Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu"

Transcription

1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i IA S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 tr y b u n y o ł» cz n e j p o w i e r z c h n io k m, ) k r z e s e łk a w i l o c i1 3 6 s z t, 3 ) c i» i k o m u n i k a c y j n e n a p o z i o m i e 0 i 1 o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 178 0, 1 5 m (w t y m a l e r i e i w o m i t o r 3 i a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n i, s ch6o 6d0 y, 4 9m ), 4 ) l e x a ny o p o w i e r z c h n i5 0 0 m, 5 ) 1 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8, 3 1 m, 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h 8n 5 i, 3 1 m, 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8 8, 8 m Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 1 ) 4 tr y b u n y ( G O S i R, T o r y G, ó r k a, O l i m p si kj a A i ) C a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k o r a z t r y b u n w t y m r ó w n i e u s u w a n i e u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e u z k r z e s e ł e k i t r y b u n, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t p o l i w l a n o w ( l e xdaz n i) e» l c s e k t o r y ) c i» i k o m u n i k a c y j n e a ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n w r a z z u s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, w y m i a n» w o r k ó w n a m i e c i o r a z w y w o z e m o d p a d ó w, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1 ), c ) u s u w a n i e l o d uk n i e u z c i» ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) w r a z i e k o n i e c z n oc i p o s y p y w a n i e c i» ó w k o m u n i k a cy j n r o d k i e m a n t y p o l i z o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó wn a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i h o w, y c e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó i l a d k a s o w, b ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w n a m i e c i 6 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 7 ) R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c z k e mi m p r e z» m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4n 8 a h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e o z a k o c z e n i e n a 1 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 8 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ie 0 u s ł u s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y S t r o n a 1 z 1 0

2 I B S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e ztirey b u n G O S i R, T oy r, G ó r k a, O l i m p i j s k a A, di o jc c i e d l a k i b i c ó w o c i 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 t r y b u ny o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i ok m, ) k r z e s e ł ka w i l o c i s, z t 3 ) c i» i k o m u n i k a c y j ne n a p o z i o m i e 0 i 1 ł» oc z n e j p o w i e r z c h n i o1k 3 8 0, 1 5 m (w t y m a l e r i e w i o m i t o r i a , 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n i, s ch6o 6d0 y, 4 9m ) 4 ) l e x a ny o p o w i e r z c h n i m, 5 ) 1 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8,, 3 1 m 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 5, 3, 1 m 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e j p o w i e r z c h8 n8 i, 8 m, 8 ) k o r y t a r z e t e c h n i c z n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 5, 7 4 m 9 ) p ł y t b o i s k a o p o w i e r z c h n 6i 0 09 m, 1 0 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w o c i o p o w i e r 1z 0 c h1n 6i 0, 4 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m ek c zi um p r e z i e 1 ) 4 t r y b u n y ( G O S i R, T o r y, G ó, r koal i m p i j s k a A ) i C a ) s p r z» t a n ie i m y c i ek r z e s e ł e k i t r y b, u n b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e u z k r z e s e ł e k i t r y b, u n y c ) u s u w a n i e u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y, s z c z e ) c i» i k o m u n i k a c y j n e a ) z b i e r a n i e m i e cwi y, m i a n a w o r k ó w n a m i e c i o r a zw y w ó z o d p a d ó w w ł» c z n i e z o d p a d a m i a s t r on o m i i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1,) c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) u s u w a n i e n i e uk l o d u z c i» ó w k o m u n i k a c y j n, e ) w r a z i e k o n i e c z n o cp i o s y p y w a n i e c i» ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o l i z o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i dzey n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e is ta an r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó i l a d k a s o w, b ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w 6 ) k o r y t a r z t e c h n i c z n- y s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a m i e c e n i e 7 ) p ł y t a b o i s k a u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e ó l n y m u w z l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a ep ri ó w i i n n p r z e d m i o t ó w z m u r a w y 8 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w o - c i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e dz r o i i t r a w n i k az e s z c z e ó l n y m u w z l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n p r z e d m i o t ó w 9 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a o p m e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n4 i h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e o z a k o c z e n ide o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u s p r z» t a n i a p o m e c k z ui m p r e z i e w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y S t r o n a z 1 0

3 I C S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) tr y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h on k i m, ) k r z e s e łk a w i l o c 1 i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, a l ei r iweo m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z co hk n i 5 6 7, 1 3 m, 4 ) 5 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n 0i 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p r z e d zm e mc k i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( fr o, y es c h o d y, a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a nw a o r k ó w n a m i e c i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i er z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t( obwiya ł y, ) r c z n i k i p a p i e r o( wb e i a ł e ) o r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s pr z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e o z a k o c z e n i e n 1a h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a w o k re s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I D S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) t r y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 8, 0 m ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, a l e r i e i w o m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k, 5 6 7, 1 3 m 4 ) 5 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 0 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t apno i a m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a B a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i, e c i b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, S t r o n a 3 z 1 0

