การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร"

Transcription

1 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1

2 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ ประเม นเอง 2

3 การประเม นหล กส ตร 11 สาขา ได แก o คอมพ วเตอร o ลอจ สต กส o พยาบาล o กายภาพบาบ ด 3

4 การประเม นหล กส ตร 11 สาขา ได แก o ท องเท ยว และการโรงแรม o ว ศวกรรมศาสตร o บ ญช o แพทย แผนไทยประย กต 4

5 การประเม นหล กส ตร 11 สาขา ได แก o การศ กษา o ภาษาไทย o ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 5

6 กรรมการประเม นระด บหล กส ตร 3 คน (ข นทะเบ ยนผ ประเม นค ณภาพ ภายใน) ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกเป นประธาน 1 คน ม ว ฒ ตรงสาขาท ประเม น 6

7 กรรมการประเม นระด บหล กส ตร ปร ญญาตร o กรรมการว ฒ ปร ญญาโทข นไป หร อ ผศ. ปร ญญาโท o กรรมการว ฒ ปร ญญาเอก หร อ รศ. ปร ญญาเอก o กรรมการว ฒ ปร ญญาเอก หร อ ศ. 7

8 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 1 การกาก บมาตรฐาน 1.1 การบร หารการจ ดการหล กส ตรตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรท กาหนดโดย สกอ. ด ผลการบร หารจ ดการหล กส ตรตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ปร ญญาตร (4) บ ณฑ ตศ กษา (12) 8

9 ส งท ควรคาน งถ งในระด บหล กส ตร มคอ. 1 ถ าเข ยนไว 5 domain ใน มคอ.2 ต องม 5 domain และให เต มอ ตตล กษณ องบ ณฑ ตอง มหาว ทยาล ยเป น domain ท

10 Mapping ใน มคอ. 2 ต องม ตารางเด ยว ต อ 1 หล กส ตร ให merge GEN ED เข าไปด วย โดยเอาไปต อ ท ท ายตารางเด ยวก น ว ชาเล อกอ สระ ไม ต อง mapping 10

11 Mapping ใน มคอ. 2 บางว ชาอาจไม ม จ ดดาเลยก ได ข นอย ก บ ล กษณะ และธรรมชาต ของรายว ชา ฝ กงาน และว ทยาน พนธ ไม ต องม ท ก domain 1/2 ของว ชาหล ก ต องม จ ดดาอย างน อย 3 domain 11

12 Mapping ใน มคอ. 2 เม อรวมหล กส ตร 4 ป ต องม จ ดดาครบท ก domain และ sub-domain จ ดดารายว ชาใน มคอ. 2 ต องม ในรายละเอ ยด รายว ชาใน มคอ. 3 จ ดดาใน มคอ. 2 จะนาไปใช ในการทวนสอบ ผลส มฤทธ ของหล กส ตร 12

13 การทวนสอบผลส มฤทธ เป นการทวนสอบระด บหล กส ตร ต องผ านกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ประเม นตามจ ดดาใน มคอ. 2 13

14 การทวนสอบ 1. การทวนสอบผลส มฤทธ ตามมาตรฐานการ เร ยนร - ด จ ดดา 2. การทวนสอบการว ดผลส มฤทธ ทางการ เร ยน กรรมการด ข อสอบ 14

15 การทวนสอบ 3. การทวนสอบผลการประเม นการเร ยน กรรมการด การต ดเกรด 4. การทวนสอบมาตรฐานผลการเร ยนร ด มคอ. 2 ย อนกล บไป มคอ. 1 15

16 4 มคอ 1 มคอ 2 2,3 มคอ มคอ 4 มคอ 5 มคอ 6 มคอ 7 16

17 การทวนสอบผลส มฤทธ ทาเม อไร o ทาเม อน กศ กษาอย ช นป ท 4 เท าน น 17

18 การทวนสอบผลส มฤทธ ทาอย างไร o หล กส ตรเป นผ กาหนดว ธ การเอง 18

19 ต วอย างการทวนสอบผลส มฤทธ o การสอบ license ของหล กส ตรแพทย o Exit exam o Performance real world task o Demonstration/Experiment o Conference 19

