ป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "ป งบประมาณ 2552 2554"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา

2 ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข อง ท งน เพ อพ ฒนาให บ คลากรร ระเบ ยบแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของตนเองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบล ท ด โดยได ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรต าแหน ง ให ได ร บการพ ฒนาในหลาย ๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให สอดคล องก บบทบาทและภารก จขององค การบร หารส วนต าบลสาว ชะโงก ต อไป องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา

3 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ก บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 2 3 ข นตอนการด าเน นงานการ 3 4 การต ดตามและประเม นผล 5 บทท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานปล ด อบต ส วนการคล ง ส วนโยธา ส วนการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ ส วนสาธารณส ขส งแวดล อม ส วนส งเสร มการเกษตร

4

5 - 1 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร องหล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ก อนมอบหมาย หน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของ พน กงานส วนต าบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อ เป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยองค การบร หารส วนต าบล ต องพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล(ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมให ห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การ บร หารส วนต าบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของ องค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล ก าหนดเป นหล กส ตร และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การ บร หารส วนต าบลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานใน หน าท ให องค การบร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได และอาจกระท าได โดยส าน กงาน คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล(ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บ องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ดร วมก บส วนราชการอ นหร อ ภาคเอกชนก ได และตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนาพน กงานส วน ต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งขององค การบร หารส วนต าบล น น.../ เพ อให สอดคล อง

6 - 2 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ประจ า ข น เพ อใช เป น แนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคล ของผ บร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงกในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ได ร บการ พ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร และเก ดท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง 4) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ความร และเก ดท กษะในด านการบร หาร 5) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ม ค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เห นสมควรให จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรโดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต าง ๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและ งบประมาณในการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในสาย งาน ท ด ารงอย ตามกรอบแผนอ ตราก าล ง 3 ป / 2) ให บ คลากร

7 - 3 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ 1 คร ง หร อตามท ผ บร หาร ท องถ นเห นสมควร ด งน (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 3) ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เป นหน วยเอง หร อร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร อหน วยงานอ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลาย ว ธ ก ได ตามความจ าเป นและความเหมาะสม ด งน (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ต องจ ดสรร งบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอนโดยค าน งถ งความ ประหย ดค มค า เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 4. ข นตอนการด าเน นงาน การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชา คนสมควรต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งาน ได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว /3) ก าหนดประเภท

8 - 4 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม การพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ควรน า ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนาและเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การสน บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น 2) ว ธ พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ.../ รายละเอ ยด

9 - 5 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า รายละเอ ยดข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากร ม ด งน แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น 1. การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างาน 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2. การ / ว ธ การ โดยอาจเอง หร อร วมก บหน วยราชการอ นหร อ ว าจ างเอกชนและเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสมเช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯ ล ฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบต ดตามและประเม นผลเพ อให ทราบถ ง ความส าเร จ ความร ความสามารถและผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด

10 - 6 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า 5. การต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารสวนต าบลสาวชะโงก ได ปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ด ฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารสวนต าบล ลง ว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา ด งน 1) หม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อ ผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 2) ต ดตามและประเม นผลโดยคณะกรรมการตรวจร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการของ องค กรปกครองส วนท องถ น.../ บทท 2

