มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน"

Transcription

1 ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ กษา ประกอบด วยการประเม นค ณภาพภายใน การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยด าเน นการตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 หล กฐานประกอบการพ จารณา 1. แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา และแผนปฏ บ ต การประจาป 2. คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทามาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 3. รายงานการประช มคณะกรรมการว ทยาล ย 4. รายงานการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา และแผนปฏ บ ต การประจาป 5. ข อม ลการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และการประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐาน การศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 6. รายงานการประเม นค ณภาพภายในประจาป 7. ข อม ลการนาผลการประเม นค ณภาพภายใน และการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช ในการพ ฒนา แหล ง/ ผ ให ข อม ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา, งานวางแผนและงบประมาณ งานตรวจต ดตามค ณภาพภายใน ประเด นการพ จารณา (1) สถานศ กษาม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จ ดทาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา และค ม อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ท ม งค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการและหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน พร อมม การเผยแพร และทาความเข าใจให สาธารณชนร บทราบ (2) สถานศ กษาได ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บรรล ตามเป าหมาย กลย ทธ ท วางไว ไม น อยกว าร อยละ 75 (3) สถานศ กษาได จ ดให ม การต ดตาม ตรวจสอบ ความก าวหน าของการปฏ บ ต งานของผ บร หาร คร และบ คลากรตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และประเม นผลการปฏ บ ต งานตามภาระงานท ได ร บมอบหมาย และได จ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (4) สถานศ กษาได จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายใน พร อมท งรายงานให สาธารณชน และหน วยงานต นส งก ดร บทราบ (5) สถานศ กษาได จ ดให ม การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาอย างต อเน อง จากผลการประเม นค ณภาพ ภายใน และผลการประเม นค ณภาพภายนอก

2 ๑๓๓ เกณฑ การต ดส น ค ณภาพ เกณฑ การต ดส น ค าคะแนน ด มาก ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 ด ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) (3) และ (4) 4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) และ (3) 3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) และ (2) 2 ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) 1 ผลการดาเน นการ ประเด นพ จารณา ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต หมายเหต (1) สถานศ กษาม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จ ดทาแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของสถานศ กษา และค ม อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการและหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน พร อมม การเผยแพร และทาความเข าใจให สาธารณชนร บทราบ (2) สถานศ กษาได ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บรรล ตามเป าหมาย กลย ทธ ท วางไว ไม น อยกว าร อยละ 75 (3) สถานศ กษาได จ ดให ม การต ดตาม ตรวจสอบ ความก าวหน าของการปฏ บ ต งาน ของผ บร หาร คร และบ คลากร ตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ตามภาระงานท ได ร บมอบหมาย และได จ ดให ม การประเม นค ณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา (4) สถานศ กษาได จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายใน พร อมท งรายงานให สาธารณชน และหน วยงานต นส งก ดร บทราบ (5) สถานศ กษาได จ ดให ม การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาอย างต อเน อง จากผลการประเม นค ณภาพภายในและผลการประเม นค ณภาพภายนอก สร ป ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาอย างม ค ณภาพโดยปฏ บ ต ตามประเด นพ จารณาตามลาด บได 5 ข อ ผลส มฤทธ ค ณภาพ ค าคะแนน ด มาก 5

