Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Size: px
Start display at page:

Download "Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes"

Transcription

1 Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix: Extracts in Swedish (original) with English translation Extract 1. Case Id:4. Direct examination of M 1 MA: Jag har (.) gjort gällande att- eh å det framgår ju också av ehm (.) 1 MA: I have (.) maintained that- er and it is also evident from um (.) the 2 registret här att han är dömd för olaga hot emot dig 2 register here that he is convicted of having unlawfully threatened you 3 M: Mm 3 M: Mm 4 MA: Är det rätt? 4 MA: Is that correct? 5 M: Ja: 5 M: Ye:s 6 MA: Mm va var det han (.) hade hotat om 6 MA: Mm what were his (.) threats about 7 (1.5) 8 M: Han sa att han skulle kunna döda mig= 8 M: He said that he might kill me= 9 MA: Mm 9 MA: Mm 10 M: =sa han [uppe= 10 M: =he said [up= 11 MA: [Mm 11 MA: [Mm 12 M: = i min lägenhet 12 M: = in my flat Extract 2. Case Id:4. Direct examination of M 13 MA: Jag har också påstått att du har blivit misshandlad (.) vill du berätta 13 MA: I have also alleged that you have been assaulted (.) would you like to 1

2 14 lite grann om du- om du tar (.) lite kort hur det har varit under ert 14 say a little if you- if you briefly (.) say what your relationship has 15 förhållande å (0.5) jag har sagt att du är (.) rädd för honom och att 15 been like and (0.5) I have said that you are (.) scared of him and that 16 han är aggressiv kan du beskriva det lite tror du 16 he is aggressive do you think you can give a brief description 17 M: Ehm: när F blir arg så blir han (.) jättearg (0.5) alltså han blir väldigt 17 M: Um: when F gets angry he gets (.) really angry (0.5) in other words 18 hotfull i sitt sätt han blir (1.0) han höjer rösten å han 18 he is very threatening he becomes (1.0) he raises his voice and he 19 (1.5) 20 M: han e bara hotfull helt enkelt och på den här dagen (0.5) när han 20 M: quite simply he s just threatening and on this day (0.5) when he 21 misshandlade mig så slog han mig i ansiktet å spräckte läppen på mig 21 assaulted me he hit me in the face and split my lip 22 MA: Mm å hur reagerade du på det 22 MA: Mm and how did you react to that 23 M: Asså jag blev chockad jag blev rädd 23 M: Well I was shocked I was scared Extract 3. CaseId:12. Direct examination of M 1 MA: Jag frågar så här M (.) det som hände då (0.5) påverkar det dig i dina 1 MA: My question is as follows M (.) does what happened then (0.5) affect 2 kontakter nu med F din inställning till kontakter med honom 2 your present contacts with F your attitude to contacts with him 3 (2.0) 4 M: Ja absolut 4 M: Yes definitely 5 MA: Kan du beskriva det (.) va känner du inför kontakter med F 5 MA: Can you describe it (.) what you feel prior to contacting F directly 6 direktkontakt 6 contacting 7 M: Ja jag känner ju (0.5) jag känner ju som att (.) å det var inte bara det 7 MA: Yes I feel (0.5) I feel that (.) and it was not only that occasion 8 där tillfället för det var 8 because it was 9 (2.0) 10 M: Mina systrar var jätterädda för dom hade aldrig sett honom på det 10 M: My sisters were petrified because they had never seen him like that 2

3 11 sättet dom har förstått= 11 they had understood= 12 MA: Mm 12 MA: Mm 13 M: =att nått var fel men inte riktigt (0.8) förstått hhh. hur det var men (.) 13 M: =that something was wrong but hadn t really (0.8) understood hhh. 14 just den dan det var ju (.) ingenting ovanligt (1.0) hur 14 what it was but (.) that very day was (.) no different to (1.0) 15 vi levde hhh. (1.0) men det var sista gången 15 how we lived hhh. (1.0) but it was the last time 16 (2.0) 17 M: Å sen hhh. (1.0) det påverkar ju (.) naturligtvis 17 M: and then hhh. (1.0) it has an impact (.) of course 18 MA: Mm 18 MA: Mm 19 M: Å eftersom han som visar (.) att han fortfarande är likadan= 19 M: And because he shows (.) that he is still the same= 20 MA: Mm 20 MA: Mm 21 M: =så gör det ju inte 21 M: =well it doesn t make it 22 (2.0) 23 M: Det känns svårt å 23 M: It feels difficult to 24 (2.3) 25 M: ha en rikt- en kontakt med han 25 M: have rea- contact with him 26 MA: Mm är du rädd för F? 26 MA: Mm are you afraid of F? 27 M: Ja absolut 27 M: Yes definitely 28 MA: Mm (.) du har sagt till mig att du har mardrömmar om det 28 MA: Mm (.) you have told me that you have nightmares about it 29 M: Jag har fortfarande mardrömmar om han 29 M: I still have nightmares about him 3

