Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a p li k a c í a c h r á ní s t a ni c e a s er v er y p r o t i zná m ý m i d o s ud nezná m ý m út o k ů m. Um o ž ň uje na s t a v i t f i r em ní b ezp ečno s t ní p r a v i d la a na p ř í k la d za m ezi t p ř í s t up k c i t li v ý m a d r es á ř ů m, za b r á ni t k o p í r o v á ní d a t na v ně jš í m ed i a, neb o za m ezi t k o p í r o v á ní d a t m ezi a p li k a c em i. D o k á ž e za b lo k o v a t i nep o v o lené a p li k a c e t yp u M P 3 neb o Sk yp e. Cisco SDN: Spolupracující adaptivní bezpečnostní řešení Ci s c o Self D ef end i ng N et w o r k s (SD N ) je s o ub o r ná s t r o jů a p o s t up ů, k t er é um o ž ň ují v yt v á ř et s eb eo b r a nné s í t ě, o d o lné p r o t i r ů zný m d r uh ů m na r uš ení. J ed ní m z p i lí ř ů SD N je O b r a na p r o t i út o k ů m. Uni k á t ní v ý h o d o u SD N k o nc ep t u je s p o lup r á c e jed no t li v ý c h p r o d uk t ů, k t er á um o ž ň uje p ř ed á v á ní k r i t i c k ý c h i nf o r m a c í m ezi r ů zný m i t yp y b ezp ečno s t ní c h p r o d uk t ů a v yt v o ř ení a ut o m a t i c k ý c h m ec h a ni s m ů o c h r a ny p r o t i š í ř ení út o k ů p o s í t i. Cisco Security A g ent D ů l e ž i t o u so u č á st í z abe z p e č e n í d at o v ý c h sí t í j e i z abe z p e č e n í k o n c o v ý c h u ž i v at e l sk ý c h st an i c a se r v e r ů. N a n i c h bý v aj í u l o ž e n a c i t l i v á d at a, n e bo z n i c h l z e v é st d al š í ú t o k y p r o t i sí t i. S o f t w ar o v ý sy st é m CS A, n a r o z d í l o d k o n v e n č n í c h n á st r o j ů, p o sk y t u j e v e l m i si l n o u o c h r an u st an i c a se r v e r ů j ak p r o t i z n á m ý m, t ak p r o t i n o v ý m, d o su d n e z n á m ý m ú t o k ů m. Kr o m ě f u n k c e o c h r an y m ů ž e bý t CS A ag e n t d ů l e ž i t ý m n á st r o j e m f i r e m n í c h p o l i t i k. F u n k c e CS A ag e n t a m o h o u bý t n ast av e n y t ak, aby by l p r o u ž i v at e l e n e v i d i t e l n ý a aby j e j u ž i v at e l é st an i c n e m o h l i v y ř ad i t z č i n n o st i. CS A m ů ž e n ap ř í k l ad z ak á z at n e v h o d n é ap l i k ac e, m ů ž e o m e z i t k o p í r o v á n í m e z i ap l i k ac e m i, n e bo z abr á n i t k o p í r o v á n í d at n a v n ě j š í m e d i a. O b r : na s a zení CSA p r o d es k t o p y, b ezd r á t o v é k li ent y i s er v er y 1

