ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11."

Transcription

1 Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr Lv o s tttu une m, uus k rjs tojärje s te m ä 2 /2009

2 Vrs tok rjs to te dott Vrs tok rjs ton te dotus e h t PL1710 (Pävärnnnte 10) K UO PIO s äh k öpos t: vrk vrs tok rjs to.f te e fx: (017) Ss ä ys 2/ Re s n k äyttöönotto e te ne e Ar K otone n 3 11th Inte r e ndng nd Docum e ntsupp y Confe re nce, H nnove rs s Ps Juttu & Ar K otone n 8 M te n te h dä k ok oe m tnäk yvk s Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr Vuok k o P one n 12 Lv o s tttu une m, uus k rjs tojärje s te m ä Tom m S k k 21. vuos k e rt Päätom ttj: K r Pk k ne n (017) k r.pk k ne vrs tok rjs to.f Tom tus k unt: Pe ntt Vttu ne n Ar K otone n K r Pk k ne n U k os u: Ps Juttu Kuvt: Rs to Juvone n

3 Ar Kotone n, Vrs tok rjs to Re s n k äyttöönotto e te ne e Lnne 2-k ons orton yh te s e n k uk op ve uoh je m s ton Re s Re s ILL (e x Re s Ente rprs e ) k äyttöönotto on nytk äh tänyt e te e npän. K ons orton y e s k ok ous te k ok k uus s päätök s e n, e ttä oh je m s to e tn te s tm n m uutm n p ottk rjs ton vom n nn pn k un m h do s t. K ns s k rjs ton re s urs s pu n vuok s Vrs tok rjs to uputu ottm n vs tuu e e n p otonnn k oordnonnn j k äytännön tote utuk s e n. K ok ons vs tuu h nk k e e s t s ä yy k ute nk n K ns s k rjs to. Lnne 2-k ons orton y e s k ok ous te k jo y vuos s tte n päätök s e n Re s ILL (e m m t nm e tään Re s Ente rprs e ) k uk op ve uoh je m s ton h nk k m s e k s j k äyttöönottm s e k s y ops tok rjs toh n vuode n 2009 k n. Re s -s opm uk s e n e k rjottm s t on k ute nk n yk ännyt pääs s s e päs e vyys NCIP-tue s t. O n h uttu s d vrm e m p te to s tä, m te n h yvn Voyge r tom yh te e n Re s n k ns s. työryh m e n yh ds täm ne n vuode n 2010 us t os u Re s n k äyttöönoton k nn t onne ttom n k n. Nyk yne n k uk op ve utyöryh m ä on o ut k tvs e s t m uk n Re s n h nk ntpros e s s s s j o v m s tutunut tuk e m n j vus tm n p ottk rjs toj oh je m s ton k äyttöönotos s. Uude s s työryh m äs s ä k uk op ve jode n uk um äärä puo ttuu, m k ä h e k e ntää o ee s e s t ryh m än k äyte ttävyyttä täh än trk otuk s e e n. Re s -s ove uk s e n k äyttöönotto nyk ys ä oh je m ve rs o utom ts o s uurm m n os n nyk ys e s tä k uk op ve utyös tä j nt s k k e m h do s uude n te h dä ts e t uk s j m yös s e urt t us te n k u k u. NCIP-tue n vjvs uus h e utt k ute nk n k rjs tos s jonk n ve rrn pää e k k äs tä työtä. Es m e rk k s nus j p utus on te h tävä s e k ä Voyge rs s ä e ttä Re s s s. As k s te dot vodn s rtää Voyge rs t Re s n e räjon, m utt te toje n uote ttvuus k ärs re k s e n pävtyk s e n puuttue s s. Lupus te n m uk n e ns k e s änä (2010) m e ä tuotntoon ote ttvs s Voyge rn ve rs os s NCIP-onge m on rtk s tu. Proje k t k äynns ty Päätös p otonns t Lnne 2-k uk op ve utyöryh m ä te rve h t o k ons orton y e s k ok ouk s e n päätös tä p otonnn ottm s e s t nn pn k un m h do s t. Se n s jn s m s s k ok ouk s e s s pääte tty Re s n k äyttöönoton vuh dttm s e k s Vrs tok rjs to on uputunut k ntm n e nnk otu s uure m p vs tuut p otonnn tote uttm s e s s. K ns s k rjs tos s Re s proje k ts s trvtn s m oj h e nk ötä, jotk ovt nyt vns e m s s A e ph n k e h ttäm s e s s ä e k ä tätä k e h tys työtä h ut vrnt. M rrs k uun 13. pävänä s puvt K ns s k rjs tos t Annu Juh ne n, M nttu H urm e j Päv Järvne n Vrs tok rjs ton ve rk s. K uopon tpm s e s s h h m ote tn tu e vn proje k tn vs tuu- j te h täväjk o s e k ä k tu utus t. K ns s k rjs ton j Vrs tok rjs ton vä ne n työnjk o m uodos tune e s te n, e ttä K ns s k rjs to vs t s opm us - j järje s te m äs os t. Annun vs tus n k uu uvt s opm us s t Re s n k ns s, M nttu on h nk k e e n proje k tpää k k ö j Päv vus t. Vrs tok rjs ton

4 roo k s k v tn oh je m s ton tom nn s uude n te s tuk s e n k oordnont yh de s s ä m ude n p otte n k ns s s e k ä yh te yde npto K ns s k rjs ton proje k tvs tvn. Vrs tok rjs tos s proje k tpää k k önä tom Ar K otone n, Srp Jnh one n vs t te k nk s t j k uk op ve un s ntuntjon ovt Ps Juttu j M rk k u Räs äne n. Ls äk s Vrs tok rjs to k oordno oh je s tuk s e n tm s t j m yöh e m m n k rjs toje n h e nk ök unnn k ou utus t. P ottk rjs tok s ovt Vrs tok rjs ton s äk s m ottutune e t A to-y ops ton k rjs to, Lpn y ops ton k rjs to j O u un y ops ton k rjs to. P ottk rjs toje n joh tjs t j K ns s k rjs ton e dus tjs t m uodos te tn proje k tn oh jus ryh m ä. Ak tu us t H nnove rn ILDS-k uk op ve upäv ä ok k uus s Lnne 2-k uk op ve utyöryh m än j Re s n e dus tje n k ns s pde tyn k ok oontum s e n yh te yde s s ä Re s k e rto, e ttä k unh n Borrow Dre ctn Re s on s tu tuotntoon vuode n vh te e s s, vos s uom s te n p otte n m p em e ntto k äynns tyä h e t k uvuode s t 2010 (Borrow Dre ct on yh dys v t ne n Ivy Le gue -y ops toje n k rjs toje n k uk op ve uk ons orto, jonk jäs e ns tä vs on Voyge r-k rjs toj). Nytk un p ottk rjs toton s e v ä, vodn s opm us e k rjott j p otonns s pääs tään k äytännön tom n. Työtä on p jon j p otonn e on vrttu k vuode n ve rrn. Puo e n vuode n k äyttök ok e m us te n pe rus te e s tk s te n uude e e n, m nk ä jä keen oput k rjs tot te k e väts tovt m ottutum s e ns. M uutk un Re s -k rjs tot Re s -h nk nts opm us s s ä tää opton, e ttä k k k k rjs tos e k tort vovt h ute s s n ttyä Re s -rnk n m uk n. Ank n tos ts e k s AM K IT-k ons orto on pdättäytynyt h nk ntpäätök s e n te k e m s e s tä. Se n s äk s k k k y e s e t k rjs tot j e rk os k rjs tot ovt Re s n u k opuo e. Vovtk o h e s tte n e nää vuode n vh te e n jä k e e n t t ne s to e s m e rk k s Vrs tok rjs tos t yh tä vvttom s t k un täh än s k k v vovtk o o e nk n? K y ä vovt. J ve äk n vvttom m m n, m k ä t v k rjs to nn h u. T v k rjs to vo e s m e rk k s trjot s k k e e n m h do s uude n t t ts e ne s to Vrs tok rjs ton k ok oe m s t. M utt täs tä j m us t Re s n om ns uuk s s t s tte n tuonne m pn, k unh n e ns n om n s m n o e m m e tode nne e tj te s tnne e tnde n tom vuude n. M k ä NCIP? NCIP = NISO Crcu ton Inte rch nge Protoco NISO m äärttää yh te e ntom vuude s t yh ds te ttyje n k rjs tojärje s te m e n vä ä. K om m unk ont on s uunnte tu tuk e m n s e urv k rjs totom ntoje n ue t: k uk o nus, yh te s k rjs toje n nuk s e t j ts e p ve u. NCIP s tndr, Z on Yh dys v toje n k ns s e n te toje n s tndrdom s järje s tön h yväk s ym ä vuonn 2002.

