แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม ก นยายน 2554)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)"

Transcription

1 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552

2 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม ก นยายน 2553) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได กาหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ด งน 1. สน บสน นให บ คลากรท กคนม ความร ความเข าใจเก ยวก บการประก นค ณภาพ โดยส งเสร มให เข าร บการอบรม เข าร วมส มมนาและท ศนศ กษาด งานหน วยงาน ต าง ๆ 2. จ ดทาระบบประก นค ณภาพของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศให สอดคล องก บระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 3. บ คลากรของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศท กคนจะต องให ความสาค ญต อการดาเน นการประก นค ณภาพ เพ อพ ฒนาการบร การของหน วยงาน 4. ต ดตาม ตรวจสอบ และ ประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง ป ละ 1 คร ง 5. ประสานงานก บหน วยงานภายในและหน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ย ในการประเม นค ณภาพของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 6. นาผลการประก นค ณภาพมาพ ฒนาการดาเน นงานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 7. จ ดทาฐานข อม ลท สน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาและใช ร วมก นในระด บส งคมของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มาตรการของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ส งเสร มให ความเข าใจ และ ประชาส มพ นธ ให บ คลากรท กระด บ เห นความสาค ญและความจาเป นในการประก นค ณภาพการศ กษา โดยสน บสน นให หน วยงาน และส วนต าง ๆ ดาเน นการ 2. กาหนดให ม คณะกรรมการท ทาหน าท ด แลร บผ ดชอบการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาระด บหน วยงาน 3. พ ฒนาระบบควบค มค ณภาพและองค ประกอบค ณภาพให สมารถนาไปปฏ บ ต จร งได อย างเหมาะสม 4. จ ดให ม ระบบการตรวจสอบค ณภาพภายใน 5. เตร ยมการเพ อร บการตรวจประเม นระบบการประก นค ณภาพภายในจากคณะกรรมการ

3 หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได ทาหน าท ส งเสร มและสน บสน นให ท กหน วยงานเท ยบเท ากอง ได พ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดยให ท กหน วยงานม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา อ นประกอบด วย การควบค ม การตรวจสอบ และ การประเม น ค ณภาพการศ กษา ซ งครอบคล มองค ประกอบค ณภาพ 5 ด าน เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ และได กาหนด ต วบ งช ตามภารก จของหน วยงานและอ ตล กษณ เพ มเต ม ตลอดจนการทบทวน พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และส งเสร มให ท กหน วยงานจ ดทา รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาประจาป ท เป นเอกสาร และระบบ CHE QA Online System เพ อให การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานท กต วบ งช จ งได จ ดทาแผนการประก นค ณภาพการศ กษารายป โดยม ความม งหว งให การดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของท กหน วยงานเป นไปตาม แนวทางพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ม ประส ทธ ภาพท ก อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน องสอดคล องก บพ นธก จ และ อ ตล กษณ ของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพ 1. เพ อตรวจสอบและประเม นค ณภาพการให บร การทางว ชาการของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม การกาหนดแนวทาง เป าหมายและค ณภาพ ของงาน 2. เพ อนาข อม ลการประก นค ณภาพมาพ ฒนา ปร บปร งระบบการให บร การทางว ชาการ เพ อส งผลต อความพ งพอใจต อผ ใช บร การ 3. เพ อพ ฒนาคนให ม ความร ความกระต อร อร นต อการปฏ บ ต งานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 4. เพ อพ ฒนางานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ให ม ค ณภาพและสร างความพ งพอใจต อผ ใช บร การ

4 ต วบ งช และ เกณฑ การประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบค ณภาพท สาน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษากาหนด จานวน 5 องค ประกอบ จานวน 9 ต วบ งช ได แก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระวนการพ ฒนาแผน องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.4 ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.1 ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.2 กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ นาของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร ต วบ งช ท 7.3 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจ ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง องค ประกอบท 9 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

5 1. การพ ฒนา / การควบค มค ณภาพ (Quality Control : QC) 1. แต งต งคณะกรรมการการประก น ค ณภาพของ 2. จ ดทาค ม อการประก นค ณภาพ 2.1 การว เคราะห / ทบทวน ระบบ และกลไกการประก นค ณภาพ ให สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาของชาต และ มาตรฐานอ ดมศ กษาและของ มหาว ทยาล ย 1. คาส งแต งต งคณะกรรมการ ประก นค ณภาพของสาน กว ทย บร การฯ 2. นโยบายการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน 3. แผนการประก นค ณภาพ ภายในประจาป งบประมาณ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2. รายงานผลการว เคราะห และ ทบทวนระบบประก นค ณภาพ รอง คณะกรรมการประก น ค ณภาพ และ บ คลการของสาน กว ทย บร การฯ คณะกรรมการบร หาร และ บ คลากร

6 2.2 การพ ฒนาและการจ ดทาตาม ต วบ งช ตามภารก จ อ ตล กษณ ของ โดยให สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 2.3 การถ ายทอดต วบ งช ของสาน ก ว ทยบร การฯ กอง และต ว บ คคล 3. การเผยแพร ความร ระบบและกลไก การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในห ก บผ บร หาร และ บ คลากร ท กระด บ 1. ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2. รายงานผลการว เคราะห และ ทบทวนระบบประก นค ณภาพ 1. ต วบ งช ของ ส ระด บกอง และ ระด บบ คคล 1. เอกสารเผยแพร ระบบและ กลไกการประก นค ณภาพ การศ กษา 2. ผ บร หาร และบ คลากร ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บ ระบบและกลไก การประก น ค ณภาพการศ กษา 3. ข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษาท เผยแพร ผ าน Web Site ของ คณะกรรมการบร หาร บ คลากร รอง ห วหน างาน และ บ คลากร ของ รอง ห วหน างาน

