Frederikshavn kommunale skolevæsen

Size: px
Start display at page:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen"

Transcription

1

2

3 Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie t

4 Hånbæ kskole-

5 Munkebakkeskolen Ravnshøj skole Strandby skole Vangen skole Ørnevejens skole

6 D e k o m m u n a l e s k o l e r : S k o l e n s n a v n S k o l e l e d e r e ( t r æ f f e s k l u n d t. l ø r d a g ) V i c e i n s p e k t ø r e r L æ r e r r å d s fo r m æ n d K o n t o r m e d h jæ l p S k o l e b e t je n t e T e l e f o n B a n g s b o s t r a n d s k o l e S k o l e i n s p e k t ø r A. M a y n t z h u s e n Jø r n K n u d s e n L æ r e r O. S a a b y e O t t o s e n G r e t h e B e r t h e l s e n Jø r g e n W o l l e r C h r i s t e n s e n ( o m s t. t. p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : F l a d s t r a n d s k o l e S k o l e i n s p e k t ø r S. B jø r n - H a n s e n B i r g i t S k a f t e S c h o u K a j H jo r t l u n d O v e r l æ r e r K j. G ø r u p C h r i s t i a n s e n V i b e k e V i s n e k H e n r i k Je n s e n ( o m s t. t. p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t G æ r u m s k o l e F ø r s t e l æ r e r P o u l M. N i e l s e n i n d t. a u t. ( ) ( o m s t. t. p e d e l ) H å n b æ k s k o l e n S k o l e i n s p e k t ø r Sv. A a. P e d e r s e n T o r b e n N i e l s e n L æ r e r K a r e n N i e l s e n B i r t h e Ju u l C h r i s t e n s e n H e n n i n g C h r i s t e n s e n L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : H i r s h o l m e n e s k o l e V i k a r M o g e n s B r e e m - O t t a r Je r u p s k o l e F ø r s t e l æ r e r H e n n i n g T h e i l L æ r e r M a r i e L e F e v r e H a n s P. N i e l s e n L æ r e r v æ r e l s e : F ø r s t e l æ r e r p r i v a t :

7 M u n k e b a k k e - sk o l e n S k o l e i n s p e k t ø r A. D a h l K a j H e n r i k s e n A k s e l M a d s e n O v e r l æ r e r C h r. P. L a u r s e n T o v e S t o r g a a r d V a g n L i i b b e r t ( o m s t : t : p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : R a v n s h ø j s k o l e S k o l e i n s p e k t ø r K n u d H o l g e r S ø g a a r d A d o l f H ø jb o T h o m s e n L æ r e r Je n s P e t e r Sø b y E l s a Je n s e n F i n n N i e l s e n S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : P e d e l : S t r a n d b y s k o l e S k o l e i n s p e k t ø r H a n s H e n r i k F r e y Jo h s. M ø l l e r L æ r e r J. H e u c k e n d o r f f G e r d a H e r g a a r d Je n s L a r s e n ( o m s t. t. p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : V a n g e n s k o l e O v e r l æ r e r Je n s O v e Je n s e n Ø r n e v e je n s k o l e S k o l e i n s p e k t ø r K n u d A n d e r s e n I d a N o r s N i e l s e n O v e r l æ r e r M a r i e E : Je n s e n L i s s i M a r k f o g e d H a n s Je n s e n ( o m s t. t. p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : S k o l e i n s p e k t ø r p r i v a t : F r e d e r i k s h a v n G y m n a s i u m o g H F - k u r s u s R e k t o r K a j M i n k e I n s p e k t o r Je n s Jø r g e n V i n t h e r L e k t o r A. E. H o l b e c h V e r a L a r s e n I n g e r l i s e K r a r u p Je n s e n N i e l s A n d r e a s Sø r e n s e n ( o m s t. t. p e d e l ) L æ r e r v æ r e l s e : R e k t o r p r i v a t : F æ l l e s l æ r e r r å d s f o r m a n d A. B i s g a a r d

8 6 S k o l e m y n d i g h e d e r o g t r æ ffe t id e r (e f t e r v alge t ) Frederikshavn byråds skoleudvalg: F o r m a n d : F æ n g se l sb o g h o l d e r L. A r p - Je n se n. N æ s t f o r m a n d : F r u Jo h a n n e B u r g a a r d. Sn e d k e r Sv e n d A a g e L a r s e n : T r a fi k e k s p e d i e n t Sv e n d A a g e M o g e n se n : G å r d e je r Jo h a n n e s Sø r e n se n. Frederikshavn skolekommission: V alg t a f b y råd e t : F o r m a n d : G å r d e je r Jo h s. Sø r e n se n. N æ s t f o r m a n d : F æ n g s e l s b o g h o l d e r L. A r p - Je n se n. F r u Jo h a n n e B u r g a a r d. Sn e d k e r Sv e n d A a g e L a r se n. T r a fi k e k s p e d i e n t Sv e n d A a g e M o g e n se n. F æ n g se ls o v e r b e t je n t R ie. Sø r e n se n. V alg t a f sk o le n av n e n e : F r u A n n e G u n g g a a r d. O v e r læ g e F r e d e Jo h a n se n. F r u K i r s t e n M o l t k e. F r u I n g e r P e d e r se n. D i r e k t ø r K n u d U g g e r h ø j. Skolenævnene: B an gsb o st ran d sk o le : F o r m a n d : F r u A n n a G u n g a a r d. N æ s t f o r m a n d : F r u B i r t h e T h o m se n. Sk o l e l e d e r P o u l R o h d e. G å r d e je r Jo h s. Sø r e n se n. * D i r e k t ø r K n u d U g g e r h ø j: Flad st ran d sk o le : F o r m a n d : O v e r læ g e F r e d e Jo h a n se n. N æ s t f o r m a n d : F r u E l se B e r g O lse n. F r u Jo h a n n e B u r g a a r d. * M a sk i n a r b e jd e r Je s C h r ist e n se n. F r u G r e t h e L a r se n. H ån b æ k sk o le n : F o r m a n d : So c i a l r å d g iv e r P r e b e n M ø ll e r. N æ s t f o r m a n d : P a st o r F i l i p R i sa g e r. F u l d m æ g t i g P e r B r u u n.

