ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556"

Transcription

1

2 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต ของโอกาสท องค กรจะเส ยหาย เพ อจะลดระด บ ความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท เก ดข นอย ในระด บท องค กรยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได ม การแต งต งคณะกรรมการวางระบบบร หาร ความเส ยง เพ อวางระบบการบร หารความเส ยงโดยม การทบทวนระบบและกลไกของแผนบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ป งบประมาณ 2555 เป นแนวทางการพ ฒนาแผนผ บร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

3 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 2 แผนการบร หารความเส ยงด านกลย ทธ 4 - การระบ ความเส ยง 5 - การประเม นความเส ยง 6 - การประเม นมาตรการควบค ม 7 - แผนบร หารความเส ยง 8 แผนการบร หารความเส ยงด านการด าเน นการ 9 - การระบ ความเส ยง 10 - การประเม นความเส ยง 11 - การประเม นมาตรการควบค ม 12 - แผนบร หารความเส ยง 13 แผนการบร หารความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 15 - การระบ ความเส ยง 16 - การประเม นความเส ยง 17 - การประเม นมาตรการควบค ม 18 - แผนบร หารความเส ยง 19 ภาคผนวก 20 - ค าส งคณะกรรมการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 21

4 แผนการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

5 บทสร ปผ บร หาร คณะคร ศาสตร ได น าหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ ซ งท าให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ได มาตรฐาน ม ระบบการจ ดการท ม ค ณภาพ เพ อการพ ฒนางานท ม ประส ทธ ภาพ ท งน ได น าระบบการบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารศ กษา เพ อป องก นและลดม ลเหต ของโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย การด าเน นการจ ดการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ได ด าเน นตามนโยบายของคณะกรรมการวางระบบบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย และด าเน นการ ตามค ม อบร หารความเส ยงของมหาว ทยาล ย โดยก าหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง การระบ ความเส ยงต างๆ การประเม นความเส ยง และกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บ แต ละความเส ยง โดยในป งบประมาณ 2556 คณะกรรมการวางระบบบร หารความเส ยง ได วางกรอบการบร หารความเส ยงไว 8 ด าน ด งน 1. ความเส ยงด านสว สด การในช ว ตและทร พย ส นซ งครอบคล มในประเด นท เก ดจากเหต การณ ภายนอก 2. ความเส ยงด านการเง นและงบประมาณ 3. ความเส ยงด านกลย ทธ 4. ความเส ยงด านการด าเน นงาน ซ งครอบคล มในประเด น - ความเส ยงของกระบวนการบร หารหล กส ตร - ความเส ยงของการบร หารงานว จ ย - ความเส ยงจากระบบงาน - ความเส ยงของระบบการให บร การ ท งต ออาจารย และน กศ กษา 5. ความเส ยงด านการปฏ บ ต และไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายหร อระเบ ยบ 6. ความเส ยงด านนโยบายการก าก บสถาบ นอ ดมศ กษาท ด ซ งครอบคล มตามหล กธรรมาภ บาล 7. ความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 8. ความเส ยงด านบ คลากร โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของอาจารย และบ คลากร 2

6 ความเส ยง 8 ด านด งกล าว คณะกรรมการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร ได ม การว เคราะห และจ ดล าด บความเส ยงโดยพ จารณาจากการประเม นโอกาส ท จะเก ดความเส ยงและความร นแรงของผลกระทบจากการบร หารความเส ยง จากการประเม นความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ างบประมาณ พ.ศ พบว า ม ความเส ยง 3 ด าน 5 ประเด นความเส ยง ด งน 1. ความเส ยงด านกลย ทธ ได แก แผนกลย ทธ ไม เป นป จจ บ นและท นสม ย 2. ความเส ยงด านการด าเน นงาน ได แก 1. ส ดส วนของอาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ 2. อาจารย ม ผลงานว จ ยและงานพ ฒนานว ตกรรมน อย 3. กระบวนการสร างเคร อข าย ความร วมม อระหว างศ ษย เก าก บคณะคร ศาสตร ย งไม เป นระบบท ช ดเจน 3. ความเส ยงด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ได แก อาจารย และบ คลากรย งขาดท กษะในการจ ดท า e-portfolio 3

