CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile , C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d."

Transcription

1 CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u c is c o.c o m S e s s io n N u m b e r 1

2 A g e n d a B ro a d b a n d a s a D e v e lo p m e n t T o o l a n d L o c a l In itia tiv e s A c c e s s T e c h n o lo g ie s S o m e k e y is s u e s fo r u n d e rs e rv e d a re a s p ro je c ts 2

3 B ro a d b a n d C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 3

4 C is c o C o u n try C o m m itm e n t/in itia tiv e s U n m illó n d e lin e a s d e a c c e s o a In te rn e t e n B a n d a A n c h a p a ra e l B ic e n te n a rio B a ró m e tro C is c o d e la B a n d a A n c h a C a rre te ra 5 D 4

5 C h ile B ro a d b a n d S tu d y, , ID C B ro a d b a n d d e fin itio n L e a s e d c o n n e c tio n (a lw a y s o n ) S p e e d = 12 8 K b p s o h ig h e r, u p a n d d o w n In te rn e t c o n n e c tio n T o ta l M a rk e t: In te rn e t S e rv ic e P ro v id e rs, fin a l c o n s u m e r (e n te rp ris e, p e o p le ) 5

6 C is c o B ro a d b a n d B a ro m e te r, Q 3 C Y 0 3 (ID C ) T o ta l n u m b e rs o f b ro a d b a n d c o n n e c tio n s D e c e m b e r , H is to ric a l: M a rc h : J u n e : S e p te m b e r : L e a s e d lin e s A D S L /C a b le M o d e m /W ll T o ta l (1 2,5 % g ro w th o v e r J u n e ) 6

7 M a rk e t S e g m e n t D is trib u tio n % % % % % % % % % % % % % % % L. D e d ic a d a s In te rn e t % % % % A D S L + Ca b le + In a l. F ijo H o g a r/in d E m p re s a s G o b ie rn o E d u c a c ió n Cre c im ie n to d e l s e g m e n to h o g a r y e m p re s a s a s e p tie m b re c o n re s p e c to a ju n io : 1 4,4 % y 5,1 % re s p e c tiv a m e n te F u e n te 2 0: 0 1, InCte is crn o S ay stio te m ns, ain l c. DA ll arig ta h ts Cre so erp rv e d o. ra tio n C h ile, A P I 7

8 G e o g ra p h ic a l D is trib u tio n % % % 1 6,8 7 % 3 8,9 6 % 1,2 l/1 0 0 h % % % 8 3,1 3 % 6 1,0 4 % 2,8 I/1 0 0 h % L ín e a s d e d ic a d a s A D S L + W L L + Ca b le M ó d e m R e g ió n m e tro p o lita n a F u e ra d e la re g ió n m e tro p o lita n a S o u rc e : In te rn a tio n a l D a ta C o rp o ra tio n C h ile, A P I 8

9 T e c h n o lo g y D is trib u tio n 1 6 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 8 6 A D ic ie m b re A M a rz o A J u n io A s e p tie m b re A D S L + In a l. F ijo Ca b le M ó d e m L ín e a s D e d ic a d a s In te rn e t F u e n te : In te rn a tio n a l D a ta C o rp o ra tio n C h ile, A P I 9

10 A c c e s s T e c h n o lo g ie s C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 10

11 A D S L, Co p p e r A c c e s s S e rv ic e P ro v id e r D S L P O P Co rp o ra te B ra n c h O ffic e s P O T S /P S T N V S u p e rc o m p u tin g M o d e ls T e le c o m m u te rs IP /T V T IB CO T e ra b y te s o f D a ta 11

12 L o n g -R e a c h E th e rn e t, Co p p e r A c c e s s U p to m In te rn e t R o u te r P B X L R E S w itc h e s P O T S S p litte rs PSTN 12

13 Ca b le T V PSTN HFC Hosting Internet ITSP Hub HFC CM T S Cable Head-End Backbone PSTN Cable/HFC access PSTN Cable Head-End Hub CATV HFC Internet Voice Video Cable/HFC access 13

14 P L C A c c e s s 2 n d a ry tra n s fo rm e r M u ltip le H o m e s L o w V o lta g e D is trib u tio n F ib e r o r W A N P L C H e a d E n d A g g re g a tio n (R o u te r s h o w n ) E th e rn e t F ire - W ire P o ts T P H o m e G a te w a y IR lin k 14