2 i i Cisco Se cu r it y A g e n t ( CSA ) P opis f unk ce CS A sl e d u j e sy st é m o v á v o l á n í a bl o k u j e p o d e z ř e l é o p e r ac e. Z ast av u j e p o k u sy o n ap ad e n í o p e r ač n í h o sy st é m ů, c h r á n í j e h o z d r o j e ( p am ě ť, k n i h o v n y, k l í č o v é so u bo r y ap o d.), n e p o v o l í n e ž á d o u c í sp u š t ě n í p r o g r am ů ( n ap ř. z p ř e t e č e n ý c h bu f f e r ů ). O bsah u j e p e r so n á l n í f i r e w al l, I P S sy st é m, ap l i k ač n í sí t o a d al š í o c h r an n é f u n k c e. Ú č i n n ě bl o k u j e č i n n o st r ů z n ý c h d r u h ů n e p ř á t e l sk ý c h p r o g r am ů - v i r ů, č e r v ů, v ý z v ě d n ý c h p r o g r am ů, t r o j sk ý c h k o n í, p r o g r am ů o bt ě ž u j í c í c h u ž i v at e l e r e k l am o u. CS A n e p o u ž í v á si g n at u r y, o c h r an n é f u n k c e o d v o z u j e o d sk u t e č n é h o c h o v á n í ap l i k ac e, t ak ž e d o k á ž e z asá h n o u t i p r o t i n e z n á m ý m n o v ý m ú t o k ů m. CS A se v e l m i j e d n o d u š e u d r ž u j e a j e v h o d n ý m d o p l ň k e m an t i v i r o v ý c h p r o g r am ů, p r o t o ž e c h r á n í st an i c e a se r v e r y p o d o bu, n e ž j so u ak t u al i z o v á n y an t i v i r o v é si g n at u r y n e bo n o v é o p r av n é so u bo r y. S p o l e č n ě s an t i v i r o v ý m p r o g r am y j e CS A d ů l e ž i t o u so u č á st í t e c h n o l o g i e N e t w o r k A d m i ssi o n Co n t r o l. S y st é m se sk l á d á z e d v o u so u č á st í : CSA ent CS st an se. bě ač sy st sl sy st ap ac ap ac ač sy st a am st. sr ap ac s be st av a ase ac bo ak. an al CH ap ac ak ast av. at an al a a ak a ag a, am at sn st ac be bl st ak a st an an ag Ce at bá bo am. ad be st av a se a sk so ast av a sp bo sp be st. av a be st ap ac ad an. CS ag bi be st av a st bu an be st br s an ač sy st a. CS az am a st. m n f i g u r e e n t ů j e c e n t r i z o v á A M e m e n t n t e r j e o n á l i k e w e r o z h r í m, k t e r á k o n f i g u r u j e j e d n o t l i v é e n t y, d e f i n u j e z p e č n o n í p r i d l r á o d e n t ů d v y h o d n o c u j e j e d á v á j e d o u v i o i i n f o r m e m i o d j i n ý c h z í z e n í I n f o r m e m o h o u t p ř e d á n y j i n é l i k i p r o r á v u z p e č n o i t ě, n ř í k l A R S J e d n m e m e n t l i k e m ů ž e r o v v e l k é m n o ž v í e n t ů N e n í p r i d e l j e k l í č o v ý ú k o l A M e m e n t n t e r o u j e p ř e d d e f i n o v é y p r i d e l ( t y p i c k ý c h p ř í k l ů ), k t e r é v ý r n ě u n í k o n f i g u r i T y t o k o n f i g u r e p o p i j í r ů z n á t y p i c k á p r o ř e d í n ř í k l p r o r v e r y, p r o p ř e n o é p o č í t e, p r o p e v n é i c e S p r á v c e m ů ž e ř í d i t p ř í u p r ů z n ý c h l i k í k u r o v é m u é m u, k e z d r o j ů m o p e r n í h o é m u, m ů ž e k o n f i g u r o v p r i d l p e r n á l n í h o f i r e w l u n o v c e l o u ř u d š í c h p e t r ů n f i g u r e j e c e n t r i z o v á, r á v c e v š m ů ž e p o v o l i t u ž i v e l i n e n í n ě k t e r ý c h f u n k c í r i d l m o h o u t d y n i c k y t i v o v á n p o d l e t o h o, j ý u ž i v e l j e p ř i p o j e n, o d k u d j e p ř i p o j e n, n e Centrá lní anag em ent Ko ac ag al an. CS an ag Ce sam st at ap ac s b an ag be st av a, sbí ag at a, a so sl st s ac ař. ac bý ap ac sp be st sí ap ad CS -M. a an ag ap ac sp av at st ag. ast av av CS. an ag Ce bsah an sad av asi 20 ad az sn ad ac. ac su st ap ad se sn ač st an. st ap ac so bo sy st ač sy st at av a so al a ast av at ad al ar am. Ko ac al an sp ak at ast av.p av a bý am ak a ak at bo 2