4 Extract 4. Case Id:12. Direct examination of M 1 MA: Du eh- 1 MA: You eh- 2 (2.5) 3 MA: Vi behöver ju inte tjata så mycket om- om det men det är ju så att eh 3 MA: We don t need to go on about- about it a lot do we but the fact is that 4 (.) F dömdes ju se- senare för (.) grov kvinnofridskränkning (1.0) 4 eh (.) F was la- later convicted of (.) the gross violation of a woman s 5.hhh av dig under ganska (.) under en ganska lång tidsrymd 5 integrity (1.0).hhh yours for quite (.) for quite a long time 6 (2.8) 7 MA: E:h 7 MA: E:h 8 (2.5) 9 MA: Har C (.) sett det här som (.) F då har gjort å som han i vart fall är 9 MA: Has C (.) seen what (.) F has done then and what he is in any case 10 fälld för 10 convicted of 11 M: Han har sett ett flertal gånger å (.).hhh om han inte har sett det så (.) 11 M: He has seen it many times and (.).hhh if he has not seen it then (.) 12 har han hört det för när (.) jag kommit in sen å han har vart på 12 he has heard it because when (.) I have come in later and he has in 13 kvällen- natten å: (.) kommit in till mig (1.0) så om han inte har sett 13 the evening- night (.) come into my room (1.0) so if he has not seen 14 det så har han hört det å vissa (.) gånger har han varken sett 14 it then he has heard it and some (.) times he has neither seen 15 eller hört vad jag vet (1.0) så det har vart både och 15 nor heard as far as I know (1.0) so it has been both 16 (2.5) 17 MA Har du nån- eh kan du bedöma hur C har (1.0) reagerat på detta (.) 17 MA: Have you any- eh in your opinion how has C (1.0) reacted to this (.) 18 vilka intryck det har gett (.) C 18 what effect has it had on (.) C 19 M: Han har fart jätteilla av detta hhh. å kommit in till mig och gråtit.hhh 19 M: This has been really rough on him hhh and he has come into my 20 han har fällt kommentarer som vad har pappa gjort mot dig nu igen 20 room and cried.hhh he has made comments such as what has 21 har pappa slagit dig nu igen 21 daddy done to you again has daddy hit you again 4

5 Extract 5. Case Id:45. Cross-examination of M 1 FA: Du säger att du är rädd för F idag 1 FA: You say that you are afraid of F right now 2 M: Mm 2 M: Mm 3 FA: Är det bara händelsen 2002 eller har han gjort någonting efter FA: Is it only the incident in 2002 or has he done something since 2002 to 4 för att skrämma dig (.) och i så fall vad 4 frighten you (.) and if so what 5 M: ºJaº 5 M: ºYesº 6 FA: Vad har han [gjort 6 FA: What has he [done 7 M: [Det har ju varit som en (.) runt begravningen (.) har det 7 MA: [It has been like a (.) to do with the funeral (.) it has 8 ju varit 8 been 9 FA: Då har han skrämt dig 9 FA: So he has frightened you 10 M: Ja 10 M: Yes 11 FA: Ha (.) å nu har du mardrömmar 11 FA: I see (.) and now you are having nightmares 12 M: ºJaº 12 M: ºYesº 13 FA: För honom 13 FA: About him 14 M: Mm 14 M: Mm 15 FA: Ha är du rädd för att gå omkring här i X-stad på gatorna och träffa 15 FA: I see are you afraid to be out and about and walk the streets of X-city 16 på honom 16 and bump into him 17 M: Absolut 17 M: Definitely 18 FA: Ha (.) har du sökt hjälp för psykiska besvär innan 18 FA: I see (.) had you sought help for a psychological condition prior to 19 du träffade F 19 meeting F 20 M: ºNäº 5

6 20 M: ºNoº 21 FA: Det har du inte 21 FA: You hadn t 22 M: ºNäº 22 M: ºNoº 23 FA: Men vart deprimerad innan du träffade honom 23 FA: But had been depressed prior to meeting him 24 M: Ja 24 M: Yes 25 FA: Okej 25 FA: Okay Extract 6. Case Id:32. Cross-examination of M 1 FA: Du har ju tidigare när du gjorde den här anmälan eh första 1 FA Earlier when you made this complaint eh first reported it to the 2 polisanmälan (.) så pratade ju du med distriktssköterskan i X-stad (.) 2 police (.) you spoke with the district nurse in X-town (.) 3 å där förnekar du ju bestämt att barnen skulle ha utsatts för nån form 3 emphatically denying that the children had been 4 av hot eller misshandel 4 threatened or assaulted in any way 5 M: Jag förnekade det överhuvudtaget för det var väldigt pinsamt just då 5 M: I totally denied it because it was very embarrassing at the time 6 (.) det var en före detta kollega till mig 6 (.) it was a former colleague of mine Extract 7. Case Id:32. Cross-examination of M 1 M: Men det var liksom inte barnen det handlade om det var mig det 1 M: But it was not about the children so to speak it 2 handlade om 2 was about me 3 FA: Jag förstår det men om barnen var utsatta av honom [varför 3 FA: I understand that but if the children were abused by him [why 4 M: [Jag sa [a- 4 M: [I said [a- 5 FA: [Kan- 5 FA: [Can- 6 kan du vänta på att jag pratat färdigt (.) varför gjorde du inte en 6