3 ๑๓๔ ต วบ งช 7.2 ค ณภาพการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม พ.ศ ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ ม การด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม พ.ศ มาตรฐาน 49 ต วบ งช ซ งครอบคล มถ งการด าเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ.2555 ส วนท 1 การจ ดการอาช วศ กษา 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช และแสดงถ งค ณภาพของการด าเน นงานในแต ละต วบ งช ได ตามเกณฑ ส งส ดใน 5 คะแนน ด มาก หล กฐานประกอบการพ จารณา 1. ผลการประเม นของท กต วบ งช ในแต ละมาตรฐาน 2. จานวนต วบ งช ท ม ผลการต ดส นตามเกณฑ ส งส ดใน 5 คะแนน ด มาก แหล ง/ ผ ให ข อม ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ประเด นการพ จารณา จานวนต วบ งช ท ม ผลการต ดส นตามเกณฑ ส งส ดใน 5 คะแนน ด มาก เกณฑ การต ดส น ค ณภาพ เกณฑ การต ดส น ค าคะแนน ด มาก ต วบ งช และไม ม ต วบ งช ใดท อย ในเกณฑ ต องปร บปร ง 5 หร อต องปร บปร งเร งด วน ด ต วบ งช 4 พอใช ต วบ งช 3 ต องปร บปร ง ต วบ งช 2 ต องปร บปร งเร งด วน ต ากว า 12 ต วบ งช 1

4 ๑๓๕ ผลการดาเน นการ มาตรฐาน ต วบ งช ผลการต ดส นตามเกณฑ ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ไม ม การประเม น

5 ๑๓๖ มาตรฐาน ต วบ งช ผลการต ดส นตามเกณฑ ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน รวม สร ป จากผลการประเม นค ณภาพภายในประจาป สถานศ กษาม จานวนต วบ งช ท ม ผลการต ดส นตามเกณฑ ส งส ดใน 5 คะแนน ด มาก จานวน 26 ต วบ งช ผลส มฤทธ ค ณภาพ ค าคะแนน ด 4

6 ๑๓๗ ต วบ งช 7.3 ค ณภาพการพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพ ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ ด าเน นการพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพ โดยจ ดท าแผนงาน โครงการ ก จกรรม เพ อรองร บผลของการประเม นในต วบ งช ท ต องได ร บการพ ฒนา อ นจะน าไปส ผลการประเม นท ด ข น ในป การศ กษาต อไป หล กฐานประกอบการพ จารณา 1. รายงานการประเม นตนเองประจาป 2. รายงานการประเม นภายในโดยต นส งก ด 3. รายงานการประเม นภายนอกโดย สมศ. 4. ข อม ลการเผยแพร รายงานการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แหล ง/ ผ ให ข อม ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ประเด นการพ จารณา (1) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยผลการจ ดการศ กษาเพ มข นและเปล ยนค ณภาพส งข น (2) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญเพ มข นและ เปล ยนค ณภาพส งข น (3) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการบร หารจ ดการศ กษาเพ มข นและเปล ยนค ณภาพส งข น (4) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการประก นค ณภาพภายในเพ มข นและเปล ยนค ณภาพส งข น (5) ผลประเม นในภาพรวมของสถานศ กษาเพ มข นและเปล ยนค ณภาพส งข น หมายเหต (1) การน บคะแนนการปฏ บ ต ให พ จารณาผลคะแนนท เพ มข น ยกเว นกรณ 4.51 ข นไป ให ได คะแนนปฏ บ ต โดยปร ยาย (2) การน บคะแนนผลการดาเน นงานม ค ณภาพ ให พ จารณาค ณภาพท เพ มข น ยกเว นกรณ ด มากให คะแนนผลการด าเน นงานท ม ค ณภาพโดยปร ยาย เกณฑ การต ดส น ค ณภาพ เกณฑ การต ดส น ค าคะแนน ด มาก ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 5 ข อ 5 ด ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 4 ข อ 4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 3 ข อ 3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 2 ข อ 2 ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 1 ข อ 1

