แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช"

Transcription

1 แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล มพ นธก จ 2 ด าน ด งน ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นการจ ดการ เร อง ด านการว จ ย ประเด นการจ ดการ เร อง 1. การกาหนดประเด นการจ ดการท สอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร ของสาขาว ชาศ กษาศาสตร ท ครอบคล มพ นธก จอย างน อย 2 ด าน ค อ ด านการผล ตบ ณฑ ต และ ด านการว จ ย จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนดครอบคล ม พ นธก จ 2 ด าน จานวน 2 ประเด น 2. การพ ฒนาและท กษะให แก บ คลากร กล มเป าหมาย โดยสอดคล องก บประเด นท กาหนด จานวนคณาจารย สาขาว ชาศ กษาศาสตร พ ฒนาและท กษะ ด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง ) ด านการว จ ย เร อง 1. คณาจารย สาขาว ชาศ กษาศาสตร อย างน อย ร อยละ 80 ได ร บ การพ ฒนาและท กษะด านการผล ตบ ณฑ ต 2.คณาจารย สาขาว ชาศ กษาศาสตร อย างน อย ร อยละ 80 ได ร บ การพ ฒนาและท กษะด านการว จ ย 3. การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตาม ประเด นท กาหนด และเผยแพร ไปส บ คลากร กล มเป าหมาย จานวนก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 2 ด าน ด งน ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นการจ ดการ เร อง ) ด านการว จ ย ประเด นการจ ดการ เร อง ก จกรรมด านการผล ตบ ณฑ ต 1 ก จกรรม ก จกรรมด านการว จ ย 1 ก จกรรม

2 2 เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป จานวนฐานท เป นแนวปฏ บ ต ท ด จานวนฐานด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง จานวนฐานด านด านการว จ ย เร อง 4. การรวบรวมตามประเด นท กาหนด ท งท ม อย ในต วบ คคลหร อแหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนว ปฏ บ ต ท ด มาจ ดเก บอย างเป นระบบ และเผยแพร เป น ลายล กษณ อ กษร ฐานด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง 1 ฐาน จานวนฐานด านด านการว จ ย เร อง 1 ฐาน 2. จานวนช องทางเผยแพร ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด จานวนช องทางเผยแพร ด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง จานวนช องทางเผยแพร ด านด านการว จ ย เร อง 5. การนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน จานวนการนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานของ คณาจารย สาขาว ชาศ กษาศาสตร จานวนการนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานด าน การผล ตบ ณฑ ต เร อง จานวนการนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานด าน การว จ ย เร อง จานวนช องทางเผยแพร ด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง 2 ช องทาง จานวนช องทางเผยแพร ด านด านการว จ ย เร อง 2 ช องทาง จานวนการนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานด านการ ผล ตบ ณฑ ต เร อง 1 เร อง จานวนการนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานด านการ ว จ ย เร อง 1 เร อง

3 3 ย ทธศาสตร ท 1 บ รณาการการจ ดการเข าก บระบบการทางานของสาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง 1. ประสานงานให คณะกรรมการจ ดการ ของสาขาว ชา จ ดทาแผน ย ทธศาสตร การจ ดการ 5 ป และแผนการจ ดการประจาป งบประมาณ 2555ท สอดคล องก บพ นธ ก จหล ก - ระด บสาขาว ชาดาเน นการให ฉบ บ 1 ครอบคล มพ นธก จด านผล ตบ ณฑ ต และด านว จ ย (1) 2. ค ดเล อกบ คลากรกล มเป าหมายท จะ พ ฒนาและท กษะ (2) คณะทางานจ ดการ กล ม 1 คณะทางานจ ดการ

