Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään"

Transcription

1 LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD ET Lp ov v o, jok näyää h uom n. O v äm än o n, änään, h uom nn. Lp oh jv äm än ok n uom n, jo m n k yä. Lp nv vom jok n pävään nuru n, o n. Lp k pv oh u, rk k u, o. N ä jk v vä ym ää pk än pävän. I vä yn nä vpuv un n. Sr Rågbck

2 Vuod n vh um n m yöä k äynn y jä n m yö uu vuo k r jo uuk k äyn n h m m m ym n h or. To k k nu vuo o uonu u n k ovn k um m o m uuok, m u räänä näk yvm m ä m ö ä on äh k on k u nk n jonk n k u ur m rk k M än h d n nj-uopy äk n k ok n u o m o o n; n n o k vn rv uj n vrn jään ä yy ä k u k um o n, nou n jä n py yyn vn m k n jonk n jn k u uu uud n oh duom m, k unn opu äm än vuod n puo jouu uopum n pk n j k o m m k ok onn. Tovov k u nk n k jok k n jouuk n vä ym ään uud m m n, k unm m n j pr m m n ä?ak näyää. n v vä k n n n Lvk o m äk ä k n j n S ppo O j n ph pr ä j v k od h k n m k k rnp on m rk ä. M uun om om k v puo n ov päään järj ää m m. äm ä n k r n n pääk rjouk n k rjoj yh d ä Irm j Ro nn M yyry ä n, Jn H yyä n j Jrk k o Korp n k n p rn ä k y ä ä n yh ä Vpurnm k odo : rk ouk n on äh ä r m n rjn k Puo k n v m m k oj n järajn m n o m m n m yö h uom, ä j äm ä Vpurn päväm k, jo m m k y m m vm k on m uun d n uu n uk - h m n uk ä n k ro u k y n yh ön rk d n jouk k o k pk k uh j o jo m k o run - jon jk o h ävä m k oj m ä ä pä n. uk un n j m onpuo n n. Täm ä on y rän Rporon äm än k y n r un onn um rv u u m ö, k ä k y ä jo pd m päänk ään u- ( päonn um?) urnn urv n h m vn h uom o o jään : v v- Rnnnk - h d ä. Tä ä rää rporn pääm k unnunn 18. h m k uu järj vä yy äh än, jääm m odo m n uu k uu um uk k om om oh j m nn p k un - jo k nu vuo v ä uo u n. k u k n. Ak u n k nv oon k uu u h h o vh o h o k äv yr k M än h d n Rnnn- T v n rv n k vää odo n, pok n k od, jo p n m k k r j v Su nn K orp n yh ä k r pp u k o n. Lp puo - K vä v 2000 Rj M ougrd m nu ryh ym ään k y ä h d n m n, ä h än m nun h äärvän G o poh j n N w D O ffc k äyk n k n, jo o k unno uor h d n on.h än o h m n n ym pärpuh uj ( jop Rnnnpojvuok rm n Tovo K n opo v äk n jk uv jum pp vr n).nän k o h m m h or. Yh dy v n pääm h n N w D Inc:n m nyä k onk ur n m num jä oh j m on k h y po k m n pk o n j Br dbok n o u n k ono n m yö h n m onnk r u, non 17 uro 100 uroon. Sof jä k -rudn k h yk ä nä m äärn jä k n, ä vä äm ää uud m m k on om m n o nk n. Vuod n 2006 oppuun h ä on k u nk n u k o. oh j m k h d n k on n (vnh m m n j uud m m n) yh k äyö ä. Lnux k äyöjärj m än vnv d ä ov k oh j m oj yh ä j n v m äärn nno un rk nm n m yö ov uk r rk ouk n m k vom äh d k ood. Nän on ynyny m n n, p rä uom nk äk n v, m yö W ndow n pyörvä k ovn on ooh j m Scrbu. V v k up oh j m m k v n uro. Täm ä on h m m n m m än n Scrbuk u num ro. M yö Suom n Kn k rj o k äyää j uo ää oh j m, jo p k ä ään k u nnu y ä. O h j m on dv n ä o o h p://w w w. crbu.n. Ky on k rjpno on oh j m j n m n opp uh h po jo on k ok m u k -o m. Pg M k r oh j m. Suom nk ä oh j u oh j m n k äyöön ääk n v ä o, m u u n m m o n u vn k rjom n Rnnnk vä n k o vu, k unh n h dn. I k k Ah m vr

3 K un h d n om uk vr ju pää vuod n uk o h d n o, yny y k k u u. K k u m n n on vr, nä ynyä vn uu juk, j nn k äv nyk n. Täh än h m m rh ou on o u jä nm k uj n k ä uj n vu u n j h jou n vr k up do k un m m h n o v m ään ärk äm m ä o. Rk n o k k unn, M än h d n o k k unn, Pyö r n o k k unn, Kuor o-tm m on o k k unn k ä Sydänk y än o k k unn. 150 j on v vp. Pno m äärää vo n no jo o k k unn o v n jä n n m k m rv m n k pp m äärää v vn pno k un k ok on pnom äärä ä. E m rk k 600 k ppno, u m k m n k u k n o k k unn urv : O k k un 1: 20 k p 56 vuo (4 num ro 20.) O k k un 2: 30 k p 84 vuo (4 num ro 20.) O k k un 3: 100 k p 280 vuo (4 num ro 20.) O k k un 4: 150 k p 420 vuo (4 num ro 20.) O k k un 5: 300 k p 840 vuo (4 num ro 20.) Jk u m u u k oon, ä Rn väk k yk n h om n (om k u nnuk n) m u n jk un M än h, Pyö r, Rk u. M uu jk u jä o k k un n om n pän h äväk. Sydänk y ä ä h vo m. o h v Kujn uun br, Kuor o-tm m on väk n h k ä h u k ä n nk n Pu - k o k, Kujn uu, n äh m pääk n jn.. (P rn on m yö ju k u n vun n Jou u xr, jo o k m n ä y y.) Kunk n o k k unnn rvov o m k ä k pp m äärä u n j vk. Kun h nk k n o uv n o k k un n k pp m äärä on do, vodn k j op rk k u nnu rvo j m uu k äyännön järj y o k k un n h ook un n j yh d yk m m k k n. L äk, k un h d n ju k m n n o nää oud rppuvn n p k ä ään Rnnnk väk ry:n jä nm k u j m h do du purh o ym. o m h do ju k h m k m yö In rn ä näk ö h nä pdf -m uodo, jo on n v h po u vk n m yö n k u m pn uv o k k un n jä n, jo fyy n num ron jk u vod järj ää. E äm m o k k un n vuo k ok ouk 2007 v uuk n m yönäm ä v v h ook unn n yn järj yn o um om k ud n k n. L h d n h m k uun num ro m yy v ä n ä p ru, m u vrm nk n jo ouk ok uun num ro h dä n uu n järj yn o u. H orn uk m uk n o om u k u nk n pää Käv m ä h äm m u n p jon j m m n vuod n v rrn vp, jo n h d n ä ö ä ä k un m ä n vk k on h m nv ä npu- o n h uk n m uuuu, o n jo uou m r k y ä r n. L h d n op m n jn pääm m k n k o- ä äk n don r rää v ä m on n num roon k j n h d n rh ou - j vk k poh j k u u- ju k vk. m u n o k k unn m uk n. O h n m uk A o k k unn äh y k rj. v, jo h m m vo m yä k k k y ä ä m n, k ä äk m yö näk ö pnok n n rn I k k Ah m vr ä. EH D O TUS O SAK ASK UNNILLE M INNAN K EH ITTÄM ISEK SI TIED O TUSTO I- N jä vuod m yvää Rnnnk h ä on k u un n vuo n j u Rk n, Pyö r n j M än h d n k y n u ( k ä äm k u po u m u pk k k unn ). Vuonn 2004 h j n k k k n ouk n m nu u, pn k äv k u nk n m, yh d yk äm m o u oud p ru nn jn pnok n. L h m uu n jä n h -poh j vuonn 2005 j vk vn vuou jä nm k u v n, jo on m yö pnok u u n v vpk. Jk uk u nnuk n k m äärän p n n m n n vk unu, ä yh ä jok n n npäk ä u j vk. L äk jk u u h m m k uor, k o k p rk m h n k k oh n h j n: väh m m ä ä vv jk u uor n k k k n k oh n j m on k u nnuk n. L h om n k ooyönä, joh on o un yh d yk m m on m k nu m h do uuk n m uk n k om r-, puh n- ym. k u uk orvuk. Ton j m uun k -k ä yn on h ny yh d yk n yön k jä m uun yön ä oh. L h äh ään äh k öpo k rjpno k ok on uud n pnov m n k - do on, m k ä k pnok u nnuk h uom v. L h m yy ny non 60: k y ä ä ( äk n. 20 po u jä n ), m u äh k k k ä uk v nm num ro npur. L h o k u nk n m h do jk jok n po k k oon, jo u n o k k unn o u v pnok u nnuk n. M ä uur m p h d n k rpno on, ä p n m p o pnu k u u k pp k oh d n. A o v k vo vää pnuk n h nnnm uodo u r n pno m äär n uh n, ä ä n v:n. (L h d n num ro on 20 vun n, A4 k ok o. Knn 160 g, vu 80 g pp r.) Rnnnk väk ry:n jä n h nä pno m äärä on k ork nn