15 W ire le s s A c c e s s (W L L ) L A N E th e rn e t S w itc h Cis c o C S O H O /R e s id e n tia l R o u te r G a te k e e p e rs S w itc h Cis c o C In te rn e t Cis c o V o ic e G a te w a y S C N o d e S S 7 S ig n a lin g R e d M u ltis e rv ic io s M P L S P S T N 15

16 F u tu re N e tw o rk F ib ib ra ra /E /E te tern e t P S T N Ca ll ll M a n a g e r V N x 1 0 G b p s Q o S V id e o M u s ic Ca b le le /P /P L C Ca ll ll M a n a g e r L R E A D S L 16

17 K e y is s u e s fo r u n d e rs e rv e d a re a s p ro je c ts C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 17

18 L e s s o n s L e a rn e d fro m R u ra l C o m m u n ity B u ild in g a n d S u s ta in in g th e C o a litio n S u s ta in a b ility D e v e lo p in g C o m m u n ity A w a re n e s s T e c h n o lo g y : S k ills a n d S o lu tio n s, a n d P ro v id e rs R u ra l T e x a s, Co m m u n ity B ro a d b a n d In itia tiv e s 18

19 L e s s o n s L e a rn e d fro m R u ra l C o m m u n ity B u ild in g a n d S u s ta in in g th e C o a litio n D e v e lo p a n d C o m m it to a V is io n Id e n tify K e y C h a m p io n s S u p p o rt o f L o c a l O rg a n iz a tio n s a n d B u s in e s s e s Id e n tify a n d D e v e lo p P ro je c t L e a d e rs 19

20 L e s s o n s L e a rn e d fro m R u ra l C o m m u n ity S u s ta in a b ility T h e c h a lle n g e!!! L o n g -te rm s u s ta in a b ility In n o v a tiv e s tra te g ie s 2 0

21 L e s s o n s L e a rn e d fro m R u ra l C o m m u n ity D e v e lo p in g C o m m u n ity A w a re n e s s E d u c a te th e c o m m u n ity B e n e fits o f b ro a d b a n d s e rv ic e A s s o c ia te d b e n e fits 2 1

22 L e s s o n s L e a rn e d fro m R u ra l C o m m u n ity T e c h n o lo g y : S k ills a n d S o lu tio n s, a n d P ro v id e rs H a v e a T e c h E x p e rt D e v e lo p T e c h n o lo g y E x p e rtis e P ro v id e r B e F le x ib le 2 2

23 C o n c lu s io n w w w.l o n e S ta rb ro a d b a n d.o rg C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 2 3

24 _ 0 7 _ _ c C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 2 4

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Anju Jha 1, Karl Cox 2 & Keith T. Phalp 3 1 School of Computer Science and Engineering

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Up c om i n g Events

Up c om i n g Events BCASA NEWSLETTER B o s to n C h a p te r o f th e A m e ric a n Sta tis tic a l A s s o c ia tio n Serving Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont Vo lu m e 2 9, N o. 3, J a n u

More information

in partial fulfillment of the requirements of the Masters Degree in Philosophical Foundat in Philosophical Theology

in partial fulfillment of the requirements of the Masters Degree in Philosophical Foundat in Philosophical Theology DECOMPOSING MODERNITY Im ages o f Human E x is te n c e in th e w r itin g s o f E rn e s t B e c k e r B y S te p h e n W illiam M a rtin A TH ESIS in partial fulfillment of the requirements of the Masters

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Cloud Computing Strategic View

Cloud Computing Strategic View Donald Bell IBM Academic Initiative April 2010 bellds@us.ibm.com Cloud Computing Strategic View Strategy & Enterprise Initiatives Topics Cloud Computing IBM Academic Skills Cloud (Pilot) 2 http://www.youtube.com/watch?v=qb2hjpaqy-k&fmt=18',686,580);

More information

Purpose of presentation

Purpose of presentation ECONOMIC REGULATION Purpose of presentation To provide the Status Quo on Economic Regulation To indicate the ideal situation WHERE DOES THE MANDATE COME FROM? Constitution Water Services Act Section 10

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re P e te r P u la y D e p a rtm e n t o f C h e m is try a n d B io c h e m is try, U n iv e rs ity o f A rk a n s a s, F a

More information

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW Coi Nb I^HIpRESSj Environm ental Toxicology and Chem istry, Vol. 23, No. 5, pp. 1219-1234, 2004 P rinted in ihc USA 0730-7 2 6 8 /0 4 $12.00 +.00 Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald A THESIS Submitted to the Graduate Faculty in partial fulfillment of the requirements

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC:

DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC: FILE:C:\WP51\LYNCH.DTP Jan 01/10/06 Tue 10:22AM DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC: Making Bedfellows of Academics, Activists and Prosecutors to Teach Students According to Clinical

