Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Size: px
Start display at page:

Download "Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään"

Transcription

1 LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD ET Lp ov v o, jok näyää h uom n. O v äm än o n, änään, h uom nn. Lp oh jv äm än ok n uom n, jo m n k yä. Lp nv vom jok n pävään nuru n, o n. Lp k pv oh u, rk k u, o. N ä jk v vä ym ää pk än pävän. I vä yn nä vpuv un n. Sr Rågbck

2 Vuod n vh um n m yöä k äynn y jä n m yö uu vuo k r jo uuk k äyn n h m m m ym n h or. To k k nu vuo o uonu u n k ovn k um m o m uuok, m u räänä näk yvm m ä m ö ä on äh k on k u nk n jonk n k u ur m rk k M än h d n nj-uopy äk n k ok n u o m o o n; n n o k vn rv uj n vrn jään ä yy ä k u k um o n, nou n jä n py yyn vn m k n jonk n jn k u uu uud n oh duom m, k unn opu äm än vuod n puo jouu uopum n pk n j k o m m k ok onn. Tovov k u nk n k jok k n jouuk n vä ym ään uud m m n, k unm m n j pr m m n ä?ak näyää. n v vä k n n n Lvk o m äk ä k n j n S ppo O j n ph pr ä j v k od h k n m k k rnp on m rk ä. M uun om om k v puo n ov päään järj ää m m. äm ä n k r n n pääk rjouk n k rjoj yh d ä Irm j Ro nn M yyry ä n, Jn H yyä n j Jrk k o Korp n k n p rn ä k y ä ä n yh ä Vpurnm k odo : rk ouk n on äh ä r m n rjn k Puo k n v m m k oj n järajn m n o m m n m yö h uom, ä j äm ä Vpurn päväm k, jo m m k y m m vm k on m uun d n uu n uk - h m n uk ä n k ro u k y n yh ön rk d n jouk k o k pk k uh j o jo m k o run - jon jk o h ävä m k oj m ä ä pä n. uk un n j m onpuo n n. Täm ä on y rän Rporon äm än k y n r un onn um rv u u m ö, k ä k y ä jo pd m päänk ään u- ( päonn um?) urnn urv n h m vn h uom o o jään : v v- Rnnnk - h d ä. Tä ä rää rporn pääm k unnunn 18. h m k uu järj vä yy äh än, jääm m odo m n uu k uu um uk k om om oh j m nn p k un - jo k nu vuo v ä uo u n. k u k n. Ak u n k nv oon k uu u h h o vh o h o k äv yr k M än h d n Rnnn- T v n rv n k vää odo n, pok n k od, jo p n m k k r j v Su nn K orp n yh ä k r pp u k o n. Lp puo - K vä v 2000 Rj M ougrd m nu ryh ym ään k y ä h d n m n, ä h än m nun h äärvän G o poh j n N w D O ffc k äyk n k n, jo o k unno uor h d n on.h än o h m n n ym pärpuh uj ( jop Rnnnpojvuok rm n Tovo K n opo v äk n jk uv jum pp vr n).nän k o h m m h or. Yh dy v n pääm h n N w D Inc:n m nyä k onk ur n m num jä oh j m on k h y po k m n pk o n j Br dbok n o u n k ono n m yö h n m onnk r u, non 17 uro 100 uroon. Sof jä k -rudn k h yk ä nä m äärn jä k n, ä vä äm ää uud m m k on om m n o nk n. Vuod n 2006 oppuun h ä on k u nk n u k o. oh j m k h d n k on n (vnh m m n j uud m m n) yh k äyö ä. Lnux k äyöjärj m än vnv d ä ov k oh j m oj yh ä j n v m äärn nno un rk nm n m yö ov uk r rk ouk n m k vom äh d k ood. Nän on ynyny m n n, p rä uom nk äk n v, m yö W ndow n pyörvä k ovn on ooh j m Scrbu. V v k up oh j m m k v n uro. Täm ä on h m m n m m än n Scrbuk u num ro. M yö Suom n Kn k rj o k äyää j uo ää oh j m, jo p k ä ään k u nnu y ä. O h j m on dv n ä o o h p://w w w. crbu.n. Ky on k rjpno on oh j m j n m n opp uh h po jo on k ok m u k -o m. Pg M k r oh j m. Suom nk ä oh j u oh j m n k äyöön ääk n v ä o, m u u n m m o n u vn k rjom n Rnnnk vä n k o vu, k unh n h dn. I k k Ah m vr

3 K un h d n om uk vr ju pää vuod n uk o h d n o, yny y k k u u. K k u m n n on vr, nä ynyä vn uu juk, j nn k äv nyk n. Täh än h m m rh ou on o u jä nm k uj n k ä uj n vu u n j h jou n vr k up do k un m m h n o v m ään ärk äm m ä o. Rk n o k k unn, M än h d n o k k unn, Pyö r n o k k unn, Kuor o-tm m on o k k unn k ä Sydänk y än o k k unn. 150 j on v vp. Pno m äärää vo n no jo o k k unn o v n jä n n m k m rv m n k pp m äärää v vn pno k un k ok on pnom äärä ä. E m rk k 600 k ppno, u m k m n k u k n o k k unn urv : O k k un 1: 20 k p 56 vuo (4 num ro 20.) O k k un 2: 30 k p 84 vuo (4 num ro 20.) O k k un 3: 100 k p 280 vuo (4 num ro 20.) O k k un 4: 150 k p 420 vuo (4 num ro 20.) O k k un 5: 300 k p 840 vuo (4 num ro 20.) Jk u m u u k oon, ä Rn väk k yk n h om n (om k u nnuk n) m u n jk un M än h, Pyö r, Rk u. M uu jk u jä o k k un n om n pän h äväk. Sydänk y ä ä h vo m. o h v Kujn uun br, Kuor o-tm m on väk n h k ä h u k ä n nk n Pu - k o k, Kujn uu, n äh m pääk n jn.. (P rn on m yö ju k u n vun n Jou u xr, jo o k m n ä y y.) Kunk n o k k unnn rvov o m k ä k pp m äärä u n j vk. Kun h nk k n o uv n o k k un n k pp m äärä on do, vodn k j op rk k u nnu rvo j m uu k äyännön järj y o k k un n h ook un n j yh d yk m m k k n. L äk, k un h d n ju k m n n o nää oud rppuvn n p k ä ään Rnnnk väk ry:n jä nm k u j m h do du purh o ym. o m h do ju k h m k m yö In rn ä näk ö h nä pdf -m uodo, jo on n v h po u vk n m yö n k u m pn uv o k k un n jä n, jo fyy n num ron jk u vod järj ää. E äm m o k k un n vuo k ok ouk 2007 v uuk n m yönäm ä v v h ook unn n yn järj yn o um om k ud n k n. L h d n h m k uun num ro m yy v ä n ä p ru, m u vrm nk n jo ouk ok uun num ro h dä n uu n järj yn o u. H orn uk m uk n o om u k u nk n pää Käv m ä h äm m u n p jon j m m n vuod n v rrn vp, jo n h d n ä ö ä ä k un m ä n vk k on h m nv ä npu- o n h uk n m uuuu, o n jo uou m r k y ä r n. L h d n op m n jn pääm m k n k o- ä äk n don r rää v ä m on n num roon k j n h d n rh ou - j vk k poh j k u u- ju k vk. m u n o k k unn m uk n. O h n m uk A o k k unn äh y k rj. v, jo h m m vo m yä k k k y ä ä m n, k ä äk m yö näk ö pnok n n rn I k k Ah m vr ä. EH D O TUS O SAK ASK UNNILLE M INNAN K EH ITTÄM ISEK SI TIED O TUSTO I- N jä vuod m yvää Rnnnk h ä on k u un n vuo n j u Rk n, Pyö r n j M än h d n k y n u ( k ä äm k u po u m u pk k k unn ). Vuonn 2004 h j n k k k n ouk n m nu u, pn k äv k u nk n m, yh d yk äm m o u oud p ru nn jn pnok n. L h m uu n jä n h -poh j vuonn 2005 j vk vn vuou jä nm k u v n, jo on m yö pnok u u n v vpk. Jk uk u nnuk n k m äärän p n n m n n vk unu, ä yh ä jok n n npäk ä u j vk. L äk jk u u h m m k uor, k o k p rk m h n k k oh n h j n: väh m m ä ä vv jk u uor n k k k n k oh n j m on k u nnuk n. L h om n k ooyönä, joh on o un yh d yk m m on m k nu m h do uuk n m uk n k om r-, puh n- ym. k u uk orvuk. Ton j m uun k -k ä yn on h ny yh d yk n yön k jä m uun yön ä oh. L h äh ään äh k öpo k rjpno k ok on uud n pnov m n k - do on, m k ä k pnok u nnuk h uom v. L h m yy ny non 60: k y ä ä ( äk n. 20 po u jä n ), m u äh k k k ä uk v nm num ro npur. L h o k u nk n m h do jk jok n po k k oon, jo u n o k k unn o u v pnok u nnuk n. M ä uur m p h d n k rpno on, ä p n m p o pnu k u u k pp k oh d n. A o v k vo vää pnuk n h nnnm uodo u r n pno m äär n uh n, ä ä n v:n. (L h d n num ro on 20 vun n, A4 k ok o. Knn 160 g, vu 80 g pp r.) Rnnnk väk ry:n jä n h nä pno m äärä on k ork nn