4 Tm m k uu Rnnnk väk äh pr k ym m n u n uk k k uun u Rnuv uunn m n K rj uuprn p rum k y m m. K uu noud 6 h nk öä j k rj uupr pää n p ru. Sm pm ovn, ä äännk rj j P k k P än n k uun Rnuv k rom n u n k rj uupr ä j nd n om nn. Krjom n j o n k rjou n uk m n j rvom n äk k rj uu prn o uj pääyvä uk m n ovu jonk un k rjn j n k k u m n ä yh d ä. En m m ä k yh d ä u vk k rjk v n P I m r Jää k ä n Lum k k o j yh d k än m uu. Krj uu prn om n on k nu y äävän k v. S on k ok oonunu jo n jä k r j k äyny yh d ä H m nn r k om näy m än Tä j m nä. T rm k o u m uk n k y ä ä ä. Krj uu prn k ok ouk ovn pd äväk k h d n vk on vä n unnun n k o v o. En m m ä n k ok oonum n u m uum h nk ö ää k ä äännk rj j P än n, jo o k n p jon vnk - Kk k k rjom uk m k nno un k jä k rj uu prä vr n. H än m yö h jo yh d - ov rv u m uk n om nn. S urv k rj yk r no ogo ( nv Rnuv - uu prn k ok ou on 4.3. k o ), joh n o k oou r k rjoj n k rjouk. Yh d k k rj uu prn vo k onk n u no om rv Värr gn ju k m n n vuod n pää ä. Rnuvn n k odk k ok ou.n k on n m onor äännk rj j P än n, onpok oh vn k n p n ä k uv k rj uupr ää.s n vo m uu n vuok r k ok ou vr n 5 uro.

5 Krjo P n Srk o k vn j vrm k n rk o ää pävää, jon o n yräny k rjo o v rk k h m m (m nn ). Nän n k rrn D ork n: k r v o äh k yy jok k un vo v onk n. V no nk o vn: uo D ork n n k oh m n n on p k k ä k uv jok uou jok n h n pää ä jok pävä k un pk o n vr ung k pän k nää jo h ääm k k ä n undräh n ny k un m ääräy ä yn um M on jäää väh äk k poon, r yk n. j vo j k ää rk, j joh on m nu v. P I m r Jää k än n k rjo h yvn k urn uom nk ä, ädnk n op j on o n, k ä vrh ä. M n ä h än äh. Luk k, nn h uom n k n. Jänk n k ä on rju bänd. O n op n uupunu, ny m nä k n k r n u o k k m ään. A nn. P I m r Jää k än n vn o uu n ok on n k vm uk upo v (jo 40 v), m u h yvn m r äh ä ä j k rj n jo P I Jääk än n uon uk upo v n n m m än n äpm urh up, p o ä k un, n k rrn k uu n P I m r Jää o rom n, j o o n k y ä odo nu k n, m u väh än k ä n juk n, m u jo n yy ä n u vh k n Nob k rj j H rry M rn onn Anrn- runo m n k u A M r uo- m yöh m m n. H uvv on, ä v k - k nk n m yöä uon n k unok rj uu nou m m nk rj uud n prn don uom nnok n. T k vä uu. O k n h u n k ään- m ok k ä vn k uv u. Suom nruo k rj ää H W n y ävn n äm än frk k n u un Jo N o ä ok on o u vk k p E m r D k onuk (Jnn Jo uom nk, m u rk k äännö ä u unk ä ng nnk - uu n k n ) k n, j o n jääny v ä odo n. M u n. Kuun n Y n yk k ö ä u - Kuuo, Suom n T v k opuo, k o k k uk o o u m um nn yö n, j ä k rrn up h pääh än uo P I - h dä äm än k nnon u m r Jää k ä n ju h än n om uu n Ndj Novk n uom. h u. Knno un oh j m nn, ä ryh dyn k uun än n k ovn p jo nn m m n k rj m n ä, m yöh m m n jop nuh on n ( ok on n) j - I Jää k uu n m m o, m ä ä j o o non d o, m u n y h nk n P n k rjn Lum k k o j yh d k än m uu u än k u uom nk n, j nä oh h yvk n. M yö M rv nno u k rj j unnu äyyy m - np Jänk n jon od uu, jo nn n ä o o u. Tovov dän k h d nk k n uh m m m nun n m k npä - vn p äm än h uom v, u vk u m h n nm ä ä p vonm noj uur n k rjn k unnk.. Näk m yk n m yö uom on, ä n S m än v j k n on uur uom n n rom - h uk k r u. n vm n näh ny pävänv on. Vä on rnk k j k uk n vo n pk k n pävyyä rk uk m uon non 300 vui k k Ah m vr n ok n. Rdo k uu m n P n u o urv: y - PS ä m ä h m n n on n n m ö jok u m nn yyd n Tä ä pää m m k n Jän m no k m pnjn. S ur k m pnjn j u v uud n vä n rään k vom k näk, jo äm m ö - yä vp n ä nun (Jänk n k ä ä n Krä m for k äyä." j uud n S ur, h p://pz.vuodu.n ): P n k rj o uom nno j on juur k vn uu vu uom nk ä k rjo u k n on k rj uud. Lum k k o j yh d k än m uu v vä uk jn k n äv r m m n, od uu n, jok k oo uu uh n n vuo n o uud h m nä äm ä. Suom n k rj jn P Jää k än n v ruuu h po M k W rn h or n rom n h n näk ö n puo. Pm ä, h yvää m k! Jää k än n od k n dä m ä k rjo, m u v n n ok k. Tu ok n m urom n h jov proo, rk, od uu vn m uu k un m rk k Vänö Lnnn, jo m nun M k W rn, Jr T rvon, Aro P nnn vk k p Kr H ok n jo m yydy ä m m o. L vo jk. U k om n k rj jn P I m r Jää k än n v ruuu h po Vo r n Cndd n, Go h n Fu n, Sw fn Gu v rn r k n, Crro n L n Ih m - j P m m n, Bu gk ovn y pääään (D o oj v k, Gogojn ) j y äävää k y ä m yö k ok o Cr o C n dn uonoon, unoh m A.A.M n ä. Krj jn om m ä m yö m m. Gbr Grc M rq u n j Kur Vonn gun, jok m nun junn n ov Lum k k o j d ä m nuj p jon äpnäk yväm pä j k ä h ppo m p, o n n no k uk ä o vonu uk, k äännök, nuo k äännök. M u Scfn puo n P I m r Jää k ä ä k y ä on Sn v L m o, jo k äänäjäk ään v, o n uur m m m on n h n. H po juo h m n, ä ä ä ny vn vuo k h un ää k rj. Sä o k y ( n d päny k ok o k rj, k o k joudun o m n vru n n uh n yöä pävää prn k uuk ud n jn). Tä ä yr ään v ym pär öön, jo k r-

