แผนการจ ดการความร ป สาขาบร หารการศ กษา Show and share

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share"

Transcription

1 แผนการป Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร 2. ก จกรรมท 2 การสร างและ แสวงหา 2.1 การประช ม Focus Group เพ อวางแผนก จกรรมข นตอน การแสวงหาเพ อพ ฒนา กระบวนการ 3. ก จกรรมท 3 การ ให เป นระบบ 3.1 การประมวลและกล นกรอง - จ ดการอบรมส มมนา บรรยายพ เศษเก ยวก บการ -ก าหนดขอบเขตและ เป าหมายการ ของคณะ -แบ งแยกประเภทและ รวบรวมภายในคณะ ก.ค. 55 ส.ค ม การจ ดก จกรรมอบรม ส มมนาในเร องการจ ดการ -ม การก าหนดขอบเขต การของ คณะ ส.ค. 55 -ฐานข อม ลท ให ทางด านการ บ คลากรภายในคณะ ท กระด บได ร บการ อบรม -คณะได ก าหนด ขอบเขตของการ -คณะได ก าหนด เป าหมายของการ ท ช ดเจน -ม ฐานข อม ลหร อ Web site ท ให ทางด านการจ ดการ -อาจารย และน กศ กษา -คณะ เคร องม อ อ ปกรณ -บ คลากร ภายในคณะ -แผนการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

2 ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 4. ก จกรรมท 4 การประมวลและ กล นกรอง 4.1 ม Web site องค 4.2 ด านว จ ย ( ม Blog ) 5. ก จกรรมท 5 การเข าถ ง 5.1 ก าหนดแหล งส อ นว ตกรรมเพ อเข าถ งงาน ด านว จ ย 5.2 ส งเสร มก จกรรมการจ ดการ งานว จ ยของอาจารย และ น กศ กษา 6. ก จกรรมท 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 6.1 รายงานประเม นผล 6.2 จ ดเวท เสวนาแลกเปล ยน เร ยนร งานด านว จ ย 7. ก จกรรมท 7 การเร ยนร 7.1 โครงการฝ กอบรมและ พ ฒนาอาจารย และองค การใน การจ ดการเร ยนร ด านงานว จ ย -คล ง -Web site การ -จ ดท า Web site หร อบอร ด ประชาส มพ นธ ด าน การว จ ย -จ ดเวท แลกเปล ยน และจ ดน ทรรศการ -การฝ กอบรม ให ก บ ท มและบ คลากรภายใน คณะและบ คลากรจาก ภายนอกสาขาบร หาร การศ กษาในเร องการจ ดการ ก.ย. 55 -ม คล งประจ าคณะ -ม Web site การจ ดการ คณะ -จ านวนผ เข าร วมแสดง ความค ดเห นใน Blog ต.ค. 55 -Web site ระบบบร หาร -เวท การเสวนากล ม -การแลกเปล ยนเร ยนร พ.ย. 55 -เอกสาร/วารสาร/ข าวสาร ท ใช ในการเผยแพร และ ให -เวท เสวนากล ม พ.ย. 55 -ม การฝ กอบรมเร องการ ให ก บ Team และบ คลากร ภายในคณะ -ม ค ม อการจ ดการ ภายในคณะม Web site การจ ดการ ของคณะ -ม Wet site ระบบ บร หาร -ม เอกสาร/วารสาร ข าวสารท ใช ในการ เผยแพร และให - Team และ บ คลากรภายในคณะ และภายนอกคณะใน เร องการ เคร องม อ อ ปกรณ -เอกสาร ต างๆ Computer Printer - Team / บ คลากรภายใน คณะและ ภายนอกคณะ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

