การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

Size: px
Start display at page:

Download "การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ"

Transcription

1 ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง

2 ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน บาร ง คาส งแต งต งคณะกรรมการ ทาน บาร ง คาส งมอบหมายการปฏ บ ต หน าท ในกล มงาน กล มงาน กาหนด / ทบทวนว ตถ ประสงค ของ แผนการทาน บาร ง แผนกลย ทธ ด านการทาน บ าร ง ว ตถ ประสงค ของแผนการทาน บาร ง กล มงาน กาหนดนโยบายด านการทาน บ าร ง แผนกลย ทธ ด านการท าน บ าร ง นโยบายด านการท าน บ าร ง มหาว ทยาล ย ราชภ ฏศร สะ กล มงาน กาหนดกรอบการจ ดทาแผนการ ทาน บาร งประจาป งบประมาณ นโยบายด านการท าน บ าร ง มหาว ทยาล ย ราชภ ฏศร สะ ย ทธศาสตร และกลย ทธด าน ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 20

3 การทาน บาร ง กล มงาน กาหนดต วบ งช ความสาเร จของ แผนการทาน บาร งท สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของ แผนการทาน บาร ง ว ตถ ประสงค ของแผนการทาน บาร ง ต วช ว ดความส าเร จของการ ทาน บาร ง คณะ/สาน ก/หน วยงาน คณะ/สาน ก/หน วยงาน นาเสนอโครงการด านการทาน บ าร ง ผ าน กาหนดต วบ งช ความสาเร จของ โครงการ ข อเสนอโครงการด านการทาน บาร งประจาป งบประมาณ ข อเสนอโครงการด านการทาน บาร งประจาป งบประมาณ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏศร สะ พ จารณาโครงการและจ ดสรร งบประมาณ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏศร สะ บรรจ โครงการลงในแผนการทาน บาร ง ร างแผนปฏ บ ต การด านการ ทาน บาร ง กล นกรองแผนปฏ บ ต การด านการ ทาน บาร ง ร างแผนปฏ บ ต การด านการ ทาน บาร ง สภามหาว ทยาล ย อน ม ต แผนปฏ บ ต การด านการท าน บาร ง แผนปฏ บ ต การด านการทาน บาร ง สภา ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 21

4 มหาว ทยาล ย กาก บต ดตามการดาเน นงานให เป นไปตามแผน ระบบและกลไกลการกาก บ ต ดตามงานตามแผนการท าน บาร ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ ประเม นความสาเร จรายโครงการ เล มรายงานสร ปผลโครงการ ระบบและกลไกลการกาก บ ต ดตามงานตามแผนการท าน บาร ง ประเม นผลความสาเร จของแผน ตามต วบ งช ความส าเร จของแผน ท กรอบ 6 เด อน รายงานสร ปผลการประเม น ความส าเร จของแผนการทาน บาร ง สภามหาว ทยา นาเสนอผลการประเม น ต อสภามหาว ทยาล ย เพ อพ จารณาให ข อเสนอแนะ สภา มหาว ทยาล ย พ ฒนาปร บปร งแผนการทาน บาร ง รายงานสร ปข อเสนอและแนว ทางการพ ฒนาปร บปร งแผน และการดาเน นงานด านการ ทาน บาร ง ร างแผนปฏ บ ต การทาน บ าร ง กล มงานศ ลปะว ฒนธรรม เผยแพร ก จกรรม หร อโครงการด าน การทาน บาร งต อ สาธารณชน รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจาป ด านการท าน บาร ง หน งส อนาส งรายงานผลการ ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 22

5 ปฏ บ ต งานประจาป ส หน วยงาน ภายนอก รายละเอ ยดการปฏ บ ต งานตามข นตอน 1. ก าหนดผ ร บผ ดชอบภาระก จด านการท าน บ าร ง โดยจ ดท าร างค าส ง แต งต งคณะกรรมการท าน บ าร ง และ นาเสนอต อ เพ อเห นชอบ 2. คณะกรรมการท าน บ าร ง ด าเน นการประช มเพ อก าหนด / ทบทวน ว ตถ ประสงค ของแผนการทาน บาร งโดยการย ดแนวทางการด าเน นงาน จากแผนกลย ทธ ด านการทาน บาร ง ระยะ 4 ป 3. คณะกรรมการทาน บาร ง ด าเน นการประช มเพ อก าหนดนโยบายด าน การทาน บาร งร วมก น 4. คณะกรรมการท าน บ าร ง ก าหนดกรอบการจ ดท าแผนการท าน บ าร ง โดยการแปลงแผนกลย ทธ ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนะธรรม ให เป นร างแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการท าน บ าร ง 5. คณะกรรมการทาน บาร ง ร วมก นพ จารณาก าหนดต วบ งช ความส าเร จ ของแผนการท าน บ าร งสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการจ ดท า แผนการทาน บาร ง 6. คณะ/สาน ก/หน วยงาน นาเสนอขอเสนอโครงการด านการทาน บาร ง ท สอดคล องก บย ทธศาสตร และกลย ทธ ด านการท าน บ าร ง และ สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนการทาน บาร ง 7. คณะกรรมการท าน บ าร งพ จารณากล นกรองความเหมาะสมของ โครงการ ในกรณ ท ข อเสนอโครงการผ านการพ จารณา ให ผ ร บผ ดชอบโครงการ ดาเน นการกาหนดต วช ว ดความสาเร จของโครงการท งเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 23

