แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

2 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให สถาบ นฯ ม ความสามารถในการแข งข นส งส ด จ งได ก าหนดเป าประสงค ในการจ ดการความร ค อ มหาว ทยาล ยเจ าพระยาเป นองค การแห งการเร ยนร ประเด นย ทธศาสตร ค อ การสน บสน นและ ส งเสร มการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยเจ าพระยาส การเป นองค การแห งการเร ยนร จ งหว งเป นอย างย งว าแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2556 จะม ส วนส าค ญในการสน บสน นการด าเน นงานด านต างๆ ตามพ นธก จของ มหาว ทยาล ยฯ เสร มสร างบรรยากาศแห งการเป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ส ความเป น มหาว ทยาล ยของคนภ ม ภาค เพ อ สร างคนระด บสากล ตามค าขว ญของมหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยเจ าพระยา

3 CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 1 ด านผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาน กศ กษาให เป นผ ท ม ความร ความสามารถในท กษะว ชาช พ ตามอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา ค อ บ ณฑ ตผ ม ความร ม ค ณธรรม และเป น น กปฏ บ ต โดยม กระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ น กศ กษาม ความร ในท กษะทาง ว ชาการและว ชาช พ สามารถออก ปฏ บ ต สหก จศ กษา ในสถาน ประกอบการท งในประเทศและ ต างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ ร อยละของจ านวนน กศ กษากล มเป าหมายท ผ านการประเม นเข าส กระบวนการเร ยนร ตาม หล กส ตรสหก จศ กษา (Co-op operative education) 80 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน กระบวนการ/ว ธ การเสร มท กษะทางว ชาการและ ว ชาช พแก น กศ กษาท จะออกปฏ บ ต สหก จศ กษาใน ประเทศและต างประเทศ

4 CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 2. ด านว จ ย สน บสน นและส งเสร มการว จ ยหร อ งานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อ สร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคมตลอดจนม การ น าไปต พ มพ หร อเผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต ม ห า ว ท ย า ล ย เ จ า พ ร ะ ย า ม ผลการว จ ยหร องานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อสร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคม และ ไ ด ร บ ก า ร ต พ ม พ เ ผ ย แ พ ร ใ น ระด บชาต หร อนานาชาต เพ มมาก ข น จ านวนผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ นานาชาต องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 15 เร อง - การเล อกห วข องานว จ ย - หล กการและแนวค ดเก ยวก บ กรอบ ทฤษฎ และ แนวค ดการว จ ย - เทคน คการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย

5 CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 3. ด านบร การว ชาการ สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย / บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยฯ ม ความร และท กษะในการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและ ส งคมภายนอก มหาว ทยาล ยฯ ม การให บร การ ทางว ชาการแก ส งคมเพ มมากข น และขยายไปส ความเป นสากลเพ ม มากข น โดยเฉพาะกล มประเทศ อาเซ ยน จ านวนโครงการ/ก จการการท แต ละ สาขาว ชา/หล กส ตร ให บร การทางว ชาการแก ส งคม องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 1 - ความร ความเข าใจเก ยวก บการให บร การทาง ว ชาการ - ท กษะทางว ชาช พในการให บร การว ชาการ - กระบวนการจ ดก จกรรมร วมในการให บร การ ทางว ชาการ

6 CPU-KM 1 การจ าแนกความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา หน วยงาน มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหาย ของต วช ว ด 4. ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการอน ร กษ ส บสาน และ เผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมของชาต ไทย ภ ม ป ญญาท องถ นไทย แก ส งคม ภายนอก มหาว ทยาล ยฯ ม การส งเสร มการ ด าเน นการด านการเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมของไทยต อส งคม ช มชนประเทศ และนานา ประเทศเพ มมากข น จ านวนโครงการก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรม ท เผยแพร ต อส งคม/ช มชนประเทศ และนานา ประเทศ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน 15 - องค ความร เร องศ ลปว ฒนธรรมไทย - การเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมระด บชาต /นานาชาต

7 CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาน กศ กษาให เป นผ ท ม ความร ความสามารถในท กษะว ชาช พ ตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา ค อ บ ณฑ ตผ ม ความร ม ค ณธรรม และเป นน กปฏ บ ต โดยม กระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ องค ความร ท จ าเป น : กระบวนการ/ว ธ การเสร มท กษะทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษาท จะออกปฏ บ ต สหก จศ กษาในประเทศและต างประเทศ ต วช ว ด (KPI) : ร อยละของจ านวนน กศ กษากล มเป าหมายท ผ านการประเม นเข าส กระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสหก จศ กษา (Co-op operative education) เป าหมายของต วช ว ด : 80 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย ท ม ความร ท กษะในเร องเด ยวก น ระดมความค ดในเร องท จะ ท าเป นองค ความร เก ยวก บด านผล ตบ ณฑ ต 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร เก ยวก บ แนวปฏ บ ต การด าเน นงานด านสหก จศ กษาจาก อาจารย แต ละท านมาแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและ ก น 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร ด าน แนวปฏ บ ต การด าเน นงานด านสหก จศ กษาของ อาจารย แต ละคนมาจดบ นท กสร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสารและ เผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา จ านวนเร อง ท จะท าเป นองค ความร แนวทางในการเตร ยม สหก จศ กษาส าหร บ น กศ กษาในประเทศ และต างประเทศ จ านวนคร งในการจ ดการ ความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร 3 เร อง กล ม KM ด านผล ตบ ณฑ ต ข นตอน/การเตร ยมการและแนว ปฏ บ ต ในการเตร ยมน กศ กษา ปฏ บ ต งานสหก จศ กษาใน ประเทศและต างประเทศ ห วหน ากล มผล ตบ ณฑ ต (อ. ว ร ช กาฬภ กด ) ผอ.ศ นย สหก จศ กษา มหาว ทยาล ยเจ าพระยา

