สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ"

Transcription

1 สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556

2 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ 1 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1 3. โครงการตอบสนองพ นธก จ 1 4. โครงการสอดคล องก บบ ณฑ ตท พ งประสงค ของมหาว ทยาล ย 1 5. ความเป นมาของโครงการ 2 6. สร ปสาระส าค ญของการด าเน นโครงการ 3 7. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 3 8. ผลการด าเน นงานตามโครงการ 3 9. ผลประเม นความพ งพอใจ การประเม นความส าเร จของโครงการ บทเร ยนท ได ร บจากการจ ดโครงการ 6 ภาคผนวก 7 ร ปภาพก จกรรม 8 หน า

3 1 สร ปผลโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ 3. โครงการตอบสนองพ นธก จ ด านงานประก นค ณภาพ ค อ ตามองค ประกอบ ต วบ งช ท 2.4 ระบบการพ ฒนาคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น ต วบ งช ท 2.7 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตามค ณล กษณะของ บ ณฑ ต และต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 4. โครงการสอดคล องก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะด งต อไปน 4.1 ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 4 ประการ ค อ 1. ซ อส ตย 2. ม ว น ย 3. สาม คค 4. ม จ ตสาธารณะ ม น าใจ และเส ยสละ 4.2 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย 5 ประการ ค อ 1. ม ความตระหน กร ม งม นต งใจช วยเหล อเพ อนมน ษย 2. ให ความร วมม อ เต มใจ ต งใจ เส ยสละ 3. ท างานเพ อส วนรวมด วยความย นด 4. ม ความร บผ ดชอบต อส วนรวม 5. สม ครใจพร อมท จะช วยเหล อส งคมท งด านความร และความค ดและแรงกาย

4 2 5. ความเป นมา มหาว ทยาล ยราชพฤกษ เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษาได เร มด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน แบบสหก จศ กษา (Cooperative Education) มาต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โดยความร วมม อก บสมาคมสหก จศ กษาไทย เพ อให สอดคล องก บนโยบาย ของทางมหาว ทยาล ยราชพฤกษ ในการเสร มสร างความร ทางด านว ชาการ และพ ฒนาจร ยภาพให แก น ส ต เพ อสามารถน าภ ม ความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พท ม ความพร อมในการท างานอ นเป นการ ส งเสร มถ งอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยราชพฤกษ อ กท ง เพ อเป นการส งเสร มความร ความเข าใจด านแนวทางการด าเน นงานสหก จศ กษา การจ ดการ เร ยนการสอนว ชาสหก จศ กษา การเตร ยมความพร อมน กศ กษาเพ อเข าส สหก จศ กษาให ก บเหล าคณะ ผ บร หาร/คณาจารย ประกอบก บในป การศ กษา 2556 น ทางโครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ได ม การจ ดโครงการศ กษาด งานเก ยวก บร ปแบบโครงการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ท ศ นย สหก จศ กษาและ พ ฒนาอาช พมหาว ทยาล ยศร ปท ม ด งน น เพ อเป นการถ ายทอดองค ความร และสน บสน นให เก ดการ แลกเปล ยนเร ยนร ด านงานสหก จศ กษา เก ยวก บร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ระหว างศ นย สหก จ ศ กษาและพ ฒนาอาช พมหาว ทยาล ยศร ปท ม ก บคณะกรรมการโครงการสหก จศ กษา/คณาจารย ท ไปศ กษา ด งาน ผ านกระบวนการการจ ดการความร ท ถ กต องและเหมาะสม ทางโครงการสหก จศ กษาและแนะแนว อาช พ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ จ งขอเสนอจ ดโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา น ข น นอกเหน อไปจากน น การจ ดโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ในคร งน ย ง สอดคล องก บมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ตามองค ประกอบ ต วบ งช ท 2.4 เร องระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ต วบ งช ท 2.7 เร องระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตและต วบ งช ท 7.2 เร องการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร อ กด วย

