Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Size: px
Start display at page:

Download "Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta"

Transcription

1 Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas to os ana yle is te n k irjas toje n k ok oe lm apolitiik k aa Ajank oh tais ta te k ijänoik e uk s is ta 1 /2007

2 Varas tok irjas to tie dottaa - Varas tok irjas ton tie dotus le h ti PL1710 (Päivärannantie 10) K UO PIO s äh k öpos ti: vark varas tok irjas to.fi te le fax: (017) vuos ik e rta Päätoim ittaja: Kari Paak k ine n (017) k ari.paak k ine varas tok irjas to.fi Toim itus k unta: Pe ntti Vattulaine n Kari Paak k ine n Pas i Juttula Ulk oas u: Pas i Juttula Sis ä lys 1/2007 Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Jarm o Saarti Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Kari Paak k ine n Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas to os ana yle is te n k irjas toje n k ok oe lm apolitiik k aa Tuula H aavis to Ajank oh tais ta te k ijänoik e uk s is ta Pe ntti Vattulaine n On k ilvotus ve ltto ja vilpi line n Tom m i Salak k a Kuvat: Ris to Juvone n Artik k e litlue ttavis s a m yös os oitte e s s a h ttp://w w w.varas tok irjas to. fi/julk ais ut.h tm Edita, 2007

3 Jarm o Saarti, Kuopion yliopis ton k irjas to Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Suom alaine n tie toyh te is k unta on s aapunutvuos ituh anne n alus s a tilante e s e e n, jos s a e de s s ä on runs aas ti h aas te ita. Vois i jopa väittää, e ttä ve rta, h ik e ä ja k yyne le itäk in on luvas s a. Tuottavuus oh je lm apuh e vaatii julk is h a linnoltak in e ntis tä e ne m m än te h oja pie ne ne vi lä re s urs s e i la. Digitaalis e n tie to- ja vie s tintäte k niik an aih e uttam a paradigm an m uutos k irjas toala la on tos ias ia. Suom e s s a väk i vanh e ne e ja puh utaan jopa työvoim apulas ta. Kun täh än lis ätään vie lä ilm as tonm uutok s e n aih e uttam a uh k a k ok o e läm äntava le m m e, on s yytä k ys yä m ite n näm ä näk yvätvaras tok irjas tos s a ja s e n toim innas s a. Varas tok irjas to la oli s os iaaline n tilaus s itä pe rus te ttae s s a. Tutk im us tie don m äärä jatk oi nope aa k as vuaan ja täm ä näk yi k as vavana m ääränä tie te e lis iä julk ais uja. Näm ä julk ais utvaras toitiin Suom e s s ak in us e aan k irjas toon, jos s a s uurin os a s e is oi pitk ään k äyttäm ättöm änä. Varas tok irjas ton toine n ydinte h tävä: tilan vapauttam ine n yliopis tok irjas tois ta, onk in tote utunuth yvin. Jos vapaak appale k irjas totote taan pois tilas tois ta, näyttää, e ttä k irjas totovatonnis tune e t s iirtäm ään ja k e s k ittäm ään om aa varas tointiaan Varas tok irjas toon. Varas tok irjas tos ta on näin tu lutk aik k ie n yliopis tok irjas toje n yh te ine n e tävaras to. On e rittäin tärk e ää, e ttä täm ä te h tävä ja s uh de jatk uu tule vais uude s s a. Paine tun k irjan k äyttö e i ole h ä- viäm äs s ä läh itule vais uude s s a. Nope a e te ne m ine n digitoinnis s a voi m uuttaa tätä tilanne tta, m utta e pävarm uus digitaalis te n aine is toje n im m ate riaalioik e uk s is ta ja niide n s ove ltam is e s ta k irjas toje n k äytännöis s ä tuk e vat s itä, e ttä pape riaine is toja varas toidaan ja jae laan ainak in jonk in aik aa. Digitoitum is e n ja s iih e n liittyvän vie s tintäte k nologian nope a k e h ittym ine n on Varas tok irjas tolle h aas te. Digitaalis te n aine is toje n pitk äaik ais varas tointia e i ole s aatu ratk ais tuk s i k e s tävä lä tava la. Täs s ä tarvitaan k ans a lis ta yh te is työtä, jo la varm is te taan s e k ä aine is toje n s äilym i- ne n e ttä niide n vaivaton s aatavuus. Tä lä h e tk e lä e s ite tytratk ais ute ivättuo näih in m ole m - piin toim ivia k äytänte itä. Varas tok irjas ton tois e le päätoim inno le, aine is toje n s aatavuude n varm is tam is e le, uus i te k nologia antaa runs aas ti m ah do lis uuk s ia. Logis tiik an k e h ittäm ine n digitaalis e n jak e lun s uuntaan on järk e vää. Täs s ä tule e varm is taa s äädös tas o la, e tte i pape rik opiojak e lua te h dä e riarvois e k s i digitaalis e n k opion jak e lun k ans s a. Tie tojärje s te lm ie n k e h ittäm ine n as iak as toim ivuutta ja tie donh ak ua tuk e vak s i on m yös k e s k e is tä. Käyttäjät ovat e ntis tä tottune e m pia tilaam aan aine is tons a its e ja e rityis e s ti tutk im us ym päris tös s ä tie tojärje s te lm ie n tule e tuk e a m yös s is ä lö lis tä tie donh ak ua. Its e näe n järk e vänä k e h ittää yh te is tie - tok antoja, jois s a yh de s tä k äyttöliittym äs tä taataan k äyttäjä le s aavute ttavuus niin te ok s iin 1

