แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา

2 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา

3 คานา การบร หารงานบ คคล เป นภารก จสาค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของ ผ บร หาร และผ ร บผ ดชอบงานบ คคลโดยเฉพาะ ท ต องม งปฏ บ ต ในก จกรรมท เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร เพ อทา ให บ คลากรในหน วยงานเป นทร พยากรมน ษย ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อนามาพ ฒนาเทศบาล การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร เป นการวางแผนและกาหนดเป าหมาย ว ตถ ประสงค ของ กระบวนการพ ฒนาบ คลากร ให ม ประส ทธ ภาพ ท นต อการเปล ยนแปลงและตามนโยบาย โดยอาศ ยความร ความสามารถและประสบการณ ในการท างานเป นข อม ลเบ องต น น ามาว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา เพ อนามา ประกอบการพ จารณาวางแผนพ ฒนาบ คลากร พร อมท งเสร มสร างด วยการจ ดฝ กอบรม ปร บเปล ยนพฤต กรรม และ ท ศนคต ของบ คลากร เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพย งข น งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลค งส าเภา จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป 2554 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาล คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ถ อปฏ บ ต เป นแนวทางเด ยวก น งานการเจ าหน าท 1 ต ลาคม 2553

4 สารบ ญ หน า 1.หล กการและเหต ผล 1 2.ว ตถ ประสงค 1 3.เป าหมาย 2 4.ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 2 5.ข นตอนการดาเน นงาน 3 6.แผนภาพแสดงข นตอนการดาเน นงานการพ ฒนาบ คลากร 4 7.หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 5 8.การต ดตามและประเม นผล 6 9.บ ญช การดาเน นงานโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป

5 1.หล กการและเหต ผล 1 ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดช ยนาท เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 2 ธ นวาคม 2545 ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดย ท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ได แก ความร ความสามารถใน การปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งาน ร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อ ความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลค งส าเภาจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป 2554 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของ ผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากร เทศบาลตาบลค งสาเภาในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2.ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของ บ คลากร เทศบาลต าบลค งส าเภา ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล 2. เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของ เทศบาล ตาบลค งสาเภา 3. เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร ของ เทศบาลตาบลค งสาเภา

6 3.เป าหมาย เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลค งส าเภา อ นประกอบด วย พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาท กษะ การเพ มพ นความร ความสามารถ ค ณธรรมและจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งานท กคน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลค งส าเภาท กคน ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ความสามารถ ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถนาความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 4.ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ด านการสร างระบบการจ ดการความร และการพ ฒนากาล งคน 1.1 แผนงานพ ฒนาความร ในองค กร 1.2 แผนงานจ ดท าระบบแผนและประสานการพ ฒนาระบบราชการหน วยงาน ต าง ๆ ในส งก ดเทศบาลตาบลค งสาเภา 1.3 แผนงานด านการบร หารงานบ คลากร 1.4 แผนงานพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.5 แผนงานพ ฒนาบ คลากรศ กษาต อโดยการฝ กอบรมท ศนศ กษาด งาน ภายใน ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ด านการฝ กอบรม 2.1 แผนงานฝ กอบรมบ คลากรตามความจาเป น (หล กส ตรกลาง) 2.2 แผนงานฝ กอบรมบ คลากรในส งก ดหน วยงานต าง ๆ (หล กส ตรเฉพาะด าน) ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ด านการสร างองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) 3.1 แผนงานจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร และการพ ฒนา กาล งคน 3.2 แผนงานสร างเคร อข ายความร วมม อในการพ ฒนากาล งคนเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร

7 3 5.ข นตอนการดาเน นงาน 5.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว า ผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว 3) กาหนดประเภทของความจาเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม 5.2 การดาเน นการพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจาเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรนา ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจาเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บ หน วยราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ 5.3 การต ดตามและประเม นผล ให ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว

8 4 แผนภาพแสดงข นตอนการดาเน นงานการพ ฒนาบ คลากร ข นตอนดาเน นการ 1. การเตร ยมการและการ 1.1 แต งต งคณะทางาน วางแผน 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจาเป น 1.3 กาหนดประเภทของความจาเป น 2. การดาเน นการ/ว ธ ดาเน นการ การด าเน นการ โดยอาจด าเน นการเอง หร อร วมก บ หน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชนด าเน นการและเล อก ร ปแบบว ธ การท เหมาะสม เช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให คาปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - อ นๆ ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและ ประเม นผล เพ อให ทราบถ งความความส าเร จ ความร ความสามารถและผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด

9 6.หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา หล กส ตรการพ ฒนา เทศบาลตาบลค งสาเภา กาหนดหล กส ตรการพ ฒนาสาหร บบ คลากรในแต ละต าแหน งต องได ร บ การพ ฒนาอย างน อยในหล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 6.2 ว ธ การพ ฒนา 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4) หล กส ตรด านการบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม เทศบาลต าบลค งส าเภาจะด าเน นการเอง เช น การปฐมน เทศพน กงานใหม การสอนงานโดย ผ บ งค บบ ญชา การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม และการศ กษาด งาน เป นต น นอกจากน เทศบาลตาบลค งสาเภา จะดาเน นงานร วมก บส วนราชการอ นและด าเน นการร วมก บเอกชน เช น ส งบ คลากรเข า ร บการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ท หน วยงานราชการอ นหร อเอกชนเป นผ ดาเน นการ หร อเทศบาลตาบล ค งส าเภาเป นผ ด าเน นการและเช ญหน วยงานอ นเข าร วม เช น การเช ญเป นว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากร กระบวนการ ซ งสามารถสร ปว ธ การดาเน นการพ ฒนาบ คลากรได ด งน ค อ 1) การปฐมน เทศ 2) การสอนงาน การให คาปร กษา 3) การมอบหมายงาน/การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ 4) การฝ กอบรม 5) การให ท นการศ กษา 6) การด งาน 7) การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา

