ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน

Size: px
Start display at page:

Download "ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน"

Transcription

1

2 ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ คาอธ บายต วบ งช : มหาว ทยาล ยม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมในการดาเน นพ นธก จหล ก มหาว ทยาล ยจาเป นต องม การกาหนดท ศทางการพ ฒนาและการด าเน นงานของ มหาว ทยาล ย เพ อให มหาว ทยาล ยด าเน นการสอดคล องก บอ ตล กษณ หร อจ ดเน นกล มผล ตบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร (กล ม ข) ม ค ณภาพ ม ความเป นสากล และเจร ญ เต บโตอย างย งย น ด งน น มหาว ทยาล ยต องก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ตลอดจนม การพ ฒนาแผนกลย ทธ และแผนการด าเน นงานเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ในการ พ ฒนาแผนกลย ทธ นอกเหน อ จากการพ จารณาอ ตล กษณ หร อจ ดเน นของมหาว ทยาล ยแล วจะต องค าน งถ งหล กการ อ ดมศ กษา กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานว ชาช พท เก ยวข อง ย ทธศาสตร ด านต าง ๆ ของชาต รวมถ งท ศทางการพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และการเปล ยน แปลงของกระแสโลก ท งน เพ อให การด าเน นงานของมหาว ทยาล ยเป นไปอย างม ค ณภาพเป นท ยอมร บ และสามารถตอบสนองส งคมในท ศทางท ถ กต องเหมาะสม

3 เกณฑ มาตรฐาน : 1. ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของสภามหาว ทยาล ย โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในมหาว ทยาล ย และได ร บความ เห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย โดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ตลอดจน สอดคล องก บจ ดเน นของกล มผล ตบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร (กล ม ข) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) 2. ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บมหาว ทยาล ยไปส ท กหน วยงานภายใน 3. ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต งานประจาป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต งานประจาป และค าเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ดความ ส าเร จของการดาเน นงานตามแผนกล ย ทธ และแผนปฏ บ ต งานประจาป 5. ม การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต งานประจาป ครบ 4 พ นธก จ 6. ม การต ดตามผลการด าเน นงานตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต งานประจาป อย างน อยป ละ 2 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารเพ อพ จารณา 7. ม การประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง และรายงานผลต อผ บร หารและสภามหาว ทยาล ยเพ อ พ จารณา 8. ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และข อเสนอแนะของสภามหาว ทยาล ยไปปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต งานประจาป เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 1 ข อ ม การดาเน นการ 2 หร อ 3 ข อ ม การดาเน นการ 4 หร อ 5 ข อ ม การดาเน นการ 6 หร อ 7 ข อ ม การดาเน นการ 8 ข อ

4 ค าน ยมองค กร ร วมค ด ร วมใจ ร วมทาหน าท อย างม ความส ข (4 H s, ประกอบด วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization) Head หมายถ ง ร วมค ด ร วมก นแสดงความค ดเห น ได ข อสร ปท ศทางร วมก น Heart หมายถ ง ม จ ตว ญญาณร วมใจเป นน าหน งใจเด ยวก น Hand หมายถ ง ร วมทา ร วมทาหน าท ร วมก นข บเคล อนภารก จองค กร Healthy Organization หมายถ ง องค กรส ขภาพด องค กรแห งความส ข ปร ชญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น ม งความเป นเล ศทางว ชาการ บนพ นฐานแห งค ณธรรม ร วมช นาการพ ฒนาท องถ นและส งคม

5 ว ส ยท ศน พ นธก จ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ท เป นศ นย กลางการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม 2. พ ฒนาองค ความร และถ ายทอดส การพ ฒนาท องถ น 3. ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. พ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร 5. บร หารจ ดการให ม ค ณภาพ อ ตล กษณ บ ณฑ ตเป นคนด ม จ ตสาธารณะ และท กษะว ชาช พ

6 เอกล กษณ ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนครเป นมหาว ทยาล ยแห งการให โอกาส ประเด นย ทธศาสตร ประกอบด วย 9 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ 2. การพ ฒนาน กศ กษา 3. การส งเสร มการบร การว ชาการ 4. การส งเสร มการว จ ยและงานสร างสรรค 5. การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม 6. การพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ 7. การเสร มสร างเคร อข ายการเร ยนร 8. การเสร มสร างการศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 9. การบร หารจ ดการท ด

7 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1. บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ นและกล มประเทศอาเซ ยน 2. น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม 3. เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศในกล มอาเซ ยน 4. ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยนการสอน สอดคล องก บความต องการของท องถ น และประเทศในกล มอาเซ ยน 5. เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นภายในประเทศและในกล ม ประเทศอาเซ ยน 6. เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ดการศ กษาสร างความเช อม นก บระบบการศ กษา จากการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพให ม มาตรฐานและสอดคล องก บการปฏ บ ต งานปกต ของการจ ดการศ กษา เพ อรองร บการประก นค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก 7. เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ นสร างความร วมม อทางว ชาการก บหน วยงานภายนอก ท งภาคร ฐและ เอกชน เพ อพ ฒนาแหล งเร ยนร ให เป นท ยอมร บในระด บท ส งข น 8. ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษาและการเร ยนร 9. การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล

8 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ น และกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ : 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต 2. พ ฒนาหล กส ตรท กระด บท หลากหลายตามความต องการของท องถ น 3. ส งเสร มการพ ฒนาว ชาช พคร ในกล มสน กให ม ความเข มแข ง ม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร 4. สร างเสร มความพร อมทางด านทร พยากรสาหร บการจ ดการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพส งข น 5. การจ ดการศ กษาท ด เน นผ เร ยนเป นสาค ญม ความหลากหลายสามารถเช อมโยงก บแหล งเร ยนร ภายนอก 6. การพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรให ม ค ณภาพ 7. ม หล กส ตรท เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาท กหล กส ตร เป าประสงค เช งกลย ทธ : 1. ผล ตบ ณฑ ตตามหล กส ตรให ได มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต 2. อาจารย ได ร บการพ ฒนาค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการ 3. บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนาให ม ศ กยภาพ 4. การสน บสน นการเร ยนการสอนท เหมาะสม 5. บ ณฑ ตท กระด บม ศ กยภาพท เพ ยงพอ และม งานทาตามศ กยภาพ

