l ' t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN ' På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "l ' t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN 0349-234. ' På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel"

Transcription

1 i l ' H l t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN ' * Publiahed irr.,ul.rly bye * * Are hl v for LPO -.r ch CAFU) * t P.O.BoM * * s-ooo 11 Narrklplnt Sw.den * AFU dur-:l.ng 19&!!5 Dur annual r.port, ln iah1 ia nclased with this iasue. Nyflrvlrv 19 lists 98 new tltl in th AFU library, aa. of th baught via aur book fund, but 110at books donated by kind peopl in -..csen, and abroad. Dur thanka ar emtended to all donatora, and to all our carr spandenta and 8Mchant partn r for th ir support. In 1985, the total ah lf capacity af our library lncr.. aed to tr king it passlbl to atar new donations, G th reparta/clippinta.rchivea of th Bathenburg group BIOOFF Cwhich -iaed activ work in AFU alao received other very ieportant donations.. ktng the AFU collection on of the most coeprehenaiyii in kandinavia and in th World. 13 book loana.nere aent off to supporting p opl all over 8Neden. Dur aubacriptian for Swedish pr cuttinv on UFOs, which AFU ha had sine 1970, yielded 476 clipping during 198. Hundreda Df IIAIAZin iaaues -r received thrauvh emchant.. and aubscriptions, And an even r-ter nuiiber vi sdftle very important donatiana. Exp nditure r to ss.ooo SEK this Y r <equivalent to a1.200 ar US-$7.600) and includ new -DOk and..,azin transport costs for.. teriala donat d1 printing and postage1 our a..diah clipping subscrlptlon, rent for aur ibrary locality1 lectricity, tel phan 1 copler, library terials <such book plastlcs) AFU and nem book ah lv cc: mpui:.c: r- A n w Victor VPC 15 ca.putorwaa baught at cost af &Ek. The ca.putor 1 IBM PC compatlbl and hea a --.ary capaclty af 1 million charactera. Th d al also lnclud 230 caluena-per-lin.. trix printer and two progr packaq.. l diase III databaae and Word Result word proc.. alnt progr.. Futur projecta lnclud editlng of docu entary manuscripta and developeent of r port catalogues.th r ort fil chriataned SCANCAT will 'prtmarlly includ reports fra. th 1930 and 40s <ghoat fllera/ghoat rock t ) and froa th GICDFF archlv Bo far abaut 850 reparts have be n antered inta &CANCAT1 all of th 1946 c Another fut"ur proj ct t ntatl v l y start d la. a ften lwediah coeputor-b d UFO blbliography intended to atart wh r AFU s previaua bibliography by Kj ll Jonssan - end d. Prc:.:J ci: W cantinu to cancentrate on our docueentary proj ct concernlnt the 19.. ghoat rock ts. Th proj ct ha _.vanced quite lat. A atatus r port ia ready end la belng diatribut d to Scandinavian co-warkera and journals. Th report.u..arla.. the work dan - and th work ah ad. An Enellah dlrec tranalatton is b ing pr pared and lt haped thla artlcl can b dlstrlbuted to aa.e.. Jor UFO organlzatlon and correapand with thla n-alatter, or soon thereafter. The repart doas not draw any final canclualdfta, and doea not detall tndivldual ca... NoW aoee infor atlon for our Swedlah r.._ Nyh_t_r på - -nsk- Detta är att försök att, pa mang s begäran, försöka halla AFUaa nyhetsbl d vid liv. Efterfr gan pa den typ av informativt nyhetsorgan vi tidig re försökt vara, finn hos en liten krets v UFO-intresserada b.it.de i Sverige och internationellt. B teckn nde är att vi under de fem r vi "kört pa engelska" lyckats bra m d tt prid information om av nak och skandinavisk ufologi. Våra artikl r h r aterpublicerats i minst ett 30-tal olika tidskrifter (när vi räknade sena,t). Det intressanta är att dessa tidskrifter har en stor spännvidd, alltifrån ockult inriktade Journal of BordarlAnd Research till den mer "vetenskapligt" sinnade MUFON UFO JournAl! Vi h r ocksa kunnat bygga upp ett världsomspännand kontak t nit av "korrespond nter". VMr d b b gr- Center for UFO studies' bibliotekarie George Eberhart arb.tar med en bibliografi övar all världens originalverk som berör temat UFO. Vi har försökt hjälpa till mad data om svenska och skandinaviska böck r. Bibliografin kommer enligt planarna Att publiceras På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel rl "P UFO-front n" som public ras i varj numm r av tidskriften Sökaren? Hakan berör de mest skilda ting inom UFO-världen, mad en viss tonvikt pa kontaktfall - i Sverige och utomlands. Ofta har artiklarna en kritisk udd, fast udden är int sa sällan riktad mot oss medufologar, som ju ibland kan h en tandens att sila mygg och svälja kameler. T d-kr t-bc: x.ar Hed detta utskick följer som vanligt varje år tt inb talningskort. Även vi har ett visst b hov av p ngar vi hoppa på Ditt fort atta stöd! Under 1986 planerar vi att från Bibliot kstjänst köpa in att större parti slutna tidskriftsbomar för dammfri förvaring av den vämande tidskriftssamlingen. Vill Du bidra litet extra (50 kr ir en l.it.g "medlemsavgift"!) sa ir tidskrift bomarna och var bokfond b hjirtansvirda ändamål. UFO--t-t AFU kommer att medverka i en engelsk rapport, som g ut till 40-arsminn t av UFO-fenomenets födalse (åtminstone som "myt") i USA i juni Dokumentet blir en innehallsril< samm;;mfattning av "var vi står idag" inom UFOforskning n. Det ir var förhoppning att kunna sälja den här viktiga rapporten, till intresserade svenskar, nir dan är klar nästa sornmar. A r k-n k Q Från d n amerikan ka scan n ir Att not ril an rad förindringar.cufos och H nek h r ju som bekant (från svänsk digipress) flyttat högkvarteret till v rma Arizon. Talat om ny bidragsgivara i multimiljonkl ssen var nog b tydligt överdrivet. Tyvärr kom ocksa under hösten rapporter att!!! -! kollapsat och "slogs för sitt liv" pa ett sjukhus i Kalifornien. Man misstänker an hjärntumör. Rodret till CUFOS huvudorgan Intarnation l UFO Raporter har numer mar och mar övarlämn ts till UFO-vet ranan Jeroma Clark, vilket bad r gott för kvalit n: Eörii Lorenzen är n annan UFO-vat ran som är svirt-s}uk-öch- dett har fört mad sig att gaml goda APRO - Bulletin där bl.a. K.Göata Rehn madverkada undar - -ming ar, nu mast läggas ned. Il Rodr t i an annan ga m l Anrik USA mmanslutning, BorderlAnd -!!!--!! --E!! har--fitt -- ny styrman. Efter M ade LAyna (194-9) och Riley Hansard Crabb ( ) kommer nu Tom Brown. För nlngen har en bred ockult inriktning, men är intr ant aft r om den redan 1946 gjorde uttalanden Att UFO-fenomanan var utomjordiska.