5 3 6. สร ปสาระส าค ญของการด าเน นโครงการ โครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา จ ดข นโดยม ว ตถ ประสงค หล กค อ เพ อให คณะผ บร หาร/คณาจารย ม ความร ความเข าใจในแนวทางร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ท สามารถ น ามาถ ายทอดให ก บน ส ตได มากข น โดยเป ดโอกาสให คณะผ บร หาร/คราจารย ได แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น และสามารถร วมก นก าหนดแนวทางในการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา รวมไปถ งการก าหนดล กษณะห วข อ โครงงานในการฝ กปฏ บ ต งานของน ส ต เพ อให เก ดผลประโยชน และสามารถน าไปบร ณาการองค ความร ใหม อน ง การท าโครงการด งกล าว ย งเป นการเตร ยมความพร อมในการร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.)ประจ าป การศ กษา 2557 ท งทางด านระบบการพ ฒนา คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ค ณล กษณะของบ ณฑ ต และด านการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นแห งการเร ยนร ด านระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนร ตาม 7. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 7.1 แนวทางการในเร องของร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา 7.2 คณะผ บร หาร/คณะกรรมการสหก จศ กษา/คณาจารย เข าร วมโครงการตามว นและเวลา ด งกล าว ไม น อยกว าร อยละ มหาว ทยาล ยบรรล ต วบ งช งานประก นค ณภาพการศ กษาฯของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) องค ประกอบท 2.4, 2.7 และ ผลการด าเน นงานตามโครงการ การด าเน นโครงการบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดด งน 8.1 คณะผ บร หาร/คณาจารย ม ความร ความเข าใจในแนวค ด หล กการ และแนวทางร ปแบบการ เข ยนโครงงานสหก จศ กษาของมหาว ทยาล ยราชพฤกษ เพ อให เข ากรอบตามมาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษาฯ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ. ) มากข น 8.2 คณะผ บร หาร/คณาจารย ได แนวทางในการพ ฒนาและการด าเน นงานร ปแบบการเข ยน โครงงานสหก จศ กษา รวมท งการเตร ยมความพร อมให น ส ตม แนวทางในการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา 8.3 มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ม ความพร อมในการร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป การศ กษา 2557

6 4 8.4 โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พได แนวทางในการท าร ปแบบค ม อการเข ยนโครงงาน งานสหก จศ กษาเพ อให คณะ/สาขาว ชาน าไปประย กต ใช ต อไป 9. ผลประเม นความพ งพอใจ ผลการประเม นความพ งพอใจคณะผ บร หาร/คณาจารย KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จ ศ กษา สามารถสร ปได ด งน 9.1 หล งการเข าร วมโครงการคณะผ บร หาร/คณาจารย ส วนใหญ ม ความร ความเข าใจเร องร ปแบบ การเข ยนโครงงานสหก จศ กษาและแนวทางการด าเน นงานมากข น อย ในระด บมาก โดยส วนใหญ ต างเห น พ องก นว าโครงการน เป ดโอกาสให ท กคนได แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น เพ อร วมก นก าหนดแนวทางในการ ถ ายทอดให น ส ตได เตร ยมต วในการเข ยนโครงงานสหก จศ กษาให ด ย งข น 9.2 จากการเข าร วมโครงการน คณะผ บร หาร/คณาจารย ส วนใหญ เห นว า ความร ท ได สามารถ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานด านสหก จศ กษาได 9.3 ด านคณะกรรมการสหก จศ กษาท บรรยายในการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร ก น คณะผ บร หาร/ คณาจารย ม ความเห นว าการถ ายทอดของคณะกรรมการสหก จศ กษาน น สามารถอธ บายถ งเน อหาได ช ดเจนและตรงประเด น รวมท งการตอบค าถามพร อมท งการยกต วอย างของโครงงานสหก จศ กษาแต ละ คณะ/สาขาว ชาอ กด วย ข อเสนอแนะอ นๆ - หากม เวลาในการด าเน นงานมากพอ ก จะสามารถท จะท า Workshop เก ยวก บการเข ยนโครงงาน สหก จศ กษา ได อย างสมบ รณ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจพร อมท งการลงม อปฏ บ ต ผ บร หาร/คณาจารย ได มากย งข น ให ก บคณะ

