az évi L X V. tv á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n."

Transcription

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! /2 0 / A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az évi L X V. tv á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, é v i jú liu s hó 2 8 -á n. T á rg y : G y e rm e k g o n d o z á sra ig é n y b e v e tt ille tm é n y n é lk ü li s z a b a d s á g g a l k a p c s o la to s k é r d é s e k sz a b á ly o z á sa. A g y e rm e k g o n d o z á s i s e g é ly rő l szóló 3 / (I. 2 9.) K o rm. szám ú r e n d e le t a la p já n a B e lü g y m in is z té riu m h iv a tá so s és p o lg á ri á llo m á n y ú nő b e o s z to tta i, ille tő le g a lk a lm a z o tta i g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly re v a ló jo g o s u lts á g a fe lté te le ire és a n n a k e lb ír á lá s á r a, to v á b b á a g y e rm e k g o n d o zás m ia tt a sz o lg á la tb ó l tá v o llé v ő k h e ly e tte s íté s é r e n éz v e, a z a lá b b i u t a s í t á s t adom ki: I. A jo g o s u lts á g fe lté te le i és a g y e rm e k g o n d o z á si se g é ly m e g á lla p ítá s a 1. G y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly re jo g o s u lt g y e rm e k e k é t és fé l év es ko rá ig a h iv a tá s o s (to v áb b sz o lg á ló ) á llo m á n y ú n ő -b e o sz to tt, to v á b b á a p o lg á ri á lla n d ó v a g y id ő sz a k i fő fo g la lk o z á sú n ő a lk a lm a z o tt (to v á b b ia k b a n : n ő b e o sz to tt), h a, a sz ü lé s t k ö z v e tle n ü l m eg elő z ő 12 h ó n a p b a n s z o lg á la ti, ille tő le g fo ly a m a to s m u n k a v isz o n y b a n, v a g y m ásfé l év e n b e lü l ö s sze sen 12 h ó n a p ig m u n k a v isz o n y b a n á llt, és g y e rm e k e g o n d o z á sa c é ljá b ó l ille tm é n y n é lk ü li s z a b a d sá g o t (to v á b b ia k b a n : g y e rm e k g o n d o z á si sz a b a d sá g ) v esz ig é n y b e. 2. A g y e rm e k g o n d o z á si se g é ly re jo g o s u lts á g 3 0 h ó n a p o s id e jé b e a szü lési s z a b a d s á g id e je b e sz á m ít. A g y e rm e k á g y i se g é ly e z é s t a r t a m á ra a g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly nem já r. ÁBTL /20/1967 /1 1