2 1946 -rh ghc:>!st r-e>c:=kept de>c:=l.lm &nt c:t by th- s -c:ti-h D--f'-nc:=- 9-te-f'-f' By Anders Liljegren, Archives for UFO Research Almost exactly ona year after the end of World War II a series of remarkable reports concernlng unexplained aerial phenomena started to pour in to Swedish editorial office and to the Defence Staff. During the May December period of 1946 the Swedish defence headquarters received, according to official statistics, 997 such reports, but that flgure ia an underrating of the real number of sighting reports from Sweden and the Scandinavian countries during that year. In about 100 incidents rocket - shaped objects - or luminous phenomena - were n as they erashed towards the earth"s surface. In many instances it seemed as if the phenomena were remote- controlled to crash inte lakes and other water surfac Oespite lengthy and extensive search of the bottoms of several lakes the defence force dld not succeed in securing any metat, or similar wreckage parts, which with certainty could point to any kind of rocket construction. Th new experienc were in sharp contrast to the territorial violation of the immedia ely preceeding war years, when concrete evidence was secured through numerous air plane wreckages and other heaps of metallic scrap in several places Cl). "The ghost rockats" Cor "ghost bombs">, the phenomena was christened by th m dia <2>, has for 40 years b en an area of interest to UFO researchers, private citlz n who try to inv tlgate and document sightings of unldentlfied flying objects <UFOs>. Leeking the support of the dlrect documents and observation data from this era, the phenomenon has been an object of wild sp culation in books and magazines, not the least in th USA. Th writings hav, of course, th lr background in a natural interest in what!:!!!.!. happ n d over Swedan and Seandinavia in During 1947 repor-ts of so-called "flying saucers" created an normou sensation in the American pr and finally for-ced the U.S. Air Force to start a more than 20 year long series of investigation projects. A rch through 140 American newspapers has since revealed that the American sighting wave of 1947 had greater proportions than what was generally believed. For the summer months of June and July, alone, there are more than 850 ightings on fil in American arehivas (3). There was a striking resemblanc with the Swedish phenomena a year before, although the two slghting waves described objects of completely different shapes. In both waves thousands of unprepared witnesses $aw objects which neither they, nor their governments, could explain sufficiently. In Bweden, as WIPll as in the United States, interest was primarily focused on the Sovlet Union, who wa bellevad to be responsible for the strange occurences. Wild s eculation on s aceshi s from other r!.!==!r!:_ [! ==! t!!!::t _:!fi!!::!!r! l!2 =!. Such theories wer introduced during the summer of 1948 within the U.S. Air Force Project Sign and in tha public media during 1949/ 0 through magazine articles and a book by avlatlon journali t Q!! - -!t! Swedi&h UFO researchers, who have att mpted to locata the primary material from 1946, hav been frustrated by stataments from the Research Institute of National Defence and th Defence Staff that the documents wera "lost" in the bureaucracy (4). 9-!!!!!!!_!!!!-!-!! r!!_!!! In 1976, thirty years aftar the incidents, an American ra&earcher ucceeded in finding o very interesting documents in the library of tha Smith&onian I_nstitution s National Air &. Bpace Museum. Avlatlon and UFO historlan Don Berliner wa writing an arttele on th Swedish ghöit-röckiti and -mad.--contac with the HU..u. c eck their archivea. Two i!llpartent llac t - found1 on from tha Brlti h Air area lntall&venca, tha other from the s-dish Defenc:a 8taff. The Briti h docu.ent, of flve folio pages, i a datailed co.pilatian and analyala af what British intelligenca 1. had learned fr.. Narway end Sweden. The SECRET dacu.ent tak.. rather aceptical poaition regardina the pheno.ena. Jt waa duplicated in at least lso capi.. and diatributed ta Briti h and American defenca oraaniaatiana. The di tribution Ilat point ta wida inter.. t' in the Swadi h incidant. A aarly 1951 the IECRET claa ification wa cancellad by the U.B. Air Farca, and the document endad up in the S.ith onlan" open archlv ' where it prabably r... inad far -ny year l, (6). Although. the British rapart ia lntera ting, the Swedish dacu nt ia far.ara aignlficant. -yr a;r;rra--thi--snelltah dafanca forcaa own, direct xperiences froa BlM.anth of inveatigationa. It al o giv claar and- diract indications of the exiatanc af a very ca.prahanaiva inve tigative file. Tha r port waa drafted within the Air Adminl tration and the De4anca Btaff in December 1946 and sent aa lattar ta the Bwediah Supreme Commander!!i!- on the v befara Christmas Eve. Jn Sept..Oer 1 47 en Entliah tranalatlon was mada and ent ta &a the Asatstant t Military Attach. - in Btackhal, Li.Utenant Colonal 1!!.!. The dacuaant bad a in report of thrae pages plua.. ven appandlcea, and al o included the Swadiah aritinala C7,. It i rea onable ta aasuaa a cannaction with the inve tiaationa af flylnt aaucara which had Ju t tarted with the Air Material eo..and <the u.s. equivalent of the Swedish Air A inlatration> at Wright Patter on Air Force a... in Ohio. It i probable that the Swedish raport waa communicatad t th u.s. after apac&fic raqueat from AMC and it Praject Sign. un!!-! :!_!!rat UFO lnvaatiaatlan g ouez What fl rat bltcdiiita..,par.nt fra. t ha Bwedi h document ia-that SWadan waa, a! far aa we know L the firat 'countrl in the warld ta ae int_ä _ ieeciäi cöimrrr;;-=-o,. difii!tiän"--t;-rijyiatigäti-eh nömi= na--öi--;--ofo--chiracter.fhla caa.ittii-tnciua;a ripriientat{vi;--ör--th;- Dafanca Btaff, the Air Ad inl tratlan, the R... arch Jnatituta af National Defence <FOA), the Dafanca Radio lnatitute <FRA> and the Naval Ad iniatr tlan. The Air Defence d p rtment of the Da4anca Btaff callectad all the reporta fra. ilitary and civillan ources. The co.mittee a analytical wark wae caardinated mainly by eaplay e of the Air Ad in&etration. Chairman of the caaaitt.. waa Colonel Bengt Jacobson, head af the " tarial dapart.. nt of -- thi Air -- AdMinistration an4 diractly aubordinate to General Nila S6derbarg, a legandary bullder of th Swedi h -Ärr-- örce-durint th war year. Secretary and chiaf inva tlaatar waa Air Engineer Eric!!! i af the "atarial dapartaant a Equipment - öu=t raau. Anather reaular particlpent at the committ tinga wa Air Diracar J!l!! head of the Equip.ant Bureau, wallknawn-jar - hi ucc sful analy l af the r na af a Y-2 thet cra h d 1944 in auth Swadan C1)1 an analya&a antirely confirmed by tha Briti h aa'thay latar taok avar th work. <Kjellaon al o beca.. wallknawn ln UFO &. Fortean circl for- two of hia boatca Nhera h apaculated on tha po ibla u of allvancell tachnalogias by ancient clvlllzatian C8)). The co.mittee waa faraad on uly 10 and tarted immediately to analyza abaut 250- rapart rec ived,.

