แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

2 แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ถ อเป นก ญแจส าค ญท จะนาองค กรไปส ความส าเร จ เน องจากบ คลากร จะเป นผ ผล กด นให ภารก จต างๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น องค กรจาเป นจะต องม การกาหนดกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล อง ตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อ มหาว ทยาล ย ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครปฐมข น ประจ าป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบาย ของมหาว ทยาล ย โดยก าหนดเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ท ม งเน นการบร หารทร พยากรบ คคลและ ระบบการประเม นผลโดยอ งระบบสมรรถนะ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถหล กให แก บ คลากร โดยนา แนวความค ดการบร หารงานเพ อให เก ดผลส าเร จอย างรอบด านในม ต ต าง ๆ (HR Scorecard) มาใช ในการวาง แผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ซ งป จจ ยท เป นต วก าหนดสมรรถนะระบบบร หารทร พยากรบ คคลของ มหาว ทยาล ย จะประเม นจาก มาตรฐานความส าเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย 5 ม ต ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ย หร อหน วยงานม แนวทางหร อว ธ การบร หารบ คคล ด งน - ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บ เป าหมาย พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย - ม การบร หารกาล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง - ม การสร าง พ ฒนา และส บทอดของต าแหน ง ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน - ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความถ กต องและท นสม ย - ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย - ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพกาล งและความค มค า - ม การใช เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Programmed Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย และหน วยงานก อให เก ดผลด งต อไปน - การร กษาไว ซ งบ คลากรท จาเป นต อการบรรล เป าหมายพ นธก จของส วนราชการ - ความพ งพอใจของบ คลากร ต อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากร บ คคล 3

3 - ว ฒนธรรมและบรรยากาศการทางานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง - ม ระบบการบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผลซ งเช อมโยงก บ ผลตอบแทน ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Accountability) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยและหน วยงานจะต อง - ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจ และผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการ ด าเน นการทางว น ย บนหล กการของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม - ม ความโปร งใสของการบร หารทร พยากรบ คคล และพร อมให ม การตรวจสอบ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต : ความสมด ลระหว างช ว ตและการทางาน หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยหร อ หน วยงานม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะนาไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร ด งน - บ คลากรม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการทางาน และระบบงาน - ม การจ ดสว สด การและส งอานวยความสะดวกเพ มเต มจากสว สด การตามกฎหมาย - ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน และระหว างเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง 4

4 แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. ว ส ยท ศน พ นธก จ พ ฒนาบ คลกรท ม ค ณภาพส การพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาท ม ความเป นเล ศทางว ชาการ 1. พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ 2. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น 3. เสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานท ด เหมาะสมและเป นธรรม ประเด น ย ทธศาสตร 1. วางแผนอ ตราก าล ง และสรรหา บ คลากรให สอดคล องคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 2. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสายว ชาการ 3. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสายสน บสน น 4. ส งเสร มการสร างค ณภาพช ว ต ท ด ในการทางาน เป าประสงค 1. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล อง ก บ ภารก จและท ศทางการพ ฒนาหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อก บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความ พร อมทางด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กร อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง 1. บ คลากรม ศ กยภาพและม ความพร อมในการ จ ดการเร ยนการสอน 2. บ คลากรเข าส ตาแหน งทางว ชาการเพ มข น 3. จานวนผลงานว จ ยในช นเร ยนเพ มข น 1. บ คลากรสายสน บสน นได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพและม ความพร อมใน การทางาน 1. บ คลากรม ความส ขในการทางาน กลย ทธ 1. ส งเสร มและสน บสน นให หน วยงานม การ จ ดท าแผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 2. สร างระบบและกลไกการสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และ ความพร อม ทางด านจ ตใจและอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ 1. ส งเสร มการพ ฒนาอาจารย ผ สอนด านต างๆ 2. ส งเสร มการทาผลงานทางว ชาการ 3. ส งเสร มการทาว จ ยช นเร ยน 1. ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น 2. ส งเสร มการทาผลงานทางว ชาการ 1. บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะและ ท กษะว ชาช พให สามารถปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 1. ส งเสร มก จกรรมสร างขว ญและกาล งใจ 2. ส งเสร มระบบสว สด การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