6 8. คณะกรรมการทาน บาร งศ ลปว ฒธรรมพ จารณาจ ดสรรงบประมาณให แต ละโครงการ ท ผ านการพ จารณาตามความเหมาะสม และบรรจ โครงการท ผ านการพ จารณาลงใน ร างแผนปฏ บ ต การประจาป ด านการทาน บาร ง 9. น าเสนอร างแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการท าน บ าร งให คณะ กรรมการบร หาร พ จารณากล นกรองความเหมาะสม 10. น าเสนอร างแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ผ านการกล นกรองต อสภามหาว ทยาล ยเพ อ พ จารณาเห นชอบและอน ม ต แผนปฏ บ ต การประจาป ด านการทาน บาร ง 11. คณะกรรมการท าน บ าร ง ด าเน นการก าก บต ดตามให การด าเน นงาน ด านการท าน บ าร งให เป นไปตามแผนท ก าหนดโดยใช ระบบและกลไก ลการกาก บต ดตามการดาเน นงานตามแผนการทาน บาร ง 12. เม อดาเน นโครงการเสร จส น ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดท าเล มรายงานสร ปผลโครงการ และประเม นผลสาเร จของโครงการตามต วบ งช 13. คณะกรรมการท าน บ าร งศ ลปว ฒธรรม ด าเน นการประเม นผลความส าเร จของ แผนการทาน บาร งตามต วบ งช ความสาเร จของแผนท กรอบ 6 เด อน 14. น าเสนอผลการประเม นความส าเร จของแผนตามต วช ว ดรอบ 6 เด อนต อสภา มหาว ทยาล ยเพ อให ข อเสนอแนะต อการปฏ บ ต งาน 15. ร บข อเสนอแนะจากสภามหาว ทยาล ยมาด าเน นการพ ฒนาปร งการด าเน นงาน/ โครงการ/แผน 16. ดาเน นการจ ดทารายงานผลการปฏ บ ต การประจาป ด านการทาน บ าร ง และเผยแพร ส หน วยงานภายนอกและสาธารณะชน ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 24

7 ระบบและกลไกลการกาก บต ดตามงานตามแผนการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร ผ ร บผ ดชอบโครงการ วางแผนการดาเน นโครงการ เอกสารนาเสนอโครงการ หน งส อราชการขอความ ร วมม อก บหน วยงานภายนอก (ถ าม ) ต วช ว ดความส าเร จของ โครงการ ต วช ว ดความส าเร จของการบ ร ณาการก บรายว ชา (กรณ ม การบ รณาการก บการเร ยนการ สอน) มคอ. 3 (กรณ ม การบ รณาการ ก บการเร ยนการสอน) ผ ร บผ ดชอบโครงการ ดาเน นโครงการ / ประเม นผลสาเร จ / สร ปผล เล มรายงานสร ปผลโครงการ รายงานสร ปผลการประเม น ความส าเร จของโครงการตาม ต วช ว ดความส าเร จของ โครงการ รายงานสร ปผลการประเม น ความส าเร จของการบ รณาการ ก บรายว ชา (กรณ ม การบ รณา การก บการเร ยนการสอน) ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงาน นาเสนอผลการดาเน นโครงการ เอกสารประกอบการนาเสนอ o รายงานสร ปผลโครงการ o รายงานสร ปผลการ ประเม นความส าเร จของ โ ค ร ง ก า ร ต า ม ต ว ช ว ด ความสาเร จของโครงการ ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 25

8 ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร o รายงานสร ปผลการ ประเม นความส าเร จของ การบ รณาการก บรายว ชา (กรณ ม การบ รณาการก บ การเร ยนการสอน) รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการด านการท าน บ าร ง รอบ 6 เด อน กล นกรอง ผลการดาเน นงานด านการทาบ าร ง บาร งรอบ 6 เด อน ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ม สภามหาว ทยาล ย พ จารณา/เสนอแนะ ผลการดาเน นงานด านการทาบ าร ง บาร งรอบ 6 เด อน สภา มหาว ทยาล ย ผ ร บผ ดชอบโครงการ ปร บปร งการดาเน นโครงการตาม ข อเสนอแนะ ร างข อเสนอโครงการใน ป งบประมาณต อไป มคอ. 5 (กรณ ม การบ รณาการ ก บการเร ยนการสอน) ร าง มคอ. 3 (กรณ ม การบ รณา การก บการเร ยนการสอน) ค ม อการดาเน นงานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนะธรรม 26

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

การจ ดการความร KM เร อง

การจ ดการความร KM เร อง การจ ดการความร KM เร อง การปร บปร งหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2558 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม...... 2. หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน คำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน ------------------------------------------- เพ อให การบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information