2 / Säh kö san omat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2 / 20 0 5. Säh kö san omat"

Transcription

1 2 / Säh kö san omat 30 - vuotisjuh an ume r o V aittuja paoja vuosie n v ar r e ta

2 Pääk irjoitus Vuonna s i oine n Säh k ök i an raati is äs i toim intas uunnite m aans a k oh dan tie dotuk s e n parantam is e s ta. Täh än iittye n k i ta rupe s i ju k ais e m aan om aa e h te ä, jok a i m e s tyi a uk s i nim e ä Säh k ös anom a. Siitä s e s ai a k uns a, ja tarinaa on riittänyt jo 30 vuotta.toivottavas ti s itä jatk uu vie ä pide m pääk in, vaik k a Inte rne t ynnä m uut s äh k öis e t m e diat yrittävätk in k ovas ti jäytää e h te m m e e inti aa. Tätä num e roa te h de s s ä tu in uk e ne e k s i - tai ainak in s e anne e k s i - äpi äh e s k ok o Säh k ös anom ie n tuotannon. O e n k oittanut k e rätä täm än e h de n s ivui e m ah do is im m an m onipuo is e s ti juttuja Säh k ös anom ie n e ri os a-a ue ita. Jos k ipinä h e rää, ja h a uat uk e a is ää vanh oja Säh k ös anom ia, niin niitä öytyy k i tah uone e ta trofe e -h y yn a aos as s a o e vas ta k aapis ta. Suos itte en äm pim äs ti, s i ä m inä ainak in uin niitä i o a. Syk s yn aik ana i m e s tyy vie ä k ak s i num e roa Säh k ös anom ia. Niis s ä tä ä pa s ta a puh e e nvuoron s aa uus i vas tava ittu päätoim ittajak ak s ik k o. H e i e onne a e h de n e h de n te k oon. M uk ava y ätys o is i, jos jäs e nis tö ak tivoituis i k irjoittam aan jonk un jutun jopa tätä e rik s e e n h e nk i ök oh tais e s ti k e ne täk ään pyytäm ättä. Sana k un on vapaa, ainak in tie ttyn rajaan as ti. M inä k iitän ja upaan o a te k e m ättä tätä tois te. 2

3 Sis ä tö Ju k ais ija Säh k ök i ta Kork e ak ou unk atu Tam pe re s k i k i ta.cc.tut.fi h ttp://s k i ta.cc.tut.fi/ Vt.päätoim ittaja M ik k o Sarans aari tie k i ta.cc.tut.fi Pääk irjoitus 2 Sis ä tö 3 A rm on virs i 4 Säh k ös anom ie n yh yth is toriik k i uk u uk u 11 Ke s k iauk e am an tyttö uk u uk u 26 Ne ve re nding Strory 27 K iitok s e t Säh k ös anom ie n päätoim ittajatk autta aik oje n Kaik k i, joide n te k e m ää m ate riaa ia täs s ä e h de s s ä ju k ais tiin Painopaik k a Dom us O ffs e t Painos 300 k p 3/19 89 Kans ik uva 3