3 p o d l e v ý e d k u o v ě ř e n í u i c e t e c h n o l o g i í N e t w o r k A d m i o n n t r o l n t r á l n í m e m e n t u m o ž ň u j e r á v c i r y c h l e r e o v n n o v o u t u i d i r i o v p r i d l p o i c í c h A e n t m ů ž e p r o v o n ě, i k d y ž j e p ř e r u š e n k o m u n i k e c e n t r á l n í m m e m e n t e m ( n ř í k l n e ž v z d á l e n ý l t o p n á ž e V P N o j e n í ) A g e n t n e u á l e z z p e č u j e p r i d l v š e c h n y z p e č n o n í v ý r y p o š l e n m e m e n t i c i p o o o v e n í o j e n í sl st av st an ssi Co. Ce an ag sp ag at a si ac a st bu at av a st an. CS ag ac at sam st at a ac s an ag ap ad ap av sp. st abe av a a be st st ah a an ag st an bn sp. K líčové vý h ody CSA B k c š k á o k ů v v i r ů v ů v ý ě d c h p r o g r a m ů D í k a c h o v á m ů ž c h i t i d o s m é o k o ž ň v i t d i v a f i r b s t p r a v i d m p ř í s t k c i t v ý m s o o r ů m k á ž o v o a p k a c P 3 m o r i v a m k o p í r o v á d a t v í m i a N o v o k o p í r o v á d a t m a p k a c i M ů ž f o v a t k o p s o f i r a k t ý b k o k p r o t i p ř s m ř í m k t é i v a t p o í v a i m i m o m a t s k o s í ť o s t G a r t ř a d i ř m v o í p r o d t v t M a g i c k é m k v a d r a p r o p s o f i r a 1 / p o í t p r o š f c h s o v ý c h a p k a c í v b r á t o v é m p r o s t ř í r t Q o p o í t p r o v a t f c s c o I r i o P r i o t é m P! lo uje elo u lu út, čet ně, čer, zv ný,...! y na lý ze ní e za yt ud nezná út y! Um uje ynut ef no ná em ní ezp ečno ní la! Za ezí up li ub! Za e nep lené li e (M, Sk yp e,...)! Za ezí nea ut zo né u ní na ně jš ed! ep lí ní ezi li em! e ung ja er ná lní ew ll, er lo uje út y eno ný za zení, er už elé už jí eř u! Sp lečno ner za la CSA eš ení ezi ed uc uk y zv. nt u er ná lní ew ll (Q )! CSA lze už zlep ení unk e la li ezd ed (T us ed S)! CSA lze už zk li ně ní unk e Ci nt us n ev ent n Sys u (I S) I m I m p l e m e n t e A l á d á z e t ř í k r o k ů : p ř í p r n á f á z e, i n e v ý v o j p r i d e l P ř í p r a v n á f á z e á v á z d ů k l n é i n v e n t i z e p r o ř e d í z n u p o v o l e n ý c h p ř í p n ě p r d ě p o d o ý c h l i k í, k t e r é d e A p o v o v z d ů v ě r y h o d n é S o u č á í A j e é m p r o i n v e n t i z i i n o v ý c h l i k í ý z u j e j i c h c h o v á n í, k t e r ý e d u j e t y p i c k é c h o v á n í i c r v e r ů v z z p e č e n é m p r o ř e d í v y t v o ř í d o p o r u č e n o u u p r i d e l p r o e n t y M e m e n t l i k e p m ů ž e p ř e n é t u t o k o n f i g u r i n e n t y n i c e r v e r y v e u t e č n é t i N z á k l ě t é t o i n v e n t i z e m ů ž e r á v c e u d ě l p ř e d u o l i k í c h v t i, p ř í p n ě n ě k t e r é z t ě c h t o l i k í z á z č i o m e z i t I n s t a l a c e m ů ž e t m u á l n í n e t o m i c k á v y u ž i t í m p o d n i k o v ý c h i n n í c h u t i l i t V ý v o j a v y l a d ě n í p r a v i d e l j e n e j o ž i t ě j š í ú l o h P r i d l n e n á p o d l e v ý e d k ů p ř í p r n é f á z e u p r u j í p o d l e c h y v ý c h h l á š e k j p ř i l r o r n í c h t e e c h, t p ř i o t n é m n e n í é m u d o p r o v o z u A j e m o ž n é n i t v t z v " I D S r e ž i m u " z o k o v á n í d, p o u z e v ý r o u n m e m e n t i c i plem entace CSA ac CS se sk av st al ac a av. se st ad ar ac st a se am a ad av bn ap ac bu CS až at a. st CS sy st ar ac st al an ap ac a an al sl st an a se abe st a sad av ag. an ag ap ac ak st ac a ag a st an a se sk sí. a ad ar ac si sp at st av ap ac sí ad ap ac ak at. bý an bo au at s st al ač. sl a. av a ast av sl av se av bo ak abo at st ak sam asaz sy st. CS asad. be bl at s st ah a an ag st an. 3