9 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาน กศ กษา เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม กลย ทธ : 1. การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา 2. การบร การด านข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อน กศ กษาและศ ษย เก า 3. การพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษาและศ ษย เก า 4. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาบนพ นฐานกระบวนการว จ ยและการเร ยนการสอน 5. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมเก ยวก บประชาธ ปไตย ด านค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ยและความเป นไทย และ ด านการสร างภ ม ค มก นภ ยจากยาเสพต ด 6. จ ดสว สด การหอพ กน กศ กษา และสถานท ทาก จกรรมท เพ ยงพอต อความต องการ 7. สน บสน นการทาก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมส งเสร มการพ ฒนาท องถ น ก จกรรมส งเสร มด านจร ยธรรมและค ณธรรม 8. การพ ฒนาประสบการณ ด านก จกรรมร วมก บเคร อข ายสถาบ นอ ดมศ กษา 9. การพ ฒนาความส มพ นธ ก บศ ษย เก าท ด เป าประสงค เช งกลย ทธ : 1. การให บร การแก น กศ กษาและการจ ดก จกรรมน กศ กษาท ม ค ณภาพ ควบค งานว ชาการและการว จ ย 2. ศ ษย เก าได ร บการพ ฒนาศ กยภาพอย างต อเน อง 3. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย

10 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การส งเสร มการบร การว ชาการ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศ ในกล มอาเซ ยน กลย ทธ : 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชนและส งคม 2. พ ฒนาศ กยภาพบ คลกรให ม ความร และท กษะในอาช พเพ อสามารถให บร การว ชาการ 3. ส งเสร มและสน บสน นการให บร การว ชาการเพ อสร างความเข มแข งให ช มชน 4. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศในกล มอาเซ ยน 5. การสร างความร วมม อทางว ชาการในอน ภาคล มแม น าโขง 6. ส งเสร มการนาผลการบร การทางว ชาการมาบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย เป าประสงค เช งกลย ทธ : 1. การให บร การทางว ชาการม ค ณภาพ 2. ม องค ความร ท สามารถให บร การทางว ชาการสาหร บท องถ นและประเทศ ในกล มอาเซ ยน 3. การบ รณาการให บร การทางว ชาการก บการพ ฒนาการเร ยนการสอนและการว จ ย 4. การสน บสน นคณะให ใช ศ กยภาพในการให บร การแก ท องถ น

11 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : การส งเสร มการว จ ยและงานสร างสรรค เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยนการสอน สอดคล องก บความต องการของท องถ นและประเทศในกล มอาเซ ยน กลย ทธ : 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชนและส งคม 2. สน บสน นและจ ดให ม การว จ ยล กษณะเคร อข ายท ม ค ณภาพเพ อพ ฒนาส งคม 3. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการทาว จ ย งานสร างสรรค และการให บร การว ชาการ 4. ส งเสร มและสน บสน นการทาว จ ยและงานสร างสรรค ท สามารถเผยแพร และนาไปใช ประโยชน 5. สร างฐานข อม ลท องถ น การว จ ยหนองหาร ภ พานศ กษา และว จ ยพ นบ านเพ อเป นศ นย กลางทางว ชาการ ของท องถ น 6. การสร างบรรยากาศการว จ ยท เอ อต อน กว จ ยให สามารถผล ตผลงานท ม ค ณภาพ 7. สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ยก บหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชนและช มชน เป าประสงค เช งกลย ทธ : 1. การบร หารจ ดการงานว จ ย/งานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ 2. การนาองค ความร ไปส การเผยแพร และการนาไปใช ประโยชน 3. การพ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการพ ฒนางานว จ ย

12 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น ภายในประเทศและในกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ : 1. ส งเสร มการอน ร กษ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 2. ฟ นฟ พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ทางศ ลปว ฒนธรรม 3. ส งเสร มการบ รณาการองค ความร ทางศ ลปว ฒนธรรมก บการเร ยนการสอนและการบร การทางว ชาการ 4. เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมอ สานและภ ม ป ญญาท องถ น 5. การแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมในประชาคมอาเซ ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 6 : การพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ดการศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ : ศ ลปว ฒนธรรมและ ภ ม ป ญญาท องถ นได ร บ การอน ร กษ และทาน บาร ง กลย ทธ : 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง 2. การสร างเสร มระบบประก นค ณภาพเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 3. การพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแนวนโยบาย 3 ด 4. สร างว ฒนธรรมขององค กรเช งค ณภาพและองค กรแห งการเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ : การประก นค ณภาพ การศ กษาผ านการร บรอง มาตรฐาน

13 ประเด นย ทธศาสตร ท 7 : การเสร มสร างเคร อข ายการเร ยนร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ น กลย ทธ : 1. ส งเสร มการสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บหน วยงานในท องถ นและประเทศเพ อนบ าน 2. ส งเสร มการสร างเคร อข ายการเร ยนร ให เก ดความเข มแข ง 3. สน บสน นการทางานในล กษณะเคร อข ายทางว ชาการก บส วนราชการ ภาคเอกชน และองค กรท องถ น เป าประสงค เช งกลย ทธ : เก ดเคร อข ายการเร ยนร ในระด บท องถ น ประเด นย ทธศาสตร ท 8 : การเสร มสร างการศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษาและการเร ยนร กลย ทธ : พ ฒนาคณาอาจารย บ คลากรท กระด บ และน กศ กษาให ม ความสามารถและท กษะในด านภาษาและการส อสาร เป าประสงค เช งกลย ทธ : บ คลากรและน กศ กษาม ความสามารถและท กษะในด านภาษาและการส อสาร

