แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต"

Transcription

1 แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาคณะฯระยะท 5 (พ.ศ ) จ านวนโครงการ/ก จกรรมตามแผนงานท ด าเน นการบรรล เป าหมายตามต วช ว ดอย างน อยร อยละ 80 บรรล ตามเป าหมาย 1.2 เพ อให คณะฯม แนวทางในการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนงานด านต าง ๆ ได แก ด านการเร ยนการสอน/การว จ ย/ท าน บ าร งฯ/การบร การว ชาการ 4. ความสอดคล องก บพ นธก จย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1.3 เพ อพ ฒนาอาจารย ด านการเร ยนการสอน ค ณว ฒ และต าแหน งว ชาการ 4.1 พ นธก จ ข อท เพ อพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านว ชาการ 4.2 ย ทธศาสตร ข อท เตร ยมความพร อมของบ คลากรส ประชาคมอาเซ ยน 3. แผนงาน ได แก คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ประกอบด วย 5. ความสอดคล องก บพ นธก จย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3.1 คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประธาน 5.1 พ นธก จ ข อท ผ ช วยคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กรรมการ 5.2 ย ทธศาสตร ข อท ห วหน าสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ 3.4 ห วหน าสาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ กรรมการ 3.5 ห วหน าสาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ กรรมการ 3.6 ห วหน าสาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต กรรมการ 3.7 เลขาน การคณะ ฯ กรรมการและเลขาน การ 3.8 อาจารย อล ศรา พรายแก ว กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

2 6. แนวทางการพ ฒนาในป การศ กษา 2555 ท มา แนวทางการพ ฒนาแผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากรป การศ กษา 2555 จ ดอ อนจากประเม นแผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ป การศ กษา 2554 จ ดอ อน -ก าหนดการจ ดโครงการพ ฒนาท กษะด านการเร ยนการสอนไว ในแผนงานช วงสอบและจะประสานงานก บส าน ก โครงการพ ฒนาท กษะด านการเร ยนการสอนไม ได จ ดเน องจากด าเน นการอย ในช วงของการเร ยนการสอน ทะเบ ยนและประมวลผลเพ อของดการค มสอบให ก บคณาจารย จ งท าให ไม ม เวลาจ ดโครงการ แนวทางแก ไข ควรด าเน นการโครงการพ ฒนาท กษะด านการเร ยนการสอนต งแต ต นป การศ กษาหร อช วงป ดภาคเร ยน 2

3 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ดความส าเร จ โครงการ / ก จกรรม พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ค. เม.ย พ.ค. (บาท) ด านบร หารจ ดการท วไป 1. ประช มคณะกรรมการ จ านวนคร ง 3 คร ง 2. เสนอแผนงานบร หารจ ดการและ พ ฒนาบ คลากร - ต นป - ปร บปร งกลางป 3. เสนอประเม นผลตามแผนงานฯ - กลางป - ปลายป 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แปลงแผนกลย ทธ ระยะท 5 ส แผนปฏ บ ต การประจ าป แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ประกอบด วยแผนงาน 2555 ด านต าง ๆ ท ครอบคล ม พ นธก จหล กอย างน อย 4 ด าน 4.2 แต งต งคณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวนคณะกรรมการ/ เพ อร บผ ดชอบแผนงานต าง ๆ ใน คณะท างานท ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต การประจ าป ฯ แผนงานต าง ๆ 4.3 จ ดท าแผนงานด านต าง ๆ ท รวมก น - ม แผนปฏ บ ต การฯท เป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ประกอบด วยต วบ งช การศ กษา 2555 และค าเป าหมาย รายละเอ ยดอย ในเอกสารแนบท าย -1 แผน -1 แผน 1 แผน 1 แผน -การเร ยน การสอน -ว จ ย -ท าน บ าร ง -บร การว ชาการ ครบท ก แผนงาน ฉบ บ กก. แต ละ แผนงานฯ