3 c:onc:erning an a rial phenomrna at hour'tl on th day b tfore. Up to July B about thirty oth r reports had reac:hed the Defenc:e Staff, mainly sine a HQ order had been i&sued by the Staff on Jun 12 to all military units. Sightings wer to b reported immediately ac:cording to a sp tcial form and sent to hrad quart r <9>. -south rn-and.astern ehcr- of A th Baltic i t was att mpt d to d ter ine if the iet Union - aid d by G trean techniciana - NA -.velopina V1 guided plan or V2 rackets. aa.. lntelligenc ures wer of such a kind that firat they had to b authorlz d by the &ayern.ent. In splt of this, th r were no r sulta that c d v th riddl. The first, more substantial, sighting was made only three days after Gösta Carlsson had witnessed a landed disc:-shaped object, and ita occupants, in a glade near Vegeholm in south Swed1m. "Th n txt day I wrote a report to the Defenc Staff, but I n v r sent it off. If I had they would hav put m in a mental hospital", C;arlsson ravaaled tw nty-s tvan years later to a Swedish reporter (10>. Without going inte datails it can b said that th Swedish docum tnt, discover d by B trlin r, d scrib the committee s futil att mpts to explain the mystery of the ghost rockats. Don Barlin r published the document in an American magazin < l, despite information from th Sw tdish mbassy in W;ashington that it was still consid r d SECRET in Sweden. In thr United Stat ts, how v r, the docum tnt had only b n classifi td CONFIDENTIAL. This low-rat classification was r tmov d in Jun As lat in 1982 Amitrican r rch r got th messag, from Swedish authoriti ts, that "portions of th documents dealing with witn s r liability, radar trackings, and g ographical plots, ar still classtfled "secr t"" <11). Berlin r article was cit d in a G trman book and by UFO historlan k! --!! <11>. In this way the. existenca of th docum tnta cam to my att ntion. In August 1984 I wrote the D f nc Staff. My th tory was that reports, or mor, must b contain d in at l tast 3 or 4 ordinary offic fil Th singl fil photographed in th D f nc Staff offic in 1965 <12) could not eossibl hold all of! - -!! rial that-eirfinir -swiai h--aöcu nt !e!-e!l Th Staff imm diataly confirmad that four volum s of cr t docum nts concarnin; " pac proj ctll " <as th proj ct was coin dl had b tan retri v d. The documents surfac d at th Staff in May 1993, wh n old docum nts were r - valuat d for archival pur poses. W - th author, and Clas Svahn, a north-sw dish journalist has nöw - häd - th. - opportunity to work with th documents for almost two y tars. Th r is still a certaln amount of s cr tcy that surrounds them, but this has b en no obstacle to us sine I had a pr vious permission from th Sw tdish S cr tary of War to vi tw similar cr t docum nts on th 1930 ghost-flirr phenom na. It has v n b n possiblr to mak copias of about pag S!!_f - EQ_!!!! S has be n permitt d to publish th documents, th secr t of which arr of very littl!!! significanc aft r 40 yrars The intention is firat, how ver, to auppl m nt th Defence Staff archiv on a numb r of points. Some thirty Swedish newspapers hav been checked. Witnesses who experi nc:ed sightinga ar contact d and interviewed. Often there are more details to uneover than what is immediately apparent from contemporary military invastigations. We also attempt to centact those proplit who took part in th committe work and in th various military inv atioationa. Dur list cov r som O nam but unfortunat ly v ral k y p rsons ar dead. In a few years time w hop it will be possible to publish thls uniqu material in d tail in Swedish firat. There la also a great int r t: from for ign researchera, to know th tru facts about the ohost rocket phenomenon. s -:!