9 7 F r u Jo h a n n e B u r g a a r d : * F u l d m æ g t i g P o u l T h o m se n, Je ru p sk o le : F o r m a n d : S o c i a l r å d g iv e r I n g e r Jø r g e n se n. F æ n g se l sb o g h o l d e r L. A r p - Je n se n. * F æ n g se ls o v e r b e t je n t H a n s H. K r a n k e r : M u n k e b ak k e sk o le n : F o r m a n d : T e k n. t e g n e r B ja r n e M ø ll e r Je n se n : N æ s t f o r m a n d : E r h v e r v sv e j le d e r A r n e Sø r e n se n, I n g e n iø r Jo h n K a r t v e d. Sn e d k e r Sv e n d A a g e L a r se n. * F r u L i sb e t h M a d se n. R av n sh ø j sk o le : F o r m a n d : F r u E l le n F r i st r u p : N æ s t f o r m a n d : B y g m e st e r N. H ø jb je r g A n d e r se n : G å r d e je r N i e l s E r ik H a n se n : T r a fi k e k s p e d i e n t Sv e n d A a g e M o g e n se n. * L æ r e r A a g e F r a n k Sø r e n se n. St ran d b y sk o le : F o r m a n d : P a st o r V e r n e r H y t t e l. N æ s t f o r m a n d : S ø l ø jt n a n t P e t e r M. P e d e r se n. F r u E. K a r l b o r g. T r a fi k e k s p e d i e n t Sv e n d A a g e M o g e n se n : * K ø b m a n d E. N ie ls e n. Ø rn ev ejen s sk o le : F o r m a n d : F r u I n g e r P e d e r se n : N æ s t f o r m a n d : F r u I n g e O I se n. F o r st a n d e r Jø r g e n H a n se n : P o li t ib e t je n t Jø r n G r a v e r se n : Sn e d k e r Sv e n d A a g e L a r se n. * O v e r a ssist e n t C a r l C. P e d e r se n. D i r e k t ø r K n u d U g g e r h ø j. G y m n asie t : F o r m a n d : F r u K ir s t e n M o lt k e. N æ s t f o r m a n d : K o m m u n e b o g h o ld e r P o u l W il h e lm se n. F æ n g s e l s b o g h o l d e r L. A r p - Je n se n. * B a n k b e st y r e r N. B ø je C h r ist e n se n. F ø r st e l æ r e r K. St e p h a n se n. * B y r å d sm e d le m m e r.

10 8 Skolevæsenets administration: Sk o l e v æ se n e t s k o n t o r, Ø r n e v e j 6, F r e d e r i k sh a v n, t l f K o n t o r t i d o g ( t o r s d a g t il ), l ø r d a g lu k k e t. Sk o l e d ir e k t ø r K. H i ll e r s- A n d e r se n. T r æ f f e t i d : m a n d a g - f r e d a g 8-9, o n sd a g t i ll ig e F u l d m æ g t i g A a g e C h r ist e n se n. K o m m u n e a ss is t e n t L i s L a r se n. K o n t o r a ssis t e n t Ja n e N ie l s e n. Skolelægen: S k o l e l æ g e : Sv e n H o f f m a n n. S k o l e su n d h e d sp l e je r sk e r : F r u G. E l l i t sg a a r d o g fr ø k e n I. G r o t h. Sk o l e l æ g e n t r æ f f e s k l p å : B a n g sb o st r a n d sk o l e ( t l f ) 1. o g 3. o n s d a g i h v e r m å n e d. F l a d st r a n d sk o l e ( t l f ) 2. o g 4. t o r sd a g i h v e r m å n e d. H å n b æ k sk o le n ( t l f ) 1. o g 3. m a n d a g i h v e r m å n e d. Je r u p sk o le ( t l f ) 1. t i r sd a g i h v e r m å n e d. M u n k e b a k k e sk o le n ( t l f ) 1. o g 3. t o r sd a g i h v e r m å n e d. R a v n sh ø j sk o l e ( i n g e n t l f. ) 3. t i r sd a g i h v e r m å n e d. St r a n d b y sk o l e ( i n g e n t l f. ) 1. o g 3- f r e d a g i h v e r m å n e d. Ø r n e v e je n s sk o le ( t l f ) 2. o g 4. o n s d a g i h v e r m å n e d. G y m n a sie t ( t l f ) 2. o g 4. m a n d a g i h v e r m å n e d. Skolepsykologisk rådgivning: K o n t o r e t p å F l a d st r a n d sk o l e e r å b e n t m a n d a g o g t o r sd a g k l , o n s d a g k l T l f D e n l e d e n d e sk o l e p sy k o l o g, E. S e jr K n u d se n, t r æ ffe s p å k o n t o r e t o n s d a g k l P r iv a t t l f K o n t o r a ssis t e n t : C a r l a Ja c o b se n. Hjælpeklasserne: K o n s u l e n t f o r sp e c i a l u n d e r v is n in g, d e r v a r e t a g e r h v e r v e t so m p æ d a g o g i s k le d e r a f h jæ lp e k l a sse r n e, fr u R u t h G ø r u p, h a r k o n t o r t id t i r s d a g k l o g t o r sd a g k l T l f p r i v a t Skoletandlægerne: K l i n i k c h e f G u n n a r L u n d g r e n t r æ f f e s m a n d a g - f r e d a g k l p å Ø r n e v e je n s sk o l e s sk o l e t a n d k li n ik, Ø r n e v e j 3, t l f S k o l e t a n d l æ g e r n e t r æ f f e s m a n d a g - f r e d a g k l p å B a n g s b o st r a n d sk o l e ( t l f ), F l a d st r a n d sk o le ( t l f ), H å n b æ k sk o le n ( t l f ), M u n k e b a k k e sk o le n ( t l f ) o g Ø r n e v e je n s sk o le ( t l f ).

11 9 t V i c e i n s p e k t ø r T a g e S i n d i n g d ø d d e n 3. ja n u a r V i c e i n sp e k t ø r T a g e S in d in g h a r m e d e n k o r t a fb r y d e l se v æ r e t a n sa t v e d F r e d e r ik sh a v n k o m m u n a l e sk o l e v æ se n sid e n I u d n æ v n t e s h a n t il v ic e in sp e k t ø r v e d Ø r n e v e je n s sk o l e. T a g e S in d in g s d y g t i g h e d o g p l i g t f ø l e l s e g jo r d e, a t h a n så v e l b l a n d t k o ll e g e r so m e le v e r v a r sæ r d e le s r e sp e k t e r e t : H a n s e n e st å e n d e in t e r e sse f o r sk o le n o g d e m, d e r b e fo lk e d e d e n, g jo r d e, a t a ll e k o m t il a t sæ t t e h a m h ø jt. V i, d e r g e n n e m e n å r r æ k k e a r b e jd e d e in t im t sa m m e n m e d h a m, k o m t il a t h o l d e a f h a m : V ic e i n sp e k t ø r T a g e S in d in g v i l se n t b l iv e g l e m t p å Ø r n e v e je n s sk o le. K n u d H ille rs- A n d e r sen.

12 1 0 t L æ r e r Jø r n N i e l s e n d ø d d e n 2 8 : se p t e m b e r N u h a r v i k u n e t m in d e. M i n d e t o m e n e m in e n t d y g t i g læ r e r, e n in sp ir e r e t u n d e r v i se r, e n g o d k a m m e r a t o g e t f i n t m e n n e sk e. B a n g s b o st r a n d sk o le h a r m e g e t a t v æ r e Jø r n N i e l s e n t a k n e m m e l ig fo r. H a n g i k i e n sjæ l d e n g r a d o p i sit a r b e jd e, o g b ø r n e n e fø l t e, a t h a n h o ld t a f d e m. G e n n e m d e sid st e sv æ r e t i d e r h a r Jø r n N i e l s e n v i st o s e t b e u n d r i n g sv æ r d i g t e k se m p e l p å, h v o r l e d e s v i l je o g å n d k u n n e o v e r v in d e d e t sk r ø b e l ig e st o f. Jø r n N i e l s e n s p l a d s st å r n u t o m p å sk o le n, b l a n d t v e n n e r n e o g i h je m m e t, m e n i v o r e r in d r in g v il h a n s p l a d s v æ r e fy l d t m e d g o d e o g ly se m in d e r. V i e r b le v e t r ig e r e v e d a t h a v e k e n d t Jø r n N i e l s e n. A. A iay n t z h u sen.

