ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

Size: px
Start display at page:

Download "ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1."

Transcription

1 ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต ม จ ตสาธารณะ ผลรวมด านค ณธรรม จร ยธรรม ร เท าท นต อการเปล ยนแปลงของสถานการณ โลกในป จจ บ นและอนาคต ร เท าท นต อการเป นพลเม องโลก ร เท าท นก นต อการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จ การเง น การเม อง และการปกครอง ตระหน กในศ ลปะ ว ฒนธรรม ศาสนา ภ ม ป ญญา ว ถ ช ว ตส งคมไทย อาเซ ยน ส งคมโลก ตระหน ก ร เท าท นต อการดาเน นช ว ตท เก ยวข องก บธรรมชาต ส งแวดล อม จ กรวาล เร ยนร สถานการณ ป ญหา อ ปสรรค การแก ไข โดยการเข าใจมน ษย เข าใจธรรมชาต ผลรวมด านความร สามารถแยกแยะว เคราะห บนหล กการของเหต ผล ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม การสร างนว ตกรรม สร างน ส ตให ม ความส ขท งกายและจ ตใจตามหล กศาสนา ม งศ กษาตลอดช ว ต ผลรวมด านท กษะทางป ญญา เร ยนร และม ความร บผ ดชอบในการอย ร วมก นในส งคม ผลรวมด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ สามารถต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล ว เคราะห ส งเคราะห สร ปประเด นเน อหาเพ อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล สามารถใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ท กษะทางคณ ตศาสตร พ ด เข ยน และปฎ ส มพ นธ ผลรวมด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร ฝ กฝนการใช ร างกายเพ อสร างความสมบ รณ ของส ขภาพและจ ตใจ ม บ คล กภาพเป นท ยอมร บของส งคม ม พฤต กรรมการป องก น สร างเสร มส ขภาพ ผลรวมด านท กษะพ ส ย 4.1 หมวดว ชาศ กษาท วไป 3.93

2 สร ปผลประเม น ผลการประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป ภาค เร ยนต น ป การศ กษา 2555 ในภาพรวมอย ในระด บมาก ค าคะแนนเท าก บ 3.93 และแยกเป นรายด าน ได ด งน ด านท กษะพ ส ย, ด านท กษะทางป ญญา และด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความ ร บผ ดชอบ ค าคะแนนเท าก บ 4.10, 4.01 และ 3.92 ตามลาด บ หมายเหต การประเม นผลการดาเน นงานตาม Learning Outcomes หมวดว ชา ศ กษาท วไป อ ตล กษณ หล กส ตรมหาว ทยาล ยนเรศวร และอ ตล กษณ มหาว ทยาล ยนเรศวร ได ผล การประเม นจากระด บคะแนนต วอ กษรของน ส ต(เกรด) ภาคเร ยนต น ประจาป การศ กษา 2555 ข อม ล ณ ว นท 20 พฤศจ กายน 2555

3 ผลประเม นเช อมโยงระหว างหมวดว ชาศ กษาท วไปและอ ตล กษณ หล กส ตรมหาว ทยาล ยนเรศวร ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ระด บคะแนน 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 1.1ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต ม จ ตสาธารณะ 3.9 ด านความร 2.1ร เท าท นต อการเปล ยนแปลงของสถานการณ โลกในป จจ บ นและอนาคต ร เท าท นต อการเป นพลเม องโลก ร เท าท นก นต อการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จ การเง น การเม อง และการปกครอง เร ยนร สถานการณ ป ญหา อ ปสรรค การแก ไข โดยการเข าใจมน ษย เข าใจธรรมชาต 3.96 ด านท กษะทางป ญญา 3.1สามารถแยกแยะว เคราะห บนหล กการของเหต ผล ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม การสร างนว ตกรรม 4.08 ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1เร ยนร และม ความร บผ ดชอบในการอย ร วมก นในส งคม 3.92 ด านท กษะการว เคราะห ต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1สามารถต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล ว เคราะห ส งเคราะห สร ปประเด นเน อหาเพ อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล สามารถใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ท กษะทางคณ ตศาสตร พ ด เข ยน และปฎ ส มพ นธ 3.86 ภาพรวม

