาย พน กงานมหาว ทยาล ย (เง น อ ดหน น) ท บรรจ ใหม หร อร บโอนเข ามา ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ยโดยม ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานน อยกว า ๑ ป จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยมห ดล (Young Staff) กล มเป าหมาย เป นบ คลากรท ปฏ บ ต หน าท อาจารย ในมหาว ทยาล ยมห ดล โดย ย งไม เคยเข าร บการอบรมโครงการพ ฒนา อาจารย ใหม มหาว ทยาล ยมห ดล จ านวน ประมาณ ๔๐ คน/ร น (๓ ร น/ป ) แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๑. โครงการเสร มสร างว ฒนธรรม องค กรส าหร บบ คลากรส าน กงาน อธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรในส าน กงาน อธ การบด ท กระด บ จ านวน ประมาณ ๑๒๐ คน/ร น (๔ ร น และกล ม Change Agent ๑ ร น) ๒. โครงการปฐมน เทศบ คลากรใหม กล มเป าหมาย พน กงานมหาว ทยาล ย (เง น อ ดหน น) ท บรรจ ใหม หร อร บโอนเข ามา ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ยโดยม ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานน อยกว า ๑ ป จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการส มมนาบ คลากรกองการ เจ าหน าท กล มเป าหมาย บ คลากรท กคนในกอง การเจ าหน าท จ านวน ประมาณ ๔๘ คน ๒. โครงการส มมนาเพ อพ ฒนา เคร อข ายบร หารทร พยากรบ คคล กล มเป าหมาย บ คลากรท ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลในส วนงานต าง ๆ จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๕ ร น/ป )* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๗

8 แผนงาน/โครงการ ประเภท Job Knowledge / Functional area Knowledge (ต อ) People Skill/Self Development แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๒. โครงการส มมนาเพ อพ ฒนา เคร อข ายบร หารทร พยากรบ คคล กล มเป าหมาย บ คลากรท ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลในส วนงานต าง ๆ จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๕ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน และ สร างโอกาสความก าวหน าในสาย อาช พ กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ข าราชการ) ระด บ ๕ ๗ หร อ พน กงานมหาว ทยาล ยตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสน บสน น จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน* แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ** การพ ฒนาบ คลากรในด านน สามารถท าได โดยการฝ กอบรมจาก การปฏ บ ต งานจร ง (On the job training)โดยห วหน างานเป นผ ถ ายทอด และสอนแนะเทคน คต างๆ เพ อให ผ ใต บ งค บบ ญชาเข าใจถ ง ว ธ การท างานท ถ กต องเหมาะสม หร อ การส งบ คลากรไปอบรมในหล กส ตร ท เก ยวข องก บหน วยงานภายนอก (ภาคร ฐ/เอกชน) ** ๑. โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน และ สร างโอกาสความก าวหน าในสาย อาช พ กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ข าราชการ) ระด บ ๕ ๗ หร อ พน กงานมหาว ทยาล ยตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสน บสน น จ านวน ประมาณ ๒๐๐ คน* ๒. โครงการอบรมนพล กษณ เพ อ ความส ขในงาน และช ว ต กล มเป าหมาย บ คลากรท กระด บใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๓๐ คน/ร น (๒ ร น/ป ) ๓. โครงการอบรมเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน กล มเป าหมาย บ คลากรท กระด บใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๑๐๐ คน/ร น (๒ ร น/ป ) * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๘

9 แผนงาน/โครงการ ประเภท People Skill/Self Development (ต อ) แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๔. โครงการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ เพ อการปฏ บ ต งาน (English for Supporting Staff) กล มเป าหมาย บ คลากรจากกองต าง ๆ ท หน วยงานพ จารณาส งเข าร บการอบรม ตามความจ าเป นในการปฏ บ ต งาน จ านวน กล มละประมาณ ๔๐ คน (แบ งเป น ๓ กล ม ได แก Beginners, Intermediate, Upper - Intermediate) ๕. โครงการพ ฒนาท กษะ IT บ คลากรส าน กงานอธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรจากกองต าง ๆ ท หน วยงานพ จารณาส งเข าร บการอบรม ตามความจ าเป นในการปฏ บ ต งาน จ านวน หล กส ตรละประมาณ ๔๐ คน (แบ งเป น ๕ หล กส ตร ได แก Microsoft Word / Excel / Access / Power Point/ Macromedia Dreamweaver ) ๖. โครงการก จกรรม ๕ ส ส าน กงาน อธ การบด กล มเป าหมาย บ คลากรท กคนใน ส าน กงานอธ การบด จ านวน ประมาณ ๔๘๐ คน General Management ๑. โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารง ต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ห วหน างาน ผ อ านวยการกอง เลขาน การคณะ สถาบ น) ท ได ร บแต งต ง ตามข อบ งค บใหม (ว.๔) จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น (๒ ร น/ป )* ๑. โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารง ต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) กล มเป าหมาย บ คลากรสายสน บสน น (ห วหน างาน ผ อ านวยการกอง เลขาน การคณะ สถาบ น) ท ได ร บแต งต ง ตามข อบ งค บใหม (ว.๔) จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น (๒ ร น/ป )* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ๙

