แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)"

Transcription

1 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554

2 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษาและม งท จะพ ฒนา กระบวนการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ท งน ย งค าน งถ งการพ ฒนาบ คลากรภายใน หน วยงาน ให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บกระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ และสามารถน าไปใช ในการ ดาเน นงานในส วนต าง ๆ ให สอดคล องก บกระบวนการ PDCA ในการน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ งได จ ดท ากระบวนการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพข น เพ อให เป น แนวทางในการดาเน นงานของหน วยงานต าง ๆ ต อไป สถาบ นว จ ยและพ ฒนา

3 3 สารบ ญ ช อเร อง / แนวทางปฏ บ ต ท ด (Good Practice)... 1 ผลการดาเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด... 1 ช อหน วยงาน... 1 แนวทางปฏ บ ต ท ด (Good Practice)... 1 องค ประกอบของการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา... 1 หล กการ ความเป นมา... 2 เป าหมายการดาเน นงาน... 2 กระบวนการ/ข นตอนการดาเน นงาน... 2 ประโยชน ท ได ร บ... 3 จ ดเด นของก จกรรม... 3 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 5 ว ธ ปฏ บ ต ตามแนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ / กระบวนการ / แนวทางดาเน นงานท ได ดาเน นการ ตามหล ก PDCA)... 6 หน า

4 4 รายละเอ ยดแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice)... ช อเร อง / แนวทางปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) ผลการดาเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการบร หารจ ดการ ช อหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จ หร อนาไปส ความเป นเล ศตามเป าหมาย เป นท ยอมร บในวงว ชาการ และม หล กฐานของความส าเร จ ปรากฏช ดเจน โดยม การสร ปว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ตลอดจนความร และประสบการณ ท ได บ นท กเป นเอกสาร และเผยแพร ให หน วยงานอ นสามารถนาไปใช ประโยชน ต อไปได องค ประกอบของการนาเสนอแนวปฏ บ ต ท ด ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1. หล กการ ความเป นมา 2. เป าหมายการดาเน นงาน 3. กระบวนการ/ข นตอนการดาเน นงาน 4. ประโยชน ท ได ร บ 5. จ ดเด นของก จกรรม

5 2 5 หล กการ ความเป นมา เน องจากได ม การปร บเปล ยนต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษาภายในท กป การศ กษา จ งท าให ความเข าใจในต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานของบ คลากรย งไม ช ดเจน ด งน น เพ อแก ไข ป ญหาด งกล าว ทางสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ งได จ ดประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เพ อระดมความค ด ให ความร ความเข าใจแก บ คลากร และเป นการส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วมใน การประก นค ณภาพการศ กษา ท งน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ย งได ค าน งถ งการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาภายในด วย โดยได ดาเน นการจ ดประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เพ อสร าง ความร ความเข าใจในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน เร มต นจากการให ความร และแนว ทางการดาเน นงานท ด แก บ คลากร หล งจากน นบ คลากรสามารถอธ บายถ งหล กฐานของเกณฑ มาตรฐาน ท ร บผ ดชอบแต ละส วน ว เคราะห การด าเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) และบ งช ข อควรปร บปร ง เพ อนาไปส การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ ต อไป เป าหมายการดาเน นงาน การจ ดประช มคณะกรรมหารบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม เป าหมายเพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจ ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วม ม การ แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นในเร องการประก นค ณภาพ น าไปส การพ ฒนาระบบและกลไกการประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ให ได ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา โดยม ผลการดาเน น งานท พ ฒนาจากป หน าท กต วบ งช และสร างความพ งพอใจให ก บผ ใช บร การ ด วยบร การท ม ประส ทธ ภาพ กระบวนการ/ข นตอนการดาเน นงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ดาเน นการประก นค ณภาพตามนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ภายใต กรอบมาตรฐานค ณภาพระด บอ ดมศ กษา (สมศ., สกอ.) โดยย ด หล กการปฏ บ ต งานตามกระบวนการ PDCA เป นแนวทางในการดาเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ เพ อต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป (ตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) โดยม ข นตอนการดาเน นงาน ด งน

6 3 6 จากข นตอนการด าเน นงานข างต น สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ด าเน นการเพ อพ ฒนาระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษา โดยนาเข าหาร อในท ประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา เร อง แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ (1) ปร บปร งระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม เป าหมาย ให ผลการดาเน นงานตามต วบ งช พ ฒนาข นจากป ก อนท กต วบ งช (2) เพ อก าหนดแนวทางการประก น ค ณภาพการศ กษาภายในท เป นว ธ ปฏ บ ต ท ด และให หน วยงานอ นไปใช ประโยชน และ (3) เพ อให บรรล เป าหมายตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม รายละเอ ยดการประช ม ด งกล าว สร ปเป นข นตอนได ด งน

7 4 7 ประโยชน ท ได ร บ 1. บ คลากรให ความร วมม อ กระต อร อร นในการดาเน นการประก นค ณภาพ และทางานเป นท ม 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ และม ส วนร วมในการ พ ฒนาค ณภาพมากข น 3. ม แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายในของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 4. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ผลการประเม นท พ ฒนาข นจากป ก อนท กต วบ งช จ ดเด นของก จกรรม 1. การแลกเปล ยนเร ยนร ตลอดจนการให ความร และท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน แก บ คลากรของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 2. การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวทางท ก อให เก ดแนวปฏ บ ต ท ด จากการดาเน นงานตามข นตอนข างต น บ คลากรสามารถอธ บายถ งหล กฐานของเกณฑ มาตรฐาน ท ร บผ ดชอบแต ละส วน ว เคราะห การด าเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) และบ งช ข อควรปร บปร งในแต ละต ว บ งช ได ด งน น เพ อพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ให ม ประส ทธ ภาพมากข น สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได เล อกข นตอนการดาเน นงานด งกล าวให เป นแนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน โดยพ จารณาท ละข อตามต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานท ได ร บ มอบหมายให ดาเน นการ ในป การศ กษา 2554