7 แผนการบร หารความเส ยงด านกลย ทธ 4

8 ตารางท 1 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. พ ฒนาแผนกลย ทธ ของคณะคร ศาสตร เพ อว เคราะห และปร บแผนกลย ทธ ให สอดคล องก บบร บทและสภาพท เป นอย ป จจ บ น แผนกลย ทธ ไม เป นป จจ บ นและท นสม ย แผนกลย ทธ เป นแผนท ก าหนดไว ในระยะยาว ต งแต ป 2552 และม ก าหนดระยะเวลาส นส ด ในป 2556 ซ งข อม ลของแผนบางส วนต องปร บ ให เป นป จจ บ น 5

9 ตารางท 2 การประเม นความเส ยง ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง ล าด บ ความเส ยง 1. พ ฒนาแผนกลย ทธ ของ คณะคร ศาสตร เพ อว เคราะห และปร บแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บ บร บทและสภาพท เป นอย ป จจ บ น แผนกลย ทธ ไม เป นป จจ บ นและ ท นสม ย แผนกลย ทธ เป นแผนท ก าหนดไว ในระยะยาว ต งแต ป 2552 และม ก าหนดระยะเวลาส นส ดในป 2556 ซ งข อม ลของแผนบางส วน ต องปร บให เป นป จจ บ น ส ง (4) ปานกลาง (4) ปานกลาง 3 6

10 ตารางท 3 การประเม นมาตรการควบค ม ด านกลย ทธ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. พ ฒนาแผนกลย ทธ ของคณะคร ศาสตร ป จจ ยเส ยง แผนกลย ทธ เป นแผนท ก าหนดไว ในระยะยาว ต งแต ป 2552 และม ก าหนดระยะเวลาส นส ดในป 2556 ซ ง ข อม ลของแผนบางส วนต องปร บให เป นป จจ บ น การควบค มท ควรจะม (2) 1. คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานคณะว เคราะห และปร บแผนกลย ทธ ให สอดคล องก บบร บทและสภาพ ท เป นป จจ บ น การควบค มท ม อย แล ว (3)? (ม แต ย งไม สมบ รณ ) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4)? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ ) เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ 7

11 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด านกลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และ ว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) การว เคราะห และจ ดท า แผนกลย ทธ ให สอดคล อง ก บบร บทและสภาพท เป นอย ป จจ บ น ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) พ ฒนาแผนกลย ทธ ของคณะคร ศาสตร ว ตถ ประสงค เพ อว เคราะห และปร บ แผนกลย ทธ ให สอดคล อง ก บบร บทและสภาพท เป นอย ป จจ บ น ความเส ยงท ย ง เหล ออย (3) บ คลากรของคณะย งไม ม ส วนร วมว เคราะห และปร บแผนกลย ทธ ให สอดคล องก บบร บท และสภาพท เป น ป จจ บ น ป จจ ยความเส ยง (4) แผนกลย ทธ เป นแผนท ก าหนดไว ในระยะยาว ต งแต ป 2552 และม ก าหนดระยะเวลาส นส ด ในป 2556 ซ งข อม ลของ แผนบางส วนต องปร บให เป นป จจ บ น การจ ดการความเส ยง (5) จ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การเพ อจ ดท า แผนกลย ทธ โดยให บ คลากรท กคนม ส วน ร วม ก าหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก.ย ฝ ายบร หาร และฝ ายแผนกลย ทธ คณะคร ศาสตร หมายเหต (7) 8