4 A j e u r č e n p r o d e t o p y i r v e r y A e n t r u ž u j e r ů z n é z p e č n o n í f u n k c e p r o k o n c o v é i c e p r o v á d í p r e v e n c i p r ů n i k ů, p e r n á l n í f i r e w l, o k u j e š k o d l i v é k ó d y, z i š ť u j e l i t u o p e r n í h o é m u z i j e z á z n y d o l o g o v í c h u r ů P r e v e n t i v n í o c h r p r o t i c e l é š k á l e ú t o k ů, v č e t n ě v i r ů, č e r v ů, v ý z v ě d n ý c h p r o g r ů, t r o j ý c h k o n í d š í c h š k o d l i v ý c h k ó d ů P r e v e n c e p r o n e z n á m é ú t o k y A z í i n e z n á m é ú t o k y, k t e r é t e c h n o l o g i e k o n t r o l o u g n u r n e m ů ž e z h y t i t A e d u j e c h o v á n í p r o g r ů p o y t u j e t z v e r o o c h r u U d r ž u j e i n t e g r i t u é m ů p o y t u j e i n f o r m i o ž í c í c h p r o c e c h n i c í c h Funkce a výhody CSA CS sk se. CS ag sd be st st an so al bl aj st abi ač sy st a ap su am ac so bo an a am sk a al.. CS ast av s si at ac. CS sl am a sk. d ay -z an. sy st a sk ac bě se a st an a r v e r e c h, o u t i v i r o v é o c h r y o r v i í c h o p r n ý c h v e r z í c h A p l i k n í t o p r o W e r v e r y d z e A u m o ž ň u j e v y n u t i t d e f i n o v á p o d n i k o v á z p e č n o n í p r i d l Z e z í n e ž á d o u c í m č i n n o e m, j o n ř í k l p ř í u p k c i t l i v ý m u r ů m, p o u ž í v á n í n e p o v o l e n ý c h l i k í n e z e z í n e t o r i z o v é m u k o p í r o v á n í d n v n ě j š í m e d i A j e m o ž n é i n t e g r o v d š í m i z p e č n o n í m i t e c h n o l o g i e m i, j o j e o N A o e A c c e A l z e i n t e g r o v o V P N t e c h n o l o g i e m i t í m z i i t z p e č n o k o n c o v é h o z í z e n í, p ř i p o j u j í c í d o p o d n i k o v é t ě p o u ž i t í m I P S e c n e S S L V P N S p o l e č n o G t n e r z i l A ř e š e n í m e z i v e d o u c í p r o d u k t y v t z v M i c k é m k v r t u p r o p e r n á l n í f i r e w l Q 0 se st av an an a se sn av. ač sí b se a at abá CS an be st av a. am st ak ap ad st so bo ap ac bo am au an at a a. CS at s al be st ak Ci sc C a Ci sc Cl an ss CS at s Ci sc a aj st be st ař se sí bo st ar ař ad a CS. ag ad an so al 1/ 20 6 I nt eg r ace s dal š í m i s í ť ovým i t echnol og i em i V y už ití CSA pro Q os ( T rusted Q uality of Service) Ci sc o S e c u r i t y A g e n t u m o ž ň u j e ap l i k o v at Q o S z n ač e n í p r o j e d n o t l i v é ap l i k ac e n a k o n c o v é st an i c i č i se r v e r u, p o d l e n ast av e n ý c h CS A p r av i d e l. T at o z n ač e n í j so u v y u ž í v á n a sí ť o v ý m i p r v k y k e k l asi f i k ac i p ak e t ů a m o h o u z l e p š i t f u n k c i k r i t i c k ý c h ap l i k ac í p ř i v y so k é m z at í ž e n í sí t ě. T u t o m e t o d u l z e p o u ž í y p r o n ast av e n í Q o S p r o U p st r e am d at a n a be z d r í t o v ý c h sí t í c h. I nteg race s Netw ork A dm ission Control ( NA C) Ci sc o S e c u r i t y A g e n t m ů ž e k o m u n i k o v at s N A C. T at o o bo u st r an n á v ý m ě n a i n f o r m ac í m ů ž e v é st j ak k e z m ě n ě p o st av e n í st an i c e z h l e d i sk a k o n t r o l y p ř í st u p u, t ak i k d y n am i c k é z m ě n ě k o n t r o l n í c h p r av i d e l. S t an i c e s CS A k l i e n t e m m o h o u bý t z h l e d i sk a N A C p o v až o v á n y z a d ů v ě r y h o d n é, n e o d p o v í d aj í c í st an i c e m o h o u bý t u m í st ě n y d o k ar an t é n y. T í m t o z p ů so be m se d á z v ý š i t sc h o p n o st sam o st at n é o c h r an y sí t ě p ř e d š k o d l i v ý m i p r o g r am y a D o S ú t o k y. 4

