กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา"

Transcription

1 กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

2 ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป ให แก สถานศ กษาและหน วยงานการศ กษาในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ให เก ดประส ทธ ภาพ ในการบร หารจ ดการอ นจะน าไปส ค ณภาพการศ กษา บ คลากรในกล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษาประกอบไปด วยผ ม ประสบการณ และความเช ยวชาญด านการบร หารจ ดการ เป นพ เศษ ม หน าท ช วยให การบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยย ดหล กการบร หารท ใช กระบวนการ ประสาน ส งเสร ม สน บสน นเพ อน านโยบายส การปฏ บ ต กระบวนการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และรายงาน ผลทางการบร หารจ ดการ และม งเน นศ กษา ว เคราะห ว จ ย แสวงหา และจ ดท านว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การและเคร องม อในการบร หารจ ดการ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อช วยเหล อผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและผ บร หารสถานศ กษา บร หารจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ๒. เพ อประสาน ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาม ความเข มแข ง สามารถบร หาร จ ดการท งด านการบร หารงานบ คคล การบร หารงานว ชาการ การบร หารงบประมาณและ การบร หารงานท วไป โดยย ดการบร หารท ใช สถานศ กษาเป นฐาน (School-Based Management : SBM ) ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานการศ กษา ว เคราะห ว จ ย แสวงหาและพ ฒนานว ตกรรมการบร หาร ๒. งานระบบข อม ลสารสนเทศ ๓. งานการประสานการตรวจราชการ ๔. งานการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและรายงานผลการด าเน นงานส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ๕. งานการส งเสร ม สน บสน น การสร างองค ความร และเทคน คว ชาช พในการบร หาร จ ดการศ กษาข นพ นฐาน

3 ๒๓๒ กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา งานการศ กษา ว เคราะห ว จ ย พ ฒนานว ตกรรมการบร หาร งานระบบข อม ลสารสนเทศ งานการประสาน การตรวจราชการ งานต ดตามตรวจสอบ ประเม น ผลและรายงานผลการด าเน น งานส าน กงานเขตพ นท การ งานส งเสร ม สน บสน น การ สร างองค ความร และเทคน ค ว ชาช พในการบร หารการจ ด การศ กษา

4 ข นตอนและแนวการปฏ บ ต ๒๓๓ ๑. ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา แต งต งห วหน าหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพ การบร หารเป นการภายใน ม หน าท ในการควบค ม ก าก บ ประสานงาน ต ดตาม ประเม นผล และ รายงานผลการด าเน นงานในหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หาร ๒. ห วหน าหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หาร แบ งเขตพ นท จ านวนสถานศ กษา และมอบหมายความร บผ ดชอบให บ คลากรในหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หาร ปฏ บ ต งาน ในล กษณะท มงาน เป นไปตามล กษณะงาน และตามสภาพของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดยความเห นชอบของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๓. จ ดวางแผนและก าหนดย ทธศาสตร การด าเน นงานของหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพ การบร หาร ตามขอบข ายและภารก จ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล การจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๔. จ ดระบบองค กรให ม ล กษณะแนวราบ ม ความย ดหย น ม ระบบประสานงานท ง ภายในและภายนอกองค กร เป นระบบท มงาน ใช หล กการบร หารเน นการม ส วนร วมของผ ม ส วน เก ยวข อง ม งเน นท ผลส มฤทธ ของงานเป นส าค ญ พร อมท งน าเทคโนโลย มาใช ในการบร หาร จ ดการ เน นการบร หารโดยให ม จ ดส นส ดในจ ดเด ยว (One Stop Service) ๕. จ ดให ม ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเพ อใช ในการบร หารของหน วยส งเสร ม ประส ทธ ภาพการบร หาร โดยอาจจะประสานข อม ลจากภายในหร อภายนอกองค กร ให ม ข อม ล ท เพ ยงพอ ตรงความต องการ เป นป จจ บ น สะดวกต อการค นคว าและสามารถน าไปใช ในการ บร หารจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๖. จ ดให เป นองค กรแห งการเร ยนร ทางการบร หาร โดยจ ดให ม ฐานความร ทาง การบร หารจากระบบคอมพ วเตอร เอกสาร ต ารา บ คลากรในองค กร บ คลากรอ นท เก ยวข อง และส อ อ น ๆ โดยเน นความหลากหลายตามสภาพความต องการของสถานศ กษาและส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ๗. จ ดระบบและกระบวนการปฏ บ ต งานของบ คลากรในหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพ การบร หาร ม แนวทางปฏ บ ต การ ด งน ๗.๑ บ คลากรในหน วยส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หาร ท าการศ กษา ค นคว าเร อง ต อไปน ๗.๑.๑ หล กการ แนวค ด ทฤษฎ ทางการบร หารการศ กษา ๗.๑.๒ แผนการศ กษาชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และ แผนอ นท เก ยวข องทางการศ กษา ๗.๑.๓ แนวนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน และนโยบายอ นท เก ยวข องทางการศ กษา

5 ๒๓๔ ๗.๒ วางแผน และก าหนดกลย ทธ ตามขอบข ายและภารก จของหน วยส งเสร ม ประส ทธ ภาพการบร หาร ย ดหล กการด าเน นงานโดยม งเน นผลส มฤทธ ของหน วยงานเป นส าค ญ ๗.๓ ศ กษา ว เคราะห ว จ ย แสวงหาและจ ดท านว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การ และเคร องม อในการบร หารจ ดการของสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๗.๔ ทดลองใช นว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การ และเคร องม อ การบร หารจ ดการในสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๗.๕ พ ฒนาและปร บปร งนว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การ และ เคร องม อการบร หารจ ดการ พร อมท งก าหนดแนวทางในการน านว ตกรรมไปใช ๗.๖ น านว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การ และเคร องม อ ไปใช ในการ บร หารจ ดการในสถานศ กษา และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๗.๗ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการบร หารจ ดการของสถานศ กษา ๗.๘ ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล การใช นว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน ค ว ธ การ และเคร องม อการบร หารจ ดการของสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๗.๙ รายงานผลการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการบร หารจ ดการของ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๗.๑๐ เผยแพร ประชาส มพ นธ เทคน คว ธ การและกระบวนการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพต อสาธารณชน การด าเน นการจ ดระบบและกระบวนการ การปฏ บ ต งานของบ คลากรในส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาด งกล าว ให เป นไปตามสภาพและความต องการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ผลส าเร จท คาดหว ง ๑. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ๒. สถานศ กษาม กระบวนการบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School-Based Management : SBM) เพ อส งผลให สถานศ กษาม ความเข มแข งและม ประส ทธ ภาพในการ บร หารจ ดการ ๓. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม นว ตกรรม ร ปแบบ มาตรฐาน เทคน คว ธ การ และ เคร องม อในการบร หารจ ดการท หลากหลายและตรงตามความต องการของสถานศ กษาและ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

6 ๒๓๕ กฎหมาย ระเบ ยบและเอกสารท เก ยวข อง ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บ ญช แนบท ายสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๑๒ ท ๒๗๓ /๒๕๕๖ ส ง ณ ว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ภารก จหล กในการดาเน นงานด านเทคโนโลย

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนย ทธศาสตร /แผนงาน/โครงการ การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554

แผนย ทธศาสตร /แผนงาน/โครงการ การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554 แผนย ทธศาสตร / การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554 2 ว ส ยท ศน ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา เป นองค กรหล กในการอ านวยการบร หารราชการของกระทรวงการท องเท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 2 1.บทน า 3 ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานท ต งข นตามพระราชกฤษฎ กาการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information