13 11 F r e d e r i k s h a v n k o m m u n a l e s k o l e o r d n i n g Kommunesammenlægningen P r : 1. a p r il sa m m e n l a g d e s d e t i d li g e r e o m e g n sk o m m u n e r m e d F r e d e r ik sh a v n. H e r v e d u d v id e d e s F r e d e r ik sh a v n k o m m u n a le sk o le v æ se n m e d f ø l g e n d e sk o l e r ; G æ r u m, Je r u p, R a v n sh ø j, St r a n d b y, H i r sh o l m e n e o g V a n g e n. D e t g a v e n e le v t ilv æ k st p å e ll e r ca: 2 5 % : Oversigt F o lk e s k o le n b e st å r a f e n 8 - å r ig h o v e d sk o le, d e r v i d e r e fø r e s m e d 9. o g 1 0. k l a ss e, o g o m fa t t e r d e su d e n e n 3 - å r ig r e a l a f d e l i n g. E f t e r 7. k l a sse fo r d e l e s e le v e r n e t il 8., 9- o g 1 0. k l a sse o g t il r e a l a fd e li n g e n. G y m n a sie t u d se n d e r sin e g e n å r sb e r e t n in g, h v o r f o r d e r m e d h e n sy n t il e k sa m in e r o. s. v. h e n v ise s t il d e n n e : Indskrivning a f e le v e r t il g r u n d sk o l e n s 1. k l a ss e r o g b ø r n e h a v e k l a sse r t il s k o l e g a n g v e d sk o l e å r e t s b e g y n d e lse i a u g u st f o r e g å r e ft e r a n n o n c e i ja n u a r e ll e r fe b r u a r m å n e d : B ø r n, d e r e r fy l d t 7 å r e ll e r fy l d e r 7 å r in d e n d e n 1. a u g u st, e r u n d e r v i sn in g sp l ig t i g e : Lærermangelen M e n s læ r e r m a n g e le n i d e se n e r e å r h a r v æ r e t i g l æ d e l i g a ft a g e n d e, sy n e s d e n n e u d v i k l i n g d e sv æ r r e a f v æ r e st a n d se t. I sk o le å r e t b le v e n r æ k k e st il li n g e r b e sø r g e t so m o v e r t im e r a f d e t fa st e l æ r e r p e r so n a le, o g e n d e l t im e r b le v b e sø r g e t a f m i d l e r t i d i g e t i m e læ r e r e. F r e m t id e n t e g n e r s i g a lt a n d e t e n d ly s, o g d e t v i l b l a n d t a n d e t k u n n e m e d fø r e, a t sk o le r n e m å l a d e a k t iv it e t e r, so m a ll e g e r n e så b l o m st r e, l ig g e. Y d e r m e r e m å m a n b e k l a g e, a t in g e n sy n e s a t v æ r e i st a n d t i l a t la v e l æ r e r b e h o v s p r o g n o s e r, d e r h a r r e le v a n s t il d e n fa k t is k e u d v ik - lin g. Folkeskolens lokaleforhold I sk o le å r e t b le v l o k a le fo r h o ld e n e b e t y d e l ig t fo r b e d r e t m e d H å n b æ k sk o le n s fæ r d i g g ø r e l se. A l l e sk o l e r e r d o g fy l d t, o g d e t m å f o r u d se s, a t d e r sn a r t - g r u n d e t b l. a. d e n st æ r k e v æ k s t i b y g g e r ie t v i l b l iv e b r u g f o r e n d n u e n fo lk e sk o l e. St r a n d b y sk o l e s b y g g e r i sk r id e r p l a n m æ s s i g t fr e m, o g n å r d e t t e e r fæ r d i g t, v i l sk o l e n h a v e b å d e m o d e r n e o g t i ls t r æ k k e l ig e l o k a le fo r h o ld. G æ r u m sk o le o g sk o le n p å H i r sh o l m e n e m å fo r v e n t e s n e d l a g t , m e n s d e r e n d n u ik k e e r t a g e t s t i l l i n g t il V a n g e n sk o le s fr e m t id.