7 6 can you wait until I have finished speaking (.) why did you not file a 7 anmälan om du anser att han.hhh (.) m- misshandlar barnen, kastar 7 report if you feel that he.hhh (.) a- abuses the children, chucks 8 vedträ på dom,.hhh luggar dom, slår dom, varför berättar du inte det 8 logs at them,.hhh pulls their hair, hits them, why didn t you tell that 9 för polisen 9 to the police 10 M: Han slog inte dom då det har jag inte sagt (.) det är nu som det har 10 M: He didn t hit them at the time I have not said that (.) it is now it has 11 kommit fram den 20 januari i år kom det fram 11 become apparent it came to light on 20 January this year 7

Discovering!!!!! Swedish

Discovering!!!!! Swedish Discovering!!!!! Season Finale Ö ÅÄ EPISODE 10 Saying Farewell and The Months Misi.se 2011 1 Dialogue Hanna, var är Hanna? Eh?! Det är ju* jag som är Hanna. Jaså... Var är Anna då? Hon arbetar. Arbetar

More information

KINAR13h, KINLO13h. The marking period is, for the most part, 15 working days, otherwise it s the following date:

KINAR13h, KINLO13h. The marking period is, for the most part, 15 working days, otherwise it s the following date: Materialplanering och Styrning 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: 41I29M KININ13h, KININ13h1, KINAF13h-pgrp3, KINAF13h-pgrp4, KINAR13h, KINLO13h ExamCode: Date of exam: 2016-01-12 Time: 14:00 18:00

More information

Doing, being inclusive in free schools for whom and for what?

Doing, being inclusive in free schools for whom and for what? DRAFT PLEASE, DO NOT QUOTE Doing, being inclusive in free schools for whom and for what? Eva Hjörne, University of Gothenburg Ann- Carita Evaldsson, Uppsala University In this presentation we focus on

More information

Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society

Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society Written language in change? Previous research: Texts written by children 9-13 years (Sylvana s dissertation) Use of written

More information

2013 InterlinearBooks.com

2013 InterlinearBooks.com Selma Lagerlöf. Skatten: Herr Arnes Penningar Selma Lagerlöf. The Treasure: Sir Arne s Money An Interlinear translation by InterlinearBooks.com 1 st edition 2013 InterlinearBooks.com This book, as an original

More information

Demo Gotland (Smart Customer Gotland)

Demo Gotland (Smart Customer Gotland) Demo Gotland (Smart Customer Gotland) Monica Löf, Research & Development, Vattenfall Smart Grid Gotland Agenda Vattenfall at a glance Project overview and setup Customer analysis Vattenfall, at a glance

More information

TRA Q2 2013 - NORDIC RELEASE - JULY 2013

TRA Q2 2013 - NORDIC RELEASE - JULY 2013 TRA Q2 2013 - NORDIC RELEASE - JULY 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

Swedish And Danish - Comparing A Case Study In Both Spoken Languages

Swedish And Danish - Comparing A Case Study In Both Spoken Languages SweDanes for CALL - A corpus and computer-based student's aid for comparison of Swedish and Danish spoken language"; in NorFA CALL Net - Demo CDROM 2005 [10 Nordic applications for computer assisted language

More information

Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly?

Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly? To work on grammar and vocabulary at school and at home you can use: http://www.englisch-hilfen.de/en Adjectives/adverbs When do you use careless and when do you use carelessly? He is a careless driver

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

Git as introduction to configuration management for students

Git as introduction to configuration management for students Git as introduction to configuration management for students Adam Nilsson and Marie Versland 2013-02-19 Contents 1 Introduction 2 2 Git 2 3 EGit 6 4 Github 7 5 Git versus SVN 7 6 Course Project 8 6.1 Course

More information

Asset management i värmesektorn

Asset management i värmesektorn Asset management i värmesektorn Jan Schipper Diego Klappenbach UMS Group Inc., All Rights Reserved UMS Europe Region About Diego and Jan Diego Klappenbach Associate UMS Region Scandinavia Jan Schipper

More information

Karin Osvaldsson PhD a a Department of Child Studies, Linköping University, Linköping, Sweden Published online: 21 Jul 2008.