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

GlasCraft Air Motor Repair Kits

GlasCraft Air Motor Repair Kits Parts GlasCraft ir Motor Repair Kits 30393B ENG For replacing wear items used on GlasCraft air motors. For professional use only. Not for use in explosive atmospheres. Models M-325, M-500-02, GC2267, GC2273

More information

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series Pittsburgh, PA 15213-3890 Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series PSM Technical Working Group February 2004 Dave Zubrow Sponsored by the U.S. Department of Defense Background

More information

Create. Increase. Accelerate. TM. New Rules for Finding and Creating Leads

Create. Increase. Accelerate. TM. New Rules for Finding and Creating Leads New Rules for Finding and Creating Leads www.3forward.com 3forward, LLC Lead Gen Goals Haven t Changed Increasing wins from targeted new logo prospects Top of mind with prospects in buying mode Accelerating

More information

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications Presented by: Dr. N ik o s V o g ia t zis Corallia co-founder & chief Development & Operations officer gi-cluster Governance

More information

Engenharia de Software

Engenharia de Software Engenharia de Software Gerenciamento de Projeto Ian Sommerville 2000 Software Engineering, 6th edition. Chapter 4 Slide 1 Gerenciamento de Projeto Organização, planejamento e agendamento de projetos de

More information

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems Treasury and Trade Solutions Citi Commercial Cards Innovation, Efficiency, Simplicity. 2015 Commercial Cards Conference May 18-20, 2015 How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

More information

A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration

A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration by Thom as S. Leahy B.Sc. i» A Thesis presented to Dublin City University For the Degree of D octor of Philosophy

More information

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Bulletin N o. 1187 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR James P. Mitchell, Secretary BUREAU OF LABOR STATISTICS Ewan Clague, Commissioner Health, Insurance,

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC

BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC FILE:C:\WINDOWS\DESKTOP\MYBRIE~1\LINDAS.WP 01/10/06 Tue 10:22AM Jan BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC Linda F. Smith * This article describes the University of Utah's

More information

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX FILE:N:\DTP\MISS\LEAD.RAW Jan 01/10/06 Tue 10:20AM THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX Jean Montoya * Although many legal educators would place the birth of clinical legal

More information

Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010

Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010 Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010 Registration and Contact information: Full Name of Organisation: Animation South Africa Contact Person: Daniel Snaddon Head: Education sub-committee Telephone:

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE

SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE FILE:C:\WINDOWS\DESKTOP\MYBRIE~1\KERRRAW.BK! 12/13/05 Tue 12:52PM Dec SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE Orin S. Kerr * ABSTRACT This Article contends that the legal rules regulating the search

More information

A Practical Usage of Innovative Web Design Methodology: The Relational Modeling Methodology

A Practical Usage of Innovative Web Design Methodology: The Relational Modeling Methodology Abstract The web platform has transformed itself in the few years since its inception in 1993 from an instrument used merely to establish on-line presence to a platform that can support all facets of organizational

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version 3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings Public Version Evans Data Corporation 740 Front St., Suite 240 Santa Cruz, CA 95060 800-831-3080 www.evansdata.com September, 2007 Background

More information

MUSC 2286 Internship: Recording Arts Technology, Syllabus Addendum, McLennan Community College, Waco, TX

MUSC 2286 Internship: Recording Arts Technology, Syllabus Addendum, McLennan Community College, Waco, TX MUSC 2286 Internship: Recording Arts Technology, Syllabus Addendum, McLennan Community College, Waco, TX Instructor Brian Konzelman Office PAC 124 Phone 299-8231 WHAT IS THIS COURSE? Practicum in Audio

More information

40 20 L in z. 1 7. O k tober 2 0 0 7

40 20 L in z. 1 7. O k tober 2 0 0 7 Neurochirurgische Abteilung T heoretische Neurochirurgie M ag a. Sabine Spiegl-Kreinecker Tel: + 43 (0)50 554/62-26092 E -mail: sabine.spiegl-kreinecker@ gespag.at 1 7. O k tober 2 0 0 7 A n d e n V e

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

Material Design and Production subprocess - 1/12

Material Design and Production subprocess - 1/12 Material Design and Production subprocess - 1/12 MATERIAL DESIGN AND PRODUCTION MODELS M aterial design and production general m odel MATERIAL DESIGN MATERIAL PRODUCTION D1 P1 Specific processes of each

More information

A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits

A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits 4 IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II: ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING, VOL. 48, NO. 1, JANUARY 2001 A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits R eid R. H arrison,