8 CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : สน บสน นและส งเสร มการว จ ยหร องานสร างสรรค หร อผลงานว ชาการเพ อสร างองค ความร พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาช มชนและส งคมตลอดจนม การน าไปต พ มพ หร อ เผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต องค ความร ท จ าเป น : - การเล อกห วข องานว จ ย - หล กการและแนวค ดเก ยวก บ กรอบ ทฤษฎ และแนวค ดการว จ ย - เทคน คการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย ต วช ว ด (KPI) : จ านวนผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อนานาชาต เป าหมายของต วช ว ด : 15 เร อง ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย /น กว จ ยท ม ความร ท กษะในเร องเด ยวก น ระดมความค ดในเร องท จะท า เป นองค ความร ด านงานว จ ย 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร เก ยวก บ กระบวนการท างานว จ ยและงานสร างสรรค การเข ยน บทความว จ ยหร อบทความว ชาการในการต พ มพ และ เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น และสร ปข อม ล 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร เก ยวก บการ ผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ในการต พ มพ และ เผยแพร จากคณาจารย /น กว จ ยแต ละคนมาจดบ นท ก สร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการแลกเปล ยน เร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสาร และเผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา จ านวนเร องท จะท าเป นองค ความร เน อหาความร ท ม การ แสวงหาในกล ม จ านวนคร งในการการ จ ดการความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร 2-3 เร อง กล ม KM ด านงานว จ ย 2-3 เร อง ห วหน ากล มว จ ย (อ. ส เมธ พ ล ก) ผช.ผอ.ส าน กว จ ย มหาว ทยาล ยเจ าพระยา

9 CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร : สน บสน นและส งเสร มให คณาจารย /บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยฯ ม ความร และท กษะในการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและส งคมภายนอก องค ความร ท จ าเป น :- ความร ความเข าใจเก ยวก บการให บร การทางว ชาการ - ท กษะทางว ชาช พในการให บร การว ชาการ - กระบวนการจ ดก จกรรมร วมในการให บร การทางว ชาการ ต วช ว ด (KPI) :จ านวนโครงการ/ก จการการท แต ละสาขาว ชา/หล กส ตร ให บร การทางว ชาการแก ส งคม เป าหมายของต วช ว ด : 1 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย ท ม ความร ท กษะ ในเร องเด ยวก น ระด บความค ดในเร องท จะจ ดท า เป นองค ความร เก ยวก บด านการบร การว ชาการ จ านวนเร องท จะท าเป น องค ความร 2 3 เร อง กล ม KM ด านการบร การว ชาการ 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร ด านการ ให บร การทางว ชาการมาพ ดค ยแลกเปล ยนความร ระหว างก น และสร ปผลข อม ล 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร ท ได เก ยวก บการให บร การทางว ชาการจากอาจารย แต ละ ท านมาจดบ นท กสร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสาร และ เผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยเจ าพระยา เน อหาความร ท ม การ แสวงหาในกล ม จ านวนคร งในการจ ดการ ความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร 2 3 เร อง ห วหน ากล มบร การ ว ชาการ (อ.จ นทร เพ ญ ดวงแก ว) ห วหน าสาขาว ชาการบ ญช มหาว ทยาล ยเจ าพระยา

10 CPU-KM 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ป การศ กษา 2556 ช อหน วยงาน : มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ประเด นย ทธศาสตร :ส งเสร มการอน ร กษ ส บสาน และเผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมของชาต ไทย ภ ม ป ญญาท องถ นไทย แก ส งคมภายนอก องค ความร ท จ าเป น :- องค ความร เร องศ ลปว ฒนธรรมไทย - การเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมระด บชาต /นานาชาต ต วช ว ด (KPI) :จ านวนโครงการก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมท เผยแพร ต อส งคม/ช มชนประเทศ และนานาประเทศ เป าหมายของต วช ว ด : 15 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. การค นหาความร : จ ดกล มอาจารย ท ม ความร ท กษะใน เร องเด ยวก น ระดมความค ดในเร องท จะจ ดท าเป นองค ความร เก ยวก บด านการท าน บ งศ ลปว ฒนธรรม จ านวนเร องท จะท า เป นองค ความร 2 3 เร อง กล ม KM ด านการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม 2. การสร างและแสวงหาความร : น าความร ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มาพ ดค ยแลกเปล ยนความร ระหว าง ก น และสร ปผลข อม ล 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ : น าความร ท ได เก ยวก บ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมด านการเผยแพร จากอาจารย แต ละคนมาบ นท กสร ป 4. การประมวลผลและการกล นกรองความร : สร ปประเด นการกล นกรองความร จากการแลกเปล ยน เร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสาร และเผยแพร ทาง Web site ของมหาว ทยาล ยฯ เน อหาความร ท ม การแสวงหาในกล ม จ านวนคร งในการ จ ดการความร ให เป นระบบ จ านวนคร งในการ กล นกรองความร จากการแลกเปล ยน เร ยนร 2 3 เร อง ห วหน ากล มท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม (อ. ภาคสกร ร กกล ด) ผช. ผอ.ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเจ าพระยา

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information