4 f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e tboiway ł y,) r c z n i k i p a p i e r o( wb ei a ł e ) o r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e o z a k o c z e n i e 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I E S p r z» t a n i e d y u r n e 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i o t o w o s e r w i s u s p r z» t a j» c e o w t r a k c i e m e c z u k i m p r e z y w i l o c i c o n a j m n i e j 4 o s ó b W r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) b i e» c e o s p r z» t a n i a t r y b u n i c i» ó w k o m u n i k a c y j, n ) w y m i a n y w o r k ó w n a m i e c i, 3 ) w y m i a n y w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c, h 4 ) i n t e r w e n c y j n e o m y c i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó w s a n i t a r i a t a c h i p u n k t ayc ch z nm ye cd h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u s p r z» t a n i a d y u r n e o w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u i I F O d n i e a n i e c i» ó w k o m u n i k a c y j n - w o k r e s i e z i m o w y m o r a z w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a o p a dó w n i e uk o ł o l e d z i w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 O d n i e a n ie o b e j m u j e c i» i k o m u n i k a c y j n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h on k i , 8 m (w t y m a l e r i e i w o m i t o r i3a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n i, s c h o6 d6 y 0, 4 9 m, t r y b u n a O l i m p i j s k a B 5 6 7, 1 3 ) m W r a m a c h o d n i e a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) o d n i e a n i e c i» ó w k o m u n i k a c y j n, ) o d n i e a n i e a l e r i i i w o m i t o r i a, 3 ) o d n i e a n i e c h o d n i k ó w, p l a c ó w, p a r k i n ó w, s c h o d ó w, 4 ) p o s y p y w a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o l i z o w y, m 5 ) o d n i e a n i a t r y b u n r z ek s e ł e k i p r z e j n a t r y b u n a c h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ip e o 0 u s ł u o d n i e a n i a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u i, w z a k r e s i e p r z e z n i e o o k r e l o n y m I G M y c i e w y m a a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j e d e n r a z w m i e s i» c u 1 ) w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s to r opn o w i e r z c h n i o k o ł o 4 0 0, m ) 7 s z t d a s z k ó w n a dk a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n, 3 ) p o m i e s z c z e s k y b o x n a t r y b u n i e V I P o p o w i e rn zi c ho k o ł o m M y c i e, o k t ó r y m m o w a w u s t 1, n i e m o e p o z o s t a w i a s m u a n i z a c i e k ó w n a m y t e j p o w i e r z c h n i I H I n f o r m a c j e u z u p e ł n i a j» c e 1 Z a m a w i a j» c y p o d a j e ro d z a j e p o d a j n i k ó w 1 ) p a p i e r t o a l e t o w yj O F E L A E , ) r c z n i k ip a p i e r o w e J O F E L A H , 3 ) m y d ł o JO F E L A C Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z bṗ o d a j n i k ó w p r z e w i d z i a n d ow y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y s z t, S t r o n a 4 z 1 0