10 ประเภท แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ของมหาว ทยาล ย ๒. โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) กล มเป าหมาย ผ บร หารระด บต าง ๆ ของ ส วนงาน หร อผ ท ส วนงานต องการพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารเพ อให ด ารง ต าแหน งบร หารในอนาคต จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* แผนงาน/โครงการการพ ฒนา บ คลากรในส าน กงานอธ การบด ๒. โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) กล มเป าหมาย ผ บร หารระด บต าง ๆ ของ ส วนงาน หร อผ ท ส วนงานต องการพ ฒนา ศ กยภาพทางการบร หารเพ อให ด ารง ต าแหน งบร หารในอนาคต จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* Leadership ๑. โครงการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย (AMP) กล มเป าหมาย คณบด / ผ อ านวยการ / รองคณบด / รองผ อ านวยการ คณะ สถาบ น ศ นย ส าน ก ว ทยาล ย จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* ๑. โครงการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย (AMP) กล มเป าหมาย คณบด / ผ อ านวยการ / รองคณบด / รองผ อ านวยการ คณะ สถาบ น ศ นย ส าน ก ว ทยาล ย จ านวน ประมาณ ๔๐ คน /ร น* * หมายเหต : จ านวนน รวมถ งบ คลากรจากส วนงานต างๆและบ คลากรส าน กงานอธ การบด ท งน โครงการฝ กอบรมท ก าหนดข นน สอดคล องและสน บสน นเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยมห ดล ด งน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๑. สร างความเป นเล ศในการว จ ย (Research Excellence) - สร างและสน บสน นน กว จ ยให ม ประส ทธ ภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม และม ท กษะการว จ ย เป นท ยอมร บในระด บสากล - การเข ยนโครงการว จ ย เพ อให ได ร บท น - การเข ยนโครงการว จ ย เพ อให ได ร บการต พ มพ - โครงการพ ฒนาอาจารย และน กว จ ยประจ าการด าน จร ยธรรมและจรรยาบรรณ การว จ ย - โครงการอบรมด านความ ปลอดภ ยและช วอนาม ย ด านการว จ ย ด าเน นการร วมก บ กองบร หารงานว จ ย ๑๐

11 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๒. สร างองค กรแห งการเร ยนร และ ความเป นเล ศทางว ชาการ(Teaching and Learning Excellence) ๓. สร างความเป นเล ศในการบร การ ส ขภาพและบร การว ชาการ (Health Care and Service Excellence) ๔. สร างความเป นสากล (Internationalization) ๕. ประสานความหลากหลาย (Harmony in Diversity) ๖. สร างมหาว ทยาล ยท ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป น พ นฐาน ( ICT Based University) ๗. การใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด ( Resource Optimization) - พ ฒนาน กศ กษาและบ คลากรให ม ความสามารถในว ชาช พ และม ศ กยภาพในการเร ยนร ตลอดช ว ต - ส งเสร มการบร การด าน การแพทย ให เป นศ นย กลางด าน ว ชาการระด บนานาชาต - พ ฒนาและส งเสร มน กศ กษา และบ คลากรให ม ความสามารถ ส ระด บสากล - ปล กฝ งความภ กด และภ ม ใจ ในความเป นมห ดลให แก คณาจารย บ คลากร น กศ กษา และศ ษย เก า - ปล กฝ งค าน ยมหล กของ มหาว ทยาล ยให เป นว ฒนธรรม องค กร - พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท ใช ช ว ตร วมก นอย างม ความส ข - พ ฒนาระบบสารสนเทศและ คล งข อม ลเพ อการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ - สร างความสมด ลระหว าง ทร พยากรบ คคล และภาระงาน - สน บสน นและผล กด นให ม การใช ทร พยากรอย างค มค า - โครงการพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยมห ดล (Young Staff) (จ านวน ๓ ร น/ป ) **เป นโครงการท ต องได ร บ การสน บสน นจากส วนงาน ** - โครงการพ ฒนาท กษะ ภาษาอ งกฤษเพ อการ ปฏ บ ต งาน (English for Supporting Staff) - โครงการปฐมน เทศ บ คลากรใหม (จ านวน ๒ ร น/ป ) - โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมองค กรส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด (จ านวน ๕ ร น) - โครงการก จกรรม ๕ ส ส าน กงานอธ การบด - การฝ กอบรมเพ อรองร บ การใช โปรแกรมเพ อ ปร บปร งระบบฐานข อม ล โดยใช SAP - โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บส งของมหาว ทยาล ย (AMP) - โครงการพ ฒนาน กบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล (MU-EDP) ด าเน นการร วมก บ กองบร การการศ กษา โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด และ ส วนงาน ๑๑