5 Ps Juttu & Ar Kotone n, Vrs tok rjs to 11th Inte r e ndng nd Docum e ntsupp y Confe re nce, H nnove rs s Yh de s tos t k ns nvä ne n k uk op ve uk onfe re ns s järje s te ttn tänä vuonn Sk s s s Tph tum pk k n tom yk s Sk s n s uurm m s t k ongre s s k e s k uk s s t, H nnove rn k ongre s s k e s k us. Se s jts e e äh e ä k upungn k e s k us t ve h ättävän pus ton d. M nne rm ne n pure v tuu pt pus ton tyh jänä, m utt ue ntos n o k e rääntynyt e s tyk s ä s e urm n 132 k rjs tom m tt s t k uk s m m t tos e t puo e t m p o: Aus tr s t j Uude s t Se e nns t s t. Suom e s t pk e e ns 7 h e nk öä. Ts t Se s s o 1 Coope rton n Docum e ntsupp y nd Inte r e ndng K onfe re ns s n po k s k äyntn M k e M cgrth, Inte r e ndng & Docum e nt Supp y ju k s un päätom ttj. Ptk än urn Brts h Lbrrys s ä te h nytm cgrth k e s k tty e s tyk s e s s ään ne s tonvä tyk s e e n nope s t m uuttuvs s m m s s. Docum e nt Supp y n Rpd y Ch ngng Envronm e nt: H e re Tody Gone Tom orrow? M cgrth n m uk n e e k trons te n k rjoje n äp yönt s uur m rk k no odott tu e m s tn. Te k ns e t rtk s ut ovt k e h ttyne e t, m utt e vät ve ä trpe e k s. Nm e k k e tä on tu os s k ok o jn s ää s tvuus s s prne e k k e n k. Vk k tä ä h e tk e ä pne ttu k rj on uk e m s e n prs k äyttö ttym ä, e e k tronne n ne s to k uroo k äyte ttävyyde n vä m tk k nn k ok o jn. G ob : Exm nng Is s ue s nd Se e k ng Co borton for Inte rntoninte r e ndng. K rjs tos k k e k nnos tvn vtte e n k vm ne n ne ts tä e o e nyk ypävänä m nk ään ne n onge m, m utt s e m te n s k k n h k utu os k onk re ts otuu noude ttvk s k rjk s k rjs ton ts k e s tt jo o s tä. Vo h yvnk n o nn, e ttä s k k n t m te os s jts e e m s s, jonk pos t tos tom h ts t t tu n nnok k s t. Vo o e ttä m n k rjs to ogs tk k e tom t s e n m k s u k e nne tk k u - vtte e n k vm s e n he ppous e s s vä ttäm ättä trk ot s tä, e ttä k uk op ve un pros e s s n oppu m e ne e yh tä he pos t. De bbe H nngton, Aus tr n k ns s k rjs tos t j Dvd Re d, Uude n Se e nnn k ns s k rjs tos t e s tte vät, m te n k uk op ve u k h de n m n vä ä s dn tom m n. Es tyk s e n ots k k on o Now W e re Ge ttng Som e w h e re Adve nture s n Trns M cgrth puuttu e s tyk s e s s ään m yös O pe n Ts m n Inte r e ndng. K uk op ve uoh je m s Acce s s ju k s utom nnn k s vuun (onk o ton m o e m m t m t ovt k äyttäne e t O pe n Acce s s n m e rk tys ve ä k ok onn s e - VDXää k ym m e ns e n vuott, jote n vä ne k uvnnyt?), m s s dgtontn (s tä te h dään nyt k op ve un k e h ttäm s e e n on o ut yh te ne n. yh ä e ne ne väs s ä m äärn ym pär m m ) Työ ote ttn pe nn s k e n, vrh e s tä oppe n j Goog e n v t-s e m n dgtonns s (m o- j k uk op ve uk äytäntöjä h oe n. Tänä pävänopo n h uo e s tuttv prre ) tuttuj s ot, nä 1500 k rjs ton re s urs s t ovt h e pos t m ojot m e ttään m yös m e ä. e m pe n m de n k ns s te n tvote ttvs s - m e re n y ttävä k uk op ve uyh te s työ s s Te nne s s e e n y ops ton k rjs ton k uk op ve - tom. Tu e vs uude s s m t pyrk vät pävt us t vs tv Dvd P. Atk ns poh t ne s - täm ään k uk op ve uoh je m s ton s m ntonvä tyk s e n g ob e j onge m : Gong k s e s t, yh te e ns opvuus onge m vä te e n.

6 Se s s o 2 Inte rntonexpe re nce s n Re s ource Sh rng Dr. W te r W rnck (O STI) ott pävän jä k m m äs e n s e s s on k e rtom, m te n h k uport e n k e h ttym ne n on vk uttnut tutk jode n työh ön - Fe de rte d Se rch (Em ph s z ng W or dw de Sce nce.org) s Trns form tonte ch no ogy Enb ng K now e dge Ds cove ry. K nnos tve n vtte de n k vm ne n j t uk s e n te k e m ne n e s m. W or dw de Sce nce.org t Sce nce.org s vus toje n k utt on te h os tnut tutk jode n työtä nk n vä ne e t s h e n ovt o e m s s. Yh de n h k ubok s n vu h e tn s m nk s e s t us e s t te tok nnos t ym pär m m. Se n jä k e e n tutk tn h k utu ok s e n vtte e n re e vnttus j jos nän on, t tn ne s to s m nte n. De borh Sh or e y (UK RR) k e rto s e urvk s, m te n k us ju k s uje n vrs tont Brtte n s r on järje s tym äs s ä Unte d K ngdom Re s e rch Re s e rve (UK RR): A 21s t Ce ntury Intve to Sfe gurd Re s e rch Inform ton. K s vvt k ok oe m t, vrs tot oje n väh yys täh än tom m ttom n yh tä öön törm ättn m yös Suom e s s uvun opu. M utt tos n k un Suom e e n, Eng ntn e pe rus te ttu yh tä vrs tok rjs to h otm n te h tävää, vn k us ju k s uje n vrs tonnn k oordnont ryh ty ve täm ään Brts h Lbrry pe rnte e t m e s e s t ve vottvt. Brts h Lbrry s H nnove rn k ongre s s k e s k us m k s u vs tn s ä yte ttäväk s e e n y ops tok rjs toje n väh än k äyte ttyjä k us ju k s uj, h uo e h t nde n k äyttööns ttm s e s t j s tä, e ttä s opv m äärä ju k s un vrm uus k opot öytyy ve ä m uutm s t m uus t y ops tok rjs tos t. Pävän päätte e k s s tn m tk ttn Ete ä-k ore n. Suh ye on Yoo (K ISTI): Docum e nt De ve ry th rough Dom e s tc nd Inte rntonco bortons : Th e K ISTI prcts e. K ore n Ins ttute of Sce nce nd Te ch no ogy on vuode s t o ut K ore n k ns ne n te tok e s k us s e k ok o yh te e n K ore n te te e s te n k rjs toje n j us e de n u k om s te n te tok ntoje n re s urs s t tutk jode ns k äyttöön. K ISTI NIDS (K ISTI Docum e nt De ve ry Se rvce ) trjo k o m e n s t ne s tonvä tys p ve u: 1. nnids (K ISTIn om s t k ok oe m s t tom te ttn vm e vuonn äh e s t us t 83% t uk s s t) 2. ne tnids (K ore n k rjs toje n k ons orto, joh on k uu uu y e s ä-, te te e s ä- j e rk os k rjs toj - vm e vuonn tom te ttu t us t) 3. g ob NIDS (K ISTI ä yh te s työs opm uk s e t m m. Brts h Lbrry, NRC-CISTI, JSP Jpn Sce nce nd Te ch no ogy Age ncy e tc. u k om s e e n ne s tonvä tyk s e e n) As k s te k e e t uk s e ns ts e j m k s k oh tuu s e n k uk op ve um k s un om uottok ort n. Suh ye on Yoo p utt k rjs to s te n m e e e n m yös te te e s e n tutk m uk s e n k e m uuronge m t. K ore s s te h dään v tv m äärä tutk m us työtä, jok on jäänyt m uu t m m t pm e ntoon. K ISTIn y äptäm ä K ore Sce nce (h ttp://k ore s ce nce.k r) tom os tn ts k u m ppun. K ore Sce nce on ope n s ource s vu, jos t öytyy e ng nnnk e s tä m e td-