5 ) r c z n i k i p a p i e r o w e 7 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 3 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o d a j n i k ó w pwriz dez i a n d o w y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y 1 5 s z t, ) r c z n i k i p a p i e r o w e 1 0 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 4 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o6 c0 i l 8 0 s z t 5 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i 6 01 l s z t 6 W w y j» t k o w w y p a d k a c h, z p o w o d u n p n i e s p r z y j a j» c w a rn uk ó w a t m o s f e r y c z n, m a j» c n a u w a d z e t e r m i n o w e z a k o c z e n i e s p r z» t a n, i az a m a w i a j» c y z a s t r z e a s o b i e m o l i w o z m i a n y t e r m i n u r o z p o c z c ia s p r z» t a n i a 7 Z a m a w i a j» c y p r z e k a e W y k o n a w c y o r i e n t a c y j n y r a f i k m e c zkóiw m p r e z Z a m a w i a j» c y m a p r a w o p o w i a d o m i e n i a W y k o n a w c y o z m i a n i e t e r m i n u m e c z uk i m p r e z y l u b o d o d a t k o w y m m e c z uk i m p r e z i e n i w y n i k a j» c y z r a f i k u, n a j p ó n i e j n a 4 d n i p r z e d j e o t e r m i n e m I I B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a I I A B u d y n e k b i u r o w y f M a r i n a G d y n i as 1 S p r z» t a n i e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a coh wt e j o b j t e s» a ) p o m i e s z c z e n i a b u d y nk u b i u r o w e o o ł» c z n e j p o w i e r z c h 9n 0 i, 0 4 m, w s k ł a d k t ó r e o w c h o d z» 3 p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e, t o a l e t, y p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k o r a z p r a l n i a, b ) c h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i 9 0 m C z s t o t l i w o s pz» r t a n i a 1 ) o d n o n i e p u n k t ó w w y m i e n i o n w u s t 3 p k t 1-5 a ) o d s t y c z n i a d o k w i e t n ii a o d l i s t o p a d a d o r u d n- i a 3 r a z y w t y o d n i u ( p o n i e d z i a ł e k, r o d a, p i», t e k ) b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a 5 r a z y w t y o d n i u ( p o n i e d z i a ł epk i» t e k ), c ) m y c i e o k i e n w y k o n y w a n e b d zi e n a z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j 1 ) p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e o ł» c z n e j p o w i e r z c h 4n 7 i, 5 m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i p, a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó k r z e s e ł i s t o ł ó w, c ) c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n, u d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l n o t l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y cw h e, w n t r z n i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w yw c h t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k f ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b, rpy rk a l n i ao ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 3, 5 4m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i, o wye cw hn t r z n i k l a m, e k c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k d ) m y c i e o k i e n b ekzo n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i, e ) m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, ko a p, f ) m y c i e s z a f e k k u c h e n n z e w n t r z n e i w e w n t r z n e S t r o n a 5 z 1 0

6 ) m y c i e u m y w a l e k, b l a t ó w i s t o ł ó w 3 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e, t a p) o w i e r z c h n i a m 3 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t, l a z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l eo t, o w em y d ł a w p i a n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h ow ), ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w, n y pc oh w) i e r z c h n i a 7 m a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) m y c i e, c z y s zzce n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r», d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w ), 5 ) z a m i a t a n i e c h o d n i k a p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h mn i 9 0 I I B B u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w 1 S p r z» t a n i e m b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w o b j t e s» p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 4 5, 3 9 m, w s k ł a d k t ó r e o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i e r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t», s z a t n i a z n a t r y s k i e m i t o a l e t» t o rma ez d ypcu znnk y C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 o5 d c z e r w c a d o 3 1 s i e r p n i a 5 r a z y w t y o d n i u ( p o n i e d z i a ł e k p i» t e k )M y c i e o k i e n w y k o n y w a n e b d z i e n a z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w 1 ) p o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e o t» ł» c z n e j p o w i e r z c h n1 i7, 8 8 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o s p r z t ó w k o m p u t e r o w, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l n o t l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l, a m e k f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó k r z e s e ł, i s t o ł ó w h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o, c i a c h i ) m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, j ) m y c i e u m y w a l k i i b l a t, ó w k ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n l ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó m ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a n ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i iiecn z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) ) s z a t n i a z n a t r y s k i e m z t o a lo e t» ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n 5 i, 6 4 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p o z yi co h m p o w i e r z c h n i m e b l, i d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i, k l a m e k e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y, f e r ó w ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o kcoh, c i a h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n S t r o n a 6 z 1 0

