ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นงาน งานธ รการ"

Transcription

1 ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

2 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช 1. ด าเน นการด านงานธ รการได รวดเร ว ถ กต อง ตามระเบ ยบและมาตรฐาน ท ก าหนด 2. ด าเน นการจ ดประช มได ครบถ วน ตามกระบวนการและมาตรฐานท ก าหนด 3. ด าเน นการประสานงานด านการ บร หารงานบ คคลถ กต อง ครบถ วน ตามกระบวนการ 4. ด าเน นการด านงานเลขาน การได ด วยความเร ยบร อย ถ กต อง ครบถ วนตาม ก าหนดงาน 5. ด าเน นการประสานงานด านการเง น งบประมาณ ถ กต อง ครบถ วน ตาม เวลาท ก าหนด 6. ด าเน นการประสานงานการจ ด ก จกรรมว นเด กด วยความเร ยบร อย ท นตามเวลา ป การศ กษา 2549 เป าหมาย ผล ผลการประเม น หมายเหต 95% บรรล เป าหมาย ร อยละ95 95% บรรล เป าหมาย 100% บรรล เป าหมาย 95% บรรล เป าหมาย ร อยละ 100 บรรล เป าหมาย บรรล เป าหมาย 7. ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ > ไม บรรล เป าหมาย

3 3 กระบวนการด าเน นงานตามตามภารก จและว ตถ ประสงค ตามระบบ PDCA-Par กระบวนการด าเน นงานตามภารก จและ ผลการประเม น ว ตถ ประสงค ม แผนการปฏ บ ต งานประจ าป ท ก าหนดก จกรรม ไว อย างช ดเจน หมายเหต ป ไม ม การประเม น 2 ด าเน นการได บรรล ตามแผน ม การประเม นผลความพ งพอใจในการด าเน นงาน น าผลการประเม นมาปร บปร งการปฏ บ ต งาน บ คลากรและหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วมใน การประเม นและเสนอแนะในการพ ฒนางาน สร ปผลการประเม นตนเอง

4 4 รายละเอ ยดผลการด าเน นการตามด ชน ช ว ดหล ก (KPIs) 1. งานธ รการ ด าเน นการเก ยวก บงานด านธ รการได รวดเร ว ถ กต อง ตามระเบ ยบและมาตรฐานท ก าหนดได ไม ต ากว า บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 2. งานธ รการ ด าเน นการจ ดประช มได ครบถ วนตามกระบวนการและมาตรฐานท ก าหนดได ไม น อยกว า ร อยละ95% บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 3. งานธ รการ ด าเน นการและประสานงานด านการบร หารงานบ คคลได ถ กต อง ครบถ วนตาม กระบวนการได บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 4. งานธ รการ ด าเน นการด านงานเลขาน การได ด วยความเร ยบร อย ถ กต อง ครบถ วนตามภารก จ และก าหนดงานได บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 5. งานธ รการ ด าเน นการและประสานงานด านการเง นงบประมาณ ถ กต อง ครบถ วนตามเวลาท ก าหนดได บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 6. งานธ รการ ด าเน นการประสานงานการจ ดก จกรรมว นเด กด วยความเร ยบร อยท นตามเวลาท ก าหนดได บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว 7. ม การส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การ โดยจ ดท าแบบสอบถามส ารวจความพ งพอใจของ บ คลากรท กหน วยงานในส งก ดส าน กงานอธ การบด พบว าค าเฉล ยระด บความพ งพอใจต อการให บร การท ก ด านและโดยรวมอย ในระด บด (ค าเฉล ย 3.31) ซ งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว จากข อม ลและผลการประเม นด งกล าว จะเห นว างานธ รการ กองบร การการศ กษา ด าเน นภารก จได บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดเก อบท กภารก จ ยกเว น ความพ งพอใจของผ ร บบร การของงานธ รการย งไม บรรล ตามเป าหมายท ก าหนด กล าวค อ ป จจ บ นงานธ รการม บ คลากรอย เพ ยง 2 อ ตรา ค อ 1. ต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป 7 ร บผ ดชอบในฐานะห วหน างาน เลขาน การผ อ านวยการกองบร การการศ กษา และร บผ ดชอบในฐานะผ ปฏ บ ต ภารก จงานธ รการประมาณ 90% ของงานท งหมด 2. ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป 3 ร บผ ดชอบในฐานะเลขาน การรองอธ การบด ฝ ายว ชาการและว เทศส มพ นธ ว ทยาเขต ป ตตาน และช วยภาระงานธ รการประมาณ 10% ด งน น จ งท าให การปฏ บ ต งาน การให บร การ ภายใต ข อจ าก ดตามก าล งท ม อย และเน องจากต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป 3 ซ งเป นอ ตราจ างม อ ตราการ เข า-ออกส ง ในรอบ 3 ป ท ผ านมาม ความถ 3 คร ง ห วหน างานต องร บภาระหน าท แทนจนกว าจะได ม ผ ผ าน การค ดเล อกเข ามาใหม ซ งจะต องใช ระยะเวลาตามกระบวนการค ดเล อกและต องใช เวลาในการเร ยนร งาน และสอนงานในช วงเร มต น จ งส งผลท าให ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การของงานธ รการไม บรรล ตาม เป าหมายท ก าหนดไว จากป ญหาด งกล าว ได ม การประช มปร กษาหาร อระหว างผ บร หารและห วหน างานภายในกอง บร การการศ กษา เพ อหาแนวทางการแก ป ญหา โดยการปร บโครงสร างระบบงานธ รการ เป นแบบรวมศ นย