12 แผนการบร หารความเส ยงด านการด าเน นการ 9

13 ตารางท 1 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านการด าเน นการ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. พ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร 1.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ผ สอนในการ จ ดก จกรรมการเร ยนสอน และสร างองค ความร ใหม ๆ ให ใกล เค ยงก บกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ 1.2 เพ อพ ฒนาอาจารย ผ สอนของคณะคร ศาสตร ให ม ว ฒ ทางการศ กษาและผลงานทางว ชาการ เพ มมากข น ส ดส วนของอาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ส ดส วนของอาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ท าให ม ผลต อ การบร หารจ ดการและการพ ฒนาหล กส ตร 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม เพ อสร างองค ความร และน าไปประย กต ใช ในการว จ ย และการพ ฒนานว ตกรรมในการ พ ฒนาการจ ดการศ กษา ผลงานว จ ยและงานพ ฒนานว ตกรรมของ อาจารย ย งม น อย การให ความส าค ญและประส ทธ ภาพ ในการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของอาจารย ย งม น อย 3. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนาบ ณฑ ต เพ อส งเสร มสน บสน นให ศ ษย เก าม ส วนร วม ในการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต กระบวนการสร างเคร อข ายความร วมม อ ระหว างศ ษย เก าก บคณะย งไม เป นร ปธรรม การต ดต อประสานงานและการสร างเคร อข าย ความร วมม อของศ ษย เก าย งไม เป นระบบท ช ดเจน 10

14 ตารางท 2 การประเม นความเส ยง ด านการด าเน นการ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง ล าด บ ความเส ยง 1. พ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร 1.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพ อาจารย ผ สอนในการจ ด ก จกรรมการเร ยนสอน และ สร างองค ความร ใหม ๆ ให ใกล เค ยงก บกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ 2. เพ อพ ฒนาอาจารย ผ สอน ของคณะคร ศาสตร ให ม ว ฒ ทางการศ กษาและผลงานทาง ว ชาการเพ มมากข น 1.1 ส ดส วนของอาจารย ผ สอน ย งไม เป นไปตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ 1.2 ค ณว ฒ ทางการศ กษาใน ระด บด ษฎ บ ณฑ ตและต าแหน ง ทางว ชาการในระด บท ส งข น 1.1 ค ณว ฒ ทางการศ กษาและ ต าแหน งทางว ชาการของอาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ท ก าหนด ส ง (4) ส ง (4) ส ง 1 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม 2.1 เพ อสร างองค ความร และ น าไปประย กต ใช ในการจ ด การศ กษา 3. ศ ษย เก าม ส วนร วม ในการพ ฒนาบ ณฑ ต 3.1 เพ อส งเสร มสน บสน นให ศ ษย เก าม ส วนร วมในการ พ ฒนาบ ณฑ ต 2.1 ผลงานว จ ยและงานพ ฒนา นว ตกรรมของอาจารย ย งม น อย 3.1 กระบวนการสร าง เคร อข ายความร วมม อระหว าง ศ ษย เก าก บคณะย งไม เป นระบบ ท ช ดเจน 2.1 การให ความส าค ญและ ประส ทธ ภาพในการว จ ยและ พ ฒนานว ตกรรมของอาจารย ย งม น อย 3.1 การต ดต อประสานงานและ การสร างเคร อข ายความร วมม อ ของศ ษย เก าย งไม เป นระบบท ช ดเจน ส ง (4) ปานกลาง (3) ส ง (4) ปานกลาง (3) ส ง 2 น อย 5 11