14 I e n ø k o n o m isk p l a n l æ g n i n g f o r d e k o m m e n d e å r e r m e d t a g e t u d v i d e l se a f g y m n a sie t, sp o r t sa u la v e d B a n g sb o st r a n d sk o le o g sv ø m m e sa l v e d F l a d st r a n d sk o le : D e r p l a n l æ g g e s y d e r li g e r e b ø r n e h a v e k l a sse r v e d a ll e b y e n s sk o le r : D e t t e v il k r æ v e u d v id e ls e r v e d F l a d st r a n d sk o l e o g M u n k e b a k k e sk o - le n : Ø r n e v e je n s sk o l e h a r a ll e r e d e n u st æ r k t b e h o v f o r u d v id e ls e, h v i l k e t b l. a : sk y l d e s, a t a ll e b y e n s h jæ l p e k l a sse r e r sa m le t h e r : U d v i d e l se n t r æ n g e r s i g e n d n u m e r e p å, n å r d e r o g så sk a l o p r e t t e s b ø r n e h a v e k l a sse r v e d sk o le n : M a n m å h å b e. a t d e n ø k o n o m isk e sit u a t io n v i l b l iv e så d a n, a t d isse p la n e r k a n b r in g e s t il u d f ø r e l s e i l ø b e t a f e t r i m e li g t a n t a l å r. Skolemodenhedsprøver (v. led e n d e sk o le p sy k o lo g, can d. p sy ch. L av ra E n e v o ld se n ) F o r æ l d r e, d e r v e d i n d sk r iv n in g t il 1. k l a ss e r n e h a v d e i n d m e ld t ik k e u n d e r v i sn i n g sp l i g t i g e b ø r n i sk o le n, b le v a ll e t i lb u d t e n g r u p p e sk o l e m o d e n h e d sp r ø v e a f d e r e s b a r n. I a l t 7 6 b ø r n ( 2 8 p i g e r o g 4 8 d r e n g e ) b le v a n m e ld t t il sk o l e m o d e n h e d sp r ø v e. ( B a n g sb o s t r a n d 1 2, F l a d st r a n d 1 3, M u n k e b a k k e n 1 7, H å n b æ k 1 8 o g Ø r n e v e je n 1 6 ). D e r b le v i a ll e t i l f æ l d e a n v e n d t U p p s a l a p r ø v e n, o g b ø r n e n e d e lt o g i h o l d p å p å d e n sk o le, h v o r d e n o r m a lt h ø r e r t il: V e d a ll e p r ø v e r n e v a r b e g g e sk o l e p sy k o l o g e r t il st e d e : E f t e r p r ø v e n h a v d e e n a f sk o l e p sy k o l o g e r n e e n sa m t a l e m e d b a r n e t s fo r æ l d r e o m r e su lt a t o g i a g t t a g e l se r u n d e r p r ø v e n o g o m f o r æ ld r e n e s a l m i n d e l i g e in d t r y k a f d e r e s b a r n : P r ø v e n a f g ø r ik k e, o m b a r n e t m å b e g y n d e i sk o le n : H v i s b a r n e t e r fy l d t 6 å r f ø r 1. fe b r u a r, h a r fo r æ l d r e n e r e t t il a t in d m e ld e d e t i sk o l e n. P r ø v e n e r k u n v e jl e d e n d e, m e n d e n k a n o f t e g i v e v æ r d i f u l d e o p l y sn in g e r f o r d e fo r æ l d r e, d e r g e r n e v i l se n d e d e r e s b a r n i sk o l e p å d e t t i d sp u n k t : h v o r b a r n e t k a n k o m m e t il a t k l a r e s i g b e d st m u l i g t i k la sse n. 4 6 a f d e p r ø v e d e b ø r n b l e v t i lr å d e t a t b e g y n d e i sk o l e n e ft e r so m m e r fe r ie n, 2 2 b l e v fr a r å d e t : I 5 t i l f æ l d e l å r e su lt a t e r n e i g r æ n se o m r å d e t, o g d e t t e b le v d r ø f t e t m e d fo r æ l d r e n e. 3 m ø d t e ik k e. I I a f d e d e lt a g e n d e b ø r n v a r f ø d t e ft e r 1 : fe b r u a r D e v a r e ft e r fo r æ l d r e n e s a n sø g n i n g g e n n e m sk o l e k o m m issi o n e n h e n v ist t il sk o l e m o d e n h e d su n d e r sø g e l se. D a p r ø v e n h e r v a r a fg ø r e n d e fo r, o m b ø r n e n e f i k t i ll a d e l se t il a t b e g y n d e i sk o l e n a u g u st , b le v U p p sa l a p r ø v e n h o s d is se b ø r n su p p le r e t m e d in d i v id u e l le p r ø v e r o g i a g t t a g e l se r. 7 b ø r n f ø d t e ft e r 1 : fe b r u a r b le v o p t a g e t t il a t b e g y n d e i s k o le n a u g u st

15 1 3 Årsprøver I h o v e d sk o le n a fh o l d t e s å r sp r ø v e r i ju n i m å n e d : Oprykning af eleverne efter 7. klasse A f e le v e r i 7- k l a sse r n e o p r y k k e d e s i : e le v e r ( 4 8,0 % ) i 8. k l a sse, e le v e r ( 4 8, 0 % ) i 1. r e a l k l a sse o g 21 e le v e r ( 4,0 % ) u d sk r e v e s a f sk o le n : Oprykning af eleverne efter 8. klassetrin A. A f e le v e r i 8. k la sse r n e o p r y k k e d e s i ; e le v e r ( 8 3,8 % ) i 9 : k l a sse r n e, 1 3 e le v e r ( 6,0 % ) fo r t sa t t e d e r e s sk o l e g a n g p å a n d e n m å d e o g 2 2 e le v e r ( 1 0,2 % ) u d sk r e v e s a f sk o le n,: B. A f e le v e r i 1. r e a l k l a sse r n e o p r y k k e d e s i : e le v e r ( 9 9,0 % ) i 2. r e a l k l a s se, 2 e le v e r ( 1,0 % ) fo r t s a t t e d e r e s sk o l e g a n g p å a n d e n m å d e o g 0 e le v e r ( 0,0 % ) u d sk r e v e s a f sk o le n. Oprykning af eleverne efter 9. klassetrin A. A f e le v e r o p t y k k e d e s i : e le v e r ( 5 4, 8 % ) i 1 0. k l a ss e. 1 3 e le v e r ( 7,1 % ) fo r t s a t t e d e r e s sk o l e g a n g p å a n d e n m å d e o g 7 0 e le v e r ( 3 8,1 % ) u d sk r e v e s a f sk o le n. B. A f e le v e r o p r y k k e d e s i : e le v e r ( 9 0,0 % ) i 3. r e a l k l a sse, 2 1 e le v e r ( 9,5 % ) fo r t s a t t e d e r e s s k o l e g a n g p å a n d e n m å d e o g 1 e le v ( 0,5 % ) u d sk r e v e s a f sk o le n.

16 1 4 L æ r e r p e r s o n a l e t v e d fo l k e s k o l e n d e n 3 1 : ju li S k o l e E k s a m e n s - å r A n s a t h e r A n s a t i n u v. s t i l l i n g Skoledirektør: K n u d H i l l e r s - A n d e r s e n Skoleinspektører: K n u d A n d e r s e n S. P. B jø r n - H a n s e n F A x e l D a h l M H a n s H e n r i k F r e y S A r n e M a y n t z h u s e n B S v e n d A a. P e d e r se n H K. H o l g e r S ø g a a r d R Skolepsykologer: L a v r a M. E n e v o l d s e n E r i k S e jr K n u d s e n F Viceinspektører: K a j H e n r i k s e n M H K a j S. H jo r t l u n d F Jø r n K n u d s e n B A k s e l M a d s e n M Jo h a n n e s T h. M ø l l e r S I d a N o r s N i e l s e n T o r b e n N i e l s e n H B i r g i t S k a f t e Sc h o u F A d o l f H ø jb o T h o m s e n R Overlærere: R u t h M. A r e n t o f t M M a g d a M. B e i d e r B A n d e r s M. P. B i s g a a r d B I n g e r B jø r n - H a n s e n F K a j B o r g e n F E v a J. L. C h r i s t e n s e n B Je n s T h o r v a l d C h r i s t e n s e n R K je l d G ø r u p C h r i s t i a n s e n F A g n e s F o l d a g e r F E v a l d G ø r u p M R u t h G ø r u p M o g e n s B. H a n s e n E l l e n M a r i e H e n r i k s e n M V i b e k e H jo r t l u n d F G u d r u n M. Ja c o b s e n B A n n a Je n s e n Je n s K r i s t i a n Je n s e n F Je n s O v e Je n s e n V M a r i e E l i s a b e t h Je n s e n

