1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování

Size: px
Start display at page:

Download "1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1."

Transcription

1 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í s k á v á p a r t n e r y n e b o z v l a s t n í c h z d r o j z a p l a t í š k o l e n í a zv e jn má és nl e d u j í c í c h o b l a s t e c h : p r o j e k t o v é í z e n í í z e n í l i d s k ý c h z d r o j fu n d r a i s i n g k o m u n i k a c e a p u b l i c r e l a t i o n s p r e z e n t a é n í d o v e d n o s t i t i m e m a n a g e m e n t, s t r es sm a n a g e m e n t a d a l š í d l e p o p t á v k y z e s t r a n y s p o l k. o Š k o l e n í z a j i s t í p o v e n á o s o b a, k t e r á s b í r á p o ž a d a va k jy e ds np á o l k s p a r t n e r y a š k o l i t e l i. o P o d r o b n o s t i o ú é a s ti n a š k o l e n í c h u p r a v í v n i t n í p e d p i s. Z a p o j e n í d o p r o j e k t o S U U K b u d e p o d p o r o v a t z a p o j e n í s p o l k d o p r o j e k t z a m e n ý c h n a z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e j e j i c h é l e n. o S U U K z p r o s t e d k u j e z a p o j e n í s p o l k d o p r o ja e ku zt n á nv á n í n e f o r m á l n í v z d l á v á n í j e j i c h é l e n. P o r a d e n s t v í o S U U K z a j i s tz í v l a s t n í c h f i n a n é n í c h z d ri ozj e zéd r o j é l e n s k ý c h s p o l k a -p o r d e n s t v í z e j m éa n v n á s l e d u j í c í c h o b l a s t e c h : fu n d r a i s i n g p u b l i c r e l a t i o n s p r á v o k o m u n i k a c e s o r g á n y s t á t n í s p r á v y a d a l š í d l e p o p t á v k y z e s t r a n y s p o l k. o P o r a d e n s t v í z a j i sotv í pe n é o s o b y, k t e r é j e d n a jzí á knl a d p o ž a d a v k s pl o- k F i n a n c o v á n í F i n a n c o v á n í S U U K S p o n z o r i n g

2 o S U U K k a ž d o r o é n s e s t a v í p r o j e k t o v é p o r t f a o lz iá o k, l and k t e r é h o v y j e d n á f i n a n é n í p o d p o r u. o Z a s e s t a v e n í p o r t fa ool di p o v í d á p o v e n á o s o b a. o Z a v y j e d n á v á n í s e s p o n z o r y o d p o v í d á p e da sa e jd í m p o v e n á o s o b a. o P o d r o b n o s t i o n a k l á d á n í s p e n z i z í s k a n ý mi z e s p o n z o r i n g u u p r a v í v n i t n í p e d p i s. G r a n t y o Z a v y p r a c o v á n í g r a n t o v ý c h ž á d o a s tp í r o j e k t o d p o v í d á p o v e n á o s o b a. o O d U n i v e r z i t y K a r l o v y j s o u é y e r p á ín s p v k y a np o d p o r u s t u d e n t s k é z á jo m- v é é i n n o si tp o d l e o p a t e n í r e k a t oé r. 2 3 / o P r o s t e d k y j s o u d á l e é e r p á n y o d : O p e n S o c i e t y F u n d O 2 T h i nk B i g M l á d e ž v a k c i N a d a c e V o d a f o n e E E C d a l š í c h s u b j e k t. l e n s k é p í s p v k y f y z i c k ý c h é l e n o S U U K z a v e d e n o v ý tp y é l e n s t v í p r o f y z i c k é o s o b y, k t e r ý a zbáukd le a d n p í - s p v k, t o m u t o t y p u é l e n u m o ž Œ o v a t u p l a t n n í a s lv es v t unp y na a k c e S U U K, z v ý h o d n n é m o b i l n í t a r i f y, ú é t y v b a n k á c h, a t d. o P i t é t o t r a n s f o r m i a bc u d e s t á v a j í c í m é l e n m n a b í d a n uo tp c e. o D e t a i l n í ú p r a vé u l e n s t v í s t a n o v í z a m snt a n o v. P í j m y z v l a s t n í é i n n o s t i o K 4 o v s t u p n é z a k c í o d a l š í p í j m y F i n a n c o v á n í s p o l k G r a n t o v é í z e n í p r o s p o l k y o P o d r o b n u p r a v u j e V n i t n í p es do p ig r a n t o v é m í z e n í. F i n a n c e z K 4 o l e n s k é s p o l k y S U K Um a j í n á r ok s e s p o l u p o d í l en t a z i s k u z p o á d á n í v l a s t n í a k c e v k l u b u K 4. o P e s n ý p o d í l j e s t a n o v e n d o h o d o u i mv ezd e n í m K 4 a R a d o u S U U K S p o l u p r á c e m e zi s p o l k y