2 3. A n ő b e o s z to tt az 1. p o n t s z e rin ti fe lté te le k e se té n az ö rö k b e fo g a d o tt, m o sto h a és n e v e lt g y e rm e k e se té n is jo g o s u lt a g y e rm e k g o n d o zá si se g é ly re. 4. A z 1. p o n tb a n e lő ír t s z o lg á la ti, ille tő le g m u n k a v isz o n y n a k h iv a tá s o s (to v á b b sz o lg á ló ) á llo m á n y ú e s e té b e n a z E ln ö k i T a n ác s évi szám ú h a tá r o z a tá v a l m ó d o s íto tt évi szá m ú h a tá r o z a tá n a k 3 8. p o n tja, a k a rh a ta lo m és h a t á r ő r sé g k a to n a i re n d fo k o z a tú n ő b e o s z to ttja e s e té n a / szám ú m in is z te ri p a ra n c s 18. p o n tja a la p já n m e g á lla p íto tt szo l g á la ti id ő szá m ít. P ró b a id ő s n ő b e o sz to tt g y e rm e k g o n d o z á s i se g é ly ig é n y lé se e s e té n a s z o lg á la ti id ő t eb b ő l a c é lb ó l a z e m líte tt r e n d e lk e zéseik s z e rin t, m e g k e ll á lla p íta n i. P o lg á r i a lk a lm a z o tt e s e té n a M u n k a T ö rv é n y k ö n y v e a lk a lm a z á sá v a l m e g á lla p íth a tó id ő t, to v á b b á a k is ip a ri és a m e z ő g a z d a sá g i te rm e lő s z ö v e tk e z e tb e n ta g k é n t e ltö ltö tt id ő t k e ll te k in te n i. U tó b b i a k k o r v e h e tő fig y e le m b e, h a m e g fe le l a 3 / (I. 2 9.) K o rm. sz á m ú r e n d e le t 2.. (2) b e k e z d é s é b e n és a z 1 / (II. 2 6.) FM sz á m ú re n d e le tb e n fo g la lta k n a k. 5. A g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d s á g o t a n ő b e o s z to tt s z o lg á la ti ú to n b e n y ú jto tt k é re lm é re k e ll e n g e d é ly e z n i. A z e n g e d é ly e z é s: a h iv a tá s o s á llo m á n y ú a k e s e té b e n az o rsz á g o s p a ra n c s n o k o k, c so p o rtfő n ö k ö k, m in is z té riu m i ö n á lló o sz tá ly v e z e tő k és a m e g y e i s z e rv e k v e z e tő in e k, p o lg á ri a lk a lm a z o tta k (p a ra n c sn o k ) e s e té b e n a fe lv é te lre jo g o s u lt v e z e tő h a tá s k ö r é b e ta rto z ik. A z id ő sz a k i fő fo g la lk o z á s ú p o lg á ri n ő a lk a lm a z o tta k ré s z é re a g y e r m ek g o n d o z á si s z a b a d sá g h a az e g y é b fe lté te le k fe n n á lln a k le g fe lje b b a m u n k a v isz o n y m e g s z ű n é s é n e k a m u n k a s z e rz ő d é s b e n m e g h a tá ro z o tt id ő p o n tjá ig e n g e d é ly e z h e tő. A k é r e lm e t a s z a b a d sá g s z á n d é k o lt m e g k e z d é se e lő tt le g a lá b b 3 0 n a p p a l k e ll b e a d n i. 6. M e g s z a k íth a tja a n ő b e o s z to tt a g y e rm e k g o n d o z á si s z a b a d s á g o t a fé r j, ille tv e e lta r tó h a lá la, 3 0 n a p n á l h o ssz a b b m e g b e te g e d é s e, k a to n a i s z o lg á la tr a v a ló b e v o n u lá sa, 3 0 n a p n á l h o ssza b b sz a b a d sá g v e sz té s b ü n te té s és le ta r tó z ta tá s a, az é le tk ö z ö s sé g m e g s z a k ítá s a, to v á b b á s a já t, e lő re lá th a tó a n 3 0 n a p n á l h o ssz a b b b e te g s é g e, v a g y ú ja b b sz ü lé se e se té n. A g y e rm e k g o n d o z á si s z a b a d s á g m e g s z a k ítá s á t s z o lg á la ti ú to n le g a lá b b 3 0 n a p p a l a m e g s z a k ítá s sz á n d é k o z o tt id ő p o n tjá t m eg elő z ő en a s z a b a d s á g o t e n g e d é ly e z ő p a ra n c s n o k tó l s z o lg á la ti ú to n k e ll k é r n i. F e ls o ro lt in d o k o k m ia tt tö rté n ő m e g s z a k ítá s e se té n az é r d e k e lt k é re lm é re a m e n n y ib e n a fe lté te le k fe n n á lla n a k a g y e rm e k g o n d o zási s z a b a d sá g o t és a s e g é ly e z é s t is m é te lte n e n g e d é ly e z n i k e ll. A n ő b e o s z to tt m e g s z a k íth a tja a g y e rm e k g o n d o z á si s z a b a d sá g o t eg y é b c ím en is, e k k o r a z o n b a n h a k éső b b to v á b b k ív á n ja fo ly ta tn i, a se g é ly e z é s is m é te lte n le g fe lje b b e g y a lk a lo m m a l e n g e d é ly e z h e tő. ÁBTL /20/1967/ 2 2