4 k uin niide n s is ältöih in. Lis äk s i järje s te lm ie n tule e tuk e a vaivatonta te ok s e n tilaam is ta om aan k äyttöön. Suure na h aas te e na jatk os - s a Varas tok irjas to le on aine is ton toim ittam i- ne n s uoraan loppuk äyttäjä le ja s e n logis tiik an h a linta. Valtion h a linnos s a on viim e vuos ina o lut k äynnis s ä ns. palve luk e s k us puh e. Täs s ä tark oituk s e na on o lut luoda Suom e e n m m. talous - ja h e nk ilös töh a linnon palve luk e s k uk s ia, jotk a pys tyvät k e s k ite tys ti tuottam aan h a linnonalan palve lut. Varas tok irjas to on s e lk e äs ti aik aans a e de lä täs - s ä puh e tavas s a, s e on o lutjo us e ita vuos ia toim iva palve luk e s k us, jo la on taattu väh än k äyte tyn aine is ton varas tointi ja k äyttöön s aam ine n. Jatk os s a voi h yvin m ie ttiä, onk o Varas tok irjas toon lis ättävis s ä m uita dok um e nttie n välittäm is e e n ja varas toim is e e n liittyviä k e s k ite ttyjä toim intoja. Joh tok unnan roolina on o luttuoda e ri k irjas - tos e k tore ide n os aam ine n ja as iantunte m us Varas tok irjas ton k e h ittäm is e n k äyttöön. Täs - s ä on m ah do lis uus as iak as läh töis e e n k e h ittäm is e e n. Joh tok unnan toim intatapoje n m uuttam is ta ak tiivis e m m ik s i ja os a lis tuvam - m ik s i on m yös s yytä h ark ita. Eräänä m ah dollis uute na täs s ä on yh te is te n s trate gia- ja s uunnitte lus e m inaarie n pitäm ine n yh de s s ä m m. Varas tok irjas ton h e nk ilök unnan ja poliittis te n päättäjie n k ans s a. Varas tok irjas ton k e h ittäm is e s s ä pare m m in k ok o k irjas tok e nttää ja s e n k äyttäjiä palve le - vak s i on joh tok unna la k e s k e ine n rooli. Varas tok irjas ton im agok s i m uodos tuu h e lpos ti paik k a, jonne k irjatvaras toidaan, k un nii lä e i ole pare m paak aan k äyttöä. Täm än k ääntäm ine n k uvak s i k irjas tos ta, jos ta tutk ija ja k ans alaine n löytävät aina väh än k äyte tyn aine is ton tarvite s s aan s itä om as s a työs s ään tai e läm äs s ään on e lintärk e ää. Kuopion yliopis ton k ok e m us te n pe rus te e la voi jo nyts a- noa, e ttä k äyttäji le tarjotut UB-palve lut ja s uoraan työpöydä le jak e lu - k ok e ilut ovat auttane e t täs s ä. Kirjas - toaine is to on k äyttöä varte n, k ute n jo Ranganath an aik oinaan k oros ti. Logis tiik an k e h ittäm ine n digitaalis e n jak e lun s uuntaan on järk e vää. Täs s ä tule e varm is taa s äädös tas o la, e tte i pape rik opiojak e lua te h dä e riarvois e k s i digitaalis e n k opion jak e lun k ans s a. Varas tok irjas ton its e näine n lains äädännö line n as e m a on te h nyt s iitä h yvän yh te is työk um ppanin k aik i le k irjas tos e k torin toim ijoi le ja k irjas toi le. Its e näe n k e s k e is e nä, e ttä tätä as e m aa e i k annata m uuttaa s e n s e lk e yde n ja riippum attom uude n vuok s i. Varas tok irjas - to tule e k in näh dä yh te nä valtion h a linnon k e s k e is e nä palve luk e s k uk s e na k aik i le k irjas - toi le. Kirjas toje n on m yös voitava luottaa, e t- te i täm ä s tatus m uutu, k os k a e rityis e s ti yliopis tok irjas tot ovat rak e ntane e t k ok oe lm a- politiik k ans a täm än varaan. Ja m itä ilm as tonm uutok s e e n tule e, niin täs - s äk in Varas tok irjas to on o lut e de lä aik aans a tuk e m a la k ie rrätys tä ja väh e ntäm ä lä turh aa lis ärak e ntam is ta. 2

5 Kari Paak k ine n, Varas tok irjas to Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Ih an e ns im m äis e k s i on s yytä antaa läm pim ät k iitok s e t Suom e n m us iik k ik irjas toi le yle e ns ä ja Kuopion k aupungink irjas ton m us iik k ios as to le e rityis e s ti k ulttuuris e s ti arvok k aas ta työs tä. Mus iik k ik irjas tois s a te - k e e aina löytöjä! Lue s k e lin äs k e ttäin Joe ns uun yliopis ton k irjas tos s a työs k e nte le vän Mik k o Me riläis e n vaik uttavan, pe rus te e lis e n ja as iantunte van te ok s e n vanh as ta s uos ik k ibändis täni W igw am is ta (Me riläine n, Mik k o: W igw am. H k i: Ne m o, 2006, 504 s.). Kirjas s a m ainittiin Jim Pe m brok e Bandin vuonna le - vyttäm ä album i Flat Brok e. Me riläine n pitää le vyä yh te nä s uom alais e n rock in unoh de ttuna m e s tarite ok s e na. Arvios ta innos tune e na ja k un e n o lut aie m m in tutus tunut plattaan, ryh dyin tutk im aan m is tä le vyn s ais i k äs iins ä. Sie ltäh än s e h e ti löytyi Kuopion k aupungink irjas ton k ok oe lm is ta. Tos in vain vuonna 2000 julk ais tuna s inäns ä oiva lis e s ti m as te roituna CD-le vynä. Mainiota m us iik k ia yh tye e ltä, jos s a s oittivat Pe m brok e n oh e la vanh ois ta W igw am m uus ik ois ta Ronnie Ö s te rbe rg ja Mats H uldén s e k ä h e i- dän lis äk s e e n Tim o Vak k ilaine n, Pe tte ri Salm ine n ja O li H aavis to. Mutta m is tä le vy löytyis i LP-m uodos - s a? Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis - ta k e s k us te ltiin täm än vuode n h e lm ik uun viim e is e nä päivänä H e ls ingis s ä. Koo la olivat e dus tajat ope tus m inis te riös tä, Kans a lis k irjas tos ta, H e lme t-k irjas tois ta, Yle is te n k irjas toje n k e s k us k irjas tos ta/yle is te n k irjas toje n ne uvos tos ta s e k ä Varas tok irjas tos ta. Kok ouk s e n taus ta la oli k as vava h uoli s iitä m itä olis i te h tävä yle is öä ta le nne te k nis e s ti väh e m m än k iinnos tava le m us iik k iaine is to le, jota on k e rtynyt runs aas ti yle is te n k irjas toje n k ok oe lm iin. Mi le tah o le k uuluis i jatk os s a m us iik in m uun k uin Fe nnica-aine is ton pitk ä- aik ais s äilyttäm ine n ja k äyttöön as e ttam ine n? Varas tok irjas to on ottanut m us iik k iaine is toa vas taan vuode s ta läh tie n, m utta aine is - ton lue tte lointi on o lut jo m uutam an vuode n re s urs s ipulan vuok s i k e s k e ytyne e nä. Tois aalta yle is te n k irjas toje n k e s k us k irjas ton alais uute e n on ope tus m inis te riön tue la pe rus te ttu H e lme t-k irjas toje n yh te ine n m us iik k ivaras to, jok a on valm is ottam aan m yös valtak unna lis e n roolin m us iik k iaine is - ton varas toijana. Kok ouk s e s s a oli e s i lä k ak - s i vaih toe h toa: jok o niin, e ttä m us iik k iaine is - ton vira line n varas tointi jatk uis i e de le e n Varas tok irjas ton puitte is s a tai ve tovas tuu s iirtyis i Tik k urilaan pe rus te tu le H e lme t-k irjas toje n m us iik k ivaras to le. Ke s k us te lus s a s ovittiin, e ttä as iaan palataan k unh an e ri tah ot: Varas tok irjas ton joh tok unta ja Yle is te n k irjas toje n ne uvos to e s ittävät näk e m yk s e n- s ä. Myös ope tus m inis te riös s ä on tark oitus k e s k us te la e ri vaih toe h dois ta ja niide n re - s urs s oinnis ta. Varas tok irjas ton joh tok unta e i ottanut k o- k ouk s e s s aan lopu lis ta k antaa as i- aan, vaan päätti e ttä LP-le vyje n varas tointia tule e vie lä s e lvittää. Erityis e s ti olis i s e lvite ttävä, onk o k ys e e s s ä väh än k äyte tyn, e i e s im. CD-m uodos s a s aatavan aine is ton varas tointi vai LP-m uotois te n äänile vyje n k attava s äilyttäm ine n. (Täs s ä yh te yde s s ä on s yytä m uis taa s e us e in väh e m m ä le h uom io le jäävä s e ik k a, e ttä s iirre ttäe s s ä s is ältöjä form aatis ta tois e e n (LP-CD) jotain aina k atoaa. 3