4 Tm m k uu Rnnnk väk äh pr k ym m n u n uk k k uun u Rnuv uunn m n K rj uuprn p rum k y m m. K uu noud 6 h nk öä j k rj uupr pää n p ru. Sm pm ovn, ä äännk rj j P k k P än n k uun Rnuv k rom n u n k rj uupr ä j nd n om nn. Krjom n j o n k rjou n uk m n j rvom n äk k rj uu prn o uj pääyvä uk m n ovu jonk un k rjn j n k k u m n ä yh d ä. En m m ä k yh d ä u vk k rjk v n P I m r Jää k ä n Lum k k o j yh d k än m uu. Krj uu prn om n on k nu y äävän k v. S on k ok oonunu jo n jä k r j k äyny yh d ä H m nn r k om näy m än Tä j m nä. T rm k o u m uk n k y ä ä ä. Krj uu prn k ok ouk ovn pd äväk k h d n vk on vä n unnun n k o v o. En m m ä n k ok oonum n u m uum h nk ö ää k ä äännk rj j P än n, jo o k n p jon vnk - Kk k k rjom uk m k nno un k jä k rj uu prä vr n. H än m yö h jo yh d - ov rv u m uk n om nn. S urv k rj yk r no ogo ( nv Rnuv - uu prn k ok ou on 4.3. k o ), joh n o k oou r k rjoj n k rjouk. Yh d k k rj uu prn vo k onk n u no om rv Värr gn ju k m n n vuod n pää ä. Rnuvn n k odk k ok ou.n k on n m onor äännk rj j P än n, onpok oh vn k n p n ä k uv k rj uupr ää.s n vo m uu n vuok r k ok ou vr n 5 uro.

5 Krjo P n Srk o k vn j vrm k n rk o ää pävää, jon o n yräny k rjo o v rk k h m m (m nn ). Nän n k rrn D ork n: k r v o äh k yy jok k un vo v onk n. V no nk o vn: uo D ork n n k oh m n n on p k k ä k uv jok uou jok n h n pää ä jok pävä k un pk o n vr ung k pän k nää jo h ääm k k ä n undräh n ny k un m ääräy ä yn um M on jäää väh äk k poon, r yk n. j vo j k ää rk, j joh on m nu v. P I m r Jää k än n k rjo h yvn k urn uom nk ä, ädnk n op j on o n, k ä vrh ä. M n ä h än äh. Luk k, nn h uom n k n. Jänk n k ä on rju bänd. O n op n uupunu, ny m nä k n k r n u o k k m ään. A nn. P I m r Jää k än n vn o uu n ok on n k vm uk upo v (jo 40 v), m u h yvn m r äh ä ä j k rj n jo P I Jääk än n uon uk upo v n n m m än n äpm urh up, p o ä k un, n k rrn k uu n P I m r Jää o rom n, j o o n k y ä odo nu k n, m u väh än k ä n juk n, m u jo n yy ä n u vh k n Nob k rj j H rry M rn onn Anrn- runo m n k u A M r uo- m yöh m m n. H uvv on, ä v k - k nk n m yöä uon n k unok rj uu nou m m nk rj uud n prn don uom nnok n. T k vä uu. O k n h u n k ään- m ok k ä vn k uv u. Suom nruo k rj ää H W n y ävn n äm än frk k n u un Jo N o ä ok on o u vk k p E m r D k onuk (Jnn Jo uom nk, m u rk k äännö ä u unk ä ng nnk - uu n k n ) k n, j o n jääny v ä odo n. M u n. Kuun n Y n yk k ö ä u - Kuuo, Suom n T v k opuo, k o k k uk o o u m um nn yö n, j ä k rrn up h pääh än uo P I - h dä äm än k nnon u m r Jää k ä n ju h än n om uu n Ndj Novk n uom. h u. Knno un oh j m nn, ä ryh dyn k uun än n k ovn p jo nn m m n k rj m n ä, m yöh m m n jop nuh on n ( ok on n) j - I Jää k uu n m m o, m ä ä j o o non d o, m u n y h nk n P n k rjn Lum k k o j yh d k än m uu u än k u uom nk n, j nä oh h yvk n. M yö M rv nno u k rj j unnu äyyy m - np Jänk n jon od uu, jo nn n ä o o u. Tovov dän k h d nk k n uh m m m nun n m k npä - vn p äm än h uom v, u vk u m h n nm ä ä p vonm noj uur n k rjn k unnk.. Näk m yk n m yö uom on, ä n S m än v j k n on uur uom n n rom - h uk k r u. n vm n näh ny pävänv on. Vä on rnk k j k uk n vo n pk k n pävyyä rk uk m uon non 300 vui k k Ah m vr n ok n. Rdo k uu m n P n u o urv: y - PS ä m ä h m n n on n n m ö jok u m nn yyd n Tä ä pää m m k n Jän m no k m pnjn. S ur k m pnjn j u v uud n vä n rään k vom k näk, jo äm m ö - yä vp n ä nun (Jänk n k ä ä n Krä m for k äyä." j uud n S ur, h p://pz.vuodu.n ): P n k rj o uom nno j on juur k vn uu vu uom nk ä k rjo u k n on k rj uud. Lum k k o j yh d k än m uu v vä uk jn k n äv r m m n, od uu n, jok k oo uu uh n n vuo n o uud h m nä äm ä. Suom n k rj jn P Jää k än n v ruuu h po M k W rn h or n rom n h n näk ö n puo. Pm ä, h yvää m k! Jää k än n od k n dä m ä k rjo, m u v n n ok k. Tu ok n m urom n h jov proo, rk, od uu vn m uu k un m rk k Vänö Lnnn, jo m nun M k W rn, Jr T rvon, Aro P nnn vk k p Kr H ok n jo m yydy ä m m o. L vo jk. U k om n k rj jn P I m r Jää k än n v ruuu h po Vo r n Cndd n, Go h n Fu n, Sw fn Gu v rn r k n, Crro n L n Ih m - j P m m n, Bu gk ovn y pääään (D o oj v k, Gogojn ) j y äävää k y ä m yö k ok o Cr o C n dn uonoon, unoh m A.A.M n ä. Krj jn om m ä m yö m m. Gbr Grc M rq u n j Kur Vonn gun, jok m nun junn n ov Lum k k o j d ä m nuj p jon äpnäk yväm pä j k ä h ppo m p, o n n no k uk ä o vonu uk, k äännök, nuo k äännök. M u Scfn puo n P I m r Jää k ä ä k y ä on Sn v L m o, jo k äänäjäk ään v, o n uur m m m on n h n. H po juo h m n, ä ä ä ny vn vuo k h un ää k rj. Sä o k y ( n d päny k ok o k rj, k o k joudun o m n vru n n uh n yöä pävää prn k uuk ud n jn). Tä ä yr ään v ym pär öön, jo k r-

