2 / Säh kö san omat

Size: px
Start display at page:

Download "2 / 20 0 5. Säh kö san omat"

Transcription

1 2 / Säh kö san omat 30 - vuotisjuh an ume r o V aittuja paoja vuosie n v ar r e ta

2 Pääk irjoitus Vuonna s i oine n Säh k ök i an raati is äs i toim intas uunnite m aans a k oh dan tie dotuk s e n parantam is e s ta. Täh än iittye n k i ta rupe s i ju k ais e m aan om aa e h te ä, jok a i m e s tyi a uk s i nim e ä Säh k ös anom a. Siitä s e s ai a k uns a, ja tarinaa on riittänyt jo 30 vuotta.toivottavas ti s itä jatk uu vie ä pide m pääk in, vaik k a Inte rne t ynnä m uut s äh k öis e t m e diat yrittävätk in k ovas ti jäytää e h te m m e e inti aa. Tätä num e roa te h de s s ä tu in uk e ne e k s i - tai ainak in s e anne e k s i - äpi äh e s k ok o Säh k ös anom ie n tuotannon. O e n k oittanut k e rätä täm än e h de n s ivui e m ah do is im m an m onipuo is e s ti juttuja Säh k ös anom ie n e ri os a-a ue ita. Jos k ipinä h e rää, ja h a uat uk e a is ää vanh oja Säh k ös anom ia, niin niitä öytyy k i tah uone e ta trofe e -h y yn a aos as s a o e vas ta k aapis ta. Suos itte en äm pim äs ti, s i ä m inä ainak in uin niitä i o a. Syk s yn aik ana i m e s tyy vie ä k ak s i num e roa Säh k ös anom ia. Niis s ä tä ä pa s ta a puh e e nvuoron s aa uus i vas tava ittu päätoim ittajak ak s ik k o. H e i e onne a e h de n e h de n te k oon. M uk ava y ätys o is i, jos jäs e nis tö ak tivoituis i k irjoittam aan jonk un jutun jopa tätä e rik s e e n h e nk i ök oh tais e s ti k e ne täk ään pyytäm ättä. Sana k un on vapaa, ainak in tie ttyn rajaan as ti. M inä k iitän ja upaan o a te k e m ättä tätä tois te. 2

3 Sis ä tö Ju k ais ija Säh k ök i ta Kork e ak ou unk atu Tam pe re s k i k i ta.cc.tut.fi h ttp://s k i ta.cc.tut.fi/ Vt.päätoim ittaja M ik k o Sarans aari tie k i ta.cc.tut.fi Pääk irjoitus 2 Sis ä tö 3 A rm on virs i 4 Säh k ös anom ie n yh yth is toriik k i uk u uk u 11 Ke s k iauk e am an tyttö uk u uk u 26 Ne ve re nding Strory 27 K iitok s e t Säh k ös anom ie n päätoim ittajatk autta aik oje n Kaik k i, joide n te k e m ää m ate riaa ia täs s ä e h de s s ä ju k ais tiin Painopaik k a Dom us O ffs e t Painos 300 k p 3/19 89 Kans ik uva 3

4 A rm on virs i Voi aik oja, voi tapoja. Täs s ä juh anum e ros s a raapais taan m e nne ide n Säh k ös anom ie n vuos ik ym m e nte n juttuje n aih e ita. Vanh oje n e h tie n m aai m aan te h ty tutk im us m atk a k irvoitti us e am paan otte e s e e n h ym yn k as voi e. Vuos ie n varre a on toim itus k unta s aanut pääh äns ä m itä m ie e nk iintois e m pia jutunaih e ita.luk e k aa pois. "Tavois taan Te e k k ari tunne taan" o e n jos k us jos tain uk e nut ja noudattanut parh aani m uk aan. Ja tottah an s e on. Te e k k ariute e n e i k uu u räh jääm ine n, pu oje n ja paik k oje n rik k om ine n e ik ä vars ink aan om an pe s än ik aam ine n.o m at jä je t k orjataan ja vie rai un jä k e e n paik at jäte tään pare m paan k untoon k uin paik a e s aapue s s a. M uis te taan k iittää.lak k i pääs s ä e i s yödä.ih an pe rus k am aa.kaik k ih an näm ä tie tää, m utta k aik i ta e i öydy k unnioitus ta its e ään ja ym päri ä o e via ih m is iä k oh taan noudattaa h yviä tapoja jok apäiväis e s s ä e äm äs s ä. M ie e nk iitois e s ta tutk intorak e nne uudis tuk s e s ta on i m e is e s ti s e vitty h yvin. Uus i viide n pe riodin järje s te m ä vaik uttaa toim iva ta ratk ais u ta ainak in täh än s aak k a. M one t k urs s it ovat s aane e t opis k e ijan k anna ta m ie e k k ääm m än aik atau utuk s e n. H e nk i ök oh tais e s ti o e n tyk ännyt. Taitaa joh tua os ittain m yös s iitä, e ttä o e n oik e as ti opis k e ut tänä s yk s ynä, tois in k uin parina e de is e nä vuonna. O e n m yös jäänyt k ouk k uun. M yönnän avoim e s ti. Pe aan W or d of W arcraftia. Ke tju s ai a k uns a pe s äpa oh arjoituk s is ta k e s äk uun 30. päivä. Ke tään m uita e i tu ut. Yk s in k e ntä ä. Vitutti. Päätin äh te ä k otiin k aupan k autta ja os taa W ow in. Se n jä k e e n pe iaik aa on k e rtynyt y i 21 vuorok autta, e i noin yk s i ne jäs os a k äyte ttävis s ä o e vas ta ajas ta.o h o..:) 4