10 7.การต ดตามและประเม นผล 6 เทศบาลต าบลค งส าเภาจะจ ดให ม ระบบการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา พน กงานเทศบาล เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน และผล การปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เข าร บการพ ฒนา โดยใช ว ธ การประเม นผลการพ ฒนา ด งน 1. การใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล ง และแบบสอบถามต ดตามการประเม น ผลภายหล งจากการได ร บการพ ฒนาไปได ระยะเวลาหน ง 2. การส มภาษณ ผ ท เก ยวข องเช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงานและ ผ ใต บ งค บบ ญชา ของผ เข าร บการพ ฒนา 3. การขอร บทราบผลการประเม นจากหน วยงานอ นท เป นผ ด าเน นการพ ฒนา เช น ในกรณ ท เทศบาลตาบลค งสาเภาส งบ คลากรเข าร บการอบรมในหล กส ตรท หน วยงานอ นเป นผ จ ด ************************************************

11 7 8. บ ญช การดาเน นงานโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ดาเน นการ ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงานท ร บผ ดชอบ 1 โครงการอบรมส มมนาของคณะ ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาลและล กจ าง - เพ อพ ฒนาความร และประส ทธ ภาพใน การปฏ บ ต งาน - คณะผ บร หาร/สมาช ก สภาเทศบาล/พน กงาน เทศบาล/ล กจ างประจา/ พน กงานจ าง 200,000.-บาท ม.ค - ก.ย ได ร บความร และ ว ส ยท ศน นามาประย กต ใช ในการทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ งานการเจ าหน าท 2 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นภ ย - เพ อพ ฒนาความร และ การปฏ บ ต งานในหน าท - บ คลากรในงาน ป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย 70,000.-บาท ก.พ. ก.ค ม ความร และปฏ บ ต งาน ในหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ มข น งานป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย 3 โครงการส มมนา/ฝ กอบรม ผ บร หาร (จ ดโดยหน วยงานภายนอก) - เพ อพ ฒนาความร และว ส ยท ศน ในการ ทางานของผ บร หาร - พน กงานเทศบาลใน ตาแหน งผ บร หารท กคน เป นไปตาม รายจ ายของ แต ละหล กส ตร ต.ค.53 - ก.ย.54 - ม ความร และว ส ยท ศน ใน การทางานเพ มมากข น ท กส วนราชการและ หน วยงานภายนอกท ดาเน นการ 5 โครงการส มมนา/ฝ กอบรม พน กงาน เทศบาล/ ล กจ างประจาและพน กงาน จ าง (จ ดโดยหน วยงานภายนอก) - เพ อพ ฒนาความร และ การปฏ บ ต งานในหน าท - พน กงาน/ล กจ างใน ระด บปฏ บ ต การท กคน เป นไปตาม รายจ ายของ แต ละหล กส ตร ต.ค.53 - ก.ย.54 - ม ความร และปฏ บ ต งาน ในหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ มข น ท กส วนราชการและ หน วยงานภายนอกท ดาเน นการ 6 โครงการสน บสน นท นการศ กษาให ศ กษาต อในระด บ ป.ตร และ ป.โท - เพ อยกระด บความร ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บ คลากรให ส งข น - ตามจ านวนพน กงาน ท ผ านการประเม นและ ได ร บการค ดเล อกให ศ กษาต อ 153,000.-บาท ต.ค.53 - ก.ย.54 - ผ เข าร บการศ กษาม ความร ความสามารถ เพ มข นและเทศบาลม บ คลากรท ม ค ณภาพใน การปฏ บ ต งาน งานการเจ าหน าท / งานว เคราะห ฯ *** หมายเหต เป นโครงการท อย ในเทศบ ญญ ต

12 8 8. บ ญช การดาเน นงานโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 (ต อ) ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ดาเน นการ ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงานท ร บผ ดชอบ 7 โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม คณะผ บร หาร สมาช กฯ พน กงาน เทศบาล -เพ อพ ฒนาและ เสร มสร างค ณธรรมและ จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร -คณะผ บร หาร -สมาช กสภาเทศบาล -พน กงานเทศบาล/ ล กจ างประจา/ พน กงานจ าง 10,000.-บาท ก.พ.- ก.ย. 54 -บ คลากรม ค ณธรรมและ จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เพ อบร การประชาชนและ ดาเน นช ว ตได อย างปกต ส ข งานการเจ าหน าท 8 โครงการส มมนา/ฝ กอบรม พน กงาน เทศบาล/ล กจ างประจา/พน กงานจ าง (จ ดโดยหน วยงานภายนอก) - เพ อพ ฒนาความร และว ส ยท ศน ในการ ทางานของผ บร หาร - พน กงานเทศบาล -ล กจ างประจา -พน กงานจ าง เป นไปตาม รายจ ายของ แต ละหล กส ตร ต.ค ก.ย ม ความร และว ส ยท ศน ใน การทางานเพ มมากข น ท กส วนราชการและ หน วยงานภายนอกท ดาเน นการ 9 โครงการส มมนา/ฝ กอบรม สมาช กสภา เทศบาล (จ ดโดยหน วยงานภายนอก) - เพ อพ ฒนาความร และว ส ยท ศน ในการ ทางานของผ บร หาร - สมาช กสภาเทศบาล ท กคน เป นไปตาม รายจ ายของ แต ละหล กส ตร ต.ค ก.ย ม ความร และว ส ยท ศน ใน การทางานเพ มมากข น ท กส วนราชการและ หน วยงานภายนอกท ดาเน นการ *** หมายเหต เป นโครงการท อย ในเทศบ ญญ ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information