7 t, bs trk te j j k ok ote k s te jä. Tä ä h e tk e ä s e tä öytyy non te te e s tä rtk k e y 200 te te e s e s tä k ore s e s t ju k s us t. T m ne n K ore Sce nce n k utt s uorn e ve ä onns tu, m utt s e m h do s uus on tu os s. Ens m m äs e n pävän päätt Ge ttoge th e r-prty vnh k upungnt o O d Tow n H, jonk vnh m m t os t rk e nne ttn jo vuonn Rk e nnus o, k ute n H nnove rn k upunk k utt tn, tos e n m m ns odn jä keen täys n runon, m utt uude e e nrk e ntm ne n on te h ty pe te e t ä. Ke ps s nä h o vk rte n brtw urs t m s te. DELNET. Se on non 1400 k rjs ton ve rk os to Ints s j k uude s s m uus s m s s. Päätuote on k uk op ve u j ne s toje n yh te s k äyttöve rk os to k tt y 8 m joonn bb ogrfs e n te tue e n k ok oe m n. Be grd s e n (Se rb) y ops ton k rjs ton joh tj Ste F p jk o m e dän m one n h rm n nyk ys e s tä te k jänok e us ns äädännös tä. Se s uoj ju k s jot, m utt h nk ott s k k de n e äm ää e s täe n järk e vän k uk op ve un. K rm e n e s m e rk k on tpus SUBITO. Yk s ääk e on O pe n Acce s s juk s utom nnn tuk e m ne n j k e h ttäm ne n. Tpus e s m e rk n O pe n Acce s s n k e h ttäm s e s tä e s tte s k s ne n M rk us Brm m e r, H e d of TIB Lce ns ng Te m, Ge rm n K onfe re ns s n tos e n pävän te e m on o vt NtonLbrrry of Sce nce nd Te ch no om upävä ä ne jä m k oh ts t k uk op ve - gy. SCO AP3 (Spons orng Cons ortum for ue s tte yä j tpävä ä trk s te tn O pe n O pe n Acce s s Pub s h ng n Prtc e Ph ys cs ) Acce s s ju k s e m s t j te k jänok e ute e n t- on m m n june n k ons orto, jonk trtyvä k ys ym yk s ä. k otus on vh t tärk e m m ät s uure ne rgfys k n ju k s ut O pe n Acce s s ju k s uk s. K äs tte e n e ns n yh ye s t pävän m uut e s tyk - TIB (th e Ge rm n NtonLbrry of Sce nce s e tj opuk s yrtän s yve ntyä äh e m m n Jp- nd Ph ys cs ) on puo e s tn vs tv s k s nn tpuk s e e n. ne n k ns ne n k ons orto, jok on os ne n SCO AP3s s. Rns k n Ptrc K re m e r, H e d of W e b Unt of INIST/CNRS, Ins ttute for Sce ntfc nd EU-proje k t ARRO W (Acce s s b e Re gs tre s Te ch ncinform ton (CNRS) k e rto h e dän of Rgh ts Inform ton nd O rph n W ork s ) o k e h ttäm äs tään uude s t Bb ocnrs-port- täv t s e n Günte r M üh be rge rn e s tyk s e n s t. Port on rk e nne ttu Ne tvbe s - us t - h e. Tr M üh be rge r on Inns brucn y ops ton e j m one s s e r k oh ds s h yödyntää k rjs ton dgtontos s ton joh tj. Proje k tn w e b2.0-te k no og. Se n tärk e n tom nn - trk otuk s e n on m m. uod yh de s s ä e us uus on k äyttäje n m h do s uus räätä ödä roopp s te n k rjs toje n, ju k s jode n j port h um k s e e n v ts e m s nne e r- m ude n te k jänok e uk s e n h tjode n k ns s tyypps ä on ne -s s ä töjä. m ok e uk s e n s opm s e s t, k un k ys e e s s ä on ns. orvot te ok s e t s e k ä oppuunm yydyt Pv n K fk ov j H n Bornov Ts e k n pnok s e t. K ns s k rjs tos t e s tte vätm n k uk op ve ut nne tt. Ts e k n K ns s k rjs to on s e - Y ops toje n k uk op ve u Jpns s kä k otm s e n e ttä k ns nvä s e n k uk op ve un os m s k e s k us. O CLCn Jpn s e n M e y ops ton pu s profe s s ow or dctn h yödyntäm ne n on os ottutunut r K e nj K oym e s tte jpn s te n k m e ne s tyk s e k k ääk s. te e m s te n ns ttuutode n k uk o nuk s e n k e h tys tä j m uutos t k vä ä Nope puh e ne n nt ne n Snge e t Nu, Tuon k n te h dyt y 10 m joon Ne tw ork M nge r, DELNET-De ve opng Lbr- k uk op ve ut us t n ys otn. Trk otus ry Ne tw ork, k e rto m e ne s tys trns t nm e tä o h vnno s t m te n ne s tovtm uk s e t K e s k vk k o

8 j trjont jk e uk nvne e n k oh ts vt j m tä m uutok s on o uttrpe e n te h dä. K e nj K oym n e s tyk s e n k n tu m e e e n m ont yh tym äk oh t ve rrttun t nte e s e e n Vrs tok rjs tos s. Vk k trk s te un ne s ton m äärä on vn e r uok k, te tyt k äänte e t näyttävät h e uttvn s m oj vk utuk s s e k ä Jpns s e ttä K uopos s, j m k s e y e s e m m n k ok o Suom e s s. K uk o nus trpe e n m uutos Vuode s t äh te n rtk k e k opode n t us m äärä s äänty Jpns s n vuote e n 2005 s k k. Tuon k n pyyntöm äärä k s vo 2,5 k e rts e k s ( à ). Vs tvs t m yös Vrs tok rjs tos s k opot us te n m äärä on s ääntynyt vuos ttn (pe rus tm s e s t k e n) s vutte n h uppuns vuonn Jpns s 2005 j K uopos s 2006 jä k e e n k opopyyntöje n m äärä on k ääntynytvuos tts e e n s k uun. Lnpyyntöje n os t t nne s e k ä Jpns s e ttä Vrs tok rjs tos s on täys n yh te ne väne n: pne tun ne s ton npyynnöt ovt vuos vuode t s ääntyne e t. K äänne ttä s k uun e o e tos ts e k s näk yvs s ä. Sytä m uutok s e e n (k opopyyntöje n väh e ne m s e e n) K oym öytää us e t. Eh k ä s uurn yk s ttäne n te k jä on Bg De e vom k s e e k trons e n k us ju k s une s ton s ääntym ne n. Täm än k äänte e n h än jott Jpns s vuote e n K un te de yh te s ö s h um ns ne s ton vvtt, nope s t j e du s e s t om e työs e m e e n, trve k uk op ve u e väh e ne e. Sm vk utus e ne e ne s ton tk utuv dgtonn, jos k n jm tts e m p k ok ote k s te n dgtont on k nut vs t h jttn Jpns s, jote n s e n vk utuk s s t e o e ve ä tutk m us te to s tv. Ane s to on yk s nk e rts e s t h e pos t s tv ve rk os s, s äk s uude tte donh k ujärje s te m äth e pottvtm e rk ttäväs t ne s ton öytyvyyttä. O n tph tunutk äyttötottum us te n j ttoje n m uutos, te don trvts jt öytävät j s vt s uure n os n ne s tos t om e n työs e m e ns k utt. Tos t öyde ttävyyde n prntum ne n on s ännyt k uk op ve utrve tt. M e tte to te don o e m s s o os t öytyy, m utt om ns ttuuto e e h k ä o e ts e ne s to t pääs yä s h e n. K uk op ve utrve tt on s ännytm yös s e, e ttä jotk uty ops totovt k k uttne e tm e rk ttävs s ä m äärn e h tt uk s n. Jpns s on s äk s m e ne ään m e e nk ntone n k e h tys k u k u, jok on täys n pänvs tne n s uom s e e n po tk k n ve rrttun. Se ä e r ns tuutode n om t pk s e t vrs tot ovt k s vus s, k un ts m e ä pyrk m ys on k e s k te ttyyn vrs tontn. O m t vrs tot väh e ntävät k uk op ve u. K uk op ve un k e h ttäm ne n Ente n k uk op ve un s e m n s ä ym s e e n - Bg De s t h uo m tt - j jop npyyntöje n s ääntym s e e n, on K oym n m uk n vk uttnut k uk op ve un k e h ttäm ne n. Löyde ttävyys j ts e t m ne n on te h ty m h do s m m n h e pok s. Vuonn Jpnn pe rus te ttn NACSIS, NtonCe nte r for Sce nce Inform ton Sys te m. K e s k uk s e n yk s pääm äärs tä o uod Jpnn y ops tok rjs to e bb ogrfne n p ve u nm e tään NACSIS-CAT, m k ä s tte n joh t k ns s e n yh te s ue tte on s yntyyn m onogrfo e j jtk uv e ju k s u e. Vuonn NACSIS pe rus t uude n p ve un NACSIS-ILL k uk op ve utrpe s n. P ve u k äyttää yh te s ue tte o poh jnn j s ä on o uts uur m e rk tys jpn-