6 - A o n Pgodn rk nm n n ppu oon ok uun juh vr n. - Ky äjuh n nyjä k o o vrm u. Rnnnk - h ju k n n jä k r vuod (+ Jou u xr) j vum äärä k v n 20: n ouk ok uun num ro k n. Tom nvuod n k n yh dyk n jä nm äärä o 63 ou, uu jä nä u vnh oj n jääd ä po. M ään vrn jä nh nk n uor u. L h d n ronum ro m yyn o yh nä non 20 k p.k ou un m uok rj m yyn jo k uvuod oppuun. P n Värjäyop on m nny k upk h pk n vuo, yh nä non 20 k p. K y ä ä n k äöd n j yh dyk n ju k uj n m yynä vr n h nk n or, jo k äy n H m nn S prm rk k no j h d n k y äjuh.läk nn k äöä k un pnouo k n m yyn K m n Juh nnuk m rk k no k ä Pu- k ok, pok or j m yö k än jn H m nn ppuorn.t k o o jä n n vuok rv du n h nn. Vuod n uurn yö o ok uun k y äjuh, k ä nn Pgodn k un nk n om nk unoon m n n. - Sn H m nn m uu uk unnn uk rh Kou un m u ok rjn pnuk n (500 ). - Järj n k o Pgodn rk nm k. - Uu n M nm u h uk n k rn k äyö up. - Ky äjuh n v m u jk u - Ju k n ok uun h (20.) h yv ä jon nn n juh pävänä pd n Rnuvn ppu o n. 8 un k y äjuh, jok onn uv h yvn. - Pd n värjäy pävä k rrn ppu o. - M uok n u v k y äjuh n k uv- j vd om r m h do cd/dvd- vyä vr n. T k jänok ud ong m joh u n h nk k k u nk n joudun uopum n. - Käyn H ng ä SKS:n rk o h k m h unuh oj k y m m u. - Kuun u yh d yk n yön k jän yö uh d k k n oud y ä j jk n ä k unouvn yöom nn m k uun -07 oppuun. - Sn Rnuvn v äm pm äk j ryh dyn uunn m n om n ä. S j n k h n o n. To puo n k o m k ng puu j o puo pöydä j um pk k ok ou n j p n n ph um n po vr n. - Yr n yh yöä M än h d n o k k unnn k n h n uunn u o k k un k ä vää rk k vr n. Ark k M än h d n o jäk n Rk n o - pd n Vuo k ok ou m k uun 19. pävä, jä n- n odom n. L h d ä ju k k unnn p n h ork k. m k uk pää n 10 uro. k n h (4/2007, 20.). - h n om nuk H m nn k u ur uk unn - - ju r u 2000 uro, ouk ok uu n 500 uro. - Suunn n Jou uk or j ju k vk. A k uä h uum n. - h n j j n m ou h d äm m jok n nk n jä n v - Jou u xr (4.) ju k n j j n m k jok po k k oon n om u n ou n. - ju k n h d n num ro 2/2005 (20.) - h n j j n k y äyh d yk n vou k oo- m ouk - Kou un m u ok rjn pno oppu. Ju k uom n j h orn nm n n - jk n yh d yk n yön k jän p k k u yh d - k ä yh ö n om nnn järj äm n n ov m äu n puo uu k ok k yy k uun oppuun. yh dyk n vv om nk uv k y äyh - A o n po k or n uunn u j k uun opu öä. L h d n m ym n urvm n äk n pn n. jk n o pp ym. m ou n k o r- O un m yynk oju S prm rk k noh n H m - v v, k ä m h do uuk n m uk n k rnn T rv r. Yh d y o k ok n. joj n k unnu. - O un K m n Juh nnu k m rk k no. - ju k n h 1/2006 (12.)

7 Rnuvn r ur n (ppuo k ä ä, v ) k h äm n n uuk n j ph um n popk k n ää k k k n k y ä ä n m h do uuk om h o n k u uurh rruom nn, jo pyrään k h äm ään yh yöä u n m ud n yh dy n k n. K h ään jo k nu yh yöä Sydänk y än u. - Ju k n op k y ä h d n k oon m k ä rh ou dn järj ym ään. - Ju k n uu k uvk rom uk k y ä CD - vy, jok ä ää m yö m m k uun yh d k änn n pävän u vk uv. - Pyrään jk m n yh d yk n yön k jän yö uh d yh yö ä yövom vrnom n j k upungn k n. - T h dään unn uk k vnh p värjää v npyrään k vm n ju k n j yk y n r- k oj uonnonk v j n ä järj äm ä ä M rv h ouk n pyyvää ouu h d n o- j p- Värrn oh juk v nvärjäy pävä Rnuvn nuk u u, jo h von jk m - ppu o. k k k k n u n ouk n. - Järj ään ppu o m n k o rv. - Rnnnk... h ju k n n jä vuod - Vuok rn S j ä o v k ng pu k ä j äk Jou u xr. Pgod j Ppu o pon n u k opuo. M rk - V m n CD - vy k räy ä h or v o- k non vr n dn u j vk k uv- j dok um n n o H m nn k rj on k o- k k H m nn k u uuryh d yk. uurk on k äyöön. - Järj ään k o uu oj Rnuvn - Ju k n, jo m h do k uv u k u uurh o- v. r n n k r k y n u näu un. - H nk n S n p n k ä k rj o, jok k ä ää - Koon j ju k n k unok rj n n no og k y- o nk rjoj k ä CD - vyjä, k rjoj ym. m r ä ä n k rjouk k rjn, m k ä n o öyyy k o uuh or. An o on k y ä ä n u v rävä k ä m u m, runo ym. k rjoj. j nv. Lunn k o 15:00 Rnuv Sm onm ä n 18 Kä ään äänöm äärä j m uu u v. M u: An Ah m vr Sunnunn k o 15:00 Tovo Kä ään äänöm äärä j m uu u v. Tom nk rom u j uunn m vu 18.