14 ประเด นย ทธศาสตร ท 9 : การบร หารจ ดการท ด เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ : 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล 2. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการความร และการบร หารความเส ยง 3. ส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบการต ดตามการดาเน นงานให ช ดเจน 5. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กระด บ ระบบสว สด การและส ทธ ประโยชน 6. การพ ฒนาระบบงบประมาณและการจ ดสรรงบประมาณ 7. ม โครงสร างพ นฐานท ด 8. การบร หารจ ดการพ นท ท ด 9. การพ ฒนาการเตร ยมความพร อมเข าส ตาแหน งบร หาร เป าประสงค เช งกลย ทธ : 1. บ คลากรม ข ดความสามารถส งข น สามารถพ ฒนางานได อย างม ออาช พ 2. ม ระบบและกลไกการบร หารงานท ม ค ณภาพ

15 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

16 ต วช ว ดระด บคณะ สาน ก สถาบ น กอง ต วช ว ดระด บบ คคล ภาพรวมแผนผ งเช งย ทธศาสตร ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ท เป นศ นย กลางการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ 2. การพ ฒนาน กศ กษา 3. การส งเสร มการบร การว ชาการ 4. การส งเสร มการว จ ยและงานสร างสรรค 5. การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม 6. การพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ 7. การเสร มสร างเคร อข ายการเร ยนร 8. การเสร มสร างการศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 9. การบร หารจ ดการท ด 1. บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ นและกล มประเทศอาเซ ยน 2. น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม 3. เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศในกล มอาเซ ยน 4. ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยนการสอน สอดคล องก บความต องการของท องถ นและประเทศในกล มอาเซ ยน 5. เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นภายในประเทศและในกล มประเทศอาเซ ยน 6. เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ดการศ กษาสร างความเช อม นก บระบบการศ กษา จากการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพให ม มาตรฐาน และสอดคล องก บการปฏ บ ต งานปกต ของการจ ดการศ กษาเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก 7. เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ นสร างความร วมม อทางว ชาการก บหน วยงานภายนอก ท งภาคร ฐและเอกชน เพ อพ ฒนาแหล งเร ยนร ให เป นท ยอมร บ ในระด บท ส งข น 8. ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษาและการเร ยนร 9. การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏ บ ต การ ประส ทธ ผล เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ พ ฒนาองค กร

17 แผนผ งเช งย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ม ต ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร พ ฒนาการ ให บร การท ม ค ณภาพและสร าง ความพ งพอใจ ให แก ผ ร บบร การ เพ มประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต ราชการโดย สามารถลดค า ใช จ ายและลด ระยะเวลาการ ให บร การได เตร ยมความ พร อมก บการ เปล ยนแปลง ขององค กร โดย บร หารความร ของ บ คลากรในองค กร บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายตามท ได ร บงบประมาณ มาดาเน นการและ ให เก ดผลสาเร จใน การพ ฒนาการ ปฏ บ ต ราชการ เป าประสงค การประก นค ณภาพ การศ กษาผ านการร บรอง มาตรฐาน อาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพ การบร หารจ ดการ งานว จ ย/งานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ ระบบและกลไกการ บร หารงานท ม ค ณภาพ การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล การให บร การแก น กศ กษา และการจ ดก จกรรม น กศ กษาท ม ค ณภาพควบค งานว ชาการและการว จ ย การสน บสน น การเร ยน การสอน ท เหมาะสม ศ ษย เก าได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพและ ม ส วนร วมในการพ ฒนา มหาว ทยาล ย การพ ฒนา น กศ กษา การให บร การ ทางว ชาการ ม ค ณภาพ การสน บสน นคณะ ให ใช ศ กยภาพ ในการให บร การ แก ท องถ น การจ ดทา ต นท นต อ หน วย การบร หาร งบประมาณ ค ณภาพการให บร การ - ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต - ความพ งพอใจของน กศ กษา ต อมหาว ทยาล ย ม องค ความร ท สามารถ ให บร การทางว ชาการ สาหร บท องถ นและ ประเทศในกล มอาเซ ยน การนาองค ความร ไปส การเผยแพร และ การนาไปใช ประโยชน การบ รณาการ ให บร การทางว ชาการ ก บการพ ฒนาการเร ยน การสอนและการว จ ย การบ รณาการองค ความร ทางศ ลปว ฒนธรรมก บ การเร ยนการสอนและ การบร การทางว ชาการ เก ดเคร อข ายการ เร ยนร ในระด บ ท องถ น บ ณฑ ตท กระด บม ศ กยภาพท เพ ยงพอ และม งานทาตาม ศ กยภาพ ผล ตบ ณฑ ตตาหล กส ตร ให ได มาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและ เป นท พ งของท องถ น ตลอดจนประเทศใน กล มอาเซ ยน ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพบ รณาการส การเร ยน การสอนสอดคล องก บความ ต องการของท องถ นและประเทศ ในกล มอาเซ ยน เป นศ นย กลาง เคร อข ายการ เร ยนร ของท องถ น ศ ลปว ฒนธรรมและ ภ ม ป ญญาท องถ น ได ร บการอน ร กษ และทาน บาร ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนครเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ นท เป นศ นย กลาง การพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ต การพ ฒนาองค กร ม ต ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ด านค ณภาพ