4 A rm on virs i Voi aik oja, voi tapoja. Täs s ä juh anum e ros s a raapais taan m e nne ide n Säh k ös anom ie n vuos ik ym m e nte n juttuje n aih e ita. Vanh oje n e h tie n m aai m aan te h ty tutk im us m atk a k irvoitti us e am paan otte e s e e n h ym yn k as voi e. Vuos ie n varre a on toim itus k unta s aanut pääh äns ä m itä m ie e nk iintois e m pia jutunaih e ita.luk e k aa pois. "Tavois taan Te e k k ari tunne taan" o e n jos k us jos tain uk e nut ja noudattanut parh aani m uk aan. Ja tottah an s e on. Te e k k ariute e n e i k uu u räh jääm ine n, pu oje n ja paik k oje n rik k om ine n e ik ä vars ink aan om an pe s än ik aam ine n.o m at jä je t k orjataan ja vie rai un jä k e e n paik at jäte tään pare m paan k untoon k uin paik a e s aapue s s a. M uis te taan k iittää.lak k i pääs s ä e i s yödä.ih an pe rus k am aa.kaik k ih an näm ä tie tää, m utta k aik i ta e i öydy k unnioitus ta its e ään ja ym päri ä o e via ih m is iä k oh taan noudattaa h yviä tapoja jok apäiväis e s s ä e äm äs s ä. M ie e nk iitois e s ta tutk intorak e nne uudis tuk s e s ta on i m e is e s ti s e vitty h yvin. Uus i viide n pe riodin järje s te m ä vaik uttaa toim iva ta ratk ais u ta ainak in täh än s aak k a. M one t k urs s it ovat s aane e t opis k e ijan k anna ta m ie e k k ääm m än aik atau utuk s e n. H e nk i ök oh tais e s ti o e n tyk ännyt. Taitaa joh tua os ittain m yös s iitä, e ttä o e n oik e as ti opis k e ut tänä s yk s ynä, tois in k uin parina e de is e nä vuonna. O e n m yös jäänyt k ouk k uun. M yönnän avoim e s ti. Pe aan W or d of W arcraftia. Ke tju s ai a k uns a pe s äpa oh arjoituk s is ta k e s äk uun 30. päivä. Ke tään m uita e i tu ut. Yk s in k e ntä ä. Vitutti. Päätin äh te ä k otiin k aupan k autta ja os taa W ow in. Se n jä k e e n pe iaik aa on k e rtynyt y i 21 vuorok autta, e i noin yk s i ne jäs os a k äyte ttävis s ä o e vas ta ajas ta.o h o..:) 4

5 Lyh yth is toriik k i Vuode n -75 raati painotti tom intas uunnite m as s aan m m. tie dotuk s e n parantam is ta. Siih e n aik aan tie dottam is e n vä ine e t o ivat h iuk an raja is e m m at k uin nyk yään, jote n e h ti o i uonte va tapa vä ittää raadin te k e m is e t ja m uut "tärk e ät" as iat jäs e nis tön tie toon. Täs tä s ai a k uns a e h ti nim e tä "Säh k ös anom a". A k ujaan e h ti o i nippu re unas ta nidottuja A 4:s ia. Pian k uite nk in s iirryttiin täh än k om pak tim paan ja " e h tim äis e m pään" m a iin ja m uute ttiin nim i nyk yis ink in k äytös s ä o e vak s i. Kys e is e s s ä m uodos s a e h te ä ju k ais tiin täm än vuos ituh anne n a k uun s aak k a, jo oin pa attiin tak ais in is om paan k ok oon, tä ä k e rtaa tos in k ans is ta s aatiin väri is iä. Sam as s a rytäk äs s ä päädyttiin m yös ju k ais e m aan ne jä num e roa aie m m in vak iintune e n k uude n s ijaan. Vars inaine n päätoim ittajan toim ih e nk i övirk a pe rus te ttiin Sk i a e vas ta vuonna Tätä e nne n Säh k ös anom ie n toim ittam ine n o i o ut tie dotus vas taavan h arte i a. Täs s ä num e ros s a tos in pa attiin taas ajas s a taak s e päin. Päätoim ittajina on jok a tapauk s e s s a toim inut h yvin e ri ais ia ih m is iä, jote n e h de n m uotok in on k ok e nut s uuriak in m uutok s ia. Painopaik k ana on s e ntään äh e s poik k e uk s e tta o ut Tam pe re aine n Dom us -O ffs e t, jonk a pa ve u on o ut e rittäin m ie yttävää. Painos on vaih de ut m uutam aan s adan num e ron paik k e i a. Juttuje n tas o on o ut vaih te e vaa, y e e ns ä k uite nk in ue ttavaa. Jos k us on jopa jouduttu ääne s täm ään, aite taank o as iaa e h te e n vai e i. O nne k s i s is ä töä on aina k uite nk in o ut, jos k us jopa y itarjonnak s i as ti. Toivottavas ti s itä riittää m yös tu e vais uude s s a. 5