8 H m on pnon nouu j k h vuu ov nyk yh m n ong m. Pno yr ään pudo r väh äk or d ä, jok uk k vk n pno, m u pn pno nou.syynä äh än on väärän n h h ydr n yön. h nn. E m rk k yö vä p k pu n jn k vk pää y yn k ok ojyvä päp n m u m on jogur j m rjoj. Kok ojyvä pä j k vk no v v r n ok r h, jo on nä än unn py yy p m pää po. Jo yö v k o juh o j ok r h dyn pu n, no v r n n u npo uud n h uppuun j n uruk n v Ruok v om m ä ää run h h ydr j, jo- r n ok r k oh k n, jo on u d n g yk m nd k on k ork. G yk m nd k (GI) k ov nä k ä. on uk u, jok k roo h h ydr n m yym nop ud n uo o v r n. M ä k ork m p g yk m nd k - Rvnon j n k h n uok k n: n rgr on, ä nop m m n k oh o v r n ok r. vnon n, jo ov h h ydr, r v j v V r n ok rn k oh ou rp k k ork h - k u n pro n j n rg vpum om k rää n u n, jok rää g uk oo n v r - m n rvnon n, jo ov rvnok udu, v, vä voh n j k udok n n rgn äh k. Y m äärä- m n, h nn j k v nnä. n n ok r vr ouu n u nn vk uuk r vn m k n j h k n m yöh m pää k äyöä vr n. H h ydr jo n r uok k n nd n m o k yy rk n n p ru : m ono k k rd h n, jo ov Lk h vuu n yy u n n u nn ry h ärö, jo g uk oo j fruk oo, d k k rd h n, jo ov k k pd ään h vuud n uruk n. M ch M ongnc, roo v k on n ruok o- j juurk ok r k ä k jok k rjo jo vuonn k rjn Syön h yvn j k oo m o ok r j po y k k rd h n, jo ärk k h dun, on o m ä. H än n m uk n n u nn y on. M ono k k rd m yyvä oh u uo h, k ry on h om n yy. Ih m yövä h uonoj m u d k k rd j po y k k rd h jov n n nop m yyvä h h ydr j, jo on h dän n yym n vk uuk g uk oo k j n jä kn v r n ä n u npo uu on jk uv k ork. V r - m yyvä v r nk roon k oh o n v r n ok r po ä o v n u n m uu n ok rn m öön v- uu. r ouvk r vk j h m h ov. Täm än juk n poh j h än k h h duu - H h ydr m yyvä m öön r h n jok o nom n m än, jok p ru uu ruok -n d n ok n - p h rppu n ä, m ä m uodo nu n v m n j yh d äm n, ruon m ää- u h h ydr on. Im yym nop ud n m uk n rän väh näm n. H än k h ok n h m ä, jok h - h h ydr vodn jk h uonoh n j h yvn h uv h u v m n ruok v oon rvnon - h ydr h n., jod n g yk m nd k on m. Lh uk n uh yvä m n GI h h ydr j ov vn v ruok -n, jod n k ok on g yk m nd k - o n u v h h ydr k u n k ok ojyväv j, äy on k ork nn 35 j ääk n pnon nou un jyvär, n j pvu k ä uurn o h d m ä k nn v ruok -n, jod n k ok on g yk - j vh nn k. H uonoj k ork n GI h h ydrm nd k on k ork nn 50. j ov m m. ok r, v k o juh o j k o u rm ongncn m n m ä ä k nn ään h uom o-. m yö h n, m nk ä r voj yödään. R v Jo h m n n yö run h po u v ov h m närk ä, m u jok u n ä ov pä- k ork g yk m nd k n om v h h ydr j k u rv ä. M onyydyym äöm ä r vh po, jo n ok r, v k o juh o j p run, on h m on m m. k vö jy ä j k ov uo vm p k o uk, ä jouuu jk uv räm ään n uk un yydyyn r vh po, jo on m m. h j n. Tä ä ur h m n "uupum n n" j äy m ov m. n u nuonnon väh n m n n oppum n n, jo Jo M ongncn on u k om, py yy h ok k - on h m n n r uu 2-yypn db k n. V r n n, vk k yö norm, k unh n vh r v k - ok rn nou nop h m yödä y v p rä n j k r voh n k ä yö pää h - rää k n u n, jo on uruk n on v h ydr j, jod n g yk m nd k on k k on - r n ok rn n n k m n n j h m u uupuo j ää ruok v oon run rk oj k vk - d n nä k ä.. Nän yöd n r k r u 2-yypn db k n, Kun yödään h u v m n g yk ydän- j v r uonu h n zh m rn un m nd k n om v h h ydr j, k u n k ok ojyväm yö p n n. v j j k vk, v r n ok rpo uu py yy h Jo, ä v vä p k m n g yk - n j h m rää väh m m än n u n. m nd k n h h ydruo, vo u pnon Ruon v m u p vk u m yö h n

9 k unk nop h h ydr m yyvä. Kyp näm n n j k äm n n m uuv h h ydr n k oo um u j n nop uv nd n m yym ä m rk k r n pork k nn GI on 35, m u k yn pork k nn 80. V m m m rk k jä r rvnon d n g yk m nd k ä: Läh d : M. M ongnc Syön h yvn, k h dun. Läh : M. M ongnc Syön h yvn, k h dun.w SO Y. J. Brnd-M r, K. Fo r-pow Uu G uk oo v nk um ou. W SO Y. In rn : w w w.bov.f/ uom / rv y vu/gjgk.h m h.h nk.f/ju k u/m / k m /pg/k uh /rvnnon.pdf w w w.jcn.org/cg/con n/fu /76/1/5/T1 (o o öyyy ng nnnk n n g yk m nd k u uk k o, 750 rvnon ) M rv Värr Avm m uud n p n k k n rk äm ää prnv pk k u nk. Enm m ä n nk n m uk n p k oon nm k : NIKSIPIPO V ppo on y äävän m no k k nö. Ih m n pään k u k uu m m h h uu äm poä ruum n n. Ih m n k un jok u vnoum r k äyvä ppo. H uvun n n k rrn vnoon m nn än k ok n k n ppo j k k um m, vk uu o ä yävä. V d ä pu k od unu k un k k k äm pö o h u h nu pääh än, pään o k un h äärk, ä nk n unu. Jok n n ää m n m uk v v uk on ä ä k ov pk k, m u p ppo k n o o ä o. M nu pu äm m ävä ä o on k y m ä vr nk n m u h rä ä. E m uu k un ppo pääh än n m m ä k ängy ä nou, äm pö py yy k h o j puk uum n n j m uom n om n n on p jon m yäväm pää. An, jo ä ä unuu jo nk n k o, m uu k un ppo vrk prk pääh än. Tok o äyyy m yö äm m ää, m u h uk n äm m y k u u nänk n ää ää. Nk n äh nm m rk k : I k k Ah m vr S n ä värjäyä v ngo k udou ppo unuv m yö juk h uuvn, väh än k un nä P P oom n m näm yyä.