18 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ น และกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและ ศ กยภาพตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต 2. พ ฒนาหล กส ตรท กระด บท หลากหลายตามความต องการของ ท องถ น 3. ส งเสร มการพ ฒนาว ชาช พคร ในกล มสน กให ม ความเข มแข ง ม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร 4. สร างเสร มความพร อมทางด าน ทร พยากรสาหร บการจ ดการเร ยน การสอนท ม ประส ทธ ภาพส งข น 5. การจ ดการศ กษาท ด เน นผ เร ยน เป นสาค ญม ความหลากหลาย สามารถเช อมโยงก บแหล งเร ยนร ภายนอก 1. ผ ล ต บ ณ ฑ ต ต า ม หล กส ตรให ได มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต 2. อาจารย ได ร บการ พ ฒ น า ค ณ ว ฒ แ ล ะ ตาแหน งทางว ชาการ 3. บ คลากรสายสน บสน น ได ร บการพ ฒนาให ม ศ กยภาพ 4. การสน บสน นการเร ยน การสอนท เหมาะสม 5. บ ณฑ ตท กระด บม ศ กยภาพท เพ ยงพอ และ ม งานทาตามศ กยภาพ ร อยละความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตต อบ ณฑ ต (ก.พ.ร. 5) ร อยละความพ งพอใจของน ส ตน กศ กษาต อสถาบ นอ ดมศ กษา (ก.พ.ร. 6) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร (สกอ. 2.1) อาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก (สกอ. 2.2) อาจารย ประจาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ (สกอ. 2.3) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น (สกอ. 2.4) ห องสม ด อ ปกรณ และสภาพแวดล อมการเร ยนร (สกอ. 2.5) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตามค ณล กษณะของ บ ณฑ ต (สกอ. 2.7) ระด บความส าเร จของการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมท จ ดให ก บน กศ กษา (สกอ. 2.8) ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได ทางานตรงสาขา (สงป.) บ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป (สมศ. 1) (สงป.) ค ณภาพของบ ณฑ ตปร ญญาตร โท และเอกตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต (สมศ. 2)

19 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ น และกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด (ต อ) 6. การพ ฒนาคณาจารย และ บ คลากรให ม ค ณภาพ 7. ม หล กส ตรท เป นไปตามเกณฑ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส า น ก ง า น คณะกรรมการการอ ดมศ กษาท ก หล กส ตร ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท ได ร บการต พ มพ หร อ เผยแพร (สมศ. 3) ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอกท ได ร บการต พ มพ หร อ เผยแพร (สมศ. 4) การพ ฒนาคณาจารย (สมศ. 14) จ านวนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท ได ร บเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) (สงป.) จ านวนน กเร ยนได ร บการสน บสน นการศ กษาข นพ นฐาน (สงป.) จ านวนน กศ กษาท เข าใหม ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สงป.) จ านวนน กศ กษาท คงอย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สงป.) จ านวนผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สงป.) จ านวนน กศ กษาท เข าใหม ด านส งคมศาสตร (สงป.) จ านวนน กศ กษาท คงอย ด านส งคมศาสตร (สงป.) จ านวนผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร (สงป.)

20 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และวช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาน กศ กษา เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การจ ดบร การให ค าปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา 2. การบร การด านข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อน กศ กษาและ ศ ษย เก า 3. การพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษาและศ ษย เก า 4. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษาบนพ นฐานกระบวนการว จ ยและการเร ยนการสอน 5. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมเก ยวก บประชาธ ปไตย ด านค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ยและความเป นไทย และด านการ สร างภ ม ค มก นภ ยจากยาเสพต ด 6. จ ดสว สด การหอพ กน กศ กษา และสถานท ท าก จกรรมท เพ ยงพอต อความต องการ 7. สน บสน นการท าก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมส งเสร มการ พ ฒนาท องถ น ก จกรรมส งเสร มด านจร ยธรรมและค ณธรรม 8. การพ ฒนาประสบการณ ด านก จกรรมร วมก บเคร อข าย สถาบ นอ ดมศ กษา 9. การพ ฒนาความส มพ นธ ก บศ ษย เก าท ด 1. ก า ร ให บ ร ก า ร แ ก น กศ กษาและการจ ด ก จกรรมน กศ กษาท ม ค ณ ภ า พ ค ว บ ค ง า น ว ชาการและการว จ ย 2. ศ ษย เก าได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพอย าง ต อเน อง 3. ศ ษย เก าม ส วนร วมใน การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระบบและกลไกการให คาปร กษาและบร การด าน ข อม ลข าวสาร (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา (สกอ. 3.2) ผลท เก ดก บผ เร ยนตามนโยบาย 3 ด (3D) ม ความร เจตคต ท ด ตลอดจนเก ดพฤต กรรมตาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ท ง 3 ด าน (สกอ. 10.2) การบร หารสถาบ นให เก ดอ ตล กษณ (สมศ.16.1) ผลการพ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ (สมศ.16.2) การดาเน นก จกรรม/โครงการเพ อเสร มสร าง ค ณล กษณะบ ณฑ ตให เป นคนด ม จ ตสาธารณะ และม ท กษะว ชาช พ (มรสน.11.1) ระด บความสาเร จของศ ษย เก าท ม ส วนร วมในการ พ ฒนามหาว ทยาล ย (มรสน.)

21 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การส งเสร มการบร การว ชาการ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศ ในกล มอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชนและส งคม 2. พ ฒนาศ กยภาพบ คลกรให ม ความร และท กษะในอาช พเพ อ สามารถให บร การว ชาการ 3. ส งเสร มและสน บสน นการ ให บร การว ชาการเพ อสร างความ เข มแข งให ช มชน 4. ส งเสร มและสน บสน นการ พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท พ ง ของท องถ นตลอดจนประเทศใน กล มอาเซ ยน 5. การสร างความร วมม อทาง ว ชาการในอน ภาคล มแม น าโขง 6. ส งเสร มการน าผลการบร การ ทางว ชาการมาบ รณาการก บการ เร ยนการสอนและการว จ ย 1. การให บร การทาง ว ชาการม ค ณภาพ 2. ม องค ความร ท สามารถ ให บร การทางว ชาการ ส า ห ร บ ท อ ง ถ น แ ล ะ ประเทศ ในกล มอาเซ ยน 3. การบ รณาการให บร การ ท า ง ว ช า ก า ร ก บ ก า ร พ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย 4. การสน บสน นคณะให ใช ศ กยภาพในการให บร การ แก ท องถ น ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม (สกอ. 5.1) กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ด ประโยชน ต อส งคม (สกอ. 5.2) ผลการนาความร และประสบการณ จากการ ให บร การว ชาการมาใช ในการ พ ฒนาการเร ยนการสอนและการว จ ย (สมศ. 8) ผลการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนหร อองค กรภายนอก (สมศ. 9) ผลการช นา ป องก น หร อแก ป ญหาของส งคมในประเด นท 1 ภายในสถาบ น (สมศ. 18.1) ผลการช นา ป องก น หร อแก ป ญหาของส งคมในประเด นท 2 ภายนอกสถาบ น (สมศ.18.2) ร อยละของผ เข าร บบร การนาความร ไปใช ประโยชน (สงป.) จานวนโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ (สงป.)