9 s e n k uk op ve un k e h ttäm s e s s ä. Vuonn ,3 % (69 8 k p ) y ops tos t j k ork e k ou us t ovtnacsis-ill k äyttäjä. M e ä Suom e s s on k nne ttu h uo t s tä, e ttä k uk op ve um m e on h pum s s. Täm ä k os k e e k y äk n vn te te e s ä k rjs toj. Y e s te n k rjs toje n k oh d k uk op ve u näyttää pys yvän k utk unk n e nn n, jop h e m n k s vvn. Yk s näve ttävä te k jä on vrm nk n o ut m k s upe rus te k, jonk s e uruk s e n y ops toje n k uk op ve um k s ut tu vt s uh te e ttom n k k s. Tone n, e h k ä ve äk n tärk e äm p, s yy on o ut yh te s e n k uk op ve uoh je m s ton puuttum ne n. Se puo e s tn on h e js tus vk utus s uure m m s t k ok ons uude s t: k uk op ve u j re s urs s e n yh te s k äyttöä e m e ä o e e h k ä rttäväs t k e h te tty. Suom e s s Re s -k uk op ve uoh je m s ton h nk nt y ops tok rjs toh n on tä ä s r m e rk ttävn e ds tys s k e vuos n. Tovo s op, e ttä m yös m uut k rjs tos e k tort ttyvät k nn Re s n (t m uun yh te s e s t h nk ttvn oh je m s ton) k äyttäjk s. Tvotte e nh n on s k k de n p ve uje n prntm ne n j re s urs s e n te h ok k m p k oh de ntm ne n. Jpnn tvon ns s ä m s s m s s ä k uk op ve un k e h ttäm s e e n on k nnte tty e rtys tä h uom ot, k äyttö on s ääntynyt. Joh topäätök s ä K oym e s ttää, e ttä k k e n k k k n te k s tne s toje n trve k s v. Te don trvts jode n m äärä s ääntyy. Ane s ton s tvuus, vrs nk n u k om s e n, on prntunut nte rne tn ns os t j o e te ttvs t prntuu e de e e n. Ljm tts e n dgtonnn vk utus ve ä e päs e vä, m utt o e te ttvs t se väh e ntää k uk op ve u. Os m uuttujs t vk utt k uk op ve utrve tt s ääväs t, os väh e ntäväs t. Ne w Tow n H Lopuk s K oym tote, e ttä h uo m tt vom k k s t ne s ton dgtontpyrk m yk s s tä, pe rnte ne n pne tun ne s ton k uk o nus s ä yttää s e m ns vrs nk n yk s ttäs te n h m s te n k e s k uude s s. Ls ääntyvä e e k tronne n ne s to e h ntns t m uun s vute ttvuude n vuok s o e k k k e n u ottuv. Ne w Tow n H Pävä päätty m ttvn s e e n uude k upungnt o, Ne w Tow n H. Tätä uutt k upungnt o rk e nne ttn 12 vuott j s e v m s tu T o on s m H nnove rn porm e s trn vrk -s unto.

10 Vuok k o P one n, Trton Mte n te h dä k ok oe m tnäk yvk s - Vrs tok rjs ton j STKS:n s e m nr Suom e n te te e s e n k rjs tos e urn j Vrs tok rjs ton k oordnom n K ok oe m k rttk ons orton yh te ne n s e m nr M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s järje s te ttn Te te de n t os s Se m nr os ottutu h yvn s uos tuk s, s ä os s tuj o non 9 0. Pävän nt o m onpuo ne n j h e rätt jtte e m n e nts tä je m m n k ok oe m työtä k rjs toje n m e rk ttävänä te h tävänä. O h je m k oos tu ts ok k s t ue nnos t j k äytännön tom nnn e s tte ys tä. Lue nnots jon o vtft Sus nn Pe tte rs s on V ton tde m us e os t, Jndrs k Pos ps ov Ts e k n k ns s k rjs tos t, FLRne W e n K ns s k rjs tos t j profe s s or e m e rtus Anto Le k o. K ok oe m k rtn k äytännön tote utuk s e s tte vätprjo Ltone n j R A nne Te rk os t, Ee v Svo ne n K ym e n k s on m m ttk ork e k ou un k rjs tos t, H nne e Nurm ne n Tm pe re e n y ops ton k rjs tos t j H nne e Dh M us e ovrs ton k rjs tos t. Pävän ve täjnä tom vt Pe ntt Vttu ne n Vrs tok rjs tos t j H rr Ah one n K ns s k rjs tos t. m uk n Sm ue Qucch e be rg t v uok tuk s e n, jos s o vs pää uok k j 10 t 11 uok k. Arvok k m pn uok k n k uu uvt ö jyvärm uk s e t, om t ryh m äns ä m uodos tvt s tte n ve s tok s e t, k vre t, prus tuk s e t jne. Stte m m n uok tte uj on te h ty m m. k - j tyy k us e n m uk n j tte e s e n rvon m uk n uvu tte jode n nm ä k o o m e rk tys tä tte e n rvo e. M us e ode n m äärte m n tde pääs vs t uvu. Tä ön e ttn m yös vt, e ttä m us e ode n te os te n o o tv toj, e k opot. Arvo m ääräyty te k jän k uu us uude n m uk n. Tte e n e ncyk ope ds tt k äs tte vät te ok s e s m e rk k e nä te os tyype s tä t k ou uk unns t. Tde k ok oe m e n h nt vo m us tutt k rjs tok ok oe m e n h nt? Suom e s s vuonn 1846 pe rus te ttu Suom e n tde yh ds tys jo tde k ok oe m e n s e m n Sus nn Pe tte rs s onn e s tys tde k ok oe m - vh vs tm s t j tde k ok oe m t s vtk n e n s ynnys tä, rvottm s e s t j k äytös tä v - m us e os s vr s e n s ttuk s e n Arvots m e e nk ntos e tv tde k ok oe m n tm s e s s s e urttn tuo on H e ge n nnottk äs tte e n m e rk tys tä j m uuttum s t k oje n m n k s s s m n h nte t j pde ttn k u ue s s. H än k e rto, e ttä tte e s t tu k e rä- tde tt k ns, k ns k untns j ym pär yk oh de vs t uvu. Tte e n om s tu- s töns ä m e ntym änä. K ok oe m e n rvottksen k ts ottn s tte m m n nos tvn m ne n j m m tttto nous vt tärk e k s m m. om s tjns rvos tus t j s ynnyttävän s e k ä Fre drk Cygne uk s e n puh e e njoh tjk ude k u ttuurs t e ttä ne e s t pääom. Tte e - j B.O. Sch um nn o e s s yh ds tyk s e n on o ut m yös po tts t m e rk tys tä e r - nte nde nttnä Tä ön dttn k oje n j k u ttuure n k rte e rt tte e n m yös e ns m m äs e n k e rrn tde k ok oe m e n rvottm s e e ovtvh de e e t. ue tte o. Tde k ok oe m e n h ntn näyttää ttyvän s m nk ts onge m k un k rjk ok oe m e n k äs tte yyn. Tä ne n ptk ään poh dttu onge m on k ok oe m e n uok tte u. Pe tte rs s onn K ok oe m e n k rs nt on tärk e ätä tde k ok oe m e nk n h odos s. Tde yh ds tyk s e s s ä k ok oe m t uok te tn ns. tode s e k s k ok oe m k s j h s tor s t rvo om vk s k ok oe m -