3 S U U K p o d p o r u j e s p o l u p r ái ca s o u é i n n o s t é l e n s k ý c h s p o l k a n enj r z n j š í c h p r ko -j e t e c h. Z t o h o d v o d u b u d e S U U K o u s i l o v at o v y b u d o v á n í p l a t f o rk m vy z á j e m n é k o m u n i k a - c i a s p o l u p r á ci é l e n s k ý c h s p o l k, o z v ý h o d Œ o v a t m e z i s p o l k o v é p r o j e k t y v g r a n t o v é m í z e n í, o s p o l u p r á ci s p o l k a j e j í p r o h l u b o v á n í k j i n ia c i o v a t Z á z e m í P r o s t o r y S U U K z a j i s t í, a b y s p o l k o v ý sk aa l óz an de n í t r a kkt 4, s l o u ž i l y p r i m á r n ú é e l m S U U K a j e j i c h s p o l k. S U U K s e p o k u s í z í s k a t v h o d n ý p r o s t o r p r o s p o l k o v ý d m. S U U K s e z a s a d í o v y t v o e n í o d p o é i n k o v ý c h a z jó en d n o t l i v ý c h f a k u l t á c h T e c h n i c k é z á z e m í S U U K n a z á k l a d s e z n a m u p o ž a d a v k o d eén ls k ý c h s p o l k p o í d í em -a j t ek a t e c h n i k u, k t e r é b u d o u mi ov cy u ž í v a t v š e c h n y s p o l k y I n t e r n e t S U U K z a j i s t í v y l e p ša e rn oí z š í e n í r e z e r v a é n í h o s y s t éa mau k cne. S U U K p o s k y t n e z d a r m a w e b h o s t i n g é l e n s k ý m s p o l k m P r o p a g a c e Š í e n í p o v d o m í o S U K Uj e z á k l a d e m p r o b u d o u c í P R s p o l k o v ý c h a a pk rc oí t, o j e d- l e ž i t é z l e p š i t P R S U U K. P r e z e n t a c e S U K U a é l e n s k ý c h s p o l k p r o b í h á p r o s t e d n i c t v í m n á s l e d u j í c í c h m é d i í : o w e b i n f o r m a é n í c h b r o ž u r o w e b S U U K o w e b y s p o l k o F a c e b o o k o n á s t n k y o d a l š í.

