แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔"

Transcription

1 แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ (หมวด 3 มาตรา 11) ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป น องค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลผล ความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต องรวดเร วเหมาะสมก บสถานการณ รวมท ง ต อง ส งเสร มพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป น บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ ม การเร ยนร ร วมก น... ๑. ว ส ยท ศน การจ ดการความร ทร. เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อเพ มข ดความสามารถในการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ๒. แนวทางแผนการจ ดการความร ทร. ป ๕๔-๕๖ แนวทาง ผลท จะได ร บ ๑.น าการบร หารเช งกลย ทธ มาใช ในการถ ายทอด ว ส ยท ศน การจ ดการความร ลงส ระด บบ คคลในท ก ม ระบบตรวจสอบ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม ผ ร บผ ดชอบตามล าด บช นท ช ดเจน ๒. ให ผ น าม ส วนร วมผล กด นให เป นองค กรแห งการเร ยนร ๓.เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กร แห งการเร ยนร ๔.สร างองค ความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ๕.พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ น ามาใช เป นเคร องม อในการสน บสน นการ จ ดการความร ๖.สร างประชาคม/เคร อข ายความร ในด านการ ร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล ม การจ ดการความร อย างเป นระบบม ความ สอดคล องก บ ทร. เป นส วนหน งในการปฏ บ ต งานปกต โดยระบ ต วช ว ด ม ระบบตรวจสอบ การประเม นผลต วช ว ดในระด บบ คคล ผ น าเป นแรงผล กด นส าค ญในการเป นองค กรแห งการเร ยนร ได อย าง รวดเร วย งย น ม ว ฒนธรรมองค กรท สอดคล องก บค ณล กษณะขององค กรแห งการเร ยนร กล าวค อ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ งความค ดเห น สถานท ท างานท เอ อต อการสร างองค ความร ม องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต งานตามภารก จหล กด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทางทะเลการป องก นประเทศ เพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการความร ในด านการรวบรวมจ ดเก บ ฐานความร การน าความร มาใช งานอย างเป นระบบ โดยก าล งพล สามารถเข าถ งความร ได สะดวก รวดเร ว เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บงานภายนอก ทร. ซ งจะเป นการแสวงหา องค ความร เพ มเต มในส วนท ทร.ต องการ

2 แนวทางท ๑ น าการบร หารเช งกลย ทธ มาใช ในการถ ายทอดว ส ยท ศน การจ ดการความร ลงส ระด บบ คคลในท ก ม ระบบ ตรวจสอบ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม ผ ร บผ ดชอบตามล าด บช นท ช ดเจน ว ตถ ประสงค เพ อสร างการจ ดการความร ให เก ดข นในในท กระด บท สอดคล องก บ ทร.สามารถน าไปส การ ปฏ บ ต ท ช ดเจน ต วช ว ดเป าหมาย ก าล งพลร อยละ ๘๐ ผ านเกณฑ การประเม นต วช ว ดระด บบ คคลด านการจ ดการความร ท ก ภายในป ๕๖ ๑ สร างระบบการ ถ ายทอดแผนการ จ ดการความร ลงส ระด บบ คคลท ก ๒ ผล กด นให ก าล ง พลผ านเกณฑ การ ประเม นต วช ว ด ระด บบ คคล ต วช ว ดระด บ บ คคลท สอดคล องก บ แผนการจ ดการ ความร ของ ก าล งพลของ ผ านเกณฑ ต วช ว ด จ านวนท ม การ จ ดท าต วช ว ดระด บ บ คคลท สอดคล อง ก บแผนการจ ดการ ความร ของ ร อยละก าล งพลของ ผ านเกณฑ การ ประเม นต วช ว ด ระด บบ คคล ๓๙ (ท ก นขต. ) ๓๙ ( ๑ นขต. ) เจ าภาพ หล ก ๓๙ ๑๐ ๕๐ ๘๐ แนวทางท ๒ ให ผ น าม ส วนร วมผล กด นให เป นองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อเป นแรงผล กด นส าค ญในการเป นองค กรแห งการเร ยนร ได อย างรวดเร วย งย น ต วช ว ดเป าหมาย ผ น าม ส วนร วมในก จกรรมการจ ดการความร ของ มากกว าร อยละ ๗๐ ๓ น าเสนอให ผ น า ร บทราบ/อน ม ต ก จกรรม KM เข ามาม ส วนร วม ๔ สร างเวท ให ผ น าเป น ต นแบบในการส งเสร มให เก ด การจ ดการความร ใน การม ส วน ร วมของ ผ น า ร อยละของ ก จกรรมการ จ ดการความร ท ผ น าเข าม ส วนร วมในการ ๕๐ ๖๐ ๗๐

