แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย

2 ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป าหมายผลผล ตท มหาว ทยาล ยจะต องด าเน นการตามพ นธก จได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม รอบระยะเวลาของแผนปฏ บ ต การ น บต งแต ว นท ๑ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาเทคโนโลย

3 ปร ชญา เทคโนโลย ท นสม ย เคร อข ายกว างไกล ม ความปลอดภ ย ใช ให เก ดค ณค า ว ส ยท ศน ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย เพ อให ได ระบบเคร อข าย และร ปแบบการบร การท พร อมและเหมาะสมก บ การท างานของมหาว ทยาล ยฯ ท งส วนการเร ยนการสอน และส วนสน บสน น สร างเคร อข ายการม ส วนร วมก บ สถาบ นการศ กษา และองค กรเอกชนอ น พ นธก จ ๑. สน บสน นการบร หารองค กรให คล องต วรวดเร วและม ความเป นธรรมาภ บาลโดยใช เทคโนโลย ๒. ยกระด บความสามารถในการแข งข นของมหาว ทยาล ยด านการเร ยนการสอนและการว จ ยโดยใช เทคโนโลย ๓. พ ฒนาบ คลากรและน กศ กษาให ม ความสามารถในการสร างสรรค และการใช อย างม ประส ทธ ภาพและม จรรยาบรรณ ๔. สน บสน นก จกรรมของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพส งข นโดยใช เทคโนโลย เป นเคร องม อ สน บสน น ย ทธศาสตร กลย ทธ และต วช ว ด ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ให ม ความร ความสามารถและท กษะในการใช งาน เทคโนโลย ในระด บข นพ นฐาน และระด บข นส ง ได อย างสร างสรรค ม ค ณธรรมและ จร ยธรรม ย ทธศาสตร ท ๒ เสร มสร างและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย ท ม มาตรฐาน และท นสม ย ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาและปร บปร งระบบพ นฐานและระบบฐานข อม ล ส าหร บการเร ยน การสอน การบร หารจ ดการ และการบร การท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท ๔ ส งเสร มและพ ฒนาระบบเพ อการศ กษาของมหาว ทยาล ย เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การว ชาการ

4 สร ปจ านวนต วบ งช และค าเป าหมายของแต ละต วบ งช ด งน ย ทธศาสตร ท กลย ทธ ต วบ งช ๑ พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ให ม ความร ความสามารถ ๒ ๓ และท กษะในการใช งานเทคโนโลย ใน ระด บพ นฐาน ระด บกลาง และระด บส งได อย างสร างสรรค ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ๒ เสร มสร างและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานด าน ๓ ๓ เทคโนโลย ท ม มาตรฐานและท นสม ย ๓ พ ฒนาและปร บปร งระบบพ นฐานและระบบ ๒ ๓ ฐานข อม ล ส าหร บการเร ยนการสอน การบร หารจ ดการ และการบร การท ม ค ณภาพ ๔ ส งเสร มและพ ฒนาระบบเพ อการศ กษาของ มหาว ทยาล ย เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ การเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การว ชาการ ๒ ๓ รวม ๙ ๑๒

5 ประเด นย ทธศาสตร / เป าประสงค (Goal) กลย ทธ รายละเอ ยดการด าเน นงานแผนปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ KPIs ต วท ต วช ว ด ค าเป า หมาย (KPIs) ก จกรรม/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ ให ม ความร ความสามารถและท กษะในการใช งานเทคโนโลย ในระด บพ นฐาน ระด บกลาง และระด บส งได อย างสร างสรรค ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ๑.ผล ตบ ณฑ ตท ม ท กษะว ชาช พ โดดเด น (Outstanding) และม จรรยาบรรณว ชาช พ ๑.๑ จ ดต งศ นย ฝ กอบรมความร ความสามารถและท กษะในด าน การใช งาน ๑.๒ จ ดต งศ นย ทดสอบความร ความสามารถและท กษะในการ ใช งานเพ อออก ว ฒ บ ตรร บรองความร ความสามารถและท กษะ ๑ ๒ ๑.๑.๑ ม โครงการฝ กอบรม ความร และท กษะในด านการ ใช เทคโนโลย อย างเป นระบบและต อเน อง ๑.๑.๒ จ านวนบ ณฑ ตท ได ร บ ความร และท กษะด าน เทคโนโลย ๓ ๑.๒.๑ จ านวนนบ ณฑ ตท ได ร บว ฒ บ ตรร บรองความร ความสามารถและท กษะ ด านเทคโนโลย 1 โครงการ ร อยละ ๘๐ ของ น กศ กษา แต ละคณะ ร อยละ ๑๐ ของ ผ ส าเร จ ๑. โครงการจ ดต งศ นย ฝ กอบรมความร กและ ท กษะทางด านเทคโนโลย ๒. โครงการฝ กอบรม ท กษะการใช งานโปรแกรม ส าเร จร ป MS Office 2010 ๓. โครงการจ ดต งศ นย ทดสอบความร ความสามารถและท กษะ ทางด านเทคโนโลย เพ อออก ว ฒ บ ตรร บรองความร ส าน กพ ฒนา เทคโนโลย