3 A z e n g e d é ly m e g a d á s a e z ille tm é n y n é lk ü li ly ező p a ra n c s n o k h a tá s k ö ré b e ta rto z ik. s z a b a d sá g o t e n g e d é 7. A n em te lje s m u n k a id e jű p o lg á ri n ő a lk a lm a z o tt is jo g o s u lt a g y e r m e k g o n d o z á si se g é ly re, h a m ás m u n k a v isz o n y b a n t e lje s íte tt m u n k a id e jé v e l e g y ü tt n a p i m u n k a id e je e lé r i a m u n k a k ö ré re e lő írt te lje s m u n k a id ő t. E b b e n a z e se tb e n a jo g o s u lts á g o t a k k o r k e ll m e g á lla p í ta n i, h a az é r d e k e lt m u n k a k ö n y v é t a BM sz e rv ő rzi. 8. M e g sz ű n ik a g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly re jo g o s u lts á g a g y e rm e k g o n d o zá si s z a b a d sá g le te lte e lő tt, a s z o lg á la ti, ille tő le g m u n k a v i szony m e g sz ű n é se, a g y e rm e k e lh a lá lo z á sa, v a g y m ás sze m é ly g o n d o z á sá b a k e rü lé s e e se té n. 9. N em j á r g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly a n n a k a n ő b e o s z to ttn a k, ak i a g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d sá g a la tt m u n k a b é rb e n, m u n k a d íjb a n r é szesü l v a g y k e re ső fo g la lk o z á s b ó l sz á rm a z ó jö v e d e lm e v an. 10. A g y e rm e k g o n d o z á s i se g é ly e g y h a v i ö ssze g e m in d e n igényt adó g y e rm e k u tá n 6 0 0, F t. N em te lje s n a p tá r i h ó n a p ese té n a se g é ly n a p i ö sszeg e: a h iv a tá s o s á llo m á n y ú a k e se té n m in d e n n a p tá r i n a p r a 2 0, F t, a p o lg á ri á llo m á n y ú a k n á i a s e g é ly h a v i ö s sz e g é n e k a tá r g y h ó n a p m u n k a- és f iz e te tt m u n k a s z ü n e ti n a p ja i e g y ü tte s szá m á v al o sz to tt h á n y a d o sa. A g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly b ő l n y u g d íjjá r u lé k o t le v o n n i n em le h e t. 11. A g y e rm e k g o n d o z á s i sz a b a d s á g o t te lje s m é rté k b e n fig y e le m b e k e ll v e n n i a s z o lg á la ti-, ille tő le g a m u n k a v isz o n y b a n tö ltö tt idő sz á m í tá s á n á l. E n n e k m eg fe le lő e n : a) a h iv a tá s o s á llo m á n y ú a k n á i: a so ron következő re n d fo k o z a ti e lő lé p é sh e z sz ü k sévgáersa k o zá si id ő b e, a h iv a tá s o s á llo m á n y b a n tö ltö tt s z o lg á la ti id ő a la p já adno m á n y o z h a tó k itü n te té s e k h e z e lő ír t id ő b e, a s z o lg á la ti id ő p ó tlé k, ille tv e e g é s z sé g ü g y i p ó td íj, a re n d e s s z a b a d s á g, a b e te g s é g i e llá tá s a l a p j á t k ép e ző, a c sa lá d i p ó tlé k ra jo g o s u lts á g h o z sz ü k sé g e s s z o lg á la ti id ő b e b e sz á m ít. b) a p o lg á ri á llo m á n y ú a k n á i: a k o rp ó tlé k, a re n d e s sz a b a d sá g, a ju b ile u m i ju ta lo m, a b e te g s é g i b iz to s ítá so n a la p u ló e llá tá s, és a c sa lá d i p ó tlé k, a n y u g e llá tá s a la p já u l sz o lg á ló id ő b e b e s z á m ít. ÁBTL /20/1967/ 3 3