17 15 S k o l e E k s a m e n s - å r A n s a t h e r A n s a t i n u v. s t i l l i n g H a n s E r i k Je p s e n B : : E n a K n u d s e n F : E jv i n d L a r s e n F T o v e R y e L a r s e n F L i s M ø l l e r L a s s e n F : V i g g o M ø l l e r L a s s e n F :0 3 : C h r i s t i a n P. T. L a u r s e n M : R u t h L a u r s e n M : A n n a H. D. M a d s e n B : K i r s t e n M a d s e n M O v e M e l g a a r d M a d s e n F E s k i l d M a r k u s s e n F N i e l s L u n d M i k k e l s e n F B o d i l M. M o r t e n s e n S E i n a r M o r t e n s e n S M a r y C a r o l i n e M u n c k R A n n a N ø r g a a r d N i e l s e n F l e m m i n g N i e l s e n B : P o u l N ø r g a a r d N i e l s e n Jø r g e n O l s e n H e r t h a G. P e d e r s e n M a r g r e t h e R y e P e d e r s e n E jn a r P i l g a a r d R :0 5 : Sv e n d P o u l s e n F :0 8 : V a n d a J. R e b e r : E l l e n Sa a b y e F : A a g e T h o m s e n F :1 2 : :1 1 :6 4 Jo h a n n e s L. T h o m s e n : A g n e s Ø y e Førstelærere: H e n n i n g T. M a d s e n J P o u l M. N i e l s e n G æ :3 5 Lærere: A l b e r t A l b r e c h t s e n M B. G a m m e l g a a r d A n d e r s e n B :0 2 : E r i k A n d r e a s A n d e r s e n I b A n d e r s e n S P e r A n d e r s e n E l i A r e n t s e n F H e n n i n g A s k F E l i B i l l i n g s ø e B Jo h a n n e s B l o k s g a a r d S :6 3 H e l g e L e t h B r o r h o l t S C h r i s t i a n C h r i s t e n s e n F Jø r g e n C h r i s t e n s e n M : K n u d C h r i s t i a n s e n F O l e B. K r i s t i a n s e n B : B jø r n A. D a n i e l s e n M E r i k E je r s k o v F Jø r g e n F i s k e r M

18 1 6 Sk ole E k sam en s- år A n sa t h er A n sa t i nuv. stillin g B e n t C. H a n s e n S Je n s C h r. H a n se n :6 1 L e i f T r i e r H a n s e n S M o g e n s L a m b æ k H a n s e n M G e r t F a u r s c h o u H a s t r u p H A n d e r s A. H e s s e l h o l t S : Jø r g e n W : H e u c k e n d o r f f S H e n n i n g H o l m - K n u d s e n M P e r H o l s t - H a n s e n B e n t H u n d b o r g M C a r l F. R. H a u g a a r d S B i r g e r Ju u l Je n s e n M H e n n i n g S k o v g a a r d Je n s e n ,6 7 K a i M ø l l e r Je n s e n R O v e H a u g a a r d Je n s e n H W i l l i A. Je n s e n B B ja r n e R. Jo h a n s e n M Jø r g e n A m s t r u p Jø r g e n s e n B : O l e H. Jø r g e n s e n B O l e K r o g h F A k s e l K r u s e l l H A n d e r s K r ø l d r u p F A a g e L a r s e n B Je n s Jø r g e n K. L a r s e n R P a l l e H a u g a a r d L a r s e n M : V i g g o E i v i n d L a s s e n M K a i B l i c h f e l d L a u r i t s e n B Je n s D a l s g a a r d L i l l e t h o r u p S T o r b e n L y n g B H e l g e M a d s e n H : Jø r g e n M i l l g a a r d M I b Jø r g e n M ø l l e r F E r i k T h y g e N i e l s e n Jø r g e n F : N i e l s e n J C h a r le s V i l l y O l s e n M J a n F l e m m i n g O l s e n R O l e S a a b y e O t t o s e n B S v e n d C a r s t e n P e d e r se n H S v e n d E r i k P e d e r s e n B E r i k R a s m u s P i h i : F r a n k R o b e n h a g e n S A n k e r C h r. R o s e n s k jo l d B E v a l d S u l b y B Je n s P e t e r Sø b y R K n u d S ø n d e r g a a r d B : : A a g e H o l s t Sø r e n s e n H : K a j E g o n S ø r e n s e n H K u r t W e l a n d e r S ø r e n s e n F O l e M u n k Sø r e n se n M P o u l E jv i n d T i d s e l b a k S e p p o Ju s s i T i m m e r m a n n B K n u d S t i l l i n g T h o m s e n F N i e l s T o f t

19 1 7 C1 : E k s a - A n s a t A n s a t i S k o l e m e n s - n u v _ s t j j j n g Lærerinder: A a s e A l b r e c h t s e n M G e r d a A n d e r s e n R K a j a A n d e r s e n S M a r g i t A n d e r s e n K i r s t e n M a r i e B a l l i n g B E l s e b e t h L i n d b e r g B l æ h r M M a r g i t B o n n é n B I n g e E n g g a a r d B r o r h o l t S I n g e L i s B u h i B A. S o f i e C h r i s t e n s e n J I n g e r C h r i s t e n s e n F A n n a M a r i e K. C h r i s t e n s e n H R a g n a K r i s t i a n s e n M R i t a V i o l a C h r i st e n se n B H e l g a D a l s g a a r d M a r i e L e F e v r e J Jy t t e F r a n d s e n B K i r s t e n B a r t h o l d t F i s k e r M I n g e r N ø r b y F r e y S B i r t h e E l f r i d a F r o m F A n n a m a r i e H a n s e n M G e r t r u d H. H a n s e n S I n g e D a l l H a n s e n l B K a r e n D r e y e r H a n s e n M T o v e I n g s t r u p S A l i c e K i e l Je n s e n B G e r d a Ju e l Je n s e n M I n g e r Je n s e n S K i r s t e n M, H o l s t Je n s e n T o v e M y r u p Je s p e r s e n F B i r g i t t e M a r g r, Jo h a n s e n F K i r s t e n Jo h a n s e n M H e l g a E. Jø r g e n s e n S M a r y V i o l a Jø r g e n s e n F B i r t h e K l a u s e n R B e t t y S p a n g g a a r d K n u d s e n I n g e l i s e K o f o d I n g e - M e r e t e R. K o u e B V i v i N. K r o g h F E l s e L a r s e n M G u n h i l d L a s s e n M K a r e n B. M a d s e n H L i s b e t h M a r k u s s e n F H a n n e L i s e M ø l l e r L i s e T h u e M ø l l e r H B e n t e L. L, N i e l s e n S G e r d a N i e l s e n R I n g e r N i e l s e n M I n g e r l i s e N i e l s e n B K a r e n A. N i e l s e n H , M a r i e E. N i e l s e n S A n n e O l s e n R