Karin Osvaldsson PhD a a Department of Child Studies, Linköping University, Linköping, Sweden Published online: 21 Jul 2008. This article was downloaded by: [Linköping University Library] On: 18 September 2014, At: 08:58 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office:

More information

Child allowance [Barnbidrag] and large family supplement [flerbarnstillägg] [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Child allowance [Barnbidrag] and large family supplement [flerbarnstillägg] [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Child allowance [Barnbidrag] and large family supplement [flerbarnstillägg] [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Child allowance is paid until the child attains the age of 16. After that, children who continue

More information

Modality in insubordination in Swedish. Sarah D Hertefelt University of Leuven 07/06/2012

Modality in insubordination in Swedish. Sarah D Hertefelt University of Leuven 07/06/2012 Modality in insubordination in Swedish Sarah D Hertefelt University of Leuven 07/06/2012 INTRODUCTION Aim of this presentation Study of what types of modality (deontic and epistemic) can be expressed by

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Utlandsstudier/ Study Abroad. Interaktionsdesigner/ Interaction Designer

Utlandsstudier/ Study Abroad. Interaktionsdesigner/ Interaction Designer Utlandsstudier/ Study Abroad Interaktionsdesigner/ Interaction Designer Innehåll/Contents Utlandsstudier: introduktion/study abroad: an introduction Varför/Why När och var/when and where Vad/What Ansökan/Application

More information

Mänskliga Rättighetsdagarna 2012 (Human Rights Forum 2012)

Mänskliga Rättighetsdagarna 2012 (Human Rights Forum 2012) Human Rights Forum 2012, Gothenburg Stockholm - Uppsala Ruth Manorama and Gopal Guru Program November 2012 Mänskliga Rättighetsdagarna 2012 (Human Rights Forum 2012) EU-kommissionär Cecilia Malmström,

More information

SwedishPod101.com Learn Swedish with FREE Podcasts

SwedishPod101.com Learn Swedish with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 How to Introduce Yourself in Excellent Swedish 1 Swedish 2 English 2 Vocabulary 2 Phrase Usage 3 Grammar Points 3 Cultural Insight 4 Swedish Anders Hej och god morgon. Välkomna till

More information

What Is the Productivity Gain in Machine Translation of Subtitles?

What Is the Productivity Gain in Machine Translation of Subtitles? What Is the Productivity Gain in Machine Translation of Subtitles? Martin Volk University of Zurich, Switzerland Mark Fishel TextShuttle, Switzerland Lindsay Bywood VSI and Imperial College, UK Yota Georgakopoulou

More information

The force of the argument

The force of the argument The force of the argument Marit Julien Lund university Abstract In reply to Wiklund (2009), this paper addresses once again embedded V2 clauses in Scandinavian: the behaviour of certain discourse oriented

More information

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen.

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Jonas Ander Mathias Jonsson Agenda: Nya köpbeteenden förändrar marknadsorganisationen Buzzword Bingo: MA, Content, Social, Inbound, Outbound, Predictive

More information

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If you are temporarily staying in another EU/EEA country or Switzerland, you are entitled to necessary health care

More information

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum.

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum. Blinder, Ford, Ivarsflaten and Oskarsson, Secularism or anti-muslim sentiment. Supplementary material 1. Swedish items schools experiment Mp4_Q57: Christian schools Swedish wording: En del föräldrar i

More information

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] If you are participating in a labour market programme, you are eligible for development allowance or an activity grant.

More information

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 2 BACKGROUND Assignement from Sida Funded by development aid Reduce poverty Sustainable development 3 PROJECTS DEMOENV1 2007-2012 with projects in 45 countries 88 applications approved of 292 35 applications

More information

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 Car Customer Service SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 1 Lean SERVICE En upptäcktsresa Måns Falk Volvo Car Customer Service Customer Service Lean Knowledge

More information

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 65 Basic Information 1. Name Olof Norlander 2. E-mail address: olofnorlander@hotmail.com 3. Exchange university Korea University 4. City Seoul 5. Country South Korea 6. First semester of your exchange

More information

Straight Forward. Extraövningar. What s Love Got to Do with It?

Straight Forward. Extraövningar. What s Love Got to Do with It? Straight Forward Extraövningar What s Love Got to Do with It? A Sign of Love A Find phrases in the text that mean more or less the following: 1 Hon kunde sjunga för full hals. 2 Hon tappade takten. 3 Jag

More information

THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE

THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE Eva Riesbeck Malmö University The importance of language and learning with different artefacts in mathematics education is the focus in this paper.