11 k s. Jä k m m äs e e n k uu uvt m m. s uurm e s te n m uotok uvt j e nne n tde yh ds tyk s e n pe rus tm s t te h dyt te ok s e t. M us e oon s opm ttom k s m äärte tn m m. tuk trk otuk s e s s h nk tut te ok s e t, h uonot k opot j h uonot te ok s e t. K ok oe m e n k e h ttäm s e s s ä puh utn tos nn uk k oje n pk k m s t. Sus nn Pe tte rs s on pt tätä vk e n tote utt, k os k h s tor vodn e s ttää us e n e r s e n k e rtom uk s e n. Tte e n rvo m ttn m onn tvon, m yyntrvon, vk uutus rvon, os n k ns k onte k s t, k ns s e n k u ttuurpe rntönä jne. V ton tde m us e os s s e urtn k ok oe m e n k rtunt e rtys e s t dun m uk n. Ls äk s s e urtn k äyttöä e ve r ut m us e os s. Erttän tärk e änä pde tään tde k ok oe m e n dgt s t s tvuutt j k äyttöä, s k s ttym e n k e h ttäm s tä j ve rk k ope dgogk k. M yös k ok oe m e n m e tte dot j yh te näs e t ue tte ontoh je e t ovt tärk e tä, s m on te k jänok e us k ys ym yk s e t. O n h e ppo h uom t, e ttä m us torgns tode n yh te s työ ä on vh v poh j k ok oe m s e k tor. Cons pe ctus k ok oe m työs s ä Ts e k n k ns s k rjs tos s on jo ptk ään k äyte tty Cons pe ctus -m e tod m onpuo s e s t h nk nns s, s s ä önk uv us s j p ve us s, m m. k ns s s s nm uk s s s te donh un port e s s M e tlbym pärs tös s ä. Jndrs k Pos ps ov e s tte, m te n Ts e k n k ns s k rjs tos s on k o me e e r k ok oe m e dttu h e ue ttn Cons pe ctuk s e n vu tu uk k o, jos s m äärte ään k ok oe m e n nyk yne n ts o, h nk nnn ts o j ts o, jot k ok oe m n s trte gne n k e h ttäm ne n e de yttäs. Ls äk s on m äärte ty k ok oe m n k e. Ts e k s s ä k äyte tään Cons pe ctus t m yös uok tus k von. Se ä on te h ty k äännös UDK :s t De w e yn uok tuk s e e n. Sove uk s on jouduttu te k e m ään, k os k jotk ut k te gort j h e ue e t ovt m e rk k s e s s Cons pe ctuk s e s s n yk s tys k oh ts t tos e t ts rttäm ättöm ä ts e k k äs e e n m m n. Rne W e n k e rto k ok oe m e n rvonnn m e ne te m s tä j Cons pe ctuk s e n k äytös tä e rtys e s t M. M onroe n j J. Ve r Ste e gn vuonn 2004 ju k s tun rtk k e n poh j t (Lbrry Qurte r y, 2004, vo. 74, no. 2, s ). K ok oe m vodn k ts o m one s t näk ök u m s t k ute n rh ottjn, k rjs tonh otjn t tutk jn. Arvonnn e pävrm uutt s äävät uottm uk s e n puute ts oje n k uvuk s n j e r s n näk e m yk s n s tä, m k ä te k e e k ok oe m s t h yvän. M ntus s tutk m uk s e s s k k k k äyttvät rvonnn m e ne te m änä k äytös tä/ k äyttäm ättöm yyde s tä k e rtov s toj, us e t o vt k äyttäne e t m yös M ry Bus h ngn Suom e s s k n e s tte e m ää h y ytrk s te u, jos s s e vte ttn m m. k ok oe m e n k ää, k e jk um jne. Im pre s s ons ts t m e ne te m ää, jos s yk s ttäne n tutk j rvo k ok oe m, e rtk k e s s s uos te. K rj s uus s toj j vuos ue tte ot k äyte ttn m yös, be nch m rk ngm e ne te m ää pde ttn h yvänä, jos öyde tään s m nk ts trpe t om v m ut orgns tot. Arvonnn u ottuvuuk s s s tärk e ätä on m e ttä, k e ne e k ok oe m on trk ote ttu. Tä ön k ok oe m e n tu tu s k n rvod e rk s e e n pk s e t ue e s e j unve rs ts o. Pk ne n vtos e n k ok oe m Cons pe ctuk s e s s rvodn k ok oe m s te k o 1-5, jos s

12 5 on k ork e n rvo o s tä ön s e ne n, jok täyttää pk s te n k äyttäje n trpe e t. Unve rs vtone n ts k tts pe rtte e s s k ys e s e n n k k k ju k s ut. W e nn m uk n Cons pe ctuk s e n rvo pe rus tuu yh te s k äyttöön j k ok e m us te n vh toon. Epäjoh donm uk s uude t ovt ym m ärre ttävä, k un näk ök u m e o e rjttu. k äänne tty s uom e k s /2000- uvu. De s crte s n M e todn e s tys on s e k ä f os of e ttä te de ttä. Drw n on k äänne tty s uom e k s us e t k e rtoj. O s k s s k os t ue tn e de e e n, m utt os te te e s e s t e rttän m e rk ttävs tä te ok s s t on ns. e - ue ttv. Es m e rk k s Ne w tonn Prncp-te os vuode t 1687 k uu uu jä k m m äs n, Le k o n m uk n s e n on Suom e s s M k ä on te te e n ns k s s k k o? uk e nut vn jo e de s m e nnyt profe s s or Rm o Le h t. E- ue ttvn k s s k oh n k uu uvt Em e rtus profe s s or Anto Le k o puh u s tä, m yös Andre s Ve s uk s e n ntom k om k ä on te te e n ns k s s k k o, m te n k s s - s k e v te os j Nco us Cope rnk uk s e n täh ttk ok s tu n j vodnk o e nnus t, e ttä e te e ne n te os, m o e m m t vuode t 1542, jos tk n tu ee k s s k k o?h än rjs e s tyk s e n- s e k ä Joh nne s K e p e rn As tronom nov s ä e uroopp s e e n uonnonte te e s e e n re ne s - (1609 ), jonk te k jä h us k n k rjott m s ns s js t e te e npän. F os of o m yös te m tk k m te m tk o e. Ns. ue ttvn rjttu pos, k os k s nä k s s k on k äs te on k s s k oh n s e n s jn k uu uvt e s m e rk k s e r ne n. Antk n jn tutk m us on m yös W m H rve yn fys o og j e rtys e s t ve rjttu pos, k os k s tä on Le k o n m uk n re nk e rto k os k e v De m otu cords (1628), vk e te tää, onk o s e te de ttä v f os of. jos t uus m m t pnok s e t ovt uvu t, G e o G e n t k s k rjottm D ogo K uk m äärtte ee k s s k on? Le k o n m u- (1632), Frnce s co Re dn Ge ne rz one de g k n e ns s js e s t k unk n te te e n n h s toro- ns e tt (1668), jok k äänne ttn tnk s jo ts jt. K s s k ok s vo jos s k n tpuk s s s om vuos s d n j ju k s tn s e n jn pääs tä jo e nne n k uo e m ns vrs nk n pok k rve rs on, Adm Sm th n W e th of jos e ää 100-vuotk s j on te h nyt tärk e m - Ntons (179 6) j T. R. M th us n Prncp e m än te te e s e n työns ä nuore n! O n k h de n- of Popu ton (179 8), jos s e nnus te ttn väe s k s s k ot: tos t k nn s tön k k s vu j s e n tuom nä änh ätä. Lnh uom ot h e rättäne tä t p jon ue ttuj j to- nén te ok s k äänne tään yh ä, m utt h äne n s t ntä, jo e om n k nn o ut pääte os tn Sys te m nture (1735), jos t m e rk tys tä, m utt jotk on öyde tty m yöh e m - on us e t ve rs otk n, e juur ue t e k ä m n. Jotk ut k s s k ot ovt o e e t h yvä te te e n k äänne tä uvu t Le k o nm e s k s s popu rs oj k ute n h yönte s te te e s tä h yvä k ok s m m. Drw nn, Ps te urn j Sw m m n h vntoj te h nyt, h yvn k rjottnut j k n- s o uopn j uvu t P nck n s e k ä W tn p jon ue ttu Je n-h e nr Fbre. Tos t s onn j Crck n yh de n s vun rtk k e n, jok tyyppä e dus t e s m e rk k s Gre gor M e nde, on s tte m m n joh tnutdna-tutk m uk s n. pe rnnö s yys te te e n urnuurtj, jonk yk s no rtk k e on o ut k äänte e nte k e vä n Y e s ön k ys ym yk s e e n m h do s s t s uom k e h tyk s e e vs t h äne n k uo e m ns jä ke- s s t k s s k os t Le k o k ts o m h do s e n. ks äh nnä Edw rd W e s te rm rck n, ntuje n m uuttore tte jä tutk ne e n J.A. P m énn, pe rnk ääntäm ne n m u e k e e on us e n m e rk k nö s yys te te jä H rry Fe de r e yn j p e onk s s k os t, e rtys e s t s on k un te os k äänne - tog Björn K urte nn, jok tunne tn m yös tään h uom ttvs t m e s tym s k ns jä k e - h e e s e e n ttyvs tä popu re s t rom ne e n t k un s tä te h dään us e t k äännök s ä. s tn. Tä ne n on e s m e rk k s De s crte s, jot on