15 ตารางท 3 การประเม นมาตรการควบค ม ด านการด าเน นการ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. พ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร ป จจ ยเส ยง ส ดส วนของอาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ท าให ม ผลต อการบร หารจ ดการและ การพ ฒนาหล กส ตร 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม ป จจ ยเส ยง การให ความส าค ญและประส ทธ ภาพในการว จ ยและ พ ฒนานว ตกรรมของอาจารย ย งม น อย การควบค มท ควรจะม (2) 1.1 จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรท ช ดเจนและสอดคล องก บ กรอบมาตรฐานค ณว ฒ 1.2 จ ดท าโครงการพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณว ฒ ทาง การศ กษาและผลงานทางว ชาการท ส งข น 2.1 สน บสน นและสร างขว ญก าล งใจในการท าว จ ย และการพ ฒนานว ตกรรม 2.2 ก าหนดให ผลงานว จ ยและการพ ฒนานว ตกรรมเป น ส วนส าค ญในการพ จารณาประเม นผลการปฏ บ ต งาน การควบค มท ม อย แล ว (3)? (ม แต ย งไม สมบ รณ ) (ม ) (ม )? (ม แต ย งไม สมบ รณ ) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4)? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ )? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ )? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ )? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ ) 3. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต ป จจ ยเส ยง การต ดต อประสานงานและการสร างเคร อข าย ความร วมม อของศ ษย เก าย งไม เป นระบบท ช ดเจน 3.1 จ ดก จกรรมการสร างเคร อข ายก จการน กศ กษาและ ศ ษย เก า เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ? (ม แต ย งไม สมบ รณ )? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ ) 12

16 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด านการด าเน นการ โครงการ/ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ/ก จกรรม (1) 1. โครงการพ ฒนา บ คลากรคณะคร ศาสตร ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) 1. พ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพ อาจารย ผ สอนในการจ ด ก จกรรมการเร ยนสอน และ สร างองค ความร ใหม ๆ ให ใกล เค ยงก บกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ 2. เพ อพ ฒนาอาจารย ผ สอน ของคณะคร ศาสตร ให ม ว ฒ ทางการศ กษาและผลงาน ทางว ชาการเพ มมากข น ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) 1.1 ส ดส วนของอาจารย ผ สอน ย งไม เป นไปตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ท าให ม ผลต อ การบร หารจ ดการและการ พ ฒนาหล กส ตรให เป นท ยอมร บ ป จจ ยความเส ยง (4) 1.1 ค ณว ฒ ทางการศ กษาและ ต าแหน งทางว ชาการของ อาจารย ผ สอนย งไม เป นไปตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ท ก าหนด การจ ดการความเส ยง (5) 1.1 จ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากรให สอดคล องก บ กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ก าหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก.ย ฝ ายบร หาร คณะคร ศาสตร หมายเหต (7) 13

17 แผนการบร หารความเส ยง คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด านการด าเน นการ (ต อ) โครงการ/ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) 2. โครงการพ ฒนาการ ว จ ยและนว ตกรรมทาง การศ กษา 3. จ ดก จกรรมการสร าง เคร อข ายก จการ น กศ กษาและศ ษย เก า ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาให อาจารย คณะ คร ศาสตร ม ผลงานว จ ยและ งานนว ตกรรมเพ มมากข น ศ ษย เก าม ส วนร วม ในการพ ฒนาบ ณฑ ต ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มสน บสน นให ศ ษย เก าม ส วนร วมในการ พ ฒนาบ ณฑ ต ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) ผลงานว จ ยและงานพ ฒนา นว ตกรรมของอาจารย คณะคร ศาสตร ย งม น อย กระบวนการสร างเคร อข าย ความร วมม อระหว างศ ษย เก า ท เป นร ปธรรม ป จจ ยความเส ยง (4) การให ความส าค ญและ ประส ทธ ภาพในการว จ ยและ พ ฒนานว ตกรรมของอาจารย ย งม น อย การต ดต อประสานงานและการ สร างเคร อข ายความร วมม อของ ศ ษย เก าย งไม เป นระบบท ช ดเจน การจ ดการความเส ยง (5) 2.1 ส งเสร มและสน บสน น การท าว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรม 2.2 ก าหนดให ผลงานว จ ย และการพ ฒนานว ตกรรม เป นส วนส าค ญในการ พ จารณาประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน จ ดก จกรรมการสร าง เคร อข ายก จการน กศ กษา และศ ษย เก า ก าหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก นยายน 2557 ฝ ายว จ ยฯ คณะคร ศาสตร 30 ก นยายน 2557 ฝ ายก จการน กศ กษา ของคณะ/หล กส ตรฯ หมายเหต (7) 14