10 Snnk - p yvuoro runou j Sr Rågb ck, jok m uu p rh n n M än h n vuonn Lp on jo n jä, jo k k uud k opk ynyn ä. Sr on m yö yyrk k o j v ok uvj. O h Srn runoj, k ä h än n om n v ok uv vnh k äpk n P rnj. Snnk - p yh n k rjojn pää j m m n uuum n u v no og äh vuon. Am uurnk o nou, p nurv, h rov m ään, uu pävä k. Täynnä r m u, o, k uk k u, k yyn ä. E dä m ä pävä uo u n, k ok m uk, opp, v onk äym ä, n dän. Kk k m uu vn rvou. Avn m r n k n r, juk päävä, k r ä, ruuh k, vn oj n o k rnk oon, uu n h um n, rk k om on ruh. Sunom n n, um n n, m k k rnp o nuoo. Ik ävä nn k un n.

11 M r k un, um m, yvä. S n o ju m, vh opä. E k ään p k ää, vom n vo v u. O n vn m yöä ävä, opv äm ään vrrn, oj n h do. * On äm m n k äyö, m r n rn. Suo n oj n m k u h uu. Täh d o v, äy k uu k oo m n v vn v m r n v m n. O n u u k uk yvä, n vn yv m m ä, om n ydäm n k o, k o k un m k ä on ärk ää O yö, po v yö. Tu k rp ä än, r p, r o, pää äny r. K m ur n, vp n. Un o v nnu m nu. H rän n, m u n h ränny. Tu k n h uuo k nuu ydäm än. Ir, h un r. H k n jn o n vp. * O n k un, k uk k u o, vuor, järvä äynnä. Nou k k ä m r, u jn, y väänä näyäyyy m. Runoj v ok uv: Sr Rågbck

12 M nny äm ä on änä vk k m m ä n h uom k n. K y m m uonno pk od on rnom n n uu näh dä jä k ä m m äm ää ää j ny.o n h m ä k k ä v nynyä m ää öyää pk k, jo vä on puuh u yh ä j o jok u k un n. Tu m m ju k m n r k roj Vnh n Vpurn joh vn m n n vrr o k k ro oh k r, jod n k n p rm ä don m uk n m n ro vo p k vä h d n m k jo. To n rnn m uk n o o v k pnn nuor n m h n v däk n h än V näjä r- k u uurh or n k oh d n öyäm k k k k n k y m m u. Ny on vuoro Rk n k y ä. (H uom! K äyk ääpä vk k p Rnnnpok n uunnuk ur vrm uud n vuok, j k r j k om p m uk n m ään m nä ä!) m jn. H än n v j n ä väjyvä P oo k v n k n k ppr j p v nuorm m n v j n ä jouum V näjä. Ko m nn n rnn m uk n k y n m h ryyppä vä rh n m rk no. Kon pu n h k rov u n ryö yk P oo k v ä j k

13 o vn rh om. T n äpuo jnnu k v on po u. Läh d : P rm ä o Tuu m y yn k vj k M y yk o Lupnm ä ä Rk n uun n poh jo puo äh ä V n m n rj. Vuo dn un m k opp ä k u un M on Ch r on vuor k. T v- j Jk o odn k n om Suom n h d n ä ä rnnk o m v vonjärj m ä. Rnnk o o k ork pk o rk nn u uvu opvn vä m k on m v vonorn j, jo n odn k n m v von ok m ääräy o rk k v V näjä ä pän u v nok on. An, k un V näjä ä pän u nok on ; pom m j h äväjä, m v vonvuoro o v o k vä h ä yyk n m v vonnn uk k oh n, jok y n ä j äh ä orn. S ä h ä yy äh n npän H m nn Kok n, rppu n ä m nn pän k on o v näm ä ä. Rk nvuor, k rnon m, rk nn n m v vonorn vuonn Tuk k oh j Brk n k rno. Brk n m v vonorn o k äyö ä k ä v- ä jk o odn k n. Brk n m v vonorn pk on H m nnv h k h d n ov rn n j m v vonn om n d n o n om py y y m u om rk k. M u om rk k öyyy Lupnm äk V n m n vrr. T ä k äänyy v m m (Lupnm ä ä u ) m ä, jonk vrr äh po k u y ö ok j v Rk nvuor. Po k u k v ä j k v n om puk k h vo k uv, m ä nuor oyö ä unu k v ä vyön pm yd ä m n m ppu rnn ä y ö m v vonorn. Läh d : Ann C v n h u j m u m. Pu om ym pär ö ä on u unj ou rk nnuk uvu j uvun k upuo. Sv j k n rv rk nn u j o n v k k rpu nv on vuod S n y äo j räy ä ä k u n äh ön m u k n uvu p rä n o v m ou rk nnuk on v ä yy ä k or u. M j r on rk nn u vuonn Työ ä n unrk nnuk ov uvun k upuo m on k un h k k rnn o v k m du v um h uon. Läh d : Kym n k on rk nnu k u uur Ruo n k unng Ku III o v odn V näjää v n ruo n n v o-o o unk uu H m nn h d. Ruo nou v k nr G. A. von S groh n joh do m h n Brk 3.8 vo nn h yök ää H m nn. Sojouk k o pää n. 5 k m pääh än k upung, k un m h nnou u op n k unng Ku III k ä k y ä j ojouk k o v äyy k n H m nn h d o n uk n. Läh d : V h k pää Rk n k y ä ä Vk k vuor on uur n k vjärk ä d n m uodo m uo, jok öyyvä, k un K rnnn ä k äänyy v m m k oh d, jo m ä ä u v oj vu n. Avok on y k u j n Vk od n juur, jo äh po k u y ö k o. Po un vrr ov uo. Kun po k u jk y ö pän, joh k vrppu j Vk od n h upu, jo on h no näk ym ä m r. P rm ä don m uk n Vk od n uo ov vnh oj k u j j n p opk k oj. Kvrppu vuor rk nn n k onn Brk n k rnon h rr vä n j h dän v rd n k äv yr k ä vr n. Läh d : P rm ä o Vnh rvnpo opk k öyyy, k un k äänyy Lupm ä ä V n m k u k v ä v m m äh vä m ä. H u o k ovn h yvn ä yny. Luuvnn m n pää ä öyyy vnh k v n ouh npk ouh u, o o. Turun ruh n (v. 1743) jä k n uounu onpo- k. Sä m nn k vä on k, jo h n ääy ä om uk k rno, jonk v j yk ä orppr h ov uvu p rä n o v päärk nnu on rk nn u o n uud n m n n vrr öyyy nv j po k u h vuonn 1836 j k k o k oro u uvun u - Pk h o.. Nyk y k pr rk nnu on nu d nk rnu M rv j I kk vuonn