7 i ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó j ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c, h l a z u r» k ) m y c i e n a t r y s k, u l ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a m ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n ni yc cz h ( p a p i e r u t o a l e t o w e o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) 3 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n1 i1, 8 7 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i, m e b l i d ) m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a, m e k e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n 4 ) p o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i, 5 m a ) p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e o p o d e s t u d r e w n i a n e o p r z e d w e j c i e m d o p o m i e s z c z e d o b u d y n k u r a t o w n i k ó w I I C I n f o m a t 1 C z y s z c z e n i e i n f o m a t u o w y m i a r a c h 3 0 c m k 1 0 c m z n a j d u j» c e o s i n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a r a z w t y u o dw n i o d z i n a c h r a n n 3 C z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e oo r a z o b u d o w y i n f o m a t u r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i E k r a n L C D n a l e y c z y c i w i l o t n a c i e r e c z k» U p o r c z y w e p l a m y r o z t w o r e m w o d y 5 0p i 5 0p a l k o h o l e m i z o p r o p y l o w y m ( a l k o h o l e m ) I I I N a r o d o w y S t a d i o n R u b y 1 Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a s t a d i o n up o o d b y c i u m e c z uk i m p r e z y 1 ) s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» a m i k o m u n i k a c y j n y m i, p o w i e r z c h n i a o k8 o4 ł8 o m 1, ) s p r z» t n i c i i e u m y c i e k r z e s e ł e k, 3 ) s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó, wc i» ó w p i e s z o r a z p a r k i n ó w, p o w i e r z c h n i a o k o6 ł0 o 0 m, 4 ) s p r z» t a n i e t r y b u n y o c i w r a 1z 5 0 z k r z e s e ł k a m i, p o w i e r z c h n it a r y b u n y o k o ł o m, 5 ) r c z n e s p r z» t n i c i e t e r e n u d o k o ł a b o i s k a, p o w i e r z c h n i a 4 0 o0 k om ł o, 6 ) o p r ó n i e n i e 6 s z t k o s z y o p o j e m n o c i l i 8 s z t k o s z y o p o j e m n o c i 4 0 l o r a z w y w i e z i e n i e m i ei c p o s p r z» t a n i u, Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e s t a d i o n u 1 ) s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n, p o w i e r z c h n i a o k o ł o, m ) s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o, t y z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i f u, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 6 0 m, 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p rz ei e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e o z a k o c z e n i e d o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i6 e u s ł u s p r z» t a n i a S t a d i o n u N a r o d o w e o R u boy r a z d o d a t k o w o 4 u s ł u i m y c i a k r z e s e łw e k o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I V O r o d e k H i p o t e r a p i i 1 S p r z» t a n i e m o r o d k a h i p o t e r a p i i o b j t e s» 1 ) c i» i k o m u n i k a c y j n e o p o w i e r z c h n i 4 9, 7 3 m, ) s e k r e t a r i a t z p o c z e k a l n i» o p o w i e r z c h n i 4 9, 5 1 m, 3 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 3 8, 4 5 m, 4 ) b i u r o o p o w i e r z c h n i 1 9, 5 m, S t r o n a 7 z 1 0

8 5 ) b i u r o i n s t r u k t o r a o p o w i e r z c h n i 1 8, 6, 0 m 6 ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 7 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 8 ) s a n i t a r i a t y o p o w i e r z c h n i 4 9, 6 m, 9 ) s a l a r e h a b i l i t a c y j n a o p o w i e r z c h n i 4 3, 5 4 m, 1 0 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 9 m, 1 1 ) p o m i e s z c z e n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m Z a k r e s c z y n n o c i s p» r tz a n i a c i» ó w k o m u n i k a c y j n 1 ) p i r a z y w t y o d n i( up o n i e d z i a ł e k p i» t e k ) a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o l u b m y c i e d r z w i ow we yj c h c i i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f )o p r ó n i a n i e k o s z a n a m i e c i p r z y w e j c i u d o O r o d k a ) t r z y r a z y w t y o d n i( up o n i e d z i a ł e k, r o d a, p i» p tr ez k e ) c i e r a n i e n a w i l o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) t r z y r a z y w r o kn ua z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n co i p r a c n a w y s o k o c i 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e, o k t ó r m o w a w u s t -1 7 p k t 1 ) p i r a z y w t y o d n i u( p o n i e d z i a ł e k p i» t e k ) a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f )m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), h ) w p o m i e s z c z e n i a c h z w y k ł a d z i n» z a m i a s t z a m i a t a n i a i z m y w a n i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó, o d k u r z a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n y ) t r z y r a z y w t y o d n i( u p o n i e d z i a ł e k, r o d a, p i» p tr ez ek c) i e r a n i e n a w i l o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) r a z w t y o d n i u ( r o d a ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó k r z e s e ł i s t o ł ó w 4 ) t r z y r a z y w r o kn ua z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 Z a k r e s c z yn n o c i s p r z» t a n i a s a n i t a r i a t ó w 1 ) p i r a z y w t y o d n i( up o n i e d z i a ł e k p i» t e k ) a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, d ) m y c i e i opl e r o w a n i e l u s t e r, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), ) r a z w t y o d n i u( r o d a )m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t l a z u r» 3 ) t r z y r a z y w r o kn u a z l e c e n i e Z a m aw i a j» c e o m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a l i r e h a b i l i t a c y j n e j i p o m i e s z c z e n i a p o m o c n i c z e o S t r o n a 8 z 1 0