6 Es im e rk ik s i k ans itaide ja taus tate k s tit ja m ah do lis e t äänik uvan m uutok s e t le vyä m as te roitae s s a.) Lis äk s i tule e joh tok unnan päätök s e n m uk aan s aada tie toja s iitä, k uink a s uure s ta m ääräs tä LP-aine is toa on k ys e, m itk ä ovat nyk yis e t lue tte lointim ah do lis uude t ja onk o digitoinnin s uh te e n m e ne i lään jotain. Viim e is te n tie toje n m uk aan ainak in H e lme tk irjas tois s a on pe rus te ttu työryh m ä s e lvittäm ään vah ingoittum is - ja h äviäm is vaaras s a ole van aine is ton turvak opiointia k os k ie n k iire e lis im m in m us iik k iaine is toa. Mus iik k iaine is tos ta lis ää m yös Tuula H aavis ton k irjoituk s e s s a. Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Ope tus m inis te ri Antti Ka liom äk i nim itti Varas tok irjas ton uude n joh tok unnan k aude le Joh tok untaan k uuluvat puh e e njoh taja, varapuh e e njoh taja ja ne ljä m uuta jäs e ntä, jotk a e dus tavat e ri k irjas tos e k tore ita. As e tuk s e n m uk aan jäs e ne t m äärää ope tus m inis te riö k olm e k s i vuode k s i k e rra laan. Uus i joh tok unta järje s täytyi e ns im m äis e s s ä k ok ouk s e s s aan Joh tok unnan puh e e njoh tajana toim ii k irjas tonjoh taja Jarm o Saarti Kuopion yliopis ton k irjas tos ta ja varapuh e e njoh tajana k irjas tok oordinaattori Kauk o Mas k ulaine n H um anis tis e s ta am m attik ork e ak oulus ta. Muut jäs e ne t ovat toim is topää lik k ö Ch ris tina Fle m m ing Vaas an tie de k irjas to Tritonias ta, s uunnitte lupää lik k ö Dorrit Gus tafs s on Kans a lis k irjas tos ta, k irjas totoim e njoh taja Tuula H aavis to Tam pe re e n k aupungink irjas tos ta s e k ä ve rk k opalve luas iantuntija Jani Ste nva ledus k unnan k irjas tos ta. As e tuk s e n m uk aan joh tok unta vas taa k irjas ton yle is e s tä k e h ittäm is e s tä ja päättää toim innan s uuntaviivois ta s e k ä toim ii yh te is työe lim e nä k irjas toih in päin. Kah de n joh tok unnan jäs e ne n Saartin ja H aavis ton m ie tte itä on lue ttavis s a tois aa la le h de s s ä (k ts. s. 1 ja 5). Muutjäs e ne t s aavatääne ns ä k uuluvi le tule vis s a num e rois s a. On m ie luis aa tode ta, e ttä joh tok untaan on s aatu k ok e ne ita ja m onipuolis e s ti ans ioitune ita k irjas toalan vaik uttajia. Odotuk s e t joh tok unnan toim innan s uh te e n ovat s uure t. 4

7 Tuula H aavis to, k irjas totoim e njoh taja, Tam pe re Varas tok irjas to os ana yle is te n k irjas toje n k ok oe lm apolitiik k aa Ole n oppinutk ok oe lm is ta paljon niinä viite nä k uuk aute na, jotk a ole n e h tinyttyös k e n- ne lä Tam pe re e n k irjas totoim e njoh tajana. Tie toni ovatnim e nom aan k onk re tis oitune e t, os ak s i s ik s i e ttä k irjas tos s am m e on k äynnis te tty laaja fyys is te n k ok oe lm ie n arviointiproje k ti. Me i lä on m yös juuri uus itut Pois to- ja varas tointipe riaatte e t, joide n läpik äynti oli valais e vaa. En o lut aie m m in tie nnyt e s im. s itä, e ttä aine is ton ak tiivie läm ä k e s tää yle is e s s ä k irjas tos s a k e s k im äärin k olm is e n vuotta, ja e ttä k ym m e ntä vuotta vanh e m m an aine is ton tarve on e rittäin h arvinais ta. Ei s e k uite nk aan lopu. Tois e e n s uuntaan vaik uttavatnim ittäin ve rk k olue tte lot: ne pide ntävätm one n k irjan, le h de n ja vars ink in äänitte e n e läm ää. Ne y läpitävätk irjas toalan pitk ää h äntää (long tail): h ak u lue tte lois ta tuo e s iin k aik e nik äis e n aine is ton. Ve rk k olue tte lot ovat s iis laaje ntane e t k äytös s ä ole vie n nim e k k e ide n m äärää. Long tail k äs ite tuo m ie le nk iintois e s ti e s iin k irjas ton yh de n m e rk ittävän vah vuude n: k ok oe lm am m e ulottuu pitk ä le niin ajas s a k uin lave ude s s a, ja tä lä on m yös oik e aa vaik uttavuutta ih m is te n e läm ään. On pitk ä lis e t s e urauk s e t s i lä, m ite n pitk än h äntäm m e toim inta organis oidaan paik a lis e s ti ja valtak unna lis e s ti. Ilm as s a ovat ainak in s e uraavat pa lot: tarve pitää h y lys s ä ole va k ok oe lm a h e ngittävänä ja ajantas ais e - na, h yvät aine is tolue tte lot jok a tas o la (vaik - k a k oordinoinnis s a on e de le e n puutte ita), raja lis e tk irjas tok oh tais e tvaras totilatja toim i- va k auk olainaus järje s te lm ä. Suom e n e rik ois piirre on k aik k ie n k irjas totyyppie n yh te ine n, ydinalue e laan e rinom ais e s ti toim iva Varas tok irjas to. Se h e lpottaa ole nnais e s ti m uide n pa loje n k ans s a jonglööraam is - ta. Pois toja ja varas tointe ja voi te h dä luottae n s iih e n e ttä viim e is tään Varas tok irjas - to pe las taa pulas ta. Kuink a us e in k äyttäjä törm ää s iih e n, e ttä aine is toa e i k e rta k aik k iaan s aa?yle is is s ä k irjas tois s a vanh e m m an aine is ton uus i s uos io näyttää ole van onge lm a lis ta läh innä s i loin, k un k irjaa lue taan radios s a tai s iitä tule e tvdok um e ntti. Ne e ivät joh da uute e n painok - s e e n. Täm ä k as vattaa varaus jonoja m m. äitini odotti yh tä vanh aa k irjaa PIKI-järje s te l- m äs tä yli vuode n. Jos taas k irjas ta te h dään jotain e lävää k uvaa, s itä yle e ns ä paine taan lis ää. Muut aine is totarpe e t Varas tok irjas to h oitaa k iite ttävä lä ripe yde lä ja s e n k ok oe l- m ak in pys tyy nyk yis e lään vas taam aan s uure e n os aan tarpe e s ta. Varas tok irjas to on tois tais e k s i k e s k ittynytpaine ttuun aine is toon. Avoinna on m us iik k iaine is ton viim e is e n s atam an järje s te ly. As ia on yle is i le k irjas toi le tärk e ä, m utta s iis valtak unna lis e s ti h oitam atta. Koh tuu lis e n s uuri m äärä nuotte ja, vinyyle jä ja yh ä e ne m m än m yös cd-m uotois ia äänitte itä pitäis i s aada varas tok irjas totyyppis e e n s äilytyk s e e n. As ias ta k y- s e le s s äni olin s uoras taan h äm m äs tynyt, k uink a paljon e s im. vanh oja vinyyle itä e de l- le e n k ys ytään ja liik k uu. Kys yntää on m yös s e lais e le aine is to le jota e i ole digitoitu e ik ä arvattavas ti digitoidak aan. 5