4 สร ปผลประเม น ผลการประเม นผลประเม นเช อมโยงระหว างหมวดว ชาศ กษาท วไปและอ ตล กษณ หล กส ตรมหาว ทยาล ยนเรศวร ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ในภาพรวมอย ในระด บมาก ค าคะแนนเท าก บ 3.87 และแยกเป นรายด านได ด งน ด านท กษะทางป ญญา, ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความ ร บผ ดชอบและด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าคะแนนเท าก บ 3.93, 3.92 และ 3.85 ตามลาด บ

5 ผลประเม นการเช อมโยงระหว างหมวดว ชาศ กษาท วไป และอ ตล กษณ น ส ตมหาว ทยาล ยนเรศวร ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ระด บคะแนน 1.เก งงาน ( A ) 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต (2A,4A) ร เท าท นต อการเปล ยนแปลงของสถานการณ โลกในป จจ บ นและอนาคต (1A) ร เท าท นต อการเป นพลเม องโลก (1A) ร เท าท นก นต อการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จ การเง น การเม อง และการปกครอง (1A) สามารถต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล (3A) สามารถใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ (3A) สม ท กษะทางคณ ตศาสตร พ ด เข ยน และปฎ ส มพ นธ (1A) เก งคน( B ) 1.2 ม จ ตสาธารณะ (2B) ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต (4B) ม บ คล กภาพเป นท ยอมร บของส งคม(1B) เก งค ด( C ) 3.2ม ความค ดร เร มสร างสรรค (1C) ม งศ กษาตลอดช ว ต(2C) เร ยนร และม ความร บผ ดชอบในการอย ร วมก นในส งคม(3B) ประย กต ส อและเทคโนโลย เพ อการแปลความหมาย ส อสารและการวางแผนในการดาเน นช ว ต (2C) เก งครองช ว ต ( D ) 3.4สร างน ส ตให ม ความส ขท งกายและจ ตใจตามหล กศาสนา (2D) ตระหน ก ร เท าท นต อการดาเน นช ว ตท เก ยวข องก บธรรมชาต ส งแวดล อม จ กรวาล (2D) เร ยนร และม ความร บผ ดชอบในการอย ร วมก นในส งคม(2D) ฝ กฝนการใช ร างกายเพ อสร างความสมบ รณ ของส ขภาพและจ ตใจ(2D) ม พฤต กรรมการป องก น สร างเสร มส ขภาพ (2D) เก งพ ช ตป ญหา ( E ) 2.6 เร ยนร สถานการณ ป ญหา อ ปสรรค การแก ไข โดยการเข าใจมน ษย เข าใจธรรมชาต (1E) สามารถแยกแยะว เคราะห บนหล กการของเหต ผล (1E) ว เคราะห ส งเคราะห สร ปประเด นเน อหาเพ อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล ภาพรวม 3.91

6 เก งงาน ( A ) 2.เก งคน( B ) 3.เก งค ด( C ) 4.เก งครองช ว ต ( D ) 5.เก งพ ช ตป ญหา ( E ) ภาพรวม สร ปผลประเม น ผลการประเม นความเช อมโยงระหว างหมวดว ชาศ กษาท วไป และอ ตล กษณ มหาว ทยาล ย นเรศวร ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ในภาพรวมอย ในระด บมาก ค าคะแนนเท าก บ 3.91 และ แยกเป นรายด านได ด งน เก งครองช ว ต(D), เก งค ด (C) และเก งคน (B) ค าคะแนนเท าก บ 4.07, 3.93 และ 3.88 ตามลาด บ

