สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น

Size: px
Start display at page:

Download "สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น"

Transcription

1 1 สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป การศ กษา 2557 เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรตามหล กแนว ย ทธศาสตร งานบร หารของสถาบ นฯในระหว างป การศ กษา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง ศ กยภาพบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น โดยใช ร ปแบบการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย แต ตรงตามความต องการของบ คลากร ท งน เพ อให เก ดประส ทธ ผลในการพ ฒนาบ คลากรมาก ท ส ด ร ปแบบการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นฯ ประกอบไปด วย 2 ส วนหล กค อ การพ ฒนาบ คลากรสาย ว ชาการ (อาจารย และน กว จ ยประจา) และการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (เจ าหน าท ) โดยว ธ การพ ฒนา บ คลากรน นม ท งการฝ กอบรม (Training) ซ งประกอบไปด วย การจ ดหล กส ตรอบรมภายในและการส ง อบรมภายนอก และการพ ฒนาบ คลากรท ไม ใช การฝ กอบรม (Non-Training) อาท การสอนงาน การ ฝ กอบรมขณะปฏ บ ต งาน การมอบหมายงาน การขยายขอบเขตงาน การเพ มค ณค าในงาน การศ กษา เร ยนร ด วยตนเอง รวมไปถ งการจ ดหาเคร องม อต างๆ เพ อเพ มช องทางการเร ยนร ให พน กงานม โอกาส พ ฒนาตนเองอย เสมอ อ นน าไปส การเพ มศ กยภาพในการท างานซ งจะเช อมโยงไปย งผลงานท ม ค ณค าของ บ คลากร และองค กรในท ส ด 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเป นแนวทางด าเน นการในการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ย เกษมบ ณฑ ต ประจาป การศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ในการท างาน และม พฤต กรรมในการท างานท สอดคล องก บความต องการขององค กร 2.3 เพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานของอาจารย และเจ าหน าฝ ายสน บสน นการสอนให ม ประส ทธ ภาพ 3. แนวทางดาเน นงาน ม แนวค ดในการม งพ ฒนาท กษะตามความสามารถตาม ตาแหน งงานและการพ ฒนาท กษะความสามารถสนองตอบนโยบายและกลย ทธ ของสถาบ นฯ นอกจากน ย ง ม การส งเสร มท ศนคต และพฤต กรรมการท างานให เก ดค าน ยมร วมตามว ฒนธรรมองค กร อ กท งน าเอาการ จ ดการความร มาเป นกลไกในการพ ฒนาบ คลากร โดยกาหนดแผนงานพ ฒนาบ คลากรไว ท งหมด 4 แผน สาระสาค ญของแต ละแผนสร ปได ด งน

2 3.1 แผนฝ กอบรมตาม Training Roadmap (TRM) ป 2557 เป นการฝ กอบรมและพ ฒนาบนพ นฐานของ ข ดความสามารถ (Competency) ตามระด บ/ตาแหน งงาน ซ งความจาเป นในการเข าร บการฝ กอบรมมากจาก ผลการประเม น Competency Gap และผลจากการแผนพ ฒนาบ คลกรประจาป การศ กษา 2556 โดยในส วน ของพ ฒนาได กาหนดแนวทางประจาป 2557 ไว ด งน บ คลากรสายว ชาการ ท ท กษะความสามารถ ร ปแบบ/เคร องม อ 1 การจ ดการเร ยนการสอน ฝ กอบรม มอบหมายงาน 2 การพ ฒนาท กษะด านงานว จ ย ฝ กอบรม 3 การพ ฒนาท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ กอบรม 4 การพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝ กอบรม 5 ความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ฝ กอบรม มอบหมายงาน 2

3 3 บ คลากรสายสน บสน น ท ท กษะความสามารถ ร ปแบบ/เคร องม อ 1. ความร ด านการจ ดการงานสาน กงาน ฝ กอบรม 2. การพ ฒนาท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ กอบรม 3. การพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝ กอบรม 4. ความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ฝ กอบรม 3.2 แผนการศ กษาต อและการขอตาแหน งทางว ชาการประจาป การศ กษา 2557 เป นการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถทางด านว ชาการของบ คลากรท สนองตอบนโยบาย และกลย ทธ ขององค กร โดยในป การศ กษา 2557 น ทางสถาบ นฯได จ ดวางแผนพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นในด าน การศ กษาต อและขอตาแหน งทางว ชาการด งน บ คลากรสายว ชาการ จานวน (คน) ท เร อง สาขาธ รก จการบ น สาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น 1. ศ กษาต อในระด บปร ญญาโท 2-2. ศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก ขอตาแหน งทางว ชาการ 2 2 รวม 7 4