More information

Vocabulary in A1 level second language writing

Vocabulary in A1 level second language writing Vocabulary in A1 level second language writing Katja Mäntylä, Sinikka Lahtinen, Åsa Palviainen and Maisa Martin Background - Topling TOPLING: Paths in Second Language Acquisition Department of Languages

More information

Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence Solutions

Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence Solutions Microsoft SQL Server 2012: Designing Buisness Intelligence s Längd: 5 Days Kurskod: M20467 Version: A Sammanfattning: Denna 5-dagarskurs lär dig hur du designar och implementerar en BI-Infrastruktur. Kursen

More information

WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION LEKTION 3

WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION LEKTION 3 WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION LEKTION 3 Mahmud Al Hakim mahmud@alhakim.se www.alhakim.se COPYRIGHT 2015 MAHMUD AL HAKIM WWW.WEBACADEMY.SE 1 AGENDA Introduktion till Databindning (Data Binding) Element

More information

How To Get Healthy With A Game Called Angel Hour

How To Get Healthy With A Game Called Angel Hour Angel Hour The healthiest game ever made Angel Hour 50% reduction risk for cancer 75% reduction risk for stroke 75% reduction risk for heart attack 5-8 extra of (healthy) live 30 min of pulse controlled

More information

Violence against women: key statistics

Violence against women: key statistics Violence against women: key statistics Research from the 2012 ABS Personal Safety Survey and Australian Institute of Criminology shows that both men and women in Australia experience substantial levels

More information

Utbytesbatterier för UPS:er 300VA - 6000VA

Utbytesbatterier för UPS:er 300VA - 6000VA Electrical Group Eaton Power Quality AB Kista Science Tower 164 51 Kista, Sverige tel: +46 8 598 940 00 fax: +46 8 598 940 40 www.powerware.se www.eaton.com Utbytesbatterier för UPS:er 300VA - 6000VA Batterier

More information

Coop Policy Sustainable Business: Impact on Coop private brand

Coop Policy Sustainable Business: Impact on Coop private brand Coop Policy Sustainable Business: Impact on Coop private brand Coop Policy En god affär Sustainable Business Central idea of the Coop Policy our customers interests are our interests Economic benefits

More information

Personcentrerad psykiatri och health promotion med socialpolitisk inriktning

Personcentrerad psykiatri och health promotion med socialpolitisk inriktning Personcentrerad psykiatri och health promotion med socialpolitisk inriktning Wolfgang Rutz, MD, PhD Professor Stockholm / Sweden Coburg University / Germany CCM Lund 2013 Generally: I am I and my Circumstances

More information

Brain and Anabolic steroids

Brain and Anabolic steroids Anti Doping Denmark, Research seminar November 26 2013, Copenhagen Brain and Anabolic steroids Mathias Hallberg, Associate professor Department of Pharmaceutical Biosciences Division of Biological Research

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

Self-change from addiction problems

Self-change from addiction problems Self-change from addiction problems Pregnancy and self-change from addiction problems? By Dorte Hecksher Stockholm november 2007 Three main questions: 1) Do women,when they become aware of their pregnancy,

More information

Vi har dessutom 1000-tals andra viner på Winefinder.se

Vi har dessutom 1000-tals andra viner på Winefinder.se Valle Anakena Enco Syrah Rosé 2012 750 ml x 6 109 SEK Maipo Antiyal Alvaro Espinosa Antiyal Kuyen Valle del Maipo, Alvaro Espinosa 2010 750 ml x 12 229 SEK Maipo Antiyal Alvaro Espinosa Antiyal Carmenère

More information

Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects

Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects Swedish model for Gender Mainstreaming in ESF projects ESF Jämt ESF Jämt is the Swedish name of the County Administrative Boards joint investment. It aims at equality, gender equality and Gender Mainstreaming.

More information

Roundtable: The Arctic as Environment: Conceiving the Arctic Landscape from the late Nineteenth Century to the Present

Roundtable: The Arctic as Environment: Conceiving the Arctic Landscape from the late Nineteenth Century to the Present Paradise Lost, Found, and Constructed: Conceptualizing and Transforming Landscapes through History. American Society for Environmental History 2009 Annual Conference Tallahassee, Florida February 25 to

More information

Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera?

Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera? Stora studentgrupper och god pedagogik. Går det att kombinera? Johan Thorbiörnson, PhD johanthor@kth.se KTH Mathematics Online Royal Institute of Technology, Stockholm http://www.math.kth.se/online/ Kris,

More information

Hearing med Thomas Feldthus, CFO och Nils Brünner, vd WntResearch AB

Hearing med Thomas Feldthus, CFO och Nils Brünner, vd WntResearch AB Hearing med Thomas Feldthus, CFO och Nils Brünner, vd WntResearch AB Nils and Thomas: Welcome to this web-hearing. I am Thomas Feldthus. Together with me this morning I have Nils Brünner, CEO of WntResearch.