4 S O VA S U U K z a v e d e s y s t é m o h l a š o v á n í v ý z n a m n ý c h a k c í, k t e r ý b u d e k s il no fu ož ri mt o v á n í o v ý z n a m n ý c h a k c í c h, k t e r é j s o u o t e v e n é v š e m s t u d e n t m U K. S O V A j e p r o p a g o v á na v š e m i v ý š e u v e d e n ý m i m é d i i a vs I S u. Z a c h o d S O V A z o d p o v í d á p o v e n á o s o b a N á s t n k y S U U K v y j e d n á s U K m o ž n o s t u m í s t n í n á s t nk en e b o v ý v s n í c h d e sk en a k a ž d é ú s t e d n í b u d o v f a k u l t U K K, a R ku o l e j í c a h m e n z á c h. S U U K z a j i s t í o s o b y, k t e r é b ua d o du m z n u z a j i š ł o v a t ú d r ž b u t c h t o n á sk t t na ek, a b y m o h l y s l o u ž i t s v é m u ú é a e ln u e b y l y z a h l c e n é. N a n á s t n k á c h s e v y v š u j í i n f o r m a c e o p l á n o v a n ý c h a a Sk U c í Uc K h F l e x i b i l n í s p o l u p r á c e S U U K v z á j m u e f e k t i v i t y f u n g o a v ár no í z h o d o v á n í d o b u d o u c na u m o ž n í v z n ik f o r m a l i z o v a n é h o z p s o b u f l e x i b i l n í s p o l u p r á c e. T a t o f o r m a s p o l u p r á c e u m o ž n í j e d n á na ír o z h o d o v á n í o v y b r a n ý c h o t á z k á c h p o u z e t m é l e n s k ý m s p o l k m, k t e r é o u ž š í z a p op j een dí s tsi h e m p r o j e v í z á j e m. T í m n e b u d o u d o t é e n a ž á d n á d a l š í é l e n s k á p rk át ve ar é h o k o l ié l e n s k é h o s p o l k u V z á j e m n á p r á v a a p o v i n n o s t i P r á v a a p o v i n n o s t i R a d y S U U K R a d a m u s í p r a v i d e l n t ar a n s p a r e n t n i n f o r m o v a t d e l e g áktsy K io s v ý c h v e š k e r ý c h a k t i v i t á c h r o z h o d o v á n í R a d y p r i m á r n v y c h á zpí o szt o j d e l e g á t d a l š í p o v i n n o s t i a p rj ás vo au d e f i n o v á n y v e s t a n o v á c h S U U K P r á v a a p o v i n n o s t i é l e n s k ý c h s p o l k D e l e g á t i m u s í k o m u n i k o v a t sr a d o u d e l e g á t im a j í p r á v o t á z a t s e k d yr kaodly i n a é i n n o s t j e j í n e b o S U U K p o v i n n o s t id e l e g á t j s o u v y j m e n o v á n y v e s t a n o v á c h S U U K

5 rpá v a a p o v i n n o s t i K o n t r o l n í a s m í r é í k o m i s e P r a v i d e l n k o n t r o l o v a t é i n n o s t S U U K é, n a z eh jo ms p o d a e n í k e k o n t r o l e K SsKl o u ž í z e j m é nka o n t r o l ad o k u m e n t R a d y a p r á v o t á z a t s e n a c o k o l it ý k a j í c í s e f u n g o v á n í S U U K d o d r ž o v a t d a l š í p o v i n n opsltyin o u c í z e s t a n o v S U U K 2. O b l a s t v n j š í p a r t n e r s t v í U n i v e r z a i tk a r l o v a U n i v e r z i t ak a r l o v a (d á l e j e n U K ) j e d o m o v s k o u u n i v e r z is tu o uuk i é l e n s k ý c h s p o l k a j e k l í é o v ý m p a r t n e r e m S U U K. S U U K u s i l u j eo f o r m á l n í v y m e z e n í v z t s a hu u K. V e v z t a h u k U K b u d e S U U K p r o s a z o v a t t a k o v o u z m n u f i n a n c o v á n í s t u d e n t s kký -c h a t i v i t, k t e r á b u d e k u p r o s p c h u ýém l eonrsgka n i z a c í m a s t u d e n t m U K S t u d e n t s k é o r g a n i z a c e v R S U U K m á z á j e m na s p o l u p r á ci s d o m á c í m i s t u d e n t s k ý m i o r g a n i z a c e m i. Z o r g a n i z a c í v R p o v a ž usj U e U K z a k l í é o v é p a r t n e r y s t u d e n t s k é o r g a n i z a cde - s e s í l e m v P r a z e, z e j ma é sn t u d e n t s k é u n i e a np r a žs k ý c h V Š Z a h r a n i é n í s t u d e n t s k é o r g a n i z a c e S U U K m á z á j e m na s p o l u p r á ci s e z a h r a n i n éí m i s t u d e n t s k ý m i o r g a n i z a c e m i, z e jé m- n a p o k u d m a j í o b d o b n o u p s o b n o s t j a k o S U U K. S U U K p o d p o r u j e s p o l u p r ái cé l e n s k ý c h s p o l k s e z a h r a n i éi pn aí rm t n e r y S p o n z o i