4 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 4.4 พ จารณาแผนงานด านต าง ๆ ท เสนอ จ านวนคร งท พ จารณา 2 คร ง โดยคณะกรรมการในข อ 4.3 พร อมให -แผนงานต นป ข อเสนอแนะ -แผนงาน ปร บปร งกลางป 4.5 ต ดตาม/ประเม นผลการด าเน นงานตาม จ านวนคร งท ต ดตาม 2 คร ง ต วบ งช ของแผนงานด านต าง ๆใน ประเม นผล -ประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป ฯ กลางป -ประเม นผล ปลายป 5. แผนกลย ทธ คณะฯ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) 5.1 ประเม นผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ของแผนพ ฒนาคณะฯพร อมรายงานต อ คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะและ อธ การบด จ านวนคร งท ประเม นผล อย างน อย 1 คร ง 4

5 7. แผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 6. ด านการพ ฒนาบ คลากร 6.1 จ ดท าแผนการว เคราะห อ ตราก าล ง -จ านวนแผนประจ าป -1 ฉบ บ อาจารย /การพ ฒนาค ณว ฒ และต าแหน ง ว ชาการ การศ กษา จ านวนแผนป การศ กษา ฉบ บ 6.2 สรรหา/ค ดเล อกบ คลากรใหม ร อยละของบ คลากร ใหม เท ยบก บจ านวนท ร อยละ 60 ม อ ตราว าง 6.3 สน บสน นให อาจารย ใหม /บ คลากรเข า จ านวนอาจารย ใหม ท ร อยละ 100 ร วมโครงการพ ฒนาอาจารย ท จ ดโดย เจ าร วมโครงการฯ มหาว ทยาล ย 6.4 จ ดให ม ระบบอาจารย พ เล ยงส าหร บ จ านวนบ คลากรใหม ท ร อยละ 100 อาจารย ใหม ม พ เล ยง 6.5 ส ารวจความต องการของบ คลากร รายงานสร ปผลส ารวจ 1 ฉบ บ เก ยวก บด านการพ ฒนาว ชาการ/ว จ ย/ การเร ยนการสอน 6.6 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อพ ฒนา จ านวนโครงการ 1 โครงการ ท กษะด านการเร ยนการสอน/การว ดผล 5

6 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 6.7 พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานใน ห องปฏ บ ต การส าหร บคณาจารย คร งท 1 -ก จกรรมศ กษาด งานห องปฏ บ ต การว จ ย ว ทยาศาสตร การแพทย ทหาร จ านวนโครงการ -ผ เข าร วมก จกรรม ได ร บความร ด าน อย างน อย 1 โครงการ -ร อยละ 80 กก.ว ชาการฯ ห องปฏ บ ต การใน ภาพรวมอย างน อย ระด บมาก คร งท 2 -ผ เข าร วมก จกรรม ได ร บความร ด าน ห องปฏ บ ต การใน ภาพรวมอย างน อย ระด บมาก -ร อยละ โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานใน ห องปฏ บ ต การส าหร บบ คลากร -จ านวนโครงการ -ผ เข าร วมโครงการ ได ร บความร ด าน ห องปฏ บ ต การใน ภาพรวมอย างน อย ระด บมาก -อย างน อย 1 โครงการ -ร อยละ 80 กก.ว ชาการฯ 6

7 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 6.9 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาก บเคร อข าย สถาบ นการศ กษาอ น 6.10 สน บสน นให อาจารย เข าร วมประช ม/ -จ านวนอาจารย ท เข า -ร อยละ 60 อบรม/ส มมนาท จ ดโดยหน วยงาน ร วมประช ม/อบรม/ ภายนอกและภายใน ส มมนาอย างน อย 3 คร งต อป -สร ปรายงานผลการ -ร อยละ 100 น าความร ท ได ร บมา (เท ยบก บจ านวน พ ฒนาการเร ยนการ อาจารย ท งหมด สอนและท กษะในการ ท เข าร วม ท างานของอาจารย ประช ม/อบรม/ ส มมนา) กก.ว ชาการฯ 7