13 K ok oe m k rtt k äytännös s ä Prjo Ltone n j R A nne k e rtovt k ok oe m k rtn tote utuk s e s t Te rk os s. K ok oe m e n m äärä s ä k rtotuk s on te h ty m onogrfos t NLM - uok tuk s e n pe rus te e. Ltos e n m uk n tu uk k om ne n te to nt e ne m m än nform tot k un s n s e t k uv ut. K ok oe m e n k ä j m ääräte r h e ue tu e vts e k e äs t e s n Acce s s -h k uje n vu. R A nne e s tte Te rk on k us ju k s uje n k rtotus t. Ns s ä e o e NLM - uok tus t, m utt on uok k vs tvt M e s h -te rm t. Le h te n rvonns s vodn k äyttää m pct fctore t j e -ne s ton os t jonk n ve rrn k äyttöt s toj, m utt e s m e rk k s pne ttuje n e h te n rtk k e e de n k oponns t e o e te toj. Te rk on te toj k ok oe m s t on t e nne ttu Dorn. K ym e n k s on m m ttk ork e k ou us s k rtotuk s on te h ty h y y uok ttn e r k rjs toyk s k ös tä. Dorn on k uv tu tde n m onogrft s e k ä ääk e - j h otote te e n k ok oe m. Ee v Svo ne n k e rto, e ttä k uv uje n vu on s tu k ok ons k uv h e ue jk um s t s e k ä k ok oe m e n k e - j k äjk um s t. Am m ttk ork e k ou us s 73 pros e ntt ne s tos t on j uvu t j 77 pros e ntt ne s tos t on s uom e nk e s tä. Ljm m t k ok oe m t ovt te k nk s s, yh te s k unn s o j uonnonte te s s ä ääk e te de m uk n uk e n. K ok oe m työn tu ok s e n m yös Te tok e s k us Ve m on k rjs tone s ton prof on uotu te tok e s k us on K ym e n k s on m us e on, Suom e n m e rm us e on, M us e ovrs ton k rjs ton j H e s ngn y ops ton P m e nn s e k ä K ym e n k s on m m ttk ork e k ou un yh te ne n. Tm pe re e n y ops ton k rjs to on us e n vuode n k n tnut e s m e rk s e ä tv k ok oe m e n k rtotuk s j k uv ut j m rk k nonut ntä s e k ä om e te de yh te s ö e e n e ttä m uu, vm e k s pos te r M non IFLA-k ok ouk s e s s. H nne e Nurm ne n k e rto, e ttä tos ts e k s on k rtote ttu h s tor, k s vtus te de, k e te de, m te m tk k, ps yk o og j nform totutk m us s e k ä te rve ys te te e n os s tok rjs ton k k k t. Stuj te toj on k äyty äp k äyttäje n e y ops ton tos te n k ns s : on poh dttu yh de s s ä, m tä tu ok s e t k e rtovt tok s e e, m s tä tu ok s e tjoh tuvt, m tä ne s to vodn pos t, m tä s ä yttää j m tä tu e e h nk k. M us e ovrs ton k rjs to s k us ys äyk s e n k ok oe m k rttn k ou utuk s e s t vuonn Tu os s o e v m uutto uus n t oh n 2011 on k nnus tnut tvotte e s e e n uod h yvn järje s te tyt j h e pos t k äyte ttävät k ok oe m t voh y ys s ä j vrs tos s. Arvonnn m e ne te m nä on k äyte tty H e k s t je ttuj k ä- j k e jk utum, h y ytrk s te u, e xce -m us tnpnoj s e k ä rvonns s cons pe ctus t j s ntuntjot. K os k k otm s e t k ok oe m t ovt e rtys e n tärk e tä, ne trk s te ttn m ut yk s tys k oh ts e m m n, e s m e rk k s h y ytrk s te us s k rj k rj t.

14 Tom m S k k, s e rtfotu s tus e tä, Vrs tok rjs to Lv o s tttu une m, uus k rjs tojärje s te m ä K ns s k rjs ton Rotunds s on pe n e r ne n näytte yh uone nro IX, jok vo k re se tä k ävjä tä jäädä h uom m tt. En ok e s tn h vnnut ts e k ään s tune e n s s ään. Jonon s m s s än v s s e e t k äs k rjs ton rte e t o vt jo turruttne e t m nut, k un m e e n k o s e väs t s äh k ös tyä. A e ph -pe rodn h uone s s ä tää ne rk e o ogs e t s rp e e t, jot on jäänyt jä je e uvun un k rjs tojärje s te m e n vä s s tä vom nk oe tuk s s t. H uone e n tk s e nä ä on tuo m ne k s j puh utte e v tu u: k rjs tonjoh tj M g h ãe s. A e m m n vrk k unnn prs s ä k e rtäne de n trnode n m uk n M g h ãe s o tuh e v e os te j. A vr Bonk -Gu ch s e nn m m s s m uotok uvs s h äne t k uvtn h yvn tos e n s e k s, m e tte ääk s oppne e k s j e s te e tk ok s. H än on k ääntänyt tots e t k s vons pos k ts ojs t. Suure t k s vot j pu e ne nä, nn, h än näyttää m e k o vtm ttom t j m tääns nom ttom t h h m o t. K ute nk n k uvs s vn h äne n tk s e e n on s e ttunut s e s om n k k s nuort k rjs tom nue ns s. Vk k k k k ovt puk e utune e t y e s e s t dm s tn, s k k n j k rjs to n ns om e rk k e h n, h e e vät ok e n näytä s opvn yh te e n. O n k un node n k h de n nuore n vttoh n o s k ätk e tty te räs e t. Eh k ä s nn onk n. M g h ãe s o e nne n vm e s e e m tk e äh töä p js tnut nuorte n m nue ns s e n s juone n h äne n m yrk yttäm s e k s e e n. H nk k e e n pääte k jä h rte ttn vnk s s j oputje ttn m npk oon. E h m e, e ttä vs tm m e m uotok uvs s h uo te n pnm n, h jm e s e n joh tjn e pä uote ttvt s e tym pär ään. m äärärh oje n jtk uvs t väh e ne m s e s tä. Sm h uo e ttom uude h än yrtt k oot rh m yym ä ä jok s e e nk n rvos te uk yvyttöm äs t rvonm ä, te k jänok e uk s j te tok ntoje n s s ä töjä. K rjs ton p ve ut h uononvt j tyytym ättöm e n u k opuo s te n m äärä k s vo nous e ve n k äyttöm k s uje n j s k k oje n tk. M one n m e e s tä k ok o tos o rppe utunut k orruptotune e k s j y m e s e k s m m m utk s. Com une roje n k pn o ove, k un ge r pää k öt K oh, Gre e ns tone j Fe dor k ok os vt jouk k oj Cre tve Com m ons - ppuje n e. Tuo on v s s o ut Pyh ä s uom s -us ne n k rjs tojärje s te m ä o m e rk ne n h s tor ne n uom us. Se o e r s te n v e n, k ons ortode n, proje k tpää k öde n j ntre s s e n s e k v vyyh t. Ajn m yötä s opm us vdk k o o tu ut nn s otk us e k s, e ttä v tovrnm ns te rk n k o e pä ä, e ttä s e e o e e nää pyh ä, e s uom ne n e k ä k rjs tojärje s te m ä vrs nk n. S t s e s ä y e os s s tk e äs t j s e n joh toon M g h ãe s h us. Järje s te m än m e rk k s e dus tk rjs tonjoh tj M g h ãe s n tone n puo, j o v t nm ttää vs t s e k ä v vo h e te tte rs t, m us k s t j m pum pnns t n- dän tom n. H e tä M g h ãe s o s nut nos tunut k u ttuur-h m ne n e k äy m tuos t us tvn upuk s e n, e ttä h än s h tuunm uotok uvs t. "Nuttk m m e k rjs tonjoh t- s h e nk ök oh ts e n s s nn j s k rptt, jojuude s t, jonk vm om m e m e e h nk k H - de n tk vom um o k onk vn ge s tm n h uutok ups s ", h än s no us e n. v ts jm e h e t j h än tu e e vrk n vode uk H än s o j e k ns nvä s e e s e urue e - s. e e n ruh tn s t nte s uutt pttm tt