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Key Objectives To communicate business continuity planning over this period that is in line with Board continuity plans and enables the Board:

Key Objectives To communicate business continuity planning over this period that is in line with Board continuity plans and enables the Board: NWTC/2014/12/15b NHS National Waiting Times Centre Winter Plan 2014/15 Introduction This plan outlines the proposed action that would be taken to deliver our key business objectives supported by contingency

More information

Credit Conditions Survey

Credit Conditions Survey Credit Conditions Survey December 2013 quarter Contents Background 3 Overview 4 Personal Lending 6 Unsecured Personal Lending 7 Secured Personal Lending 8 Micro Business Lending 10 Small Business Lending

More information

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m 1 C h apte r 1 1 A D atabase M anagem e n t S y ste m s 1 D atabase M anagem e n t S y ste m s D atabase m anagem e n t sy ste m (D B M S ) S to re larg e co lle ctio n s o f d ata O rg anize th e d ata

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

Multi-Vendor Management Why & How Competitors Need to Collaborate

Multi-Vendor Management Why & How Competitors Need to Collaborate Multi-Vendor Management Why & How Competitors Need to Collaborate Phil Watson Senior Managing Consultant Strategy and Transformation Practice IBM Global s A common problem statement: Imagine you are the

More information

State-of-the-Art Data Backup and Disaster Recovery Solution Bullet Proof Your Data Today!

State-of-the-Art Data Backup and Disaster Recovery Solution Bullet Proof Your Data Today! State-of-the-Art Data Backup and Disaster Recovery Solution Bullet Proof Your Data Today! Executive Summary: An organization s most important asset for success and continuity is DATA. Don t believe it?

More information

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée.

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée. Clôtures tous types Serrurerie sur mesure Portails / Automatisme Aménagements extérieurs Maçonnerie Terrasse / Allée Tout à l égout Petite V.R.D Collectivités Particuliers 2 ZA Réganeau 33380 MARCHEPRIME

More information

M ethodology & Taiwan s P erfor m ance

M ethodology & Taiwan s P erfor m ance T im es H igher - QS W orld University R ank ings M ethodology & Taiwan s P erfor m ance B e n S o w te r H e a d o f R e s e a rc h QS T aiwan 11 A pril 2008 S peak er I ntroduction r a d u a te d in

More information

The HOLT CAT Continuing Journey Towards World Class Forecasting. Paul Hensley November 2014

The HOLT CAT Continuing Journey Towards World Class Forecasting. Paul Hensley November 2014 The HOLT CAT Continuing Journey Towards World Class Forecasting Paul Hensley November 2014 The Holt family has been in the Caterpillar Dealership business for over 80 years. 5 th Generation in the business

More information

Innovations and Expertise in Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) Program Design and Implementation. July 2010

Innovations and Expertise in Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) Program Design and Implementation. July 2010 Innovations and Expertise in Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) Program Design and Implementation July 2010 About BioTrak Leader and innovator in REMS program design and implementation Industry

More information

Space Liability Insurance

Space Liability Insurance Space Liability Insurance John A. Horner Managing Director Marsh Space Projects John Horner Marsh Space Projects Space Contracting Best Efforts Non-recourse Mutual Waivers and Hold Harmless between parties

More information

3 S 3 'S INNOVATIVE MULTI-PURPOSE OFFSHORE PLATFORMS

3 S 3 'S INNOVATIVE MULTI-PURPOSE OFFSHORE PLATFORMS 3 S 3 'S INNOVATIVE MULTI-PURPOSE OFFSHORE PLATFORMS INTRODUCTION I ncreasingly, E uropean seas and oceans are su b je ct to the de ve lo p m e n t o f m a rin e in fra s tru c tu re such as o ffshore

More information

Lehren der Bau^Bilanz 1934.

Lehren der Bau^Bilanz 1934. D m tftttc B a u h ü t t e 5eitfd}rifi ter ileutfdjen Architekten f c f r a f t : Herausgeber: Curt R. Vincent}. Geschäftshaus: Hannover, Hm Schtffgrabeu 41. (Alle Rechte Vorbehalten.) Lehren der Bau^Bilanz

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A t h e s i s p r e s e n t e d f o r t h e d e g r e e o f M a s te

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Operational Risk Register. Legal Dem ocratic & Regulatory

Operational Risk Register. Legal Dem ocratic & Regulatory Risk Risk F in a n c e & G o v e rn a n c e > > L e g a l D e m o c ra tic & R e g u la to ry - S te v e B a k e r L D R _ F 0 1 - L a c k o f re s o u rc e s to b e a b le to s p e n d th e a p p ro p

More information

BUSINESS INSURANCE. S u m m a ry o f C o v e r December 2013 Edition. An Insurance Package for Businesses. Why Choose InterCounty s Insurance Package?

