แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม พ ฒนา น กศ กษาเป น การพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษาเพ อให ม ค ณสมบ ต เป นบ ณฑ ต ท พ งประสงค ของ ได ร บ และการเร ยนร ตลอดช ว ต สร างและกระจายโอกาสความ เสมอภาคและความเป นธรรม ทางท กระด บ สร างและกระจายโอกาสความ เสมอภาคและความเป นธรรม ทางท กระด บ และผลล พธ โครงการป จฉ มน เทศและ แสดงความย นด ต อบ ณฑ ต ร นท ๓๘ ประจาป ๒๔-๒๕ บ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตท จะ จบประจาป ๒๔-๒๕ เข าร บการ ป จฉ มน เทศครบ ๑๐๐% บ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตท จะ จบ ม ความร และ ค ณธรรมพร อมท จะออกไป ทางานร วมก บส งคมอย างม ความส ขเป นพลเม องท ด ของ ช มชนและส งคมต อไป KPI โครงการ/ ๑.จานวนผ เข าร วม โครงการฯ ๑.ความค ดเห นของ ผ เข าร วมโครงการ ๒.ความพ งพอใจการ ร บทราบข อม ลของ ผ เข าร วมโครงการ ๓๐๐ คน ๕,๐๐๐ ๙ ก.พ. ๕๖ ๙ ก.พ. ๕๖ นางน นท นภ ส เอ ยมประไพ และกรรมการ ดาเน นการ ๑

2 พ นธก จ ด านการบร หาร จ ดการ บร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาลให ม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างเป นระบบม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ของ ท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน ท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน ได ร บท ม ค ณภาพและ มาตรฐาน พ ฒนาคณาจารย และบ คลากร ทางเพ อสน บสน น เอกล กษณ และอ ตล กษณ พ ฒนาอาจารย และบ คลากร ทาง เพ อสน บสน น เอกล กษณ และอ ตล กษณ และผลล พธ โครงการส มมนาพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรเพ อพ ฒนา งาน เร องการบร หารความ เส ยง ๑. ผ เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจเร องการบร การ ความเส ยงท เช อมโยงก บ ย ทธศาสตร เพ มมากข น ๒. ผ เข าร วมส มมนาสามารถ นาองค ความร ท ได ร บไป พ ฒนางานด านการวางแผน และบร หารความเส ยงให ม ประส ทธ ภาพและเช อมโยง ก บย ทธศาสตร และสาขาฯได ๓.สาขาฯ ม การพ ฒนา ระบบงานด านการบร หาร ความเส ยงผ านคณะกรรมการ ท สาขาฯได แต งต งข น ๑.นาระบบการจ ดการความร มาใช ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ KPI โครงการ/ ผ เข าร วมโครงการ ๒๓ คน ๑.บ คลากรเข าใจและ ตระหน กถ งความสาค ญ การบร หารความเส ยง ๗๕,๐๐๐ ๔ ม.ค. ๕๖ ๖ ม.ค. ๕๖ นางน นท นภ ส เอ ยมประไพ และกรรมการ ดาเน นการ ๒

3 พ นธก จ ด านการว จ ยและการ ประก นค ณภาพ ส งเสร มพ ฒนา บ คลากรให ม ความร ด านการว จ ย ดาเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและ สามารถนาไปใช ประโยชน ในการ พ ฒนาและ ช มชน บร หารจ ดการ ระบบการประก น ค ณภาพให ได มาตรฐานและ ค ณภาพของการจ ด ของ ระบบบร หารงานม ค ณภาพและมาตรฐาน เป นท ยอมร บของ ผ ร บบร การ ระบบบร หารงานม ค ณภาพ และมาตรฐานเป นท ยอมร บของผ ร บบร การ ระบบบร หารงานม ค ณภาพและ มาตรฐานเป นท ยอมร บของ ผ ร บบร การ พ ฒนาระบบบร หาร ตามแนวทางหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาระบบบร หาร ตามแนวทางหล กธรรมาภ บาล และผลล พธ ๒.ม ท ศทางในการปฏ บ ต งาน ของสาขาว ทยบร การฯ ใน ท ศทางเด ยวก นตามนโยบาย ของ ๓.บ คลากรร จ กบทบาทหน าท ร บผ ดชอบเพ อนาไปพ ฒนา งานในสาขาฯ การว จ ย เร อง การต ดตาม ผ สาเร จระด บ ปร ญญาตร สาขาว ทยบร การ เฉล มพระเก ยรต จ งหว ด ปราจ นบ ร ๑.น กเร ยนท จบ ระด บปร ญญาตร ๑.ความพ งพอใจเก ยวก บ กระบวนการผล ตบ ณฑ ต KPI โครงการ/ ๒.ความพ งพอใจการ เข าร วมโครงการ จานวนผ ตอบ แบบสอบถาม ความพ งพอใจของ บ ณฑ ต ๑๕๐ คน ๕,๐๐๐ ๑ ม.ย. ๕๖ ๓๐ ต.ค. ๕๖ น.ส.ส ธาส น ม อน นต และ กรรมการ งานว จ ย ๓