9 1 ) r a z w t y o d n i u( r o d a ) a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i en a w i l o t n o s p r z t ó w r e h a b i l i t a c y j n, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o m a t e r a c y d o w i c z e, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w ) t r z y r a z y w r o kn u a z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 7 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p u n k t u m e d y c z n e o 1 ) p i r a z y w t y o d n i( up o n i e d z i a ł e k p i» t e k ) a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o l u b m y c i e d r z j w i c iw oe w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, ) t r z y r a z y w t y o d n i u ( p o n i e d z i a ł e k, r o d a, p i» t e k ) p r z e c i e r a n i e n a w i l o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) r a z w t y o d n i u( r o d a ) a ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i i e n i c z n ( ma y dw ł p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k ), b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n 4 ) t r z y r a z y w r o knu a z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i M y c i e w y m a a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 ) j e d e n r a z w o k r es i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s t r o no k i e n o w y m i a r a c h x 0 0 c m a ) 9 s z t u k u s y t u ł o w a n w b u d y n k u b i u r o w y m, b ) 5 0 s z t u k u s y t u ł o w a n w h a l i u j e d e n i o w e j ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s t r o0 n w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m u s y t u ł o w a n w s t a j n i V T e r e n b o i s k a p r z y u l R a d o s n e j 1 3 S p r z» t a n i e m o b j t y j e spt a s p o m i d z y o r o d z e n i e m a l i n i» p o l a r y o p o w i e r z c h n i m, n a t e r e n i e b o i s k a o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d s t y c z n i a d o l u t e o i w r u d n i u - 1 r a z w mi e s» i c u ) o d m a r c a d o k w i e t n i a i o d p a d z i e r n i k a d o l i s t- o p ar da az y w m i e s i» c u, 3 ) o d m a j a d o w r z e n i a - 4 r a z y w m i e s i» c u Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z e b r a n i e m i e c i, ) z a m i a t a n i e, 3 ) o p r ó n i e n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( z n a j d u j» c s i n a t e r e n i e b o i s k a, w n a r o n i k a c h )w r a z z w y w o z e m m i e c i V I T e r e n y s p o r t o w e n a t e r e n i e G d y n i 1 S p r z» t a n i e m o b j t e s» r ó n e t e r e n y s p o r t o w e n a t e r e n i e G d y n i w p o s t a c i n p b o i s k, s i ł o w n i z e w n t r z n, i t p r e d n i a p o w i e r z c h n i a d o s p r z» t a n i a p o j e d y n c z e o o b i e k t u w y n o s i o k o ł o m S p r z» t a n i e b d z i e s i o d b y w a w e w s k a z a n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e o m i e j s c u n a z l e c e n i e Z a m a w i a j» c e o 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a S t r o n a 9 z 1 0

10 1 ) z e b r a n i e m i e c i, ) u s u w a n i e o d c h o d ó w z w i e r z» t, 3 ) z a m i a t a n i e, 4 ) o p r ó n i e n i e m a k s y m a l n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( z n a j d u j» c s i en na i e t e r o b i e k t u ) w r a z z w y w o z e m m i e c i S t r o n a 1 0 z 1 0

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 3 5 w G d y n i N u m e r o g ł o s

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens T L B L B L OE coecon y By T - Dï B Rv Pc - L B L - S Câ S M - Vc Gf Bè - Dv Hô M - P H - Sã P L C L - Ly L M - Mkc G Bc - V L Rév - Gèv L Ry Mc - P L A - B P Bc - C Péc Répq - P L Cc - Ccv T G Ac- S Lk

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 1 Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 The trade weights underlying the calculation of the effective

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement.

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement. 1 Update of trade weights underlying effective exchange rates and harmonised competitiveness indicators as Lithuania joins the euro area on 1 January 2015 The trade weights underlying the calculation of

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

I n s t r u k c j a o b s ł u g i p r o g r a m u Program Finansowo-K się gowy w e r s j a 1. 1 p o d W i n d o w s. W y d a w n i c t w o " G I D E X " S Z C Z E C I N - m a j - 2 0 0 2 W y ł ą c z n

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Wikipedia Survey First Results

Wikipedia Survey First Results Wikipedia Survey First Results Working Draft Current Version: 0.3 Date: 9 April 2009 Ruediger Glott (UNU-MERIT), glott@merit.unu.ed Philipp Schmidt (UNU-MERIT), schmidt@merit.unu.edu Rishab Ghosh (UNU-MERIT)

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Table 12: Availability Of Workers Compensation Insurance Through Homeowner s Insurance By Jurisdiction

Table 12: Availability Of Workers Compensation Insurance Through Homeowner s Insurance By Jurisdiction AL No 2 Yes No See footnote 2. AK No Yes No N/A AZ Yes Yes Yes No specific coverage or rate information available. AR No Yes No N/A CA Yes No No Section 11590 of the CA State Insurance Code mandates the

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio State Availability as of 12/14/2015 PRODUCTS AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS KY LA ME MP MD MA MI MN MS MO MT NE

