แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต"

Transcription

1 แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาคณะฯระยะท 5 (พ.ศ ) จ านวนโครงการ/ก จกรรมตามแผนงานท ด าเน นการบรรล เป าหมายตามต วช ว ด บรรล ตามเป าหมาย อย างน อยร อยละ เพ อให คณะฯม แนวทางในการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนงานด านต าง ๆ ได แก ด านการเร ยนการสอน/การว จ ย/ท าน บ าร งฯ/การบร การว ชาการ 4. ความสอดคล องก บพ นธก จ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1.3 เพ อพ ฒนาอาจารย ด านการเร ยนการสอน ค ณว ฒ และต าแหน งว ชาการ 4.1 พ นธก จ ข อท เพ อพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านว ชาการ 4.2 ย ทธศาสตร ข อท เตร ยมความพร อมของบ คลากรส ประชาคมอาเซ ยน 3. แผนงาน ได แก คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ประกอบด วย 5. ความสอดคล องก บ พ นธก จ ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3.1 คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประธาน 5.1 พ นธก จ ข อท ผ ช วยคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กรรมการ 5.2 ย ทธศาสตร ข อท (อาจารย เกษม พลายแก ว) 5.3 เป าประสงค ข อท ผ ช วยคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กรรมการ 5.4 กลย ทธ ข อท (อาจารย ดร.ช ชวาลย ช างท า) ห วหน าสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร กรรมการ 3.5 ห วหน าสาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ กรรมการ 3.6 ห วหน าสาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ กรรมการ 3.7 ห วหน าสาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต กรรมการ 3.8 อาจารย อล ศรา พรายแก ว กรรมการและเลขาน การ 3.9 เลขาน การคณะ ฯ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

2 6. แนวทางการพ ฒนาในป การศ กษา 2556 ท มา แนวทางการพ ฒนาแผนงานป การศ กษา 2556 ก าหนดไว ในแผนงาน 6.1 จ ดอ อนจากประเม นแผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ป การศ กษา การสน บสน นให บ คลากรเข าร วมโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ 3 คร งต อคน ต อป ย งม ผลด าเน นการไม มากเท าท ควร 1. ส งเสร มและสน บสน น ให บ คลากรตระหน กและเห นความส าค ญของการเข า ร วมโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ 2. ในป การศ กษาถ ดไปโครงการ/ก จกรรมด านบร การว ชาการของคณะฯอาจจะ ม จ านวนลดลงด งน นควรม การทบทวนจ านวนคร งท บ คลากรต องเข าร วม บร การว ชาการต อป ต อคน 2. คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ พ จารณาประเม นผลแผนงานกลางป ท เสนอ โดยคณะกรรมการช ดต าง ๆ ค อนข างล าข าท าให ม ข อเสนอแนะไปย ง คณะกรรมการช ดต าง ๆ ในการปร บปร งก จกรรม/โครงการล าช าไปด วย 3. ควรก าหนดว นพ จารณาประเม นผลแผนงานกลางป ไว ในปฏ ท นก จกรรมของ คณะฯล วงหน า 6.2 ผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 (ระด บคณะว ชา) Page 2 of 8

3 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ล าด บ ของ เป าหมาย 1. ประช มคณะกรรมการ จ านวนคร ง 3 คร ง กก. ว ชาการฯ 2. จ ดท าแผนงานบร หารจ ดการ และพ ฒนาบ คลากร - ต นป - กลางป - 1 แผน - 1 แผน เลขาน การกก. บร หารจ ดการ 3. ประเม นผลตามแผนงานบร หาร จ ดการและพ ฒนาบ คลากร - กลางป - ปลายป - 1 แผน - 1 แผน เลขาน การกก. บร หารจ ดการ 4. จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2556 พร อมสร ป ประเม นผลร วมก บ คณะกรรมการช ดต าง ๆ รวมท ง เผยแพร แผนปฏ บ ต การฯไว ใน เว บไซต คณะฯ - แผนงานต นป - แผนงานกลางป - ประเม นแผนงานกลางป - ประเม นแผนงานปลายป -แผนปฏ บ ต การต นป -แผนปฏ บ ต การกลางป -สร ปประเม นแผนงาน กลางป -สร ปประเม นแผนงาน ปลายป - 1 ฉบ บ - 1ฉบ บ - 1ฉบ บ - 1 ฉบ บ กก.ว ชาการฯ Page 3 of 8