8 Mus iik k iaine is ton k oh da la tärk e ää on s aatavuude n lis äk s i tarpe e k s i s yvä lue tte lointi. Es im. äänitte e n nim i ja e s iintyjä e ivätriitä, lue tte loinnin on oltava te os k oh tais ta. Täytyy tie tää onk o nuotti k irjoite ttu s opraano le vai alto le, onk o s iinä s oinnut, onk o k ys e e s s ä e h k ä pianok appale e n jous is ovitus jne. Äänitte is s ä e s ittäjä ja e s im. ta le nnus ajank oh ta ovat pe rus tie toa s i le, jok a h ak e e s am an k appale e n e ri ve rs ioita tai e s im. tie tyn taite ilijan tuotantoa tie ty lä pe rus - te e la. Varas tok irjas ton nyk yine n aine is tolue tte lo e i välttäm ättä vas taa näih in k ys ym yk s iin. Se k ä m us iik k iaine is ton e ttä m uuta lue tte lointia k os k e e puole s taan s e laine n Varas tok irjas toa h arm ittava s e ik k a e ttä pois totm yös lue tte lois ta te h dään liian ripe äs ti. Valm iita lue tte lointitie - tue ita h ävite tään, vaik k a niis tä s aattais i o la h yötyä aine is toa vas taanottava le Varas tok irjas - to le. Ede lä proble m atis oidus ta m us iik k iaine is tos ta tos in os a on aik oinaan lue tte loitu vain k ortis toon e ik ä digitaalis ta lue tte lointitie tue tta ole k os k aan te h tyk ään. Mus iik k ik irjas ton varas tointik ys ym ys on vars in polttava, s e n h uom aan paits i om as s a k irjas - tos s ani m yös m uis ta k irjas tois ta s aam is tani k om m e nte is ta: h y lytpauk k uvatliias ta aine is tos - ta. Lis äk s i pääk aupunk is e udun k aupungink irjas tot ovat organis oim as s a om aa m us iik in varas tointiaan, m ik ä k as aa paine ita us k ottavan valtak unna lis e n ratk ais un te k e m is e e n k oh - tuu lis e n nope as ti. Varas tok irjas toon läh e te ttiin e rääs s ä vaih e e s s a m yös m us iik k ia, m utta m m. lue tte lointionge l- m ie n tak ia läh e ttäm ine n loppui. Suuri os a s iitä aine is tos ta on e de le e n lue tte loim atta. Varas tok irjas ton h a lituk s e s s a m aalis k uus s a m us iik in varas tointiin ote ttiin h ark inta- ja tie donk e ruutauk o. Päätök s e nte os s a painaa m yös s e, e ttä valtion laitok s e na Varas tok irjas to la on ve lvoite väh e ntää h e nk ilös töään läh ivuos ina. Mus iik k iaine is to e de lyttäis i pik e m m ink in lis äyk - s iä. Kaik e n k aik k iaan e de s s ä on k ink k ine n pulm a. Kirjoittaja on Varas tok irjas ton joh tok unnan jäs e n tuula.h aavis tam pe re.fi Long tail/pitk ä h äntä, k s. Juh a Kulm as e n artik k e li h ttp://w w w.yle radio1.fi/yh te is k unta/puh e e nvuorot/id7089.s h tm l 6

9 Pe ntti Vattulaine n, k irjas tonjoh taja, Varas tok irjas to Ajank oh tais ta te k ijänoik e uk s is ta OPM, jok a tois tais e k s i h a linnoi te k ijänoik e uk s ia ja niitä k os k e vie n s äädös te n k e h ittäm is tä on julk is tanutk e s k us te lum uis tion nim e ltä Te k ijänoik e ude n s uuntaviivoja k e s - k us te lum uis tio politiik an m uodos tam is e s ta ja järje s te lm än k e h ittäm is e s tä. Tark oituk s e na on s aada e ri intre s s iryh m iltä näk e m yk s iä s iitä m ite n te k ijänoik e us lains äädäntöä ja te k ijänoik e us järje s te lm ää k e h ite ttäis iin. Muis tios s a k uvai laan m e lk o laajalti te k ijänoik e ude n pe rus te ita. Kirjas toje n k annalta m uis tio on h yvin re le vantti, ja näyttää s iltä, e ttä m one t k irjas totah ot ovat k om m e ntte jaan OPM:öön toim ittane e t. Suom e n tie te e lis te n k irjas toje n ja e rityis e s ti yliopis tok irjas toje n toim inta on pe rus tunutyh - te is työh ön ja ve rk os toitum is e e n. Kok oe lm ie n s uh te e n on te h ty yh te is työtä vuos ik ym m e - niä: on o lutk e s k us k irjas tojärje s te lm ää ja k irjas toje n profiloitum is e e n pe rus tuvaa k ok oe lm ie n k e h ittäm is tä. Ajatuk s e na on o lut k ans a lis te n k ok oe lm ie n k e h ittäm ine n ja aine is tore s urs s ie n yh te is k äyttö. Käytännös s ä s itä on tote ute ttu k auk olainauk s e na ja artik - k e linvälityk s e nä. Artik k e linvälitys on o lut alus ta pitäe n te k ijänoik e ude lis e s ti m ie le n- k iinnon k oh te e na, ja te k ijänoik e us lak ia onk in m uute ttu us e aan otte e s e e n re ak tiona k o- piointite k niik an k e h ityk s e e n. Tie te e lis te n k irjas toje n te h tävänä on vas tata tutk im uk s e n ja ope tuk s e n tie toh uo los ta, e i- k ä nii lä ole s inäns ä taloude lis ta intre s s iä tote uttae s s aan te h tävääns ä. Te h ok k uus intre s s i s e n s ijaan on: k irjas tot pyrk ivät toim ittam aan tarvittavan aine is ton m ah do lis im m an nope as ti, k attavas ti ja k us - tannus te h ok k aas ti k äyttäjä le. Kirjas toje n toim inta täs s ä e i ole ainoas taan s itä, e ttä k irjas tot te k e vät as iak k aide ns a toim e k s iannos ta e rilais ia toim e npite itä, vaan m yös s itä, e ttä k irjas tot luovat fas ilite tte ja k äyttäji le e n. Niinpä artik k e linvälityk s e s s ä pyritään luom aan s e lais ia rak e nte ita, jotk a tuk e vat as iak as toim is uutta. As iak k aita oh jataan its e h ak e m aan tie toa ja tilaam aan tarvittavat julk ais ut. Nyk yte k niik k a m ah do lis taa pe riaatte e s s a h yvin nope an toim ituk s e n as iak k aa le. Kirjas tot ovat k iinnos tune e t as iak k aide ns a puole s ta s e lais is ta te k ijänoik e ude lis is ta järje s te lyis tä, jotk a m ah do lis tavat aine is ton nope an toim ittam is e n ja nyk yaik ais e n te k niik an täys im uotois e n h y- väk s ik äytön. Te k ijänoik e us lain luk ua Kappale ide n valm is - tam ine n ark is tois s a, k irjas tois s a ja m us e ois - s a on k äyte tty pe rus tana rak e nne ttae s s a k äytäntöjä, jotk a liittyvät artik k e linvälityk - s e e n. Tie te e lis te n k irjas toje n k annalta nyk yis e n lain 16, 16a ja 16d m uotoilu artik k e linvälityk s e n juridis e na pe rus tana on k uite nk in e päs e lvä. Se tode nnäk öis e s ti k annattais i k irjoittaa k ok onaan uude le e n ja s uoraan s anoa s e, m itä lai la h alutaan. Myös täh än liittyvä te k ijänoik e us as e tuk s e n 2 tuli- 7