More information

Bonaventure. Team Perfected

Bonaventure. Team Perfected T Pc S E 2014 Bv INSIDE C S G O Bv C S wc w w R, A Lv M C C b w G O Cb M 3 4. T v w b v 1,000 w b Bv S c H Oc j cb. Excv Dc J T c cb b c bb w b w c, K Mx ( bw). H w c v w v, j Bv C S. T V.I.P. v c c. A

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum stichting mathematisch centrum AFDEL1NG 1NFORMATICA IW 15/74 FEBRUARY L.G.L.T. MEERTENS & J. C. v a n VLIET REPAIRING THE STATE SWITCHER SKELETON OF ALGOL 6 8 PROGRAMS P re p u b lica t io n 2e boerhaavestraat

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

Table 11: Residual Workers Compensation Insurance Market By Jurisdiction

Table 11: Residual Workers Compensation Insurance Market By Jurisdiction Table 11: Residual Workers Market By AL Yes/NCCI 3 Two declination AK Yes/NCCI Two declination AZ Yes/NCCI Three declination, including one from the State Fund Agent/ ()/ Access? 4 Recommend NWCRP Recommend

More information

New York Public School Spending In Perspec7ve

New York Public School Spending In Perspec7ve New York Public School Spending In Perspec7ve School District Fiscal Stress Conference Nelson A. Rockefeller Ins0tute of Government New York State Associa0on of School Business Officials October 4, 2013

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Preapproval Inspections for Manufacturing. Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH

Preapproval Inspections for Manufacturing. Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH Preapproval Inspections for Manufacturing Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH Major Steps Review of the Quality System information Inspection requests generated

More information

MM, EFES EN. Marc Mathieu

MM, EFES EN. Marc Mathieu MM, EFES EN Marc Mathieu La Tribune Hewitt EUROPEAN EMPLOYEE OWNERSHIP ACROSS THE CRISIS Numbers 2006/2007/2008/2009 2009 2008 2007 2006 Employee owners 9.3 million 9.0 million 8.4 million Employees' share

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

NAAUSA Security Survey

NAAUSA Security Survey NAAUSA Security Survey 1. How would you rate the importance of each of the following AUSA security improvements. Very important Somewhat important Not too important Not at all important Secure parking

More information

Summary of State Laws Related to Auto Insurance

Summary of State Laws Related to Auto Insurance Summary of State Laws Related to Auto Insurance Rate Filing Laws for (Prior Form Filing Approval, Use & Laws (Prior File, File & Use, Approval, Use No File, Flex & File, File & Rating) Use, No File) Fault

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements These tables provide information on what type of supervision is required for PTAs in various practice settings. Definitions Onsite Supervision General Supervision Indirect Supervision The supervisor is

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

All of my instructors showed a true compassion for teaching. This passion helped students enjoy every class. Amanda

All of my instructors showed a true compassion for teaching. This passion helped students enjoy every class. Amanda F 228 D O z F/ Fx L / H V L I & P G G F Q, z,, B, z -, q k k k FUN F x 20% 02 F 9185957834 I P G j P, E, j, k,, ; I I G F Ex 2011 H B H 2011-2012 F H E U F P G I G L L 228 D & 228 k B P 04 F 9185957834

More information

TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE

TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE State Endorsement ID Endorsement Description AK ARM ALTA 6 Adjustable (Variable) Rate AK BALLOON FNMA Balloon Endorsement AK CONDO ALTA 4 Condominium AK COPY FEE Copies

More information

FIELD SERVICE BULLETIN

FIELD SERVICE BULLETIN FSB_971_1A HUGHES NETWORK SYSTEMS FIELD SERVICE BULLETIN SUBJECT: Updated Commissioning Rules FSB NUMBER: FSB_971_1A FSB ISSUE DATE: 7/1/9 SUBMITTED BY: J. Callow APPROVED BY: D. Dostalik CHANGE TO BE

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum A stichting mathematisch centrum AFDELING INFORMATICA IV 2/73 FEBRUARY L,G.L,Tho MEERTENS and J X V A N VLiE T REPAIRING THE PARENTHESIS SKELETON 15F ALGOL 6 8 PROGRAMS A 2e boerhaavestraat 49 amsterdam

More information

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual y E k H PM 28 C 9 C MY M y K v B 10 k 0% : 60 64 % % x 11 C M MY Y K v 6 97 1% : % P PM 17 C 2 M MY Y K v 6 88 6% : % P PM 15 8 PM 17 2 B R G ID E & PM ID P E 15 8 T IC IF T IO PM 17 2 D T R D M L 0 0