6 ประเด นย ทธศาสตร / เป าประสงค (Goal) กลย ทธ KPIs ต วท ต วช ว ด ค าเป า หมาย (KPIs) ย ทธศาสตร ท ๒. เสร มสร างและบ าร งโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย ท ม มาตรฐานและท นสม ย ก จกรรม/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ๒. เสร มสร างและบ าร ง โครงสร างพ นฐานด าน เทคโนโลย ท ม มาตรฐานและท นสม ย ๒.๑ พ ฒนาปร บปร งโครงสร าง พ นฐานด านเทคโนโลย ท ได มาตรฐานและ เหมาะสมก บการใช งาน เพ อ สน บสน นการพ ฒนาด านการ บร หาร การศ กษาและการว จ ย และสร างความร วมม อก บ หน วยงานภายในเพ อการใช ประโยชน ทร พยากรเคร อข าย ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑ ๒.๑.๑ ม โครงสร างพ นฐาน ของระบบเทคโนโลย ครอบคล ม การใช งาน ม ความ เสถ ยรและ ปลอดภ ย ร อยละ ๑๐๐ ๑. โครงการปร บปร ง โครงสร างพ นฐานด าน เทคโนโลย และ ระบบเคร อข าย ส าน กพ ฒนา เทคโนโลย ๒.๒ ม การเช อมโยงเคร อข าย และอ นเทอร เน ตให ครอบคล มท ก พ นท บร การและสามารถรองร บ การเปล ยนแปลงเทคโนโลย ใน อนาคต ๒ ๒.๒.๑ สถ ต การใช งาน เคร อข าย ร อยละ ๘๐ ๒.๓ ม ระบบและกลไกการ ก าหนดนโยบายก าก บด แลการ ประย กต ใช โครงสร างพ นฐาน ๓ ๒.๓.๑ ม คณะกรรมการ ประเม นสภาพการใช งาน โครงสร างพ นฐานของระบบ 1 คร ง ต อภาค การศ กษา ๒. โครงการปร บปร ง ข อก าหนด/แนวปฏ บ ต / มาตรฐาน ด านการใช งาน

7 ด านเทคโนโลย ของ มหาว ทยาล ยเพ อให เป นระบบท ม เสถ ยรภาพและม นคงปลอดภ ย เทคโนโลย ในระบบเคร อข าย ย ทธศาสตร ท ๓. พ ฒนาและปร บปร งระบบพ นฐานและระบบฐานข อม ลส าหร บการเร ยนการสอน การบร หารจ ดการ และการบร การท ม ค ณภาพ ๓.๑ ม การประย กต ใช เทคโนโลย มาใช พ ฒนาการ เร ยนการสอน งานว จ ย และงาน ๑ ๓.๑.๑จ านวนส อการเร ยน การสอนอ เล กทรอน กส ท ผล ต ร อยละ ๑๐ ของแต ละ หล กส ตร ๑. โครงการอบรมการ ผล ตส อการเร ยนการสอน อ เล กทรอน กส ส าน กพ ฒนา เทคโนโลย บร การว ชาการ ๒ ๓.๑.๒จ านวนโครงการท จ ด ฝ กอบรมการใช เทคโนโลย ท ใช การ พ ฒนาการเร ยนการสอน งานว จ ย และงานบร การ ว ชาการ 3 โครงการ ๒. โครงการอบรมการใช งานระบบ e-learning ส าหร บคณาจารย ๓. โครงการอบรมการใช งานระบบ e-learning ส าหร บน กศ กษา ๔. โครงการปร บปร ง เว บไซต ของมหาว ทยาล ย เพ อให เป นเว บไซต มาตรฐานสากล ๓.๒ สร างสภาพแวดล อมให ม ความเหมาะสมต อการเร ยนร โดย ๓ ๓.๒.๑จ านวนพ นท ให บร การ ระบบเคร อข ายไร สาย ร อยละ ๑๐๐ ๕. โครงการเพ มจ ดบร การ ระบบเคร อข ายไร สาย ใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร ท

8 ประเด นย ทธศาสตร / เป าประสงค (Goal) เหมาะสม กลย ทธ KPIs ต วท ต วช ว ด ค าเป า หมาย (KPIs) ก จกรรม/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร ท ๔. ส งเสร มและพ ฒนาระบบเพ อการศ กษาของมหาว ทยาล ยเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย และการบร การว ชาการ ๔. เพ อพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการและการให บร การของ มหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพโดยพ ฒนาระบบ เพ อการบร หารและ การต ดส นใจให เป นมาตรฐาน เพ อสน บสน นการท างานของ หน วยต าง ๆ ในมหาว ทยาล ย ๑. ม ระบบเพ อการ บร หารจ ดการ และการ ให บร การของมหาว ทยาล ย ซ ง สามารถเช อมโยงและ แลกเปล ยนข อม ลเพ อการ ปฏ บ ต งานร วมก นได ผ าน เคร อข าย ๑ ๔.๑.๑จ านวนระบบ เพ อการบร หาร จ ดการและการให บร การ ของมหาว ทยาล ย 1 ระบบ ๑. โครงการพ ฒนา ระบบ เพ อการบร หาร จ ดการและการ ให บร การของ มหาว ทยาล ย ส าน กพ ฒนา เทคโนโลย ๒. ม ระบบในการให บร การ แบบอ เล กทรอน กส (eservices) ๒ ๔.๒.๑จ านวนผ ใช บร การ แบบอ เล กทรอน กส (e-services) ร อยละ ๗๐-๔.๓ผลการประเม นความพ ง พอใจของผ ใช เทคโนโลย ระด บ คะแนนไม น อยกว า 3.51 ๒. โครงการประเม น ความพ งพอใจของ ผ ใช เทคโนโลย

9

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ

บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ยย ป การศ กษา 2554 2556 บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร และกลย ทธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ได ก าหนดท ท ศทางการพ ฒนาด าน ICTT จากกรอบนโยบาย

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพ 1.1.1

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information