3 แบบฟอร ม 2 แผนการ ( Action Plan ) ช อหน วยงาน : คณะ/สาขา/ส าน ก ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ประเด นกลย ทธ ท 1.2 ต วช ว ดท 2 องค ประกอบท 7,4,5 ต วบ งช : 7.2, 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2 ต วช ว ดตาม ( ) ต วช ว ด 1.1 จ านวนโครงการ 1.4 จ านวนเง นสน บสน นงานว จ ย งานสร างสรรค จากภายในและภายนอกว ทยาล ยต ออาจารย ประจ าและน กว จ ยประจ า 1.5 ร อยละอาจารย ประจ าและน กว จ ยประจ าได ร บท นท าว จ ยหร องานสร างสรรค จากภายในและภายนอกว ทยาล ยต ออาจารย และน กว จ ยประจ า เป าหมายของต วช ว ดตามค าร อยละ : จ านวน บาท/คน ล าด บ ก จกรรมการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถาบ น หมายเหต 1. การประช มช แจงและประกาศนโยบาย การเป นหน งในเคร องม อใช ในการสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ 2. การประช มระดมความค ดเห นเพ อ ตรวจสอบองค ท จ าเป นในการ เข ยนข อเสนอโครงการว จ ยให ได ร บท น 3. สร างองค โดย 3.1 การค นคว าหา ธ.ค. 55 ทะเบ ยนรายนามผ เข าร วม ประช ม ภาพถ าย และ รายช อลงทะเบ ยน ม.ค. 56 ทะเบ ยนรายนามผ เข าร วม ประช ม ภาพถ าย และ รายช อลงทะเบ ยน ร อยละ ร อยละ คณาจารย /บ คลากร คณะ/สาขาว ชา คณาจารย /บ คลาการ คณะ/สาขาว ชา ก.พ. 56 เร อง...เร อง เอกสาร/ต ารา/ Internet 3.2 จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ก.พ. 56 จ านวนผ เข าร วมก จกรรม...คน อาจารย /เจ าหน าท / น กศ กษา 4. ให เป นระบบด วยการ ม.ค. 56 ระบบ...ระบบ 1.Web blog พ ฒนาระบบ IT เพ อการแลกเปล ยน 2.Web board เร ยนร ผ านทาง Web blog และWebboard Team อย ในระหว างการ Team อย ในระหว างการ Team อย ในระหว างการ Team อย ในระหว างการ Team อย ในระหว างการ

4 แผน ตามแบบฟอร ม 1 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ช อหน วยงาน : คณะ / สาขาว ชา / ส าน ก ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ( Objestive ) ต วช ว ด ( KPI ) ตามค าร บรอง เป าหมายต วช ว ด องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การว จ ยและพ ฒนา เพ มข ดความสามารถในการว จ ยและ สร างเสร มองค ทางส งคมให ก บ ช มชนและท องถ นในการพ ฒนา ประเทศ 1.1 จ านวนโครงการว จ ยใหม จ านวน...โครงการ -ความส มพ นธ เก ยวก บการเข ยน โครงร างงานว จ ย -เก ยวก บการสร างแรงจ งใจ ในการท าว จ ย -ส งเสร มให ม การท าว จ ยมากข น 1.2จ านวนโครงการว จ ยท ม การเผยแพร ในวารสารหร อน าไปอ างอ งใน ระด บชาต หร อนานาชาต หร อน าไปใช จ านวน...โครงการ -เก ยวก บการเผยแพร งานว จ ยระด บชาต -เก ยวก บวารสารว จ ยต างๆ -เก ยวก บการจ ดท าวารสาร งานว จ ยให เป นท ยอมร บใน ระด บชาต 1.3ร อยละของงานว จ ยและงาน สร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร หร อ น าไปใช ประโยชน ในระด บชาต หร อ ระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจ าและ น กว จ ยประจ า ร อยละ... -เก ยวก บการเผยแพร งานว จ ย -เก ยวก บการสร าง ฐานข อม ลงานว จ ย -เก ยวก บการสร าง ฐานข อม ลน กว จ ย 1.4จ านวนเง นสน บสน นงานว จ ยและ...บาท/คน -เก ยวก บการเข ยนเสนอ

5 งานสร างสรรค จากภายในและภายนอก ว ทยาล ยต ออาจารย ประจ าและน กว จ ย ประจ า 1.5ร อยละของอาจารย ประจ าและ น กว จ ยประจ าท ได ร บท นท าว จ ยหร อ งานสร างสรรค จากภายในและภายนอก ว ทยาล ยต ออาจารย ประจ าและน กว จ ย ประจ า โครงการว จ ยได ร บท น -เก ยวก บการให ท น สน บสน นงานว จ ยภายใน -เก ยวก บการแสวงหาแหล ง ท นสน บสน นงานว จ ยจากภายนอก ร อยละ... -เก ยวก บการสร างงานว จ ย เพ อเข าส ต าแหน งทางว ชาการ -เก ยวก บการสร างแรงจ งใจ ในการท างานว จ ย -สน บสน นการสร างเคร อข ายว จ ย องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต การตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการค อเก ยวก บการเข ยนข อเสนอโครงการว จ ยให ได ร บท น แผนการแผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร : การว จ ยและการพ ฒนางานว จ ยอาจารย น กศ กษาส ส งคมและประเทศชาต องค ท จ าเป น: 4,5,7 เหต ผลท เล อกองค : สร างเสร มองค ในการพ ฒนาองค ให สถาบ นบ คลากรและน กศ กษา

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information