22 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : การส งเสร มการว จ ยและงานสร างสรรค เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยนการสอนสอดคล องก บ ความต องการของท องถ นและประเทศในกล มอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชน และส งคม 2. สน บสน นและจ ดให ม การว จ ยล กษณะ เคร อข ายท ม ค ณภาพเพ อพ ฒนาส งคม 3. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการท าว จ ย งานสร างสรรค และการให บร การว ชาการ 4. ส งเสร มและสน บสน นการท าว จ ยและ งานสร างสรรค ท สามารถเผยแพร และ นาไปใช ประโยชน 5. สร างฐานข อม ลท องถ น การว จ ยหนอง หาร ภ พานศ กษา และว จ ยพ นบ านเพ อ เป นศ นย กลางทางว ชาการของท องถ น 6. การสร างบรรยากาศการว จ ยท เอ อต อ น กว จ ยให สามารถผล ตผลงานท ม ค ณภาพ 7. สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ย ก บหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชนและช มชน 1. การบร หารจ ดการงานว จ ย/ งานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ 2. การน าองค ความร ไปส การ เผยแพร และการน าไปใช ประโยชน 3. การพ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการพ ฒนา งานว จ ย ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการจ ดการความร จากงานว จ ยหร องานสร างสรรค (สกอ. 4.2) เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจานวนอาจารย ประจา และน กว จ ยประจา (สกอ. 4.3) งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ หร อเผยแพร (สมศ. 5) (สงป.) งานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน (สมศ.6) ผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพ (สมศ.7) จานวนโครงการว จ ยเพ อสร างองค ความร (สงป.) โครงการว จ ยเพ อสร างองค ความร ท แล วเสร จ (สงป.) จานวนโครงการว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย (สงป.) โครงการว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ท แล วเสร จ (สงป.)

23 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น ภายในประเทศและในกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. ส ง เ ส ร ม ก า ร อ น ร ก ษ แ ล ะ ท า น บ า ร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรมไทย 2.ฟ น ฟ พ ฒ น า แ ล ะ ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม ร ทางศ ลปว ฒนธรรม 3. ส ง เ ส ร ม ก า ร บ ร ณ า ก า ร อ ง ค ค ว า ม ร ทางศ ลปว ฒนธรรมก บการเร ยนการสอนและการ บร การทางว ชาการ 4. เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ และส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมอ สานและภ ม ป ญญาท องถ น 5. การแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมในประชาคม อาเซ ยน ศ ล ป ว ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภ ม ป ญญาท องถ นได ร บการ อน ร กษ และทาน บาร ง ระบบและกลไกการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม (สกอ.6.1) การส งเสร มและสน บสน นด านศ ลปะและว ฒนธรรม (สมศ.10) การพ ฒนาส นทร ยภาพในม ต ทางศ ลปะและว ฒนธรรม (สมศ.11) จานวนโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม (สงป.) จานวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม (สงป.)

24 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 6 : การพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ดการศ กษา กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน อย างต อเน อง 2. การสร างเสร มระบบประก นค ณภาพเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษา 3. การพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแนวนโยบาย 3 ด 4. สร างว ฒนธรรมขององค กรเช งค ณภาพและองค กรแห งการ เร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพ การศ กษาผ านการ ร บรองมาตรฐาน ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ. 9.1) ผลการประเม นตามระบบประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา (ก.พ.ร. 4) (สมศ. 15) การบร หารจ ดการสถานศ กษา 3 ด (3D) (สกอ. 10.1) ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเก ยวก บการ บร หารและการจ ดการ (ก.พ.ร. 11) ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเก ยวก บ การระบบและกลไกการประก นค ณภาพ (ก.พ.ร. 12)

25 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 7 : การเสร มสร างเคร อข ายการเร ยนร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ น กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มการสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ ก บหน วยงานในท องถ นและประเทศเพ อนบ าน 2. ส งเสร มการสร างเคร อข ายการเร ยนร ให เก ดความ เข มแข ง 3. สน บสน นการท างานในล กษณะเคร อข ายทาง ว ชาการก บส วนราชการ ภาคเอกชนและองค กรท องถ น เก ดเคร อข ายการเร ยนร ในระด บท องถ น กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด จานวนแหล งให บร การว ชาการและว ชาช พได ร บการยอมร บใน ระด บชาต หร อระด บนานาชาต (มรสน.) จานวนเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ (มรสน.) ประเด นย ทธศาสตร ท 8 : การเสร มสร างการศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษาและการเร ยนร พ ฒนาคณาอาจารย บ คลากรท ก ร ะ ด บ แ ล ะ น ก ศ ก ษ า ใ ห ม ความสามารถและท กษะในด าน ภาษาและการส อสาร บ คลากรและน กศ กษา ม ความสามารถและท กษะ ในด านภาษาและการ ส อสาร ระด บความสาเร จของการเตร ยมความพร อมในการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านเกณฑ การทดสอบความร ความสามารถด าน ภาษาต างประเทศ) (ก.พ.ร. 3) จานวนน กเร ยน น กศ กษา บ คลากรทางการ ศ กษาและประชาชน เข าร บการพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษและหร อภาษาของ ประเทศเพ อนบ าน (สงป.) จานวนบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเพ อสน บสน นการท องเท ยว (สงป.)