5 I nteg race s m anag em entem M A R S Ci sc o S e c u r i t y A g e n t p o sk y t u j e d ů l e ž i t é i n f o r m ac e o k o n c o v é st an i c i p r o m o n i t o r o v ac í n á st r o j CS M A R S ( Ci sc o S e c u r i t y M o n i t o r i n g, A n al y si s, an d R e sp o n se S y st e m ), a t í m z v y š u j e k v al i t u i n f o r m ac í, k t e r é M A R S r o z p o z n á. I nteg race s I P S CS A l z e p o u ž í t k z k v al i t n ě n í f u n k c e Ci sc o I n t r u si o n P r e v e n t i o n S y st e m u. P o k u d CS A n a st an i c e n e bo se r v e r u i d e n t i f i k u j e p r o l bé m, k t e r ý z p ů so bi l a v z d á l e n á st an i c e, z ař ad í j i n a se z n am p o d e z ř e l ý c h st an i c. I P S p o u ž í v á t e n t o se z n am k o h o d n o c e n í r i z i k a ( R i sk R at i n g ) a n a st an i c e z ap san é n a se z n am u p o u ž í v á p ř í sn ě j š í p r av i d l a. L og ová ní udá lostí P o k u d se o bj e v í 10 n ar u š e n í ( p r o j e d n u t ř í d u ap l i k ac í a p ř i ř az e n o u sad u p r av i d e l ) v r á m c i j e d n é m i n u t y, j e z az n am e n á n a u d á l o st. T a j e o d e sl á n a v r e á l n é m č ase n a CS A M C. P o k u d n e n í d o č asn ě d o st u p n á, j so u u d á l o st i f r o n t o v á n y a o d e sl á n y p o z n o v u o bn o v e n í sp o j e n í. Kap ac i t a f r o n t y n a ag e n t e c h j e 30 0 u d á l o st í, p o n ap l n ě n í p ř e st an e z az n am e n á v at u d á l o st i. P roduk ty Z á k l ad n í p r o d u k t j e Ci sc o S e c u r i t y A g e n t st ar t e r bu n d l e 5.1 ( CS A -S T A R T -5.1-K9 ), k t e r ý o bsah u j e M an ag e m e n t Ce n t e r f o r Ci sc o S e c u r i t y A g e n t s, 1 se r v e r ag e n t a ( W i n d o w s, L i n u x a S o l ar i s), a 10 d e sk t o p o v ý c h ag e n t ů ( W i n d o w s a L i n u x ) K d i sp o z i c i j so u r o z š i ř u j í c í l i c e n c e se r v e r o v ý c h i d e sk t o p o v ý c h ag e n t ů. Sl už b y p r o b ez p eč nos t ní ř eš ení B e z p e č n o st n í ř e š e n í m aj í d l o u h ý ž i v o t n í c y k l u s. S e r v i sn í z abe z p e č e n í, k t e r é p o sk y t u j e sp o l e č n o st Ci sc o S y st e m s v r á m c i t o h o t o ž i v o t n í h o c y k l u, z ah r n u j í sl u ž by sp o j e n é s p ř í p r av o u, p l á n o v á n í m, n á v r h e m, n asaz e n í m, p r o v o z e m a o p t i m al i z ac í. T y t o sl u ž by j so u c í l e n y n a z v ý š e n í h o d n o t y d o d á v an ý c h t e c h n o l o g i í a z k r á c e n í n á v r at n o st i v l o ž e n é i n v e st i c e. Cisco Security A rch itecture R eview Service P o sk y t u j e o r g an i z ac i p o so u z e n í j e j í sí ť o v é ar c h i t e k t u r y, t e c h n o l o g i c k ý c h p r av i d e l a sp r á v y. I d e n t i f i k u j e o d c h y l k y o d be z p e č n o st n í c h B e st P r ac t i c e s a o r g an i z ač n í c h p r av i d e l. Cisco Security Desig n Services P o sk y t u j e e x p e r t n í p o d p o r u p ř i n á v r h u sl o ž i t ý c h be z p e č n o st n í c h p r o j e k t ů, z al o ž e n o u n a sy st é m o v é m e t o d o l o g i i a v š e o be c n ě p ř i j í m an ý c h o bo r o v ý c h st an d ar d e c h. Cisco Security P osture A ssessm ent Services P o sk y t u j e o r g an i z ac i p o so u z e n í be z p e č n o st n í h o st av u v š e c h sí ť o v ý c h z ař í z e n í, se r v e r ů, d e sk t o p ů, w e b ap l i k ac í a sí ť o v ý c h d at abá z í. P o m o c í h l o u bk o v é h o p e n e t r ač n í h o t e st u 5

