ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559"

Transcription

1 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร การว ชาการ ด านการจ ดการในภาคการผล ต/การบร การ ส งเสร มการบร หารจ ดการ ด านการจ ดการ ประเด น ย ทธศาสตร การพ ฒนาการเร ยนการสอน ด านการจ ดการ การพ ฒนาบ คลากร การบร การว ชาการ การบร หารจ ดการ เป าประสงค 1. บ ณฑ ตระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ 2. น กศ กษาระด บปร ญญาตร ผ านการเร ยนว ชาการ จ ดการ 3. น กศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรด านการจ ดการ 4. น กศ กษาได ร บการยอมร บในสมรรถนะด านการ จ ดการจากผ ใช บ ณฑ ต ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ เร ยนต อการเร ยนการสอนด าน การจ ดการ 2. ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 1. ม ระบบและกลไกในการจ ดการเร ยนการสอนด าน การจ ดการ 1. ผ สอนได ร บการฝ กอบรมการสอนด านการจ ดการ 2. ม หล กส ตรระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ 3. ม หล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บ ปร ญญาตร 1. บ คลากรได ร บการข นทะเบ ยนเป น ผ ตรวจประเม นด านการจ ดการ 2. บ คลากรสามารถสอนหล กส ตรด าน การจ ดการ 3. บ คลากรเป นว ทยากรด านการจ ดการ 4. บ คลากรม ขว ญและก าล งใจ ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ 1. ม ระบบและกลไกในการพ ฒนา บ คลากรด านการจ ดการ 1. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร Quality Awareness 2. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร ผ ตรวจประเม นด านการจ ดการ 3. บ คลากรผ านการฝ กงานใน อ ตสาหกรรม 1. บ คลากรผ ตรวจประเม นได ร บการ ยอมร บจากหน วยงานท เก ยวข องก บ การประก น 2. ม เคร อข ายก บภาคการผล ต/การ บร การ ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ 1. ม ระบบและกลไกในการบร การ ว ชาการด านการจ ดการ 1. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร การจ ดการท เป นป จจ บ น 2. บ คลากรได ร บการอบรมให เป นผ ฝ กอบรมด านการจ ดการ 1. การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม และย ดหล กธรรมาภ บาล ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ 1. ม ระบบและกลไกในการบร หาร จ ดการหน วยงาน/สถาบ น (ม ระเบ ยบ/ ข อบ งค บในการบร หารจ ดการงานท เก ยวข อง) 1. จ ดต งสถาบ นการศ กษาด านการ จ ดการ 2. บ คลากรของหน วยงาน/สถาบ นม สมรรถนะด านการปฏ บ ต งานและการ บร หารจ ดการ 3. สถานท และส งอานวยความสะดวก เอ อต อการปฏ บ ต งาน 4. เว บไซต ของหน วยงาน/สถาบ นม ประส ทธ ภาพ

2 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ ม.ย.56 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาการเร ยนการสอนด านการจ ดการ เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย (ป ) ความค ดร เร ม (ว ธ การ/กลย ทธ ) 1. บ ณฑ ตระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ จานวนบ ณฑ ตระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ พ ฒนาหล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บปร ญญาตร 2. น กศ กษาระด บปร ญญาตร ผ านการเร ยนว ชาการ จานวนน กศ กษาระด บปร ญญาตร ผ านการเร ยนว ชาการ พ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาโท จ ดการ จ ดการ (5x40x2) (10x40x2) (15x40x2) ด านการจ ดการ 3. น กศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรด านการจ ดการ จานวนน กศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรด านการจ ดการ พ ฒนาผ สอนด านการจ ดการ (2 ร น) 4. น กศ กษาได ร บการยอมร บในสมรรถนะด านการ ร อยละของน กศ กษาท ผ านการเร ยนรายว ชาการจ ดการ พ ฒนาระบบและกลไกในการ จ ดการจากผ ใช บ ณฑ ต ได ร บการยอมร บในสมรรถนะด านการจ ดการ จ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ จากผ ใช บ ณฑ ต 5. ประชาส มพ นธ หล กส ตรการจ ดการ ด านการให บร การ ส สาธารณะ 1. ความพ งพอใจของผ เร ยนต อการเร ยนการสอนด าน ระด บความพ งพอใจของผ เร ยนต อการเร ยนการสอนด านการ ด ด มาก ด มาก 6. ต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยน การจ ดการ จ ดการ การสอนด านการจ ดการ 2. ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ด ด มาก ด มาก 7. ต ดตามภาวะการม งานทาของ บ ณฑ ต 1. ม ระบบและกลไกในการจ ดการเร ยนการสอนด าน ,200 การจ ดการ 1. ผ สอนได ร บการฝ กอบรมการสอนด านการจ ดการ จานวนน กศ กษาปร ญญาตร ท ลงทะเบ ยนเร ยนว ชาการจ ดการ ร อยละของน กศ กษาระด บปร ญญาโทท ส าเร จการศ กษาตาม กาหนดเวลา จานวนผ สอนได ร บการฝ กอบรมการสอนด านการจ ดการ ม หล กส ตรระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ จานวนหล กส ตรระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ ม หล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บปร ญญา ตร จานวนหล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บปร ญญาตร 1 Page 1

