แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)"

Transcription

1 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 4. งบประมาณ 5. ประโยชน ท ค ดว าจะได ร บ ส วนท 2 แผนการพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป 1. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดย เน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2. โครงการพ ฒนาบ คลากร 3. โครงการส งเสร มความเป นเล ศด านว ชาการและว จ ยส าหร บคณาจารย 4. โครงการสว สด การท ด ส วนท 3 การนาเสนอแผนพ ฒนาบ คลากรมน ษยศาสตร 1. การนาเสนอแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ ส การปฏ บ ต 2. การข บเคล อน 3. แนวทางการต ดตามประเม นผล

2 2 ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร ตระหน กในความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรโดยรวมของคณะ เพ อ ใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร และเพ อให บ คลากรของคณะฯม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของคณะฯให เป นไปตามแผนกล ย ทธ ของคณะฯ และแผนย ทธ ศาสตร 15 ป ของมหาว ทยาล ย และตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน กพร. ก าหนดเพ อบรรล ระด บความส าเร จตามต วช ว ดของแผนพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษา อ นประกอบด วยล กษณะและความหมาย ด งต อไปน - แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ นในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให คงอย ค องค กรตลอดไป - บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาคณะ และบ คลากรสายสน บสน น - การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าท ได ร บการสน บสน นม โอกาสเข า ท ร วมประช มว ชาการ หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากร ของคณะท งหมด - การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไป อบรมพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไป อบรมส มมนา หร อด งาน และการเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นหร อคณะจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น คณะมน ษยศาสตร จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรข นเพ อเป นแนวทางท สอดคล องก บการปฏ บ ต ราชการท สาน กงาน กพร. กาหนด และให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรมและก จกรรม หร อโครงการพ ฒนาบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร ในช วงเวลาระหว างป งบประมาณ

3 3 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรคณะมน ษยศาสตร ม ค ณล กษณะท พ งประสงค กล าวค อ - ม ความร และท กษะในการปฎ บ ต งาน - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด - สามารถร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ - ม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต หน าท ของตน - ม ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง และพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตสาน ก และค าน ยมหล กของคณะฯ 2. เพ อสน บสน นแผนกลย ทธ คณะมน ษยศาสตร (พ.ศ ) ซ งคณะกรรมการประจ า คณะมน ษยศาสตร ได อน ม ต พ จารณาให ดาเน นการแล ว 3. เพ อสอดคล องก บการด าเน นงานการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมประช มทางว ชาการและน าเสนอผลงานว ชาการ และ บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 2. ส งเสร มให อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและ ภายนอกประเทศ 3. สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ 4. ด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพตามย ทธศาสตร ความเป นสากล นานาชาต การเตร ยมความพร อมเข า ส ประชาคมอาเซ ยน 5. ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย โดยจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการและเป นความต องการของบ คลากรท ง อาจารย และบ คลากรสายสน บสน น

4 4 6. ส งเสร มการจ ดความร ภายในคณะฯเพ อให สามารถนาความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการ ฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อพ ฒนาบ คลากรและการ พ ฒนางาน 7. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หารท ก ระด บของคณะมน ษยศาสตร (รองคณบด ห วหน าภาคว ชา) 8. พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 9. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 10. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการ ผล ตผลงานท รวดเร วและถ กต อง 11. จ ดสรรท นระยะส นในการไปฝ กอบรมด านการใช ภาษาอ งกฤษให แก บ คลากร หร อสน บสน น อย างต อเน องเพ อสร างโอกาสให แก บ คลากรได ฝ กฝนและพ ฒนาท กษะการใช ภา ษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารในระด บท สามารถใช ในการปฏ บ ต ได จร ง 12. จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะต างๆท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดย ส าน กงานคณบด อย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละภาคว ชาจ ดให บ คลากรในส งก ดเพ อให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนา(Training need) เฉพาะของแต ละภาคว ชา 13. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นคณะมน ษยศาสตร ไว ในหล กส ตร การส มมนาและฝ กอบรมสาหร บอาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน น 14. กระต นให เก ดจ ตส าน กความเป นผ น าด านการบร หารจ ดการ โดยจ ดก จกรรมท เน นความ เป นเอกล กษณ ของคณะมน ษยศาสตร โดยอาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อก จกรรมท เน น ประโยชน ต อช มชน หร อส งคม 4. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มาจาก 2 แหล ง 1. งบประมาณรายจ ายจากงบรายได ท มหาว ทยาล งจ ดสรรให แก คณะมน ษยศาสตร 2. เง นรายได จากการบร การช มชน