6 uk u Ens im m äine n Säh k ös anom at s iis i m e s tyi vuonna Kys e is e n vuode n num e roita e n k uite nk aan tätä e h te ä te h de s s ä s aanut k äs iini. Ne taitavat tos in o a k e räi yh arvinais uuk s ia, s i ä e i niitä öytynyt vuonna 19 83, k un niitä o is i k aivattu k i an 15-vuotis juh anum e roa varte n. M yöh e m m is tä num e rois ta öytyik in s itte n m ie e nk iintois ta m ate riaa ia. Siitä s e uraavas s a: Logok i pai u num e ros ta 1/ A a k ys e is e n k i pai un y e is öääne s tyk s e n voittaja nim e tä R innak k ais e oa. Logo e i tos in k e re nnyt k auaa o a k äytös s ä, k un "Sinik äyrä" ve i s e n paik an. 6

7 A k uaik oina Säh k ös anom is s a ju k ais tiin m yös tie te e is iä ja as iapitois ia artik k e e ita.a a näyte num e ros ta 12/

8 Y ä y e is önos as toa num e ros ta 1/19 79.A a tarram ainos m a ia 1/

9 A a o e va tarina on i m e is e s ti o ut niin h upais a, e ttä s e on ju k ais tu Säh k ös anom is s ak in k ah te e n otte e s e e n. Y e is ön pyynnös tä vie ä k e rran (ote num e ros ta 1/19 77): 9

10 Y ä k e rtom us num e ros ta 6/ A a is ää y e is önos as toa, tä ä k e rtaa num e ros ta 3/

11 uk u Jos 80- uvu a e h te e n on pääs s yt tä ais ta, niin m ink ä ais e n uu e tte nyk yis e n ju k ais uk ynnyk s e n o e van. 11

12 Säh k ös anom is s a on s i oin tä öin ju k ais tu m yös k riittis iä k irjoituk s ia. Ne ovat aih e uttane e t k e s k us te ua ym päri k ou ua.täs s ä om an os ans a s aa YO k unta. 12

13 Siis h äh?3/

14

15 Ke s k iauk e am an tyttö 2/19 88

16 5/

17 Tä äine n öytyi num e ros ta 2/19 86.Syy tos in jäi h iuk an e päs e väk s i. 17

18 Y ä h ie m an pa aute tta raadi e num e ros s a 3,5/ Vas e m m a a Säh k ös anom ie n y ivoim ais e s ti s uos ituim m at s arjak uvah ah m ot. 18

19 Yk s i k e s tos uos ik k i täm äk in: k i tam e s tarin pa s ta, jos s a k e rrotaan, m ite n k opiok one ita tu is i k äyttää. Näitä m ah tuu yk s i jok a vuode e, täm ä num e ros ta 1/

20 Fuk s ipis te /-pa a-anom uk s ia ju k ais tiin Säh k ös anom is s a aik a ajoin.täs s ä yk s i e s im e rk k i num e ros ta 6/19 89 : 20

21 uk u 9 0- uvun a un s anom is s a e h doton k e s toartik k e i o i prujuve at. Siis aja ta, jo oin k opiot k irjattiin m uis tiin ja m ak s e ttiin m yöh e m m in k i taan. Näitä yrite ttiin m e ts äs tää m uun m uas s a ju k ais e m a a m us taa is taa e h de n s ivui a. A a pie ni te h tävä num e ros ta 1/ Sopii yh tä h yvin täh änk in päivään. 21