20 1 8 S k o l e E k s a - m e n s å r A n s a t h e r A n s a t i n u v. s t i l l i n g B i r g i t W e i n r e i c h O l s e n V a N i n a O l s e n B G u r l i S. P e d e r s e n J M o n a P e d e r s e n H P e t r a I. P e d e r s e n H R u t h P e d e r se n F I n g e r P i h i H H a n n e B. R o s e n s k jo l d B M a r g i t So n n e s e n M E l s e A n n y S u h r G r e t h e S n e b a n g S t u d s g a a r d H N i n a K j æ r Sv e n d s e n T o v e M. S ø n d e r g a a r d M B i r g i t W. S ø r e n s e n M G i s e l a Sø r e n s e n B I n g e b o r g M. M. R a s m u s s e n S L o n e E. H. v o n R u m m e l S E l s e A. S o n n e n b e r g S B o d i l M u n k S ø r e n s e n M L i s b e t h K a r i n Sø r e n s e n R K a r e n I. H ø jb o T h o m s e n M E l i W a d m a n n M Småbørnslærerinder: B o d i l P o u l s e n S T o v e P o u l s e n G æ Aspiranter: R o l f H. H a g e n s e n B jø r n H a n se n S K n u t S i g u r d H o l m Je n s C h r. f. Je n s e n K i r s t i n e B. W. K r ø g h S Je n s L. M ø l b a k M I n g e r N i c l a s e n S R e g i n a l d f. N. v o n R u m m e l S F r e d e D i t l e v Sø r e n s e n A g n e t e S ø r e n se n M B o d i l B e c h Sø r e n se n Timelærere: G e r t S c h r i v e r C h r i s t e n s e n Jø r n H e n n i n g C h r i s t e n s e n K n u d W i n t h e r C h r i s t e n s e n H O l e T o u g a a r d K r i s t e n s e n R y a n M o r i c K r i s t e n s e n H K n u d G. C h r i s t i a n s e n H M o g e n s H a n se n H M o g e n s H o l m R H e l g e E n g e l b r e c h t Je n s e n B T h o r s t e i n K. N i c l a s e n S

21 1 9 S k o l e I k s a - m e n s år A n s a t her A n s a t i n u v. s t i l l i n g Je n s C h r. N i e l s e n M Jo h n N o r d e n b æ k N i e l s e n H O l e R i n g N i e l s e n F P e r S a n d b o r g N i e l s e n M S ø r e n H. P e d e r s e n M Jø r g e n B e r t e l T h o m e s e n F O l e B. T h o m s e n K r i s t i a n V i d e r u p Timelærerinder: K i r s t e n E. A n d e r s e n I n g e - L i s e A r e n t s e n B B i r g i t R. D a n i e l se n M T o v e B je r r e H v i d F N i n a v o n H o f e - R i c k e r s C l a u d i a Je n s e n I n g e r L i s e Je n s e n H L o n e L i n d e g a a r d R G u d r u n Ø s t e r g a a r d M a d s e n B + F G r e t e N i e l s e n H K a r e n A g n e s N i e l s e n M S o l v e i g P e d e r se n T o v e W i l l e r Faglærere: A n n a - M a r g r e t e B a n g S W e n c h e K r i s t i a n s e n E r n a D a h l R u t h Jø r g e n s e n F A n n a D o r t h e a M a d s e n J G e r d M a y n t z h u se n B R a s m u s M o r t e n s e n ( G i g g e r ) A a s e M o r s i n g F H a n n e R i i s M ø l l e r S T o v e M ø r k M a r y O l e s e n R M o n a O l e s e n B I n g e R o d e l B E r i k J. S k jo l d b o r g H I n g e S ø g a a r d R P o u l Sø r e n s e n M I n g e l i s T h o m s e n F K a r e n L. T h o m s e n H O l e Ø r v a d H Faste vikarer: F l e m m i n g B a k B M a r i u s B o n d e s e n J M o g e n s B r i e m - O t t a r H i : K a r e n L i s b e t h Je l s t r u p F E r i k Je n s e n B

22 2 0 Sk o le E k sa m en s- år A n sat h er A n sa t i nuv. stillin g K i r s t e n Je n s e n H Ja c o b S k a f t e Je s p e r s e n F A n n e - L i s e K r i s t e n s e n M a j a C h r i s t e n s e n B i r t h e G ø r u p C h r i s t i a n s e n F Je n s R y e L a r s e n H S i d s e L a s s e n H H e l g e M a g e l u n d B I n g e r M a y n t z h u s e n B U f f e W. M a y n t z h u se n B F r e d e O l e s e n F K a r l N i e l s e n H E l l i n o r R a s m u s s e n H H a n n e R a s m u s s e n I n g e L i s e T h o m s e n N i e l s M a d s e n V i e s n e k F Børnehaveklasseledere: M e t t e B. C h r i s t e n s e n H L æ r e r p e r s o n a l e t v e d F r e d e r i k s h a v n k o m m u n a l e g y m n a s i u m p r : 3 1. ju l i Rektor: K a j M i n k e G Lektorer (26. lønklasse): A s g e r E g i l H o l b e c h G Je n s L e t h - N i s s e n G E l l e n L i n d g a a r d G Sv e n d L. S k o l e G Lektorer: I l s e H a n se n G V i b e k e Je n s e n G P a l l e K n u d s e n G I n g e b o r g L e t h - N i s s e n G T h o r v a l d H o v g a a r d M a d s e n G C a r s t e n S i n d i n g G L a u r i t s T. S t e n s g a a r d S c h ø t t G J e f H. T h o i s e n G :6 5 Adjunkter: Jø r g e n A n d r e a s e n G G r e t h e B i l l e - H o l s t G

23 2 1 S k o l e E k s a m e n s - år A n s a t h er A n s a t i n u v, s t i l l i n g K n u d C h r : E r i k s e n G :0 8 :6 9 G e r d A. v o n H o f e - R i c k e r s G 0 1 :0 8 : :0 8 :6 9 V e r n e r S a s s e r s e n G :0 8 : :0 1 :6 6 Je t t e St e n d e r - P e t e r se n G :0 8 : H a n s - E r i k Sø r e n s e n G : :0 8 :6 7 Je n s J : V i n t h e r G : Étfagslærere: W i l l y M a t h i e s e n G Overlærere: A n n a O v e r g a a r d G Lærere: B e n t W e s s e l Je n s e n G N i e l s P e t e r Jø r g e n s e n G Lærerinder: Je t t e O l s e n G Timelærere: K a j Sk y t t e A a r s l e v G E r i k B jø r n B a c h G V e r n e r H y t t e l G A x e l N y g a a r d G F i l i p R i s a g e r G T e d d y T h e i r u p G Timelærerinder: E l s e M ø r u p G B = B a n g s b o s t r a n d s k o l e S = S t r a n d b y s k o l e F = F l a d s t r a n d s k o l e R = R a v n s h ø j s k o l e H = H å n b æ k s k o l e n G æ : = G æ r u m s k o l e M = M u n k e b a k k e s k o l e n V = V a n g e n s k o l e 0 = Ø r n e v e je n s s k o l e G y. = G y m n a s i e t J = Je r u p s k o l e