6 - A o n Pgodn rk nm n n ppu oon ok uun juh vr n. - Ky äjuh n nyjä k o o vrm u. Rnnnk - h ju k n n jä k r vuod (+ Jou u xr) j vum äärä k v n 20: n ouk ok uun num ro k n. Tom nvuod n k n yh dyk n jä nm äärä o 63 ou, uu jä nä u vnh oj n jääd ä po. M ään vrn jä nh nk n uor u. L h d n ronum ro m yyn o yh nä non 20 k p.k ou un m uok rj m yyn jo k uvuod oppuun. P n Värjäyop on m nny k upk h pk n vuo, yh nä non 20 k p. K y ä ä n k äöd n j yh dyk n ju k uj n m yynä vr n h nk n or, jo k äy n H m nn S prm rk k no j h d n k y äjuh.läk nn k äöä k un pnouo k n m yyn K m n Juh nnuk m rk k no k ä Pu- k ok, pok or j m yö k än jn H m nn ppuorn.t k o o jä n n vuok rv du n h nn. Vuod n uurn yö o ok uun k y äjuh, k ä nn Pgodn k un nk n om nk unoon m n n. - Sn H m nn m uu uk unnn uk rh Kou un m u ok rjn pnuk n (500 ). - Järj n k o Pgodn rk nm k. - Uu n M nm u h uk n k rn k äyö up. - Ky äjuh n v m u jk u - Ju k n ok uun h (20.) h yv ä jon nn n juh pävänä pd n Rnuvn ppu o n. 8 un k y äjuh, jok onn uv h yvn. - Pd n värjäy pävä k rrn ppu o. - M uok n u v k y äjuh n k uv- j vd om r m h do cd/dvd- vyä vr n. T k jänok ud ong m joh u n h nk k k u nk n joudun uopum n. - Käyn H ng ä SKS:n rk o h k m h unuh oj k y m m u. - Kuun u yh d yk n yön k jän yö uh d k k n oud y ä j jk n ä k unouvn yöom nn m k uun -07 oppuun. - Sn Rnuvn v äm pm äk j ryh dyn uunn m n om n ä. S j n k h n o n. To puo n k o m k ng puu j o puo pöydä j um pk k ok ou n j p n n ph um n po vr n. - Yr n yh yöä M än h d n o k k unnn k n h n uunn u o k k un k ä vää rk k vr n. Ark k M än h d n o jäk n Rk n o - pd n Vuo k ok ou m k uun 19. pävä, jä n- n odom n. L h d ä ju k k unnn p n h ork k. m k uk pää n 10 uro. k n h (4/2007, 20.). - h n om nuk H m nn k u ur uk unn - - ju r u 2000 uro, ouk ok uu n 500 uro. - Suunn n Jou uk or j ju k vk. A k uä h uum n. - h n j j n m ou h d äm m jok n nk n jä n v - Jou u xr (4.) ju k n j j n m k jok po k k oon n om u n ou n. - ju k n h d n num ro 2/2005 (20.) - h n j j n k y äyh d yk n vou k oo- m ouk - Kou un m u ok rjn pno oppu. Ju k uom n j h orn nm n n - jk n yh d yk n yön k jän p k k u yh d - k ä yh ö n om nnn järj äm n n ov m äu n puo uu k ok k yy k uun oppuun. yh dyk n vv om nk uv k y äyh - A o n po k or n uunn u j k uun opu öä. L h d n m ym n urvm n äk n pn n. jk n o pp ym. m ou n k o r- O un m yynk oju S prm rk k noh n H m - v v, k ä m h do uuk n m uk n k rnn T rv r. Yh d y o k ok n. joj n k unnu. - O un K m n Juh nnu k m rk k no. - ju k n h 1/2006 (12.)

7 Rnuvn r ur n (ppuo k ä ä, v ) k h äm n n uuk n j ph um n popk k n ää k k k n k y ä ä n m h do uuk om h o n k u uurh rruom nn, jo pyrään k h äm ään yh yöä u n m ud n yh dy n k n. K h ään jo k nu yh yöä Sydänk y än u. - Ju k n op k y ä h d n k oon m k ä rh ou dn järj ym ään. - Ju k n uu k uvk rom uk k y ä CD - vy, jok ä ää m yö m m k uun yh d k änn n pävän u vk uv. - Pyrään jk m n yh d yk n yön k jän yö uh d yh yö ä yövom vrnom n j k upungn k n. - T h dään unn uk k vnh p värjää v npyrään k vm n ju k n j yk y n r- k oj uonnonk v j n ä järj äm ä ä M rv h ouk n pyyvää ouu h d n o- j p- Värrn oh juk v nvärjäy pävä Rnuvn nuk u u, jo h von jk m - ppu o. k k k k n u n ouk n. - Järj ään ppu o m n k o rv. - Rnnnk... h ju k n n jä vuod - Vuok rn S j ä o v k ng pu k ä j äk Jou u xr. Pgod j Ppu o pon n u k opuo. M rk - V m n CD - vy k räy ä h or v o- k non vr n dn u j vk k uv- j dok um n n o H m nn k rj on k o- k k H m nn k u uuryh d yk. uurk on k äyöön. - Järj ään k o uu oj Rnuvn - Ju k n, jo m h do k uv u k u uurh o- v. r n n k r k y n u näu un. - H nk n S n p n k ä k rj o, jok k ä ää - Koon j ju k n k unok rj n n no og k y- o nk rjoj k ä CD - vyjä, k rjoj ym. m r ä ä n k rjouk k rjn, m k ä n o öyyy k o uuh or. An o on k y ä ä n u v rävä k ä m u m, runo ym. k rjoj. j nv. Lunn k o 15:00 Rnuv Sm onm ä n 18 Kä ään äänöm äärä j m uu u v. M u: An Ah m vr Sunnunn k o 15:00 Tovo Kä ään äänöm äärä j m uu u v. Tom nk rom u j uunn m vu 18.

8 H m on pnon nouu j k h vuu ov nyk yh m n ong m. Pno yr ään pudo r väh äk or d ä, jok uk k vk n pno, m u pn pno nou.syynä äh än on väärän n h h ydr n yön. h nn. E m rk k yö vä p k pu n jn k vk pää y yn k ok ojyvä päp n m u m on jogur j m rjoj. Kok ojyvä pä j k vk no v v r n ok r h, jo on nä än unn py yy p m pää po. Jo yö v k o juh o j ok r h dyn pu n, no v r n n u npo uud n h uppuun j n uruk n v Ruok v om m ä ää run h h ydr j, jo- r n ok r k oh k n, jo on u d n g yk m nd k on k ork. G yk m nd k (GI) k ov nä k ä. on uk u, jok k roo h h ydr n m yym nop ud n uo o v r n. M ä k ork m p g yk m nd k - Rvnon j n k h n uok k n: n rgr on, ä nop m m n k oh o v r n ok r. vnon n, jo ov h h ydr, r v j v V r n ok rn k oh ou rp k k ork h - k u n pro n j n rg vpum om k rää n u n, jok rää g uk oo n v r - m n rvnon n, jo ov rvnok udu, v, vä voh n j k udok n n rgn äh k. Y m äärä- m n, h nn j k v nnä. n n ok r vr ouu n u nn vk uuk r vn m k n j h k n m yöh m pää k äyöä vr n. H h ydr jo n r uok k n nd n m o k yy rk n n p ru : m ono k k rd h n, jo ov Lk h vuu n yy u n n u nn ry h ärö, jo g uk oo j fruk oo, d k k rd h n, jo ov k k pd ään h vuud n uruk n. M ch M ongnc, roo v k on n ruok o- j juurk ok r k ä k jok k rjo jo vuonn k rjn Syön h yvn j k oo m o ok r j po y k k rd h n, jo ärk k h dun, on o m ä. H än n m uk n n u nn y on. M ono k k rd m yyvä oh u uo h, k ry on h om n yy. Ih m yövä h uonoj m u d k k rd j po y k k rd h jov n n nop m yyvä h h ydr j, jo on h dän n yym n vk uuk g uk oo k j n jä kn v r n ä n u npo uu on jk uv k ork. V r - m yyvä v r nk roon k oh o n v r n ok r po ä o v n u n m uu n ok rn m öön v- uu. r ouvk r vk j h m h ov. Täm än juk n poh j h än k h h duu - H h ydr m yyvä m öön r h n jok o nom n m än, jok p ru uu ruok -n d n ok n - p h rppu n ä, m ä m uodo nu n v m n j yh d äm n, ruon m ää- u h h ydr on. Im yym nop ud n m uk n rän väh näm n. H än k h ok n h m ä, jok h - h h ydr vodn jk h uonoh n j h yvn h uv h u v m n ruok v oon rvnon - h ydr h n., jod n g yk m nd k on m. Lh uk n uh yvä m n GI h h ydr j ov vn v ruok -n, jod n k ok on g yk m nd k - o n u v h h ydr k u n k ok ojyväv j, äy on k ork nn 35 j ääk n pnon nou un jyvär, n j pvu k ä uurn o h d m ä k nn v ruok -n, jod n k ok on g yk - j vh nn k. H uonoj k ork n GI h h ydrm nd k on k ork nn 50. j ov m m. ok r, v k o juh o j k o u rm ongncn m n m ä ä k nn ään h uom o-. m yö h n, m nk ä r voj yödään. R v Jo h m n n yö run h po u v ov h m närk ä, m u jok u n ä ov pä- k ork g yk m nd k n om v h h ydr j k u rv ä. M onyydyym äöm ä r vh po, jo n ok r, v k o juh o j p run, on h m on m m. k vö jy ä j k ov uo vm p k o uk, ä jouuu jk uv räm ään n uk un yydyyn r vh po, jo on m m. h j n. Tä ä ur h m n "uupum n n" j äy m ov m. n u nuonnon väh n m n n oppum n n, jo Jo M ongncn on u k om, py yy h ok k - on h m n n r uu 2-yypn db k n. V r n n, vk k yö norm, k unh n vh r v k - ok rn nou nop h m yödä y v p rä n j k r voh n k ä yö pää h - rää k n u n, jo on uruk n on v h ydr j, jod n g yk m nd k on k k on - r n ok rn n n k m n n j h m u uupuo j ää ruok v oon run rk oj k vk - d n nä k ä.. Nän yöd n r k r u 2-yypn db k n, Kun yödään h u v m n g yk ydän- j v r uonu h n zh m rn un m nd k n om v h h ydr j, k u n k ok ojyväm yö p n n. v j j k vk, v r n ok rpo uu py yy h Jo, ä v vä p k m n g yk - n j h m rää väh m m än n u n. m nd k n h h ydruo, vo u pnon Ruon v m u p vk u m yö h n