20 ข อควรระว ง การทวนสอบผลส มฤทธ ของหล กส ตร ต องไม เก ยวก บก บการออกเกรด หร อการจบของ น กศ กษา ห ามนาผลของการประเม นรายว ชา มา เก ยวข องก บการทางานของอาจารย 20

21 มคอ. 7 SAR ของหล กส ตร น นเอง ต องส งให ผ ประเม น 21

22 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 2 บ ณฑ ต 2.1 ค ณภาพบ ณฑ ตตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ สารวจผ ใช บ ณฑ ตตาม domain ท ต งไว 20% 22

23 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 2 บ ณฑ ต 2.2 การได งานทาหร อผลงานว จ ย ป. ตร การได งานทา ( 70%) ป. โท-เอก ผลงานต พ มพ - ไม ม คนจบ ไม พ จารณา 23

24 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 3 น กศ กษา 3.1 การร บน กศ กษา การร บน กศ กษา การเตร ยมความพร อมก อนเข าศ กษา 24

25 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 3 น กศ กษา 3.2 การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษา ป.ตร : การให คาปร กษาว ชาการและแนะ แนวการศ กษา ป.โท-เอก: Thesis, IS 25

26 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 3 น กศ กษา 3.2 การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษา การพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา และการ เสร มสร างท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท 21 26

27 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 3 น กศ กษา 3.3 ผลท เก ดก บน กศ กษา อ ตราการคงอย ของน กศ กษา อ ตราการสาเร จการศ กษา ความพ งพอใจและผลการจ ดการร องเร ยน ของน กศ กษา 27

28 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 4 อาจารย 4.1 การบร หารและพ ฒนาอาจารย การร บและการแต งต งอาจารย ประจา หล กส ตร การบร หารอาจารย การส งเสร มและพ ฒนาอาจารย 28

29 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 4 อาจารย 4.2 ค ณภาพอาจารย (ด ท อาจารย ประจาหล กส ตร) ว ฒ ปร ญญาเอก ตาแหน งว ชาการ ผลงานทางว ชาการ (งานเด ก=งานอาจารย ) Citation (ป.เอก) 29

30 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 4 อาจารย 4.3 ผลท เก ดก บอาจารย อ ตราการคงอย ของอาจารย ความพ งพอใจขของอาจารย 30

31 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การประเม นผ เร ยน 5.1 สาระของรายว ชาในหล กส ตร หล กค ดในการออกแบบ ข อม ลท ใช พ ฒนา และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร การร บส ตรให ท นสม ย 31

32 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การประเม นผ เร ยน 5.1 สาระของรายว ชาในหล กส ตร การพ จารณาอน ม ต ห วข อ Thesis/IS 32

33 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การประเม นผ เร ยน 5.2 การวางระบบผ สอน และกระบวนการจ ดการ เร ยนการสอน การพ จารณาผ สอน กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ การจ ดทา มคอ

34 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การประเม นผ เร ยน 5.2 การวางระบบผ สอน และกระบวนการจ ดการ เร ยนการสอน การแต งต ง Thesis/IS advisor การกาก บกระบวนการเร ยนการสอน 34

35 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การ ประเม นผ เร ยน 5.2 การวางระบบผ สอน และกระบวนการจ ดการ เร ยนการสอน จ ดการเร ยนการสอนท ม การฝ กปฏ บ ต (ป.ตร ) บ รณาการพ นธก จก บการเร ยนการสอน (ป.ตร ) 35

36 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การ ประเม นผ เร ยน 5.2 การวางระบบผ สอน และกระบวนการจ ดการ เร ยนการสอน ช วยเหล อ กาก บ ต ดตาม ในการทา Thesis/IS และ ต พ มพ (โท-เอก) 36

37 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การ ประเม นผ เร ยน 5.3 การประเม นผ เร ยน ประเม นผลการเร ยนร ตามกรอบ การตรวจสอบการประเม นผลการเร ยนร 37

38 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การ ประเม นผ เร ยน 5.3 การประเม นผ เร ยน การกาก บ การประเม น การจ ดการเร ยนการ สอน และประเม นหล กส ตร (มคอ. 5, 6, 7) การประเม น Thesis/IS 38