4 E g y é b k é n t a m u n k a v is z o n y u k b ó l e re d ő k ö te lm e k és jo g o s u lts á g o k te k in te té b e n a z á lla n d ó fő fo g la lk o z á s ú a lk a lm a z o tta k ra é rv é n y e s s z a b á ly o k a z irá n y a d ó k. III. V e g y es re n d e lk e z é s e k 19. A g y e rm e k g o n d o z á si sz a b a d s á g o n lé v ő k a to n a i re n d fo k o z a tú n ő b e o s z to tt s z o lg á la ti f e g y v e ré t b e k e ll v o n n i A g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d s á g o t sze m é ly i á llo m á n y ra v o n a tk o z ó p a ra n c s b a n, a g y e rm e k sz ü le té se n a p já n a k, a sz a b a d s á g k e z d e té n e k és le já r tá n a k m e g je lö lé s é v e l k e ll e n g e d é ly e z n i. A s z a b a d sá g m e g s z a k ítá sá ró l, ille tv e a n ő b e o s z to ttn a k a s z o lg á la tb a (m u n k áb a ) lé p é s é rő l a z ille tm é n y s z á m fe jtő h e ly e t írá s b a n é r te s íte n i k e ll A z ille tm é n y s z á m fe jtő h e ly a sze m é ly i á llo m á n y ra v o n a tk o z ó p a ra n c s a la p já n g o n d o sk o d jo n az ille tm é n y (te rh e s s é g i-g y e rm e k á g y i seg é ly ) k e llő id ő b en tö rté n ő b e s z ü n te té s é rő l és a g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly fo ly ó s ítá s á ró l. A g y e rm e k g o n d o z á s i s e g é ly t h a v o n ta eg y ö ssz e g b e n k e ll k ifiz e tn i. A n ő b e o s z to tt k é re lm é re a g y e rm e k g o n d o zási s e g é ly t a m e g a d o tt c ím re k e ll m e g k ü ld e n i. A fo ly ó s íto tt g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly t a k ö lts é g v e té s T á rs a d a lo m b iz to s ítá s i j á r u l é k té te le n k e ll elszá m o ln i.,,0 6 / A g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d s á g g a l és a g y e rm e k g o n d o z á s i s e g é l ly e l k a p c s o la tb a n az é r d e k e lt n ő b e o s z to tt és a BM sz e rv k ö z ö tt f e l m e rü lő v itá s ü g y e k re n d e z é se a h iv a tá s o s á llo m á n y ú a k ra n éz v e a T erv - és P é n z ü g y i C so p o rtfő n ö k s é g h a tá s k ö r é b e ta rto z ik, m íg a p o lg á ri a lk a lm a z o tta k e se té b e n a m u n k a ü g y i v itá k e lin té z é s é re v o n a tk o z ó re n d e lk e z é s e k (M u n k a T ö rv é n y k ö n y v e X V II., / szá m ú m in is z te ri u ta s ítá s X IV. fe je z e t) s z e rin t k e ll e lb írá ln i A g y e rm e k g o n d o z á si se g é ly v is s z a té ríté s é v e l, e lé v ü lé sé v e l, a se g é ly b ő l tö rté n ő le v o n á so k k a l k a p c s o la to s k é rd é s e k re a / T erv - és P ü. C sfség szám ú u ta s ítá s p o n tjá b a n f o g la lta k a t k e ll é rte le m s z e rű e n a lk a lm a z n i A z ö re g s é g i (sz o lg á la ti és ro k k a n ts á g i) n y u g d íja s t m e g ille tő h á z a s tá r s i p ó tlé k e lb írá lá s á n á l a g y e rm e k g o n d o z á s i s e g é ly jö v e d e le m k é n t n em v e h e tő fig y e le m b e G y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly az ja n u á r h ó 1. n a p já n és e z t k ö v e tő e n s z ü le te tt g y e rm e k e k u tá n á lla p íth a tó m eg E lő z ő e k b e n nem sz a b á ly o z o tt, ille tő le g a v é g r e h a jtá s so rá n k éső b b fe lm e rü lő sz e m é ly ü g y i és p é n z ü g y i k é rd é s e k e t az I. és IV. fő cso p o rtfő n ö k s a já t h a tá s k ö ré b e n sza b ály o zza. A z ille té k e s v e z e tő k e t (p a ra n c sn o k o k a t) fe lh ív o m, h o g y je le n u ta s ítá s t az é r in te tt n ő b e o s z to tta k é r d e k e it szem e lő tt ta r tv a, fig k eyllő e lm e s s é g g e l és k ö rü lte k in té s s e l a lk a lm a z z á k. A p á r ts z e rv e z e te k e t fe lk é re m, h o g y ÁBTL /20/1967 /