_9! -!!!:_! _! e!!!! The only theory seriously consid r d by th Bw dish committee - apart from astronomical and known t tchnological solutions to subarta of th sighting data - was the posslbility of Rusaian rockitts or!!=!!! -! e!-!!!! --rhröu9fi--ä;rrär; marin and radio r connaissanc againat the In th historical p.,..apectlve.,.. decish1 ar;um nt!i!! th V - weapan th la that th G trman - pons, at the end of...,.. hed an upp r rang of b t..., and 370 kud!iev'- U:S). Wh n alli d trcups aarchrd through rance,.. lgiua and Holland it was no lon; r poasible td u.. Y-Meapana againat Britain due to their li-'ted rant In Bw den cl arly.. tallic ehoat rock t " with spool-ahaped bodl s and often fins, w r n on at least 225 different accaaiana,. during 1946 <accordi n; to statiatica froa th D fenc Staff <7 >). Ba. tl.. s they c... froa the aauth and div d inte northern lakes such atarajin and Kllmj&rv, at dlstanc of lqoo-l klloaetr from the nörth=äirmän--cöäiiit;---j;en coftitiirini-eiiithöniä_ä_ th;rr-p Int-ö1-öri9tn, Mall-abserved and-docu ;nt d crash - like th ane in aka KllaJirv <14> - still an that the ftusaiana, ' durina an singl post-wa y ar Cwhen gr.. t parts of c ntral and t rn Europ w.re in rulna ), had succ d d to incr. th V-weapana range by thr e t!!! It la kndnn that the nu.b.,. Df knowl dgabl rock t and rpnautlcal technlciana which Soviet had r cruit td, on Det 22 23, 1946 Nere hastilly d port d frdiii north rn lleraany td 11oacow < 15). In pit of this ;hoat rocketa cantinu d to p over Sw tden, although in ler nu.b r than during th sum r. ar aa- j! now in-tha West L th firat Bovi t -fiunch""o a v2:röck;t-öccurrid r :2!:!!E:r;r;r;-on--ociö6!f:S ;-r9!z-ci6>7 Aft r all, th ori lnt an k t is r ally to distort th ;en ral..,.. ---rijwiiiiiians of th Bw dish witn The ghoa rackets N r ainly xp rienc d as r lativaly aldm.-attlng obj cts. "Air p l an sp ed" is a atand.,.-' phra.. in t h report '1 archiv of th Bwedlah Defence 8taff. Witn on the shores of the lakes atorajin, Kll J irv and Mjösa had th ti. td clearly reglst r small, roc k t - ahap d objects. In cantrast to this it is a w ll - known fac t that thoaa V2 a that hit London or Antwerp up to "arch 1945 did so at supersonic P da. Th y hit ground at liehtnln; P d not giving n arby Nitn... a chanee td... th ir shap ' or d talls an th... If we go on to p culate an a further d v lopm nt of th Yl iaslle plan,. Nh&ch ln any ca l a ' much.ar probabl aollutldft, Me are still on troublltd watera. The Yt a..re sur ly simpl and ch ap to aanufacture (abaut 1/10 th coat of a V2l, but still th very nu.ber af Bwedlsh r ports puzzl t. Th Bovl ts- Nho el..?- auat hav had an f. im n atock of alaail.. alnce concr t sighting,, of spool-shaped Dbjecta - often in full daylight happened on at leaat 22S.-parat occasions, in Bw d n al an. In th report tabl.. froa the Defence Btaff, uaed for th ir statistlcal analyala, lt ls only possibl, to flnd. chronologlcal and eeooraphical conn ction i b ttw n two or IIIOF' ritporta ln f- ca The Bi ghti ng s 110at of ten DCcurred 2!1_ Ni d l aeearated l' eot and wlthin sev.ral hour or-iich Öthir7-Thf ' r.-.-;;rr=ricöiniiia-pättirn-t --phinöm.na of : ' today. '.. \ VI issll s in such vreat nu.b.ra, s tnt ov r ', Bwed n, would undcubtedly have left at l a t a! gf!_!--!!e - h!e!..& n ix in thi--iiiöuth-ö1 Swltd n. ACcording td Dfflcl al lrltlsh inv atigatlon Yt s were al.-d at London r ached th English coast; then anu-alrcraft d f nc and fight r brought down :S.9S7o Only reached their targ t ar Thua at least l.soo missil crash d alon; th Na, y due to funct al_g!! :!! i!_!!!!!! th 1 c 17!! - Q! i! head of th P..nemund base wh r Vi and v2 were developed, ritports in his book an ven areater rate Df fallur out of Vl' dldn t aven r ech the nglish coa t b fcr th y erashed Cl8).

