แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ

2 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ (ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด าเน นงานของคณะร ฐมนตร ตามน ยมาตรา 13 ของพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ เม อคณะร ฐมนตร ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด นแล ว ส วนราชการจะต องน าแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าวไป ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของส วนราชการน น ๆ ให สอดคล องก น ท งน เพ อให การปฏ บ ต ราชการของแต ละส วนราชการเป นไปเพ อการ บรรล เป าหมายเช งนโยบายของร ฐบาล เพ อเป นการตอบสนองนโยบายร ฐบาล กรมราชท ณฑ ซ งม อ านาจหน าท ตามท กฎกระทรวงย ต ธรรม พ.ศ.2545 ก าหนดไว จ งได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ท ม ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างแผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาล ย ทธศาสตร กระทรวงย ต ธรรม และอ านาจหน าท ของกรมราชท ณฑ โดยท การจ ดท าแผนฯ ด งกล าวได ผ านกระบวนการม ส วนร วมจากหน วยงานท เก ยวข อง กรมราชท ณฑ หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ จะเป นเคร องม อการบร หารจ ดการของผ บร หาร ในการผล กด นการด าเน นงานของกรมราชท ณฑ ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายท ก าหนดไว อ กท งเป นค ม อของข าราชการและหน วยงานในส งก ด ในการ ปฏ บ ต งานราชท ณฑ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและก อเก ดประส ทธ ผลต อไป กรมราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม มกราคม

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 4 ว ส ยท ศน 6 พ นธก จ 7 ค าน ยมองค กร 8 ความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค 9 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 11 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 28 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 57 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 68 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 82 ภาคผนวก 3

4 บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการ แผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร... ให ม ผลผ กพ นคณะร ฐมนตร และส วนราชการท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น มาตรา 14 ในการจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น ตามมาตรา 13 ให จ ดท าเป นแผนอย างน อยจะต องม สาระส าค ญเก ยวก บการก าหนดเป าหมาย และผลส มฤทธ ของงาน ส วนราชการหร อบ คคลท จะร บผ ดชอบในแต ละภารก จ ประมาณการรายได และรายจ าย และทร พยากรต างๆ ท จะต องใช ระยะเวลาการด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล และมาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการโดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หาร ราชการแผ นด นตาม มาตรา 13 กรมราชท ณฑ จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ ฉบ บน ข น จากการทบทวนและปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ ร างแผนท ศทางกรมราชท ณฑ ฉบ บท 3 พ.ศ บนพ นฐานหล กการท เช อมโยงและสอดคล องก บ ค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร ต อร ฐสภา (ว นท ส งหาคม 2554) แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการกระทรวงย ต ธรรม พ.ศ รวมท ง แผนย ทธศาสตร กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ เป นหล กการด าเน นงาน ซ งม สาระส าค ญประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ หล ก ด งน 4

5 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างประส ทธ ภาพการควบค มและการปฏ บ ต ต อผ ต องข ง กลย ทธ หล ก : พ ฒนาการควบค มผ ต องข ง : พ ฒนาการปฏ บ ต ต อผ ต องข ง ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาพฤต น ส ยเพ อค นคนด ส ส งคม กลย ทธ หล ก : ผ ต องข งได ร บการแก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ย : ผ ต องข งได ร บการจ ดสว สด การ การสงเคราะห และเตร ยมความพร อมก อนปล อย ประเด นย ทธศาสตร ท 3 รวมพล งแก ไขป ญหายาเสพต ดให ได ผลอย างย งย น กลย ทธ หล ก : ผ ต องข งต ดยาเสพต ดได ร บการบ าบ ด ฟ นฟ : เร อนจ าและท ณฑสถาน ปลอดยาเสพต ด ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาความเป นม ออาช พในงานราชท ณฑ กลย ทธ หล ก : พ ฒนาสมรรถนะของเจ าหน าท ราชท ณฑ ให เป นม ออาช พ : เจ าหน าท ได ร บสว สด การท ด ข น ประเด นย ทธศาสตร ท 5 เสร มสร างการบร หารก จการบ านเม องท ด ในงานราชท ณฑ กลย ทธ หล ก : พ ฒนาการบร หารจ ดการงานราชท ณฑ : เสร มสร างกรมราชท ณฑ ใสสะอาด แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ ฉบ บน จะเป นกรอบแนวทางการปฏ บ ต งานของข าราชการและหน วยงานในส งก ด ให สามารถ ส งเสร มและสน บสน นการบร หารและพ ฒนางานราชท ณฑ ให ส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว เพ อให การควบค ม แก ไขและพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง ซ งเป นพ นธก จหล กของกรมราชท ณฑ เป นไปด วยความม ประส ทธ ภาพและก อเก ดประส ทธ ผล สามารถค นคนด ม ค ณค า ส ส งคมอย างย งย นต อไป 5