22 Y ä o e va pätk ä num e ros ta 3/ A a 1/

23 H iuk an pide m pi pätk ä num e ros ta 3/

24 24

25 25

26 2000- uk u uvun e h de t päätin jättää rauh aan, s i ä niide n jutut ovat vie ä tuore e s s a m uis tis s a. Sitä paits i vuode s ta 2001 a k e an Säh k ös anom at öytyvätk ok onais uude s s aan m yös Sk i an w e bbis ivu ta. Yh de n jutun k uite nk in pätin ottaa m uk aan num e ros ta 2/

27 Ne ve re nding Story Ei, täs s ä e i tu e jatk oa k ys e is e e n tarinaan, s i ä e ih än täs s ä num e ros s a m uute nk aan o e m itään uutta.se n s ijaan pa ataan aik aan, jo oin tarina vas ta s ai a k uns a. Ens im m äine n os an k irjoitti num e roon 1/ nim im e rk k i "Im m u". Tarina a k oi aik anaan yh tä h äm äräs ti k uin s e on aina jatk unutk in. Päättym ättöm ä ä tarina a a k uk in s iis on väh än s uh te e ine n k äs ite. Im m u on m yöh e m m in k om m e ntoinut Ne ve re nding Storyn e te ne m is tä Säh k ös anom ie n num e ros s a 4/2001. A k ujaan tarina jatk ui h aas te pe riaatte e a. E i e de ine n k irjoittaja h aas toi aina s e uraavan. M yöh e m m in s e uraavan k irjoittajan h om m aam ine n on jäänyt päätoim ittajan vas tuu e. M itään e s te ttä h aas te pe riaatte e n pa auttam is e e n e i o e, jote n jos e de ine n k irjoittaja h a uaa te h dä k ius aa jo e k u e, niin s e n k un.o is ih an s e h äpe ä is tä o a jatk am atta pe rinne ttä. Tarinan pääh e nk i önä on a us ta s aak k a o ut Sak ari, jonk a toim iin tai aatte is iin tarina jo ain tava a iittyy. Ens im m äis is s ä os is s a Sak ari k ärs i m uis tinm e ne tyk s e s tä ja rupe s i s e vittäm ään viim e aik oje n tapah tum ia. M itä Sak ari e o i k äynyt? O nk o tarinas s a m ink ään ais ta järk e ä tai jatk um oa? O e h yvä ja ota its e s e vää, k aik k i os at ovat k y ä ue ttavis s a Sk i as s a. M uinoin on o ut puh e tta m yös s iitä, e ttä tarina s aatais iin k ok onais uude s s aan Sk i an w e bbis ivu e. Tois tais e k s i s e vaan on jäänyt pe k än puh e e n as te e e. Eh k ä s itte n s ys s ym m ä ä... Ne ve re nding Story jatk uu uus in k äänte in taas e ns i num e ros s a. 27

28 Vuode n fuk s inum e ron k ans i.

Varas tok irjas ton uus i joh tok unta ja Pouk am a-2 s e m inaari

Varas tok irjas ton uus i joh tok unta ja Pouk am a-2 s e m inaari Varas tok irjas ton uus i joh tok unta ja Pouk am a-2 s e m inaari Pa ve uk ys e y 2010 Scanm an - artik k e itie tok annan te k oa Varas tok irjas ton m a iin Re ais -pi otituh k api ve s s ä K auk opa

More information

K olk k a Jussi. 2 /2006 nro 13 22.5.2006

K olk k a Jussi. 2 /2006 nro 13 22.5.2006 K ok k a Jussi 2 /2006 nro 13 22.5.2006 Sis u s : 4 Joh tajae s itte ys s ä: E ina Pe k one n 6 Joh tajae s itte ys s ä Anja Suom ine n 8 O ravat- aum a 10 12 14 16 17 Ko k ank ävijät tie dottaa Sude npe

More information

As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton. Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h aas tatte l

As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton. Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h aas tatte l Näk ök u m ia uudis te ttuun te k ijänoik e us ak iin As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton aus unnon jä keen Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11.