4 Finally : -!!-! -! -! -!! i-! -!!! :, --!!!--i S -!-! - -!-!! S! S!!!! _!S -! -! -!!! --!! wh n the Soviet Union had vast deserted areas which, undoubtedly, would be more &uitable. Such a series o tests must have been oolhardy in view o th risk of discovery through scrap on the ground. The proceedings of the Swedish committee's meeting clearly mirror the bewilderment of the military investigators. Participators in this work were the ch mical laboratorles of the FOA' ction I, led by pro or Gusta Ljun99ren. Same 30 rayments! - -!! --!!!!==!E!=-!!I!! -- 6y - - t fi&m, -- 6ut nothing was found that even remotely reaembled the remalns o a metallic racket or missil&. In most cases, instead, the analyaia pointed to lumps of slag that were surprisingly similar. It is atriking that this slag was ound in so many place with parts of vegetation melted inte the lumps. This phenomenon made the FOA chemists suapect the lumpa had been on the ground for a lang time, a theory contradicted by the Y witn ' report. The few minor remalns of metallic objecta FOA investigated could be given reasonable ewplanatlona without taking rackets or mis ile inta account. B!! - -!!! ce tion and direction findin9 waa arranged by- - FRA;--the--than-naWbÖrn-Öafance Radio Institute, from specially equlpped B1B bombera flying over the Baltic. Suspicious tranamiaalens wer intercepted. In some c the broadcasts were similar to those that had directed the radio guided versions of the V1, but it was not often that these transmissions were intercepted simultaneausly to reported visual sightings. B!! -!!!! -! -! -! -E S!_! -SE!!!_!!!!!! S! caught clear echoes on a number o occasions. In ene case there waa a aimultaneoua visual sighting of luminoua phenomenon. Liaison between radar and fighter airplanes was not very effective in the Swediah Air Force in those days. In the autumn of 1946 there were attempts, however, to create auch a defence organi2ation in the Btockhol area but the rackets never appeared, or were observed when radar and fightera were on non-alert. E i!sl! 1 The project to collect, analyze and campile data on the 1946 incidents will continue during the coming years, and includea the following aub-project 1. To locate and interview witn who had!!9! 9!=r =! : - A - num6&r - ö1 - th& - möit- rnt&r&ittö; cases have already been investigated, but there is still much work to be done. We invit anyone who knows about sightings from 1946, or from the war years , to centact us. 2. Trace and interview members of the "9host E :==!!! -- efö9raphf&ä -- är& - cörr;ct&d-&na members who are still alive are contacted for interviews. --!!!!! --S erage of the r Same 30 swedish newspapers have - been - - cömb&d - for - reports articles, editorials. In total there were 23b Swedish dallies in 1946, so there is still a potential or new discoveries particularly concerning local reports that o ten did not reach the De ence Staff in Stockholm. 1 -!! _S!!!! g_and anal ais of man re orts!!_e!!!!! In totai - tfi& - prtmary - aäti - nöw cömprti& between and incidents. The reports are catalogued in a report file, SCANCAT. SCANCAT is intended for statistical tests and information retrieval. In the end it is ewpected that thia file will also contain the 1930's ghost flier reports and post-1946 reports from Sweden and Scandinavia. The file is built in a Victor 15 Mbyte IBM compatible personal computor with db III, a atandard databasa programme. Dn of the long-term goala of the project is to acilitate campariaona between di ferent. "age t " of UFO data auch ghost fliers campared to ghost rocketa. We alao intend to make statistical studies o the flight directiona o aerial ph nomena in 1946 and during the 1930'a era to whether these data fit the Sovlet or G rman theories of these sighting wav 5. Further research in the &Nedlah.archiv Many charn;-äj-;;;nr;-au;rno-th - 11\ery in;;;trvation uat b clarifled hraugh. tlnued r rch in other filea at th Wer Archlv.&, 'the National Archivea and th POA erchlve-. Far lnatance, a atudy of th secret a..dl_.. N Force ffle on craahlnq aircraft haa aha.n that a ru.aur that an aircrash en AuQ. 12, 1946 MAa ceu-.d by collision with a ghoat racket h- no..,.,.h to l t. --! -- -_!!! - -! i! -!! Aa at.a a ar, aacu.enta rom British and c intelllg.nce aaurces show ; certaln intereat fra. th.. an ponera. There w r high-level centacta b.t...n 8Mediah ilitary and allled intelllgenc people Nho,.during Norld War II muat have had an inti.. te knowledge of reports on " oo fiqhtera..1 - Farreatalt the American Secretary of the-nä;y;-;uaae.t-r;-errivltd in stockholm to the Bwediah Becr.tery of War, just one week after the ghoat racket caa.lttee was ormed. 1 The De ence Staff ananerltd Nritten queationa from on o the US attach A dacu..nt makea it clear that the ican defenc.xerted trem ndous preaaur on the Air Force lntelligence to conduct research and collect lnfar.. tien In an ef ort to identif th aightinga C19) A newly releas d dacu.ent..nt&on no l than 44 different. dacum&nta on the ghoat racket in the archivea of the U 8 Air Force. Unfartunately it will not be poaalble to... th... dacumenta aince a croaa-reference fil --h been oat Nhile trana. ring recarda ta th lcan "-tlanal Archives. <20) z --I -!a - - r I:;S!"-- i -! -!! -t-.n 9 -afta!! 1 en organhed!!-- i!!!! --!!1 _aurx anc in! -! From hundreda of pfäc.. Me a continous look-out for allen alrcraft. t intruding aircraft and objecta -.r catalogued in the defence fil but S.890 objects.till r... in "not identified <21>. Are t.,_. any reparta with UFO characteriatica in thi flle?. In any c we know, from the preaa, that!io:s were iihted!u_!! - h af sw.defi_!a_ear:=: -I!39: Th r are alao clear lndlcatl.ne of strange object violating s..diah tarr&t lng the winter 1944/4S, In.lanuary 1 45 \here were dipla.atic prateata in Berlin aoalnat he aerved averflighta o a new kind of N88PDn1 nlck-na.ed Y3 by Swadiah 1 sourcea. C22> ao.. aapecta of th.. violatians l mingly do not.. tch Mlth eodarn knowledge of G r an Y-weapan technology. We are alao takin; not of all foreign sightinga durin; the parlod faund in the international literature. Far na ple,.an,..y 27, 1943 the crew of a British ba.b Me\ched a cylindrical, J allvery object haverino over' an allled bolliber fleet of 400 plan.. they Nare at'-klne Eaaen <23>. B. What has b 8!!..:...2 ' i ah_. about the ihoat röcl<;r;w-irnc -r ur:-tfififiindiinan ;;;t 1 ön&a ' 6y -- ;äc - ;;;a - -iviry UFD-authar urlng the 40 yeara that have paased. Th ghoat rockete were used an 1 argulllent far poaalbl... u impoaaible theorles. Through literature tudl in the AFu' library, on of th aoat1 ca.prehenaive ufo librariea in the world,... try ta aap thia aapect. We are al o tracino paral, l : ca.. to the 1946t incldenta, trylng ta dacu.ent that th atran;e, ', U la continuino phen...,.an. 1 If you have any infar.. tlan the incident o j: 1946, and inveetigatlana durlno that year, or the preceeding war yeara.... MeU!d appreciate a word from you to1 o!-! i!a P.0.8DM'II027, NorrkDpin;, SMeden.. T.elephone +46 U 4 46 DO fholle phone>. l f, l o!!! _! HJOluddaviven S7 Lule, Sweden. Telephan S3 Cha. phonr>.