5 5 โดยด าเน นการรวมภารก จธ รการของท กงานและผ ปฏ บ ต งาน ซ งเร มทดลองการปฏ บ ต งานต งแต เด อน มกราคม 2550 เมษายน 2550 ผลการทดลองการปฏ บ ต งานพบว าหน วยงานท ถ กด งเจ าหน าท มาไว ท ส วนกลางม อ ตราก าล งไม เพ ยงพอ ได ม การประช มห วหน างานเพ อแก ป ญหาปร บระบบการท างาน โดยให เจ าหน าท ธ รการท มาปฏ บ ต งานท กองบร การการศ กษา ไปปฏ บ ต งาน ณ หน วยงานเด มแต ระบบเอกสารย ง เป นแบบรวมศ นย โดยเจ าหน าท ธ รการแต ละงานร บผ ดชอบในภาระงานน น ๆ ในส วนของการด าเน นการประสานงานการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต ได เช ญท กคณะ/ หน วยงานประช มปร กษาหาร อการเตร ยมการจ ดก จกรรมโดยแต งต งคณะด าเน นการประกอบด วยผ บร หาร และเจ าหน าท ท เก ยวข องของแต ละคณะ/หน วยงานเป นคณะกรรมการและได ม การประเม นผลการจ ด ก จกรรมในภาพรวมจากผลการประเม นโดยรวมอย ในระด บด จ ดอ อน 1. เจ าหน าท ธ รการท กงานในกองบร การการศ กษา เป นอ ตราจ าง ม อ ตราการเข าออกส ง ส งผล กระทบต อการปฏ บ ต งานด านธ รการ 2. ห วหน างานหร อผ ท ท าหน าท ในการสอนงานและต องร บหน าท ในการท างานแทนท าให ไม สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดแข ง 1. บ คลากรม ความร ความสารถในภารก จท ร บผ ดชอบ ป จจ ยค กคาม - กลย ทธ /แผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยควรจ ดสรรอ ตรา เพ อเป นขว ญและก าล งใจและเพ มความม นใจ ความม นคงในหน าท การงาน เพ อลดอ ตราการเข าออกท ส งผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน

6 6 เอกสารสน บสน นการด าเน นงานด านงานธ รการ กองบร การการศ กษา เลขท ของเอกสาร ช อเอกสาร (1) 1. แผนปฏ บ ต งานประจ าป 2549 (2) 2. รายงานการประช มกองบร การการศ กษา คร งท 4/2549 (3) 3. รายงานการประช มกองบร การการศ กษา คร งท 5 (1/2550) (4) 4. มต ท ประช มกองบร การการศ กษา คร งท 5 (1/2550) (5) 5. ค าส งคณะกรรมการด าเน นการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต ป 2549 (6) 6. ผลการประเม นการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต ป 2549

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ แผน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เป นส วนงานส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาด านว ชาการ ม นโยบายให ท กฝ ายจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550

แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนปฏ บ ต ราชการกรมสรรพากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 1. บทน า ในป งบประมาณ 2550 กรมสรรพากรได ร บเป าหมายการจ ดเก บภาษ จ านวน 1,141,000 ล านบาท (ตามเอกสารงบประมาณ) ส งกว าผลการจ ดเก บภาษ ป งบประมาณ 2549

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน ----------------------------------- รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร

More information

แนวทางการบร หารความเส ยง หน วยงานสภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

แนวทางการบร หารความเส ยง หน วยงานสภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ หน า 27 หน า 29 ค าน า การจ ดท ารายงานการบร หารความเส ยงของ กองกลาง ส าน กงาน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารงานควบค มภายใน เพ อรายงานการบร หารความเส ยง ป ญหาอ ปสรรค

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information