9 k unk nop h h ydr m yyvä. Kyp näm n n j k äm n n m uuv h h ydr n k oo um u j n nop uv nd n m yym ä m rk k r n pork k nn GI on 35, m u k yn pork k nn 80. V m m m rk k jä r rvnon d n g yk m nd k ä: Läh d : M. M ongnc Syön h yvn, k h dun. Läh : M. M ongnc Syön h yvn, k h dun.w SO Y. J. Brnd-M r, K. Fo r-pow Uu G uk oo v nk um ou. W SO Y. In rn : w w w.bov.f/ uom / rv y vu/gjgk.h m h.h nk.f/ju k u/m / k m /pg/k uh /rvnnon.pdf w w w.jcn.org/cg/con n/fu /76/1/5/T1 (o o öyyy ng nnnk n n g yk m nd k u uk k o, 750 rvnon ) M rv Värr Avm m uud n p n k k n rk äm ää prnv pk k u nk. Enm m ä n nk n m uk n p k oon nm k : NIKSIPIPO V ppo on y äävän m no k k nö. Ih m n pään k u k uu m m h h uu äm poä ruum n n. Ih m n k un jok u vnoum r k äyvä ppo. H uvun n n k rrn vnoon m nn än k ok n k n ppo j k k um m, vk uu o ä yävä. V d ä pu k od unu k un k k k äm pö o h u h nu pääh än, pään o k un h äärk, ä nk n unu. Jok n n ää m n m uk v v uk on ä ä k ov pk k, m u p ppo k n o o ä o. M nu pu äm m ävä ä o on k y m ä vr nk n m u h rä ä. E m uu k un ppo pääh än n m m ä k ängy ä nou, äm pö py yy k h o j puk uum n n j m uom n om n n on p jon m yäväm pää. An, jo ä ä unuu jo nk n k o, m uu k un ppo vrk prk pääh än. Tok o äyyy m yö äm m ää, m u h uk n äm m y k u u nänk n ää ää. Nk n äh nm m rk k : I k k Ah m vr S n ä värjäyä v ngo k udou ppo unuv m yö juk h uuvn, väh än k un nä P P oom n m näm yyä.

10 Snnk - p yvuoro runou j Sr Rågb ck, jok m uu p rh n n M än h n vuonn Lp on jo n jä, jo k k uud k opk ynyn ä. Sr on m yö yyrk k o j v ok uvj. O h Srn runoj, k ä h än n om n v ok uv vnh k äpk n P rnj. Snnk - p yh n k rjojn pää j m m n uuum n u v no og äh vuon. Am uurnk o nou, p nurv, h rov m ään, uu pävä k. Täynnä r m u, o, k uk k u, k yyn ä. E dä m ä pävä uo u n, k ok m uk, opp, v onk äym ä, n dän. Kk k m uu vn rvou. Avn m r n k n r, juk päävä, k r ä, ruuh k, vn oj n o k rnk oon, uu n h um n, rk k om on ruh. Sunom n n, um n n, m k k rnp o nuoo. Ik ävä nn k un n.

11 M r k un, um m, yvä. S n o ju m, vh opä. E k ään p k ää, vom n vo v u. O n vn m yöä ävä, opv äm ään vrrn, oj n h do. * On äm m n k äyö, m r n rn. Suo n oj n m k u h uu. Täh d o v, äy k uu k oo m n v vn v m r n v m n. O n u u k uk yvä, n vn yv m m ä, om n ydäm n k o, k o k un m k ä on ärk ää O yö, po v yö. Tu k rp ä än, r p, r o, pää äny r. K m ur n, vp n. Un o v nnu m nu. H rän n, m u n h ränny. Tu k n h uuo k nuu ydäm än. Ir, h un r. H k n jn o n vp. * O n k un, k uk k u o, vuor, järvä äynnä. Nou k k ä m r, u jn, y väänä näyäyyy m. Runoj v ok uv: Sr Rågbck

12 M nny äm ä on änä vk k m m ä n h uom k n. K y m m uonno pk od on rnom n n uu näh dä jä k ä m m äm ää ää j ny.o n h m ä k k ä v nynyä m ää öyää pk k, jo vä on puuh u yh ä j o jok u k un n. Tu m m ju k m n r k roj Vnh n Vpurn joh vn m n n vrr o k k ro oh k r, jod n k n p rm ä don m uk n m n ro vo p k vä h d n m k jo. To n rnn m uk n o o v k pnn nuor n m h n v däk n h än V näjä r- k u uurh or n k oh d n öyäm k k k k n k y m m u. Ny on vuoro Rk n k y ä. (H uom! K äyk ääpä vk k p Rnnnpok n uunnuk ur vrm uud n vuok, j k r j k om p m uk n m ään m nä ä!) m jn. H än n v j n ä väjyvä P oo k v n k n k ppr j p v nuorm m n v j n ä jouum V näjä. Ko m nn n rnn m uk n k y n m h ryyppä vä rh n m rk no. Kon pu n h k rov u n ryö yk P oo k v ä j k

13 o vn rh om. T n äpuo jnnu k v on po u. Läh d : P rm ä o Tuu m y yn k vj k M y yk o Lupnm ä ä Rk n uun n poh jo puo äh ä V n m n rj. Vuo dn un m k opp ä k u un M on Ch r on vuor k. T v- j Jk o odn k n om Suom n h d n ä ä rnnk o m v vonjärj m ä. Rnnk o o k ork pk o rk nn u uvu opvn vä m k on m v vonorn j, jo n odn k n m v von ok m ääräy o rk k v V näjä ä pän u v nok on. An, k un V näjä ä pän u nok on ; pom m j h äväjä, m v vonvuoro o v o k vä h ä yyk n m v vonnn uk k oh n, jok y n ä j äh ä orn. S ä h ä yy äh n npän H m nn Kok n, rppu n ä m nn pän k on o v näm ä ä. Rk nvuor, k rnon m, rk nn n m v vonorn vuonn Tuk k oh j Brk n k rno. Brk n m v vonorn o k äyö ä k ä v- ä jk o odn k n. Brk n m v vonorn pk on H m nnv h k h d n ov rn n j m v vonn om n d n o n om py y y m u om rk k. M u om rk k öyyy Lupnm äk V n m n vrr. T ä k äänyy v m m (Lupnm ä ä u ) m ä, jonk vrr äh po k u y ö ok j v Rk nvuor. Po k u k v ä j k v n om puk k h vo k uv, m ä nuor oyö ä unu k v ä vyön pm yd ä m n m ppu rnn ä y ö m v vonorn. Läh d : Ann C v n h u j m u m. Pu om ym pär ö ä on u unj ou rk nnuk uvu j uvun k upuo. Sv j k n rv rk nn u j o n v k k rpu nv on vuod S n y äo j räy ä ä k u n äh ön m u k n uvu p rä n o v m ou rk nnuk on v ä yy ä k or u. M j r on rk nn u vuonn Työ ä n unrk nnuk ov uvun k upuo m on k un h k k rnn o v k m du v um h uon. Läh d : Kym n k on rk nnu k u uur Ruo n k unng Ku III o v odn V näjää v n ruo n n v o-o o unk uu H m nn h d. Ruo nou v k nr G. A. von S groh n joh do m h n Brk 3.8 vo nn h yök ää H m nn. Sojouk k o pää n. 5 k m pääh än k upung, k un m h nnou u op n k unng Ku III k ä k y ä j ojouk k o v äyy k n H m nn h d o n uk n. Läh d : V h k pää Rk n k y ä ä Vk k vuor on uur n k vjärk ä d n m uodo m uo, jok öyyvä, k un K rnnn ä k äänyy v m m k oh d, jo m ä ä u v oj vu n. Avok on y k u j n Vk od n juur, jo äh po k u y ö k o. Po un vrr ov uo. Kun po k u jk y ö pän, joh k vrppu j Vk od n h upu, jo on h no näk ym ä m r. P rm ä don m uk n Vk od n uo ov vnh oj k u j j n p opk k oj. Kvrppu vuor rk nn n k onn Brk n k rnon h rr vä n j h dän v rd n k äv yr k ä vr n. Läh d : P rm ä o Vnh rvnpo opk k öyyy, k un k äänyy Lupm ä ä V n m k u k v ä v m m äh vä m ä. H u o k ovn h yvn ä yny. Luuvnn m n pää ä öyyy vnh k v n ouh npk ouh u, o o. Turun ruh n (v. 1743) jä k n uounu onpo- k. Sä m nn k vä on k, jo h n ääy ä om uk k rno, jonk v j yk ä orppr h ov uvu p rä n o v päärk nnu on rk nn u o n uud n m n n vrr öyyy nv j po k u h vuonn 1836 j k k o k oro u uvun u - Pk h o.. Nyk y k pr rk nnu on nu d nk rnu M rv j I kk vuonn