5 12. M e g ille ti a g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d sá g o n lév ő n ő b e o s z to tta t az e g y é b k é n ti fe lté te le k m e g lé te e s e té n m in d az a jo g o s u lts á g (M Á V a rc k é p e s u ta z á s i ig a z o lv á n y, a z á llo m á n y v isz o n y tó l fü g g ő h e ly i k ö z le k e d é si k ö ltsé g k e d v e z m é n y, a / Á g i. T ec h n. F őo. szá m ú u ta s ítá s 8. -á b an fo g la lta k tó l e lté rő e n a ru h á z a ti u tá n p ó tlá s i ille tm é n y, év i re n d e s sz a b a d s á g stb.) am ely a té n y le g e s szo l g á la tte lje s íté s e se té n ré s z é re já rn a. 13. A g y e rm e k g o n d o z á s i s z a b a d s á g le já r ta, v a g y m e g s z a k ítá s a ese té n a n ő b e o s z to tta t e r e d e ti b e o s z tá s á b a (m u n k a k ö ré b e ), h a ez n e m le h e ts é g e s, azzal a z o n o s n a k m in ő sü lő b e o s z tá s b a k e ll h e ly e z n i, ille tv e fo g la lk o z ta tn i. Ille tm é n y e a szo lg á la tb a lé p é stő l s z á m íto tt h á ro m h ó n a p ig n em le h e t k e v e se b b a g y e rm e k g o n d o z á si s z a b a d s á g á t m e g elő ző n é l. 14. A g y e rm e k g o n d o z á s i sz a b a d s á g o n lév ő n ő b e o s z to tta t a s z a b a d s á g a l e j á r ta e lő tt c sa k b író s á g i íté le t, v a g y fe g y e lm i e ljá r á s a la p já n, v a la m in t s a já t k é re lm é re é s a n y u g d íjjo g o s u lts á g e lé ré s e e s e té n le h e t e lb o c s á ta n i. A fe g y e lm i e ljá r á s a lá v o n t n ő b e o s z to tt g y e rm e k g o n d o z á si s e g é ly é ből v is s z a ta r tá s t e lre n d e ln i n em le h e t. 15. A g y e rm e k g o n d o z á s i s e g é ly b e n ré sz e s ü lő b e o s z to tt g y e rm e k e b ö l cső d é b e n e m v e h e tő fe l. II. A g y e rm e k g o n d o z á s i sz a b a d sá g o n lév ő k h e ly e tte s íté s e 16. A g y e rm e k g o n d o z á si sz a b a d sá g o n lév ő n ő b e o s z to tta t e ls ő so rb a n az e llá ta tla n n á v á lt b e o s z tá s ra eső fe la d a to k n a k a m e g lé v ő á llo m á n y k ö z ö tti fe lo s z tá s á v a l, ille tő le g b e lső h e ly e tte s ítő v e l k e ll p ó to ln i. A m e n n y ib e n a m u n k a e rő p ó tlá s á t b e lső h e ly e tte s íté s s e l nem le h e t m e g o ld a n i, ú j m u n k a e rő fe lv é te lé v e l k e ll a b e o sz tá s (m u n k a k ö r) e llá tá s á ró l g o n d o sk o d n i. 17. A h iv a tá s o s á llo m á n y ú n ő b e o s z to tta t, h a k a to n a i re n d fo k o z a tú k é n t s z e rv e z e tt lé ts z á m h e ly e t tö lt b e, h i v a tá so s á llo m á n y ú v a l, iro d a i lé ts z á m h e ly e t tö lt b e, h iv a tá s o s v a g y p o lg á ri á llo m á n y ú val le h e t h e ly e tte s íte n i. A z iro d a i lé ts z á m h e ly e t b e tö ltő se m h e ly e tte s íth e tő p o lg á ri a lk a l m a z o tta l a k k o r, h a a b e o sz tá s je lle g e, a s z o lg á la ti s a já to s s á g o k m é g á tm e n e tile g sem te s z ik le h e tő v é p o lg á ri a lk a lm a z o tt b e á llítá s á t. Ily e n e se tb e n a h iv a tá s o s lé ts z á m m e g fe le lő á tc s o p o rto s ítá s á v a l k e ll a z á tm e n e tile g e llá ta tla n lé tsz á m h e ly b e tö lté s é rő l g o n d o sk o d n i, s a z íg y m e g ü re s e d e tt b e o s z tá s t k e ll p o lg á ri h e ly e tte s ítő v e l b e tö lte n i. 18. A h e ly e tte s íté s re a lk a lm a z o tt p o lg á ri m u n k a v á lla ló k k a l m e g h a tá ro z o tt id ő re szóló m u n k a s z e rz ő d é s t k e ll k ö tn i. _ ÁBTL /20/1967 /5 4 _