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

State Corporate Income Tax-Calculation

State Corporate Income Tax-Calculation State Corporate Income Tax-Calculation 1 Because it takes all elements (a*b*c) to calculate the personal or corporate income tax, no one element of the corporate income tax can be analyzed separately from

More information

OHIM SEARCH TOOLS: TMVIEW, DSVIEW AND TMCLASS. Making trade mark and design information readily available for users

OHIM SEARCH TOOLS: TMVIEW, DSVIEW AND TMCLASS. Making trade mark and design information readily available for users OHIM SEARCH TOOLS: TMVIEW, DSVIEW AND TMCLASS Making trade mark and design information readily available for users Mariano Riccheri Moscow, 24 September 2015 INTERNATIONAL COOPERATION AREA European Cooperation:

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU requirements for renewal. It describes: Number of required for renewal Who approves continuing education Required courses for renewal Which jurisdictions require active practice

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception.

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception. L k m k?j SHSMD y! A m k b mm y SHSMD b y k w y y m. Byj 4 000 mm y SHSMDm mb y w x b y y j bm y : F w b m y x A w m m w b b T w m Am H A R b w S b B b m k A m m m! V www. m. /b. Sy H Sy Mk Dm P Mk P V

More information

FAST FACTS. The Nursing Workforce 2014: Growth, Salaries, Education, Demographics & Trends

FAST FACTS. The Nursing Workforce 2014: Growth, Salaries, Education, Demographics & Trends FAST FACTS The Nursing Workforce 2014: Growth, Salaries, Education, Demographics & Trends RN Job Growth Rate (new and replacement) By State/Region, 2012-2022) 14 states project an annual growth rate of

More information

ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014

ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014 ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014 June 2015 1 INTRODUCTION In this report, ehealth provides an analysis of consumer shopping trends and premium

More information

Essential Philips patents relevant to Blu-ray Disc Player

Essential Philips patents relevant to Blu-ray Disc Player Essential Philips patents relevant to Blu-ray Disc Player COUNTRY PUBLICION AR NL000002 P000105550 20-10-2000 31-10-2006 AR026202 20-10-2020 LINKING AREA IN READ-ONLY DISC AR NL020067 P030100154 20-01-2003

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Regional Electricity Forecasting

Regional Electricity Forecasting Regional Electricity Forecasting presented to Michigan Forum on Economic Regulatory Policy January 29, 2010 presented by Doug Gotham State Utility Forecasting Group State Utility Forecasting Group Began

More information

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security

UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012. Part 7 Wireless Network Security UNIK4250 Security in Distributed Systems University of Oslo Spring 2012 Part 7 Wireless Network Security IEEE 802.11 IEEE 802 committee for LAN standards IEEE 802.11 formed in 1990 s charter to develop

More information

U.S. Department of Education NCES 2011-460 NAEP. Tools on the Web

U.S. Department of Education NCES 2011-460 NAEP. Tools on the Web U.S. Department of Education NCES 2011-460 NAEP Tools on the Web Whether you re an educator, a member of the media, a parent, a student, a policymaker, or a researcher, there are many resources available

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Copyright (C) 1993,1994,1995 Hewlett Packard Company ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright (C) 1993,1994,1995 Hewlett Packard Company ALL RIGHTS RESERVED. ! " " # $ % & ' % ( ) * +, % -. / 0 1 ( 2 ) 3 ( 4 % 1 5 6 ( 7-8 $ % & 9 3 ( 2 : % ( ) 3 ( 0 1 -. % ; = >? @ A B C D E G > > I = @ L M M Copyright (C) 1993,1994,1995 ewlett Packard Company ALL IGS ESEVED.

More information

Life Settlements Source List

Life Settlements Source List BROKERS Ashar Group LLC - Life Settlement Specialists 407-772-1818 www.ashargroup.com Except AK NH VT Except AK NH VT Varies based on current market opportunities and groups that pass Ashar s due diligence

More information

telephone television internet 3-play (i + t + tv) 2-play 2-play (i+t) (t+tv) 2-play (i+tv)

telephone television internet 3-play (i + t + tv) 2-play 2-play (i+t) (t+tv) 2-play (i+tv) T r i p l e p l a y a s a s e p a r a t e m a r k e t? Z o l tá n Pá p a i 2 2 n d E u r o p e a n R e g i o n a l I T S C o n f e r e n c e B u d a p e s t, 1 8-2 1 S e p t e m b e r, 2 0 1 1 T h e p

More information

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio

Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio Annex A to the MPEG Audio Patent License Agreement Essential Philips, France Telecom and IRT Patents relevant to DVD-Video Player - MPEG Audio PUBLICATION AR N 015678 - P970100444 05-Feb-97 17-Oct-05 AR006969

More information

Return-to-Work Outcomes Among Social Security Disability Insurance (DI) Beneficiaries

Return-to-Work Outcomes Among Social Security Disability Insurance (DI) Beneficiaries Return-to-Work Outcomes Among Social Security Disability Insurance (DI) Beneficiaries Yonatan Ben-Shalom Arif Mamun Presented at the CSDP Forum Washington, DC September 17, 2014 Acknowledgments The research

More information

Moving TIM from Good to Great?

