ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา"

Transcription

1 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

2 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ ฒนา :การประเม นผลการดาเน นงานเพ อรายงานต อผ บร หารและ คณะกรรมการ ประจาคณะว ชาหร อคณะกรรมการว ทยาเขต แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน :ควรม การจ ดทารายงานผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ และรายงานต อคณะกรรมการประจาคณะหร อคณะกรรมการว ทยาเขตและนา ข อเสนอแนะท ได มาปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การต อไป -ควรม การจ ดทาประเม นผลโครงการท กโครงการเพ อนาผลไปพ ฒนาต อไป องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต : จ ดเด น :ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม ตามแนวทางปฏ บ ต ท คณะกรรมการอ ดมศ กษา กาหนด สอดคล องก บเกณฑ มาตรฐาน และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา จ ดท ควรพ ฒนา :การพ ฒนาหล กส ตร แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน :ม การว จ ยเพ อพ ฒนาหล กส ตรตามกรอบเวลาท กาหนด -ม คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรท ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน ผ ประกอบการ และผ เก ยวข องอย างเหมาะสม - ควรเพ มรายว ชาและลดรายว ชาให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและสถานประกอบการ องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา : จ ดเด น : 1.ม การบร การว ชาการในล กษณะหลากหลาย 2.บ คลากรม ความร ความสามารถหลากหลายและเป นท ยอมร บของส งคม 3.น กศ กษาม ส วนร วมในการให บร การ 4. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพได ให บร การว ชาการ/ว ชาช พแก ส งคมและย งนาความร และประสบการณ จากการบร การว ชาการ/ว ชาช พมาใช ในการ เร ยนการสอนและการว จ ยอย างเป นร ปธรรม 5.การให บร การ/ว ชาช พ ได ร บความพ งพอใจจากผ ร บบร การเป นอย างด จ ดท ควรพ ฒนา : 1.บ คลากรในคณะฯควรม การจ ดทารายงานการบร การว ชาการ/ว ชาช พ 2.ควรม การจ ดทาโครงการบร การว ชาการเพ อให น กศ กษาม ส วนร วมมากข น 3.ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรเป นกรรมการว ชาการ/ว ชาช พภายนอกสถาบ น 4.ควรม การสารวจความพ งพอใจเป นรายก จกรรม แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน :จ ดทาแบบประเม นค ณภาพของการบร การ การให บร การ ด านการให คาปร กษา ข อม ลข าวสาร และการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ว ชาการและว ชาช พ

3 156 ให ก บน กศ กษา พร อมนาไปประเม นและนาผลการประเม นมาพ ฒนาการบร การให เป นไปตามความ ต องการของน กศ กษาต อไป องค ประกอบท 4 การว จ ย : จ ดเด น : กลย ทธ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการงานว จ ย ของสถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ จ ดท ควรพ ฒนา :ค ม อการบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน :พ ฒนาค ม อการบร หารงานว จ ยและงานสร างสรรค ของ คณะศ กษาศาสตร และแจ งให บ คลากรท กคนทราบเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานด าน งานว จ ยและงานสร างสรรค ต อไป องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม : จ ดเด น : 1.ม การบร การว ชาการในล กษณะหลากหลาย 2.บ คลากรม ความร ความสามารถหลากหลายและเป นท ยอมร บของส งคม 3.น กศ กษาม ส วนร วมในการให บร การ 4. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพได ให บร การว ชาการ/ว ชาช พแก ส งคมและย งนาความร และประสบการณ จากการบร การว ชาการ/ว ชาช พมาใช ในการ เร ยนการสอนและการว จ ยอย างเป นร ปธรรม 5.การให บร การ/ว ชาช พ ได ร บความพ งพอใจจากผ ร บบร การเป นอย างด จ ดท ควรพ ฒนา :1.ย งไม ได ม การบ รณาการงานบร การทางว ชาการแก ส งคมก บ การว จ ยอย างช ดเจน 2.ย งไม ม การนาผลการประเม นไปปร บปร งการบ รณาการงานบร การทาง ว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ยอย างเป นร ปธรรม 3.ย งไม ม การพ ฒนาความร ท ได จากการให บร การทางว ชาการและถ ายทอด ความร ส บ คลากรภายในสถาบ นฯและเผยแพร ส สาธารณชน แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน :ในการวางแผนงานโครงการประจาป ควรกาหนด ให ก จกรรมท ออกบร การว ชาการแก ส งคมได นาเอาความร กล บมาพ ฒนาและเผยแพร ให ได ร บทราบ แก สาธารณชนต อไป