26 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 9 : การบร หารจ ดการท ด เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล 2. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ความร และการบร หารความเส ยง 3. ส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบการต ดตามการ ดาเน นงานให ช ดเจน 5. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ท กระด บ ระบบสว สด การและ ส ทธ ประโยชน 6. การพ ฒนาระบบงบประมาณ และการจ ดสรรงบประมาณ 7. ม โครงสร างพ นฐานท ด 8. การบร หารจ ดการพ นท ท ด 9. การพ ฒนาการเตร ยมความ พร อมเข าส ตาแหน งบร หาร 1. บ คลากรม ข ดความ สามารถส งข น สามารถ พ ฒนางาน ได อย างม อ อาช พ 2. ม ระบบและกลไกการ บร หารงานท ม ค ณภาพ ร อยละความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. 7.1) ระด บความสาเร จของการจ ดทาต นท นต อหน วยผลผล ต (ก.พ.ร.8) กระบวนการพ ฒนาแผน (สกอ.1.1) ภาวะผ นาของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น (สกอ.7.1) การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร (สกอ.7.2) ร อยละความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณภาพรวม 6 เด อนแรก (ก.พ.ร.7.2.1) ร อยละความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณภาพรวม 12 เด อนแรก (ก.พ.ร.7.2.2) ร อยละความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายลงท น (ก.พ.ร.7.3) ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการประหย ดพล งงานของสถาบ นอ ดมศ กษา (ก.พ.ร.9) ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเก ยวก บการเง นและงบประมาณ (ก.พ.ร.10) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ (สกอ.7.3) ระบบบร หารความเส ยง (สกอ.7.4) การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของสภาสถาบ น (สมศ.12) การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของผ บร หารสถาบ น (สมศ.13) ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถาบ น (สมศ.17) ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ (สกอ.8.1) การดาเน นก จกรรม/โครงการเพ อให บรรล ผลถ งการเป นมหาว ทยาล ยแห งการให โอกาส (มรสน.11.2)

27 กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร จานวน ต วช ว ด ก.พ.ร. สกอ. สมศ. สงป. มรสน. จานวน โครงการ 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของ ตลาดแรงงานในท องถ นและกล มประเทศอาเซ ยน 2. การพ ฒนาน กศ กษา น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการ เปล ยนแปลงของส งคม 3. การส งเสร มการบร การ ว ชาการ เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ น ตลอดจนประเทศในกล มอาเซ ยน 4. การส งเสร มการว จ ยและ งานสร างสรรค 5. การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยน การสอน สอดคล องก บความต องการของท องถ นและประเทศ ในกล มอาเซ ยน เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นภายในประเทศและในกล มประเทศอาเซ ยน 6. การพ ฒนาค ณภาพ และ ระบบประก นค ณภาพ 7. การเสร มสร างเคร อข าย การเร ยนร 8. การเสร มสร างการศ กษา เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ด การศ กษา เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ น ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษา และการเร ยนร 9. การบร หารจ ดการท ด การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล รวมจานวนต วช ว ดท งหมด 27

28 การว เคราะห สภาพแวดล อม จากสภาพแวดล อมของบร บทในระด บโลกและประเทศ รวมถ งบร บทของภาคการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาท เก ดข น ได ส งผลกระทบต อการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนครหลายประการ แต อย างไรก ตามมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ได ม การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกท ใกล ช ดก บมหาว ทยาล ย โดยการระดมความค ดของผ ม ส วนได ส วนเส ยภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ในการประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ระหว างว นท 7-8 พฤศจ กายน 2554 ซ งผลการว เคราะห สภาพแวดล อม ด งกล าวได ผล ด งน จ ดแข ง (Strengths) 1. ม โครงสร างองค กรท ช ดเจน และม ความคล องต วในการบร หารงาน 2. บ คลากรม ความตระหน กในหน าท ความร บผ ดชอบ ม ความร ความสามารถด านว ชาช พท หลากหลายและม ว ฒนธรรม การทางานอย างก ลยาณม ตร 3. สภาพภ ม ศาสตร ท ต งเหมาะสมในการจ ดการเร ยนการสอน การให บร การทางการศ กษาแก ท องถ นและการสร างความร วมม อ ทางว ชาการในอน ภาคล มแม น าโขง 4. ม ทร พยากรในการจ ดการศ กษา เช น อาคารเร ยน พ นท ใช สอยอย างเหมาะสม 5. บ ณฑ ตได ร บการยอมร บจากผ ใช บ ณฑ ตและสถานประกอบการ 6. มหาว ทยาล ยท เป ดโอกาสทางการศ กษาเพ อท องถ น 7. ม เคร อข ายการร วมม อทางว ชาการก บหน วยงานในท องถ นและประเทศเพ อนบ าน 8. เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ส งเสร มด านค ณธรรมจร ยธรรมน กศ กษา และส งเสร มจรรยาบรรณว ชาช พแก บ คลากรและคณาจารย