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11. Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s 20.-22.10.2009 M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr 16.11.2009 Lv

More information

TV-ohjelmatuotannon minikurssi. 1. Tuot tami ne n 2. Kä si ki rj oi ttami ne n 3. Juo nt ami ne n

TV-ohjelmatuotannon minikurssi. 1. Tuot tami ne n 2. Kä si ki rj oi ttami ne n 3. Juo nt ami ne n TV-ohjelmatuotannon minikurssi 1. Tuot tami ne n 2. Kä si ki rj oi ttami ne n 3. Juo nt ami ne n Tuottaminen Tuot taj a al oi ttaa ja vi e proj ek tin lop pu un Tuot taj a ha nk ki i ja pa lkk aa työ ry

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

OPENBARE ZITTING 1. U ni f o r m e a l g e m e ne p o l i t i e v e r o r d e ni ng e n p u nc t u e l e i m p l e m e nt a t i e GAS ( g e m e e nt e l i j k e a d m i ni s t r a t i e v e s a nc t i

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

K evt! K evt! K evt!

K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K y m n t ve n j k e e n k e vt e te ni h its ti, ypk k s i o i tou k ok u u s s h e s jok y k u nne s yh t k k i tou k ok u u n 12. piv s o i m m in. Lm pti k ipu s i re i u s ti

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 3 5 w G d y n i N u m e r o g ł o s

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

P r o f. d r. W. G u e d e n s L i c. M. R e y n d e r s D 2 Chemie o e l s t e l l i n g B e pal i n g v an d e c o n c e n t r at i e z u u r i n w i t t e w i j n d o o r u i t v o e r i n g v an e

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

PC Problems HelpDesk Service Agreement

PC Problems HelpDesk Service Agreement Enn SS 7 b aw f Un Sa & anaa an b nnana a I IS ILLEGL ND SRILY ROHIIED O DISRIUE, ULISH, OFFER FOR SLE, LIENSE OR SULIENSE, GIVE OR DISLOSE O NY OHER RY, HIS RODU IN HRD OY OR DIGIL FORM LL OFFENDERS WILL

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

A R K K I T E H T U U R I K E SK E I N E N L Пкг H E ST Y M I ST A P A T A V O I T T E E N A O H J E L M I ST O N P A R E M P I L A A T U Harri Karhunen P r o g r a d u -t ut k iel m a T iet o j enk Плг

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable.

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom Stayi n g c on n ec ted has n ever b een thi s eas y. In trodu c i n g T hu raya X T -LIT E, the wo r l d s be

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the This is a charity iece, and you may coy this score or erormances ithout ermission Hoever, i you lan to use this iece, lease contact the comoser rom isemanroectcom This is a charity iece, and you may coy

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

B A R M A G - F R I C T I O N U N I T

B A R M A G - F R I C T I O N U N I T B A R M A G - F R I C T I O N U N I T F R I C T I O N U N I T T P _ 8 MT - B A R - 1 1 0 1 F R I C T I O N U N I T T P _ 7 MT - B A R - 1 1 0 2 TYP E 7 F R I C T I O N G ж V DE MT - B A R - 1 1 0 2 A TYP

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum A stichting mathematisch centrum AFDELING INFORMATICA IV 2/73 FEBRUARY L,G.L,Tho MEERTENS and J X V A N VLiE T REPAIRING THE PARENTHESIS SKELETON 15F ALGOL 6 8 PROGRAMS A 2e boerhaavestraat 49 amsterdam

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a K y rj o- j op v uu v uud n Suo P rjoj n äärä n r u Vr o rj o Poh jo n n u op v u onf r n Tu h o 6.-8.10.2008 K rj n v n n rj on 175-vuo juh 2 /2008 Vr o rj o do Vr o rj on dou h PL1710 (Pävärnnn 10) 70421

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

Copyright (C) 1993,1994,1995 Hewlett Packard Company ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright (C) 1993,1994,1995 Hewlett Packard Company ALL RIGHTS RESERVED. ! " " # $ % & ' % ( ) * +, % -. / 0 1 ( 2 ) 3 ( 4 % 1 5 6 ( 7-8 $ % & 9 3 ( 2 : % ( ) 3 ( 0 1 -. % ; = >? @ A B C D E G > > I = @ L M M Copyright (C) 1993,1994,1995 ewlett Packard Company ALL IGS ESEVED.

