๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

Size: px
Start display at page:

Download "๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม"

Transcription

1 โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๑. ผ ร บผ ดชอบ งานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม ๓. ความสอดคล องก บย ทธศาสตร /ภารก จของหน วยงาน สอดคล องก บย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค ประเด นย ทธศาสตร ท ๑.๖ การประก นค ณภาพการศ กษา สอดคล องก บภารก จของหน วยงาน (โปรดระบ รายละเอ ยด) ๑) ร บผ ดชอบการศ กษา ค นคว า ว เคราะห เสนอแนะความค ดเห นเก ยวก บการด าเน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ๒) วางแผนงานประก นค ณภาพการศ กษาให เป นระบบ ๓) พ ฒนาและให การบร การงานประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยให ม ความก าวหน า และได มาตรฐาน ๔. หล กการและเหต ผล การประก นค ณภาพการศ กษาเป นส งส าค ญและจ าเป นท มหาว ทยาล ยต องด าเน นการ เน องจากประก น ค ณภาพการศ กษาเป นส งท จะสร างความม นใจ เช อม น ให ก บผ ท ม ส วนได ส วนเส ย ผ ใช บ ณฑ ต ผ ใช บร การและผ ท ม ส วนเก ยวข องก บมหาว ทยาล ย จากกรอบแนวค ดในการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ได ม การปร บเปล ยนต วบ งช และเกณฑ การประเม น ประกอบด วย ๓ ระด บ ค อ ๑)ระด บ หล กส ตร ๒)ระด บคณะว ชา ๓)ระด บสถานศ กษา ซ งในท กระด บจะต องด าเน นการจ ดให ม หน วยงานหร อ คณะกรรมการท ร บผ ดชอบการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาข น เพ อบร หารต ดตามการ ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ตลอดจนประสานหน วยงานภายนอกเพ อการจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ อ กท งในท กระด บจะต องด าเน นการพ ฒนาระบบกลไกประก นค ณภาพการศ กษาภายในโดยถ อเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา และม การควบค มค ณภาพให ได เป าหมาย ต ดตามตรวจสอบเพ อ สน บสน นส งเสร มให เก ดการพ ฒนาท ต อเน อง จากการเปล ยนแปลงด งกล าว มหาว ทยาล ยได ด าเน นการประเม นความร ความเข าใจก บบ คลากรภายใน สถาบ นอ ดมศ กษาต อเกณฑ การประเม นประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ พบว าบ คลากรสาย

2 หน า ๒ ว ชาการต องการให มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน จ ดอบรมให ความร ความเข าใจในต วบ งช และเกณฑ การประเม น ป การศ กษา ๒๕๕๗ เน องจากเป นการเร มต นประเม นในระด บหล กส ตรเป นป แรก และจะต องน าผลคะแนนใน ระด บหล กส ตรมาค านวณเพ อเป นผลคะแนนในระด บคณะว ชา และระด บมหาว ทยาล ยอ กด วย ด งน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ได ตระหน กถ งผลล พธ ด งกล าว จ งจ ดโครงการอบรมให ความร งาน ประก นค ณภาพการศ กษา ส าหร บบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน เพ อสร างความร ความเข าใจใน งานประก นค ณภาพการศ กษา ส งเสร มท กษะ แนวค ด และกระบวนการพ ฒนางานประก นค ณภาพให ด ย งข น ๕. ว ตถ ประสงค ๕.๑ เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ และท กษะในการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ๕.๒ เพ อสร างแนวปฏ บ ต ในกระบวนการงานประก นค ณภาพการศ กษาท ม มาตรฐานและท ศทางเด ยวก น ๖. สถานท ด าเน นการ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๗. ระยะเวลาการด าเน นการ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ๘. ว ทยากร ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร คณะกรรมการประเม นจาก สกอ. และคณะ ๙. เป าหมายของโครงการ ผ เข าร บการอบรม จ านวน ๒๐๐ คน แบ งได ด งน - อาจารย ประจ าหล กส ตร ๆ ละ ๒ คนท งหมด ๗๕ หล กส ตร = ๑๕๐ คน - หน วยงานสายสน บสน น หน วยละ ๒ คนท งหมด ๘ หน วยงาน = ๑๖ คน - ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย จ านวน ๓๐ คน - ส วนกลาง ๔ คน ๑๐. บรรยาย อภ ปราย และทดลองเช งปฏ บ ต

3 หน า ๓ ๑๑. แผนการด าเน นงานโครงการ ๑. ประช มคณะกรรมการและผ ท เก ยวข อง ๒. ประสานว ทยากร ๓. ขออน ม ต จ ดโครงการ ๔. จ ดท าเอกสารการอบรม ๕. ประชาส มพ นธ โครงการ ๖. ประสานขอรายช อผ เข าร วมการอบรม ๗. ด าเน นโครงการ ๘. สร ปผลโครงการ ระยะเวลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๑๓. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ๑) เช งปร มาณ ผ เข าร บการอบรมเป นไปตามเป าหมาย จ านวน ๒๐๐ คน ๒) เช งค ณภาพ ๑. ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ เกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๒. ผ เข าร บการอบรมม ท กษะในการท าหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ๓. ผ เข าร บการอบรมม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท ม มาตรฐาน ๑๔. การประเม นผลความส าเร จของโครงการ ว ธ การประเม นโดยใช แบบสอบถามผ เข าร วมโครงการ ซ งแบบสอบถามจะแบ งข อค าถามออกเป น ๓ ม ต ได แก ม ต ท ๑ ด านการน าไปใช ประโยชน ๑.๑ผ เข าร วมโครงการได น าความร ไปพ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานได อย างเก ดผลส มฤทธ ม ต ท ๒ ความร ความเข าใจของกล มเป าหมาย ๒.๑ ผ เข าร วมโครงการได ร บความร ความเข าใจร อยละ ๗๐ ม ต ท ๓ ด านความพ งพอใจของการจ ดโครงการ ๓.๑ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อการจ ดโครงการ ร อยละ ๗๐

4 ๑๕. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑๕.๑ คะแนนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส งข นกว าเด ม ๑๕.๒ บ คลากรม ความเข าใจในเกณฑ มาตรฐานงานประก นค ณภาพการศ กษามากข น ๑๕.๓ งานประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละหน วยงานเป นระบบกลไกมากข น ๑๕.๔ งานประก นค ณภาพการศ กษาม แนวปฏ บ ต และท ศทางเด ยวก น ๑๕.๕ เพ อส งเสร ม และสน บสน นให งานประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการ ปฏ บ ต งานประจ าของบ คลากร หน า ๔

5 หน า ๕ ก าหนดการ โครงการ อบรมให ความร งานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑-๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ว นพฤห สบด ท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบ ยน ๐๘.๓๐-๐๘-๔๕ น. พ ธ เป ดโครงการฯ ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. ทดสอบก อนอบรมฯ (Pre test) ๐๙-๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บหล กส ตร ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนว ปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณ ว เช ยร ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บหล กส ตร ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนว ปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณ ว เช ยร (ต อ) ว นศ กร ท ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บคณะ ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนวปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บมหาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๗ และ แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร ๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น. ทดสอบหล งอบรมฯ (Post test) ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น. พ ธ ป ดโครงการ หมายเหต อาหารว าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. ก าหนดการอาจม การเปล ยนแปลง

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information