ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม"

Transcription

1 ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข อม ลโครงการ 1. ข อม ลครบถ วน 2. สอดคล องก บมาตรฐานการประก นค ณภาพ 3. สอดคล องก บแผนการดาเน นงานของคณะฯ 4.ตรวจสอบว าไม ม โครงการท ต องสร ปผลตกค าง เจ าหน าท ประสานงาน โครงการแจ งข อ ให อาจารย เจ าของโครงการ ปร บแก ถ กต อง อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการตรวจสอบและลงนาม ถ กต อง ห วหน าฝ ายสาน กงานเลขาน การคณะฯ ตรวจสอบข อเสนอ โครงการและงบประมาณ ถ กต อง คณบด อน ม ต ฝ ายการเง นทาเร องเบ กจ ายโครงการ ดาเน นการโครงการ 54

2 การเสนอขออน ม ต โครงการ ม รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งต อไปน 1. อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ ของคณะด ร ยางคศาสตร 2. เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข อม ลโครงการ โดยว า 2.1 ข อม ลม ความครบถ วน 2.2 ความสอดคล องก บมาตรฐานการประก นค ณภาพ 2.3 ความสอดคล องก บแผนการดาเน นงานของคณะฯ 2.4 ตรวจสอบว าไม ม โครงการท ต องสร ปผลตกค าง หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการส งข อเสนอแนะให อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการปร บแก ตาม ข อเสนอแนะ 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการตรวจสอบแบบเสนอโครงการและลงนาม และเจ าหน าท ประสานงานโครงการ เสนอคณบด ผ านห วหน าส าน กงานเลขาน การคณะฯ หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการส งข อเสนอแนะให อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการปร บแก 4. คณบด อน ม ต โครงการและงบประมาณ หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการ ส งข อเสนอแนะให อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการปร บแก 5. ฝ ายการเง นทาเร องเบ กจ ายโครงการ 6. อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการร บทราบ และดาเน นโครงการหากได ร บอน ม ต 55

3 ข นตอนการรายงานผลการดาเน นงานภายหล งเสร จส นโครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการ ประช มสร ปโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เบ กเง นค าใช จ าย และส งค นเง นย มทดรองจ ายโครงการ เสนอคณบด หล งโครงการเสร จส นภายใน ว น คณบด อน ม ต ห วหน าฝ ายสาน กงานฯ ส งเอกสารการเบ กเง น ค าใช จ ายและส งค นเง นย มทดรองจ ายโครงการ ให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เก บหล กฐาน โครงการ (หล กฐานตามหมายเหต 1) และส งเอกสารการเบ กจ ายฯ ให ฝ ายการเง น ของคณะฯ เจ าหน าท ประสานงานโครงการ ส งแบบสอบถามโครงการฯ ให ฝ ายประมวลผลข อม ล หล งโครงการเสร จส นภายใน 5 ว น ฝ ายประมวลผลข อม ล ส งผลการประเม นจากแบบสอบถาม ให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ หล งได ร บแบบสอบถามภายใน 5 ว น เจ าหน าท ประสานงานโครงการ ส งรายงานสร ปผลโครงการ และหล กฐาน ให เลขาน การคณะกรรมการบร หาร หล ง โครงการเสร จส นภายใน 30 ว น (หล กฐานตามหมายเหต 2) เลขาน การคณะกรรมการบร หาร ตรวจสอบโครงการ 1. ข อม ลถ กต องครบถ วน 2. สอดคล องก บมาตรฐานการประก นค ณภาพ คณบด อน ม ต เลขาน การคณะกรรมการบร หาร เสนอคณะกรรมการบร หาร รายงานสร ปผลโครงการและหล กฐาน เป นประจาท กเด อน ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา รายงานข อม ลการจ ดโครงการ ลงในฐานข อม ลทางโปรแกรม Google Drive 56

4 ข นตอนการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ต ดตามอาจารย ผ ประสานงานสาขาว ชา และเจ าหน าท ผ ประสานงานก จกรรมของสาขาว ชา ตรวจสอบผลและรายงานผลการดาเน นงานเพ มเต ม ในเด อนม นาคม และก นยายน คณะกรรมการประเม นความสาเร จและความค มค าของโครงการ รายงานผลโครงการ เพ อนาไปจ ดทาบทว เคราะห ประเม นผลการดาเน นงานตามแผน ในเด อนเมษายน และก นยายน คณะกรรมการประเม นความสาเร จและความค มค า ของโครงการ เสนอคณะกรรมการบร หาร ให ข อเสนอแนะ เพ อนาข อม ลมาพ ฒนาการดาเน นงานและประกอบการวางแผนป ถ ดไป 57