4 4 บ คลากรสายสน บสน น จานวน (คน) ท เร อง สาขาธ รก จการบ น สาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น 1. ศ กษาต อในระด บปร ญญาโท - 1 รวม แผนพ ฒนาผ บร หารประจาป การศ กษา 2557 เป นแผนพ ฒนาผ บร หารของสถาบ นต งแต ระด บ ห วหน าสาขาข นไป เพ อให ม ความร และท กษะท งในเร องการบร หารงาน การจ ดการด านศ กษาและภาวะผ นา โดยการจ ดอบรม/ส มมนาภายนอก หล กส ตรอบรมประกอบไปด วย การพ ฒนาองค กร (Organisational Development) การให ความร และท กษะท จาเป นของงานบร หารในองค กรการศ กษา (Leaders Training) การพ ฒนาความเป นผ นา (Leadership Development) 3.4 แผนองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organisation) เป นการนากระบวนการจ ดการความร (KM) มาใช เป นเคร องม อเช อมโยงระหว างทร พยากรมน ษย ก บความร ในองค กร ซ งกระต นให เก ดการแลกเปล ยน เร ยนร เพ อนาไปส การสร างคล งความร ขององค กร (Organisational Knowledge) โดยก จกรรมต าง ๆ ประกอบด วย ก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ของบ คคล ก จกรรมเสร มสร างการแลกเปล ยนความร ระหว างบ คลากร ก จกรรมประชาส มพ นธ เพ อเผยแพร ข าวสาร การพ ฒนาเทคโนโลย พ นฐานเพ อบร หารจ ดการฐานข อม ลเพ อการแลกเปล ยนข อม ลระหว าง บ คลากรในองค กร

5 แผนพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการประจาป การศ กษา 2557 ท ประเภท ห วข อ กล มเป าหมาย 1. การจ ดการเร ยนการสอน การจ ดทาเอกสารปร บปร งหล กส ตร (มคอ.) คณาจารย ท ก การบร หารจ ดการหล กส ตร ผ บร หารสถาบ นฯ การจ ดการเร ยนการสอนท ใช การว จ ยเป นฐาน คณาจารย ท ก การพ ฒนาการเร ยนการสอน/วางแผนการสอน เป นภาษาอ งกฤษ 5 อาจารย ประจาหล กส ตรการ จ ดการอ ตสาหกรรมการบ น การพ ฒนาการเร ยนการสอน/วางแผนการสอน อาจารย ประจาหล กส ตร ธ รก จการบ น การประเม นหล กส ตรในระด บอ ดมศ กษา กรรมการบร หารหล กส ตร ผ บร หารสถาบ นฯ 2. ท กษะด านงานว จ ย จร ยธรรมและจรรยาบรรณการว จ ย คณาจารย ท ก อบรมภายนอกท กษะการใช โปรแกรมสาเร จร ป เพ องานว จ ย อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมท กษะการเข ยนงานว ชาการ อาจารย ท สนใจเข าร วม การบร หารงานว จ ย ผ บร หารสถาบ นฯ 3. ท กษะด านคอมพ วเตอร ฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office อาจารย ท สนใจเข าร วม และเทคโนโลย สารสนเทศ อบรม/work shop ด าน E-Learning อาจารย ท สนใจเข าร วม 4. ท กษะด านภาษาอ งกฤษ อบรม/เร ยน ภาษาอ งกฤษ อาจารย ท สนใจเข าร วม 5. ความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 6. ความก าวหน าทาง ว ชาช พ ก จกรรมแลกเปล ยนความร ทางด าน ภาษาอ งกฤษ อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมเร องการประก นค ณภาพการศ กษา อาจารย ใหม /อาจารย ท สนใจเข าร วม Work Shop การทาประก นค ณภาพการศ กษา อาจารย ใหม /อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมเร องการพ ฒนาผลงานทางว ชาการเพ อ การขอตาแหน งทางว ชาการ อาจารย ท ม เป าหมายจะขอ ต าแหน งทางว ชาการ อาจารย ท สนใจเข าร วม การส งบ คลากรเข าศ กษาต อตามแผนฯ อาจารย ท อย ในแผนศ กษา ต อป 2557

6 6 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นประจาป การศ กษา 2557 ท ประเภท ห วข อ กล มเป าหมาย 1. ความร ด านการจ ดการ งานสาน กงาน การเข ยนหน งส อราชการ เจ าหน าท ฝ ายธ รการ 2. ท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะการส อสารและประสานงานอย างม อ อาช พ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การให บร การอย างม ออาช พ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การใช ICT ในการปฏ บ ต งาน เจ าหน าท ฝ ายปฏ บ ต การ ฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การเข ยนและพ ฒนา Website เจ าหน าท ฝ ายปฏ บ ต การ 3. ท กษะด านภาษาอ งกฤษ อบรม/เร ยน ภาษาอ งกฤษ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก 4. ความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 5. ความก าวหน าทาง ว ชาช พ มอบหมายงาน/ประสานงานเป นภาษาอ งกฤษ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน น ประจาสาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น อบรมเร องการประก นค ณภาพการศ กษา เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก Work Shop การทาประก นค ณภาพการศ กษา เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การส งบ คลากรเข าศ กษาต อตามแผนฯ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท อย ในแผนศ กษาต อป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information