4 157 องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม : จ ดเด น : 1.ส งเสร มเผยแพร และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม 2.สร างความเข มแข งให ก บช มชน ส งคมและประเทศชาต 3.อน ร กษ พ ฒนา สร างเสร มศ ลปว ฒนธรรมของชาต จ ดท ควรพ ฒนา : 1.บ คลากรควรเห นความสาค ญของการส งเสร มเผยแพร และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย 2.ปล กจ ตสาน กให น กศ กษาได ร ค ณค าของศ ลปว ฒนธรรมให มากข น 3.ควรม การสน บสน นงบประมาณในการดาเน นก จกรรมให แก น กศ กษา แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน : 1.ช แจงให เห นความสาค ญของการส งเสร มเผยแพร และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย 2.รวบรวมข อม ลก จกรรม/โครงการให เป นระบบ 3.ท กฝ ายต องร วมก นอน ร กษ พ ฒนา และสร างเสร มศ ลปว ฒนธรรมของชาต 4.การบ รณาการก บการเร ยนการสอน องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ : จ ดเด น : - จ ดท ควรพ ฒนา : ควรดาเน นงานให ความร และท กษะเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษาท หลากหลายและมากกว าป จจ บ นและม การนาผลการประก นค ณภาพภายในมาปร บปร งผลการ ดาเน นงานตามพ นธก จให เก ดผลด ในป ต อไปม การจ ดระบบฐานข อม ลและสารสนเทศการประก นค ณภาพ ภายในและบ คลากรท กคนต องตระหน กและให ความสาค ญก บงานประก นค ณภาพมากข น แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน : -ควรนาผลท ได จากการประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศมาประช มเพ อหาแนวทางการปร บปร งให ตรงก บความต องการของผ ใช -จ ดเก บข อม ลให เป นระบบสามารถต ดตามและค นคว าได อย างรวดเร ว -ควรประช มทบทวนระบบการประก นค ณภาพภายในของคณะฯประจาท กภาคการศ กษาอย างต อเน อง องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ : จ ดเด น : - จ ดท ควรพ ฒนา : 1.การเร งร ดเบ กจ ายเง นให ตามไตรมาส 2.การใช จ ายใช ในบางโครงการไม ค มก บการลงท น 3.การไปราชการควรใช จ ายเง นอย างประหย ด แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน : ควรม การต ดตามการเบ กจ ายเง นให เป นไปตามไตรมาสม การกาหนดเวลาให ช ดเจนในการ ย มเง นการใช เง นค น เม อเสร จส นโครงการ ควรม การทารายงานโครงการเป นร ปเล มเม อเสร จส นโครงการ

5 158 ควรสร างความตระหน กให ก บบ คลากรท กคนให ใช จ ายเง นอย างประหย ดและเก ดประโยชน องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ : จ ดเด น :- จ ดท ควรพ ฒนา : ควรสน บสน นให ม การจ ดก จกรรม เคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาและดาเน นก จกรรมร วมก น ระหว างสถาบ นภายนอก แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน : -ควรม การนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษามาทบทวนการดาเน นงานตามระบบและกลไกท กป การศ กษาเพ อเป นการพ ฒนาระบบ และกลไกให ม ค ณภาพมากย งข น - ควรม การจ ดก จกรรม/โครงการการศ กษาด งานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในให ก บ บ คลากรเพ อนาผลท ได มาพ ฒนาการทางานของตนเองต อไป องค ประกอบท 10 นโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) : จ ดเด น :การดาเน นงานครบตามนโยบาย 3 ด จ ดท ควรพ ฒนา :จ ดต งสาน กงาน เพ มจานวนคนร วมก จกรรม สร างความร ความเข าใจในก จกรรม 3 ด เพราะย งม การส บสนในบางก จกรรมท ซ าซ อน แนวทางในการพ ฒนาการดาเน นงาน 1.ควรม การจ ดก จกรรมตามนโยบาย 3 ด ท ม ความ แตกต างก นในแต ละป การศ กษาเพ อจะได ม การพ ฒนาน กศ กษาท หลากหลาย 2.ให ท กคนตระหน กเห นความสาค ญของ 3.ก จกรรมให ท กคนม ส วนร วม 4.เช ดช คนท ทาความด 5.ควรทาอย างสม าเสมอให ถ อเป นหน าท ต องควบค ไปก บการศ กษา

6 159 ภาคผนวก

7 160 Common data set (ท งหมด)

8 161 รายนามคณะผ จ ดทา SAR

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information