4 พ นธก จ ด านการบร การ ว ชาการแก ส งคม บร การด านว ชาการ เพ อการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตและ สภาพแวดล อมของ ส งคม โดยภายใต หล ก ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ของ ได ร บ และการเร ยนร ตลอดช ว ต ส งเสร มการจ ดบร การทาง ว ชาการแก ช มชนและส งคม ส งเสร มการจ ดบร การทางว ชาการ แก ช มชนและส งคม และผลล พธ ๑.โครงการอบรม หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บ และการใช งาน Windows ๗ เบ องต น ร นท ๑ ๑.เพ อให ม ความเข าใจ หล กการทางานและ โครงสร างเคร อง ๒.เพ อให สามารถม ความร ความเข าใจในการใช เคร อง ๑.ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความเข าใจหล กการทางาน และโครงสร างเคร อง ๒.ผ เข าร บการอบรมสามารถ ค นคว าข อม ลทาง Internet KPI โครงการ/ จานวนผ เข าร วม โครงการ ๑.ระด บความร ความ เข าใจ ๒.ระด บความพ งพอใจ ๒๐ คน - ๑๓ ธ.ค. ๑๓ ธ.ค. งานสารสนเทศ ๔

5 พ นธก จ ของ และผลล พธ ๒.โครงการอบรม หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บ และการใช งาน Windows ๗ เบ องต น ร นท ๒ ๑.เพ อให ม ความเข าใจ หล กการทางานและ โครงสร างเคร อง ๒.เพ อให สามารถม ความร ความเข าใจในการใช เคร อง ๑.ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความเข าใจหล กการทางาน และโครงสร างเคร อง ๒.ผ เข าร บการอบรมสามารถ ค นคว าข อม ลทาง Internet KPI โครงการ/ จานวนผ เข าร วม โครงการ ๑.ระด บความร ความ เข าใจ ๒.ระด บความพ งพอใจ ๒๐ คน - ๑๔ ธ.ค. ๑๔ ธ.ค. งานสารสนเทศ ๕

6 พ นธก จ ด านการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม เสร มสร าง ด านการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมให น กศ กษาตระหน กถ ง ค ณของ ศ ลปว ฒนธรรมไทย ของ ได ร บ และการเร ยนร ตลอดช ว ต ส งเสร มการทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และผลล พธ โครงการว นพ อข น มหาราช ประจาป ๒๖ ๑.เพ อราล กถ งพระมหา กร ณาธ ค ณของพ อข น มหาราชท ม ต อ ประชาชนชาวไทย ๒.เพ อส บสานประเพณ และ ว ฒนธรรมอ นด งามของชาว ไทยให ดารงอย ตลอดไป ๓.สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างราชการ ภาคร ฐ ภาคเอกชน ศ ษย เก า- ศ ษย ป จจ บ นต อ ๔.ประชาส มพ นธ สาขาว ทยบร การฯ จ.ปราจ นบ ร KPI โครงการ/ จานวนผ เข าร วม โครงการฯ ๒๐๐ งบอ น ๑๗ ม.ค. ๕๖ ๑๗ ม.ค. ๕๖ นางน นท นภ ส เอ ยมประไพ และกรรมการ ดาเน นการ ๖

7 พ นธก จ ของ และผลล พธ ๑.ผ เข าร วมโครงการฯ ราล ก ถ งพระมหากร ณาธ ค ณของ พ อข นมหาราช ๒.เป นการอน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของ ไทย ๓.เป นการประชาส มพ นธ KPI โครงการ/ ๑.ประเม นความพ ง พอใจของผ เข าร วม โครงการฯ ๗

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย โครงการ ให ความร ด านว ชาการ และแนะแนวการศ กษาต อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : งานปร ญญาตร /งานประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยรามค

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information