7 ๑๓๘ ผลการดาเน นการ ตาราง ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยผลการจ ดการศ กษาของป การศ กษา 2555 และ 2556 ผลประเม นฯ ผลประเม นฯ คะแนนการปฏ บ ต คะแนนผลการดาเน นงาน ป 2555 ป 2556 เพ มข น ม ค ณภาพส งข น มาตรฐานท เก ยวข อง คะแนนฯ คะแนนฯ ม ไม ม ม ไม ม ค ณภาพ ค ณภาพ 1. มาตรฐานท พอใช 3 พอใช 2. มาตรฐานท 4 5 ด มาก 4 ด 3. มาตรฐานท พอใช 4.25 ด เฉล ย 3.62 ด 3.75 ด ตาราง ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการจ ดการเร ยนการสอนของป การศ กษา 2555 และ 2556 ผลประเม นฯ ผลประเม นฯ คะแนนการปฏ บ ต คะแนนผลการดาเน นงาน ป 2555 ป 2556 เพ มข น ม ค ณภาพส งข น มาตรฐานท เก ยวข อง คะแนนฯ คะแนนฯ ม ไม ม ม ไม ม ค ณภาพ ค ณภาพ 1. มาตรฐานท ด มาก 4.17 ด 2. มาตรฐานท 6 5 ด มาก 4.60 ด มาก เฉล ย 4.75 ด มาก 4.38 ด ตาราง ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการบร หารจ ดการศ กษาของป การศ กษา 2555 และ 2556 ผลประเม นฯ ผลประเม นฯ คะแนนการปฏ บ ต คะแนนผลการดาเน นงาน ป 2555 ป 2556 เพ มข น ม ค ณภาพส งข น มาตรฐานท เก ยวข อง คะแนนฯ คะแนนฯ ม ไม ม ม ไม ม ค ณภาพ ค ณภาพ 1. มาตรฐานท ด มาก 4.73 ด มาก ตาราง ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการประก นค ณภาพของป การศ กษา 2555 และ 2556 ผลประเม นฯ ผลประเม นฯ คะแนนการปฏ บ ต คะแนนผลการดาเน นงาน ป 2555 ป 2556 เพ มข น ม ค ณภาพส งข น มาตรฐานท เก ยวข อง คะแนนฯ คะแนนฯ ม ไม ม ม ไม ม ค ณภาพ ค ณภาพ 1. มาตรฐานท ด มาก 4.75 ด มาก *หมายเหต ไม น บต วบ งช 7.3

8 ๑๓๙ ตาราง ผลประเม นในภาพรวมของสถานศ กษาของป การศ กษา 2555 และ 2556 ผลประเม นฯ ป การศ กษา 2555 ผลประเม นฯ ป การศ กษา 2556 คะแนนการปฏ บ ต เพ มข น คะแนนผลการดาเน นงาน ม ค ณภาพส งข น ม ไม ม ม ไม ม 4.19 (ด ) 4.16 (ด ) การปฏ บ ต ผลการดาเน นงานม ประเด นพ จารณา ค ณภาพ (ม /ไม ม ) (ม /ไม ม ) (1) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยผลการจ ดการศ กษาเพ มข นและเปล ยน ค ณภาพส งข น ม ม (2) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ มข น และเปล ยนค ณภาพส งข น ไม ม ไม ม (3) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการบร หารจ ดการศ กษาเพ มข นและเปล ยน ค ณภาพส งข น ม ม (4) ผลประเม นมาตรฐานท ว าด วยการประก นค ณภาพภายในเพ มข นและเปล ยน ค ณภาพส งข น ม ม (5) ผลประเม นในภาพรวมของสถานศ กษาเพ มข นและเปล ยนค ณภาพส งข น ไม ม ไม ม หมายเหต สร ป ว ทยาล ยฯ ม การดาเน นการพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม นค ณภาพอย างม ค ณภาพ โดยปฏ บ ต ตามประเด นพ จารณาได 3 ข อ ผลส มฤทธ ค ณภาพ ค าคะแนน พอใช 3