6 ว ส ยท ศน กรมราชท ณฑ เป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพ ในการควบค ม แก ไข และพ ฒนาพฤต น ส ยผ ต องข ง เพ อค นคนด ม ค ณค าส ส งคม 6

7 พ นธก จ 1. ควบค มผ ต องข งอย างม ออาช พ 2. บ าบ ด ฟ นฟ และแก ไขพฤต น ส ยของผ ต องข งอย างม ประส ทธ ภาพ 7

8 1. ม ความเส ยสละ 2. ม ว น ย 3. ใฝ ความร 4. ม ความซ อส ตย 5. ร กองค กร 6. เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย 7. ม ค ณธรรม ค าน ยมองค กร หมายเหต : กล มงานค มครองจร ยธรรม กรมราชท ณฑ, ค ม อประมวลจร ยธรรมข าราชการพลเร อน (2554 :38 ) 8

9 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างประส ทธ ภาพการควบค มและการปฏ บ ต ต อผ ต องข ง (สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อท 8.2.3) เป าประสงค : การควบค มและการปฏ บ ต ต อผ ต องข งม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาพฤต น ส ยเพ อค นคนด ส ส งคม (สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อท 8.2.3) เป าประสงค : ค นคนด ส ส งคม ประเด นย ทธศาสตร ท 3 รวมพล งแก ไขป ญหายาเสพต ดให ได ผลอย างย งย น (สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อท 1.2 และ ข อ 8.2.3) เป าประสงค : ขจ ดป ญหายาเสพต ดให ได ผลอย างย งย น ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาความเป นม ออาช พในงานราชท ณฑ (สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อท 8.2.3) เป าประสงค : ราชท ณฑ ม ออาช พ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 เสร มสร างการบร หารก จการบ านเม องท ด ในงานราชท ณฑ (สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อท 8.2.3) เป าประสงค : ราชท ณฑ ธรรมาภ บาล 9

10 ผ งความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร กรมราชท ณฑ เป าหมายการให บร การกรมราชท ณฑ เป าหมายการให บร การกระทรวงย ต ธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างประส ทธ ภาพการควบค ม และ การปฏ บ ต ต อผ ต องข ง ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ พ ฒนาพฤต น ส ยเพ อค นคนด ส ส งคม ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ รวมพล งแก ไขป ญหายาเสพต ดให ได ผล อย างย งย น ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาความเป นม ออาช พในงานราชท ณฑ ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ เสร มสร างการบร หารก จการบ านเม องท ด ในงานราชท ณฑ เป าประสงค : กรมราชท ณฑ การควบค มและการปฏ บ ต ต อผ ต อง ข งม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : กรมราชท ณฑ ค นคนด ส ส งคม เป าประสงค : กรมราชท ณฑ ขจ ดป ญหายาเสพต ดให ได ผลอย างย งย น เป าประสงค : กรมราชท ณฑ ราชท ณฑ ม ออาช พ เป าประสงค : กรมราชท ณฑ ราชท ณฑ ธรรมาภ บาล เป าประสงค แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป : กระทรวงย ต ธรรม การพ ฒนาพฤต น ส ยผ กระท าผ ดม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล สามารถ กล บค นส ส งคมอย างปกต ส ข เป าประสงค แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป : กระทรวงย ต ธรรม สภาพป ญหายาเสพต ดลดลง จนอย ในระด บท ไม ส งผลกระทบต อการ ด ารงช ว ตโดยปกต ส ขของประชาชน 10

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information