11

12

13 - 7 - แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า บทท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ได พ จารณาและให ความส าค ญบ คลากรในท กระด บท ง คณะผ บร หาร, สภาองค การบร หารส วนต าบล, พน กงาน ส วนต าบลท ง 3 ส วน และพน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก เพ อให ได ร บการพ ฒนา ประส ทธ ภาพท งทางด านการปฏ บ ต งานหน าท ความร บผ ดชอบ, ความร และท กษะเฉพาะของงานใน ต าแหน ง, การบร หาร และค ณธรรมและจร ยธรรม ด งน คณะผ บร หารองค การบร หารส วนต าบล ประกอบด วย 1. นายกองค การบร หารส วนต าบล 2. รองนายกองค การบร หารส วนต าบล 3. เลขาน การนายกองค การบร หารส วนต าบล สภาองค การบร หารส วนต าบล ประกอบด วย 1. ประธานสภาองค การบร หารส วนต าบล 2. รองประธานสภาองค การบร หารส วนต าบล 3. เลขาน การสภาองค การบร หารส วนต าบล 4. สมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบล ส าน กปล ด ประกอบด วย 1. น กบร หารงาน อบต.(ปล ด อบต.) 2. เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 3. บ คลากร 4. เจ าหน าท บ นท กข อม ล ส วนการคล ง ประกอบด วย 1. น กบร หารงานการคล ง(ห วหน าส วนการคล ง) 2. เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 3. เจ าหน าท การเง นและบ ญช 4. เจ าหน าท พ สด

14 / ส วนโยธา แผนพ ฒนาบ คลากร อบต.สาวชะโงก ประจ า ส วนโยธา ประกอบด วย 1. เจ าหน าท บร หารงานช าง (ห วหน าส วนโยธา) 2. ช างโยธา ส วนการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ ประกอบด วย 1. น กบร หารการศ กษา ส วนสาธารณส ขและส งแวดล อม ประกอบด วย 1. น กบร หารงานสาธารณส ขและส งแวดล อม ส วนส งเสร มการเกษตร ประกอบด วย 1. น กบร หารงานเกษตร ล กจ างประจ า, พน กงานจ าง ประกอบด วย ล กจ างประจ า 1. เจ าหน าท การเง นและบ ญช 2. คนงานท วไป (เจ าหน าท ธ รการ) 3. คร ผ ด แลเด กอน บาลและปฐมว ย พน กงานจ าง 1. พน กงานข บรถยนต 2. ยาม

15

16 หล กส ตรการพ ฒนา -9- ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาพ ฒนา งบประมาณในการพ ฒนา และ การต ดตามและประเม นผล (1) หล กส ตรความร พ นฐานท ใช ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ความร พ นฐานใน การปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ ว ตถ ประสงค / เน อหา ระด บ เป าหมาย จ านวน ว ธ การ พ ฒนา งบ ประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงาน การต ดตามและ ประเม นผล 1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการ ปฐมน เทศ พน กงานใหม - เพ อเสร มสร าง ความร ความเข าใจ เก ยวก บ อบต. และ บทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย ระด บของพน กงานส วน ต าบลล กจ างประจ า และพน กงานจ างท บรรจ แต งต งใหม เท าก บพน กงาน ส วนต าบล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ างท บรรจ แต งต งใหม ปฐมน เทศ - ช วงเวลาท บรรจ แต งต ง - พน กงานท บรรจ ใหม ม ความร ความ เข าใจและปฏ บ ต งาน ได ด ตามท ได ร บ มอบหมาย - ก.อบต. จ งหว ด ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ

17 -10- ความร พ นฐานใน การปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ ว ตถ ประสงค / เน อหา ระด บ เป าหมาย จ านวน ว ธ การ พ ฒนา งบ ประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงาน การต ดตามและ ประเม นผล 2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการ พ ฒนาค ณธรรม และจร ยธรรม 2.2 โครงการ ฝ กอบรม ผ บร หาร ตาม แผนการ ฝ กอบรม บ คลากรท องถ น 2.3โครงการ ฝ กอบรมผ ปฏ บ ต ร ตาม แผนการ ฝ กอบรม บ คลากรท องถ น - เพ อพ ฒนาและ เสร มสร าง ค ณธรรมและ จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานของ บ คลากร - เพ อพ ฒนาความร และว ส ยท ศน ใน การท างานของ ผ บร หาร - เพ อพ ฒนาความร ในการปฏ บ ต งาน ในหน าท เท าก บระด บของ บ คลากรท เข าร บอบรม ของคน เท าก บระด บของคณะ ผ บร หาร/พน กงานส วน ต าบลต าแหน งผ บร หาร เท าก บระด บของ พน กงานส วนต าบล/ ล กจ างประจ า และ พน กงานจ างระด บ ปฏ บ ต การท เข าร บ อบรมของคน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม ฝ กอบรม เป นไปตาม โครงการ ฝ กอบรม เป นไปตาม หล กส ตร ฝ กอบรม เป นไปตาม หล กส ตร บ คลากรม ค ณธรรม และจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เพ อ บร การประชาชนและ ด าเน นช ว ตได อย าง ปกต ส ข - ม ความร และ ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมากข น - ม ความร และ ว ส ยท ศน ในการ ท างานเพ มมากข น - หน วยงาน ภายนอก - ส าน กงาน ปล ด อบต. - สถาบ น พ ฒนา บ คลากร ท องถ น - หน วยงาน ภายนอก - สถาบ น พ ฒนา บ คลากร ท องถ น - หน วยงาน ภายนอก ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ

18 -11- ความร พ นฐานใน การปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ ว ตถ ประสงค / เน อหา ระด บ เป าหมาย จ านวน ว ธ การ พ ฒนา งบ ประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงาน การต ดตามและ ประเม นผล 3. การศ กษา หร อด งาน 4. การประช ม เช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา 3.1 โครงการ ศ กษาด งานเพ อ พ ฒนาศ กยภาพ 4.1 โครงการ ส มมนา ผ บร หาร/ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ - เพ อน าความร ท ได มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน - เพ อพ ฒนาความร และว ส ยท ศน ใน การท างานของ ผ บร หาร เท าก บระด บของ คณะผ บร หาร/ส. อบต./พน กงานส วน ต าบล และพน กงาน จ างท เข าศ กษาด งาน ของคน เท าก บระด บของ คณะผ บร หาร พน กงานส วนต าบล ในต าแหน งผ บร หาร ท เข าการประช มเช ง ปฏ บ ต การของ คน เท าก บระด บของ คณะผ บร หาร/ส. อบต./พน กงาน ส วนต าบล และ พน กงานจ างท เข า ศ กษาด งานของแต ละคน เท าก บจ านวนของ บ คลากรท เข าร บ การอบรม การศ กษา หร อด งาน ประช ม เช ง ปฏ บ ต การ หร อการ ส มมนา เป นไปตาม โครงการ เป นไปตาม หล กส ตร - ผ เข าร วมโครงการ น าความร ท ได ร บมา ประย กต ใช ในการ ท างานในองค กรได อย างด - ผ เข าร วมโครงการ น าความร ท ได ร บมา ประย กต ใช ในการ ท างานในองค กรได อย างด - ส าน กงาน ปล ด อบต. - ส าน กงาน ปล ด อบต. ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ

19 -12- ความร พ นฐานใน การปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ ว ตถ ประสงค / เน อหา เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบ ระด บ จ านวน ประมาณ ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ หน วยงาน การต ดตามและ ประเม นผล 4. การประช ม เช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา 4.2 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ ส มมนาเพ ม ประส ทธ ภาพ สมาช กสภา ฯ 4.3 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ ส มมนาเพ ม ประส ทธ ภาพ บ คลากรใน ส าน กงานปล ด 4.4 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ ส มมนาเพ ม ประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน การคล ง - เพ อพ ฒนาความร สมาช กสภา ฯ - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน - 12 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา 1/7 4 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา 1/7 4 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา เป นไปตาม หล กส ตร เป นไปตาม หล กส ตร เป นไปตาม หล กส ตร - ม ความร เพ มมาก ข น - ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ท กส วน ราชการและ หน วยงาน ภายนอกท - ส าน กงาน ปล ด - ส าน กงาน ปล ด ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ ทดสอบตาม แบบท ก าหนด และรายงานผล ต อ