14 Läm m n ok uun pävä h ouk u m dä m rjm n, on m n pyörä m m Vnh nk y än uunn. Lom m n Pu u r j h uu, ä m rjnk o n ov m no. Joo, ä h vn j on n v k uu k n. Enn n m ä y m jn nh r k äännym m ok, rk or o vn m no pyörä ä j m u m m, ä äpän o h yvä m u k k m. Suunn m m d n, ä jk m m po k u pk n nn pk ä, ä vum m n n vn k o, ä vo öyyä jop k nr j. M k n k o uju rup. Vä ä pyörä jä n po u j h rpon h nk k o n m oon, jo d m u k k vh yny, jo n o o h n n n. Trk or m uuu vk k u k u k, p h m ää m u ä o m h doon pyörä ä, joudum m um n pyörä. O nn k m ä m o m m o j Nok n uud pun k um pp. E v uum, ä jo ää ä öydy m u k o rp k, nn k p n Kouk k un m n h k m n v n m rj, ä k oh h n m o n äh ä M u o ä (nn m uu n). Kork nou u o d ä, yön m m pyöräm m k on, m m o v m h v. Pyörä m m k p po k u pk n o r un j o m m, äm ä k o o uk n v ä n vn k o. E h äää, k un o m m k uun k o, k o öyyä m u k o, o o o onn n n, vh donk n m rjoj. M k n, yönn n pyörä vuor n. Ny h ypän jo h uk n vä yn nä pyörän k ään j v n vuor n, m nä d ä E v p rä ä. S n k nn k uu u öm äy. Py äyn pyörän j k on k n, E vn k pyörä pyör m j E v m k räh m ä ään po un v r ä. M nä k uh un n k uu o m n, uk o ph. O nn k, no E v j m rjk n ov v ä k op. E v nou y ö j rv m ännynn u v n uum n: O nn k k äyny ph m m n, m uu n o nu oppum k n k n m nu j pyörän. V ä pyöränk n, j n. Vuor po ku k uu k uvn vä m oon, ää ä m rjoj nä näk yny, jo n pyörä y uju ujk k. A om m nou vuor, yh n ään n h uok m m : Täm än on o v n vn k o. M u o pk k o vn od, ä äm äk ään vuor o u, m ä ovon. I on n m m m k o h pu, jk uv po k m y ö vuor j vuor, k orn Fnk n k o vä yä. K rron E v, ä ää äpän on näh y k rh uj, onn k Fn on m uk n. Kuv p, jo m n k unng pö äh ää v n m ä, n v po k m n n m uu. K om m o m m j n v k u n ym pär m m, näk yny k h dnää m ään pän k ä m ään äänä k uu unu d uoj n, jo o n vou pää ä o npk k m m. S urv vuor u um m m ä k o unu, ä o m m ä pyörä k m m nk n, nn m n näm ä o v. Ny k o o o unu ovoom, o m m k yk ä. M u h äää, non, "k u n k v r. - H oo ää ä L, onk o H rm n? K rrop m ä o n, k un d ä on m rn k ork ud k h k u h ää äh k ö njn räm k k öä, j k k m u uunn on uo. Epä k v r nny, vn n uvo k om n urngon uun. V nn, non j k k u oppu puh m. Eh don, ä jä ään pyörä äh än j u n h k m n n m yöh m m n. E v uo unu h n, vn uum, m k nä öyd ä ää pk k, jo n pyörä m uk n uo. Suopur u uok uv h n. En m m än n oj, jok o non k o m m rä v ä j jo o puo m rä v ä, uonu vk uk. Pyörä k n n n v n, h ypän o puo j v d n n y ö. Räm m n urv oj, jo o v ä k k jä j ä. O j n vä m o öyd n k k oj, nä k nnnu v dä k on, vn n h rk u n pk n pää ä. Kor k n näk y vn urpv k orv, k un k yyh ö uopur uj n. M h ok oh n m ä, ä m äh än urvk. S ä k k un m räm m n uo, nn k v r H rm n o m nny k rn k n npurn j k ronu L n : Ny o prob m. L j E v o k yny, vm n n o, o äh k ö nj, n o k k u oppu. L n h do, ä h m n vä H rm nnn k n äh ä o v äh k ö nj. Jo h ov h uuo ä yyd ä, nn h k uu v m dän h uudo, L n rv. M u m k uu u m ään, väk ä h n v u, jo n k u m pn m dän äyy o. Aj n H äpp än j K n nk k, ä äk n on äh k ö nj, h do L n H rm nn. M, uon v oj k o u n n vh, ä pnk k k. Yrn pää h uum or y ä j k rron E v, ä m h än o n k un uur n m m n k ppyörä jöä, k un h rjo n uo, nnh än m dän uur h h äjäm m M k M y y ä h rjo uo. E v nää h uum or p ny, k o o v väh ä. Kun k k k oj o y y, vum m uon r un. Sä äh k p po k u, jok h rnu ok j v m m. Kum p v n? O nn k v n ok uun, ä väh än m k n pää ä

15 m uuu rk or k j n jä k n h k k k. Aurnk o o k oj n k nu vuor n k, jo n ä nää o o u pu uunn uk n, m u h k k v n h m n m o, h äää. Ky ä ä k o h uh u k rää, m rj j o v k yn. Lom m n Pu o H rm nn j du onk o n k uu unu m ään. H än k ro p ä yn n ä, k un näk k k un ruum uon jvn oh. H rm n ruh o, v ä o v o. Sm n k n m pyörä m m h k k ä, E v d ä, m nun p pää Fnn vuh. Kor o o vä yny, k rok k u k uono k ä juok m n n nään m nu. Svum m T-r yk n, k un m k y ä o d äm m, v h äävä puu o j ph v m dä h uk n. Snon E v, ä k äyn du m o npk k m m. V rh o h uv prn k k un, un por un j h uu n: O nk o k oon?. P ok k n näk ön n m um m o u ov n rk oon. Snon h än : O m m k yk ä, m k ä m, m k ä v uu. M um m o k o m nu pk ään h ym yn vär h uu, j no opk : "Täm ä on H äpp ä". H äpp ä, m nä o n, pu H äpp ä, o nk o m pyörä y nn k u. K n do j k äv n E vn uok, jok m k vä yn nä nurm k o. M nn h än n v r n ä, k ä nuru u u oppu. Vä yn nä ok o m m nurm k o, n k uu n uon ään n ä, uu uoh n ä u. L n j H rm n o v äh n j m n H äpp än j K n k rro j ä n k yn öyyvä. To rn. L Po m n E vn j L n pyörä H äpp ään.pyörä jä pyrk vä k yyään k ok o jn ään, m u m än um puk k o k äänyvä k u nk n n v m m, jo n o uv uunm n m k o uorn ään.o n uk u, ä h m n n k yk ä v n n k äänyy n v m m jon k um m n yyä, nän näyää k äyn n nyk n.k om p o h yvä m ä ä n o m uk n. E äm ä on ä, m ä nu ph uu ävä n k un uunn h n m uu.(joh n L nnon) M u: An Ah m vr

16 O v m uk n Rnnnk - h ä nn Y rdon k un k up nk n m do n om j, k un ov ruv nn k m ään rn m onm uuok nn, ä k k on n k nän k uu k orvn vyön h juud änn Rnuv k n k k. M rrk uu Tm m k uu Päydym m k n äävu m m jk o h m n m m m prof, yyy n vn o m n ph uv, yävän P k k K jo n pn (H o H um nn u u): 'E äää m ään vk o, y h ää ä.' Jou uk uu O h k o m k uu Tm o Krjk nn m u k uud n m m u n m rk m ä u ok o äm pö. Pk um m k äyrä k uvv äm pö n k h ym ä änä v n, oh u m m k äyrä Krjk nn m u n k k rvoj vuod 2000 k n. V m m Kym n k on ym pär ök k uk n poh jv d n k ork u m uk V k vuod n j. Vh u on m on m u m u pk o o u rnk m p, m u k uvn k än j n yk yn nä äk n rvo h uom. A M r nuk m u ok n jää nn v r u k ä m rv d n k ork ud n vuorok u k k rvo H m n vuod n j. Svun k ok o Ym pär ök k uk n j M r nuk m u ok n n rn vu, k ä Tm o Krjk nn m u npno : I k k Ah m vr