10 s i h ark ita uude le e n. Onge lm ana on m m. s e, e ttä k aik k ia k irjas tove rk on toim ijoita e i ole m ainittu. Ih m e tyttää m yös s e, e ttä am m attik ork e ak ouluk irjas toja e i k os k e lain 16a :n 2 m om e ntti. Suom e n k irjas tojärje s te lm ään k uuluu tiiviin k irjas tove rk on ja yh te is työtradition lis äk s i m yös yh te is toim intaa tuk e via ins tituutioita, jois ta tärk e in aine is tom ie le s s ä on Varas tok irjas to. Sinne on k oottu alk upe rin pääos in tie te e lis te n k irjas toje n om aa aine is toa, jota s aa tarvittae s s a k äyttöön m ak s utta. Kys e e s s ä on valtiova lan e rityis rah oituk s e la tote ute ttu k irjas toje n tuk iorganis aatio. Ole nnaine n k ys ym ys on aine is toje n k äyttö. Näyttäis i s iltä, e ttä s opim us lis e ns s ijärje s te lm än k e h ittäm ine n m ah do lis tais i e s im. pdf-dok um e nttie n toim ittam is e n loppuk äyttäji le. Tie te e lis te n k irjas toje n k annalta nyk yis e n lain 16, 16a ja 16d m uotoilu artik k e linvälityk s e n juridis e na pe rus tana on k uite nk in e päs e lvä. Se tode nnäk öis e s ti k annattais i k irjoittaa k ok onaan uude le e n ja s uoraan s anoa s e, m itä lai la h alutaan 8

11 k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni * k olum ni Tom m i Salak k a, Varas tok irjas to On k ilvotus ve ltto ja vilpi line n En tunnis ta e nää ih m is tä its e s s äni; jätän tuk k ani le ik k aam atta. Polttava tuuli puh altaa autiom aas ta ja orjantappuraa ja oh dak e tta k as vavatnyttie don läh te e t. Aarte e m m e on ryös te tty, ilo ih m is iltä k adonnut, k un k anaanilais e t k auppam ie h e t k ävivät Voyage rin k im ppuun ja ve ivätk a le ute m m e pois. Vain Egon Frie de los aa loh duttaa e pätoivos s a- ni: "Proble e m i" ja "tos ias ia" ovatne k ak s i s uurta napaa, joide n väli lä k aik k i inh im i line n h e nge ntoim inta liik k uu. Sitä, m itä e m m e vie lä tunne tos ias iak s i, nim itäm m e proble e - m ik s i; m itä e m m e e nää tunne proble e m ik s i, s itä nim itäm m e tos ias iak s i. Mutta k ute n jok aine n proble e m i pyrk ii jäh m e ttym ään tos ias iak s i, as uu jok ais e s s a tos ias ias s a s alape räine n te nde s s i h aih tua uude le e n proble e m ik s i. Täs s ä loputtom as s a m utta k oh oavas s a tiivis tym is e n ja h ajoam is e n s arjas s a piile e ih m is s uvun tode line n ja s is äine n h is toria.[1] Sik s ik ö m e i lä k aik k i k aunis tah too k uo la? Sik s i m e i lä varm aan on niin m onta m ie lipuolta ja s ik s i s iis k aik k i k irjas tojärje s te lm ättuntuvat ole van valm iit h autaan jo. Kare n Coyle on s e lvittänyt vas tik ään tark e m m in, m ik s i pite m m ä le m e ne viä te k nis iä k aavailuja k irjas - toala la on nyk yään niin vaik e a te h dä.[2] H arh aan m e nnään us e in s iitä s yys tä, e ttä e i os ata ottaa riittäväs ti h uom ioon m ink älais ia k e h itys s uuntia ja s ignaale ita k irjas toje n ulk o- puoline n m aailm a tarjoaa. Atk e te ne e s e lais - ta vauh tia, e tte i k uk aan pe lk ä lä k irjas toam m ati lis e la k oulutuk s e la voik aan pys yä pe räs s ä. Muutam an atk -e k s pe rttim m e aik a m e ne e pääas ias s a portaalie n rak e ntam is e e n, form aattik onve rs ioih in ym. iäis yys - as ioih in. H e e ivät voi e nää re ve tä k irjas toalan ide atalk ois iin tai uutta luoviin k o- k e iluih in (Gre e ns tone ja Koh a). nis m i, niin te k e e m ie li yh tyä k irjas ton ulk o- puolis te n k um m as te luun m ik s i m e s itte n s e n lue tte lointiin s uh taudum m e niin pe rinjuurin vak avas ti. Parh ai laan on k äynnis s ä lue tte - lointis ääntöje n ja -k äytäntöje n k ok onais re - m ontti. Ope raatio le on anne ttu pe ite nim i RDA, Re s ource De s cription and Acce s s. Eräs s e n tavoitte is ta on k uvailun uude nlaine n h e lppous ja te h ok k uus. Varm aan niin joo. Täh än m e nne s s ä RDA-pum as k a on turvonnut 14 luvun ja ne ljän liitte e n m ittais e k s i. Ja yk s i luk u voi o la yli s ata s ivua pitk ä. Te - h oa s aadaan arvattavas ti s i lä, e ttä oh je is tos - ta te h dään m yös viim e is e n pää le oik e aoppine n ve rk k o-opas. Sie ltä tä laine n m uis tam attom am pik in lue tte loija löytää näppäräs ti tie don m ink älais ta tavaraa m is s ä m uodos s a m ih ink in k e nttään on lupa ta le n- taa.[3] VITSAUK SET VÄH ISSÄ Kun ote taan h uom ioon k aik e n tie don s uh te e l- lis uus ja s e n s is äänrak e nne ttu its e tuh om e k a- Siitäh än e i pääs e m ih ink ään, e ttä lue tte lointi s inäns ä on h aus k aa. Kaik k i läh iaik oina ne tis - tä vak avaa tie donh ak ua yrittäne e t tai digik u- via k otik one e lta k aive le e t ovat tu le e t 9

