รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556"

Transcription

1 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

2 คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อนาข อม ลท ได ไปใช ในการบร หารงานได อย างถ กต องและ เพ ยงพอ อ กท งย งเป นข อม ลประกอบการต ดส นใจส าหร บผ บร หาร ในการบร หารงานบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดท ารายละเอ ยดการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อสร างความเข าใจในสาระส าค ญ ของ การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ให ก บผ ปฏ บ ต งานมากข น เพ อน าข อม ลท ได ไปใช ประโยชน ต องานบร หาร บ คคล ต อไป

3 การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร การประเม นผลแผนบร หารงานบ คคล เพ อให สามารถนาผลประเม นมาใช ในการวางแผนในป ต อไป รวมท ง เพ อให ม การปร บปร งว ธ การด าเน นงาน หร อปร บเปล ยนเป าหมายของโครงการ/ก จกรรมต างๆ ให เหมาะสมก บ ทร พยากรหร อสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไปในระหว างป และในป ต อไปด วย ตลอดจนเก ดผลการประเม น มาใช ในการวางแผนในป ต อไป การประเม นผลแผนการบร หารงานบ คคล ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อรวบรวมผลการปฏ บ ต งานตามแผนงานบร หารบ คคลท ก าหนดไว โดยพ จารณาท เง อนไขเวลาท ควร ปฏ บ ต และส มฤทธ ผลตามเป าหมายเช งปร มาณ และค ณภาพของโครงการหร อก จกรรมต างๆ 2. เพ อทราบป ญหาอ ปสรรคการดาเน นงานเป นระยะๆ นาไปส การปร บปร งแผนฯในคร งถ ดไป 3. เพ อต องการทราบผลส มฤทธ โดยรวมของการปฏ บ ต งานตมแผนฯ เพ อนาไปใช ประโยชน ในการจ ดทา แผนฯ ในคร งถ ดไป 4. เพ อต องการทราบประโยชน ท ได จากแผนงานบร หารบ คคล ในการนาไปเป นข อม ลประกอบการบร หาร ต อไป ขอบเขตการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ในการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ใช ว ธ การประเม นจากรายงานของโครงการ/ ก จกรรม ด งน 1. ข อม ลจากรายงานสร ปของโครงการ/ก จกรรม ท ท ม อย ในแผนพ ฒนาบ คลากร 2. การว เคราะห ข อม ลท ได จากโครงการ/ก จกรรม โดยเปร ยบเท ยบข อม ลแผนพ ฒนาฯ ก บผลของ โครงการหร อก จกรรม แล วทาการสร ปว เคราะห การประเม นผลของแผนงานบร หารบ คคล ของว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1. ข อม ลจากรายงานสร ปของโครงการ/ก จกรรม ท ท ม อย ในแผนพ ฒนาบ คลากร การต ดตามแผนพ ฒนาบ คคล (โครงการ / ก จกรรม) ซ งแผนพ ฒนาบ คคล ประจ าป งบประมาณ 2556 ใช ในการก าก บท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนว ตกรรม ซ งการจ ดท าแผนพ ฒนา บ คคลด งกล าว เป นการด าเน นการตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยนว ตกรร ป พ.ศ.2556 ตามเกณฑ การประเม นของ สกอ. ต วบ งช ท 2.4 ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งได ก าหนดเกณฑ มาตรฐาน ค อ จะต องม แผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด าเน นการตามแผนท ก าหนดไว โดยท ม ระบบการต ดตาม การน าความร ท ได จากการพ ฒนาไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ตลอดจนการปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ซ งการต ดตามผลของการเข าร วมก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามภาระก จ หล ก, ตามสมรรถนะ, ตามสายงาน (Employee Job Training) ท อย ในแผนงานบร หารงานบ คคล