5 5 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผล การประเม นไปใช ประโยชน ในการปร บปร งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะ ท าให บ คลากรของคณะมน ษยศาสตร จะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเองจนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการดาเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของคณะฯ และมหาว ทยาล ยให พ ฒนาก าวหน าตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง ส วนท 2 แผนการพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) ตามท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร ม งการพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรโดย ใช เคร องม อบร หารจ ดการย คใหม จ ดการทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด (Lean Management) และใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการประกอบการประเม น สภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค กร เพ อให ทราบสภาวะท แท จร ง เป าหมาย และย ทธศาสตร ใด ขององค กรท สอดคล องและม ความเป นไปได ท จะบรรล ผลตามท องค กรต องการ ซ งในส วนของการ บร หารงานบ คคลพบว า ส งท คณะฯ ควรเร งด าเน นการ ได แก การก าหนดอ ตราก าล งรองร บในแต ละ หน วยงาน การเพ มส ดส วนค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการให อย ในระด บมาตรฐานตามท ส าน ก คณะกรรมการอ ดมศ กษาก าหนด การพ ฒนาองค ความร และศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรท จ าเป นในแต ละต าแหน งงาน รวมท งการส งเสร มเร องขว ญและก าล งใจแก บ คลากร โดยน าแนวค ดเร อง ระบบสมรรถนะ (Competency System) เป นเคร องม อแปลงกลย ทธ ของคณะไปส การปฏ บ ต และม การ ต ดตามประเม นผล เพ อสามารถบ งช ความส าเร จความล มเหลว และป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานตาม แผน ด งน น เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จากการว เคราะห สถานการณ ด านบ คลากรของคณะฯ พบว า ย งม จ านวน บ คลากรไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการให เป นไปตามพ นธก จของคณะฯเน องจากนโยบายการจ าก ด อ ตราก าล งบ คลากร ท าให ขาดแคลนบ คลากร ในขณะท ม ภาระงานเพ มมากข น ซ งขณะน อย ในระหว าง

6 6 การขอจ ดสรรอ ตราก าล งเพ ม ด งน นคณะฯ จ งได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และ มาตรการวางแผนอ ตรากาล ง ด งน 1. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดย เน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การอบรมในเร องเทคน คการสอน การว ด และการประเม นผล การท าบทเร ยน Online การท าว จ ย เทคน ค การให คาปร กษาของอาจารย ท ปร กษาน ส ต ฯลฯ ซ งส งเหล าน อย ในแผนกลย ทธ ของคณะมน ษยศาสตร อย แล ว 2. โครงการพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร ม โครงการและก จกรรมท ส งเสร มการพ ฒนา บ คลากรหลายโครงการ/ก จกรรมท งเป นโครงการต อเน องท คณะฯ จ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาบ คลากร ท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการตามความต องการจ าเป นรายบ คคลรายละ 5,000 บาท นอกจากน ย งสน บสน นงบประมาณเง นรายได จากการบร การว ชาการ เพ อเป ดโอกาสให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองในต างประเทศ ท งในร ปแบบของการน าเสนอผลงานว จ ย การเข าร วมประช มทางว ชาการ การอบรม ส มมนา และการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก 3. โครงการส งเสร มความเป นเล ศด านว ชาการและว จ ยส าหร บคณาจารย เป นโครงการท ม งพ ฒนา ศ กยภาพด านว ชาการและว จ ยให แก คณาจารย เพ อให คณาจารย เก ดแรงบ นดาลใจและความม งม นใน การท าผลงานว ชาการเพ อขอต าแหน งทางว ชาการเพ มมากข น นอกจากน คณะฯ ย งสน บสน นงบประมาณ เป นเง นรางว ล ภายใต โครงการสร างแรงจ งใจเพ อกระต นให คณาจารย ต นต วในการท าว จ ยและต พ มพ เผยแพร ผลงานท งระด บชาต และนานาชาต โดยเฉพาะอย างย งจะเพ มงบประมาณส าหร บการต พ มพ เผยแพร ผลงานว ชาการว จ ยระด บนานาชาต ให มากย งข นต อไป 4. โครงการสว สด การท ด เป นโครงการพ ฒนาบ คลากรท ม งสร างขว ญและก าล งใจให บ คลากร ท าให บ คลากรท กระด บม ช ว ตความเป นอย ท ด ท างานอย างม ความส ข ม ท ศนคต ท ด ต อการท างานให คณะฯ โครงการ/ก จกรรมสว สด การท ด ท คณะจ ดม หลายร ปแบบ ท งการบร การสว สด การด านอาหารว างและ เคร องด ม ณ สโมสรอาจารย ของคณะฯ จ ดโครงการสว สด การท ด : ปล กจ ตส าน กสาธารณะเพ อส งคม การ ต ดช ดเคร องแบบส าหร บเจ าหน าท ของคณะฯ จ ดโครงการพ ฒนาส ขภาพ ท งการตรวจส ขภาพกายจ ต เบ องต น การออกก าล งกายแบบเต าต อซ นซ โครงการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อให เก ดส นทร ยภาพในการ ท างาน ผล กด นบ คลากรให พ ฒนาความสามารถทางด านภาษาต างประเทศ เช น การส งเสร มให การเร ยน