14 Läm m n ok uun pävä h ouk u m dä m rjm n, on m n pyörä m m Vnh nk y än uunn. Lom m n Pu u r j h uu, ä m rjnk o n ov m no. Joo, ä h vn j on n v k uu k n. Enn n m ä y m jn nh r k äännym m ok, rk or o vn m no pyörä ä j m u m m, ä äpän o h yvä m u k k m. Suunn m m d n, ä jk m m po k u pk n nn pk ä, ä vum m n n vn k o, ä vo öyyä jop k nr j. M k n k o uju rup. Vä ä pyörä jä n po u j h rpon h nk k o n m oon, jo d m u k k vh yny, jo n o o h n n n. Trk or m uuu vk k u k u k, p h m ää m u ä o m h doon pyörä ä, joudum m um n pyörä. O nn k m ä m o m m o j Nok n uud pun k um pp. E v uum, ä jo ää ä öydy m u k o rp k, nn k p n Kouk k un m n h k m n v n m rj, ä k oh h n m o n äh ä M u o ä (nn m uu n). Kork nou u o d ä, yön m m pyöräm m k on, m m o v m h v. Pyörä m m k p po k u pk n o r un j o m m, äm ä k o o uk n v ä n vn k o. E h äää, k un o m m k uun k o, k o öyyä m u k o, o o o onn n n, vh donk n m rjoj. M k n, yönn n pyörä vuor n. Ny h ypän jo h uk n vä yn nä pyörän k ään j v n vuor n, m nä d ä E v p rä ä. S n k nn k uu u öm äy. Py äyn pyörän j k on k n, E vn k pyörä pyör m j E v m k räh m ä ään po un v r ä. M nä k uh un n k uu o m n, uk o ph. O nn k, no E v j m rjk n ov v ä k op. E v nou y ö j rv m ännynn u v n uum n: O nn k k äyny ph m m n, m uu n o nu oppum k n k n m nu j pyörän. V ä pyöränk n, j n. Vuor po ku k uu k uvn vä m oon, ää ä m rjoj nä näk yny, jo n pyörä y uju ujk k. A om m nou vuor, yh n ään n h uok m m : Täm än on o v n vn k o. M u o pk k o vn od, ä äm äk ään vuor o u, m ä ovon. I on n m m m k o h pu, jk uv po k m y ö vuor j vuor, k orn Fnk n k o vä yä. K rron E v, ä ää äpän on näh y k rh uj, onn k Fn on m uk n. Kuv p, jo m n k unng pö äh ää v n m ä, n v po k m n n m uu. K om m o m m j n v k u n ym pär m m, näk yny k h dnää m ään pän k ä m ään äänä k uu unu d uoj n, jo o n vou pää ä o npk k m m. S urv vuor u um m m ä k o unu, ä o m m ä pyörä k m m nk n, nn m n näm ä o v. Ny k o o o unu ovoom, o m m k yk ä. M u h äää, non, "k u n k v r. - H oo ää ä L, onk o H rm n? K rrop m ä o n, k un d ä on m rn k ork ud k h k u h ää äh k ö njn räm k k öä, j k k m u uunn on uo. Epä k v r nny, vn n uvo k om n urngon uun. V nn, non j k k u oppu puh m. Eh don, ä jä ään pyörä äh än j u n h k m n n m yöh m m n. E v uo unu h n, vn uum, m k nä öyd ä ää pk k, jo n pyörä m uk n uo. Suopur u uok uv h n. En m m än n oj, jok o non k o m m rä v ä j jo o puo m rä v ä, uonu vk uk. Pyörä k n n n v n, h ypän o puo j v d n n y ö. Räm m n urv oj, jo o v ä k k jä j ä. O j n vä m o öyd n k k oj, nä k nnnu v dä k on, vn n h rk u n pk n pää ä. Kor k n näk y vn urpv k orv, k un k yyh ö uopur uj n. M h ok oh n m ä, ä m äh än urvk. S ä k k un m räm m n uo, nn k v r H rm n o m nny k rn k n npurn j k ronu L n : Ny o prob m. L j E v o k yny, vm n n o, o äh k ö nj, n o k k u oppu. L n h do, ä h m n vä H rm nnn k n äh ä o v äh k ö nj. Jo h ov h uuo ä yyd ä, nn h k uu v m dän h uudo, L n rv. M u m k uu u m ään, väk ä h n v u, jo n k u m pn m dän äyy o. Aj n H äpp än j K n nk k, ä äk n on äh k ö nj, h do L n H rm nn. M, uon v oj k o u n n vh, ä pnk k k. Yrn pää h uum or y ä j k rron E v, ä m h än o n k un uur n m m n k ppyörä jöä, k un h rjo n uo, nnh än m dän uur h h äjäm m M k M y y ä h rjo uo. E v nää h uum or p ny, k o o v väh ä. Kun k k k oj o y y, vum m uon r un. Sä äh k p po k u, jok h rnu ok j v m m. Kum p v n? O nn k v n ok uun, ä väh än m k n pää ä

15 m uuu rk or k j n jä k n h k k k. Aurnk o o k oj n k nu vuor n k, jo n ä nää o o u pu uunn uk n, m u h k k v n h m n m o, h äää. Ky ä ä k o h uh u k rää, m rj j o v k yn. Lom m n Pu o H rm nn j du onk o n k uu unu m ään. H än k ro p ä yn n ä, k un näk k k un ruum uon jvn oh. H rm n ruh o, v ä o v o. Sm n k n m pyörä m m h k k ä, E v d ä, m nun p pää Fnn vuh. Kor o o vä yny, k rok k u k uono k ä juok m n n nään m nu. Svum m T-r yk n, k un m k y ä o d äm m, v h äävä puu o j ph v m dä h uk n. Snon E v, ä k äyn du m o npk k m m. V rh o h uv prn k k un, un por un j h uu n: O nk o k oon?. P ok k n näk ön n m um m o u ov n rk oon. Snon h än : O m m k yk ä, m k ä m, m k ä v uu. M um m o k o m nu pk ään h ym yn vär h uu, j no opk : "Täm ä on H äpp ä". H äpp ä, m nä o n, pu H äpp ä, o nk o m pyörä y nn k u. K n do j k äv n E vn uok, jok m k vä yn nä nurm k o. M nn h än n v r n ä, k ä nuru u u oppu. Vä yn nä ok o m m nurm k o, n k uu n uon ään n ä, uu uoh n ä u. L n j H rm n o v äh n j m n H äpp än j K n k rro j ä n k yn öyyvä. To rn. L Po m n E vn j L n pyörä H äpp ään.pyörä jä pyrk vä k yyään k ok o jn ään, m u m än um puk k o k äänyvä k u nk n n v m m, jo n o uv uunm n m k o uorn ään.o n uk u, ä h m n n k yk ä v n n k äänyy n v m m jon k um m n yyä, nän näyää k äyn n nyk n.k om p o h yvä m ä ä n o m uk n. E äm ä on ä, m ä nu ph uu ävä n k un uunn h n m uu.(joh n L nnon) M u: An Ah m vr

16 O v m uk n Rnnnk - h ä nn Y rdon k un k up nk n m do n om j, k un ov ruv nn k m ään rn m onm uuok nn, ä k k on n k nän k uu k orvn vyön h juud änn Rnuv k n k k. M rrk uu Tm m k uu Päydym m k n äävu m m jk o h m n m m m prof, yyy n vn o m n ph uv, yävän P k k K jo n pn (H o H um nn u u): 'E äää m ään vk o, y h ää ä.' Jou uk uu O h k o m k uu Tm o Krjk nn m u k uud n m m u n m rk m ä u ok o äm pö. Pk um m k äyrä k uvv äm pö n k h ym ä änä v n, oh u m m k äyrä Krjk nn m u n k k rvoj vuod 2000 k n. V m m Kym n k on ym pär ök k uk n poh jv d n k ork u m uk V k vuod n j. Vh u on m on m u m u pk o o u rnk m p, m u k uvn k än j n yk yn nä äk n rvo h uom. A M r nuk m u ok n jää nn v r u k ä m rv d n k ork ud n vuorok u k k rvo H m n vuod n j. Svun k ok o Ym pär ök k uk n j M r nuk m u ok n n rn vu, k ä Tm o Krjk nn m u npno : I k k Ah m vr