5 ' 1. For exampla the V2 crash at Blekabc in south Sw den on June 13, The remains wara turned over to the British after a very thorough invastigation by Swedish Air Force scientists, who exposed the new German technology befor the allias. (The Sw dish scientists and experts who took part in that investigation wera the same as tho who formed the nucleus of the 1946 ghost rockat commi ttaa). 2. In certaln work the terms "ghost airplanes" and "ghost fliars" hava, unfortunataly, baan usad for the 1946 phanomenon, eausing som misundarstandings. The tarm "ghost fliar" should - in our opinion - only ba used for airplana-lika objacts, a.g. thosa!l e!!!! rapartad from northarn Seandinavia during and in the mid-1970 from the county of VArmland in wastern Swadan. Surely!_!!!!_e! of the 1946 phanomana war observed as "ghost planes" (looking lika airplanas or birds>, but the overall majority of 1946 sightings cancerned rocket-, torpedo-, and cigarrshaped objects with little resemblanca to conventtonal airplanes. 3.!! --!! Report on the UFO wava of The author, About 200 p. Centalns ca descriptions from the press, from the U B Air Force and from the filas of privata UFO organizations. A datailad account of 1947 is also found ini Loran Gro UFO a history, Vol. 1t July 1947-Dacimbir T94ä - Arcturus Book Service, 1982, about 170 pages. 4. K.Gösta Rehn Nya fakta om da flyganda tefaten. Zindirminä; ; page so, plus a numbar of other Swedish books and articl 5. Don Barlinart The ghost rockats of Swadan. Officfif - DFo;-öCtobar 1976, pp and Also corraspondenca with Berliner, ! --ii PMper 271/461 lnv stigations of miasila activity over Scandinavia. 9th September, Jntalligenca Raport R 63C September 1 47, includes "Summary of Lattar to Commander in Chief, 23 Decemb r 1946". 8.! -- I!! Forntid n teknik, original edition Försvunnen teknik, original edition Nybloms, Nybloms, : Loran Gro The -r-tery ef Arcturu;--iOök--Barvice, 1982 Footnota on page 9. rockats. ad i tion. 12. Jan Huhrl Flygande tefat l kuela! Arttele in the swearäh-;;..kly a.,,._ "' Will L! Racket l all.. and een in space. The -Qikini-Presa, New York, 1968, PP 207 and 499. Walter Dornbargarl V2- Der echu ina Weltall, eichtr -virra;,-iiaallngen, &952, P :5. W rl! r von Braun Frederlek Ordw Illa Hi story ofrockitryandipic travif':- Themia v.erowel}, New York, l, P 18. Morg!!! i! (Swedish;, da11 y)1 Oct.23, on Braun a. 17. page ; 1B. ornbari!t P e :.a FBI1 Office andue1 E.B.Fitch to D.M. Ladd;--Aug. 19, Jn.alu.e af FBI/CIA documenta on l 4rae Fund ior UFO Research, P.O.BoM 277, Mount Rainiw1 lend 20822, USA. ), 20. Letter fr- U;Colonel l UBAF headquartara, to P'r J '-' In U.B.Departeant af - docueanta on the l lf1 1 Scandinavian ghoat tack-t oeenon of 1946, published in 1985 by Mlllt.. ' L. Publicationa, 4219.Dltve at., t 2471 IYf ank, Cal. 91: Fredrikson Sven-Qlofl The Angelholm landing raport7-f1yinu-b&uc ;yrew, 1. aa, no.2, pp Also nu-roua raport and lntwviews in Swedish pr and books on the.. ca... Milttirhistoriska flrlaget,, teck, page S3B. <An offletal docueentary an the e..dibh tlitary during World War Il).! 9. Försvarsstaben, avd. L nr 7t49, Jun 12, <The Defence Staff, section L <air defence &action). l