5 Lyh yth is toriik k i Vuode n -75 raati painotti tom intas uunnite m as s aan m m. tie dotuk s e n parantam is ta. Siih e n aik aan tie dottam is e n vä ine e t o ivat h iuk an raja is e m m at k uin nyk yään, jote n e h ti o i uonte va tapa vä ittää raadin te k e m is e t ja m uut "tärk e ät" as iat jäs e nis tön tie toon. Täs tä s ai a k uns a e h ti nim e tä "Säh k ös anom a". A k ujaan e h ti o i nippu re unas ta nidottuja A 4:s ia. Pian k uite nk in s iirryttiin täh än k om pak tim paan ja " e h tim äis e m pään" m a iin ja m uute ttiin nim i nyk yis ink in k äytös s ä o e vak s i. Kys e is e s s ä m uodos s a e h te ä ju k ais tiin täm än vuos ituh anne n a k uun s aak k a, jo oin pa attiin tak ais in is om paan k ok oon, tä ä k e rtaa tos in k ans is ta s aatiin väri is iä. Sam as s a rytäk äs s ä päädyttiin m yös ju k ais e m aan ne jä num e roa aie m m in vak iintune e n k uude n s ijaan. Vars inaine n päätoim ittajan toim ih e nk i övirk a pe rus te ttiin Sk i a e vas ta vuonna Tätä e nne n Säh k ös anom ie n toim ittam ine n o i o ut tie dotus vas taavan h arte i a. Täs s ä num e ros s a tos in pa attiin taas ajas s a taak s e päin. Päätoim ittajina on jok a tapauk s e s s a toim inut h yvin e ri ais ia ih m is iä, jote n e h de n m uotok in on k ok e nut s uuriak in m uutok s ia. Painopaik k ana on s e ntään äh e s poik k e uk s e tta o ut Tam pe re aine n Dom us -O ffs e t, jonk a pa ve u on o ut e rittäin m ie yttävää. Painos on vaih de ut m uutam aan s adan num e ron paik k e i a. Juttuje n tas o on o ut vaih te e vaa, y e e ns ä k uite nk in ue ttavaa. Jos k us on jopa jouduttu ääne s täm ään, aite taank o as iaa e h te e n vai e i. O nne k s i s is ä töä on aina k uite nk in o ut, jos k us jopa y itarjonnak s i as ti. Toivottavas ti s itä riittää m yös tu e vais uude s s a. 5

6 uk u Ens im m äine n Säh k ös anom at s iis i m e s tyi vuonna Kys e is e n vuode n num e roita e n k uite nk aan tätä e h te ä te h de s s ä s aanut k äs iini. Ne taitavat tos in o a k e räi yh arvinais uuk s ia, s i ä e i niitä öytynyt vuonna 19 83, k un niitä o is i k aivattu k i an 15-vuotis juh anum e roa varte n. M yöh e m m is tä num e rois ta öytyik in s itte n m ie e nk iintois ta m ate riaa ia. Siitä s e uraavas s a: Logok i pai u num e ros ta 1/ A a k ys e is e n k i pai un y e is öääne s tyk s e n voittaja nim e tä R innak k ais e oa. Logo e i tos in k e re nnyt k auaa o a k äytös s ä, k un "Sinik äyrä" ve i s e n paik an. 6