39 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 5 หล กส ตร การเร ยนการสอน การ ประเม นผ เร ยน 5.4 ผลการดาเน นงานหล กส ตรตามกรอบ ผลการดาเน นงานตาต วบ งช ตามกรอบ 39

40 กรอบการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร องค ประกอบท 6 ส งสน บสน นการเร ยนร 6.1 ส งสน บสน นการเร ยนร ระบบการดาเน นงานโดยการม ส วนร วมอง อาจารย ประจาหล กส ตรเพ อให ม ส งสน บสน น จานวนเพ ยงพอ และเหมาะสม ปร บปร งตามผลประเม นของนศ. และอจ. 40

41 41

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

แผนการดาเน นการจ ดทา SARและแฟ มเอกสารหล กฐาน QA ต วบ งช ท ๒.๖.๑ ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอน(สบช.) ชน ดต วบ งช กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ ๑ อ.

แผนการดาเน นการจ ดทา SARและแฟ มเอกสารหล กฐาน QA ต วบ งช ท ๒.๖.๑ ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอน(สบช.) ชน ดต วบ งช กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ ๑ อ. แผนการดาเน นการจ ดทา SARและแฟ มเอกสารหล กฐาน QA ต วบ งช ท ๒.๖.๑ ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอน(สบช.) ชน ดต วบ งช กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ ๑ อ.วราพร ต ณฑะส วรรณะ ๒ อ. พรรณท พย โชมข นทด ๓ อ. พ ชญาณ ฎฐ แก

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย.

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย. แผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2557 ป พ.ศ. 2558 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การให ความร เตร ยมความพร อม การประเม น และ การจ ดท ารายงาน ตามต วบ งช

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร

การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร การบร หารหล กส ตรอย างม ค ณภาพ และการเข ยน รายงานผลการด าเน นงาน (SAR) ระด บหล กส ตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ธ รพงศ แก นอ นทร ว ตถ ประสงค ๑.เพ อให เข าใจจ ตว ญญาณของการประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ๒.เพ อให เข

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

การจ ดการความร KM เร อง

การจ ดการความร KM เร อง การจ ดการความร KM เร อง การปร บปร งหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2558 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ ส มมนาเช งปฏ บ ต การจ ดทารายงานการประเม นผลตนเอง SAR ประจาป การศ กษา2553 ระด บสาขาและคณะ คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร

รายงานผลการดาเน นโครงการ ส มมนาเช งปฏ บ ต การจ ดทารายงานการประเม นผลตนเอง SAR ประจาป การศ กษา2553 ระด บสาขาและคณะ คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร รายงานผลการดาเน นโครงการ ส มมนาเช งปฏ บ ต การจ ดทารายงานการประเม นผลตนเอง SAR ประจาป การศ กษา2553 ระด บสาขาและคณะ คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร ว นท 1 ม ถ นายน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕

เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เกณฑ การตรวจประเม น การจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เอกสารแนบ ๑ การตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ม ประเด นสาค ญในการตรวจประเม น ด งน ๑) ประเด นการเป ดดาเน นการหล กส ตร ได แก เหต ผลและความจาเป

More information

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร สาระสาค ญของหล กส ตร ๑.๑ ปร ชญา สถาบ นพระบรมราชชนก ม ความเช อว าการพยาบาลเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างพยาบาลก บผ ใช บร การบน พ นฐานการด แลแบบเอ ออาทร (Caring) ประกอบด วยความเอ ออาทรเช

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

แนวทางในการจ ดเก บข อม ลท ต องน าเข าระบบ CHE QA Online System (จากการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555)

แนวทางในการจ ดเก บข อม ลท ต องน าเข าระบบ CHE QA Online System (จากการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555) แนวทางในการจ ดเก บท ต องน าเข าระบบ CHE QA Online System (จากการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555) เอกสารหมายเลข 3 หน า 1/18 ตารางด านล างเป นต วเลขท ต องน าเข าในระบบ CHE QA Online เป นต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หล กส ตรว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หล กส ตรว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร 1 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช อรายว ชา 5693901+ เทคโนโลย คอมพ วเตอร

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5)

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) 1 การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) รห สว ชา SPH0209 ช อว ชา คอมพ วเตอร สาหร บฟ ส กส Computer for Physics คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information