6 l Cisco Se cu r it y A g e n t ( CSA ) i d e n t i f i k u j e e x i st u j í c í z r an i t e l n o st i a o h o d n o t í j e p o d l e n al é h av o st i a st u p n ě o h r o ž e n í, z k o n t r o l u j e e x i st u j í c í be z p e č n o st n í p r av i d l a, v y t v o ř í st at i st i k y n e au t o r i z o v an ý c h p ř í st u p ů a d o p o r u č í p o st u p y k l e p š í o c h r an ě z d r o j ů. V ý sl e d k e m j e z p r á v a, k t e r á z ah r n u j e so u h r n n é i n f o r m ac e ( E x e c u t i v e su m m ar y ), an al ý z y ( A sse ssm e n t an al y si s) a d o p o r u č e n í ( B e st P r ac t i c e s an d R e c o m m e n d at i o n ). Cisco Security A g ent I m plem entation Service P o sk y t u j e o d bo r n é be z p e č n o st n í an al ý z y, p l á n o v á n í, n á v r h a i n st al ač n í p o d p o r u p r o o r g an i z ac e, n asaz u j í c í ř e š e n í Ci sc o S e c u r i t y A g e n t. Cisco Security T ech nolog y P lanning Service S l u ž ba p o sk y t u j e p o k r ač u j í c í, p e r i o d i c k é p o r ad e n st v í a t e c h n i c k é n á v o d y o d Ci sc o be z p e č n o st n í c h sp e c i al i st ů k e f e k t i v n ě j š í m u st an o v e n í be z p e č n o st n í st r at e g i e, t e c h n o l o g i e a p o d p o ř e r o z h o d o v ac í c h p r o c e sů. I A M I n f o r m n í u ž z p e č n o n í v ý r y Z á k n í k m á k d i o z i c i w e n á r o j e p r o n e n í f i l t r ů p r o o m e z e n í v ý r n p o u ž í v é t e c h n o l o g i e S l u ž u n í o r g i z i p ř í u p k t u á l n í m d ů v ě r y h o d n ý m i n f o r m í m o p o t e n c i á l n í c h n u š e n í c h p o u ž í v ý c h é m ů Cisco Security ntellish ield lert anag er Service ač sl ba be st st ah. az sp b st ast av st ah a an. ba sn ad an ac st ak a ac ar an sy st. V íce inf orm ací h t t p : / / w w w.c i sc o.c o m / g o / c sa CS A B e st P r ac t i c e s d o k u m e n t w w w.c i sc o.c o m / p ac k e t / 18 2_ 4a1 CS A k o m p o n e n t y a I n st al ac e w w w.c i sc o.c o m / p ac k e t / 18 2_ 4a2 D at a sh e e t h t t p : / / w w w.c i sc o.c o m 8 0 4a8 f 2b.h t m l / e n / U S / p r o d u c t s/ sw / se c u r sw / p s50 57 / p r o d u c t s_ d at a_ sh e e t ae c d P ř í k l ad ř e š e n í p r o bl é m u : CS A a M i c r o so f t W o r d E x p l o i t, P r o d u c t B u l l e t i n N o h t t p : / / w w w.c i sc o.c o m / e n / U S / p r o d u c t s/ sw / se c u r sw / p s50 57 / p r o d _ bu l l e t i n ae c d 8 0 4bbc 1c.h t m P ř í k l ř e š e n í p r o é m u : A M i c r o f t I E c r e e T e x t R g e ( ) E x p l o i t, P r o d u c t B u l l e t i n N o h t t p : / / w w w i o o m / e n / U S / p r o d u c t / c u r / p / p r o d _ l l e t i n c d 8 0 t m l ad bl CS a so at an c sc.c s/ sw se sw s50 57 bu ae 4ba8 11.h 6

