แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา

2 ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข อง ท งน เพ อให การพ ฒนาบ คลากรได ร ระเบ ยบแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของตนเองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยได ก าหนดหล กส ตร การพ ฒนาส าหร บบ คลากรแต ละต าแหน ง ให ได ร บการพ ฒนาในหลายๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ต าแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให สอดคล องก บ บทบาทหน าท และภารก จขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ต อไป องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา

3 บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การ บร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงาน ส วนต าบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป น พน กงานส วนต าบลท ด โดยองค การบร หารส วนต าบล ต องพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การ บร หารส วนต าบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละ องค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การ บร หารส วนต าบลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานใน หน าท ให องค การบร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ นๆ ได และอาจกระท าได โดยส าน กงาน คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต. จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต. จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หาร ส วนต าบลต นส งก ดร วมก บส วน ราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได และตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการ พ ฒนาพน กงานส วนต าบล ท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป น แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบแผนอ ตราก าล ง 3 ป ของแผนองค การ บร หารส วนต าบล น น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ประจ า ข น เพ อใช เป น แนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด เป นเคร องม อในการบร หารงาน บ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาศ กยภาพ ของพน กงานเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด

4 ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ในการปฏ บ ต ราชการและบร การ ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ม ความร พ นฐานใน การปฏ บ ต ราชการ 2) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ได ร บการพ ฒนา เก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ม ความร และเก ด ท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน งท ต องน าไปปฏ บ ต 4) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ม ความร และเก ด ท กษะในด านการบร หาร 5) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ม ค ณธรรมและ จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 6) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ม จ ตส าน กในการ ให บร การท ด แก ประชาชน 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด เห นสมควรให จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร โดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต างๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและ งบประมาณในการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในแต ละ สายงาน ท ด ารงอย ตามกรอบแผนอ ตราก าล ง 3 ป 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ 1 คร งหร อตามท ผ บร หาร ท องถ นเห นสมควร ด งน (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม

5 3) ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด เป นหน วยเอง หร อร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร ออ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลาย ว ธ ก ได ตามความจ าเป นและความเหมาะสม ด งน (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ต องจ ดสรรงบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอนโดย ค าน งถ งความประหย ดค มค า เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 4. ข นตอนการด าเน นงาน 4.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว า ผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม 4.2 การพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ควรน า ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อก แนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความ ร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น 2) ว ธ พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อก แนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วย ราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร

6 เร มต น 1. การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างาน 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2. การ/ว ธ การ โดยอาจเอง หร อร วมก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างเอกชนและเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสมเช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ ง ความส าเร จ ความร ความสามารถ และผลการปฏ บ ต งาน 5. การต ดตามและประเม นผล ส นส ด การต ดตามและประเม นผลการการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการ พ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ได ปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หาร ส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา ด งน

7 1) ต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผ าน การประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 2) ต ดตามและประเม นผลโดยคณะกรรมการตรวจร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการของ องค กรปกครองส วนท องถ น

8 บทท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ได พ จารณาและให ความส าค ญบ คลากรในท กระด บท ง คณะผ บร หาร, สภาองค การบร หารส วนต าบล, พน กงาน ส วนต าบลท ง 5 ส วน ล กจ างประจ าและพน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด เพ อให ได ร บ การพ ฒนาประส ทธ ภาพท งทางด านการปฏ บ ต งาน, หน าท ความร บผ ดชอบ, ความร และท กษะเฉพาะของงาน ในแต ละต าแหน ง, การบร หาร และค ณธรรมและจร ยธรรม ด งน ส าน กงานปล ด ประกอบด วย 1. น กบร หารงาน อบต. (ปล ด อบต.) 2. ห วหน าส าน กงานปล ด อบต. 3. เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 4. บ คลากร 5. เจ าพน กงานธ รการ 6. เจ าหน าท บ นท กข อม ล ส วนการคล ง ประกอบด วย 1. น กบร หารงานการคล ง (ห วหน าส วนการคล ง) 2. น กว ชาการเง นและบ ญช 3. เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 4. เจ าพน กงานพ สด 5. เจ าพน กงานธ รการ 6. เจ าหน าท การเง นและบ ญช (ล กจ างประจ า) ส วนโยธา ประกอบด วย 1. เจ าหน าท บร หารงานช าง (ห วหน าส วนโยธา) 2. นายช างโยธา 3. ช างโยธา (ล กจ างประจ า)