9 ๑๔๐ ต วบ งช 7.4 ค ณภาพการจ ดทามาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ ม การด าเน นการก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยย ดหล กการม ส วนร วม ของบ คลากรในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐ และเอกชน โดยการส งเสร มและสน บสน น และกาก บด แลของหน วยงานต นส งก ด ท งน การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา ต องสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต และมาตรฐานการศ กษาการอาช วศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การประกาศกาหนด และต องครอบคล มสมรรถนะว ชาช พ ท กหล กส ตรและสาขาว ชา รวมท ง เหมาะสมก บสภาพผ เร ยน สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน ท องถ น และเทคโนโลย หล กฐานประกอบการพ จารณา 1. ข อม ลการแต งต งคณะกรรมการและการดาเน นการจ ดทามาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 2. ข อม ลการประช มอบรมส มมนาท เก ยวข องก บการทาประชาพ จารณ และเผยแพร มาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 3. เอกสารมาตรฐานการศ กษา 4. ข อม ลแสดงความส มพ นธ และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ.2555 และมาตรฐานการประเม นค ณภาพภายนอกด านการอาช วศ กษา 5. รายงานการประช มของคณะกรรมการว ทยาล ย แหล ง/ ผ ให ข อม ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ประเด นการพ จารณา (1) สถานศ กษาจ ดให ม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของ บ คลากรในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐ และเอกชน (2) สถานศ กษาจ ดให ม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยม ความสอดคล องก บ มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาการอาช วศ กษา และมาตรฐานการประเม น ค ณภาพภายนอกด านการอาช วศ กษา (3) สถานศ กษาจ ดให ม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ท ครอบคล มสมรรถนะ ว ชาช พท กหล กส ตร และสาขาว ชาท เป ดสอน (4) สถานศ กษาจ ดให ม การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยม ความเหมาะสมก บ สภาพผ เร ยน สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน ท องถ น และเทคโนโลย (5) มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษาหร อ ว ทยาล ย

10 ๑๔๑ เกณฑ การต ดส น ค ณภาพ เกณฑ การต ดส น ค าคะแนน ด มาก ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 5 ข อ 5 ด ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 4 ข อ 4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 3 ข อ 3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 2 ข อ 2 ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด นฯ 1 ข อ 1 ผลการดาเน นการ ประเด นพ จารณา ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต หมายเหต (1) สถานศ กษาจ ดให ม การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และ หน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน (2) สถานศ กษาจ ดให ม การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยม ความ สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาการอาช วศ กษา และมาตรฐานการประเม นค ณภาพภายนอกด านการอาช วศ กษา (3) สถานศ กษาจ ดให ม การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ท ครอบคล มสมรรถนะว ชาช พท กหล กส ตร และสาขาว ชาท เป ดสอน (4) สถานศ กษาจ ดให ม การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยม ความ เหมาะสมก บสภาพผ เร ยน สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน ท องถ น และ เทคโนโลย (5) มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการ สถานศ กษาหร อว ทยาล ย สร ป ว ทยาล ยฯ ม การดาเน นการจ ดทามาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาอย างม ค ณภาพโดยปฏ บ ต ตามประเด นพ จารณาได 5 ข อ ผลส มฤทธ ค ณภาพ ค าคะแนน ด มาก 5

11 ๑๔๒ ต วบ งช 7.5 ค ณภาพการประเม นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ ม การด าเน นการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยบ คลากรของสถานศ กษา และผ เก ยวข องอย างต อเน องเป น ประจ าท กป ด วยว ธ การท หลากหลาย และเหมาะสมก บส งท ต องการประเม น เพ อน าผลการประเม นไปใช ใน การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาให เป นไปตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา หล กฐานประกอบการพ จารณา 1. คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา 2. เอกสารค ม อการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษา 3. รายงานการประเม นตนเองประจาป (SAR) 4. ข อม ลการเผยแพร รายงานการประเม นตนเองประจาป 5. แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา และแผนปฏ บ ต การประจาป แหล ง/ ผ ให ข อม ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ประเด นการพ จารณา (1) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา เป นประจาท กป (2) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายใน โดยการม ส วนร วมของบ คลากรท กฝ าย ในสถานศ กษา ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข อง (3) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในด วยว ธ การท หลากหลาย และเหมาะสมก บส งท ต องการประเม น (4) สถานศ กษาจ ดให ม การทารายงานประเม นตนเอง (SAR) (5) สถานศ กษาจ ดให ม การนาผลการประเม นไปปร บปร ง และพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ของสถานศ กษาอย างต อเน อง เกณฑ การต ดส น ค ณภาพ เกณฑ การต ดส น ค าคะแนน ด มาก ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 ด ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) (3) และ (4) 4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) (2) และ (3) 3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) และ (2) 2 ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด นฯ (1) 1