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS 1 E-Bill Standard Layout A B C D E F G Field/ DHL Account Number Billing Customer Name Billing Customer Address Billing Customer City Billing Customer

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

č é é č Á Ě Č Á š Á Ó Á Á ď ú ď Š ň Ý ú ď Ó č ď Ě ů ň Č Š š ď Ň ď ď Č ý Ž Ý Ý Ý ČÚ Ž é úč ž ý ž ý ý ý č ů ý é ý č ý ý čů ý ž ž ý č č ž ž ú é ž š é é é č Ž ý ú é ý š é Ž č Ž ů Ů Ť ý ý ý Á ý ý Č Ť É Ď ň

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite - 1400 4 Toshiba Dynabook Satellite - 1410 4 Toshiba Equium - A100-549 4 Toshiba Equium - A100-602 4 Toshiba Equium - A200-15i 4 Toshiba Equium - A200-196 4 Toshiba

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

CUSCINETTI MONTANTE MAST ROLLERS

CUSCINETTI MONTANTE MAST ROLLERS TIPO A - TYPE A TIPO B - TYPE B TIPO C - TYPE C TIPO BE - TYPE BE TIPO E - TYPE E TIPO AA - TYPE AA TIPO L - TYPE L TIPO F - TYPE F TIPO BT - TYPE BT TIPO BK - TYPE BK 1 TIPO N - TYPE N TIPO W- TYPE W

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

6. L e a r n i n g P a r t n e r m u s t a b i d e b y t h e r u l e s o f t h e p r o g r a m a s d e f i n e d a n d o u t l i n e d a b o v e. 7. S

6. L e a r n i n g P a r t n e r m u s t a b i d e b y t h e r u l e s o f t h e p r o g r a m a s d e f i n e d a n d o u t l i n e d a b o v e. 7. S E q u m D c o u s E m M 2 4 2 0 0 9 Learning Partner ip ent is nt Pro gram erging ark ets 1 January Jul y P r o g r a m N a m e : N F R N o t f o r R e s a l e P r o g r a m f o r L e a r n i n g P a r

More information

G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 3 5 w G d y n i N u m e r o g ł o s

More information

EXTENSION SPRINGS: STANDARD SERIES (INCH)

EXTENSION SPRINGS: STANDARD SERIES (INCH) LE 014A 01 0.500 12.70 2.000 0.0360 0.990 25.15 L L LE 014A 02 0.563 14.30 1.650 0.0290 1.153 29.29 L L LE 014A 03 0.625 15.88 1.400 0.0250 1.325 33.66 L L LE 014A 04 0.750 19.05 1.080 0.0190 1.660 42.16

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Lewis Dot Structures. Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5)