3 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาการเร ยนการสอนด านการจ ดการ กลย ทธ /แผนงาน โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนาหล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บปร ญญาตร โครงการพ ฒนาหล กส ตรรายว ชาการจ ดการ ระด บ ปร ญญาตร 2. พ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาโทด าน โครงการพ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาโทด านการจ ดการ การจ ดการ 3. พ ฒนาผ สอนด านการจ ดการ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการจ ดการ (ป ละ 2 ร น) 4. พ ฒนาระบบและกลไกในการจ ดการ เร ยนการสอนด านการจ ดการ จ ดทาแผนการดาเน นงานการจ ดการเร ยนการสอนด านการ จ ดการ งบประมาณ (ล านบาท).1604 แผ นด น แหล งงบประมาณ งบดาเน นการ (ป 56) แผ นด น (ป 5759) 5. ประชาส มพ นธ หล กส ตรการจ ดการ โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรการจ ดการ รายได ส สาธารณะ ส สาธารณะ 6. ต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนการ โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนด านการ รายได สอนด านการจ ดการ จ ดการ 7. ต ดตามภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต ต ดตามภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต ผ ประสานงาน ร วมก บมหาว ทยาล ย Page 2

4 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาบ คลากร เป าประสงค ต วช ว ด 1. บ คลากรได ร บการข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจประเม น ด านการจ ดการ 2. บ คลากรสามารถสอนหล กส ตรด านการจ ดการ เป าหมาย (ป ) ความค ดร เร ม (ว ธ การ/กลย ทธ ) จานวนบ คลากรได ร บการข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจประเม น ด านการจ ดการ จานวนบ คลากรสามารถสอนหล กส ตรด านการจ ดการ บ คลากรเป นว ทยากรด านการจ ดการ จานวนบ คลากรเป นว ทยากรด านการจ ดการ บ คลากรม ขว ญและกาล งใจ ระด บความพ งพอใจของบ คลากรต อการปฏ บ ต งานด าน ด ด ด มาก ด มาก การจ ดการ ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ ด ด มาก ด มาก 1. ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาบ คลากรด านการ ร อยละของความสาเร จ จ ดการ 1. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร Quality จานวนบ คลากรได ร บการฝ กอบรมหล กส ตร Quality Awareness Awareness 2. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตรผ ตรวจประเม น จานวนบ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร Quality ด านการจ ดการ Management System (QMS) Auditor/ Lead Auditor 3. บ คลากรผ านการฝ กงานในอ ตสาหกรรม จานวนบ คลากรผ านการฝ กงานในอ ตสาหกรรม พ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ 2. ส งเสร มบ คลากรให เป นว ทยากร ด านการจ ดการ 3. สน บสน นบ คลากรให ได ร บการข น ทะเบ ยนเป นผ ตรวจประเม นด านการ จ ดการ 4. พ ฒนาระบบและกลไกในการ พ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ 5. สร างขว ญและกาล งใจในการ ทางานด านการจ ดการ Page 3