12 ๑๔๓ ผลการดาเน นการ ประเด นพ จารณา ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต หมายเหต (1) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษาเป นประจาท กป (2) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายใน โดยการม ส วนร วมของบ คลากร ท กฝ ายในสถานศ กษา ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข อง (3) สถานศ กษาจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายใน ด วยว ธ การท หลากหลาย และเหมาะสมก บส งท ต องการประเม น (4) สถานศ กษาจ ดให ม การท ารายงานประเม นตนเอง (SAR) (5) สถานศ กษาจ ดให ม การน าผลการประเม นไปปร บปร ง และพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษาอย างต อเน อง สร ป ว ทยาล ยฯ ม การดาเน นการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาอย างม ค ณภาพโดยปฏ บ ต ตาม ประเด นพ จารณาตามลาด บได 5 ข อ ผลส มฤทธ ค ณภาพ ค าคะแนน ด มาก 5

13 ๑๔๔ สร ปผลการประเม นมาตรฐานท 7 ต วบ งช ส มฤทธ ผลของ การดาเน นการ ค าคะแนน ค ณภาพ 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ปฏ บ ต ตามลาด บ 5 ด มาก ครบ 5 ข อ 7.2 ค ณภาพการด าเน นงานตามมาตรฐาน ต วบ งช ท ม ผลฯ ส งส ด 4 ด การศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม พ.ศ จานวน 26 ต วบ งช 7.3 ค ณภาพการพ ฒนาสถานศ กษาจากผล ปฏ บ ต 3 ข อ 3 พอใช การประเม นค ณภาพ 7.4 ค ณภาพการจ ดทามาตรฐานการศ กษา ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ 5 ด มาก ของสถานศ กษา 7.5 ค ณภาพการประเม นค ณภาพภายใน ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ 5 ด มาก รวม 22 คะแนนเฉล ย 4.40 ด

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ 91 มาตรฐานท ๘ ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ต วบ งช ท 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการการบร หารจ ดการการฝ กอบรมว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ส งเสร มการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช

มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช ๔๘ มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช บร หารจ ดการอาช วศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ม คณะกรรมการสถานศ กษาหร อ ว ทยาล ย ม การจ ดท าแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา ม การพ ฒนาสถานศ กษาตามอ

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ

More information

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายช อคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ๑. นายย ทธนา จ นทร

More information

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนการปฏ บ ต งาน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เป นไปตามพระราชบ ญญ ต

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บทสร ปผลการประเม น ข อม ลท วไปของหน วยงาน

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

แนวทางกาก บด แลค ณภาพอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

แนวทางกาก บด แลค ณภาพอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา แนวทางกาก บด แลค ณภาพอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 หมวด2 การประก นค ณภาพภายใน ส วนท 3 การอ ดมศ กษา ข อ 32 ให ม คณะกรรมการประก

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

ต วอย างการเข ยนรายงานประเม นตนเอง

ต วอย างการเข ยนรายงานประเม นตนเอง ต วอย างการเข ยนรายงานประเม นตนเอง 85 86 หน าปก หน าปกของรายงานประเม นตนเอง เป นการระบ ข อม ลเบ องต นซ งจะแสดงให ทราบว า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารอะไร เป นฉบ บท เท าใด เน องจากรายงานประเม นตนเอง (SAR) แต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information