More information

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A 2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A Question 1 (a) A 1 Question 1 (b) D 1 Question 1 (c) Correctly identifies the reason for the changed arrangements

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

Undertextning den nordiska modellen

Undertextning den nordiska modellen Undertextning den nordiska modellen Nordisk konferens för medieöversättare Stockholm 13-14 september 2013 12/09/2013 / Jan Pedersen, Ph.D, The Institute for Interpretation Scandinavia is a bastion of subtitling

More information

Parental benefits [Föräldrapenning]

Parental benefits [Föräldrapenning] Parental benefits [Föräldrapenning] Parental benefits are the benefits parents receive to be able to be at home with their children instead of working. A total of 480 days of benefits are paid per child.

More information

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface Interface Snabba att implementera Programmera mot interface Bryter beroenden Gör det enklare att samarbeta Gör det enkelt att i ett senare skede byta ut implementationer mot effektivare Interface kan bryta

More information

Video game playing, academic performance, educational activity, and motivation among secondary school students

Video game playing, academic performance, educational activity, and motivation among secondary school students Örebro University Örebro University School of Business Informatics Project work Supervisor: Hannu Larsson Examiner: Mathias Hatakka Spring 2014 Video game playing, academic performance, educational activity,

More information

How to join a waiting list at Findbolig.nu (including student housing)

How to join a waiting list at Findbolig.nu (including student housing) How to join a waiting list at Findbolig.nu (including student housing) 1 How to join a waiting list This guide shows you how to join a waiting list for a home or student housing. Preconditions The guide

More information

Design Suggestions for Danske Bank SE

Design Suggestions for Danske Bank SE 2013 10 14 Version 1.0 Instigated and approved by: Compiled by: Karin Haskå (KHAS) Ian Baden (IAB) Jim Persson (JIMP) Design Suggestions for Danske Bank SE Collected design suggestions from the swedish

More information

Tags and Negative Polarity Items

Tags and Negative Polarity Items Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal, Vol. 1, 415-422 Copyright Piotr Garbacz & Christine Bjerkan Østbø 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License Tags and Negative Polarity

More information

Swedish Style Guide for Community

Swedish Style Guide for Community Swedish Style Guide for Community Table of Contents Introduction... 4 Approach... 4 Content Principles... 4 The Facebook Voice... 5 Basics... 5 Be Brief... 5 Consider Your Audience... 6 Make it Readable...

More information

INTERNATIONELLA BANKÖVERFÖRINGAR

INTERNATIONELLA BANKÖVERFÖRINGAR Market.com s kunder kan sätta in pengar på sina konton genom Wire Transfer och ett flertal banker världen över. Här nedan mer detaljer om Wire Transfer: INTERNATIONELLA BANKÖVERFÖRINGAR ROYAL BANK OF SCOTLAND

More information

Sexual Assault of a Child VOIR DIRE QUESTIONS

Sexual Assault of a Child VOIR DIRE QUESTIONS ATTORNEYS Sexual Assault of a Child VOIR DIRE QUESTIONS 1. What are your feelings or opinions about criminal defense attorneys? 2. Have you ever had a bad experience with a criminal defense attorney? If

More information

Lecture 5. Verbs and Verb Phrases I

Lecture 5. Verbs and Verb Phrases I Lecture 5. Verbs and Verb Phrases I 1 Finite and Nonfinite Verb Forms Finite verb forms: o Finite verb forms express tense and/or mood (see Lecture 6 for details on mood). They may also express number

More information

The Problem With Adding Positive and Negative Numbers

The Problem With Adding Positive and Negative Numbers Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers KULLBERG, Angelika Göteborg University, Sweden Paper presented at the World Association of the Lesson Studies international conference

More information

Den mänskliga dimensionen

Den mänskliga dimensionen Den mänskliga dimensionen David Sim Partner, Creative Director david@gehlarchitects.dk Bo 01 Malmö Me lego First edition 1971 Gehl Architects, Copenhagen First edition 1971 Livet mellan husen The Brasilia

More information

Temporary parental benefit for care of children [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Temporary parental benefit for care of children [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Temporary parental for care of children [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Children are often ill. This is what temporary parental is for. It compensates you when you need to be off work to

More information

Parental benefit [Föräldrapenning]

Parental benefit [Föräldrapenning] Parental benefit [Föräldrapenning] You can receive parental benefit to stay home from work to take care of your child. Parental benefit, which is paid for a total of 480 days per child, has three different

More information

Enfo Zystems Services

Enfo Zystems Services Enfo Zystems Services ibpo Business Process Outsourcing Martin Rydman, Director - Baseline Stephan Seliger, Director Services The Playing Field = Governance Business demands Requirements Development Operations