15 M g h ãe s n k unnnh m on s e ttää os k s h äne n tus tns. Suk u o vnh, k öyh tynyttä vrk -te. H än k uu u Suom e n Svs tys -y ops ton k ns s k rjs to s e e n dyns tn, jok o pe rnte s e s t h nnut Pyh ää s uom s -us s t k rjs tojärje s te m ää. M utt opu s e n s opm uk s e n te k oon h än trvts k pe äs t rh j p jon trvts k n. Suunnte m n m uk n h äne n pt nm ttän e ns n h k e uus oh je m s topävtys j s h e n k ytk e tty k e s k us k one -p ve nk us te r. Ne h än öytäs k uk s e t s re t k e s k e tä tutk m tont Te don v tm e rt. Vrm s tk s e e n h m ots e m ns rvonm e n j rh ottk s e e n re tk k unnn M g h ãe s joutu jk m n m yös h juk s. Vnh os t s k rjos t k äy m, e ttä ne o yrte tty nm od k e h ys orgns to e j m e rk k s e m k s e ttvk s tuk m k s uk s. O m e n vroje n puutte s s h än joutu ottm n s uur noj us e t pnk k tom nt h rjottv t s uvu t. Enne nk s e n k uo e m ns jä k e e n h äne n pe r s e ns ä joutuvt ve k vnk e ute e n Bby onn vuos s dok s. K rjs tonjoh tj M g h ãe s n o m h dotont k uvte k n, m te n s uur Te don v tm e r ok e s tn on. K rjs ton m e h s tö ä e vonut o k äs tys tä s e n g ob e s t m e tdtm t k os t j s s ä önk uv un k rk os t. H e o s vt vone e t h prod yh tä h yvn k uun pm e ä ä puo e. M g h ãe s us k o, e ttä e de s s ä o s nos tn h e ppo s rtym ä tot s e s t nte grotuun k rjs tojärje s te m ään. Se n jä k e e n k ok o m npr j k k k te to s e n pää ä o s s te ttu k unngs O bm I: e j Fugge rn k upph uone e e. H än us k o m yös, e ttä h äne n k rs tune e t s e ns o vt oppne e t täh äns ts s t k ok e m uk s s t. M tk n us s k äydyt k e s k näs e t k pnt o vt k tk e ne e t pos pe k urt j yh te s työk yvyttöm ät. K rjs toje n m äärä o pudonnut k o m nne k s e n, m utt nde n joh toon M g h ãe s o s e ttnut uote ttv m e h ä j om s uk u s n. M g h ãe s us k o s e väväns ä pe r e. Löys k ö h rrs tuo järje s te m ää tovo ne n? K uu j näh däk ö s h ns e n ve h k e e n? E, h äne tk jo ve, vn jäännös jä jok u t te e n, prn m rcn, k uo een nk n e nää öytää s ä vot. Tovore tk e tä m e Te don e ts jätk otn ts k äym m e : s urus tos s uum urutp votutm e m h n pm m e. (Re tk k unnn k ronk ots j J.H k te ok s e s s "M g h ãe s n k ns s m m ") K un trk s te e e M g h ãe s n re ttä Te don v tm e re ä, vk utt s tä k un h än vn te tos e s t o s vä te yt yk s nk e rts e m p rtk s uj e k ä o s h unnutk n e de tä pe r e nh m s e m m n e tpe n. Se s t s uunnte m h äne ä tus k n o. Luu tvs t e väh dys pk os t k e rtovt h e k ot s gn t vn jävät ptn vjonne e t m e h s tö tä k ok onn h uom m tt. Ls äk s vk k M g h ãe s o s ns tä te nnytk n, h än tus k n o s h unnut pys äh tyä tutk m n m ut vh toe h toj äh e m m n. H äne n k uum e s e s s m e e s s ään k ngs te p k nto, yh tä k h k e äs t tvote tu k un tuon v k os e n pottv n k u tne n t j, jot k pte e n Ah b j rgonutt Is on k onn m e ts äs tvät. A s te n uus ot o vt tos n k rs s e e t nope s t. Turh utum s e n s äk s h e dän k us n o vt p k k uk uum e j puo ps te pnde m. Vk vt k rm pt j k ours tuk s e t runte vt h e dän k e h on. Uupum us v ts väh te e n vrk jode n m e e t, h e dän k e nä k o k vs tää j ne turpos vt. H m pt rto vt j rs tvt ps e e t m ärk vät;h o näytt k uorutuvn ude n pää tä j h e tuntuvt k rjm e s e s t h jovn. S t h e dän o e de e e n te h tävä tötä. E e vät h e m ntune e t jos s päätte de n ääre e n, e s m e h e t ps k s vt h e tä k öyde ä. Vnk k opk s m uute tus t rk s toh uone e s t k uu u m e e tään järk k yne de n ue tte oje n yö ne n h uute u: "Juok s e v y e s m ääre! Su ut, s u ut, t ps te pe rään! $$c, $$c!" T nne o nn vk v, e ttä m uutm

16 h e rm orom h duk s e n s nut h us yh e ntää k ärs m yk s ään h yppääm ä ä vpe h tos e s t m e re e n s dottun pr tyk nk uu n k k oje ns ym pär e. M e rk ntä b ogk rjs s on ph e nte ne n: "IFLA rm h d, ve ä k k s vk k o, e k ä k rjs tom m e nvgontn o e e nää yh tään m e s tä jä je ä". K rjs tonjoh tj M g h ãe s k n, jok y e e ns ä s uh tutu vs tonk äym s n uonnottom n päättäväs e s t j vä nptäm ättöm äs t, k o nns tu. H än h e rm os tu, k un m tk e tuntunut e te ne vän s uunnte u tv. Suutus päs s ään h än s urvo s tro bt j m us tot j Lnne -p ve un GT-k rtt ros k n j h uus : "Suok oot k os m o ogt j ope tus m ns te r nte e k s, m utt Dgm e o e m e rk tys s ä pk s s! J puns s tynnyr tyh je n!" K ute nk n p m s e s t äh töt nte e s e e n e vonut o puh e ttk n. H e o vt e h tne e t n k us, h e o vtk ärs ne e tvn k. Täm ä uh k yrtys o ve tävä oppuun. Loppu o äh e m pänä k un h än vs tk n. K uuk utt m yöh e m m n s yys k uun 6. pävänä pääs v to ne n trk s tus k om s s o vh don s k e utum n vm e s e n k ov k ok e ne e n k rjs ton uok s e. H e h uom s vt ym pär ään ts te un jä je t. Se nät o vt h om e e s s, h y yt tyh jä, m uutm touk k e n s yöm ä k rj oju tt j rk otus t k k unos t k äynyt ve to jo pö yp vä äp h js e n h uone s ton. Trk s tus k om s s on jäs e ne t joutuvt k ts om n s m äs tä s m ään k rjs tonh otjn ph nt pnjs t. K rjs tonjoh tj o h e nge tön, e s m e h e t k vdotu. Läh e s k ok o h e nk ök unt o m e ne h tynyt j h rvt jä je ä o e vs t jk s ovt e nää k äve ä t e de s puh uk n. M e s te n rutune e tk s votve s tväts ynk k ä s s uuk s k rjs ton vm e s s tä h e tk s tä. Täys n uote ttv k uv tph tum s t o h e dän k e rtom uk s s tn m h dotont k oot. Tu k o oppu, k un jnos e tj äärm m e e n rääk ätyt vrk jt vh don vk vs t k ys e e n s tvt k rjs tonjoh tj M g h ãe s n rvontk yvyn? Eh k ä h äne n m e e nte rve yttään pe rät e pä tn. Vrm nk n tvotte e n rvo ve rrttun k oe ttuh n k ärs m yk s n vk utt s s t m tättöm ä tä j rtk s e v vä e ns e vtte y k o. M g h ãe s jutu ph e ne vn k s toh n m yös e m m n oj n e s k untns k ns s. H än vh ty h e rrk k s e s s, utortrs e s s yh te s k unns s, jos s tärk e ntä o us k o s uus k unnk e, k rjs to e j s e n k äyttös äännö e. Ptk än m tk n k n h än o us e n ärtyne e nä joutunut k ok e m n nrk s ts e m pe n yh te s öje n k s vvn vk utus v n. M g h ãe s e k rjs ton u k opuo s e t k us uk k t o vt s s t, prh s s tpuk s e s s e h k ä e pä uote ttv uttj m utt e h dottom s t pk not e vätk ä ts ve rts h m s ä. Tä ne n s e nne s ö m yös os tn h äne n s os s t pääom ns. As t, jotk joh tvt M g h ãe s n k m m ottvn k uo e m n, e vät tode nnäk ös e s t joh tune e t m e e nh ärös tä t h rvns e s t tk ts e s t e re h dyk s e s tä. Ne o vt pk e m m n s e urus h äne n äh e s e pätovos e s t h us t öytää täyde ne n yh te s ue tte o j s vutt s te n k rjs to ne n om npote ns s. Täm ä tove k ok opu t h k s rk on s k e ttyään n rjus t yh te e n rje n tode s uude n k ns s. K om s s on rportn v m s tuttu äh t k k e e e jouk k o s tk e tä h uh uj. M yöh e m m s s ä tutk m uk s s s e o e k ute nk n öyde tty m tään tods te t s tä, e ttä k ok o h nk e o s un pe rn o ut pe k äs tään h äm äys tä j O CLC-m fn k e no rvt pos te tä täm ä n rvm ttom k s uok te tu e k s e ntrk k o. Enne n k un äh de n h uone e s t v k s e n ve ä k e rrn tu u. Näe n s nä m e h e n, jok h us tos s s n h s t s os e n m m nk uvn ä y s e t j h e nk s e t rjotuk s e t; h än o se k e äs t s uuntutum s s e te e npän k oh t goog -k. K unnnh m os s n j us e n vrs n s uru s e s s te täm ättöm yyde s s ään M g h ãe s vrk k untne e n e dus t k rjs tojärje s te m e n k e h tyk s e n k äänne k oh t. H e dän te k ons j uonte e ns h e js tuvt täh än pävään nn h yväs s ä k un ph s s k n. Snk r ne n k m pp u o päättynyt, m utt s e n vk utuk s e t k rjs tom m s s o vtvs t k m s s.