6 v iz b o d O b l a s t s o u n á l e ž i t o s t K u l t u r n í a k c e S U U K c h c e p r o s t e d n i c t v ísm p o l e é e n s k ý c h kau l t u r n í c h a k c í, j a k o j s o u f e s tni-v a l y, k o c e r t y, d i v a d e l n í p e d s t a v de an lí š í, p i p o m í n a t s t u d e n t m, ž e j s o u s o u é á s t í š i r o k é a k a d e m i c k é o b c e U K a p o s i lo v a t t í m p o c i t s o u n á l e ž i s t ou sk t. K r o m a k t i v i t p o á d a n ý c h p í ma o p n d U K s e S U UK z a p o j í d o t a k o v ý c h a k c í ap - e s h u j í c í c h u n i v e r z i t n í k o n t e x t, k t e r é m a j í p o t e n c i á l S U n a Up K l, n i ét l ce ní sl ke ý c h s p o l k é i o b e c n s t u d e n t U K S t u d e n t s k é k l u b y K 4 S U U K s e z a s a d í o o t e v e n í k l u b u K 4 š i r š í m u s p e k t r u s t u d e n t s t v a. S U U K p o d p o r u j e s o u s t a v n ý r o z v o j k l u b u K O s t a t n í s t u d e n t s k é k l u b y S U U K s e p o k u s í o t e v í t d a l š í s t u d e n t s k é k l u b y. S U U K b u d e p o d p o r o v a t r o z v o j s t u d e n t s k ý c h k l u b O s t a t n í S U U K s i k l a d e z ac í l s j e d n o t ia t z p e h l e d n i t o r i e n i tna a c U K p r o s t u d e n t y, z eéj-m n a p r o s t e d n i c t v í m a ka c ní o v ý c h m é d i í. S U U K b u d e p o d p o r o v a t e k o l o g i c k y u d r ž i t e l n ý r o za vuok j. n S U U K b u d e i n i c i o v a t vk z ns it r u k t u r o v a n é h o fa ó rp r o c e l o u u n i v e r z ia tpu o d p o í i ne t- g r a ci f ó r j i ž s t á v a j í c í c h.

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction

ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS and A. RÉNYI. Introduction ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS by P. ERDŐS ad A. RÉNYI Itroductio Dedicated to Professor P. Turá at his 50th birthday. Our aim is to study the probable structure of a radom graph r N which has give

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract

ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES. Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel. Abstract ON MILMAN'S INEQUALITY AND RANDOM SUBSPACES WHICH ESCAPE THROUGH A MESH IN ~'* Y. Gordon* Technion - Israel Institute of Technology Haifa, Israel Abstract Let S be a subset in the Euclidean space/r" and

More information

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media

Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometry Part 1 - Reduction Media J. Braz. Chem. Soc., Vol. 8, No. 4, 349-356, 1997. 1997 Soc. Bras. Qu í mi ca Prin ted in Bra zil. 0103 5053 $6.00 + 0.00 Ar ti cle Selective Reduction of Arsenic Species by Hydride Generation - Atomic

More information

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988

mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 Invent. math. 92, 479-508 (1988) Inu~l tione$ mathematicae 9 Springer-Verlag 1988 On the derived categories of coherent sheaves on some homogeneous spaces M.M. Kapranov Steklov Institute of Mathematics,

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Ellen Chang, Sc.D. Senior Managing Scientist

Ellen Chang, Sc.D. Senior Managing Scientist Senior Managing Scientist Professional Profile Dr. Ellen Chang is a Senior Managing Scientist in Exponent s Health Sciences Center for Epidemiology, Biostatistics, and Computational Biology. Dr. Chang