8 5 8 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 1. กระบวนการให ความร และท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรของ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ด าเน นการจ ดการประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา เพ อให ความร และท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา อย างต อเน องท กป โดยในป ท ผ านมาได จ ดประช ม เร อง แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ในการจ ดท า แผนพ ฒนาค ณภาพ เม อว นท 22 พฤษภาคม 2554 โดยม เป าหมายให ผลการด าเน นงานตามต วบ งช ม การพ ฒนาข นจากป ก อนท กต วบ งช และเพ อกาหนดแนวทางการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท เป นว ธ ปฏ บ ต ท ด และให หน วยงานอ นไปใช ประโยชน ได จากการด าเน นงานด งกล าวข างต น บ คลากรของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บการจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ ร วมก นว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง และแนวทางการด าเน นงานในแต ละต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานท ได ร บมอบหมาย ซ งสามารถนาความร ท ได ไปจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพ ตามข อเสนอแนะจากการประเม นค ณภาพภายใน เพ อให ผลการดาเน นงานพ ฒนาข นจาก ป ก อนท กต วบ งช 2. การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน เป นข นตอนการพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพการศ กษา ซ งเป นการน าผลการประเม นค ณภาพการศ กษาและข อเสนอแนะมาวางแผนเพ อพ ฒนา ค ณภาพ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพตามข อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยร วมก นว เคราะห ข อบ งช ท ต องปร บปร ง และก าหนด แนวทางการปร บปร งพ ฒนาเพ อให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ซ งสร ปเป นข นตอนได ด งน 2.1 ร วมก นอธ บายหล กฐานเอกสารอ างอ งของเกณฑ มาตรฐานท ได ร บมอบหมาย 2.2 ร วมก นว เคราะห การดาเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) 2.3 ร วมก นบ งช ข อควรปร บปร ง 2.4 จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในป การศ กษา 2554 โดยน า ผลการประเม นและข อเสนอแนะจากการประเม นในป การศ กษา 2553 มาวางแผนเพ อพ ฒนาค ณภาพ ซ ง ทาให ผลการประเม นพ ฒนาข นจากป ก อน ค อ บรรล เป าหมายท กต วบ งช ว ธ ปฏ บ ต ตามแนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ / กระบวนการ / แนวทางด าเน นงานท ได ด าเน นการตามหล ก PDCA)

9 วางแผน 96 แผนผ งกระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Procedure) กระบวนการปฏ บ ต งาน : ประก นค ณภาพ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบแต ละองค ประกอบ การวางแผนและควบค มค ณภาพ เจ าหน าท ฝ ายประก นค ณภาพ รองฯ ผอ.ว จ ย ผอ.ว จ ย เอกสาร ท เก ยวข อง จ ดควบค ม (Control item) ต วช ว ด (KPI) 1. แต งต งคณะกรรมการ 1. ความครบถ วนของ 1. ม ค ม อการประก น เร มต น ประก นค ณภาพ ต วช ว ด และเกณฑ การ ค ณภาพการศ กษาของ N N 2. ประกาศนโยบาย ประเม น สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แต งต งคณะกรรมการค ณภาพ จ ดทาประกาศนโยบายและ 3. ค ม อประก นค ณภาพ พ จารณา เร มต น แผนปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ จ ดทาค ม อประก นค ณภาพการศ กษา Y Y ดาเน นการ จ ดประช มดาหนดแนวทาง หร ออบรมสร างความร ความเข าใจใน เกณฑ การประก นค ณภาพ ต ดตามผลการดาเน นงาน/รวบรวมข อม ล N พ จารณา มอบหมายต วช ว ด/ผ ร บผ ดชอบ เร มต น ร บทราบและร บมอบต วช ว ด 1. บ นท กข อความ 2. แบบฟอร มต ดตาม 3. รายงานการประเม น ตนเอง 1. ต ดตามผลการ ดาเน นงานท กไตรมาส ตามต วช ว ดท ได ร บ มอบหมาย 2. ข อม ลม ความถ กต อง ครบถ วน 1. ร อยละของการต ดตาม ผลการดาเน นงาน จ ดทารายงานการประเม นตนเอง พ จารณา Y เผยแพร ลงนาม ตรวจ ประเม น ปร บปร ง จ ดทารายงานการประเม นตนเอง พ จารณา อน ม ต ร บการตรวจประเม นภายใน สร ปและทบทวนผลการดาเน นงาน นาผลการประเม นแจ งให คณะกรรมการประจาสถาบ นฯ และบ คลากรทราบ เพ อนาผล มาปร บปร งในป ถ ดไป ส นส ด 1. โครงการตรวจประเม น 2. รายงานการประเม น ตนเอง 1. ผลการตรวจประเม น 2. รายงานการประช ม 1. ม หล กฐานอ างอ งครบ ท กต วบ งช ตามรายงาน การประเม นตนเอง 1. นาข อเสนอแนะของ คณะกรรมการการ ตรวจประเม นมาพ ฒนา และปร บปร งโดยนามา ทบทวนแผนการ ดาเน นงานเพ อนามา ปฏ บ ต ในป ถ ดไป 1. ระด บความสาเร จของ ผลการประเม น ค ณภาพการศ กษา ภายในตามเป าหมาย 1. ระด บความสาเร จของ ระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพ ผ อน ม ต... ตาแหน ง ผ อานวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ว น/เด อน/ป... ต วช ว ด (KPI) ระบบกลไก การประก นค ณภาพ การศ กษา

10 10 7

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information