12 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กลย ทธ ช อโครงการ หมายเหต ๗. การใช ทร พยากรให เก ด ประโยชน ส งส ด ( Resource Optimization) (ต อ) - บร หารงบประมาณ การเง น และทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล - น าเทคโนโลย ท เหมาะสมมา ใช เพ อเพ มสมรรถนะและเก ด ประโยชน ส งส ด - โครงการพ ฒนาท กษะผ ด ารงต าแหน งบร หาร (Supervisor Course) -โครงการอบรมเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ในเร องต างๆ - โครงการอบรมนพ ล กษณ เพ อความส ขในงาน และช ว ต - โครงการพ ฒนาท กษะการ ใช IT บ คลากรส าน กงาน อธ การบด โครงการส าหร บ บ คลากรส าน กงาน อธ การบด และ ส วนงาน เป าหมายการด าเน นงานตามแผน ๑. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยมห ดลท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการ และลา ศ กษาต อท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ประจ าท งหมดของมหาว ทยาล ย ๒. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล กของ อาจารย ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ประจ าท งหมดของมหาว ทยาล ย ๓. บ คลากรสายสน บสน นของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล ก ของบ คลากรสายสน บสน น ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด รวมถ งลาศ กษาต อท งภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๕๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรสายสน บสน น ท งหมดของมหาว ทยาล ย ๔. บ คลากรสายบร หาร (คณบด รองคณบด ผ อ านวยการ ฯลฯ) ของมหาว ทยาล ย ท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ ตามภารก จหล กของบ คลากรสายบร หาร ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท ง ภายในประเทศ และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๕๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากร สายบร หารท งหมดของมหาว ทยาล ย ๕. บ คลากรของมหาว ทยาล ยมห ดลท เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หล กส ตรต าง ๆ เพ อพ ฒนาความร และท กษะ ท วไปท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในหน าท ท งท หน วยงานจ ดข นเอง และท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และ ต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๗๐ เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรท งหมดของ มหาว ทยาล ย ๕.๑ หล กส ตรเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และว ทยาการสม ยใหม (ท กษะการใช คอมพ วเตอร โปรแกรม ต าง ๆ ) ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๑๒

13 ๕.๒ หล กส ตรเก ยวก บภาษา และการต ดต อส อสาร (ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ) ท หน วยงานจ ดข นเอง ใน แต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๓ หล กส ตรเก ยวก บการปฐมน เทศบ คลากรใหม ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวน ไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๔ หล กส ตรการพ ฒนาเจตคต ค ณธรรม และจร ยธรรม ท หน วยงานจ ดข นเอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๕.๕ หล กส ตรการฝ กอบรมในเร องต าง ๆ ท จ าเป นและเหมาะสมต อการปฏ บ ต หน าท ท หน วยงานจ ดข น เอง ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า ๑โครงการ/หน วยงาน/ป ๖. บ คลากรของมหาว ทยาล ยมห ดลม ก าหนดเวลาในการพ ฒนาบ คลากรเป นรายบ คคล โดยเฉล ยไม น อยกว า ๑ คร ง /คน/ป การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท จะด าเน นการต ดตามผลป ละ ๑ คร ง โดยให ส วนงานต างๆ รายงานผลการด าเน นงานตาม แผนพ ฒนาบ คลากรท ได ด าเน นการในแต ละป งบประมาณ และจะได น าผลการประเม นมาพ ฒนาและปร บปร งแผนการ ด าเน นงานให ม ความเหมาะสมย งข นต อไป ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ มหาว ทยาล ยจะม ทร พยากรบ คคล ท ม ค ณภาพ และศ กยภาพท จะช วยเสร มสร าง และสน บสน นในการด าเน น ภารก จต าง ๆ ตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ******************** ๑๓

14 ๑๔

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information