7 ภาคผนวก

8 วงกลมแสดงความเช อมโยงระหว าง Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป ก บอ ตล กษณ หล กส ตร และอ ตล กษณ น ส ตมหาว ทยาล ยนเรศวร ประจาป การศ กษา 2555

9 วงกลมส ส ม หมายถ ง ผลการเร ยนร ตามอ ตล กษณ น ส ตมหาว ทยาล ยนเรศวร เก งงาน เก งคน เก งค ด เก งครองช ว ต เก งพ ช ตป ญหา วงกลมส แดง หมายถ ง GE Learning Outcomes 6 ด าน ของหมวดว ชาศ กษาท วไป 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 2. ด านความร 3. ด านท กษะทางป ญญา 4. ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 6. ด านท กษะพ ส ย วงกลมส เหล อง หมายถ ง รายละเอ ยดของ GE Learning Outcomes 6 ด าน ของหมวดว ชาศ กษาท วไป

10 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3. ด านท กษะทางป ญญา 3.1 สามารถแยกแยะว เคราะห บนหล กการของเหต ผล 3.2 ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3.3 ม การสร างนว ตกรรม 3.4 สร างน ส ตให ม ความส ขท งกายและจ ตใจตามหล ก ศาสนา 3.5 ม งศ กษาตลอดช ว ต 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 สามารถต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ผล 5.2 ว เคราะห ส งเคราะห สร ปประเด นเน อหาเพ อส อสาร ได อย างม ประส ทธ ผล 5.3 สามารถใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.4 ม ท กษะทางคณ ตศาสตร พ ด เข ยน และปฎ ส มพ นธ 2. ด านความร 2.1 ร เท าท นต อการเปล ยนแปลงของสถานการณ โลก ในป จจ บ นและอนาคต 2.2 ร เท าท นต อการเป นพลเม องโลก 2.3 ร เท าท นก นต อการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จ การเง น การเม อง และการปกครอง 2.4 ตระหน กในศ ลปะ ว ฒนธรรม ศาสนา ภ ม ป ญญา ว ถ ช ว ตส งคมไทย อาเซ ยน ส งคมโลก 2.5 ตระหน ก ร เท าท นต อการดาเน นช ว ตท เก ยวข อง ก บธรรมชาต ส งแวดล อม จ กรวาล 2.6 เร ยนร สถานการณ ป ญหา อ ปสรรค การแก ไข โดยการเข าใจมน ษย เข าใจธรรมชาต 4. ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความ ร บผ ดชอบ 4.1 เร ยนร และม ความร บผ ดชอบในการอย ร วมก นใน ส งคม 6. ด านท กษะพ ส ย 6.1 ฝ กฝนการใช ร างกายเพ อสร างความสมบ รณ ของ ส ขภาพและจ ตใจ 6.2 ม บ คล กภาพเป นท ยอมร บของส งคม 6.3 ม พฤต กรรมการป องก น สร างเสร มส ขภาพ วงกลมส นาเง น หมายถ ง อ ตล กษณ หล กส ตรมหาว ทยาล ยนเรศวรม ด งน 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม

11 - ม ความร บผ ดชอบ กล าหาญ เส ยสละ อดทน ขย นหม นเพ ยร ม งส ความสาเร จ - ม จรรยาบรรณในว ชาช พ - ม พฤต กรรมท ด ในการเร ยนและในการใช ช ว ต 2. ด านความร - ความสามารถในการนาความร ไปประย กต ใช ในการประกอบว ชาช พได อย างสร างสรรค และม ความสามารถในการ แก ป ญหาท งป ญหาส วนต วและการงาน 3. ด านท กษะทางป ญญา - ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ เร ยนร ม ท ศนคต เช งบวก และผลงานนว ตกรรม 4. ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ - ม มน ษยส มพ นธ ท งการพ ดและการวางต ว ม จ ตสาธารณะ ม ความสามารถทางานเป นท ม และม ความเข าใจตนเอง และผ อ น 5. ด านท กษะการว เคราะห ต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ - ม ความสามารถในการใช ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษและเทคโนโลย สารสนเทศได เป นอย างด ว ชาช พ หมายถ ง เก งงาน แทนด วย A หมายถ ง บ ณฑ ตสามารถนาความร ไปประย กต ใช ในการประกอบ อย างสร างสรรค เพ อนาไปส การสร างนว ตกรรม ม ความร บผ ดชอบ กล าหาญ เส ยสละ อดทน ขย นหม นเพ ยร 1A ค อ ความสามารถในการนาความร ไปประย กต ใช ในการประกอบว ชาช พได อย างสร างสรรค 2A ค อ ม ความร บผ ดชอบ กล าหาญ เส ยสละ อดทน ขย นหม นเพ ยร ม งม นส ความสาเร จ 3A ค อ ม ความสามารถในการใช ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และเทคโนโลย สารสนเทศได เป นอย างด 4A ค อ ม จรรยาบรรณในว ชาช พ หมายถ ง เก งคน แทนด วย B หมายถ ง บ ณฑ ตเป นผ ม มน ษยส มพ นธ ด ม จ ตสาธารณะ สามารถทางาน เป นท ม ม ความเข าใจตนเองและผ อ น 1B ค อ ม มน ษยส มพ นธ ท งการพ ด และการวางต ว 2B ค อ ม จ ตสาธารณะ 3B ค อ ม ความสามารถทางานเป นท ม 4B ค อ ม ความเข าใจตนเองและผ อ น

12 หมายถ ง เก งค ด แทนด วย C หมายถ ง บ ณฑ ตเป นผ ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ เร ยนร ม ท ศนคต เช ง บวก บ รณาการเช อมโยงได อย างม เหต ผล เก ดผลส มฤทธ ทางนว ตกรรม 1C ค อ ม ความค ดร เร มสร างสรรค 2C ค อ ใฝ เร ยนร 3C ค อ ท ศนคต เช งบวก 4C ค อ ผลงานนว ตกรรม หมายถ ง เก งครองช ว ต แทนด วย D หมายถ ง บ ณฑ ตม ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม ใช ช ว ตอย าง พอเพ ยง 1D ค อ ม พฤต กรรมท ด ในการเร ยน 2D ค อ ม พฤต กรรมท ด ในการใช ช ว ต หมายถ ง เก งพ ช ตป ญหา แทนด วย E หมายถ ง บ ณฑ ตสามารถนาความร และประสบการณ มาแก ป ญหา ของตนเองและส งคมได 1E ค อ ม ความสามารถในการแก ป ญหาท งป ญหาส วนต วและการงาน

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5)

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) 1 การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) รห สว ชา SPH0209 ช อว ชา คอมพ วเตอร สาหร บฟ ส กส Computer for Physics คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

แบบประเม นผลการเร ยนร รายว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา โดยอาจารย ผ สอน และน กศ กษา

แบบประเม นผลการเร ยนร รายว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา โดยอาจารย ผ สอน และน กศ กษา แบบประเม นผลการเร ยนร รายว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา โดยอาจารย ผ สอน และน กศ กษา ค าช แจง - ท านเห นว าการเร ยนการสอนในรายว ชาน ส งผลต อการเร ยนร ของน กศ กษา ในภาพรวม ในระด บใด โดยท าเคร องหมาย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711107 เข ยน Engineering

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4123604 โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557 มคอ.3 โปรแกรมสาเร จร ป ประจาภาคเร ยน 1/2557 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ/ภาคว ชา/สาขาว ชา คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร. หมวด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะ/ว ทยาเขต/ว ทยาล ย สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร ว ศวกรรมการว ดและควบค ม หล กส ตร ว ศวกรรมการว ดค ม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 เล มท 3 ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาช างก อสร าง สาขาว ชาช างเคร องเร อนและตกแต งภายใน สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาสารวจ สาขาว ชาโยธา สาน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว

More information