17 Lk unnunn (18.2.) u k o n M än h d poruk. A k uvk o n o v päään v dun k od, k un k o näyää ä, ä k on vu u nn h dä h dä. S ppo O j pok n n v m uk um äk ä Lvk o, jo p vov unnunn yh d ä k ä. Loppuvk o S ppo k äv h nk ök oh k uum k y n p m ä n k uun. Rnnnk väk h o m ouk ph um k y n m ouu u j L Po m n o v ä puh m k uu n väk ä dun k oon. Sunnunn äm pö o k oh onnu no n, jo n u k o u ää o h no. Kod h h äjä k ok oonuv Pu Ko k k o k ym m n n j h, jok vä o öyän uk n vr on k äk ö ä, v uk nk L. Kun jok o uk j, äh d n m k n. A k um k h h d n ä pk n k oh L u. M äk änm ä ä jouk k oon y v ä M yyry ä n Irm j Ro nn. H o v k k ä j n, m u vä k uu m m uk rvnn. H rm n Po m n o h nk k nu um k ngä j h än o n Irm nk. K n äk ään r k ä ä o u k r k ä k om p m uk n j k un äh yn I äm dän k v n p o k o, väh än h uo u k unk k o öyyy. M m on nn p jon r näk ö ä v k un k ä ä. O nn k p on äpuo äh m önk jä ä j u po k u k odn uunn nk n näy k u k vn k od pän. Nnpä pää n k ok, jo vk k pää m m v m po k u k od k ä rv h dä u um ph nkn vr nk n, k un m m nää o o nk n vrm oj, ä öyä m m k odn um n m än k k ä, k un k ä äk n öyy vn k rn j k om p n vu. Kun o h h d y unnn v rrn, vun h k nä k od. En m m ä h h äjä h k v puu vr o j ov u n u j. K n äk ään o u m uk n u k k uj k ä pp r yyk k k, m u onn k k ä k u ä pp r öyyvä k od j pn u p ok n o k n äm m ää r k ä ä. M uum poruk r uv h k u pd k uvum n u n äär n j h rm v, u u o uk k uv u p m uk n. No, n k rr o n pr m m n vru uu. Cor x-puvun om j vä j k h uv puk ujn rnom k ; u puk u m h n nn, ä ununu yh ään m ärä ä j pää y puk u p v d n nn, ä h ou uj n k n vo vk k u h ng k ä k puo k unu. M uum m uk n o u pää h nk k m n n puvun n. Ro nn M yyry än n k ro, m ä h än o nnu puk un du n h nn. M k k rnp on om ju n m uk v j urn k unk B -k or p o m n m k k rp oj k odn. S urvn k ävjän k or öyää h rk k up oj, jo n rv h m ä, jo k or k od pu n k nnok k k v ;m k k rp oj h än ä öyää. Poj n k uv u o n v m äh öön. M yyry ä n V o u u k od k om n k unk n pärjä vä j p uum k h h d nk n h än n m ooork k n jä k ä pk n. Suk u v h yvn j um n n m ä o k un. R k o o u m uk v j opuk od n, ä yk n o u u äh d yä. Kuum oh h ok n uunn n j od nnäk ö o uuu 3.3, jo ää. Kuum oh h do m o n k y n m ou u u. Jänöju n m ä n k j k ok oonuv S ppo O j n ph, jo rk k k - j pu k k k rvn äh k oh Lvk o (k uv y h ää ä). M uk n o k ym m nk un vnh m pn n. M ä n k un jä k n juon m h u j p n m k k r poruk O j n ph k od. M rv Värr

18 u järj ää k uvn k än k, ä m ä ä öyyny n. Vuok ok ou Tovo unnunn k o 15:00 Vuod 2007 om n on uunn u urv. - Pjuk ur h uh -ouk ok uu. Vpurn h uh k uu. - H uh k uu h n pävär u bu Vpurn. - Pävär u bu Kuk k u uk Pyö r n n j O j npo un r M k o u 10 h nk öä j Jp-m k oj n nj. uo jo M än h d n k u, jo n o uj n r- yk n k ä H yö p T nv r näk ym n j rn oj n vou k oo ou-k ovnnu nk n m nnä H m nn nj-uo m. k uun oppupuo. - Kuk k uuk h nk n j u n k vää ä Pyö uuk h ouuun K m - n r n n r yk n b on k k oon, O j npo un - Tuk n m h do u u v n. r yk n j H yö p n k uk k k k oon. M onoup k y yään k u-pun n v j k h uo h v jä n k uk k n k u - Nuoopk k m ornn,. Pyö r n n r yk ä j Ano H rju k H yö- g Syk y ä nk ur p n j O j npo un k uk. - T nvr näk ym n j m o urn ym pär ön vou k oo pd n unn ouk ok uun 20. pä- Läk pyrm m vk um n urvn vä. O k oo ä ön pää y o um n oh n: pn) vn m. S ppä änm ä ä von uk ä n. Jä - - h yö p n k unno u ( f m oj n p upk n m n n Ky änrnnn py ää k rän p rä 14 jä äk ä. I po T k k h jo jä äk ro k n k rääj j H m nn k upunk k u - k önpk nf op d n k unno m n n j jä k opk. H m nn k upunk k k k uu m ou u u (O j npo u j rnn) yh d y ä k v uud. m ou u u p ru nfo k y än yh d yk n yh - Vpurn päväm k h n uud n yy k uu k - - y h nk ö ä, m h do m uo m yyn-n vää ä m uk n o d n ovom uk. Tä ä k r ä, h k om yynn ä, v rnk rrä yk ä, h -k rm k o u 12 h nk öä. Lnj-uo jnu rä yk ä, v p n k äy öm h do uud M än h d n k u vn äh jö järj n yh - uk o p u k o k u j u Pu -k o k. - Suunn u Pjuk ur p ruunu, k o k pjuj n k K y äyh d yk n h u rääm n h rän n m yöh ään. S nk ur vom oon m rk y 20 k nor, jok öyyvä uunn u k r. Ky n k rn u järj n m yö nuor n k n n on uunn u k p u. Tovo puo n järj n p rn pk u, m yö vuok rn Kn op o Vom u- j urh u ur M än h d n Rn- k ujou u- j joog oj vr n. nnpoj ry:n vuok ok ou järj n unnun- uo uj vom Ku uv n v uod n j ä nm k u pää n k ok ouk n 4. h m k uu 2007 urn o Tovo p ää m n uuru n k un d näk n vuon. Pk o punu 10 o uj, j k on, 5 uro. k ouk n v Jouk o Sh rv u puh Tänä vuonn Rnnnpok n om nnn pn n. H än k ro m nn n vuod n o n yönop u o m n pk ä urn 9 0-vuo juh näy n n j k k k k k u un vuod. n. K ä ä on rk ou pää k ä 9 0-vuo juh von k äph um Tovo, jonk Kok ouk n puh njoh jk v n Aro Tur j h - ä k k äk k od j ärj rk Arj I jn-ln. v vjvuod n 2006 om nk rom uk k äyn ä- ään p m m. urv o: Tovo n o h nk u äm pö-, jod n rk ouk pum ppu k ä u n nä äm pö r yä, M än- n on h dä k o u k o um h do uuk h d n k y än u n k o o n o rk nn u k k uuk. von k o, uv rk o o o y äpd y, j Vnh k y- n n k k Rnnnpok n än n äpuo n u n uunn u k r o u j ä nä puo n v m k j j u k k k y ä ä. o n uu u L äk yh yö ä Kk on R n k n o

19 uunn uk n p ru d n oh n r n vu, j uunn m on m yö nop ok nä Tovo n ph, m k ä k nno u rp k rää. Ky ph - u on m yö h dä ää prk k pk k oj, jonk äk Tovo n on o on n m äm pöpum ppu buff n puo nn vk. Tovo n oj n vuok rm u k opuo h o u n d n jk m n, j p rn n pk k ujou uj n järj äm n n u n änäk n vuonn o- um n. Kok ouk n oppupuo pää n v ä h o Rnnnpok n jä nm k uj n p rnää k ä jä n u o jn n k unoon. K o k n n k ok ouk n pää puh njoh j Aro Tur jo k o 13.40, k un k k k o u k ä yä h ok k äp. Su nn K orp L h m m "u k om nk rj nvh j"(om j vuj) Sydänk y än u päm ään k uu um jn.p k k o, k u uk orvuk m h d.m uk n.yh y do vu 3. K m n k y äk rk o h dään r m on, v joh oj j W C: uun j m uk v dään r urovk. - T n k o Yh nk k H h om jn m o k äv n, h h ä n, uvo n juo n K rh o: ään j k unnon m uk n. A k ujum pp j oppuv - Pr n vk k oj n T n k o D k on- ny y k rh o - P rjn n k o Kunopr Pyö n o. T r- Pr n vk k oj n K k vk k on k o R- v u o n j m h, nuor j k u! V äjäm u uuk uk uh k nä Ann Pron n Rv Tk - Prom n vk k oj n Tor n k o I h ru, m uk n urk unk uoro Tu v: P rjn n K m n Lk k k uk n ph m yy - Su 4.3. k o Yh u u uu Kun m - Lur Eh o én k oj, jo h än on nä m r ä m änm u u (Suom 9 0v.) nu. Puh Kh v k y äk rk on h yväk. (H uom. ä äjä puuuu). - M 9.4. (2. Pää ä pävä) Jum np v u j k rk k ok h v - To Jum np v u j k rk k ok h v - Su Kon r - K m u k n ym pär ö k oo um - j ääo o uh d n m uk n - Su Jum np v u j k rk k ok h v - H näk uu 2007 T k rk k o, b r j k h vo; h jouk o n v n S urk unuu rk m m do. Sun äm m n, m r k y m ä. Su 15-17, k 17-20, p m m - h uh k uun jn TERVETULO A! So vo puh R o Kouk