4 7. แผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ล าด บ ของ 5. ต ดตามและสร ปประเม นผลการ ด าเน นงานของป การศ กษา 2556 ตามต วช ว ดท ก าหนดไว ใน แผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) และเสนอต อ อธ การบด เป าหมาย จ านวนคร งท รายงาน 1 คร ง ผช.คณบด อ.เกษม/อ. ช ชวาลย 6. จ ดประช มบ คลากร จ านวนคร ง 2 คร ง กก. ว ชาการฯ 7. ว เคราะห อ ตราก าล งบ คลากร ป การศ กษา 2556 สร ปผลการว เคราะห ฯ 1 ฉบ บ คณบด /ผ ช วย เลข การ 8. ส ารวจความต องการของ รายงานสร ปผลส ารวจ 1 ฉบ บ ผ ช วยคณบด บ คลากรเก ยวก บด านการพ ฒนา (อ.เกษม/อ. ช ชวาลย ) ว ชาการ/ว จ ย/การเร ยนการสอน 9. จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรด าน ต าแหน งว ชาการและค ณว ฒ ปร ญญาเอก ป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากร ด านต าแหน ง ว ชาการและค ณว ฒ ปร ญญาเอก การพ ฒนาบ คลากรใหม 10. ปฐมน เทศบ คลากรใหม จ านวนบ คลากรใหม ท ได ร บการปฐมน เทศ 1 ฉบ บ ร อยละ 100 คณบด /ผ ท ได ร บ มอบหมาย Page 4 of 8

5 7. แผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ล าด บ ของ เป าหมาย 11. จ ดพ เล ยงด แลและให ค าแนะน า จ านวนบ คลากรใหม แก บ คลากรใหม ท ม พ เล ยง การพ ฒนาบ คลากรด านท กษะการเร ยนการสอน/การว ดผล/จ ตว ญญาณความเป นคร 12. โครงการเสร มสร างท กษะการ พ ฒนา E-Learning ร อยละ 80 เพ อการเร ยนการสอนออนไลน 13. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ท พ ฒนาและเสร มสร างจ ต ว ญญาณความเป นคร 14. ท าความเข าใจเก ยวก บ จรรยาบรรณและเผยแพร จรรยาบรรณบ คลากรทาง ทางเว บไซต ผ เข าร วมโครงการฯ -พ งพอใจต อการจ ด โครงการฯ อย างน อย ระด บมากข นไป -สามารถน าความร ท ได ร บไปพ ฒนาการ เร ยนการสอนแบบ E-learning ได ด วย ตนเองอย างน อยระด บ ปานกลางข นไป Page 5 of 8 ร อยละ 100 คณบด / ห วหน าสาขา ร อยละ 80 คณบด / ผ ช วยคณบด (อ.เกษม) จ านวนโครงการ 1 โครงการ ห วหน าสาขา MA / PS จ านวนบ คลากร ท ร บทราบ จรรยาบรรรณ ร อยละ 100 ผ ช วยคณบด (อ.ช ชวาลย )