29 จ ดอ อน (Weaknesses) 1. ป จจ ยสน บสน นการเร ยนการสอนไม เพ ยงพอ 2. บ คลาการย งม ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการย งไม เป นไปตามเกณฑ 3. ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ ม การเผยแพร และต พ มพ น อย และไม ม การ นาไปใช ประโยชน อย างจร งจ ง 4. ค าตอบแทนบ คลากรน อยท งสายว ชาการและสายสน บสน นไม สอดคล องก บค าครองช พในป จจ บ น 5. น กศ กษา บ คลากร และอาจารย ม ท กษะด านภาษาต างประเทศจาก ด 6. น กศ กษาย งขาดท กษะในด านการค ดว เคราะห ท เป นระบบ 7. ขาดการประชาส มพ นธ เช งร ก 8. บ คลากรบางส วนย งไม ม จ ตว ญญาณอย างเพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน 9. เทคโนโลย โดยเฉพาะอ นเตอร เน ตย งไม ม ประส ทธ ภาพ ภ ยค กคาม (Threats) 1. โครงสร างประชากรเปล ยนแปลงไปในทางลดลง ทาให จานวนน กศ กษาลดลง 2. กระแสโลกาภ ว ฒน ก อให เก ดป ญหาด านส งคม ว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ผลกระทบต อ พฤต กรรมของบ คลากรและน กศ กษา 3. การเปล ยนแปลงทางการเม องส งผลกระทบต อ นโยบายด านการศ กษา 4. การเป ดเสร ทางการศ กษาก อให เก ดการแข งข น มากข น โดยเฉพาะทางด านอ ดมศ กษา โอกาส (Opportunities) 1. ความร วมม อของประชาคมอาเซ ยนส งผลให ม ความต องการบ ณฑ ตหลากหลายสาขาว ชาเพ อเข าส การขยายต วของตลาดแรงงานในอน ภ ม ภาคมากข น 2. ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกพร อมให ข อเสนอแนะ 3. ร ฐบาลให ความสาค ญก บการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพและสน บสน นว ชาช พคร 4. กล มจ งหว ดให การสน บสน นในการจ ดการศ กษาและพ ฒนาทร พยากรมน ษย 5. ส งคมยอมร บเป นสถาบ นท ม เอกล กษณ ว าเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น หน วยงานภายนอกให การสน บสน นงบประมาณ ในการดาเน นงาน 6. ม แหล งทร พยากรการเร ยนร มากมายในท องถ นท เป นต นท นทางส งคมและเป นอ ตล กษณ ในการเร ยนร การว จ ย ท งในด านว ทยาศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

30 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

31 หน วยงานท ต องจ ดทาคาร บรองปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ลาด บท หน วยงาน 1 คณะคร ศาสตร 2 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3 คณะว ทยาการจ ดการ 4 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5 คณะเทคโนโลย การเกษตร 6 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 7 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 8 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 9 สาน กงานอธ การบด 10 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 11 สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 12 บ ณฑ ตว ทยาล ย

32 ต วช ว ดระด บคณะ สาน ก สถาบ น กอง ต วช ว ดระด บบ คคล ภาพรวมแผนผ งเช งย ทธศาสตร ว ส ยท ศน คณะ สาน ก สถาบ น กอง... ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏ บ ต การ ประส ทธ ผล เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ พ ฒนาองค กร

33 ประส ทธ ผล แผนผ งเช งย ทธศาสตร คณะ สาน ก สถาบ น กอง... เป าประสงค บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายตามท ได ร บงบประมาณ มาดาเน นการและ ให เก ดผลสาเร จใน การพ ฒนาการ ปฏ บ ต ราชการ ค ณภาพ พ ฒนาการ ให บร การท ม ค ณภาพและสร าง ความพ งพอใจ ให แก ผ ร บบร การ ประส ทธ ภาพ เพ มประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต ราชการโดย สามารถลดค า ใช จ ายและลด ระยะเวลาการ ให บร การได พ ฒนาองค กร เตร ยมความ พร อมก บการ เปล ยนแปลง ขององค กร โดย บร หารความร ของ บ คลากรในองค กร

34 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและศ กยภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : บ ณฑ ตเป นคนด ม ค ณภาพและศ กยภาพตามความต องการของตลาดแรงงาน ในท องถ นและกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและ ศ กยภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแห งชาต 2. พ ฒนาหล กส ตรท กระด บท หลากหลาย ตามความต องการของท องถ น 3. ส งเสร มการพ ฒนาว ชาช พคร ในกล มสน กให ม ความเข มแข ง ม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร 4. สร างเสร มความพร อมทางด าน ทร พยากรสาหร บการจ ดการเร ยน การสอนท ม ประส ทธ ภาพส งข น 5. การจ ดการศ กษาท ด เน นผ เร ยน เป นสาค ญม ความหลากหลายสามารถ เช อมโยงก บแหล งเร ยนร ภายนอก 6. การพ ฒนาคณาจารย และบ คลากร ให ม ค ณภาพ 7. ม หล กส ตรท เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษาท กหล กส ตร 1. ผล ตบ ณฑ ตตามหล กส ตร ให ได มาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษา แห งชาต 2. อาจารย ได ร บการพ ฒนา ค ณว ฒ และตาแหน งทาง ว ชาการ 3. บ คลากรสายสน บสน นได ร บ การพ ฒนาให ม ศ กยภาพ 4. การสน บสน นการเร ยน การสอนท เหมาะสม 5. บ ณฑ ตท กระด บม ศ กยภาพท เพ ยงพอ และ ม งานทาตามศ กยภาพ

35 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาน กศ กษา เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒ ภาวะทางอารมณ และส งคมท ด (จ ตสาธารณะ) ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคม กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การจ ดบร การให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ต แก น กศ กษา 2. การบร การด านข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อน กศ กษา และศ ษย เก า 3. การพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษาและศ ษย เก า 4. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษาบนพ นฐานกระบวนการว จ ยและการเร ยนการสอน 5. สน บสน นและส งเสร มการจ ดก จกรรมเก ยวก บประชาธ ปไตย ด านค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ยและความเป นไทย และด านการ สร างภ ม ค มก นภ ยจากยาเสพต ด 6. จ ดสว สด การหอพ กน กศ กษา และสถานท ทาก จกรรมท เพ ยงพอ ต อความต องการ 7. สน บสน นการทาก จกรรมเสร มหล กส ตร ก จกรรมส งเสร มการ พ ฒนาท องถ น ก จกรรมส งเสร มด านจร ยธรรมและค ณธรรม 8. การพ ฒนาประสบการณ ด านก จกรรมร วมก บเคร อข าย สถาบ นอ ดมศ กษา 9. การพ ฒนาความส มพ นธ ก บศ ษย เก าท ด 1. การให บร การแก น กศ กษา และการจ ดก จกรรมน กศ กษาท ม ค ณภาพ ควบค งานว ชาการ และการว จ ย 2. ศ ษย เก าได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพอย างต อเน อง 3. ศ ษย เก าม ส วนร วมในการ พ ฒนามหาว ทยาล ย