7 A k uaik oina Säh k ös anom is s a ju k ais tiin m yös tie te e is iä ja as iapitois ia artik k e e ita.a a näyte num e ros ta 12/

8 Y ä y e is önos as toa num e ros ta 1/19 79.A a tarram ainos m a ia 1/

9 A a o e va tarina on i m e is e s ti o ut niin h upais a, e ttä s e on ju k ais tu Säh k ös anom is s ak in k ah te e n otte e s e e n. Y e is ön pyynnös tä vie ä k e rran (ote num e ros ta 1/19 77): 9

10 Y ä k e rtom us num e ros ta 6/ A a is ää y e is önos as toa, tä ä k e rtaa num e ros ta 3/

11 uk u Jos 80- uvu a e h te e n on pääs s yt tä ais ta, niin m ink ä ais e n uu e tte nyk yis e n ju k ais uk ynnyk s e n o e van. 11

12 Säh k ös anom is s a on s i oin tä öin ju k ais tu m yös k riittis iä k irjoituk s ia. Ne ovat aih e uttane e t k e s k us te ua ym päri k ou ua.täs s ä om an os ans a s aa YO k unta. 12

13 Siis h äh?3/

14

15 Ke s k iauk e am an tyttö 2/19 88

16 5/

17 Tä äine n öytyi num e ros ta 2/19 86.Syy tos in jäi h iuk an e päs e väk s i. 17

18 Y ä h ie m an pa aute tta raadi e num e ros s a 3,5/ Vas e m m a a Säh k ös anom ie n y ivoim ais e s ti s uos ituim m at s arjak uvah ah m ot. 18

19 Yk s i k e s tos uos ik k i täm äk in: k i tam e s tarin pa s ta, jos s a k e rrotaan, m ite n k opiok one ita tu is i k äyttää. Näitä m ah tuu yk s i jok a vuode e, täm ä num e ros ta 1/

20 Fuk s ipis te /-pa a-anom uk s ia ju k ais tiin Säh k ös anom is s a aik a ajoin.täs s ä yk s i e s im e rk k i num e ros ta 6/19 89 : 20

21 uk u 9 0- uvun a un s anom is s a e h doton k e s toartik k e i o i prujuve at. Siis aja ta, jo oin k opiot k irjattiin m uis tiin ja m ak s e ttiin m yöh e m m in k i taan. Näitä yrite ttiin m e ts äs tää m uun m uas s a ju k ais e m a a m us taa is taa e h de n s ivui a. A a pie ni te h tävä num e ros ta 1/ Sopii yh tä h yvin täh änk in päivään. 21

22 Y ä o e va pätk ä num e ros ta 3/ A a 1/

23 H iuk an pide m pi pätk ä num e ros ta 3/

24 24

25 25

26 2000- uk u uvun e h de t päätin jättää rauh aan, s i ä niide n jutut ovat vie ä tuore e s s a m uis tis s a. Sitä paits i vuode s ta 2001 a k e an Säh k ös anom at öytyvätk ok onais uude s s aan m yös Sk i an w e bbis ivu ta. Yh de n jutun k uite nk in pätin ottaa m uk aan num e ros ta 2/

27 Ne ve re nding Story Ei, täs s ä e i tu e jatk oa k ys e is e e n tarinaan, s i ä e ih än täs s ä num e ros s a m uute nk aan o e m itään uutta.se n s ijaan pa ataan aik aan, jo oin tarina vas ta s ai a k uns a. Ens im m äine n os an k irjoitti num e roon 1/ nim im e rk k i "Im m u". Tarina a k oi aik anaan yh tä h äm äräs ti k uin s e on aina jatk unutk in. Päättym ättöm ä ä tarina a a k uk in s iis on väh än s uh te e ine n k äs ite. Im m u on m yöh e m m in k om m e ntoinut Ne ve re nding Storyn e te ne m is tä Säh k ös anom ie n num e ros s a 4/2001. A k ujaan tarina jatk ui h aas te pe riaatte e a. E i e de ine n k irjoittaja h aas toi aina s e uraavan. M yöh e m m in s e uraavan k irjoittajan h om m aam ine n on jäänyt päätoim ittajan vas tuu e. M itään e s te ttä h aas te pe riaatte e n pa auttam is e e n e i o e, jote n jos e de ine n k irjoittaja h a uaa te h dä k ius aa jo e k u e, niin s e n k un.o is ih an s e h äpe ä is tä o a jatk am atta pe rinne ttä. Tarinan pääh e nk i önä on a us ta s aak k a o ut Sak ari, jonk a toim iin tai aatte is iin tarina jo ain tava a iittyy. Ens im m äis is s ä os is s a Sak ari k ärs i m uis tinm e ne tyk s e s tä ja rupe s i s e vittäm ään viim e aik oje n tapah tum ia. M itä Sak ari e o i k äynyt? O nk o tarinas s a m ink ään ais ta järk e ä tai jatk um oa? O e h yvä ja ota its e s e vää, k aik k i os at ovat k y ä ue ttavis s a Sk i as s a. M uinoin on o ut puh e tta m yös s iitä, e ttä tarina s aatais iin k ok onais uude s s aan Sk i an w e bbis ivu e. Tois tais e k s i s e vaan on jäänyt pe k än puh e e n as te e e. Eh k ä s itte n s ys s ym m ä ä... Ne ve re nding Story jatk uu uus in k äänte in taas e ns i num e ros s a. 27

