การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม."

Transcription

1 การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

2 รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553

3 รายงานประจ าป ของสถานศ กษา พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 6 มาตรา 48 ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย าง ต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อ สาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก

4 ความหมายการจ ดท ารายงาน การจ ดท ารายงานการพ ฒนาการจ ด การศ กษาของสถานศ กษาในรอบป ท ผ าน มาท เป นผลมาจากการด าเน นงานท งหมด ของสถานศ กษา ซ งครอบคล มมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษาและน าเสนอ รายงานแก ผ เก ยวข อง

5 ว ตถ ประสงค การจ ดท ารายงาน น าเสนอผลการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาในรอบป ท ผ านมาต อคณะกรรมการ สถานศ กษา หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เป นฐานข อม ลของสถานศ กษาในการจ ดท า แผนพ ฒนาในป ต อไป เป นฐานข อม ลส าหร บการประเม นค ณภาพภายนอก

6 ประโยชน การจ ดท ารายงาน 1. สถานศ กษา 2. ผ บร หารสถานศ กษาและคร 3. พ อแม ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องท ก ฝ าย 4. หน วยงานต นส งก ด 5. สมศ.(องค การมหาชน)

7 ข นตอนการจ ดท ารายงาน 1. แต งต งคณะท างานจ ดท ารายงาน 2. รวบรวมข อม ลสารสนเทศ ว เคราะห แปลผล 3. เข ยนรายงาน 4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศ กษาพ จารณา ให ความเห นชอบ 5. รายงานและเป ดเผยต อผ เก ยวข อง

8 สาระส าค ญการจ ดท ารายงาน ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษา ตอนท 4 สร ปผลการพ ฒนาและการน าไปใช ภาคผนวก

9 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ม 13 ข อ

10 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ม 13 ข อ 1. ข อม ลท วไป 2. ข อม ลผ บร หาร 3. ข อม ลน กเร ยน 4. ข อม ลคร และบ คลากร

11 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ม 13 ข อ 5. ข อม ลอาคารสถานท 6. ข อม ลงบประมาณ ระบ 7. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม ระบ 8. โครงสร างหล กส ตร 9. แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น

12 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ม 13 ข อ 10. ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา 11. ผลการประเม นค ณภาพภายในรอบป ท ผ านมา 12. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบท ผ านมา 13. ข อเสนอแนะจากผลประเม นค ณภาพภายใน และภายนอก

13 ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการ จ ดการศ กษาตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ของสถานศ กษา ม 5 ข อ

14 ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษาตามแผน 1.การบร หารจ ดการศ กษา 2.ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และ เอกล กษณ ของสถานศ กษา 3.แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา

15 ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษาตามแผน 4. กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา 5. การด าเน นงานตามกลย ทธ ของ สถานศ กษา

16 ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ม 4 ข อ

17 ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพ 1.ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ของสถานศ กษา 2.ผลการด าเน นงานตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา

18 ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพ 3.สร ปผลการประเม นค ณภาพตาม มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 4. ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร สถานศ กษา

19 ตอนท 4 สร ปผลการ พ ฒนาและการน าไปใช ม 4 ข อ

20 ตอนท 4 สร ปผลการพ ฒนาค ณภาพ 1.สร ปผลการด าเน นงานในภาพรวม 2.จ ดเด นและจ ดท ควรพ ฒนา 3.แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 4.ความต องการและการช วยเหล อ

21 ภาคผนวก ส งท นอกเหน อจากบทท ๑-๔ แต ร.ร. เห นว าส าค ญและเป น ประโยชน

22 ภาคผนวก หล กฐาน ข อม ลส าค ญ เอกสารอ างอ งต างๆ ภาพก จกรรม ส าค ญ ท แสดงเก ยรต ยศและ ผลงานด เด นของสถานศ กษา ค าส งแต งต งคณะท างาน/คณะกรรมการประเม นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษา บ นท กการให ความเห นชอบรายงานประจ าป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษา และรายช อคณะกรรมการ สถานศ กษา ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยน (อด ต-ป จจ บ น)

23 ภาคผนวก ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก และรอบท สอง ผลการทดสอบระด บชาต (O-NET) ย อนหล ง 2 ป การศ กษา ช อผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกของสถานศ กษา แบบการให คะแนนและสร ปผลการประเม นมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐาน แบบการให คะแนนและสร ปผลการประเม นมาตรฐาน การศ กษาปฐมว ย

24 ก จกรรม จ บกล ม 3-5 คน เข ยนรายงาน ประจ าป ของสถานศ กษา จ านวน 1 ห วข อและน าเสนอช นงานด วย โปรแกรมการน าเสนอ

25 ข อค ด การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเสร จท นเวลาหร อก อน เวลาท ก าหนด สะท อนให เห นถ ง ความม ค ณภาพและความม ประส ทธ ภาพของบ คคลและองค กร

26 ขอให โชคด...

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายช อคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ๑. นายย ทธนา จ นทร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน

สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน มาตรา ๔๗ ของพรบ.ฯ ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐาน การศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

::: การประก นค ณภาพการศ กษา เร องต องร ::: โดย.. ส วนว ชาการท วไป

::: การประก นค ณภาพการศ กษา เร องต องร ::: โดย.. ส วนว ชาการท วไป ::: การประก นค ณภาพการศ กษา เร องต องร ::: โดย.. ส วนว ชาการท วไป ในฐานะท ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว กรมการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ก าล งอย ในระหว าง ด าเน นการจ ดให ม การประก นค ณภาพการศ กษา เพ อสร างความม นใจในค

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ

รายงานผลการด าเน นโครงการ รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนการปฏ บ ต งาน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เป นไปตามพระราชบ ญญ ต

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2556 แนวปฏ บ ต ท ด ตามหน งส อค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 น ยาม ศ พท ท ใช

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information