5 การรายงานผลการดาเน นงานภายหล งเสร จส นโครงการ ม รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งต อไปน เม อส นส ดการดาเน นงานของโครงการแล ว อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการประช มสร ปผลการดาเน นงานโครงการ การเบ กเง นค าใช จ าย 1. เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เบ กเง นค าใช จ าย และส งค นเง นย มทดรองจ ายโครงการเสนอคณบด หล ง โครงการเสร จส นภายใน ว น 2. คณบด หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการดาเน นการปร บแก 3. ห วหน าฝ ายสาน กงานฯ ส งเอกสารการเบ กเง นค าใช จ ายและส งค นเง นย มทดรองจ ายโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ 4. เจ าหน าท ประสานงานโครงการเก บหล กฐานโครงการ (หล กฐานตามหมายเหต 1) และส งเอกสารการ เบ กจ ายฯ ให ฝ ายการเง นของคณะฯ การสร ปและรายงานผลการดาเน นงานโครงการ 1. เจ าหน าท ประสานงานโครงการส งรายงานสร ปผลโครงการและหล กฐาน ให เลขาน การคณะกรรมการบร หาร หล งโครงการเสร จส นภายใน 30 ว น (หล กฐานตามหมายเหต 2) 2. เลขาน การคณะกรรมการบร หาร ตรวจสอบโครงการ โดยว า 2.1 ข อม ลม ความครบถ วน 2.2 ความสอดคล องก บมาตรฐานการประก นค ณภาพ หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการปร บแก ตามข อเสนอแนะ 3. คณบด หากม ข อ เจ าหน าท ประสานงานโครงการปร บแก ตามข อเสนอแนะ 4. เลขาน การคณะกรรมการบร หาร เสนอคณะกรรมการบร หาร รายงานสร ปผลโครงการและ หล กฐาน เป นประจาท กเด อน 5. ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา รายงานข อม ลการจ ดโครงการลงในฐานข อม ลทางโปรแกรม Google Drive เพ อเผยแพร ข อม ลและหล กฐานการดาเน นงานให ผ เก ยวข องทราบอย างท วถ ง การต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน 1. ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ต ดตามอาจารย ผ ประสานงานสาขาว ชา และเจ าหน าท ผ ประสานงาน ก จกรรมของสาขาว ชา เพ อตรวจสอบผลและรายงานผลการดาเน นงานเพ มเต ม ในเด อนม นาคมและก นยายน 2. คณะกรรมการประเม นความสาเร จและความค มค าของโครงการ รายงานผลโครงการ เพ อนาไป จ ดทาบทว เคราะห ประเม นผลการดาเน นงานตามแผนฯ ในเด อนเมษายน และก นยายน ของท กป 3. คณะกรรมการประเม นความสาเร จและความค มค าของโครงการ เสนอคณะกรรมการบร หาร ให ข อเสนอแนะ เพ อนาข อม ลมาพ ฒนาการดาเน นงานและประกอบการวางแผนป ถ ดไป 58

6 กลไกการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1. คณบด คณะด ร ยางคศาสตร ก าก บด แลให การด าเน นงานเป นไปตามระบบการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และม เลขาน การสาขาว ชาฯ ประสานงานและอานวยความสะดวกในการดาเน นโครงการ 2. คณะฯ ม คณะกรรมการประเม นความส าเร จและความค มค าของโครงการ เป นผ ร บผ ดชอบในการ ประเม นผลความสาเร จความและความค มค าของโครงการ และจ ดทาแผนงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3. คณะฯ จ ดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม หมายเหต 1 : หล กฐานโครงการ ประกอบด วย 1.1 บ นท กข อความขออน ม ต เบ กเง นค าใช จ ายและส งค นเง นย มทดรองจ าย 1.2 บ นท กข อความขออน ม ต จ ดโครงการ/ก จกรรม 1.3 แบบเสนอโครงการฉบ บสมบ รณ (ม ลายเซ นครบถ วน) หมายเหต 2 : หล กฐานโครงการ/ก จกรรม ประกอบด วย 2.1 บ นท กข อความขออน ม ต เบ กเง นค าใช จ ายและส งค นเง นย มทดรองจ าย 2.2 บ นท กข อความขออน ม ต จ ดโครงการ/ก จกรรม 2.3 แบบเสนอโครงการฉบ บสมบ รณ (ม ลายเซ นครบถ วน) 2.4 โปสเตอร 2.5 ภาพถ ายก จกรรม 2.6 รายงานผลการดาเน นงานโครงการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2.7 ส จ บ ตร 2.8 แผ นบ นท กข อม ล ท ม ไฟล หล กฐานข อ (ไฟล pdf.) 59

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน คำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน ------------------------------------------- เพ อให การบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานธ รการ งานส งเสร มการว จ ย และบ ณฑ ตศ กษา * งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน งานประก นค ณภาพ การศ กษา งานเคร อข าย ทางการศ กษา** - หน วยสารบรรณ - หน วยส

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน ----------------------------------- รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บของ 2. ขอบข าย เร มต งแต การศ กษาข อม ล กฎระเบ ยบ หล กเกณฑ ต าง ๆ จ ดท าแผนงานและกระบวนการปฏ บ ต ตามข นตอน 3. ว ธ การปฏ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information