Lewis Dot Structures. Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5) Lewis Dot Structures Reading: Gray: (2-1), (2-7), (2-11) to (2-13) OGN: (3.2) to (3.5) Periodic Chemical Reactivity Reactions with hydrogen to form hydrides: Li vs. (notice electronegativity difference)

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

SPECIFICATION FOR MILD STEEL PIPE

SPECIFICATION FOR MILD STEEL PIPE SPECIFICATION FOR MILD STEEL PIPE SPECIFICATION SAJH PS / MS / 001 (Rev.4.0 / 11.2010) QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT SAJ HOLDING SDN. BHD. SAJH SPECIFICATIONS FOR MILD STEEL PIPE Contents Page Contents

More information

www.ktmschnellversand.de

www.ktmschnellversand.de w.ktmschnellversand.de INDEX SPARE CONNECTORS AA-AR SPARE CONNECTORS AS-BK SPARE CONNECTORS BL-BZ SPARE CONNECTORS CA-CP 1x 2x 3x 4x SPARE CONNECTORS CQ-DM SPARE CONNECTORS DN-EL 5x 6x x x All information

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

P r o f. d r. W. G u e d e n s L i c. M. R e y n d e r s D 2 Chemie o e l s t e l l i n g B e pal i n g v an d e c o n c e n t r at i e z u u r i n w i t t e w i j n d o o r u i t v o e r i n g v an e

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

CHEM 1180 Fall 2015 Element Quiz A 28 AUG 15. Guard your quiz and conduct yourself properly. Spelling counts!

CHEM 1180 Fall 2015 Element Quiz A 28 AUG 15. Guard your quiz and conduct yourself properly. Spelling counts! CHEM 1180 Fall 2015 Element Quiz A 28 AUG 15 a) Chromium Cr b) Lithium Li c) Thallium Tl d) Tellurium Te e) Cadmium Cd f) Vanadium V g) Titanium Ti h) Sulfur S i) Silicon Si j) Beryllium Be a) Mn Manganese

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

QuesCom I P -T E L E F O N I E & G S M -G A T E W A Y S Robert Urban D i rec tor I nternati onal S al es Agenda Üb e r Q u e s C o m K u n d e n M a r k t üb e r s i c h t Q u e s c o m Lös u n g Q u e

More information

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4.

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4. C i s c o P r o f i l e C o n t a c t s & F e e d b a c k H e l p Cisc o SM B Sup p ort Assist ant Configure ASA/PIX as Easy VPN Server or Client H om e > W ork W it h M y Sec urit y D ev ic es > Cisc

More information

From Quantum to Matter 2006

From Quantum to Matter 2006 From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

Reporting Category 1: Matter and Energy

Reporting Category 1: Matter and Energy Name: Science Teacher: Reporting Category 1: Matter and Energy Atoms Fill in the missing information to summarize what you know about atomic structure. Name of Subatomic Particle Location within the Atom

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

M Official Bologna S e m inar Joint d e gr e e s- A H allm ar k of t h e E u r op e an H igh e r E d u cat ion A r e a? R e s u l t s o f q u e s t i o n n a i r e s e n t t o B o l o g n a F o l l o w

More information

1 Electrons and Chemical Bonding

1 Electrons and Chemical Bonding CHAPTER 1 1 Electrons and Chemical Bonding SECTION Chemical Bonding BEFORE YOU READ After you read this section, you should be able to answer these questions: What is chemical bonding? What are valence

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

1. Which of the following atoms has the highest first ionization energy? 2. Which of the following atoms has the highest third ionization energy?

1. Which of the following atoms has the highest first ionization energy? 2. Which of the following atoms has the highest third ionization energy? 1. Which of the following atoms has the highest first ionization energy? (a) Cs (b) Cl (c) I (d) Ar (e) Na 2. Which of the following atoms has the highest third ionization energy? (a) Si (b) Al (c) S (d)

More information

3.06 Periodic Table and Periodic Trends

3.06 Periodic Table and Periodic Trends 3.06 Periodic Table and Periodic Trends Dr. Fred Omega Garces Chemistry 100, Miramar College 1 3.06 Periodic Table and Periodic Trend The Periodic Table and the Elements What is the periodic table? What

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information