12 vak uuttune ik s i, e ttä s e on m yös aivan välttäm ätöntä. Sam aa as iaa k uvaavatte rm itos oittavat vain ajatte lum aailm oje n ja s uh tautum is tapoje n välis e n valtais an e ron. Kirjas tois s a lue tte lointiin liittyvät k ryptis e t lyh e nte e t luovat läh innä varus te lute o lis uute e n liittyviä m ie le yh tym iä: "AACR2 - olalta lauk ais tava lyh ye n k antam an ilm atorjuntaoh jus ", "FRBR - pans s aroitu m ie - h is tönk ulje tus ajone uvo" ym s h e rttais ta. Kirjas toje n ulk opuole la puh utaan re nnos ti te rm is tä "s ocialtagging", jonk a k uvitte lin aluk s i h ilpe äk s i h ippale ik ik s i. ENÄÄ 40 PÄIVÄÄ JA SITTEN BRYSSELH ÄVITETÄÄN W ik itja blogitalk avato la tuttuja ja jois s ak in k irjas tois s a jo k äytös s ä. Ne s uuntautuvatainak in tois tais e k s i e ne m m än tie dotus luontois iin te h täviin. Se n s ijaan "s ocialtagging" pure utuu e rääs e e n ydinos aam is e m m e os a-alue e s e e n ja vaik uttaa k irjas toje n tule vais uute e n, k ute n Google tie donh ak uun. Te rm i "s ocialtagging" k irjas toyh te yk s is s ä tuli laaje m m in e s i le m uutam a vuos i s itte n.[4] Se tark oittaa lyh ye s ti s itä, e ttä k un ve rk os s a liik k uja löytää k iinnos tavan re s urs s in, h än antaa s i le k uvaavia te rm e jä om as ta pääs tä, k om m e ntoi s itä tai link ittää s e n tois iin e ne m m än tai väh e m m än s am aan as iayh te yte e n k uuluviin aine is toih in. Kun näitä te r- m e jä k ootaan yh te e n, s yntyy e räänlaine n s anapilvi, folk s onom ia, jok a m yös e lää ja liik k uu pilve n lai la s i lä m itk ään rajoituk s e t tai s äännöt e ivät s itä välttäm ättä k ah lits e. Tois e t rie m uits ivat innovaatios ta: vih doink in valta k ans a le! Ys aa ja a lars ia puh uvat olivat puole s - taan s itä m ie ltä, e ttä k irjas toje n järje s te lm i lä ja te s auruk s i la ja ontologioi la pys tytään tam m i k uvaile m aan nyk yäänk in aivan riittävän tark as ti. Nuo vääräoppis e th aravoivatk aik k i s e n le h - de t s am aan läjään. Ja m uk ana tule e m uutak in arve luttavaa roinaa. Täs s ä k oh de n paljas tuu e räs m ie le nk iintoine n e ro tie te e lis te n ja yle is te n k irjas toje n k e s k e n. Tie te e lis e tk irjas tottuntuvatole van valm iim pia ottam aan näm ä vapaam uotois e ts anas totjollak in tavoin k äyttöön. Eh k ä yle is i lä k irjas toi la on liian m as e ntavia k ok e m uk s ia ik ävis tä k äyttäjis tä. Sie lä arve laan h äirik öide n pilaavan täm änk in pe riaatte e s s a h yvän ajatuk s e n. Pe lk o on tie ttyyn rajaan as ti pe rus te ltu. LibraryTh ing on varm as ti e räs s uurim pia tagie n k e s k ittym iä. Niitä lie ne e s ie lä noin k ym m e - ne n m iljoonaa. Valtaos a te rm e is tä on järk e viä "k irjas tom ais ia" s anoja, jotk a tode la auttavat tie donh aus s a ja as ioide n link ityk s is s ä. Sitte n m uk ana on om ape räis iä e s im. "girls ' room ", Kirjas tois s a lue tte lointiin liittyvätk ryptis e tlyh e nte e tluovatläh innä varus te lute o lis uute e n liittyviä m ie le yh tym iä: "AACR2 - olalta lauk ais tava lyh ye n k antam an ilm atorjuntaoh jus ", "FRBR - pans s aroitu m ie h is tönk ulje tus ajone uvo" ym s h e rttais ta. 10

13 gam m a", jotk a avautuvatvain vih k iytyne ille. Tä lais e ts anatja s e lk e ät"pilarit" ovatk uite nk in niin h äviävän pie ni os ajouk k o tuos s a valtavas s a m as s as s a, e ttä ne voidaan s e u- loa pois ilm an e ttä k ok onais k uva vääris tyy.[5] K EPPIÄ RAH VAALLE JA PIÄLLYSM IEH ILLE Lyh ye s s ä ajas s a as e nte e t ovat h ie m an pe h - m e ntyne e t. Työpajoja pide tään pitk in poik in m aailm aa. Jopa s uom alais e n E libs -ak ate - m ian k oulutuoh je lm is s a on te e m a Digitaalis e t k irjas tot. Siih e n k uuluu yh te nä os ana "SocialTagging, folk s onom iatja k irjas tom aailm a". Sam aan aik aan tois aa la Traugott Koch on k oonnut k attavas ti k irjas toih m is e n s ilm in täm än ilm iön h yviä ja h uonoja puolia ja ilm e is e s ti h yvät alk avat painaa e ne m m än. Jos m uutam a s e laine n nos te taan e s iin, niin täm ä s iviililue tte lointi h e ijas taa pare m m in k äyttäjie n k ie ltä, s e n inform aatiok ato on väh äis e m pi ja s e e dis tää k ie le lis tä ja k ulttuuris - ta m onim uotois uutta. Se ottaa pare m m in h uom ioon väh e m m is töje n ja e rik ois aloje n näk ök ulm ate ik ä vääris te le niitä va lits e vie n h e - ge m onioide n m uk ais e s ti. Se e dis tää pie nte n ryh m ie n ja yh te is öje n s yntyä vars ink in e rik ois tie toja vaativi la alue i la. Se toim ii e rik ois e n h yvin ym päris töis s ä, jois s a työ vaatii runs as ta k om m unik aatiota ja jois s a e i valm iita s anas toja ole k äytös s ä. Jos k irjas tois s a h aluttais iin jo lak in tavoin re agoida täh än uutuute e n, niin tapoja tule e m ie le e n k ak s i. On h aas te e lis e m pi ja s itte n s e h e lpom pi. H aas te e lis e m pi tapa on s e laine n, jos s a k irjas to link ittää ulk opuolis e t te r- m it om ie n as ias anoje ns a ja luok itus te n k ans s a yh te e n. Kirjas to antaa täs s ä tapauk - s e s s a s e lk ärank aa ja ryh tiä tuoh on m uh e - vaan m as s aan tark e ntam a la m onis e litte is iä ja h äm äriä te rm e jä s e k ä tuom a la m uk aan m onitas ois uude n. Tä lä tava la ulk opuolis e t 11 tie donh ak ijat s am a la ik ään k uin vah ingos s a törm äävät näide n s anoje n k autta m yös k irjas tois s a s aatavi la ole vaan aine is toon. Jok u vois i jopa innos tua k äym ään s e lais e s s a paik as s a. (Te k niik as ta vain s e n ve rran, e ttä s aattoh oide ttavaan Voyage riin on m uuan uus is e e lantilaine n rak e ntanut oik e ink irjoitus oh je lm an. Se poh jautuu avoim e n k oodin oh je lm iin ASpe lspe lch e ck e r ja PH P. Erilais - te n s anas toje n liittäm ine n täh än k uvioon m u- k aan olis i h äne s tä jok s e e nk in s uoraviivaine n toim e npide.) H e lpom pi tapa: raote taan ove a ja anne taan niide n te h dä s e its e. Täs tä k ak s i e s im e rk k iä. Yh tiö nim e ltä Talis järje s ti 2006 k ilpailun jonk a nim e ä e n us k a la s uom e ntaa: Mas h ing up th e Library.[6] Kilpailun tark oitus oli s aada e s i le e rilais ia tapoja k äyttää k irjas toje n ole - m as s a ole via ve rk k opalve luja. Voittaja oli Joh n Blybe rg te ok s e laan Go-Go-Google - Gadge t. Läh tök oh tana on Google n tarjoam a k otis ivu, joh on voi liittää h alutun m äärän yk - s ink e rtais ia ja räätälöitäviä gadge t-oh je lm is - tovim ps taak e ja. Yk s i vim ps taak i h ak e e ruudu le k otik irjas ton uutuuk s ia, vie re e n tule e lis ta lainatuim m is ta. Jos h aluaa, s aa näk yvi le m yös om at lainans a ja varauk s e ns a m utta s itte n taitaa näytöltä tila loppua. (Te k - niik as ta taas, e ttä k irjas to-oh je lm as s a on oltava oh je lm is torajapinta PatREST API. Se n avu la ulk opuolis e t s aavat k aive ltua h aluam i- aan tie toja k irjas ton varannois ta.) Aie m m in m ainittu LibraryTh ing on täh än virityk s e e n ve rrattuna jättiläine n. Tim Spalding työryh m ine e n on k oonnut Kongre s s in k irjas - tos ta, Am az onis ta ja yli 30 k irjas tos ta ym päri m aailm aa yli k ah de k s an m iljoonan k irjan tie - dotyh te e n. Kok oe lm aa on rik as tute ttu k ans i- k uvi la, k äyttäjie n arvos te lui la, pis te ytyk s i lä, s uos ituk s i la, k arte ttavuuk s i la ("jos pidittuos - ta, e t varm aank aan pidä täs tä"), tavanom ai-