18 แผนการบร หารความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ 15

19 ตารางท 1 การระบ ความเส ยง และป จจ ยเส ยง ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. จ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศบ คลากรให เป น ป จจ บ นและท นสม ย เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศของ บ คลากรด วยการจ ดท า e-portfolio ให สามารถใช ในการบร หารงานและการประก น ค ณภาพได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าฐานข อม ลด วย e-portfolio ของอาจารย และบ คลากรย งม น อย อาจารย และบ คลากรย งขาดท กษะ และการให ความส าค ญในการจ ดท า e-portfolio 16

20 ตารางท 2 การประเม นความเส ยง ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ ระด บ ความเส ยง ล าด บ ความเส ยง อาจารย และบ คลากรย งขาด ส ง ปานกลาง น อย 4 (4) (3) 1. จ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศบ คลากรให เป น ป จจ บ นและท นสม ย เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศของบ คลากรด วย การจ ดท า e-portfolio ให สามารถใช ในการบร หารงาน และการประก นค ณภาพได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าฐานข อม ลด วย e-portfolio ของอาจารย และบ คลากรย งม น อย ท กษะและการให ความส าค ญ ในการจ ดท า e-portfolio 17

21 ตารางท 3 การประเม นมาตรการควบค ม ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ข นตอนหล ก / ป จจ ยเส ยง (1) 1. จ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศบ คลากรให เป นป จจ บ น และท นสม ย ป จจ ยเส ยง อาจารย และบ คลากรย งขาดท กษะและการให ความส าค ญในการจ ดท า e-portfolio การควบค มท ควรจะม (2) 1.1 สน บสน นและส ารวจความต องการในการฝ กอบรม และการอ านวยความสะดวกในการจ ดท า e-portfolio 1.2 ก าหนดให ใช e-portfolio ในการพ จารณา ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร การควบค มท ม อย แล ว (3)? (ม แต ย งไม สมบ รณ ) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล ว ว าได ผลหร อไม (4)? (ได ผลบ างแต ย งไม สมบ รณ ) เคร องหมายท ระบ ในช อง (3) = ม = ไม ม? = ม แต ไม สมบ รณ เคร องหมายท ระบ ในช อง (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ 18

22 แผนการบร หารความเส ยงคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการ/ก จกรรม และ ว ตถ ประสงค โครงการ / ก จกรรม (1) 1. จ ดท าฐานข อม ล สารสนเทศบ คลากรให เป นป จจ บ นและท นสม ย ข นตอนหล กและ ว ตถ ประสงค (2) จ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศ บ คลากรให เป นป จจ บ นและ ท นสม ย ว ตถ ประสงค เพ อให ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศของบ คลากร ด วยการจ ดท า e-portfolio ให สามารถ ใช ในการบร หารงานและ การประก นค ณภาพได อย าง ม ประส ทธ ภาพ ความเส ยงท ย งเหล ออย (3) การจ ดท า e-portfolio ของบ คลากรย งม น อย ป จจ ยความเส ยง (4) อาจารย และบ คลากร ย งขาดท กษะและการ ให ความส าค ญในการ จ ดท า e-portfolio การจ ดการความเส ยง (5) 1.1 สน บสน นและส ารวจ ความต องการในการ ฝ กอบรมและการอ านวย ความสะดวกในการจ ดท า e-portfolio 1.2 ก าหนดให ใช e-portfolio ในการ พ จารณาประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร ก าหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก นยายน 2557 ฝ ายบร หาร และศ นย นว ตกรรม คณะคร ศาสตร หมายเหต (7) 19

23 ภาคผนวก 20

24

25

26

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information