5 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาบ คลากร กลย ทธ /แผนงาน โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ (ล านบาท) แหล งงบประมาณ 1. พ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการจ ดการ หล กส ตร Quality Awareness แผ นด น หล กส ตร QMS Auditor/Lead Auditor (ป ละ 2 ร น) ส งเสร มบ คลากรให เป นว ทยากรด าน การจ ดการ จ ดฝ กอบรมการเป นว ทยากรด านการจ ดการ ให ก บบ คลากร จ ดในโครงการพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรด าน การจ ดการ 3. สน บสน นบ คลากรให ได ร บการข น ทะเบ ยนเป นผ ตรวจประเม นด านการ จ ดการ 4. พ ฒนาระบบและกลไกในการพ ฒนา บ คลากรด านการจ ดการ 5. สร างขว ญและกาล งใจในการทางาน ด านการจ ดการ ดาเน นการข นทะเบ ยนเป นผ ตรวจประเม นด านการจ ดการ ให ก บบ คลากร จ ดทาแผนดาเน นงานการพ ฒนาบ คลากรประจาป จ ดทาระเบ ยบการปฏ บ ต งานด านการจ ดการ (QM100) รายได Page 4

6 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การบร การว ชาการ เป าประสงค ต วช ว ด 1. บ คลากรผ ตรวจประเม นได ร บการยอมร บจาก หน วยงานท เก ยวข องก บการประก น เป าหมาย (ป ) ความค ดร เร ม (ว ธ การ/กลย ทธ ) รายได จากการทาหน าท เป น Lead Auditor / Auditor / Trainer (ล านบาท) 2. ม เคร อข ายก บภาคการผล ต/การบร การ จานวนเคร อข ายก บภาคการผล ต/การบร การ ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ ด ด ด มาก ด มาก 1. ม ระบบและกลไกในการบร การว ชาการด านการ ร อยละของความสาเร จ จ ดการ 1. บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตรการจ ดการ ท เป นป จจ บ น จานวนบ คลากรได ร บการฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดการ ท เป นป จจ บ น บ คลากรได ร บการอบรมให เป นผ ฝ กอบรมด าน การจ ดการ จานวนบ คลากรได ร บการอบรมให เป นผ ฝ กอบรมด าน การจ ดการ สน บสน นให บ คลากรทาหน าท เป น ผ ตรวจประเม นในภาคอ ตสาหกรรม 2. สร างเคร อข ายก บภาคการผล ต/ การบร การ 3. พ ฒนาระบบและกลไกในการ บร การว ชาการด านการจ ดการ 4. ส งเสร มให บ คลากรได ร บการอบรม หล กส ตรการจ ดการท เป น ป จจ บ น 5. ส งเสร มให บ คลากรเป นผ ฝ กอบรม ด านการจ ดการ Page 5

7 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การบร การว ชาการ กลย ทธ /แผนงาน โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. สน บสน นให บ คลากรทาหน าท เป นผ ตรวจ ประเม นในภาคอ ตสาหกรรม บ คลากรทาหน าท เป น Lead Auditor / Auditor / Consultant 2. สร างเคร อข ายก บภาคการผล ต/การบร การ โครงการศ กษาด งานในอ ตสาหกรรม 3. พ ฒนาระบบและกลไกในการบร การ พ ฒนาระเบ ยบการบร การว ชาการด านการจ ดการ ว ชาการด านการจ ดการ งบประมาณ (ล านบาท) แหล งงบประมาณ รายได 4. ส งเสร มให บ คลากรได ร บการอบรมหล กส ตร การจ ดการท เป นป จจ บ น 5. ส งเสร มให บ คลากรเป นผ ฝ กอบรมด านการ จ ดการ ส งบ คลากรเข าฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดการท เป นป จจ บ น บ คลากรทาหน าท Trainer โดยเป นผ ช วยว ทยากรใน โครงการพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ รายได จ ดในโครงการพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรด าน การจ ดการ (QM100) Page 6

