เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖"

Transcription

1 เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/ ภาคเร ยน จ านวน ๑.๐ หน วยก ต สอนโดย นางน ตยา ปานม ศร ต าแหน งคร ผ ช วย โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ต าบลค าม วง อ าเภอเขาสวนกวาง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๒๕

2 ค าอธ บายรายว ชา ง๓๐๒๐๓ คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง/ ภาคเร ยน จ านวน ๑.๐ หน วยก ต ศ กษาเร องการประย กต ใช โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word ) ในการผล ตเอกสารในงาน ธ รก จต าง ๆ ได แก หน งส อราชการภายนอก หน งส อราชการภายใน การพ มพ งานตาราง การพ มพ นามบ ตร การพ มพ แผ นป ายโฆษณา การพ มพ นามบ ตร บ ตรอวยพร และจดหมายเว ยน ศ กษาล กษณะของโปรแกรม ด านการน าเสนอ สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมก บล กษณะงาน ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ช วยสร างงาน ใช ทร พยากรอย างค มค า ไม ค ดลอกผลงาน ผ อ น ใช ค าส ภาพและไม สร างความเส ยหายต อผ อ น โดยใช กระบวนการท างาน กระบวนการส บค น กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการค ดว เคราะห เพ อให เก ดความร ความเข าใจ เห นค ณค าและใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศอย างค มค า ม เจตคต ท ด ต อการท างานและม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค รวม ๕ ผลการเร ยนร

3 รายการผลการเร ยนร ง๓๐๒๐๓ คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง/ ภาคเร ยน จ านวน ๑.๐ หน วยก ต ๑. อธ บายความส าค ญและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Word ได ๒. ใช โปรแกรม Microsoft Word ส าหร บผล ตงานเอกสารได ๓. ผล ตงานเอกสารได อย างม ความค ดสร างสรรค และน าสนใจ ๔. ใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการน าเสนอได อย างม ความค ดสร างสรรค และน าสนใจ ๕. อธ บายความส าค ญและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได

4 โครงสร างรายว ชาคอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/ ภาคเร ยน จ านวน ๑.๐ หน วยก ต หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท ๑ ความหมายและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Word ๒ ก า ร พ ม พ เ อ ก ส า ร ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word ผลการ เร ยนร ท สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมประมวลผลค าพ นฐาน ท ม ร ปแบบการท างานง ายไม ซ บซ อน รวมท งย งม ค ณสมบ ต ในการผล ตงาน ด านเอกสาร การใช โปรแกรม Microsoft Word ในการผล ตงานเอกสาร ประเภทต าง ๆ เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน ๒ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๓ ความหมายและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ๔ การสร างผลงานด านการ น าเสนอด ว ยโปรแกร ม Microsoft Powerpoint โปรแกรม Microsoft Powerpoint เป นโปรแกรมด าน การน าเสนอข อม ลในร ปแบบ ต วอ กษร ตาราง กราฟ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและเส ยง ท าให งานน าเสนอน าสนใจท าให ผ ร บสาร สามารถเข าใจเน อหาได มากย งข น การใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการผล ตผลงาน ด านการน าเสนอ ๒ ๑๐ ๑๒ ๒๐ รวมระหว างภาค ๓๖ ๗๐ สอบกลางภาค ๒ ๑๐ สอบปลายภาค ๒ ๒๐ รวม ๔๐ ๑๐๐

5 เค าโครงการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ โดย นางน ตยา ปานม ศร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก น ๑. รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ ๒. จ านวนหน วยการเร ยน ๑.๐ หน วยก ต ๓. ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ๔. กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๕. ป การศ กษา ๒๕๕๖ ๖. ช อผ สอน นางน ตยา ปานม ศร ๗. สถานภาพของว ชา เพ มเต ม ๘. จ านวนคาบ : ส ปดาห ๒ ช วโมง/ ส ปดาห ๙. ผลการเร ยนร ๑. อธ บายความส าค ญและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Word ได ๒. ใช โปรแกรม Microsoft Word ส าหร บผล ตงานเอกสารได ๓. ผล ตงานเอกสารได อย างม ความค ดสร างสรรค และน าสนใจ ๔. ใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการน าเสนอได อย างม ความค ดสร างสรรค และน าสนใจ ๕. อธ บายความส าค ญและค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได ๑๐.ค าอธ บายรายว ชา(Course Outline) ศ กษาเร องการประย กต ใช โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word ) ในการผล ตเอกสารในงาน ธ รก จต าง ๆ ได แก หน งส อราชการภายนอก หน งส อราชการภายใน การพ มพ งานตาราง การพ มพ นามบ ตร การพ มพ แผ นป ายโฆษณา การพ มพ นามบ ตร บ ตรอวยพร และจดหมายเว ยน ศ กษาล กษณะของโปรแกรม ด านการน าเสนอ สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมก บล กษณะงาน ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint ช วยสร างงาน ใช ทร พยากรอย างค มค า ไม ค ดลอกผลงาน ผ อ น ใช ค าส ภาพและไม สร างความเส ยหายต อผ อ น โดยใช กระบวนการท างาน กระบวนการส บค น กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการค ดว เคราะห เพ อให เก ดความร ความเข าใจ เห นค ณค าและใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศอย างค มค า ม เจตคต ท ด ต อการท างานและม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค

6 ๑๑.กระบวนการจ ดการเร ยนร ๑. บรรยาย/ ซ กถาม ๒. สาธ ต ๓. ฝ กปฏ บ ต ๔. ศ กษาค นคว า ๕. การน าเสนอหน าช นเร ยน ๖. ทดสอบภาคปฏ บ ต / ภาคทฤษฏ ๑๒.ส อการเร ยนการสอน ๑. เคร องคอมพ วเตอร ครบช ด ๒. ระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ๑๓.การว ดและประเม นผล ๑. คะแนนระหว างภาค ๗๐ คะแนน - ช นงาน/ผลงาน/ใบงาน ๔๐ คะแนน - สอบปฏ บ ต / ส งเกตการปฏ บ ต ๒๐ คะแนน - ส งเกตพฤต กรรม ๑๐ คะแนน ๒. สอบกลางภาค ๑๐ คะแนน ๓. สอบปลายภาค ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ๑๔.ภาระงานท น กเร ยนจะต องส ง ๑. ส งไฟล การพ มพ หน งส อราชการ นามบ ตร และแผ นพ บ ๒. งานกล ม ๆ ละ 3 คน ให น กเร ยนเล อกห วข อเร องในเน อหาเก ยวก บเทคโนโลย มาน าเสนอโดยใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ 1 ช อเร องงานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช.1คอมพ วเตอร ธ รก จ ช อผ ว จ ย นางสาวน ตยา อ ประ สาขาว ชา พณ ชยการ ป การศ กษา 2555

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ช องานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช. 1/1 และ 1/2 แผนกว ชาการบ ญช ช อผ ว จ ย นายจารส นทร จ นทร อ าพล ความเป นมาและความสาค ญของป

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป I มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช 0อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาคร เอท ฟม เด ยเทคโนโลย 1. รห สและช 0อรายว ชา CMT 120 ภาพด จ ท ล (Digital Imagery) หมวดท

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information