28 Vuode n fuk s inum e ron k ans i.

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11.

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11. Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s 20.-22.10.2009 M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr 16.11.2009 Lv

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION

MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUS - MIGRATION 15 vuos kerta 1sth year Srrrtola suus nstituutl NilieJrat ons nsttutet Tl-re lnstttute of l\ilrgrat on

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR

ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR PROBLEMA Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho 1 ARE CONSTITUTIONS LEGITIMATE?* Andrei MARMOR Re su men: Aun que la idea del cons ti tu cio na lis mo ha sido ex ten sa men te di fun di da y

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Version 001: remember to check http://www.atmadharma.com for updates

Version 001: remember to check http://www.atmadharma.com for updates ]I sdÿguìdevay nm: ムSvwav pyary Svwav A ya risk, xuâa vedi, Svwavg/ahI pußy ]I lalchdwa{]ini ãƒsvwav Ane pyarysvwavne dxarvti AitApUvR prmihtkari tàvccar. : Ýkaxk: ]I idghbr jen mumuùu mhdz mhavirngr,

More information

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS

OUR ICEBERG IS MELTING KOTTER. Changing and Succeeding Under any ConditiorlS OUR ICEBERG IS MELTING Changing and Succeeding Under any ConditiorlS KOTTER OUR ICEBERG IS MELTING Changiog Hnd Succeeding Under lilly Condition:; KOTTER Holger Ralngeber Om Iceberg Is Melting \VItat People

More information

Te sts o f S ig n ifi ca n ce

Te sts o f S ig n ifi ca n ce Te sts o f S ig n ifi ca n ce Outline: G eneral Pro ced ure fo r H y p o th esis Testing N ull and A lternativ e H y p o th eses Test S tatistics p-v alues Interp retatio n o f th e S ig nifi cance L ev

More information

MAN-EDDAL 1. KAM l. Antipolo Ifugao. We W i l l Learn. Philippines - Translators. Publishers. Summer Institute of Linguistics

MAN-EDDAL 1. KAM l. Antipolo Ifugao. We W i l l Learn. Philippines - Translators. Publishers. Summer Institute of Linguistics MAN-EDDAL 1 KAM l We W i l l Learn Antipolo Ifugao Summer Institute of Linguistics Philippines - Translators Publishers 1966 Published in cooperation with Bureau of Public Schools and Institute of National

More information

MM A Software Architecture for II CC EE MICE Meeting RR AA L L 77-1 1 00 JJ uu ll y y 22 00 00 22 M. G G.. Ca ta nes i Inf n BB aa rr i What means Architecture? The Architecture is the structure of the

More information

CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES

CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES CHANTS ABREGES DES GRADUELS, DES ALLELUIAS ET DES TRAITS POUR TOUTE L'ANNEE SUR DES FORMULES PSALMODIQUES ANCIENNES SOCIETfi SAINT JEAN L'EVANGfiLISTE DESCLEE & Cm Imprimeurs du Saint-Siege et de la Sacree

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

LEARNER PERSPECTIVE ON ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING IN AN EFL CONTEXT

LEARNER PERSPECTIVE ON ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING IN AN EFL CONTEXT Research in Language, 2013, vol. 11.1 DOI 10.2478/v10015-012-0010-z LEARNER PERSPECTIVE ON ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING IN AN EFL CONTEXT ELINA TERGUJEFF University of Jyväskylä elina.tergujeff@jyu.fi

More information

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document]

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document] Reading 5 AE2573 [American reprint of British document] Anonymous ONANIA; OR, THE Heinous Sin OF Self-Pollution, AND All its Frightful Consequences, in both SEXES, Considered. W ITH Spiritual and Physical

More information