14 s i la tage i la, link e i lä, LC:n as ias anoi la... Tulos on niin ä lis tyttävä, e ttä jok u pie ni k irjas to k äyttää s itä jo näyttölue tte lonaan. Muutam a on alk anut te h dä uutuus lue tte loaan s e n avu la k os k a niide n om at järje s te lm ät ovat s iih e n liian k öm pe löitä. Spaldingin m ie le s tä k irjas toje n OPACitovath aas te e lis ia pe uk aloitavia. ISBN- ja LCCN-tunnuk s ia s ie ltä on vie lä h e lppo im uroida. H än toivois i k uite nk in pääs e väns ä pare m m in k äs ik s i niide n nide - ja varas totie toih in, jotta ulk opuole lta tule vatlink itos oittais ivats e lais e e n aine is - toon, jok a k irjas tos s a on tode la s aatavi la. Se lais ta odote le s s a täm ä ih m e h e m m o on rak e n- ne lutajank uluk s e e n jouk on "k irjas tove k ottim ia". Näitä java-poh jais ia pik k u oh je lm ia k irjas tot vois ivatas e ntaa w e b-s ivui le e n ja luoda niide n avu la föröböröm äis iä e le m e ntte jä om iin lue t- te loih ins a. Tark oitus on pitää ve k ottim e t h alpoina, pie ni le k irjas toi le jopa ilm ais ina. LUUSERIT PÄÄSEVÄT TAIVAASEEN On k irjas toi la tok i k olm as k in vaih toe h to ole m as s a: k ats otaan s ivus ta, anne taan ajan k ulua. Ylik irjas tonh oitaja Kai Ek h olm on s ivutoim e naan tutk inutk im alais te n k äytös tä. Uus im m as s a Tie toyh te ys -le h de s s ä h än m ie ttii, voivatk o "s ocialtagging" ja s iih e n liittyvät ve rk k os ove luk - s e to la s e laine n h ouk utte le va pe s änpoh ja, jos ta ajan m ittaan s yntyis i m e rk ittäviä ja pys yviä innovaatioita. Mah do lis e n alk uinnos tuk s e n jälk e e n tuo ve rk os s a alati liik k uva s urffare ide n m e h iläis parvi s aattaa lope ttaa näide nk in uutuuk s ie n k äytön. Aik ans a s inne tänne s urvottuaan s e s itte n törm ää päin jotak in ih an tois ta m äntyä. Tie tys ti voi k äydä niin, e ttä parvi lopultak in järk iintyy ja e k s yy h uum aavalta tuok s uvie n m e s ik uk k ie n luo, niity le m is s ä s irk at s oi ja k e s än h e inä ih an oik e as ti h e iluu. (Alk aa taas lips ua. Tule apuun, Egon!) Eräs e päilyä tark oittava k re ik ank ie le n s ana tark oittaa 'valita k ah de n näk ök annan väliltä'. Niin k auan k un m e e päile m m e tai tie dos tam m e onge lm an, m e i lä on us e am pia vaih toe h toja valittavana. Kun k uvitte le m m e löytäne e m m e totuude n, ole m m e s am a la lyöne e tk annan luk k oon. "Mutta juuri m itään s e n e pävarm e m paa ja k atoavais e m paa e i ole k uin tos ias ia. Milte i k aik k i "e k s ak tit" tote am at, joita varh ais e m m atajatovatte h ne e tja jotk a näk öjään niin varm as ti poh - jautuivats e lvään järk e e n ja te rävään vaarinottoon, ovath äipyne e t;ja m e idän tote am i le m m e on k äyvä täs m ä le e n s am a la tavoin." Egon Frie de lin m uk aan vas tais ta m aailm aa tule e valtaos as ta m e idän k aik is ta tie te e lis is tä pe rus k äs itte is täm m e k iinnos tam aan vain s e s e ik k a, e t- tä ole m m e niih in niin vank as ti us k one e t. H yvin loh du line n tuo frie de liläine n näk e m ys. Siinä as e ttuu oik e aan s uh te e s e e n tie toyh te is - k unta tie don valtate ine e n s e k ä s uuri os a ve rk on virite lm is tä. Jos ne e ivätole h arm itonta viih - de ttä niin k atoavia päiväpe rh oja k uite nk in. Onge lm ana on k uite nk in uus i rintaruok innan google pu loon vaih tanuts uk upolvi. Kun s e nous e e päättäm ään ja rah oja jak am aan, tule e k irjas toi le onge lm ia. Näe m m e parh ai laan m uute nk in m ite n talous m uok k aa yh te is k untaa. Tule - vais uude n yh te is k unta, jonk a tarpe ita varte n k ok o k irjas tolaitok s e m m e on ole m as s a, on k aik e s s a ole nnais e s s a juuri s e laine n k uin on s e n piiris s ä va lits e vana ole va vara lis uude n luom is e n järje s te lm ä. Ja s e, ve lje tja s is are t, is k e e m e ih in k aik k iin. H e k ys yvätjo m ik ä on k ir- 12