BUSINESS INSURANCE. S u m m a ry o f C o v e r December 2013 Edition. An Insurance Package for Businesses. Why Choose InterCounty s Insurance Package? BUSINESS INSURANCE S u m m a ry o f C o v e r December 2013 Edition An Insurance ackage for Businesses. Why Choose InterCounty s Insurance ackage? InterCounty s Business Insurance ackage offers you generous

More information

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t NHOUDSOPGAAF Ge aanvulld monlg meer Het nieuwe examreglemt COLOFON D e k o m k o m m e r t ijd is v o o r b ij e n d a t z u lle n w e g e w e t e n h e b b e n. T w e e w e k e n o n z e m iljo e n e

More information

Service Desk Upgrade project

Service Desk Upgrade project Service Desk Upgrade project Tool options paper Project Prepared by Division Service Desk Upgrade Project Eddi Louw Information Services Date completed 13 March 2009 Document name Version 2.0 Release INS473

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Leeds University Business School PRME Report: Sharing Information on Progress

Leeds University Business School PRME Report: Sharing Information on Progress Leeds University Business School PRME Report: Sharing Information on Progress A Snapshot of Leeds University Business School Location Leeds University Business School is part of the University of Leeds,

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Management of the Belgian coast: Opinions and solutions

Management of the Belgian coast: Opinions and solutions 24363 Jo u rn a l o f C o a sta l C onservation 7: 129-144, 2001 'O EUCC: O palus Press Uppsala. P rinted in Sweden Vlaams Instituut voor dezae F la n d ers M a rin e In stitu te Management of the Belgian

More information

ComWIN Control Desk Management

ComWIN Control Desk Management ComWIN Control Desk Management ComW IN visualises, controls and automates E x tre m e s itu a tio n s su ch as car a c c id e n ts o r te c h n ic a l fa u lts a re ju s t as m u ch p a rt o f th e jo

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Oh No! Not Academic Program Review!

Oh No! Not Academic Program Review! Oh No! Not Academic Program Review! Why Bother? MSCHE Accreditation 32 External Accreditation Bodies Federal Compliance BUT..the most important reasons are program quality and strategic alignments What

More information

WORK INJURIES AN D WORK- INJURY RATES IN HOSPITALS

WORK INJURIES AN D WORK- INJURY RATES IN HOSPITALS WORK INJURIES AN D WORK- INJURY RATES IN HOSPITALS Bulletin No 1219 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR James P. Mitchell, Secretary BUREAU OF LABOR STATISTICS Ewar Ciagu* Commissioner WORK INJURIES AND

More information

L earning from H S E -M S based incident investigation

L earning from H S E -M S based incident investigation L earning from H S E -M S based incident investigation R eq u irem ents for a su ccessfu l application of a database approach Ferry van der Wal 1, Marco de Bruin 1 en Paul Swuste 2 S am envatting Het onderhavige

More information

1st Int. Workshop on ACM 2012. Analysis and Documentation of knowledge-intensive Processes

1st Int. Workshop on ACM 2012. Analysis and Documentation of knowledge-intensive Processes 1st Int. Workshop on ACM 2012 Analysis and Documentation of knowledge-intensive Processes Dr. Gregor Scheithauer Senior Consultant Sven Hellmann Solution Manager Tallin, 03.09.2012 OPITZ CONSULTING GmbH

More information

Welcome to the OAAS HCBS Waiver Critical Incident Training

Welcome to the OAAS HCBS Waiver Critical Incident Training 1 OAAS Home and Community-Based Services(HCBS) Critical Incident Reporting Policy: Provider Responsibilities Presented by DHH Office of Aging and Adult Services (OAAS) Last Revision 9/20/2011 2 Welcome

More information

Performance Engineering of a

Performance Engineering of a Efforts Required For Performance Engineering of a eb Application Dr. K.K. Aggarwal, Dr. Yogesh Singh & Ms. Vandana Gupta ABSTRACT NewPort group research states that 52% of the Web applications fail to

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M C O N T R A T O N 7 8 / 2 0 1 4 C o n t r a t o d e P r e s t a ç ã o d e S e r v i ç o s A d v o c a t í c i o s q u e e n t r e s i c e l e b r a m o M u n i c í p i o d e J A R D I M - M S e A IR E

More information