17 M tk uk e m s e n re pus s : Ajuk s e n vom /tom. Jn Ve nk u M gh e ne s : h s torn roh k e n purje h dus /Ste fn Z w e g Runoj /Goe th e ;s uom. O. M nnne n Y m n ääre n /Lure nce Be rgre e n J ve rk os s : Cutonry t e s : Arch ve s 2.0 nd th e dp om tc h s torn / M ch e K e nne dy h ttp://w w w.rdne.c.uk /s s ue 61/k e nne dy/ h ttp://w w w.rdne.c.uk /s s ue 61/k e nne dy/ Ne w Goog e book s e tt e m e ntm s on y to p cte gove rnm e nts /Pm e Sm ue s on h ttp://w w w.h uffngtonpos t.com /pm e -s m ue s on/ne w -goog e -book -s e tt e m e n_ b_ h tm Th e re tons h p be tw e e n pub c brre s nd Goog e : too m uch nform ton /Vve nne W er h ttp://frs tm ondy.org/h tbn/cgw rp/bn/ojs /nde x.ph p/fm /rtc e /ve w /2477/2279 Sh re, co borte, nnovte : bu dng n orgns tonpproch to W e b 2.0 /PuBe vn h ttp://w w w.rdne.c.uk /s s ue 61/be vn/ h ttp://w w w.rdne.c.uk /s s ue 61/be vn/ W h tdoe s ItM e n to Be Sce nce Lbrrn 2.0?/M s s y H rve y h ttp://w w w.s t.org/09 -s um m e r/rtc e 2.h tm W h y re us e rs s o us e fu?: us e r e ngge m e ntnd th e e xpe re nce ofth e JISC Dgts ton Progrm m e /Po M rch onn h ttp://w w w.rdne.c.uk /s s ue 61/m rch onn/

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a

Pis te k irjoje n m äärä k ak s ink e rtais tui Varas tok irjas tos s a K y rj o- j op v uu v uud n Suo P rjoj n äärä n r u Vr o rj o Poh jo n n u op v u onf r n Tu h o 6.-8.10.2008 K rj n v n n rj on 175-vuo juh 2 /2008 Vr o rj o do Vr o rj on dou h PL1710 (Pävärnnn 10) 70421

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and Reading Horizons Discovery and Scott Foresman Reading Street Kindergarten Correlated by Joan Parrish for Reading Horizons April 2012 ii Table of Contents Reading Horizons Discovery Correlation to Scott

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Alphabet Stitch Info Color Chart

Alphabet Stitch Info Color Chart Page 1 Alphabet Stitch Info Color Chart 0 1 2 Stitch Count: 3988 Height: 2.2 Width: 1.61 Stitch Count: 2958 Width: 1.26 Stitch Count: 3628 Width: 2.01 3 4 Stitch Count: 3671 Height: 2.2 Width: 1.54 Stitch

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

2 / 20 0 5. Säh kö san omat

2 / 20 0 5. Säh kö san omat 2 / 20 0 5 Säh kö san omat 30 - vuotisjuh an ume r o V aittuja paoja vuosie n v ar r e ta Pääk irjoitus Vuonna 19 75 s i oine n Säh k ök i an raati is äs i toim intas uunnite m aans a k oh dan tie dotuk

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu -

tis, cis cunc - cunc - tis, cis tis, cis cunc - tis, func - def - def - tis, U func - def - func - tis, pa - tri pa - tri pa - tri tu - per - tu - 1 B Ihsu dulcs cuncts [Supr 1] [Supr 2] Tnr B B B B - B - B - Ih - Ih - Ih - su su su cs cs cs cunc - cunc - cunc - Amns, Bblthèqu Cntl L Agn, ms 162 D, ff 2v-10 ts, ts, ts, E-tr - E-tr - E-tr - n p n

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Drive your marketing with Cisco Get more from your SMB marketing with Cisco Marketing Serv ices Quick Reference Guide All co n t e n t s a r e C o p y r i g h t 20 0 8 C i s co S y s t e m s, I n c. All

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule Correspondences () Kindy/Prep/Pre-Primary Kindy/Prep/Pre-Primary Term 1 Basic Code Power 1 Getting to Grips with Handwriting s m c t g p a o I, the, was, to, are, she Reading and beginning to spell Vocabulary

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

Public Health is Like..

Public Health is Like.. Public Health is Like.. A box of chocolates. you never know what your gonna get, Forrest Gump. So... Build the evidence-base for public health practice Building the Evidence- Base Science is contributing

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

*Not on the Table of Information for Physics C, since Thermodynamics is not a Physics C topic.

*Not on the Table of Information for Physics C, since Thermodynamics is not a Physics C topic. BLE O INORMION OR CONSNS ND CONERSION CORS - n to nt,. 66 7 9 M/ Poton, 67. 7 Nton, n 67. 7 Eton, 9. Mnt o th ton h, 6. 9 C voo n, N 6. o Unv ontnt, R 8. J/ ( o ¼ K) Botznn ontnt, B 8. J/K S o ht,. 8 /

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Masters Mens Physique 45+

Masters Mens Physique 45+ C G x By, F, hysq, Bk Chpshps Ap, Cv Cy, Cf Mss Ms hysq + Fs Ls Css Ov Css s G MC Chpk M+ W M+/MC y Bs 9 8 9 9 8 B O'H 8 9 8 S Rs 8 8 9 h K 9 D Szwsk 8 9 8 9 9 G M+ h D Ly Iz M+ 8 M R : : C G x By, F,

More information

As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton. Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h aas tatte l

As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton. Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h aas tatte l Näk ök u m ia uudis te ttuun te k ijänoik e us ak iin As iak k aan toim e k s iannos ta vai om in päin?ajatuk s ia te k ijänoik e us ne uvos ton aus unnon jä keen Kans ane dus taja Tarja Cronbe rgin h

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p The McRuffy Kindergarten Reading/Phonics year- long program is divided into 4 units and 180 pages of reading/phonics instruction. Pages and learning goals covered are noted below: SEPTEMBER Unit 1 1 Short

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. 3802 W. Nvy Bvd Po, FL 32507 Tho: (850) 455-2995 Tx: (850) 455-3033 www.oho-.om EMPLOYMENT APPLICATION Poo Ay Fo Nm: F L SS# - - Add Cy/S Z Pho: Hom

More information

QuesCom I P -T E L E F O N I E & G S M -G A T E W A Y S Robert Urban D i rec tor I nternati onal S al es Agenda Üb e r Q u e s C o m K u n d e n M a r k t üb e r s i c h t Q u e s c o m Lös u n g Q u e

More information

PC Problems HelpDesk Service Agreement

PC Problems HelpDesk Service Agreement Enn SS 7 b aw f Un Sa & anaa an b nnana a I IS ILLEGL ND SRILY ROHIIED O DISRIUE, ULISH, OFFER FOR SLE, LIENSE OR SULIENSE, GIVE OR DISLOSE O NY OHER RY, HIS RODU IN HRD OY OR DIGIL FORM LL OFFENDERS WILL

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012 Part 7 Wireless Network Security IEEE 802.11 IEEE 802 committee for LAN standards IEEE 802.11 formed in 1990 s charter to develop

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

Ataques d e N eg açã o d e S er v i ço (D os / D D os ) Téc n i c as d e M i t i g açã o u t i l i z an d o a R e d e Andrey Lee E ng enh ei ro de S i s t em S erv i c e P ro v i ders a s 2 0 0 6 C i s

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

D The Joint Master of Science eg ree C ou rse in V eterinary P u b l ic H eal th ( MScVPH), F U -C MU Dr. L e rt ra k S ri k i t j a k a rn R e g i o n a l C e n t re f o r V e t e ri n a ry P u b l i

More information

! www.ukuleleorcstr.com Tse re T Ukulele Orcstr of ret Br s sets prticipti pieces ecember 2016 USA Sesl shows. Tse sets show mt of mic. Wn co lg ply wh Orcstr, might hve fun nd do m differently, different

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable.

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom Stayi n g c on n ec ted has n ever b een thi s eas y. In trodu c i n g T hu raya X T -LIT E, the wo r l d s be

More information

Positioning 40 and 100 GbE in data center inter-sw itch l ink ap p l ications and 40GbE PM D recom m endations Adam Carter, Cisco Al essan dro B arb ieri, Cisco 1 m Data Center inter-s w itc h l ink ap

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information