5 ต วช ว ดแผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ เป าประสงค ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมายต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย 1. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บ ภารก จและท ศ ทางการพ ฒนาหา ว ทยาล ย แผนอ ตรากาล ง แผน ส งเสร มและ ส น บ ส น น ใ ห หน วยงานม การ จ ดท าแผนอ ตรา กาล งท สอดคล อง ก บภารก จและท ศ ทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย 2 มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อกบ คลากรท ม ค ว า ม ร ค ว า ม ส า ม า ร ถ และความพร อม ทางด านจ ตใจ และ อ า ร ม ณ เ ข า ส อ ง ค ก ร อ ย า ง ม ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง ระบบการค ดเล อก บ คลากร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายว ชาการ 1. บ คลากรม ศ ก ย ภ า พ แ ล ะ ม ความพร อมในการ จ ดการเร ยนการ สอน 2. บ คลากรเข าส ต า แ ห น ง ท า ง ว ชาการเพ มข น 3. จานวน ผลงานว จ ยในช น เร ยนเพ มข น 1. ระบบการพ ฒนา คณาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น 2. จานวนอาจารย ท ได ตาแน งทางว ชาการ 3. จานวนงานว จ ยช น เร ยน ระบบ สร างระบบและ กลไกการสรรหา บ ค ล า ก ร ท ม ค ว า ม ร ความสามาร ถ และ ความพร อม ทางด านจ ต ใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ข อ (1- ตาม สกอ.) คน เล ม ส งเสร มการ พ ฒ น า อ า จ า ร ย ผ สอนด านต างๆ 2. ส งเสร มการท า ผลงานทางว ชาการ 3. ส งเสร มการท า ว จ ยช นเร ยน 3

6 เป าประสงค ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมายต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายสน บสน น 1. บ คลากรสาย สน บสน นได ร บ ก า ร พ ฒ น า ศ กยภาพและม ความพร อมใน การทางาน 1. ระบบการพ ฒนา คณาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น 2. จานวนบ คลากรท ได ศ กษาต อ ข อ (1- ตาม สกอ.) คน ส งเสร มการ พ ฒนาบ คลากรสาย สน บสน น 2. ส งเสร มการท า ผลงานทางว ชาการ 3. บ คลากรได ร บ ก า ร พ ฒ น า สมรรถนะและ ท กษะว ชาช พให ส า ม า ร ถ ป ฏ บ ต งา น ไ ด อ ย า ง ม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส งเสร มการสร างค ณภาพช ว ต ท ด ในการทางาน 1. บ คลากรม ความส ขในการ ทางาน 1. ความพ งพอใจของ บ คลากรต อการจ ด สว สด การในการ ทางาน คะแนน ส งเสร มก จกรรม ส ร า ง ข ว ญ แ ล ะ กาล งใจ 2. ส งเสร มระบบ สว สด การ 4

7 ก จกรรม โครงการ ต วช ว ดโครงการของแผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ กลย ทธ แผนงาน ก จกรรม 1. ส งเสร มและ ส น บ ส น น ใ ห หน วยงานม การ จ ดท าแผนอ ตรากา ล งท สอดคล องก บ ภ า ร ก จ แ ล ะ ท ศ ท า ง ก า ร พ ฒ น า มหาว ทยาล ย โครงการปร บปร ง แผนจ ดทา อ ตรากาล ง 2. สร างระบบและ กลไกการสรรหา บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และ ค ว า ม พ ร อ ม ทางด านจ ตใจและ อารมณ เข าส องค กร อ ย า ง ม ประส ทธ ภาพ การค ดเล อกอาจารย และบ คลากร 3. ส งเสร มการพ ฒนา อาจารย ผ สอนด าน ต างๆ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม อาจารย ผ สอน โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม อาจารย ใหม โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม อาจารย ท ปร กษา ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมายต วช ว ด/ ป งปม. ผ ร บผ ดชอบ จานวนคร งท จ ด ก จกรรม ระบบการค ดเล อก บ คลากร อาจารย ท เข าร วมก จกรรม คร ง ระบบ

8 กลย ทธ แผนงาน ก จกรรม การจ ดสรรท นศ กษา ต อ 4. ส งเสร มการทา ผลงานทางว ชาการ โครงการอบรมการ ท า ผ ล ง า น ท า ง ว ชาการ 5. ส งเสร มการท า ว จ ยช นเร ยน โครงการส งเสร มการ ทาว จ ยในช นเร ยน. ส งเสร มการพ ฒนา บ ค ล า ก ร ส า ย สน บสน น โครงการอบรมเพ ม ประส ทธ ภาพการ ทางาน โครงการศ กษาด งาน. ส งเสร มการท า ผลงานทางว ชาการ โครงการส งเสร ม การทาผลงานทาง ว ชาการ 8. บ คลากรได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะว ชาช พ ใ ห ส า ม า ร ถ ปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ภาพ โครงการอบรมเพ ม ประส ทธ ภาพในการ ทางาน ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมายต วช ว ด/ ป งปม. ผ ร บผ ดชอบ จานวนอาจารย ท ได ร บท น อาจารย จานวนงานว จ ยช น เร ยน บ คลากร บ คลากร บ คลากร คน เล ม

9 กลย ทธ แผนงาน ก จกรรม 9. ส งเสร มก จกรรม สร างขว ญและกาล งใจ โครงการยกย องเช ดช ช พน กงานด เด น. ส งเสร มระบบ สว สด การ โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส ขภาพประจาป ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมายต วช ว ด/ ป งปม. ผ ร บผ ดชอบ จานวนบ คลากรท ได ร บการยกย อง อาจารย คน

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information