9 ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ประกอบด วย 1. น กบร หารการศ กษา (ห วหน าส วนการศ กษา ฯ) 2. น กว ชาการศ กษา 3. เจ าพน กงานธ รการ ส วนสว สด การส งคม ประกอบด วย 1. น กบร หารงานสว สด การส งคม (ห วหน าส วนสว สด การส งคม) 2. น กพ ฒนาช มชน 3. เจ าพน กงานธ รการ พน กงานจ าง 1. ผ ช วยเจ าหน าท บ นท กข อม ล 2. พน กงานข บรถยนต 3. คนงานท วไป 4. ผ ช วยน กพ ฒนาช มชน 5. ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ 6. น กการภารโรง 7. ผ ช วยเจ าหน าท จ ดเก บรายได 8. ผ ช วยเจ าหน าท การเง นและบ ญช 9. คร ผ ด แลเด กอน บาลและปฐมว ย

10 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาพ ฒนา งบประมาณในการพ ฒนา และ การ ต ดตามและประเม นผล (1) หล กส ตรความร พ นฐานท ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 1. การ ปฐมน เทศ แผนงาน / โครงการ 1.1โครงการปฐมน เทศ พน กงานใหม ว ตถ ประสงค / เน อหา -เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ อบต. และบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย ระด บ ระด บของ พน กงานส วน ต าบล/ ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ท บรรจ แต งต ง ใหม เป าหมาย จ านวน เท าก บพน กงานส วน ต าบล/ ล กจ างประจ า และ พน กงานจ าง ท บรรจ แต งต งใหม ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา ปฐมน เทศ - ช วงเวลาท บรรจ แต งต ง ผลท คาดว าจะ ได ร บ -พน กงานท บรรจ หร อจ างใหม ม ความร ความเข าใจ และว ธ ปฏ บ ต งาน เบ องต น อบต. การต ดตามและ ประเม นผล ทราบ.

11 ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 2. การ ฝ กอบรม แผนงาน / โครงการ 2.1 โครงการฝ กอบรม ให ความร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งานตาม หล กเกณฑ การจ ดการ บ านเม องท ด ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจในบทบาท ตามอ านาจหน าท ความ ร บผ ดชอบ ระด บ เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบล/ ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง เป าหมาย จ านวน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม ว ธ การพ ฒนา ฝ กอบรม งบประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว าจะ ได ร บ ว ส ยท ศน ในการ ปฏ บ ต งานเพ ม มากข น - - ส าน กงาน ปล ด อบต. การต ดตามและ ประเม นผล ท ก าหนดก อน และหล งการ ฝ กอบรมและ 2.2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรมและจร ยธรรม 2.3 โครงการฝ กอบรม ผ บร หาร ตามแผนการ ฝ กอบรม บ คลากรท องถ น - เพ อพ ฒนาและ เสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร - เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการท างาน ของผ บร หาร เท าก บระด บของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบลต าแหน ง ผ บร หาร เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม ฝ กอบรม ฝ กอบรม บ คลากรม ค ณธรรมและ จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานเพ อ บร การประชาชน และด าเน นช ว ต อย างปกต ส ข ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมาก ข น - - ส าน กงาน ปล ด อบต. - - สถาบ น พ ฒนา บ คลากร ท องถ น

12 ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต แผนงาน / โครงการ ราชการ 2. การฝ กอบรม 2.4 โครงการฝ กอบรม ผ ปฏ บ ต การ ตาม แผนการ ฝ กอบรมบ คลากร ท องถ น 3. การศ กษา หร อด งาน 3.1 โครงการศ กษาด งาน เพ อพ ฒนา ศ กยภาพ ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการท างาน ของผ บร หาร - เพ อน าความร ท ได มา ประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งาน ระด บ เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ระด บปฏ บ ต การ ท เข าร บการ อบรม เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ท เข าศ กษาด งาน เป าหมาย จ านวน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การศ กษา ด งาน ว ธ การพ ฒนา ฝ กอบรม การศ กษา หร อ ด งาน งบประมาณ แต ละโครงการ ระยะเวลา ผลท คาดว าจะ ได ร บ ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมาก ข น - ผ เข าร วม โครงการน า ความร ท ได ร บมา ประย กต ใช ใน การท างานใน องค กรได อย างด - - สถาบ น พ ฒนา บ คลากร ท องถ น - ส าน กงาน ปล ด อบต. การต ดตามและ ประเม นผล ท ก าหนดก อน และหล งการ ฝ กอบรมและ ท ก าหนดก อน และหล งการ ฝ กอบรมและ