20 Täm än k rn n r pm m u M än h d n Ruh nk unnn u vvv p n ä "g " m k u... E Rnuv. Jöröjuk on h yväk nu puurok n vh v m p m n n, ngn h k h du j h h du k ok onn po, ä Jöröjuk ov h rk ä h h uv or. Trv m m yh d n h ng n nnok n: - Ru n p npnnun - P k on ( m k k h n m yyävää) - Vp n g rn k n pää - E o n k nn m unn - I h yä m u h ruk k h o Ann n P k onn k är yä pnnu uh m do äm m ö ä m un m uk k. K räään p k on pnnun r un j n ä ynyn n r vn pää vu rn k n pää. L pä p n m o m m n puo n k uu o uk j n rjo u. L vän pää ro n p k on. P npnnuun pnnn k nnm un nn, ä k un n ä yy h jänä. Kun m un on p unu, n rjo u vän j p k onn pää. O h n k ouk n h opurk m u h ruk k h o, j k un yöm ään h n m up h ruk n j v n vu. M nnn 16.4.Tovo k o 18:30 Ah n: - M k Agrco 140 vuo - Pv n k rj f pp ä M uk n: - Rov Sm u Kurk K ä ä uv m yö p rn n n M k rk k o Tovo. K n h näk uu. M h do uuk n m uk n urk un järj ä k ä ä h ng n ph um n m yö Rnuv, h k äpä yh u un m rk ä. I k k Ah m vr Jonk n k v ym pärvuo uu o u o Poo k v n n päää Rk on nu uud n uk k n, k un 49 - vuo P r Ö rm n o k y n p n n j m uu nn vm vuod n opu. p o j m ää ym pär ä, j jo P r on m m n rk k h j rk nnu n nöör, pk k, jo o ä m ä j h än k öä nm ä Ark k h uur j P.O. Ö - vo rk n, r m onod j k äy k nn rm n KY. Työ j nyk y n unrk nnuk - ä. n yh yd ä. U k o un äk P r h rr vp-k nn äh nnä k rn j pnon oon m rk ä. 13- j 15-vuod n yär n yh h uo j ä P r m u k k n m uu Rk n Krh u, m u un p rn h än on Uu n h rr uk nn h än k roo op pää vnuun, j p räänk uu uk n k oo n H ng ä. O p k un h än uor n n pom n äh udun uk k ru juur, m k ä jo n Tm p r n k n ä op o, jonk jä k n h än ny m n rjo, nn ok h n yh ry O u un y op oon rk k h uur-opnoj n p- u o pojn! Tovom m rn. S m m n P r on unu m yö Iä-Uud m - yä uu n nnok k n k k y m m m m n j ovom A k o, jo h än ä o m npn n P rn rv u k un ny Rk. Uu uno ään P r h - m h än n vh yvän n ä k un. Su nn K orp k k n h m n m k un h än ä o m m n o u;

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a K y rj o- j op v uu v uud n Suo P rjoj n äärä n r u Vr o rj o Poh jo n n u op v u onf r n Tu h o 6.-8.10.2008 K rj n v n n rj on 175-vuo juh 2 /2008 Vr o rj o do Vr o rj on dou h PL1710 (Pävärnnn 10) 70421

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

PC Problems HelpDesk Service Agreement

PC Problems HelpDesk Service Agreement Enn SS 7 b aw f Un Sa & anaa an b nnana a I IS ILLEGL ND SRILY ROHIIED O DISRIUE, ULISH, OFFER FOR SLE, LIENSE OR SULIENSE, GIVE OR DISLOSE O NY OHER RY, HIS RODU IN HRD OY OR DIGIL FORM LL OFFENDERS WILL

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite - 1400 4 Toshiba Dynabook Satellite - 1410 4 Toshiba Equium - A100-549 4 Toshiba Equium - A100-602 4 Toshiba Equium - A200-15i 4 Toshiba Equium - A200-196 4 Toshiba

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach

Towards A Holistic Analysis of Mobile Payments: A Multiple Perspectives Approach Tw A H Ay f b Py: A u Pv A J Ou, Yv Pu D f If Sy, HEC S f E, Uvy f Lu, 1015 Lu, Swz Ab A b v vu, y u w b y w b k f b. T v b u f k, yz y y bu ff vv. F u, w u w u y w uv f f b y u y u. T, w y v w f v v by

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

A Place to Choose Quality, Affordable Health Insurance

A Place to Choose Quality, Affordable Health Insurance MI O A ʼ H A L HI U R A C X C H A G mp w n gm n n af a m ma k a h a b u h a m a M nn ha h n u an x hangw mp v mp nbyn u ag ng n u andha h a p v d p a g a unqua yanda dab y M nn a am w avv $1b nbyu ng hx

More information

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni:

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni: Ognann 4 000g v an udn p v n n da70pa v ngna a B S c hp ud a I ng Ec c 8bun ag np c g B L c annab amacc 70d v naz na ànn c,chdannunapp un àd a nuvam c z da u mnddu an c vabb am magg num d a unz dgnnaz

More information

guishablefromthatofanaccretingschwarzschildblackhole,accretionows onthedilatonicbackgroundexhibitsnoveleectsparticularlyastheextreme

guishablefromthatofanaccretingschwarzschildblackhole,accretionows onthedilatonicbackgroundexhibitsnoveleectsparticularlyastheextreme Chapter8 Adetailedanalysisofsphericalsteadystateadiabatichydrodynamicalaccretion ontoafourdimensionaldilatonicblackholeispresented.becausetheeventhorizonofadilatonicblackholepossessanareamuchsmallerthanaschwarzschild

More information

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. 3802 W. Nvy Bvd Po, FL 32507 Tho: (850) 455-2995 Tx: (850) 455-3033 www.oho-.om EMPLOYMENT APPLICATION Poo Ay Fo Nm: F L SS# - - Add Cy/S Z Pho: Hom

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

Drug Hypersensitivity Reactions: Pathomechanism and Clinical Symptoms

Drug Hypersensitivity Reactions: Pathomechanism and Clinical Symptoms D yvy R: P Sy W J P, MD,, *, Jq A, MS, B D, MS, T G, MS, Mk K, PD, D Yy, PD KEYWRDS P G S IE Ty IV Ex M yvy F T y v, w v y y w v y P x y, y (w, y vy S,, v y vy T w y v wy y w, yy q, w D v y A y B : Ty

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD.

ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD. S pm ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD TO EDIT OUT COMMERCIALS: C F b Op Bw yu w F pup u I w b pm m m D TV Jy C A umb w pp pj ww T, Ipu ww U yb wy S p b yu p w yu w m p Yu u w y mv wy m T up

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and Reading Horizons Discovery and Scott Foresman Reading Street Kindergarten Correlated by Joan Parrish for Reading Horizons April 2012 ii Table of Contents Reading Horizons Discovery Correlation to Scott

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

Jesus Performed Miracles

Jesus Performed Miracles F Jonl P Ju Pr Mircl ch f lo Al n fri r b f Li blo n of ick li on Po k r u yi li br o n o y o on y r v y o r b f ch rfriror n -ll cr r p r o y k li Tor n of o ll y r u o kn on r ch n L ch p Ju Hl Officil

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

Missing and Exploited Children

Missing and Exploited Children U.. D f J ff f J P ff f Jv J Dqy Pv F R M Ex h A Dy f Lw Ef h Pb Pv A F Ay Tk F f M Ex h xh E U.. D f J ff f J P 810 vh NW. Wh, D 20531 E H. H, J. U.. Ay G L. Rb A Ay G Jff wkwk A A ff f Jv J Dqy Pv ff

More information

Web Ul Design. Drupal Customization of Community Portal. Neurovation Creativity Tool ... ... ... _...,