4 ป งบประมาณ 2556 โดยพ จารณาจากโครงการท ได ด าเน นการ ตามช วงเวลาท ก าหนด และการใช แบบฟอร แบบรายงานการน าความร จากการอบรม/ส มมนา มาใช ในการพ ฒนา เพ อน าข อม ลท ได ไปประเม นผลของ แผนในข นตอนต อไป ซ งข อม ลท ไดจะนาไปว เคราะห ต อไป เพ อใช ในการปร บปร งและพ ฒนาให ด ข น 2. การประเม นผลแผนงานบร หารบ คคล ด วยการว เคราะห ข อม ลท ได จากโครงการ/ก จกรรม โดยเปร ยบเท ยบข อม ลแผนพ ฒนาฯ ก บ ผลของโครงการหร อก จกรรม แล วทาการสร ปว เคราะห แผนพ ฒนาบ คคล ประจาป งบประมาณ 2556 ได ม การ ปร บปร ง จากแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2555 ซ งเป นรายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรมท ได ดาเน นการแล ว โดยนารายละเอ ยดด งกล าวไปใช ประกอบการสร ปผลการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรมแผนพ ฒนาบ คลากร นาเสนอผลส มฤทธ ของแผน ในภาพรวม ประโยชน ของแผน และสร ปประเด นป ญหา/แนวทางแก ไข และ ข อเสนอแนะ เพ อเป นประโยชน ในการจ ดทาแผนงานบร หารบ คคล ในป ถ ดไป สร ปผลการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2556 การประเม นแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ 2556 พ จารณาด าเน นการประเม นช วงว นท 1 ต ลาคม 2555 ถ ง 30 ก นยายน 2556 ผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ม รายละเอ ยดด งน ลาด บ รายละเอ ยด (โครงการ/ก จกรรม) ผลการดาเน นงาน สาเร จ ไม สาเร จ หมายเหต 1 โครงการอบรมการพ ฒนาบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ (Competency Based Training) 2 โครงการอบรมหล กสมรรถนะส าหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต (Competency Based Training ม โครงการ for Management) 3 โครงการอบรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คคลากร รายบ คคล (Individual Development Plan) 4 โครงการส มมนาบ คลากรประจาป ม โครงการ 5 โครงการจ ดงานส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2555 ม โครงการ 6 โครงการจ ดงานว นสถาปนาว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คร งท 16 ม โครงการ 7 โครงการฝ กอบรมบ คลากรตามสายงาน (Employee Job Training) Kpi3_3

5 จากตารางสร ปผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2556 พบว าโครงการ/ ก จกรรม โดยส วนใหญ ได ดาเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากร ซ งม บางโครงการ/ก จกรรมย งไม บรรล เป าหมายของ แผนพ ฒนาบ คลากร รายละเอ ยดด งน 1. โครงการอบรมการพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency Based Training) ผลการด าเน นงาน ไม ส าเร จ เน องจากการความคลาดเคล อนในช วงเวลาการจ ดโครงการ ท าให ว ทยากรไม สามารถมาบรรยายได ในช วงเวลาท กาหนด ซ งการบรรยายในห วข อด งกล าว เป นเร องท ส บเน องจาก โครงการอบรมหล กสมรรถนะสาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต ซ งใช ระยะเวลาค อนข างมากในการดาเน นการ 2. โครงการอบรมหล กสมรรถนะสาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต (Competency Based Training for Management) เป าหมายของโครงการอบรม สมรรถนะว ทยาล ยนว ตกรรม สาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต เพ อทราบ ประว ต ความเป นมา ความหมาย ความสาค ญและความจาเป นของการพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency Based)ท ม ต อองค กร ให ม ความร ความเข าใจ ข นพ นฐานและสามารถกาหนดสมรรถนะของ ว ทยาล ย เพ อนาไปใช ก บการดาเน นงานภายในองค กร 3. โครงการอบรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คคลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ผลการดาเน นงาน ไม สาเร จ เน องจากเป นผลส บเน องของการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจาป ล า ช า จ งทาให ไม สามารถนาผลประเม นด งกล าวมาใช ประกอบในโครงการอบรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คคลากร รายบ คคล ได ท น 4. โครงการส มมนาบ คลากรประจาป เป าหมายของการการจ ดโครงการส มมนาบ คลากร ประจาป 2555 เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค อ นได แก บ คลากรว ทยาล ย ได ร บความร และท กษะ เพ อช วยในการเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน และความส มพ นธ อ น ด ในว ทยาล ย และม ขว ญและกาล งใจท ด ในการปฏ บ ต งาน

6 5. โครงการจ ดงานส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2555 เป าหมายของการจ ด เพ อท สร างความสาม คค ความสน ทสนมเพ อการประสานงานท ด และ น นทนาการ เพ อสร างความสน กสนานผ อนคลายความเคร ยดจากภาระงานท ร บผ ดชอบท งป 6. โครงการจ ดงานว นสถาปนาว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คร งท 16 เป าหมายของกาจ ดงานว นสถาปนา เพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรม บ คลากรท กท านม ส วนร วม ในการดาเน นงานเพ อสร างความสาม คค และการเช อมความส มพ นธ ก บคณะ,หน วยงานต างๆ ภายใน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 7. โครงการฝ กอบรมบ คลากรตามสายงาน (Employee Job Training) kpi 3_3 เป าหมายของโครงการเป นการพ ฒนาบ คลากรตามภารก จหล ก,ตามสมรรถนะ,ตามสายงาน (Employee Job Training) เพ อให บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาความร และท กษะท ตรงก บหน าท ข อเสนอแนะ / ข อม ล เพ อน าไปใช สาหร บการปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2557 ผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ย งขาดการก าหนดต วช ว ดท ช ดเจนในโครงการ/ก จกรรม และการก าหนดช วงเวลาของการจ ดโครงการ/ก จกรรม ย งไม เหมาะสมเท าท ควร ม ผลท าให การพ จารณาเช ญว ทยากรบรรยายคาดเคล อนไปจากก าหนด ท าให ไม สามารถด าเน นการตาม ช วงเวลาท กาหนดตามแผนได

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information