13 ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 4. การประช ม เช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา แผนงาน / โครงการ 4.1 โครงการส มมนา ผ บร หาร/ประช มเช ง ปฏ บ ต การ 4.2 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/การ บร หารจ ดการ บ านเม องท ด 4.3 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส าน กงาน ปล ด ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการท างาน ของผ บร หาร - เพ อพ ฒนาความร ของ พน กงานส วนต าบลใน การบร หารจ ดการองค กร - เพ อเพ นพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน ระด บ เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบลต าแหน ง ผ บร หาร เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ท เข าศ กษาด งาน เป าหมาย จ านวน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม ว ธ การพ ฒนา ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา คน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา งบประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว าจะ ได ร บ ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมาก ข น ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมาก ข น ปฏ บ ต งานใน หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ท กส วน ราชการและ ท กส วน ราชการและ ท กส วน ราชการและ การต ดตามและ ประเม นผล

14 ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 4. การประช ม เช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา แผนงาน / โครงการ 4.4 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วนการ คล ง 4.5 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วนโยธา 4.6 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน การศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 4.7 โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน สว สด การส งคม ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อเพ นพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน - เพ อเพ นพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน - เพ อเพ นพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน - เพ อเพ นพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน ระด บ เป าหมาย จ านวน ว ธ การพ ฒนา คน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา คน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา คน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา คน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา งบประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว าจะ ได ร บ ปฏ บ ต งานใน หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ปฏ บ ต งานใน หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ปฏ บ ต งานใน หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ปฏ บ ต งานใน หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ท กส วน ราชการและ ท กส วน ราชการและ ท กส วน ราชการและ ท กส วน ราชการและ การต ดตามและ ประเม นผล

15 ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 4. การประช ม เช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา 5. การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อ ว ธ การอ น แผนงาน / โครงการ 4.8 โครงการประช ม ประจ าเด อนบ คลากร ใน 5.1 โครงการสน บสน น ท นการศ กษา ให ศ กษา ต อในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท 5.2 โครงการอ น ๆ ท สามารถก าหนด ภายหล งตามความ จ าเป นและ สถานการณ ว ตถ ประสงค / เน อหา - ซ กซ อมการปฏ บ ต งาน ในรอบเด อนท ผ านมา เพ อใช เป นแนวทางใน การปฏ บ ต หน าท ท ถ กต อง - เพ อยกระด บความร ของ บ คลากรให ส งข น ระด บ เท าก บระด บของ พน กงานส วน ต าบล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ท เข าประช ม ประจ าเด อน เป าหมาย จ านวน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข า ประช มประจ าเด อน - - ตามจ านวน บ คลากรท ผ านการ ประเม นและได ร บ การค ดเล อกให ศ กษาต อ ว ธ การพ ฒนา ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา งบประมาณ - -ป.โท 60,000 บาท/คน/ป -ป.ตร 30,000 40,000บาท/ คน/ป ระยะเวลา - ต งแต เด อน ต.ค. ก.ย ผลท คาดว าจะ ได ร บ ม ความร และ ปฏ บ ต งานใน หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ มข น - สามารถน า ความร มาใช ใน การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงาน ปล ด ท กส วน ราชการและ การต ดตามและ ประเม นผล - - (ลงช อ) (ลงช อ) ( นายทองอย บ ตรสาล ) ( นายบ ญย ง พจนพ มล ) นายกองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ปล ดองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด

16 ภาคผนวก

17 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด เร อง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า ********************* ด วยคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา ได พ จารณาให ความเห นชอบร าง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า เสร จเร ยบร อยแล ว และส งให คณะผ บร หารองค การ บร หารส วนต าบลบางกระเจ ด เพ อขอร บการพ จารณาอน ม ต ตามระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ บ ดน นายกองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด ได พ จารณาให ความเห นชอบและอน ม ต ใช แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า และประกาศใช เป นท เร ยบร อยแล ว โดยม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นต นไป จ งประกาศให ทราบโดยท วก น ส ง ณ ว นท 1 ก นยายน พ.ศ ( นายทองอย บ ตรสาล ) นายกองค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information