More information

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14

itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 itunes Connect Sales and Trends Guide: App Store v14 apple 2015-03-04 Apple Inc. 2015 Apple Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

More information

A plane stationary light beam in a medium with nonlinear refractive index is described by the equation 1 2 J

A plane stationary light beam in a medium with nonlinear refractive index is described by the equation 1 2 J SOVIET PHYSICS JETP VOLUME 34, UMBER 1 JAUARY 1972 EXACT THEORY OF TWO-DIMESIOAL SELF-FOCUSIG AD OE DIMESIOAL SELF-MODULATIO OF WAVES I OLIEAR MEDIA V. E. ZAKHAROVand A. B. SHABAT Institute of Hydrodynamics,

More information

ISL Online Web API Documentation

ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation ISL Online Web API Documentation Contents 2 Table of Contents Foreword 0 Part I Overview 4 Part II Communication model 5 Part III Methods 7... 1 account/passw ord/change/1

More information

Annals of Mathematics

Annals of Mathematics Annals of Mathematics On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One Author(s): J. F. Adams Reviewed work(s): Source: The Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 72, No. 1 (Jul., 1960), pp.

More information

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI"~J "" - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO' "" '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.;

8n+ _I- SINGLE CHIP 4-BIT. ft DATA- . LIVI~J  - 1M. ~ - ~i~~~~:~ IT. i LIVtLNO'  '..GISTI.. -. PROGR- C_TIR ~J ;;;;;.; LENAHCP MICROPROCESOR Paralel CPU With 6 CPU Directly Compatible oitcurti With MC5 ROMs and Instruction Set Includes RAMs lanoitidnoc Branching, Easy Expansion One CPU pmuj to Subroutine and can Directly

More information

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract

;2zc6 RELATIVE STABILITY OF CARBIDE AND INTERMETALLIC PHASES IN NICKEL-BASE SUPERALLOYS. H. E. Collins. Abstract 171 RELATVE STABLTY OF CARBDE AND NTERMETALLC PHASES N NCKEL-BASE SUPERALLOYS H. E. Collins Abstract Twelve nickel-base superalloys were examined utilizing microscopy and residue analysis techniques to

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier

Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier Which primes are sums of two cubes? Fernando Rodriguez Villegas Don Zagier Department of Mathematics Princeton University Princeton, NJ 08544 USA Max-Planck-Institut für Mathematik Gottfried-Claren-Str.

More information

Efficiency of a Good But Not Linear Set Union Algorithm

Efficiency of a Good But Not Linear Set Union Algorithm Efficiency of a Good But Not Linear Set Union Algorithm ROBERT ENDRE TAR JAN University of California, Berkeley, Califorma ABSTRACT. TWO types of instructmns for mampulating a family of disjoint sets which

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

Alcohol is available to any adult,

Alcohol is available to any adult, Why Do Some People Dr i n k Too Mu c h? The Role of Genetic and Psychosocial Influences A sizable minority of the population abuses alcohol. Research has found that some vulnerability to developing alcohol-related

More information

The Praxis Series Passing Scores by Test and State

The Praxis Series Passing Scores by Test and State The Praxis Series Passing Scores by Test and State This document shows the minimum/passing scores of user states/agencies for each of The Praxis Series tests. To determine if you passed a test in a particular

More information

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25

Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-24, NO. 1, JANUARY 1974 81 Bounds for Binary Codes of Length Less Than 25 M. R. BEST, A. E. BROUWER, F. JESSIE MAcWILLIAMS, ANDREW M. ODLYZKO, MEMBER, IEEE,

More information

Para-Transit Pick Up Zones 2

Para-Transit Pick Up Zones 2 Para-Transit Pick Up Zones 2 Para-Transit Pick Up Locations Academic House (AH) Bowman-Oddy/Wolfe Hall (BO/WO) Carlson Library (CL) Carter Hall East/West (CE/CW) Center for Performing Arts (PA) Center

More information