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series Pittsburgh, PA 15213-3890 Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series PSM Technical Working Group February 2004 Dave Zubrow Sponsored by the U.S. Department of Defense Background

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

Second Grade Fundations Information Packet for Parents. Vocabulary, Rules, & Unit Overviews

Second Grade Fundations Information Packet for Parents. Vocabulary, Rules, & Unit Overviews Second Grade Fundations Information Packet for Parents Vocabulary, Rules, & Unit Overviews Unit 1- Review Chicken Letter q is called the chicken letter because it goes no where without u Digraph contains

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Public Health is Like..

Public Health is Like.. Public Health is Like.. A box of chocolates. you never know what your gonna get, Forrest Gump. So... Build the evidence-base for public health practice Building the Evidence- Base Science is contributing

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

QuesCom I P -T E L E F O N I E & G S M -G A T E W A Y S Robert Urban D i rec tor I nternati onal S al es Agenda Üb e r Q u e s C o m K u n d e n M a r k t üb e r s i c h t Q u e s c o m Lös u n g Q u e

More information

ű Ű ű ű ű űű ű ő ő ű ű ő ő ő Ű ű ő ő Ű ő ű ű ő ű ű Ű ű Ő ű ű Ő Ű ű ű Ű Ű ő ű Ű ű ű ű Ű Ű Ű ő ő ű ő ű Ű Ő ő ő Ő ő ű ő ő Ő ű Ű ű ő Ű Ő ű ő ő ű Ő Ű ű ő ő ő Ő Ű Ő ű ő ű ű Ű Ű ű Ű ű Ű ű Ű Ű ű ű ű Ő ŰŐ ő Ű ő

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

IntИg r a ti o n d e s s o l u ti o ns IB M e t C i s c o : C o l l a b o r a ti o n e t C o m m u ni c a ti o ns U ni f i Иe s ( U C 2 ) Mathieu in tr at Sales Business ev elop ent anag er om unic at

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Osteoarthritis Management

Osteoarthritis Management Incorporating 100% Funded! No additional cost to eligible HCF members* (Valued at over $745) Integrated Osteoarthritis Management Program TAKE ACTION NOW! Reduce load and stress on joints Keep joints moving

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

U S B Pay m e n t P r o c e s s i n g TM

U S B Pay m e n t P r o c e s s i n g TM U S B Pay m e n t P r o c e s s i n g T h a t s S m a r t P r o c e s s i n g TM USB was simple to enroll in. They had competitive rates and all the fees were listed clearly with no surprises. Everyone

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

ý ý Ť Č ě ý ě žé ď á ž č ý ž á č č Í Ó ť Í Á ý ť š ý ť á ď ý á Ť Ú Č ž á Ť Ú ť ď Ú č č ž ď ď ď É Á ď É Č Ý ď ť É ď Á Ř ď Ť ť ď É č č Ý É ťď ď ž Ý ťé É É ď č Í Í ď á á ť ť Ň Ň á ď É Ý Í Ť ť Á Ř ď Ř ď Ť

More information

FIELD SERVICE BULLETIN

FIELD SERVICE BULLETIN FSB_971_1A HUGHES NETWORK SYSTEMS FIELD SERVICE BULLETIN SUBJECT: Updated Commissioning Rules FSB NUMBER: FSB_971_1A FSB ISSUE DATE: 7/1/9 SUBMITTED BY: J. Callow APPROVED BY: D. Dostalik CHANGE TO BE

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information