3 แนวทางท ๓ เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ม ว ฒนธรรมองค กรท สอดคล องก บค ณล กษณะขององค กรแห งการเร ยนร ต วช ว ดเป าหมาย ท กม ผลการประเม นค ณล กษณะองค กรแห งการเร ยนร ระด บ ๔ ภายในป ๕๖ เกณฑ ระด บของค ณล กษณะองค กรแห งการเร ยนร ระด บ ๑ ผ น าเห นความส าค ญ ผ ปฏ บ ต งานไม ให ความส าค ญ ระด บ ๒ ผ น าให ความส าค ญ แต ไม ม ส วนร วมในก จกรรม ผ ปฏ บ ต งานม การแลกเปล ยนเร ยนร บางคร ง ไม เป นประจ า ระด บ ๓ ผ น าม ส วนร วมในก จกรรมบางคร ง มอบหมายให ม ผ แทน ผ ปฏ บ ต งานม การแลกเปล ยนเร ยนร อย าง สม าเสมอ สถานท ท างานท เอ อต อการแลกเปล ยนเร ยนร ระด บ ๔ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ ง ความค ดเห น สถานท ท างานท เอ อต อการสร างองค ความร ระด บ ๕ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ งความ ค ดเห น สามารถเป นท ปร กษาให ผ อ นหร อองค กรอ นในการจ ดการความร รวมท งม สถานท ท างานท เอ อต อการสร างนว ตกรรม ๕ สร างองค ความร ด านการ พ ฒนาองค กรไปส องค กรแห ง การเร ยนร โดยจ ดให ม ท ปร กษาจากสถาบ นท ได ร บการ ยอมร บ ๖ สร างว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต ท เอ อต อการเร ยนร ให แก ก าล งพล ๗ ส งเสร มพฤต กรรมการท างาน เป นท มให แก ๘ ส งเสร มให ก าล งพลถ ายทอด ความร ประสบการณ ลงส โดยให ก าล งพล หม นเว ยนปฏ บ ต งานด าน ต างๆ ภายใน ๙ ปร บปร งสถานท ท างานให เอ อต อการสร างองค ความร ๑๐ เสร มสร างก จกรรมการเร ยนร ท เหมาะสมก บว ถ ทางในการ ปฏ บ ต งานของเอง องค ความร ด านการพ ฒนา องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร ท เป นมาตรฐาน ๑.ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต ท เอ อต อการ เร ยนร การท างานเป นท ม การจ ดการความร ของ ก าล งพล ๒.การจ ดสถานท ท างานให เอ อต อการจ ดการความร ๓.ว ธ การจ ดก จกรรมการ เร ยนร ต างๆ ท เหมาะสมก บ ว ถ ทางการปฏ บ ต งานของ เอง ค ม อการพ ฒนา องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร ทร. จ านวนท ม ผลการประเม น ค ณล กษณะ องค กรแห งการ เร ยนร ระด บ ๔ เจ าภาพ หล ก * คณะอน ๑๐ ๒๐ ๓๙

4 แนวทางท ๔ สร างองค ความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ว ตถ ประสงค เพ อเพ มองค ความร ท จ าเป นในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ต วช ว ดเป าหมาย องค ความร ท จ าเป นครบถ วนตามท ทร.ก าหนด ภายในป ๕๖ ๑๑ สร างองค ความร ท จ าเป นใน การให บร การด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทาง ทะเล การป องก น ประเทศ ในภาพรวมของ ทร. องค ความร หล ก ของ ทร.ท จ าเป น ส าหร บการ ปฏ บ ต งานใน ภารก จของ ทร. ร อยละของฐานความร หล ก ทร. ๒๐ ๕๐ ๑๐๐ คณะอน ๑๒ ต างๆ สร างองค ความร ท จ าเป นเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของ องค ความร ท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของ ร อยละองค ความร ท ก าหนด ไว ในแผนฯ ป ของ ร อยละองค ความร ท ระบ ไว ในแผนฯ จ ดท าเป น ค ม อมาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐ ๕๐ ๘๐ แนวทางท ๕ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อน ามาใช เป นเคร องม อในการสน บสน นการจ ดการความร ว ตถ ประสงค เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการความร ต วช ว ดเป าหมาย ระบบเทคโนโลย สารสนเทศหล กได ถ กพ ฒนาข นครบถ วนตามท ทร. ก าหนดภายในป ๕๔ ๑๓ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศตามท ทร. ก าหนด ระบบเทคโนโลย สารสนเทศหล กท ถ ก พ ฒนาข นตามแผน ร อยละของระบบหล กท ถ กพ ฒนาข นตามแผน เจ าภาพ หล ก ๑๐๐ คณะอน

5 แนวทางท ๖ สร างประชาคม/เคร อข ายความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ว ตถ ประสงค เพ อเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บงานภายนอก ทร. ซ งจะเป นการแสวงหาองค ความร เพ มเต มใน ส วนท ทร. ต องการ ต วช ว ดเป าหมาย จ านวนก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ก บงานภายนอก ทร. ท ก ป ละ ๒ คร ง ๑๔ ก าหนดให ต างๆ สร างประชาคม/เคร อข าย ความร ในด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทาง ทะเลตามหน าท ความ ร บผ ดชอบของ ความส มพ นธ ท ด ก จกรรมของ การจ ดการความร ร วมก บ งานภาคร ฐ ภาคเอกชน จ านวนก จกรรม การแลกเปล ยน เร ยนร ท ร วมก บ งาน ภายนอก ทร./ป ๒ ๒ ๒ ยก.ทร. ใน ส วนก าล งรบ ส วนศ กษา

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information