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA

MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA THE ELECTION IS ABOUT THE FUTURE The 2010 election is all about the future. What we want Sweden to be. Moderaterna want Sweden to continue to be a country where it pays

More information

Application for Schengen Visa

Application for Schengen Visa Application for Schengen Visa Photo This application form is free 1. (x) For official use only 2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date of application: 3. First name(s) (Given name(s)) (x)

More information

Tanden Care Provider Interfaces Submit Claim v3

Tanden Care Provider Interfaces Submit Claim v3 Tanden Care Provider Interfaces Submit Claim v3 Integrationskrav ICC 2 (32) Table of contents 1 2 3 4 5 INTRODUCTION... 3 INTEGRATIONS... 3 INTEGRATION 1... 6 3.1 SUBMITCLAIM REQUEST... 6 3.1.1 Message

More information

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010 Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Foundation SAS Forum 2010 och specialkurser SAS Master Class Kontaktinformation Stora Frösunda Gård Box

More information

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences.

Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Open Access and Stockholm University: The state of affairs at the Department of Computer and System Sciences. Abstract: The aim of this paper is to present and inform about the current status of open access

More information

CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO

CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO OFFICIAL PRESS RELEASE 23 rd May 2011 FROM MONA NILSSON: Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO Professor Ahlbom, who is appointed to chair the expert

More information

THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH

THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH FOUA SCANDINAVIE VOL 1 POZNAŃ 1?92 THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH A r k a d iu s z B u d z is z e w s k i A b s t r a c t. In the first part of the

More information

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 Längd: 2 Days Kurskod: M55021 Sammanfattning: Denna kurs lär dig hur du konfigurerar och administrerar Hyper-V i Windows Server 2012. Efter

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

Housing allowance for families with children [Bostadsbidrag till barnfamiljer]

Housing allowance for families with children [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Housing allowance for families with children [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Low-income families with children may be eligible for a housing allowance. The amount you receive depends on your income,

More information

Sickness benefit [Sjukpenning]

Sickness benefit [Sjukpenning] Sickness benefit [Sjukpenning] You are entitled to sickness benefits from Försäkringskassan [the Swedish Social Insurance Agency] when you cannot work due to illness. You can receive sickness benefits

More information

Positive. Aids and HIV in trade unions. www.grspeldatabas.se

Positive. Aids and HIV in trade unions. www.grspeldatabas.se Positive Aids and HIV in trade unions www.grspeldatabas.se Introduction Aids and HIV are trade union issues. Many members have misconceptions about Aids and HIV which needs to be corrected through education.

More information

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska IBM idag Johan Rittner VD IBM Svenska Agenda 2014 var ett händelserikt år Strategin - Organisation Svenska tillväxtplanen Tillbakablick 2014:Year of strategic transformation for IBM $1.2B Global Cloud

More information

Scandinavia, Europe, the World. Borders to Norway and Finland. 25 regions. Capital: Stockholm. Currency: Swedish crown. (10 SEK = 1,48 AUD)

Scandinavia, Europe, the World. Borders to Norway and Finland. 25 regions. Capital: Stockholm. Currency: Swedish crown. (10 SEK = 1,48 AUD) Victoria & Sverige Sweden Scandinavia, Europe, the World. Borders to Norway and Finland. 25 regions. Capital: Stockholm Currency: Swedish crown. (10 SEK = 1,48 AUD) About 9 million inhabitants The national

More information

Web interfaces and usability

Web interfaces and usability TRITA-NA-D0102 CID-108, KTH, Stockholm, Sweden 2001 Web interfaces and usability Jens Backlund Jens Backlund Web interfaces and usability Report number: TRITA-NA-D0102, CID-108 ISSN number: ISSN 1403-0721

More information

ENGLISH LISTENING COMPREHENSION TEST PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 10.9.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

ENGLISH LISTENING COMPREHENSION TEST PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 10.9.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN ENGLISH LISTENING COMPREHENSION TEST PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 10.9.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Answer questions 1 25 by choosing the best alternative. Mark your answers

More information

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk)

Questionnaire #1: The Patient (Spørgeskema, må gerne besvares på dansk) Table of Contents Questionnaire #1: The Patient... 2 Questionnaire #2: The Medical Staff... 4 Questionnaire #3: The Visitors... 6 Questionnaire #4: The Non-Medical Staff... 7 Page1 Questionnaire #1: The

More information

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 14-23- 1 Agenda Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 Vad är scrum? Hur fungerar det? Hur ska scrum användas i kursen? Aseel Berglund IDA Agile Approaches - Agile Alliance Lightweight approaches to

More information

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se Manual VRS-300 (de väsentliga delarna på svenska) INDEX 1.PREFACE.. 10 2.SAFETY INSTRUCTION. 10 3.FEATURES 11 4.WEIGHING OPERATION.. 11 5. KNAPPAR OCH FUNKTIONER 11 6.FUNCTION SETTINGS 7.OPERATION FLOW.