15 jas toje n ole m as s aolon oik e utus. Riittääk ö jos vas taam m e, e ttä e i m e itä triviatie to k iinnos ta? Me vois im m e jalos taa s iitä jopa viis autta: "Pappi k os k e tti h e lävaroe n h äne n k orvaans a ja luk i loits un. H än tiputti s itte n h ie m an jotak in öljyä k orvaan ja k ats oi s yvä le h äne n pe lok k ais iin s ilm iins ä. Kun pappi k ats e li tyttöä, alk oi h ä- ne n h uuli laan väh ite le n k are h tia h ym y, ja tyttö h ym yili h äne le vas taan. Tois e e n ih m is e e n e i tode la voida vaik uttaa h e tk e n k aunopuh e is uude la e ik ä onne lis e s ti valitu la s ana la, vaan k o- k o e linajan varas toidui la ajatuk s i la, jotk a on k e s k ite tty k ats e e s e e n. Ene m m än k uin parantam ine n on s airaude n h yväk s ym ine n ja os a lis tum ine n s e n k antam is e e n."[7] H arvinais e n k auk aa h ae ttua vai?kuopion k aupungink irjas to vaih taa parh ai laan k irjas tok ortte ja. Muutam a viik k o s itte n e de lis e n k äynnin yh te yde s s ä k ävin pääk irjas ton lainaus tis k i lä vaih tam as s a om ani. Koh da le ni s attui virk ailija, h iuk an iäk k ääm pi. Ulk ona k oh is i k aupunk i e i- k ä s iinä k ovin m onta s anaa vaih de ttu, m utta s ilti tuo k oh taam ine n vaivaa m inua vie läk in. Toivon, e ttä e ns i k e s än k irjas topäivie n aik aan h äne lä s attuu ole m aan työvuoro, niin voit its e vak uuttua as ias ta. "Oce ans th irte e n", h e nk ilöte s iintym is järje s tyk s e s s ä: Ots ik otja as e nne : Te uvo V. Riik one n: Ve lik ultia ja ve ijare ita : pie ne tprofe e tatja apos tolit(2006) [1] Frie de l, Egon : Uude n ajan k ulttuurih is toria. Os a 1 (19 50) [2] Coyle, Kare n: Future oflibrary s ys te m s, s e e n from th e pas t. Journalofacade m ic librarians h ip (tam m ik uu 2007) ( h ttp://w w w.e ls e vie r.com /locate /jacalib ) [3] Coyle, Kare n: Re s ource De s cription and Acce s s (RDA): cataloging rule s for th e 20th ce ntury" D-Lib m agaz ine (tam m ik uu 2007) h ttp://dlib.org/dlib/january07/coyle /01coyle.h tm l [4] H am m ond, Tony: Socialbook m ark ing tools (1). D-Lib m agaz ine (h uh tik uu 2005) h ttp://w w w.dlib.org/dlib/april05/h am m ond/04h am m ond.h tm l Marlow, Cam e ron ym.: Pos ition pape r, tagging, taxonom y, Flick r, article, ToRe ad h ttp://w w w.raw s ugar.com /w w w 2006/29.pdf Quintare li, Em anue le : Folk s onom ie s : pow e r to th e pe ople. (ISKO Italy-UniMIB m e e ting 2005) h ttp://w w w.is k oi.org/doc/folk s onom ie s.h tm Arch, Xan: Cre ating th e acade m ic library folk s onom y: puts ocialtagging to w ork atyour ins titution C& RLNe w s (2007) h ttp://w w w.ala.org/ala/acrl/acrlpubs /crlne w s /back is s ue s 2007/fe bruary07/libraryfolk s onom y.h tm [5] Re th le fs e n, Me lis s a L.: Ch ie fth ingam abrarian : LJ talk s to m as te rm ind ofth e LibraryTh ing w e b s ite, book h ound Tim Spalding. Library journal(tam m ik uu 2007) h ttp://w w w.libraryjournal.com /article /CA h tm l Koch, Traugotth ttp://w w w.uk oln.ac.uk /uk oln/s taff/t.k och /pre s /tagging0602.h tm l [6] Mi le r, Paul: W h ath appe ns w h e n w e m as h th e library?h ttp://w w w.ariadne.ac.uk /is s ue 50/m i le r/ Sh ule r, Joh n A.: Public policie s and acade m ic librarie s : th e s h ape ofth e ne xtdigitaldivide. Journalofacade m ic librarians h ip (2007/1) [7] W ilde r, Th ornton: Androk s e n naine n (19 39 )

16 Varas tok irjas to PL K UO PIO vaih de : (017) te le fax: (017) k auk opalve lu: (017) , s äh k öpos ti, yle ine n: vark varas tok irjas to.fi s äh k öpos ti, k auk opalve lu: i l.varas varas tok irjas to.fi k otis ivu: h ttp://w w w.varas tok irjas to.fi ISSN:

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29

CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH. Iain Thomson PHILO SOPHY TODAY SPRING 1999 29 CAN I DIE? DERRIDA ON HEIDEGGER ON DEATH Iain Thomson No one believes in his own death. Or, to put the same thing in another way, in the un con - scious every one of us is convinced of his own immortality.

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive

Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive David M. Marcovitz LIBRARIES UNLIMITED Pow er ful PowerPoint for Ed u ca tors Us ing Vi sual Ba sic

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE

FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA PUBLICATION No. 39 FOURTEENTH-CENTURY ITALIAN CACCE to: fu fu Tu fu ct^bcl tcm p>.1\ Ucttai can tctr tree uieutc pnmem tc..^r ncllj pi.-y^ia Atvunnct olbi tni^iieibniccbittsinut

More information

Progression in each phase for Letters & Sounds:

Progression in each phase for Letters & Sounds: Burford School Marlow Bottom Marlow Buckinghamshire SL7 3PQ T: 01628 486655 F: 01628 898103 E: office@burfordschool.co.uk W: www.burfordschool.co.uk Headteacher: Karol Whittington M.A., B.Ed. Hons Progression

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai...

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... Sisukord Table of contents Sisältö 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... 5 Lilled päevasaare silmades Flowers in the Eyes of the Island of the Day

More information

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA

N ON AVRÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON VIVAM ULTRA N ON ARÀ MA PIETÀ/QUANDO CON GRAN TEMPESTA/NON IAM ULTRA T.T.B.B. voices LANSING MCLOSKEY Lansing McLoskey SATTBB Duration: approximately 4 minutes Scored for a six part chamber choir (solo voices to no

More information

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization

Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization The following article is reprinted from the November 1968 Federal Reserve Bank of St. Lotus Review. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization Leonall C.

More information

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

FEDERAL NEGARIT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA fh:t-f"kf ty~"ce,~/ioh~ftfce ttl1flh ~lolrala,,;j~t ;lull} FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA "r1'f-~: ~op,}-

More information

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma

IL CARRISTA D'ITALIA. N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma IL CARRISTA D'ITALIA N 1134 ).Gùrioler5 sfd dnr poske(50%) Roma RICORDO DI ENRICO REPOLE /.lolcl,.cvclerlèn'mnnn?tr t-*r x,q " a-.-r",qqa della nostra Rivisia tlgiorno ll novcmbre u.s. è sconparso i1 carìsra

More information

How Can We Train Leaders if We Do Not Know What Leadersh ip Is?

How Can We Train Leaders if We Do Not Know What Leadersh ip Is? Hum an Relations, Vol. 50, No. 4, 1997 How Can We Train Leaders if We Do Not Know What Leadersh ip Is? Rich ard A. Barker 1,2 Views of leadership that focus on the traits and behaviors of the leader are

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0

! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0 ! # %%& ( ) )+ ) ) +,.! / )+,.!. 0! 0 1 The number and characteristics of families with more than one disabled child Analysis of the Family Fund Trust database, which r e c o rds grant applications to

More information

Finnish Language Frequently Asked Questions. Table of contents

Finnish Language Frequently Asked Questions. Table of contents Finnish Language Frequently Asked Questions Table of contents I. There appears to be some inconsistency in the use of quotation marks compared to the English version. Is this correct? 2 II. Where the English

More information

Productivity o[ \(/ells*

Productivity o[ \(/ells* {quq Hydrlrc Process lor the QRo. uir i udin.ì N P 30. L"o lncresing Productivity o[ \(/ells* Abrllqct 1h" ntl in,lùnt\ htt l,nt tr-'r- ';.ùt tli ù,ùl iu inlu.'itt '1. t,ll 1r"lu,rt,,t, "'-t th,. t'-l

More information