6 7. แผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ล าด บ ของ 15. โครงการพ ฒนาท กษะการ ปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การ ส าหร บคณาจารย /เจ าหน าท 16. ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด าน การประก นค ณภาพการศ กษา ก บเคร อข ายสถาบ นการศ กษา อ น 17. รวบรวมจ านวนอาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นท เข าร วม ประช ม/อบรม/ส มมนาท จ ดโดย หน วยงานภายนอกและภายใน รายงานผลต อคณะกรรมการ ว ชาการประจ าคณะฯ ผ เข าร วมโครงการ ได ร บความร และ ท กษะด านการ ปฏ บ ต งานใน ห องปฏ บ ต การ อย างน อยระด บมาก - ผ เข าร วมโครงการ ได ร บทราบแนว ปฏ บ ต ท ด ในการ ท างานด านการ ประก นค ณภาพ การศ กษา เป าหมาย ร อยละ 80 ผ ช วยคณบด (อ.เกษม)/ ห วหน าสาขาPS ร อยละ 80 ผช.คณบด (อ.เกษม) / ประธาน ประก น ค ณภาพ การศ กษา จ านวนคร ง 1 คร ง เลขาน การ/ ผ ช วย เลขาน การ Page 6 of 8

7 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ล าด บ ของ 18. ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานของบ คลากรผ าน รายงานการประเม นตนเอง (portfolio) 19. รวบรวมจ านวนบ คลากร ท เข าร วมก จกรรมบร การ ว ชาการในป การศ กษา 2556 และรายงานผลต อ คณะกรรมการว ชาการประจ า คณะฯ 20. รวบรวมจ านวนบ คลากรท เข า ร วมก จกรรมท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมท จ ดภายในและ ภายนอกคณะฯเสนอต อ คณะกรรมการว ชาการประจ า คณะฯ จ านวนรายงาน ประเม นตนเองของ บ คลากร 21. จ ดก จกรรมคณบด พบบ คลากร จ านวนบ คลากร ท พบคณบด เป าหมาย ร อยละ 100 คณบด / ห วหน า สาขาว ชา จ านวนคร ง 1 คร ง เลขาน การ/ ผ ช วย เลขาน การ จ านวนคร ง 1 คร ง เลขาน การ/ ผ ช วย เลขาน การ ร อยละ 90 กก. ว ชาการฯ Page 7 of 8

8 7. แผนงานบร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร (ต อ) ล าด บ ของ 22. จ ดให บ คลากรได ประเม นผล การด าเน นงานของผ บร หาร ของคณะฯ จ านวนบ คลากรท ได ใช ส ทธ ในการประเม น ผ บร หาร เป าหมาย ร อยละ 100 กก.ว ชาการฯ (ผ ช วยคณบด ) เตร ยมความพร อมของบ คลากรเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 23. โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษ ส าหร บบ คลากร บ คลากรท เข าร วม โครงการม ความร ใน ภาษาอ งกฤษเพ มข น ค าเฉล ย 3.51 กก. ว ชาการฯ 24. เผยแพร ความร ด าน ภาษาอ งกฤษ / ภาษาจ น / ภาษาประชาคมอาเซ ยนไว ใน เว บไซต คณะฯ 25. เผยแพร ความร เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยนแก บ คลากร ผ านเว บไซต ความร เก ยวก บ ภาษาอ งกฤษ บนเว บไซต ความร เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยนบน เว บไซต อย างน อย 2 ภาษา อย างน อย 5 เร อง ผ ช วยคณบด (อ.เกษม) กก. ว ชาการฯ Page 8 of 8

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ

รายงานผลการด าเน นโครงการ รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร 2.1.1 รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 แผนการจ ดการ คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 คำนำ กระบวนการจ ดการเป นหน งในกระบวนการพ ฒนางานโดยการนาท ช ดแจ งหร อท ม อย ในต วบ คคลมาเข าส กระบวนการ ซ งคณะเกษตรและช วภาพได กาหนดประเด

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 กองบ คลากร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 4. ผ ร บผ ดชอบ

แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 กองบ คลากร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 4. ผ ร บผ ดชอบ 1. ช อแผนงาน พ ฒนาบ คลากรด านการบร หารทร พยากร กองทร พยากร โทร.1448 1142 1143 1118 1166 5. ความสอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 2.1 สงเสร มและพ ฒนาท กษะความร ความสามารถด านการบร หารงานของบ

More information