7 7 ภาษาอ งกฤษท กองว เทศส มพ นธ รวมท งสน บสน นอาจารย และบ คลากรสายสน บสน นว ชาการเร ยนภาษา ตะว นออกช มชน ส วนท 3 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต การน าแผนพ ฒนาบ คลากรไปด าเน นการให บรรล เป าหมายท ก าหนดถ อเป นข นตอนส าค ญซ งต อง เก ดจากความร วมม อจากท กหน วยงานและบ คลากรท กคนในคณะ ด งน น เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม ความสอดคล องก นในระด บนโยบายจนถ งระด บปฏ บ ต การ ตลอดจนม แนวทางการด าเน นงานท สน บสน น ซ งก นและก น ควรดาเน นการด งน 1. การนาเสนอแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ ส การปฏ บ ต 1.1 ระด บนโยบาย ม การแต งต งคณะกรรมการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรของคณะ เพ อ ท าหน าท ก าก บด แลนโยบายท เก ยวข องก บการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรของคณะ พ จารณาก าหนด นโยบายเสนอความเห นก อนนาเสนอคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย เพ อให เก ดผลในทางปฏ บ ต 1.2 ระด บการข บเคล อนแผน ม คณะ/หน วยงานทาหน าท ในการนานโยบายท เก ยวข องก บ การส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร รวมท งต ดตามความก าวหน า และน าเสนอข อเสนอแนะ รวมท งป ญหา อ ปสรรคในการนานโยบายไปส การปฏ บ ต เสนอต อคณะกรรมการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ 1.3 ระด บปฏ บ ต การ ประกอบด วย บ คลากรของคณะท กคน จะต องร บทราบ 2. การข บเคล อนแผนพ ฒนาบ คลากรคณะ (พ.ศ ) ในระด บต างๆก น ด งน 2.1 ระด บคณะ/หน วยงาน เพ อให ม การบ รณาการแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ให เป นส วนหน งของแผนกลย ทธ ของคณะฯ และน าไปก าหนดเป นต วช ว ดในประเด นย ทธศาสตร ซ งใช เป น กรอบและแนวทางในการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณเพ อข บเคล อนการพ ฒนาบ คลากร รวมท งด แล ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรมในการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรในภาพรวมเพ อให เก ดผลเป นร ปธรรม โดย ให ม การข บเคล อนแผนไปส การปฏ บ ต ระด บคณะ/หน วยงาน โดยผล กด นให นโยบายการส งเสร มและพ ฒนา บ คลากรเป นส วนหน งของแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การของคณะ/หน วยงาน รวมท งก าหนดเป าหมาย มาตรการ และแนวทางไปดาเน นการจ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ อให เก ดผลเป นร ปธรรม และการม ส วนร วม ในโครงการ/ก จกรรมท คณะฯ ดาเน นการในภาพรวม

8 8 2.2 ระด บบ คคล ให คณะ/หน วยงานน าต วช ว ดของแผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวก บต ว บ คคลไปก าหนดกรอบการประเม นผล TOR ระด บบ คคล เพ อว ดผลงานระด บบ คคลและน าไปส การเป น ส วนหน งของการพ จารณาความด ความชอบระด บบ คคล หร อการต อส ญญาจ างต อไป (KPI รายบ คคล) 3. แนวทางการต ดตามประเม นผล 1. แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากรของคณะ ท าหน าท ก าก บต ดตามการด าเน นงาน ตามแผนย ทธศาสตร ประจาป 2. ม การประเม นผลตามเป าหมายรายย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาบ คลากร 3. ให หน วยงานน าแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะไปบ รณาการร วมก บการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของคณะ 4. น าต วช ว ดในแผนพ ฒนาบ คลากรไปก าหนดเป นส วนหน งในการประเม น TOR ส าหร บ รายบ คคล 5. ม การพ ฒนาระบบฐานข อม ลส าหร บการประเม นผลการด าเน นงานของหน วยงานใน ระด บปฏ บ ต การตามระยะเวลาท ก าหนดให ม การประเม นแผนฯเพ อน าผลการประเม นมาปร บปร งแผน ให สอดคล องก บสถานการณ 6. ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ เพ อต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงาน และเพ อการพ ฒนาแผนให สอดคล องก บความต องการของส งคม ************************************

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information