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family!

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family! Sjukförsäkring If you are signed off sick for a long period Long-term sickness can have a considerable effect on your finances. Reduction in income due to long term sickness can often lead to financial

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Cognition and Interaction. Jaana Puskala University of Vaasa Department of Scandinavian Languages

Cognition and Interaction. Jaana Puskala University of Vaasa Department of Scandinavian Languages Cognition and Interaction Jaana Puskala University of Vaasa Department of Scandinavian Languages Immersion in brief an optional bilingual education programme for those with a majority language as their

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska IBM idag Johan Rittner VD IBM Svenska Agenda 2014 var ett händelserikt år Strategin - Organisation Svenska tillväxtplanen Tillbakablick 2014:Year of strategic transformation for IBM $1.2B Global Cloud

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

!"$ % & ' $ ( )* + ()+ $ % ' $ / & $

!$ % & ' $ ( )* + ()+ $ % ' $ / & $ !""#!" % ' ( * + (+ % ', -# #. ' ' ' ' / % 0 1 23 ( 456" 5!7!#8896"6 #523 :

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam Materialplanering och styrning på grundnivå 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: (TI6612) 41I29M KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12 Name: (Ifylles av student) Personal number: (Ifylles av student)

More information

Muscogee County School District Phonics Progression 2013-2014

Muscogee County School District Phonics Progression 2013-2014 8/1-8/6 Pre-Planning Week 1 8/7-8/9 Week 2 8/12-8/16 First Semester of short vowel sounds (-L7) of short vowel sounds (-L7) Week 3 8/19-8/23 Week 4 8/26-8/30 ay, ee, y (tray, tree, fly) Week 5 9/2-9/6

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly?

Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly? To work on grammar and vocabulary at school and at home you can use: http://www.englisch-hilfen.de/en Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly? He is a careless driver

More information

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum.

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum. Blinder, Ford, Ivarsflaten and Oskarsson, Secularism or anti-muslim sentiment. Supplementary material 1. Swedish items schools experiment Mp4_Q57: Christian schools Swedish wording: En del föräldrar i

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010 Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Foundation SAS Forum 2010 och specialkurser SAS Master Class Kontaktinformation Stora Frösunda Gård Box

More information

Systems of Innovation Perspectives and Challenges. Chapter 7 in The Oxford Handbook of Innovation,

Systems of Innovation Perspectives and Challenges. Chapter 7 in The Oxford Handbook of Innovation, Systems of Innovation Perspectives and Challenges Chapter 7 in The Oxford Handbook of Innovation, Edited by Jan Fagerberg, David Mowery and Richard Nelson To be published by Oxford University Press, 2004

More information

THE INFLUENCE OF CLIMATE ON FIRE DAMAGE

THE INFLUENCE OF CLIMATE ON FIRE DAMAGE THE INFLUENCE OF CLIMATE ON FIRE DAMAGE HANS ANDERSSON Liding6, Sweden In his paper "Actuarial Activity in General Insurance in the Northern Countries of Europe" L. Wilhelmsen 1) gives amongst other things

More information

How to install a print er in DSL Creat e d by clive s ay from the DSL Foru m s

How to install a print er in DSL Creat e d by clive s ay from the DSL Foru m s How to install a print er in DSL Creat e d by clive s ay from the DSL Foru m s This docu m e n t will outline the basic steps to setu p a print e r in DSL. This is a step by step guide with screenshots.