7 5 10. การประเม นความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงานโครงการถ อว า บรรล เป าหมายท ต งไว ค อ 10.1 โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พได แนวทางการเข ยนร ปแบบโครงงานงานสหก จ ศ กษาเพ อน าไปประย กต ใช ต อไป 10.2 ม คณะผ บร หาร/คณาจารย มหาว ทยาล ยราชพฤกษ เข าร วมโครงการจ านวน 30 คน 10.3 มหาว ทยาล ยราชพฤกษ บรรล ต วบ งช งานประก นค ณภาพการศ กษาฯของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ด งน - ต วบ งช ท 2.4 ด านระบบการพ ฒนาคณาจารย ให ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยเน น ผ เร ยนเป นส าค ญ ท งน การเร ยนการสอนว ชาสหก จศ กษา ซ งม นเน นส งเสร มให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร จาก การปฏ บ ต งานจร ง ด งน น การจ ดโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ในคร งน จ งเป นส วน หน งของระบบการพ ฒนาคณาจารย ให ม ความพร อมในการจ ดการเร ยนการสอนได มากย งข น - ต วบ งช ท 2.7 ด านระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตามค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค การจ ด KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ในคร งน เป นส วนหน งของระบบ และกลไกในการพ ฒนาน ส ตให ม ค ณสมบ ต ท พ งประสงค ของบ ณฑ ตท ด เม อคณาจารย สามารถจ ดการเร ยน การสอนรายว ชาสหก จศ กษาได อย างถ กต องเหมาะสม น ส ตก จะม ความพร อมในการปฏ บ ต งานสหก จ ศ กษา สามารถน าความร ท ได เร ยนมาปร บใช ในการเข ยนโครงงานสหก จศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพตรง ก บความต องการของผ ใช บ ณฑ ต อ กท งย งท าให เก ดการพ ฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานทางค ณว ฒ แห งชาต ท ง 5 ด าน ค อ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ด านความร ด านท กษะทางป ญญา ด านท กษะ ความส มพ นธ ระหว างบ คลและความร บผ ดชอบ และด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ รวมไปถ งอ ตล กษณ ท ง 5 ด านของมหาว ทยาล ยราชพฤกษ ค อ ม ความตระหน กร ม งม นต งใจช วยเหล อเพ อนมน ษย, ให ความร วมม อ เต มใจ ต งใจ เส ยสละ, ท างานเพ อส วนรวมด วยความ ย นด, ม ความร บผ ดชอบต อส วนรวม, สม ครใจพร อมท จะช วยเหล อส งคมท งด านความร แรงกาย - ต วบ งช ท 7.2 ด านการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร ความค ดและ ผ านการจ ดโครงการ แลกเปล ยนเร ยนร จากความร และท กษะของผ ม ประสบการณ ตรงด านงานสหก จศ กษา เพ อค นหาแนวทาง ปฏ บ ต ท ด จากการท า KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ในคร งน โดยผลล พท ท ได ซ งก ค อ ค ม อการ เข ยนโครงงานสหก จศ กษาของโครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ จะถ กน าไปเผยแพร และจ ดเก บใน

8 6 11. บทเร ยนท ได ร บจากการจ ดโครงการ เพ อน าไปพ ฒนาและปร บปร งการจ ดโครงการในคร ง ต อไป จากผลการประเม นความพ งพอใจของคณะผ บร หาร/คณาจารย ตามรายงานสร ปในข อ 9 จะเห น ว าได ว า การเข าร วมก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในคร งน สามารถได ความร ความเข าใจในเร องร ปแบบการ เข ยนโครงงานสหก จศ กษาและแนวทางการด าเน นงานมากย งข น อ กท งย งเห นว าความร ท ได สามารถ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานสหก จศ กษาในร ปแบบของการเร ยนการการสอน การถ ายทอดให ก บน ส ตได จร ง ด งน น จะเห นว าโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษาน เป นโครงการท ม ประโยชน และน าจะ จ ดท าต อ ๆ ไปในท กป อน ง ส งท เห นควรม การเสนอแนะค อ หากม เวลาในการด าเน นงานมากพอ ก จะ สามารถท จะท า Workshop เก ยวก บการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ได อย างสมบ รณ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจให ก บผ เข าร วมโครงการได มากย งข น ก จะส งผลให การท า Workshop ม ประส ทธ ภาพ ด งน น ทางโครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พจ งเห นว า การจ ดโครงการในป ถ ดไปควรเพ มในส วนของการท า Workshop เพ อจะได ให ม การฝ กปฏ บ ต และแลกเปล ยนเร ยนร ก นได มากย งข น

9 ภาคผนวก 7

10 8 ภาพก จกรรม โครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

11 9

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค

ประจ าป การศ ศ กษา งานประก นค แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ ศ กษา 25555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ความร ท ม อย ในองค กรม อย มากมาย หากองค กรเป นองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information