24 2 2 E l e v * o g k l a s s e t a l Elevernes fordeling pr. 1, september k l a s s e R e a l a f d. "6 M-h a V <3 c O S p e c i a l k l. cd D r e n g e P i g e r B a n g s b o s t r a n d s k o l e : K l a s s e t a l E l e v t a l F l a d s t r a n d s k o l e : H å n b æ k s k o l e n : K l a s s e t a l E l e v t a l K l a s s e t a l E l e v t a l M u n k e b a k k e s k o l e n : K l a s s e t a l E l e v t a l Ø r n e v e je n s s k o l e : Je r u p s k o l e : K l a s s e t a l E l e v t a l K l a s s e t a l E l e v t a l S t r a n d b y s k o l e : K l a s s e t a l E l e v t a l R a v n s h ø j s k o l e : G æ r u m s k o l e : K l a s s e t a l E l e v t a l K l a s s e t a l E l e v t a l V a n g e n s k o l e : G y m n a s i e t : K l a s s e t a l E l e v t a l K l a s s e t a l E l e v t a l I a l t : K l a s s e t a l E l e v t a l

25 2 3 P r. 1: se p t D r e n g e P i g e r I a l t K y s t s a n a t o r i e t F r e d e r i k s h a v n p r i v a t e R e a l s k o l e M ø l l e h u s s k o l e n ( e k s t e r n a t s k. ) S t a t e n s t u n g h ø r e - o g d ø v e s k o l e i A a l b o r g S t a t e n s i n s t i t u t f o r t a l e l i d e n d e - A a l b o r g a f d Elevtallet ved de kommunale skoler * * D e r sk e t e k o m m u n e sa m m e n l æ g n in g p r

26 2 4 F o l k e t a l o g b ø r n e t a l E l e v t a l i d e k o m m u n a l e B v e n s f o l k e t a l A n t a l f ø d s l e r * s k o l e r s 1. k l a s s e r - p r. 3 1 / / / j p r. 3 1 / : p r. 1 /

27 2 5 S æ r l i g e a k t iv it e t e r Fri idræt U d e n f o r sk o le t id e n k a n d r e n g e o g p i g e r i a ll e a ld r e g r a t is o m so m m e r e n d e l t a g e i f r i i c r æ t t o g a n g e o m u g e n, e n t im e h v e r g a n g : D r e n g e n e u n d e r v i se s i h ø jd e - o g l æ n g d e s p r i n g, l ø b, sp y d -, d isk o s- o g b o ld k a st sa m t k u g l e st ø d : P ig e r n e u n d e r v i se s i h ø jd e - o g l æ n g d e sp r i n g, lø b, g r i b n i n g o g f o r sk e l l i g e k a st : I so m m e r e n h a r f ø l g e n d e t a g e t id r æ t sm æ r k e r : B r o n z e S ø l v G u l d S ø l v G u l d G u l d r o. e : m. e. f a k k e l B an g sb o st r an d sk o le : D r e n g e... P i g e r Flad st r an d sk o le : D r e n g e... P i g e r H ån b c e k sk o le n : D r e n g e... P i g e r M u n k e b ak k e sk o le n : D r e n g e... P i g e r Ø rn e v e je n s sk o le : D r e n g e... P i g e r Je r u p sk o le : D r e n g e... P i g e r S t ran d b y sk o le : D r e n g e... P i g e r R av n s h ø j sk o le : D r e n g e... P i g e r

28 2 6 Svømning Sv ø m m e u n d e r v is n i n g e r d e ls b l e v e t g i v e t i sk o l e å r e t s l ø b i s v ø m m e sa le n e p å H å n b æ k - o g M u n k e b a k k e sk o le n, d e ls i so m m e r fe r ie n i F r e d e r ik sh a v n fr i l u f t s b a d : F ø l g e n d e h a r t a g e t sv ø m m e p r ø v e r : S v ø m m e r - p r ø v e F r i s v ø m m e r - L i v r e d d e r - p r ø v e p r ø v e B a n g s b o s t r a n d s k o l e F l a d s t r a n d s k o l e H å n b æ k s k o l e n M u n k e b a k k e s k o l e n Ø r n e v e je n s s k o l e Je r u p s k o l e St r a n d b y s k o l e R a v n sih ø j s k o l e Gymnastik F ø l g e n d e a n t a l h a r e r h v e r v e t sk o le g y m n a st ik m æ r k e t : i so m m e r e n B r o n z e S ø l v G u l d E l i t e B a n g s b o s t r a n d s k o l e F l a d s t r a n d s k o l e H å n b æ k s k o l e n M u n k e b a k k e s k o l e n Ø r n e v e je n s s k o l e J e r u p s k o l e S t r a n d b y s k o l e R a v n s h ø j s k o l e Skoleforestillinger U d v a l g e t f o r sk o l e f o r e st i l l i n g e r h a r i å r u d e l u k k e n d e b e sk æ ft i g e t sig m e d fi lm. I n st i t u t io n e n D a n sk Sk o l e b io h a v d e sin fø r st e sæ so n, o g v ist e f o r y n g st e h o l d 4 f i l m : P a w, E n n a t i C a s a b l a n s a, P i m p e r n e l Sm i t h o g U n i o n P a c i f i c ' 4. F o r m e l le m st e h o l d v i st e s E n h å r d d a g s n a t, N a b o e r n e, A b e r n e s p l a n e t o g H e l g e n e n g å r i a k t i o n. T i l s lu t n in g e n t il d isse t o h o l d v a r m å d e l ig, h v o r i m o d d e t d e sv æ r r e ik k e

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I A L A P K IK É P Z É S B E N F Ő IS K O L Á N K O N C T A N U L M Á N Y > N a p j a i n k b

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

A global list. The Fortification Depot A CO 2 -reduction project

A global list. The Fortification Depot A CO 2 -reduction project The Fortification Depot A CO 2 -reduction project A global list Passive measures: Windows, glazing, solar shading Insulation of walls, roofs, floors Improving air tightness 1 A global list Technical measures:

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée.

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée. Clôtures tous types Serrurerie sur mesure Portails / Automatisme Aménagements extérieurs Maçonnerie Terrasse / Allée Tout à l égout Petite V.R.D Collectivités Particuliers 2 ZA Réganeau 33380 MARCHEPRIME

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Integrated Energy Design (IED)

Integrated Energy Design (IED) Integrated Energy Design (IED) Refurbishment Rotvoll Barn ssignment 3 Integrated Energy Design process: 1. Introduction a. Creating an NZEB b. Energy budget summary 2. Quality assurance plan a. Specifications

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Sebastiani Cabernet Sauvignon 2000 Sonoma. Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley. Benziger Cabernet Sauvignon 2001 Sonoma

Sebastiani Cabernet Sauvignon 2000 Sonoma. Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley. Benziger Cabernet Sauvignon 2001 Sonoma Sebastiani Cabernet Sauvignon 2 Sonoma Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley Benziger Cabernet Sauvignon 21 Sonoma Atalon Cabernet Sauvignon 21 Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville 22 Newton

More information

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications Presented by: Dr. N ik o s V o g ia t zis Corallia co-founder & chief Development & Operations officer gi-cluster Governance

More information

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Bulletin N o. 1187 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR James P. Mitchell, Secretary BUREAU OF LABOR STATISTICS Ewan Clague, Commissioner Health, Insurance,