7 4. การเผยแพร ความร เก ยวก บระบบ และกลไกการประก นค ณภาพภายใน สาหร บน กศ กษาส การปฏ บ ต 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Audit : QAu) 1. แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ ค ณภาพของระด บหน วยงาน และ 1. เอกสารเผยแพร ระบบและ กลไกการประก นค ณภาพ การศ กษา 2. ผ บร หาร คณาจารย และ บ คลากร ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบและกลไก การ ประก นค ณภาพการศ กษา 3. ข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษาท เผยแพร ผ าน Web Site ของ 1. คาส งแต งต งคณะกรรมการ ต ดตามตรวจสอบการประก น ค ณภาพระด บสาน กว ทย บร การฯ และระด บหน วยงาน รอง ห วหน างาน สาน กงาน

8 2. คณะกรรมการกาหนดระบบและ กลไกการต ดตามตรวจสอบการ ประก นค ณภาพ 3. จ ดทาระบบสารสนเทศท ให ข อม ล สน บสน นการประก นค ณภาพ 4. จ ดทารางานการประเม นตนเอง 4.1 การจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นตนเองท ได มาตรฐานระด บหน วยงาน และ 1. เอกสารการต ดตามและ ตรวจสอบการประก นค ณภาพ ระด บ และ ระด บหน วยงาน 2. แผนการต ดตามและตรวจสอบ การประก นค ณภาพระด บ หน วยงานและระด บสาน กว ทย บร การฯ 1. ฐานข อม ลสารสนเทศพ นฐาน ของท ท ก หน วยงานสามารถนาไปใช ประโยชน ได 1. ประกาศปฏ ท นการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน 2. รายงานประเม นตนเอง และ ข อม ลพ นฐาน ระด บหน วยงาน และ 3. รายงานประเม นตนเองระด บ หน วยงานและสาน กว ทย บร การฯ รอง รอง รอง ห วหน างานและบ คลากร

9 4.2 การว เคราะห และทบทวน สภาพแวดล อมภายในและ ภายนอก และการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน 4.3 จ ดทาแผนการพ ฒนาและ ปร บปร งตามผลการประเม น ตนเอง 5. การจ ดทาฐานข อม ลพ นฐาน (Common Data Set) การประก น ค ณภาพการศ กษาภายในและการ ประเม นตนเอง โดยผ านระบบ CHE QA Online System 1. เอกสารรายงานการว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และ ข อเสนอแนะ 2. เอกสารลาค บความสาค ญของ โอกาสในการปร บปร งและ พ ฒนา 1. แผนพ ฒนาค ณภาพของสาน ก ว ทยบร การฯ 1. ข อม ลพ นฐานการประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของ 2. เอกสารข นตอนและว ธ การ ประเม นตนเองผ านระบบ CHE QA Online System 3. ข อม ลพ นฐานของหน วยงาน และ ม ความถ กต องสมบ รณ รอง ห วหน างานและบ คลากร รอง ห วหน างาน รอง ห วหน างาน

10 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessments : QAs) 1. ประเม นค ณภาพระด บหน วยงาน และ 1. รายงานผลการประเม น ค ณภาพระด บหน วยงานและ ห วหน างาน และ บ คลากร 2. ปร บแก ไขรายงานการประเม น ตนเอง พร อมแผนพ ฒนาและ ปร บปร ง ตามผลการประเม นของ คณะกรรมการ 3. เผยแพร ผลการประเม นค ณภาพต อ สาธารณชน 4. นาโครงการในแผนการพ ฒนาและ ปร บปร งไปบรรจ ในแผนปฏ บ ต ราชการและแผนการประก นค ณภาพ การศ กษาในป งบประมาณถ ดไป 1. รายงานการประเม นตนเอง ฉบ บแก ไขตามผลการประเม น ของคณะกรรมการพร อม แผนพ ฒนาและปร บปร ง 1. การรายงานการประเม นผ าน Web Site ของสาน กว ทย บร การฯ 2. การส งรายงานผลการประเม น ตนเองให แก หน วยราชการอ น 1. โครงการพ ฒนาและปร บปร ง ค ณภาพการศ กษา ห วหน างาน และ บ คลากร ห วหน างาน และ น กว ชาการคอมพ วเตอร ห วหน างาน

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น :

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น : 35 องค ประกอบท 7 ด านการบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความสาค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยทาหน าท ในการกาก บด แล การทางานของสถาบ นการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ป จจ ยท สถาบ นอ ดมศ กษาจะทาหน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ด านการประก นค ณภาพการศ กษา

ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ กองการศ กษา กรมแพทย ทหารเร อ ได ด าเน นการพ ฒนา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาข นภายในสถาบ นเพ อตอบสนองนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาของทบวงมหาว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)ในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3) ห วหน าหน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน

สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน สาระส าค ญ ของระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน มาตรา ๔๗ ของพรบ.ฯ ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐาน การศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information