More information

ENGELSKA - DIAGNOSTISKT TEST

ENGELSKA - DIAGNOSTISKT TEST ENGELSKA - DIAGNOSTISKT TEST Välkommen att testa dina kunskaper i engelska. Testet baseras på Europarådets nivåskala (European Council s level scale). Skriv ut detta dokument och gör testet genom att markera

More information

The modal verbs kan sende modtage Same word for must and may Future expressed without modal verb

The modal verbs kan sende modtage Same word for must and may Future expressed without modal verb The modal verbs A modal verb can, may must, shall or will is an auxiliary it modifies the verb and expresses whether the action described is seen as plan, intention, necessity, possibility, prediction,

More information

Halmstad gk. exklusivt julerbjudande LOGO BALL APPROVAL FORM 400% Actual size. Your order cannot be returned in respect of colour match. ...

Halmstad gk. exklusivt julerbjudande LOGO BALL APPROVAL FORM 400% Actual size. Your order cannot be returned in respect of colour match. ... TM : Actual size se quote Pantone Solid Coated numbers. If none matched closest to the original artwork/email. Halmstad gk exklusivt julerbjudande Your order cannot be returned in EXKLUSIVT JULERBJUDANDE.

More information

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAM LEONARDO da VINCI Aarhus Social and Health Care College TRAINING FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS AND HOME CARE PROVIDERS

More information

4 Criminal and Family Law

4 Criminal and Family Law 4 Criminal and Family Law ENG 004/2010 FAMILY LAW FOR WOMEN IN ONTARIO All Women. One Family Law. Know your Rights. Criminal and Family Law This booklet is meant to give you a basic understanding of legal

More information

server HTTP/ protocol Special server Special

server HTTP/ protocol Special server Special HTML form facilities WH1-1 HTML and HTTP as a general-purpose client WH1-2 Special server Special protocol Special client Application HTTP server HTTP/ HTML Web browser Advantages: Multi-platform, no installation,

More information

BACHELOR THESIS. The Use of Employer Branding When Attracting and Retaining Employees. Ann-Sofie Isaksson Madeleine Sundström 2013

BACHELOR THESIS. The Use of Employer Branding When Attracting and Retaining Employees. Ann-Sofie Isaksson Madeleine Sundström 2013 BACHELOR THESIS The Use of Employer Branding When Attracting and Retaining Employees Ann-Sofie Isaksson Madeleine Sundström 2013 Bachelor of Science in Business and Economics Business Administration Luleå

More information

SIS/TK 523, Hörselvårdstjänster Svar på SIS-remiss 6913 avseende pren 15927

SIS/TK 523, Hörselvårdstjänster Svar på SIS-remiss 6913 avseende pren 15927 SVARSBLANKETT SIS-remiss 6913 1(5) e-post: aneta.radon@sis.se SIS Remissvar Aneta Radon 118 80 STOCKHOLM SIS/TK 523, Hörselvårdstjänster Svar på SIS-remiss 6913 avseende pren 15927 Senaste svarsdatum 2009-07-24

More information

It s hard to know what to do when you know or suspect that a friend or family member is living with violence.

It s hard to know what to do when you know or suspect that a friend or family member is living with violence. How can you help? A B It s hard to know what to do when you know or suspect that a friend or family member is living with violence. How do I know what is the right thing to do? Should I say something or

More information

Self-Defense and Predominant Aggressor Training Materials

Self-Defense and Predominant Aggressor Training Materials Self-Defense and Predominant Aggressor Training Materials Self Defense and Defense of Self; There is a Difference The following materials provide an outline of topics to cover by someone in your community

More information

Maskinöversättning 2008. F2 Översättningssvårigheter + Översättningsstrategier

Maskinöversättning 2008. F2 Översättningssvårigheter + Översättningsstrategier Maskinöversättning 2008 F2 Översättningssvårigheter + Översättningsstrategier Flertydighet i källspråket poäng point, points, credit, credits, var verb ->was, were pron -> each adv -> where adj -> every

More information

Introducing SCM for a XP-team

Introducing SCM for a XP-team Introducing SCM for a XP-team Albin Rosberg D06, Lund Institute of Technology ie06ar3@student.lth.se February 13, 2011 1 Abstract In this paper a XP team will be eamined from a SCM perspective; how they

More information

Is someone you know being abused? Do you know the warning signs?

Is someone you know being abused? Do you know the warning signs? Is someone you know being abused? Do you know the warning signs? Help, Hope & Healing Are you concerned that someone is being abused, but don t know what to do? You may suspect abuse is happening to a

More information