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES Department Suffix Organization Academic Affairs and Dean of Faculty, VP AA 1100 Admissions (Undergraduate) AD 1330 Advanced Ceramics, Colorado Center for--ccac

More information

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series Pittsburgh, PA 15213-3890 Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series PSM Technical Working Group February 2004 Dave Zubrow Sponsored by the U.S. Department of Defense Background

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

Space Liability Insurance

Space Liability Insurance Space Liability Insurance John A. Horner Managing Director Marsh Space Projects John Horner Marsh Space Projects Space Contracting Best Efforts Non-recourse Mutual Waivers and Hold Harmless between parties

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

Allgemeine Geschäftsbedingungen der mindp o o l N ick scha s & W iegma nn GbR Geschäftsber eich H o sting 1. Geltungsbereich 1. 1 D i e m i n d p o o N i c k s c h & W i e g m n G b R ( i m f o e n d e

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re P e te r P u la y D e p a rtm e n t o f C h e m is try a n d B io c h e m is try, U n iv e rs ity o f A rk a n s a s, F a

More information

Air Navigation Service Charges in Europe

Air Navigation Service Charges in Europe Air Navigation Service Charges in Europe Lorenzo Castelli, Andrea Ranieri DEEI 7th USA/EUROPE ATM R&D SEMINAR Barcelona, Spain July 2 5, 2007 Some geography Outline Overview of Air Navigation Service (ANS)

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

GlasCraft Air Motor Repair Kits

GlasCraft Air Motor Repair Kits Parts GlasCraft ir Motor Repair Kits 30393B ENG For replacing wear items used on GlasCraft air motors. For professional use only. Not for use in explosive atmospheres. Models M-325, M-500-02, GC2267, GC2273

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

USI Master Policy Information

USI Master Policy Information Policy I.D. Gender A.B. (#327) M 86 United of Omaha $ 1,000,000.00 A.B. (#430) - (#436) M 86 Metlife $ 2,000,000.00 A.G. #1 (#371), (#610), (#624) M Conseco Life $ 3,125,000.00 10/Apr/10 A.G. #2 (#380),

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

LENDER S INTEREST AND SPECIAL ALLOWANCE REQUEST AND REPORT (LaRS/799)

LENDER S INTEREST AND SPECIAL ALLOWANCE REQUEST AND REPORT (LaRS/799) U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION Federal Family Education Loan Program LENDER S INTEREST AND SPECIAL ALLOWANCE REQUEST AND REPORT (LaRS/799) OMB NO: 1845-0013 Expiration Date: 1-31-2014 Previous Versions Obsolete

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Repairs and Maintenance Procedure

Repairs and Maintenance Procedure Repairs and Maintenance Procedure Purpose of the Procedure To ensure that repairs are accurately recorded and arranged in a timely manner. Notes This procedure is based on access to the following: Property

More information

Engenharia de Software

Engenharia de Software Engenharia de Software Gerenciamento de Projeto Ian Sommerville 2000 Software Engineering, 6th edition. Chapter 4 Slide 1 Gerenciamento de Projeto Organização, planejamento e agendamento de projetos de

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Anju Jha 1, Karl Cox 2 & Keith T. Phalp 3 1 School of Computer Science and Engineering

More information

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald A THESIS Submitted to the Graduate Faculty in partial fulfillment of the requirements

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p

SEPTEMBER Unit 1 Page Learning Goals 1 Short a 2 b 3-5 blends 6-7 c as in cat 8-11 t 12-13 p The McRuffy Kindergarten Reading/Phonics year- long program is divided into 4 units and 180 pages of reading/phonics instruction. Pages and learning goals covered are noted below: SEPTEMBER Unit 1 1 Short

More information

Up c om i n g Events

Up c om i n g Events BCASA NEWSLETTER B o s to n C h a p te r o f th e A m e ric a n Sta tis tic a l A s s o c ia tio n Serving Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont Vo lu m e 2 9, N o. 3, J a n u

More information

Manpower Codes Lookup

Manpower Codes Lookup 00 NO PREFERENCE RECORDED 01 NO RELIGIOUS PREFERENCE 02 SEVENTH-DAY ADVENTIST 04 ASSEMBLIES OF GOD 05 GRACE GOSPEL FELLOWSHIP 06 AMERICAN BAPTIST CHURCHES 07 INDEPENDENT BAPTIST BIBLE MISSION 08 SOUTHERN

More information

Middagserie Eschatologie Oosterparkkerk, Amsterdam, December 2007

Middagserie Eschatologie Oosterparkkerk, Amsterdam, December 2007 Amserdam m Middagserie Eschalgie Oserparkkerk, Amserdam, December 2007 Onderweg na a r rgen Serie kerkdiensen ver chriselijke ekm sverw a ching f escha lg ie A m s e r d a m D e c e m b e r 2 0 0 7 V r

More information

European Research Council

European Research Council ERC Advanced Grants 2011 Outcome: Indicative Statistics Reproduction is authorised provided that the source ERC is acknowledged NB: In these graphs grantee refers to a candidate selected for ERC funding

More information

European Research Council

European Research Council ERC Starting Grant Outcome: Indicative statistics Reproduction is authorised provided the source ERC is acknowledged ERCEA/JH. ERC Starting Grant: call Submitted and selected proposals by domain Submitted

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version 3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings Public Version Evans Data Corporation 740 Front St., Suite 240 Santa Cruz, CA 95060 800-831-3080 www.evansdata.com September, 2007 Background

More information

Masters Mens Physique 45+

Masters Mens Physique 45+ C G x By, F, hysq, Bk Chpshps Ap, Cv Cy, Cf Mss Ms hysq + Fs Ls Css Ov Css s G MC Chpk M+ W M+/MC y Bs 9 8 9 9 8 B O'H 8 9 8 S Rs 8 8 9 h K 9 D Szwsk 8 9 8 9 9 G M+ h D Ly Iz M+ 8 M R : : C G x By, F,

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Funding health care: The role of public and private and the role of the actuary

Funding health care: The role of public and private and the role of the actuary Funding health care: The role of public and private and the role of the actuary Alva ro Castro-Gutiérrez and Giovanna Ferrara Sw itzerland In te r na tion a l He a lth Se m in a r 27th ICA, Cancun 2002

More information

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems Treasury and Trade Solutions Citi Commercial Cards Innovation, Efficiency, Simplicity. 2015 Commercial Cards Conference May 18-20, 2015 How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

More information

A Parents Guide to Understanding. Reading

A Parents Guide to Understanding. Reading A Parents Guide to Understanding Reading Dear Parents, After teaching first grade for many years, I was always faced with the same questions at the beginning of the year: What is Pathways to Reading? How

More information

How To Read A Book

How To Read A Book DECOMPOSING MODERNITY Im ages o f Human E x is te n c e in th e w r itin g s o f E rn e s t B e c k e r B y S te p h e n W illiam M a rtin A TH ESIS in partial fulfillment of the requirements of the Masters

More information