17 Lk unnunn (18.2.) u k o n M än h d poruk. A k uvk o n o v päään v dun k od, k un k o näyää ä, ä k on vu u nn h dä h dä. S ppo O j pok n n v m uk um äk ä Lvk o, jo p vov unnunn yh d ä k ä. Loppuvk o S ppo k äv h nk ök oh k uum k y n p m ä n k uun. Rnnnk väk h o m ouk ph um k y n m ouu u j L Po m n o v ä puh m k uu n väk ä dun k oon. Sunnunn äm pö o k oh onnu no n, jo n u k o u ää o h no. Kod h h äjä k ok oonuv Pu Ko k k o k ym m n n j h, jok vä o öyän uk n vr on k äk ö ä, v uk nk L. Kun jok o uk j, äh d n m k n. A k um k h h d n ä pk n k oh L u. M äk änm ä ä jouk k oon y v ä M yyry ä n Irm j Ro nn. H o v k k ä j n, m u vä k uu m m uk rvnn. H rm n Po m n o h nk k nu um k ngä j h än o n Irm nk. K n äk ään r k ä ä o u k r k ä k om p m uk n j k un äh yn I äm dän k v n p o k o, väh än h uo u k unk k o öyyy. M m on nn p jon r näk ö ä v k un k ä ä. O nn k p on äpuo äh m önk jä ä j u po k u k odn uunn nk n näy k u k vn k od pän. Nnpä pää n k ok, jo vk k pää m m v m po k u k od k ä rv h dä u um ph nkn vr nk n, k un m m nää o o nk n vrm oj, ä öyä m m k odn um n m än k k ä, k un k ä äk n öyy vn k rn j k om p n vu. Kun o h h d y unnn v rrn, vun h k nä k od. En m m ä h h äjä h k v puu vr o j ov u n u j. K n äk ään o u m uk n u k k uj k ä pp r yyk k k, m u onn k k ä k u ä pp r öyyvä k od j pn u p ok n o k n äm m ää r k ä ä. M uum poruk r uv h k u pd k uvum n u n äär n j h rm v, u u o uk k uv u p m uk n. No, n k rr o n pr m m n vru uu. Cor x-puvun om j vä j k h uv puk ujn rnom k ; u puk u m h n nn, ä ununu yh ään m ärä ä j pää y puk u p v d n nn, ä h ou uj n k n vo vk k u h ng k ä k puo k unu. M uum m uk n o u pää h nk k m n n puvun n. Ro nn M yyry än n k ro, m ä h än o nnu puk un du n h nn. M k k rnp on om ju n m uk v j urn k unk B -k or p o m n m k k rp oj k odn. S urvn k ävjän k or öyää h rk k up oj, jo n rv h m ä, jo k or k od pu n k nnok k k v ;m k k rp oj h än ä öyää. Poj n k uv u o n v m äh öön. M yyry ä n V o u u k od k om n k unk n pärjä vä j p uum k h h d nk n h än n m ooork k n jä k ä pk n. Suk u v h yvn j um n n m ä o k un. R k o o u m uk v j opuk od n, ä yk n o u u äh d yä. Kuum oh h ok n uunn n j od nnäk ö o uuu 3.3, jo ää. Kuum oh h do m o n k y n m ou u u. Jänöju n m ä n k j k ok oonuv S ppo O j n ph, jo rk k k - j pu k k k rvn äh k oh Lvk o (k uv y h ää ä). M uk n o k ym m nk un vnh m pn n. M ä n k un jä k n juon m h u j p n m k k r poruk O j n ph k od. M rv Värr

18 u järj ää k uvn k än k, ä m ä ä öyyny n. Vuok ok ou Tovo unnunn k o 15:00 Vuod 2007 om n on uunn u urv. - Pjuk ur h uh -ouk ok uu. Vpurn h uh k uu. - H uh k uu h n pävär u bu Vpurn. - Pävär u bu Kuk k u uk Pyö r n n j O j npo un r M k o u 10 h nk öä j Jp-m k oj n nj. uo jo M än h d n k u, jo n o uj n r- yk n k ä H yö p T nv r näk ym n j rn oj n vou k oo ou-k ovnnu nk n m nnä H m nn nj-uo m. k uun oppupuo. - Kuk k uuk h nk n j u n k vää ä Pyö uuk h ouuun K m - n r n n r yk n b on k k oon, O j npo un - Tuk n m h do u u v n. r yk n j H yö p n k uk k k k oon. M onoup k y yään k u-pun n v j k h uo h v jä n k uk k n k u - Nuoopk k m ornn,. Pyö r n n r yk ä j Ano H rju k H yö- g Syk y ä nk ur p n j O j npo un k uk. - T nvr näk ym n j m o urn ym pär ön vou k oo pd n unn ouk ok uun 20. pä- Läk pyrm m vk um n urvn vä. O k oo ä ön pää y o um n oh n: pn) vn m. S ppä änm ä ä von uk ä n. Jä - - h yö p n k unno u ( f m oj n p upk n m n n Ky änrnnn py ää k rän p rä 14 jä äk ä. I po T k k h jo jä äk ro k n k rääj j H m nn k upunk k u - k önpk nf op d n k unno m n n j jä k opk. H m nn k upunk k k k uu m ou u u (O j npo u j rnn) yh d y ä k v uud. m ou u u p ru nfo k y än yh d yk n yh - Vpurn päväm k h n uud n yy k uu k - - y h nk ö ä, m h do m uo m yyn-n vää ä m uk n o d n ovom uk. Tä ä k r ä, h k om yynn ä, v rnk rrä yk ä, h -k rm k o u 12 h nk öä. Lnj-uo jnu rä yk ä, v p n k äy öm h do uud M än h d n k u vn äh jö järj n yh - uk o p u k o k u j u Pu -k o k. - Suunn u Pjuk ur p ruunu, k o k pjuj n k K y äyh d yk n h u rääm n h rän n m yöh ään. S nk ur vom oon m rk y 20 k nor, jok öyyvä uunn u k r. Ky n k rn u järj n m yö nuor n k n n on uunn u k p u. Tovo puo n järj n p rn pk u, m yö vuok rn Kn op o Vom u- j urh u ur M än h d n Rn- k ujou u- j joog oj vr n. nnpoj ry:n vuok ok ou järj n unnun- uo uj vom Ku uv n v uod n j ä nm k u pää n k ok ouk n 4. h m k uu 2007 urn o Tovo p ää m n uuru n k un d näk n vuon. Pk o punu 10 o uj, j k on, 5 uro. k ouk n v Jouk o Sh rv u puh Tänä vuonn Rnnnpok n om nnn pn n. H än k ro m nn n vuod n o n yönop u o m n pk ä urn 9 0-vuo juh näy n n j k k k k k u un vuod. n. K ä ä on rk ou pää k ä 9 0-vuo juh von k äph um Tovo, jonk Kok ouk n puh njoh jk v n Aro Tur j h - ä k k äk k od j ärj rk Arj I jn-ln. v vjvuod n 2006 om nk rom uk k äyn ä- ään p m m. urv o: Tovo n o h nk u äm pö-, jod n rk ouk pum ppu k ä u n nä äm pö r yä, M än- n on h dä k o u k o um h do uuk h d n k y än u n k o o n o rk nn u k k uuk. von k o, uv rk o o o y äpd y, j Vnh k y- n n k k Rnnnpok n än n äpuo n u n uunn u k r o u j ä nä puo n v m k j j u k k k y ä ä. o n uu u L äk yh yö ä Kk on R n k n o