8 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบร หารจ ดการ เป าประสงค ต วช ว ด 1.ม การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมและ ย ดหล กธรรมาภ บาล ระด บความพ งพอใจของบ คลากรในหน วยงาน/สถาบ น ท เก ยวก บการบร หารจ ดการ เป าหมาย (ป ) ความค ดร เร ม (ว ธ การ/กลย ทธ ) ด านการให บร การ 1. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ระด บความพ งพอใจต อการให บร การ ด ด มาก ด มาก 1. ม ระบบและกลไกในการบร หารจ ดการ หน วยงาน/สถาบ น (ม ระเบ ยบ/ข อบ งค บใน การบร หารจ ดการงานท เก ยวข อง) 1. จ ดต งสถาบ นการศ กษาด านการจ ดการ 2.บ คลากรของหน วยงาน/สถาบ นม สมรรถนะด านการปฏ บ ต งานและการ บร หารจ ดการ 3.สถานท และส งอานวยความสะดวกเอ อต อ การปฏ บ ต งาน 4.เว บไซต ของหน วยงาน/สถาบ นม ประส ทธ ภาพ ม ระเบ ยบ/ข อบ งค บในการบร หารจ ดการ 1 ม สถาบ นการศ กษาด านการจ ดการ 1 ร อยละของบ คลากรในหน วยงาน/สถาบ นท ได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะด านการปฏ บ ต งานและการบร หารจ ดการ จ ดสถานท และส งอานวยความสะดวกเอ อต อการ ปฏ บ ต งาน จานวนคร งในการปร บปร งฐานข อม ลให เป นป จจ บ น ความถ ในการเข าชมเว บไซต ของหน วยงาน/สถาบ น , , , ส งเสร มการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมและย ดหล กธรรมาภ บาล 2. สารวจความพ งพอใจต อการ บร การ 3. พ ฒนาระบบและกลไกในการ บร หารจ ดการหน วยงาน/สถาบ น 4. จ ดต งสถาบ นการศ กษาด านการ จ ดการ 5. พ ฒนาผ บร หารและบ คลากรของ หน วยงาน/สถาบ น 6. พ ฒนาเว บไซต ของหน วยงาน/ สถาบ นให ม ประส ทธ ภาพ Page 7

9 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบร หารจ ดการ กลย ทธ /แผนงาน โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. ส งเสร มการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมและย ดหล กธรรมาภ บาล 2. สารวจความพ งพอใจต อการ บร การ 3. พ ฒนาระบบและกลไกในการ บร หารจ ดการหน วยงาน/สถาบ น 4. จ ดต งสถาบ นการศ กษาด านการ จ ดการ 5. พ ฒนาผ บร หารและบ คลากรของ หน วยงาน/สถาบ น 6. พ ฒนาเว บไซต ของหน วยงาน/ สถาบ นให ม ประส ทธ ภาพ สอบถามความพ งพอใจของบ คลากรในหน วยงาน/สถาบ นท เก ยวก บการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมและย ดหล ก ธรรมาภ บาล สอบถามความพ งพอใจของผ ร บบร การ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านการประก น การศ กษา จ ดทารายงานการใช จ ายงบประมาณตามแผน อบรมการบร หารความเส ยงให ก บบ คลากรของหน วยงาน/ สถาบ น ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรใน หน วยงาน/สถาบ น งบประมาณ (ล านบาท) แหล งงบประมาณ โครงการจ ดต งสถาบ นการศ กษาด านการจ ดการ 0.5 แผ นด น/รายได พ ฒนาผ บร หารและบ คลากรของหน วยงาน/สถาบ น พ ฒนาเว บไซต ของหน วยงาน/สถาบ นให เป นป จจ บ น Page 8

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ร างกรอบการบร หารความเส ยงโครงการแผนกลย ทธ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชนน พะเยา ตามเกณฑ PMQA หมวด 2

ร างกรอบการบร หารความเส ยงโครงการแผนกลย ทธ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชนน พะเยา ตามเกณฑ PMQA หมวด 2 1 ร างกรอบการบร หารความเส ยงโครงการแผนกลย ทธ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชนน พะเยา ตามเกณฑ PMQA หมวด 2 ว ส ยท ศน เป นสถาบ นอ ดมศ กษาด านส ขภาพท เป นเล ศด านว ชาการ เป นท ยอมร บในระด บประเทศ และสากล และตอบสนองระบบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาและบร การว ชาการแก ส งคม

โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาและบร การว ชาการแก ส งคม โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาและบร การว ชาการแก ส งคม 1. ความส าค ญ 1.1 ย ทธศาสตร ท 1 สร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพตอบสนองต อความต องการท องถ นและการพ ฒนาประเทศ 1.2 เป าประสงค เพ มจ านวนน กศ กษาและผ เข าร บการอบรมให

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 1 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป 2554 2559 บทท วไป การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศภาคร ฐของประเทศไทย

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information