Moving TIM from Good to Great? FHWA Update: Traffic Incident Management Program Moving TIM from Good to Great? Iowa Traffic Safety Forum November 19, 2014 Mr. Jeff King (Retired Capt. AzDPS) Traffic Incident Management Public Safety

More information

www.pwc.lu/anti-money-laundering Anti-Money Laundering Distributor Due Diligence

www.pwc.lu/anti-money-laundering Anti-Money Laundering Distributor Due Diligence www.pwc.lu/anti-money-laundering Anti-Money Laundering Distributor Due Diligence 1 2 3 4 5 6 PwC Luxembourg (www.pwc.lu) is the largest professional services firm in Luxembourg with 2,300 people employed

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

TEPZZ 9 Z5A_T EP 2 922 305 A1 (19) (11) EP 2 922 305 A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art.

TEPZZ 9 Z5A_T EP 2 922 305 A1 (19) (11) EP 2 922 305 A1. (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. (19) TEPZZ 9 ZA_T (11) EP 2 922 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 13(4) EPC (43) Date of publication: 23.09.1 Bulletin 1/39 (21) Application number: 1386446.2 (22) Date

More information

NHIS State Health insurance data

NHIS State Health insurance data State Estimates of Health Insurance Coverage Data from the National Health Interview Survey Eve Powell-Griner SHADAC State Survey Workshop Washington, DC, January 13, 2009 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND

More information

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p The McRuffy Kindergarten Reading/Phonics year- long program is divided into 4 units and 180 pages of reading/phonics instruction. Pages and learning goals covered are noted below: SEPTEMBER Unit 1 1 Short

More information

Surety Bond Requirements for Mortgage Brokers and Mortgage Bankers As of July 15, 2011

Surety Bond Requirements for Mortgage Brokers and Mortgage Bankers As of July 15, 2011 Surety Bond Requirements for Mortgage Brokers and Mortgage Bankers As of July 15, 2011 State Mortgage Broker Bond Cancellation Mortgage Banker Bond Cancellation Notes & Citations AK $75,000 minimum for

More information

Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers

Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers National Telecommunications and Information Agency (NTIA) U. S. Department of Commerce Funded by the

More information

Fixed Indexed Annuity Rates

Fixed Indexed Annuity Rates Company / Minimum Issue Ages Product Premiums Surrender Charges Last 15 Years Life of the Southwest SecurePlus Accumulator 5 Life of the Southwest SecurePlus Platinum (after 3/21/06) Fixed Indexed Annuity

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Standardized Pharmacy Technician Education and Training

Standardized Pharmacy Technician Education and Training Standardized Pharmacy Technician Education and Training Kevin N. Nicholson, RPh, JD Vice President, Pharmacy Regulatory Affairs National Association of Chain Drug Stores May 19, 2009 Overview of how technicians

More information

Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer

Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer 5 4 Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer 46 Any vaccine I, P, Z 5 Other combos Number of states / territories Any vaccine Influenza, Pneumo and Zoster (I, P, Z) Other

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms

Notices of Cancellation / Nonrenewal and / or Other Related Forms Forms are listed alphabetically by form title. INDEX POLICY CODES 1. Auto 2. Fire and Multiple Peril 3. Liability 4. Property, other than Fire and Multiple Peril (e.g. Crime & Inland Marine) 5. Workers

More information

Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States

Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States Jean Moore, DrPH David Armstrong, PhD Health Workforce Technical Assistance Center School of Public Health University at Albany, SUNY

More information

Escheat Requirements *Indicates updates in laws or regulations for the state

Escheat Requirements *Indicates updates in laws or regulations for the state Escheat Requirements *Indicates updates in laws or regulations for the state California: See General Reporting Instructions for Holders of Unclaimed Property Missouri: Limitation does not affect property

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

Florida Workers Comp Market

Florida Workers Comp Market Florida Workers Comp Market 10/5/10 Lori Lovgren 561-893-3337 Lori_Lovgren@ncci.com Florida Workers Compensation Rates 10-1-03 1-1-11 to 1-1-11* Manufacturing + 9.9% 57.8% Contracting + 7.3% 64.4 % Office

More information