19 uunn uk n p ru d n oh n r n vu, j uunn m on m yö nop ok nä Tovo n ph, m k ä k nno u rp k rää. Ky ph - u on m yö h dä ää prk k pk k oj, jonk äk Tovo n on o on n m äm pöpum ppu buff n puo nn vk. Tovo n oj n vuok rm u k opuo h o u n d n jk m n, j p rn n pk k ujou uj n järj äm n n u n änäk n vuonn o- um n. Kok ouk n oppupuo pää n v ä h o Rnnnpok n jä nm k uj n p rnää k ä jä n u o jn n k unoon. K o k n n k ok ouk n pää puh njoh j Aro Tur jo k o 13.40, k un k k k o u k ä yä h ok k äp. Su nn K orp L h m m "u k om nk rj nvh j"(om j vuj) Sydänk y än u päm ään k uu um jn.p k k o, k u uk orvuk m h d.m uk n.yh y do vu 3. K m n k y äk rk o h dään r m on, v joh oj j W C: uun j m uk v dään r urovk. - T n k o Yh nk k H h om jn m o k äv n, h h ä n, uvo n juo n K rh o: ään j k unnon m uk n. A k ujum pp j oppuv - Pr n vk k oj n T n k o D k on- ny y k rh o - P rjn n k o Kunopr Pyö n o. T r- Pr n vk k oj n K k vk k on k o R- v u o n j m h, nuor j k u! V äjäm u uuk uk uh k nä Ann Pron n Rv Tk - Prom n vk k oj n Tor n k o I h ru, m uk n urk unk uoro Tu v: P rjn n K m n Lk k k uk n ph m yy - Su 4.3. k o Yh u u uu Kun m - Lur Eh o én k oj, jo h än on nä m r ä m änm u u (Suom 9 0v.) nu. Puh Kh v k y äk rk on h yväk. (H uom. ä äjä puuuu). - M 9.4. (2. Pää ä pävä) Jum np v u j k rk k ok h v - To Jum np v u j k rk k ok h v - Su Kon r - K m u k n ym pär ö k oo um - j ääo o uh d n m uk n - Su Jum np v u j k rk k ok h v - H näk uu 2007 T k rk k o, b r j k h vo; h jouk o n v n S urk unuu rk m m do. Sun äm m n, m r k y m ä. Su 15-17, k 17-20, p m m - h uh k uun jn TERVETULO A! So vo puh R o Kouk

20 Täm än k rn n r pm m u M än h d n Ruh nk unnn u vvv p n ä "g " m k u... E Rnuv. Jöröjuk on h yväk nu puurok n vh v m p m n n, ngn h k h du j h h du k ok onn po, ä Jöröjuk ov h rk ä h h uv or. Trv m m yh d n h ng n nnok n: - Ru n p npnnun - P k on ( m k k h n m yyävää) - Vp n g rn k n pää - E o n k nn m unn - I h yä m u h ruk k h o Ann n P k onn k är yä pnnu uh m do äm m ö ä m un m uk k. K räään p k on pnnun r un j n ä ynyn n r vn pää vu rn k n pää. L pä p n m o m m n puo n k uu o uk j n rjo u. L vän pää ro n p k on. P npnnuun pnnn k nnm un nn, ä k un n ä yy h jänä. Kun m un on p unu, n rjo u vän j p k onn pää. O h n k ouk n h opurk m u h ruk k h o, j k un yöm ään h n m up h ruk n j v n vu. M nnn 16.4.Tovo k o 18:30 Ah n: - M k Agrco 140 vuo - Pv n k rj f pp ä M uk n: - Rov Sm u Kurk K ä ä uv m yö p rn n n M k rk k o Tovo. K n h näk uu. M h do uuk n m uk n urk un järj ä k ä ä h ng n ph um n m yö Rnuv, h k äpä yh u un m rk ä. I k k Ah m vr Jonk n k v ym pärvuo uu o u o Poo k v n n päää Rk on nu uud n uk k n, k un 49 - vuo P r Ö rm n o k y n p n n j m uu nn vm vuod n opu. p o j m ää ym pär ä, j jo P r on m m n rk k h j rk nnu n nöör, pk k, jo o ä m ä j h än k öä nm ä Ark k h uur j P.O. Ö - vo rk n, r m onod j k äy k nn rm n KY. Työ j nyk y n unrk nnuk - ä. n yh yd ä. U k o un äk P r h rr vp-k nn äh nnä k rn j pnon oon m rk ä. 13- j 15-vuod n yär n yh h uo j ä P r m u k k n m uu Rk n Krh u, m u un p rn h än on Uu n h rr uk nn h än k roo op pää vnuun, j p räänk uu uk n k oo n H ng ä. O p k un h än uor n n pom n äh udun uk k ru juur, m k ä jo n Tm p r n k n ä op o, jonk jä k n h än ny m n rjo, nn ok h n yh ry O u un y op oon rk k h uur-opnoj n p- u o pojn! Tovom m rn. S m m n P r on unu m yö Iä-Uud m - yä uu n nnok k n k k y m m m m n j ovom A k o, jo h än ä o m npn n P rn rv u k un ny Rk. Uu uno ään P r h - m h än n vh yvän n ä k un. Su nn K orp k k n h m n m k un h än ä o m m n o u;

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal lg l Osm an li Tarihin e Ye n i Bir Qati in a Etm ek: Baki Te zcan ve ikin ci Osm an li im parato

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

Sadly, t h ere are few re s traints on the

Sadly, t h ere are few re s traints on the Justice after War Brian Orend* Sadly, t h ere are few re s traints on the en d i n gs of w a rs. Th ere has never been an intern a ti onal tre a ty to reg u l a te war s final ph a s e, and there are sharp

More information

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh

The University of Melbourne. ISEG, Lisbon. Heriot- Watt University. Edinburgh SOME STABLE ALGORITHMS IN RUIN THEORY AND THEIR APPLICATIONS BY DAVID C.M. DICKSON The University of Melbourne ALFREDO D. EGfDIO DOS REIS ISEG, Lisbon HOWARD R. WATERS Heriot- Watt University. Edinburgh

More information

The Other "Authoritarian Personality"

The Other Authoritarian Personality Council. rrisricol ~ rhsrr~r~~ gron, DC: U. S,!'. pqcmr?.st[rti.slic.v YQ, ng Ol'lice. 190). New York: The Other "Authoritarian Personality" Bob Altemeyer University of Manitoba, Winnipeg. Canada ull up

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems

Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems Optimal Approximations by Piecewise Smooth Functions and Associated Variational Problems DAVID MUMFORD Harvard University AND JAYANT SHAH Northeastern University 1. Introduction and Outline The purpose

More information

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '.  l ' ,,, i I ;J :. . : .'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .;.. \ '  :. '., _.,  ' ved '. '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.,"... -. ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";..

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

50 Years of Time Parallel Time Integration

50 Years of Time Parallel Time Integration 5 Years of Time Parallel Time Integration Martin J. Gander Abstract Time parallel time integration methods have received renewed interest over the last decade because of the advent of massively parallel

More information