8 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 6.11 สน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นเข า -จ านวนบ คลากรท เข า -ร อยละ 60 ร วมประช ม/อบรม/ส มมนาท จ ดโดย ร วมประช ม/อบรม/ หน วยงานภายนอกและภายใน ส มมนาอย างน อย 1 คร งต อป -สร ปรายงานผลการ -ร อยละ 100 น าความร ท ได ร บมา (เท ยบก บจ านวน พ ฒนาการเร ยนการ บ คลากรสาย สอนและท กษะในการ สน บสน น ท างานของบ คลากร ท งหมดท เข า สายสน บสน น ร วมประช ม/ อบรม/ส มมนา) 6.11 ท าความเข าใจเก ยวก บจรรยาบรรณของ บ คลากรและเผยแพร ทางเว บไซต 6.12 ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของบ คลากรผ านรายงานการประเม น ตนเอง(portfolio) 6.13 สน บสน นให บ คลากรเข าร วมก จกรรม บร การว ชาการ จ านวนบ คลากรท ร บทราบ จ านวนรายงาน ประเม นตนเองของ บ คลากร จ านวนบ คลากรท เข า ร วมก จกรรมบร การ ว ชาการอย างน อย 3 คร งต อป ต อคน ร อยละ ร อยละ 100 คณบด ร อยละ 60 8

9 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ต วช ว ดความส าเร จ 6.14 สน บสน นให บ คลากรเข าร วมก จกรรม จ านวนบ คลากรท เข า ร อยละ 60 ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมท จ ดภายใน และภายนอกคณะฯ ร วมก จกรรมท าน บ าร ร งฯอย างน อย 3 คร งต อป ต อคน 7. จ ดก จกรรม/ช องทางท บ คลากรจะได ม โอกาสแสดงความค ดเห น/ให ข อเสนอ แนะเพ อการปฏ บ ต งานด านต าง ๆ ผ บร หารพบบ คลากร - สายตรงคณบด -จ านวนบ คลากรท พบ ผ บร หาร -ร อยละ เตร ยมความพร อมของบ คลากรเพ อ รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 8.1 โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษส าหร บ บ คลากร 8.2 เผยแพร ความร เก ยวก บประชาคม อาเซ ยนผ านว ด ท ศน บ คลากรท เข าร วม โครงการม ความร ใน ภาษาอ งกฤษเพ มข น จ านวนคร งท เผยแพร ค าเฉล ย อย างน อย 1 คร ง 9

10 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2555 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2555 ด าน แผนงาน การเร ยนการสอนและการพ ฒนาน กศ กษา แผนงานสาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ แผนงานสาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ แผนงานสาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต แผนงานพ ฒนาน กศ กษา แผนงานว น ยและพ ฒนาน กศ กษา แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะกรรมการก จการน กศ กษา /คณะกรรมการน กศ กษา คณะกรรมการว น ยและพ ฒนาน กศ กษา คณะกรรมการระบบอาจารย ท ปร กษา ว จ ยและการจ ดการความร แผนงานว จ ยและการจ ดการความร คณะกรรมการว จ ยและการจ ดการความร บร การว ชาการ แผนงานบร การว ชาการ คณะกรรมการบร การว ชาการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม แผนงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม คณะกรรมการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม บร หารจ ดการ แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา แผนงานบร หารความเส ยง แผนงานประชาส มพ นธ แผนงานระบบสารสนเทศ แผนงานการเง น- คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะกรรมการประชาส มพ นธ คณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะกรรมการการเง น- 10

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สารบ ญ บทน า... 1 ว ตถ ประสงค... 3 เป าหมาย... 3 กลย ทธ... 3 แนวทางปฏ บ ต ตามกลย ทธ... 4 แหล งงบประมาณ... 6 ระยะเวลา... 6 ประเด นการต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย.

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย. แผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2557 ป พ.ศ. 2558 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การให ความร เตร ยมความพร อม การประเม น และ การจ ดท ารายงาน ตามต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คานา แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2551 2555) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉบล มพระ เก ยรต

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 4 เสร มสร างข ดสมรรถนะการบร หารจ ดการองค กรและบ คลากร โครงการส มมนา เร อง นโยบาย

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information