4 4 ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาเคร อข ายการจ ดการท งภายในและภายนอก เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร อย างสร างสรรค 1. จ ดแลกเปล ยนเร ยนร โดยเช ญ บ คลากรภายใน หร อภายนอกท ม ผลงานด เด นตามประเด นท กาหนดมาถ ายทอด 2 ด าน ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นการจ ดการ เร อง การจ ดการเร ยนการสอน e-learning คร ง 1 ด านการว จ ย ประเด นการจ ดการ เร อง คร ง 2 (3) 2. จ ดต งช มชนน กปฏ บ ต และจ ดก จกรรม ท งภายในและภายนอกสาขาว ชา COP (4) 3. จ ดการประช มคณะทางานการจ ดการ ของสาขาเพ อสร างความ เข มแข งในการทางานร วมก นของ กรรมการเคร อข ายการจ ดการ (5) 4. เข าร วมก จกรรม KM DAY ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย (6) คณะทางานจ ดการ ก จกรรม 2 คณะทางานจ ดการ คร ง 8 คณะทางานจ ดการ คร ง 2 คณะทางานจ ดการ

5 5 ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาฐาน เพ อการแลกเปล ยนแบ งป นอย างย งย น 1 คณะทางานจ ดการของ สาขาว ชา ว เคราะห และส งเคราะห สร างฐาน ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด 2 ด าน ฐานด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง จานวนฐานด านด านการว จ ย เร อง (7) ฐาน ฐาน 1 1 คณะทางานจ ดการ 2. จ ดพ มพ เอกสาร และ ส อ อ เล กทรอน กส เพ อเผยแพร แนวปฏ บ ต ท ด จากการแลกเปล ยนเร ยนร ช องทาง 2 คณะทางานจ ดการ (8)

6 6 ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาการจ ดการของสาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อม งไปส ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 1. คณะทางานจ ดการของ สาขาว ชาส งเสร มให คณาจารย นา จากแนวปฏ บ ต ท ด ไปปร บใช ให เหมาะสมก บบร บทของหน วยงาน 2 ด าน การนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการ ปฏ บ ต งานด านการผล ตบ ณฑ ต เร อง การจ ดการเร ยนการสอน e-learning การนาแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการ ปฏ บ ต งานด านการว จ ย เร อง (9) 2. คณะทางานจ ดการของ สาขาว ชาดาเน นการต ดตามว ดผลตาม ประเด นและเป าหมายของการ จ ดการท สอดคล องก บแผนการ จ ดการประจาป ของสาขาว ชา รอบ 6, 9, และ 12 เด อน (10) เร อง เร อง 1 1 คณะทางานจ ดการ ฉบ บ 3 คณะทางานจ ดการ

7 7 3. คณะทางานจ ดการของ สาขาว ชาดาเน นการจ ดทารายงานผล การดาเน นงานจ ดการท สอดคล องก บแผนการจ ดการ ของสาขาว ชา รอบ 6, 9, และ 12 เด อน (11) 4. คณะทางานจ ดการของ สาขาว ชาประสานงานให สาขาว ชานา ผลการประเม นค ณภาพภายในมา ปร บปร งและพ ฒนาการดาเน นงานของ สาขาว ชา โดยใช การจ ดการเป น เคร องม อ (12) ฉบ บ 3 คณะทางานจ ดการ ประเด น 2 คณะทางานจ ดการ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให เป นองค กรแห งการเร ยนร 1. จ ดประช มทบทวนแผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2555 เพ อจ ดทาแผน ประจาป งบประมาณ 2556 (13) ฉบ บ 1 คณะทางานจ ดการ

8 8 A3 การต ดตามประเม นผล ก จกรรม / งาน หน วยว ด เกณฑ 1. ส งรายงานผลการดาเน นงาน เท ยบก บแผนจ ดการ รอบ 6, 9, และ 12 เด อน 2. สร ปผลการดาเน นงานจ ดการ ในภาพรวมของสาขาว ชา 3. ประช มเพ อทบทวนการดาเน นงาน จ ดการ เพ อจ ดทาแผนการ จ ดการ ป งบประมาณ พ.ศ คร ง 3 คณะทางานจ ดการ ฉบ บ 1 คณะทางานจ ดการ คร ง 1 คณะทางานจ ดการ

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ---------------------------------

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- (สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information