6 a v e z e tő k e t (p a ra n c sn o k o k a t) az u ta s ítá s tá m o g a s sá k. m e g fe le lő v é g r e h a jtá s á b a n J e le n u ta s ítá s k ih ird e té s é v e l lép h a tá ly b a. A sze m é ly i á llo m á n n y a l a sz ü k sé g e s m é rté k b e n is m e rte tn i k e ll. JAKAB SÁNDOR s. k., b e lü g y m in is z te r e lső h e ly e tte s e F elterjesztv e: M iniszter e lv tá rsn a k, K a p já k : M iniszterh ely ettesek, BM I. főcsoportfőnöke, O rszágos paran csn o k o k, Főcsoportfő n ö k h ely ettesek, C soportfőnökök, ö n á lló és beo szto tt osztályvezetők, BM isk o lák paran csn o k ai, B udapesti, m egyei re n d ő rfő k a p itán y ság o k 2 2 péld án y b an, Já rá si, v árosi, k e rü le ti ren d ő rk ap itán y ság o k, O rszágos p aran csn o k ság o k te rü le ti szervei. K észült: 630 p éld án y b an. ÁBTL /20/1967/ 6 6

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I A L A P K IK É P Z É S B E N F Ő IS K O L Á N K O N C T A N U L M Á N Y > N a p j a i n k b

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Up c om i n g Events

Up c om i n g Events BCASA NEWSLETTER B o s to n C h a p te r o f th e A m e ric a n Sta tis tic a l A s s o c ia tio n Serving Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont Vo lu m e 2 9, N o. 3, J a n u

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

Allgemeine Geschäftsbedingungen der mindp o o l N ick scha s & W iegma nn GbR Geschäftsber eich H o sting 1. Geltungsbereich 1. 1 D i e m i n d p o o N i c k s c h & W i e g m n G b R ( i m f o e n d e

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW Coi Nb I^HIpRESSj Environm ental Toxicology and Chem istry, Vol. 23, No. 5, pp. 1219-1234, 2004 P rinted in ihc USA 0730-7 2 6 8 /0 4 $12.00 +.00 Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS

More information

in partial fulfillment of the requirements of the Masters Degree in Philosophical Foundat in Philosophical Theology

in partial fulfillment of the requirements of the Masters Degree in Philosophical Foundat in Philosophical Theology DECOMPOSING MODERNITY Im ages o f Human E x is te n c e in th e w r itin g s o f E rn e s t B e c k e r B y S te p h e n W illiam M a rtin A TH ESIS in partial fulfillment of the requirements of the Masters

More information

Chart 1: Macroeconomic Indicators Macedonia

Chart 1: Macroeconomic Indicators Macedonia Fakultät für Wirtschaftsw L ehrstuhl für I nternatio nale Wirtschaftsb ez iehung en P ro f. D r. H o rst B rez inski The P er s p ec t i v es o f E U A c c es s i o n o f t he F o r m er Y u g o s l a

More information

Purpose of presentation

Purpose of presentation ECONOMIC REGULATION Purpose of presentation To provide the Status Quo on Economic Regulation To indicate the ideal situation WHERE DOES THE MANDATE COME FROM? Constitution Water Services Act Section 10

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s

A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A p p l i c a t i o n s and C h a r a c t e r i s t i c s o f P o ly m e r M em brane I o n - S e l e c t i v e E l e c t r o d e s A t h e s i s p r e s e n t e d f o r t h e d e g r e e o f M a s te

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re P e te r P u la y D e p a rtm e n t o f C h e m is try a n d B io c h e m is try, U n iv e rs ity o f A rk a n s a s, F a

More information

Lehren der Bau^Bilanz 1934.

Lehren der Bau^Bilanz 1934. D m tftttc B a u h ü t t e 5eitfd}rifi ter ileutfdjen Architekten f c f r a f t : Herausgeber: Curt R. Vincent}. Geschäftshaus: Hannover, Hm Schtffgrabeu 41. (Alle Rechte Vorbehalten.) Lehren der Bau^Bilanz

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications Presented by: Dr. N ik o s V o g ia t zis Corallia co-founder & chief Development & Operations officer gi-cluster Governance

More information

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald A THESIS Submitted to the Graduate Faculty in partial fulfillment of the requirements

More information

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée.