20 -13- ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ 4.5 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน โยธา 4.6 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน การศ กษา ฯ 4.7 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน สาธารณส ข ฯ ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบ ระด บ จ านวน ประมาณ 1/7 2 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา 1/7 1 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา 1/7 1 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา เป นไปตาม หล กส ตร เป นไปตาม หล กส ตร เป นไปตาม หล กส ตร ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ - ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น หน วยงาน - ส าน กงาน ปล ด - ส าน กงาน ปล ด - ส าน กงาน ปล ด การต ดตามและ ประเม นผล ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ

21 -14- ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ แผนงาน / โครงการ 4.8 โครงการ ประช มเช ง ปฏ บ ต การ/ส มมนา เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรในส วน ส งเสร มการเกษตร 4.9 โครงการ ประช ม ประจ าเด อน บ คลากร ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ประสบการณ ใน การปฏ บ ต งาน - ซ กซ อมการ ปฏ บ ต งานในรอบ เด อนท ผ านมา เพ อ ใช เป นแนวทางใน การปฏ บ ต หน าท ท ถ กต อง เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบ ระด บ จ านวน ประมาณ 1/7 1 ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา เท าก บระด บของ คณะผ บร หาร/ พน กงานส วนต าบล ในต าแหน งผ บร หาร ท เข าการประช ม ประจ าเด อนของแต ละคน เท าก บจ านวน ของบ คลากร ท เข าการ ประช ม ประจ าเด อน ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา เป นไปตาม หล กส ตร ระยะเวลา - ต งแต เด อน ต. ค เด อน ก.ย ผลท คาดว า จะได ร บ - ม ความร และ ปฏ บ ต งานใน หน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ม ความร และ ปฏ บ ต งานใน หน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น หน วยงาน - ส าน กงาน ปล ด - ท กส วน ราชการและ หน วยงาน ภายนอกท การต ดตามและ ประเม นผล ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ

22 -15- ความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการ 5. การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อ ว ธ การอ น ๆ แผนงาน / โครงการ 5.1 โครงการ สน บสน น ท นการศ กษาให ศ กษาต อในระด บ ปร ญญาตร และ ปร ญญาโท 5.2 โครงการอ น ๆ ท สามารถก าหนด ภายหล งตามความ จ าเป นและ สถานการณ ว ตถ ประสงค / เน อหา - เพ อยกระด บ ความร ของ บ คลากรให ส งข น ระด บ เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบ จ านวน ประมาณ - - ตามจ านวน บ คลากรท ผ านการ ประเม นและได ร บ การค ดเล อกให ศ กษาต อ - - ป.โทร 60,000 บาท/ คน/ป - ป.ตร 30,000-40,000 บาท/ คน/ป ระยะเวลา ผลท คาดว า จะได ร บ - สามารถน า ความร มาใช ในการ ปฏ บ ต งานได อย าง ม ประส ทธ ภาพ หน วยงาน - ท กส วน ราชการและ หน วยงาน ภายนอกท การต ดตามและ ประเม นผล ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ - - ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ (ลงช อ) (ลงช อ) (นายมานพ แก ววงษ น ก ล) (นายว ลลภ ขจรฤทธ ) นายกองค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก ปล ดองค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก

23 4.6 โครงการ ประช ม ประจ าเด อน บ คลากร - ซ กซ อมการ ปฏ บ ต งานในรอบ เด อนท ผ านมา เพ อ ใช เป นแนวทางใน การปฏ บ ต หน าท ท ถ กต อง เท าก บระด บของ คณะผ บร หาร/ พน กงานส วนต าบล ในต าแหน งผ บร หาร ท เข าการประช ม ประจ าเด อนของแต ละคน เท าก บจ านวน ของบ คลากร ท เข าการ ประช ม ประจ าเด อน ประช มเช ง ปฏ บ ต การ หร อ การส มมนา - ต งแต เด อน ต. ค เด อน ก.ย ม ความร และ ปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ดภาพ เพ มข น - ท กส วน ราชการ และ หน วยงาน ภายนอกท ทดสอบตามแบบท ก าหนดและ รายงานผลต อ

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information