More information

ASCENT TM Integrated Shipment Management

ASCENT TM Integrated Shipment Management ASCENT TM Integrated Shipment Management Software Solutions Production mail Shipping systems Copier systems Facsimile systems Mailing systems Management services Financial services Consulting Supplies

More information

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl.

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl. NEWS AUTUMN 2015 EDGE LANTERN ART. NR 062-52 EDGE LANTERN ART. NR 062-54 EDGE LANTERN ART. NR 062-53 EDGE LANTERN ART. NR 062-55 20 cm 20 cm AAA excl. 6 / 3,5kg /62 dm 3 LED Appr. battery life index ca

More information

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Students sell bodies and gamble to survive

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Students sell bodies and gamble to survive www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS www.breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's

More information

How Graphics Can Make the Case USING BUSINESS GRAPHICS IN CRIMINAL JUSTICE OPERATIONS

How Graphics Can Make the Case USING BUSINESS GRAPHICS IN CRIMINAL JUSTICE OPERATIONS www. SmartDraw.com 858.225.3300 1.800.817.4238 Criminal Justice How Graphics Can Make the Case USING BUSINESS GRAPHICS IN CRIMINAL JUSTICE OPERATIONS Criminal justice professionals can leverage graphics

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Tanden Care Provider Interfaces Reverse Claim v1

Tanden Care Provider Interfaces Reverse Claim v1 Integrationskrav.dot PB3 Tanden Care Provider Interfaces Integrationskrav ICC 2 (18) Attachment- and reference list Number Title, document ID, search path 1 ZT_I_028_ZSubmit.doc PA3 2 TandenTypes.xsd 20080328

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

Rek. 1995:- Technical specifications SB12V3200E-AC SB12V3200E-AC. Recharges much faster. Longer service life. Only 1/3 of the size.

Rek. 1995:- Technical specifications SB12V3200E-AC SB12V3200E-AC. Recharges much faster. Longer service life. Only 1/3 of the size. lithium batteries SB12V3200E-AC This newly developed Lithium battery is designed to replace the much heavier 5 to 7 Ah lead/acid battery. Safety super B batteries are based on Lithium Iron Phosphate technology

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Travelling to and from work is work, says EU

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Travelling to and from work is work, says EU www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS www.breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's

More information

Chinese market platforms in China and Europe

Chinese market platforms in China and Europe Chinese market platforms in China and Europe Learnings from the Fanerdun establishment in Kalmar BENCH seminar, Linköping 20110523 Susanne Sandberg PhD Student International Marketing Baltic Business Research

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis Frankfurt School of Finance & Management 2. ProcessLab-Workshop 03.2.2008, 8h Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis A. Raab BB Certified GE Commercial Finance Agenda Intro Teaser Vortrag Break Out Sessions

More information

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6 K1_40034_sö_6 05-11-21 08.48 Sida 1 Nr 6 Avtal mellan de stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor Köpenhamn den 13 december 2001 Regeringen

More information

Seminarium om tystare busstrafik

Seminarium om tystare busstrafik 1 Seminarium om tystare busstrafik Ny EU & UNECE lagstiftning om tunga fordons ljudnivåer 23 September 2015 Tekniska nämndhuset Stockholm Manfred Klopotek von Glowczewski 2 Seminarium om tystare busstrafik

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

Summary of State Laws Related to Auto Insurance

Summary of State Laws Related to Auto Insurance Summary of State Laws Related to Auto Insurance Rate Filing Laws for (Prior Form Filing Approval, Use & Laws (Prior File, File & Use, Approval, Use No File, Flex & File, File & Rating) Use, No File) Fault

More information

Scania. High quality products/services

Scania. High quality products/services Leif Östling 1 2 Scania Customers Employees High quality products/services 3 Flow of activities Raw material/ semi-manufactured Production 1 2 3 4 5 Product ready for delivery Service Customer 1 2 3 4

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Northern Sweden

Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Northern Sweden Advantages when Changing to a Nationwide Reference System Experiences from Umeå, a Municipality in Kerstin HEGNER and Lars E. ENGBERG, Sweden Keywords: Digital cadastre; Geoinformation/GI; GPS; Positioning;

More information

S E 5/9. Checks & Forms for. BIS Software www.bisformsdivision.com 888.629.9640

S E 5/9. Checks & Forms for. BIS Software www.bisformsdivision.com 888.629.9640 BTM MO _TH ER SAFE PO SS 89 70 DEN E. H VE AMPD R FA 303-, C EN X; 74 O AV 30 0-62 8023 E. 3-22 06 1 0-74 24 IBIL ITIE S ST AT DA TE E RE FE RE NC E DAT AC E CO UN T NU CO DE ME NT MBE R DE SC DA TE RIPT

More information

List of prices realized Auction # 195

List of prices realized Auction # 195 List of prices realized Auction # 195 Malmö 26-27 March 2010 Lot # 116 Sold for Euro 22 000 plus commission After view Those of you who read the preface in the auction cata logue might remember that we

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis.

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis. 1 BABIES PG 1 är för barn mellan 0-4 år, finns i varierande storlekar. De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning. 24 st

More information