36 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การส งเสร มการบร การว ชาการ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการและเป นท พ งของท องถ นตลอดจนประเทศในกล มอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชนและส งคม 2. พ ฒนาศ กยภาพบ คลกรให ม ความร และท กษะในอาช พเพ อ สามารถให บร การว ชาการ 3. ส งเสร มและสน บสน นการ ให บร การว ชาการเพ อสร างความ เข มแข งให ช มชน 4. ส งเสร มและสน บสน นการ พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท พ ง ของท องถ นตลอดจนประเทศใน กล มอาเซ ยน 5. การสร างความร วมม อทาง ว ชาการในอน ภาคล มแม น าโขง 6. ส งเสร มการนาผลการบร การ ทางว ชาการมาบ รณาการก บการ เร ยนการสอนและการว จ ย 1. การให บร การทางว ชาการ ม ค ณภาพ 2. ม องค ความร ท สามารถ ให บร การทางว ชาการ สาหร บท องถ นและประเทศ ในกล มอาเซ ยน 3. การบ รณาการให บร การ ทางว ชาการก บการ พ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย 4. การสน บสน นคณะให ใช ศ กยภาพในการให บร การแก ท องถ น

37 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : การส งเสร มการว จ ยและงานสร างสรรค เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ บ รณาการส การเร ยนการสอนสอดคล องก บ ความต องการของท องถ น และประเทศในกล มอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. การถ ายทอดองค ความร ให แก ช มชน และส งคม 2. สน บสน นและจ ดให ม การว จ ยล กษณะ เคร อข ายท ม ค ณภาพเพ อพ ฒนาส งคม 3. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการทาว จ ย งานสร างสรรค และการให บร การว ชาการ 4. ส งเสร มและสน บสน นการทาว จ ยและ งานสร างสรรค ท สามารถเผยแพร และ นาไปใช ประโยชน 5. สร างฐานข อม ลท องถ น การว จ ยหนอง หาร ภ พานศ กษา และว จ ยพ นบ านเพ อ เป นศ นย กลางทางว ชาการของท องถ น 6. การสร างบรรยากาศการว จ ยท เอ อต อ น กว จ ยให สามารถผล ตผลงานท ม ค ณภาพ 7. สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ย ก บหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชนและช มชน 1. การบร หารจ ดการงานว จ ย/ งานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ 2. การนาองค ความร ไปส การ เผยแพร และการนาไปใช ประโยชน 3. การพ ฒนาบ คลากรให ม ความ พร อมในการพ ฒนางานว จ ย

38 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : การอน ร กษ ส งเสร ม ส บทอดศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นภายในประเทศและในกล มประเทศอาเซ ยน กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มการอน ร กษ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 2. ฟ นฟ พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ทางศ ลปว ฒนธรรม 3. ส งเสร มการบ รณาการองค ความร ทางศ ลปว ฒนธรรม ก บการเร ยนการสอนและการบร การทางว ชาการ 4. เป นเคร อข ายด านการอน ร กษ และส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมอ สานและภ ม ป ญญาท องถ น 5. การแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมในประชาคมอาเซ ยน ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นได ร บการ อน ร กษ และทาน บาร ง ประเด นย ทธศาสตร ท 6 : การพ ฒนาค ณภาพ และระบบประก นค ณภาพ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นองค กรแห งค ณภาพท ได ร บการยอมร บตามมาตรฐานการจ ดการศ กษา กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง 2. การสร างเสร มระบบประก นค ณภาพเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 3. การพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแนวนโยบาย 3 ด 4. สร างว ฒนธรรมขององค กรเช งค ณภาพและองค กรแห งการเร ยนร ด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพ การศ กษาผ านการ ร บรองมาตรฐาน

39 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 7 : การเสร มสร างเคร อข ายการเร ยนร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : เป นศ นย กลางเคร อข ายการเร ยนร ของท องถ น กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มการสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ ก บหน วยงานในท องถ นและประเทศเพ อนบ าน 2. ส งเสร มการสร างเคร อข ายการเร ยนร ให เก ดความ เข มแข งสน บสน นการทางานในล กษณะ 3. เคร อข ายทางว ชาการก บส วนราชการ ภาคเอกชน และองค กรท องถ น เก ดเคร อข ายการเร ยนร ในระด บท องถ น ประเด นย ทธศาสตร ท 8 : การเสร มสร างการศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : ทร พยากรมน ษย ในกล มประเทศอาเซ ยนได ม โอกาสได ร บการศ กษาและการเร ยนร กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด พ ฒนาคณาอาจารย บ คลากรท กระด บ และน กศ กษาให ม ความสามารถและท กษะในด านภาษาและการส อสาร บ คลากรและน กศ กษาม ความสามารถและ ท กษะในด านภาษาและ การส อสาร

40 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ด คณะ สาน ก สถาบ น... มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 9 : การบร หารจ ดการท ด เป าประสงค เช งย ทธศาสตร : การบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให เป นไป ตามหล กธรรมาภ บาล 2. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการความร และการบร หารความเส ยง 3. ส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการ 4. พ ฒนาระบบการต ดตามการ ดาเน นงานให ช ดเจน 5. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กระด บ ระบบสว สด การและส ทธ ประโยชน 6. การพ ฒนาระบบงบประมาณและการ จ ดสรรงบประมาณ 7. ม โครงสร างพ นฐานท ด 8. การบร หารจ ดการพ นท ท ด 9. การพ ฒนาการเตร ยมความพร อมเข าส ตาแหน งบร หาร 1. บ คลากรม ข ดความสามารถ ส งข น สามารถพ ฒนางานได อย างม ออาช พ 2. ม ระบบและกลไกการ บร หารงานท ม ค ณภาพ

41

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information