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée. Clôtures tous types Serrurerie sur mesure Portails / Automatisme Aménagements extérieurs Maçonnerie Terrasse / Allée Tout à l égout Petite V.R.D Collectivités Particuliers 2 ZA Réganeau 33380 MARCHEPRIME

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Integrated Energy Design (IED)

Integrated Energy Design (IED) Integrated Energy Design (IED) Refurbishment Rotvoll Barn ssignment 3 Integrated Energy Design process: 1. Introduction a. Creating an NZEB b. Energy budget summary 2. Quality assurance plan a. Specifications

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Cloud Computing Strategic View

Cloud Computing Strategic View Donald Bell IBM Academic Initiative April 2010 bellds@us.ibm.com Cloud Computing Strategic View Strategy & Enterprise Initiatives Topics Cloud Computing IBM Academic Skills Cloud (Pilot) 2 http://www.youtube.com/watch?v=qb2hjpaqy-k&fmt=18',686,580);

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Anju Jha 1, Karl Cox 2 & Keith T. Phalp 3 1 School of Computer Science and Engineering

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version 3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings Public Version Evans Data Corporation 740 Front St., Suite 240 Santa Cruz, CA 95060 800-831-3080 www.evansdata.com September, 2007 Background

More information

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t NHOUDSOPGAAF Ge aanvulld monlg meer Het nieuwe examreglemt COLOFON D e k o m k o m m e r t ijd is v o o r b ij e n d a t z u lle n w e g e w e t e n h e b b e n. T w e e w e k e n o n z e m iljo e n e

More information

User Guide SX8653EVK. SX8653EVK Evaluation kit for SX8653 multitouch controller ADVANCED COMMUNICATIONS & SENSING USER GUIDE EVK CONTENT

User Guide SX8653EVK. SX8653EVK Evaluation kit for SX8653 multitouch controller ADVANCED COMMUNICATIONS & SENSING USER GUIDE EVK CONTENT User Guide SX8653EVK Evaluation kit for SX8653 multitouch controller 4 GENERAL DESCRIPTION The SX8653 is a touch controller for 4 or 5 wire resistive touchscreen. With 4-wire touchscreen, the multitouch

More information

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series Pittsburgh, PA 15213-3890 Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series PSM Technical Working Group February 2004 Dave Zubrow Sponsored by the U.S. Department of Defense Background

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Bulletin N o. 1187 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR James P. Mitchell, Secretary BUREAU OF LABOR STATISTICS Ewan Clague, Commissioner Health, Insurance,

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX FILE:N:\DTP\MISS\LEAD.RAW Jan 01/10/06 Tue 10:20AM THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX Jean Montoya * Although many legal educators would place the birth of clinical legal

More information

LÖVÉSZETI UTASÍTÁS A BM SZERVEK RÉSZÉRE

LÖVÉSZETI UTASÍTÁS A BM SZERVEK RÉSZÉRE B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M S Z O L G Á L A T I H A S Z N Á LA T R A! 13-11/65/1963. LÖVÉSZETI UTASÍTÁS A BM SZERVEK RÉSZÉRE \ K IA D J A: BM IV. FÕCSOPORTFÕNÖK SÉG 1 9 6 4. B E L Ü G Y M IN IS Z

More information

PRESS RELEASE Sw y x e m b r a c e s En t e r p r i s e m a r k e t w i t h l a u n c h o f n e w I P t e l e p h o n y p o r t f o l i o t h r o u g h a s i n g l e c o m m o n p l a t f o r m - New offerings

More information

This dissertation is available at Iowa Research Online:

This dissertation is available at Iowa Research Online: University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1995 An annotated bibliography and performance commentary of the works for concert band and wind orchestra by composers awarded the Pulitzer

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m 1 C h apte r 1 1 A D atabase M anagem e n t S y ste m s 1 D atabase M anagem e n t S y ste m s D atabase m anagem e n t sy ste m (D B M S ) S to re larg e co lle ctio n s o f d ata O rg anize th e d ata

More information

Engenharia de Software

Engenharia de Software Engenharia de Software Gerenciamento de Projeto Ian Sommerville 2000 Software Engineering, 6th edition. Chapter 4 Slide 1 Gerenciamento de Projeto Organização, planejamento e agendamento de projetos de

More information

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems Treasury and Trade Solutions Citi Commercial Cards Innovation, Efficiency, Simplicity. 2015 Commercial Cards Conference May 18-20, 2015 How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information