Web Ul Design. Drupal Customization of Community Portal. Neurovation Creativity Tool ... ... ... _..., F uj nqu U D gn Po o o&s dwo O w o h o ow ng o omd 805 3G Au Pfi n g 28 www j nqu fl u D opm n W bd gn V u on mob W bu D gn n o m ong ph KnowCon n A nap h un pp om pp now on n n d3 87 86987 1? m =8 n uppo

More information

Appendix B Intervention Codes

Appendix B Intervention Codes Appendix B Intervention Codes Intervention/Exception Codes The Intervention and Exception Codes field (in the ZCD segment of PharmaNet) provides additional information that may be used by PharmaNet to

More information

Belgian Onion Soup 6.50 German Potato Pancakes Charcuterie Plate

Belgian Onion Soup 6.50 German Potato Pancakes Charcuterie Plate OUP & APPTIZR Okbf Pz u Of Th Day Wh Hu Ba 4.95 mk amn mu an a vgab am h h gman mua a an bgan nv 95 Bgan Onn u 6.50 Gman Pa Panak Chau Pa v wh u am 7.95 n f u ma an auag gman aam mk fam auag wfaan ham

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

OPENBARE ZITTING 1. U ni f o r m e a l g e m e ne p o l i t i e v e r o r d e ni ng e n p u nc t u e l e i m p l e m e nt a t i e GAS ( g e m e e nt e l i j k e a d m i ni s t r a t i e v e s a nc t i

More information

Lower Austria The Big Travel Map

Lower Austria The Big Travel Map :,000 y P, y y y y y y, y jy, jy & y y! NöI 00 Pö Nö, +//90009000 @ : / : : N P I: 06 : Nö, 00 Pö, Nö, j I 0 y: ü : : y & : Nö I: / y: &, 00 Pö V P O O UI Pö / /6 : y y N y y I q,,, y, y, I y, y jy P y

More information

! **, ( -#. /) )* + ( ' ) "# $% 0 1% : 65! : 62 / : 62 7! 8 92"

! **, ( -#. /) )* + ( ' ) # $% 0 1% : 65! : 62 / : 62 7! 8 92 (%*) %&( %&'!"#$! **(,-#./) )* +*(') "# $%!" #$ % * $ '(' & ** 01%.!" # $ % & :23 /2 3 45 % 012.-% ()*. /,- ()* +!".7 % 612 # $ % &? %*:2 ; % % %& # & 6,7,/ =. % & 89 :65!! Hb 1 7D, = * %2 @/ 6*,&

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11.

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11. Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s 20.-22.10.2009 M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr 16.11.2009 Lv

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Per diode V F forward voltage I F =10mA

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Per diode V F forward voltage I F =10mA Rev. 03 9 June 2009 Product data sheet 1. Product profile 1.1 General description General-purpose Zener diodes in a SOT23 (TO-236AB) small Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. 1.2 Features Non-repetitive

More information

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3 ó d m Mu W h m ó F m ó um u uh h m m j m m 3 w m3 3 d 3 3 óqum mm d d m ó Hó ó h mű m u ü 8 3 w m d qum ó mm ó h ü h m h u 8 3 IZ FÉF h W Mu + d IZ Ő h W Mu + d h 8 3 h 8 J Á D É O Z Z Z I M O Z Á Ö ÖM

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K A C REV Eng ate: Revision escription ECN# RIGGER +V A R R0 AC PRIMARY REAKAAY R C0 C R N F K F P P P R C E CRUNC C 0 N POER F CRUNC 00P J C O XFMR PRIMARY R0 K IC 00N RYV R9 E 00N R K 0K MAC9- C 0K V P

More information

Details of Danajamin Guaranteed Bonds as at 30 November 2015

Details of Danajamin Guaranteed Bonds as at 30 November 2015 Details of Danajamin Guaranteed Bonds as at 30 November 2015 No. Name of Issuer Core Business 1 Syarikat Kapasi Sdn Bhd Property development and management Facility 2 LBS Bina Group Bhd Property development

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Director s Statement

Director s Statement " b f u gh Th ngb h f h h y ung h h n f h n y p h ChGu m nwh nh d' T u n b nd n ' " A W k, h, ThC Pu p O F F C A L S E L E C T O N S u F mf 2 9 P C n : m z @m y b f nk m m 415 5 48 6 4 MAY BE FRANK Fnk

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

SIA EVENT CODE LIBRARY

SIA EVENT CODE LIBRARY CODE CODE NAME DESCRIPTION Address field AR AC restoral AC power has been restored unused AT AC trouble AC power has been failed unused BA Burglary alarm Burglary zone has been violated while armed zone

More information

P r o f. d r. W. G u e d e n s L i c. M. R e y n d e r s D 2 Chemie o e l s t e l l i n g B e pal i n g v an d e c o n c e n t r at i e z u u r i n w i t t e w i j n d o o r u i t v o e r i n g v an e

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph

Building a High Performance Environment for RDF Publishing. Pascal Christoph Bud H Pfm Evm f RDF Pu P Cp T d d p md y u d k fm p://pp./ ddd pu dm : p://vmm./u/0. A mk md my dmk d dmk f pv w. Rd u f T m f Edwd Mu p://.wkpd./wk/f:t_sm.jp Lk Op D ud dm, y Rd Cyk d Aj Jz. p://d-ud./

More information

SEISMIC ANCHORAGE NOTES

SEISMIC ANCHORAGE NOTES YMO M NO NO N NO NO: his is a standard symbol list and not all items listed may be used. bbreviations onnections / quipment aceways. OMPONN NO N N P ON PPOV ONON OMN. NO N, OON OMPONN NO O O M O N PMN

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

EuroFGI Workshop on IP QoS and Traffic Control TITOLO. A Receiver Side Approach for Real-Time Monitoring of IP Performance Metrics

EuroFGI Workshop on IP QoS and Traffic Control TITOLO. A Receiver Side Approach for Real-Time Monitoring of IP Performance Metrics EuroFGI Workhop on IP QoS n Trff Conrol TITOLO A Rvr S Approh for Rl-T Monorng of IP Prforn Mr TESI R. G. Grroppo, S. Gorno, F. Oppno, G. Pro Dp. of Inforon Engnrng Unvry of P 1 Lbon, Porugl, Dbr 6-7,

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

How Rocket Learned to Read by Tad Hills

How Rocket Learned to Read by Tad Hills wnd dg Iuan 2010 by ad w and ad by ad ad wnd dg ad Indung and h am: wndu, mghy, ggu aphab! an mgn ad wh nw wha b a bu ann dph hm by hm ---- b ad, a yung n--b ad d! nd, h yw bd, a by adng aud hm and hwnm

More information

Indiana Health Coverage Programs

Indiana Health Coverage Programs Indiana Health Coverage Programs Standard Companion Guide Transaction Information Instructions related to Transactions based on ASC X12 Implementation Guides, version 005010 Group Premium Payment for Insurance

More information

Ne l'aria in questi di fatt'ho un si forte Castel,

Ne l'aria in questi di fatt'ho un si forte Castel, 10 19 29 37 46 54 62 70 N l' in qu ftt'ho un si Csl, oginl ky C l sl N l' su in qu ch, Cn poiv' l ftt' houn si Cipno d Ror v nr, nr l vn, poiv' fossin V n v prcuo ft.. mr, L'r, ch tr'l trui fol lr pugnr

More information

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual y E k H PM 28 C 9 C MY M y K v B 10 k 0% : 60 64 % % x 11 C M MY Y K v 6 97 1% : % P PM 17 C 2 M MY Y K v 6 88 6% : % P PM 15 8 PM 17 2 B R G ID E & PM ID P E 15 8 T IC IF T IO PM 17 2 D T R D M L 0 0

More information

A Simple Tale Joseph Conrad

A Simple Tale Joseph Conrad E R L y fm p, M V w q bf b pbk w x- w. I b,b fk. H y b y b m f w mybk w f f y y w x Ipwm.. I w vywy p p ; k w q w p p k p b, y f b m f p, m, f m f f ; p w w w. I y m pm p b w pp f T, ; m, b w vp, p wt

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance Chapter 9Ambulance 9 9.1 Enrollment........................................................ 9-2 9.2 Emergency Ground Ambulance Transportation.............................. 9-2 9.2.1 Benefits, Limitations,

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison Egy Av Ev A M T R D. MD, MD, MPH, B A Bk, BS, MD, Mh M A Ojv: Th v y qy - v v gy g y. Mh: R y g y w vw g h w h y v- v- v v. Tw vw y v v gz h g h xy. Dv w v v, wh qy,000 gh,000 h w. R: Bw Jy, 2002, J 30,

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p The McRuffy Kindergarten Reading/Phonics year- long program is divided into 4 units and 180 pages of reading/phonics instruction. Pages and learning goals covered are noted below: SEPTEMBER Unit 1 1 Short

More information