สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ..."

Transcription

1 สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ... ๑. กลย ทธ การพ ฒนาสมรรถนะกาล งพล ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๑.๑ แผนงานการส งเสร มให เข าร บการศ กษาต อเน อง เพ อพ ฒนาตนเองและ ยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น จานวน ๕ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมาย ท กโครงการและสามารถพ ฒนาให บรรล ผลสาเร จย งข นไป ด งน ๑.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดทาระเบ ยบการศ กษาต อเน อง เพ อให กาล งพล ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเองและยกระด บค ณว ฒ การศ กษา ให ส งข น : ผลการดาเน นการ จ ดทา แนวทางการศ กษาให หน วยใช เป นแนวทางจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนากาล งพลให ม ศ กยภาพเป นไปตาม ล กษณะท ทบ. พ งประสงค และเพ อการพ ฒนาตนเอง และอย ในระหว างการจ ดทาระเบ ยบการศ กษา ต อเน องของกาล งพล ทบ.เพ อให กาล งพลใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเองและยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น นอกจากน ย งจ ดทาแผนการดาเน นงานประจาป และกาหนดให เป นป แห งการพ ฒนา บ คลากรของ ทบ.เพ อพ ฒนาศ กยภาพของกาล งพลก าวไปส ความเป นทหารม ออาช พ กาหนดกล มเป าหมาย ประกอบด วย ผบ.หน วยระด บกองพ น กาล งพลบรรจ ใหม ทหารกองประจาการ และกาล งพลท วไป ตามลาด บ จากผลการประเม นความร ของ ผบ.พ น. ในความร ด านว ชาทหารและความร ด านท กษะ ภาษาอ งกฤษ ม คะแนนเฉล ยอย ในเกณฑ ด มาก โดยความร ด านการทหารคะแนนเฉล ยร อยละ ๘๐ และ ด านท กษะภาษาอ งกฤษคะแนนเฉล ยร อยละ ๙๕ ๑.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งกาล งพลศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ โดยท น ทบ. : สามารถจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษา จานวน ๔๘ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ศ กษาระด บปร ญญาโท ๓๔ นาย ระด บปร ญญาเอก ๗ นาย และด านการแพทย ๗ นาย ม กาล งพล สาเร จการศ กษา จานวน ๓๗ นาย ๑.๑.๓ โครงการท ๓ การให กาล งพลลาไปศ กษา ณ สถานศ กษา ภายในประเทศ และต างประเทศ : ม กาล งพลลาไปศ กษาเพ อยกระด บค ณว ฒ ทางการศ กษาให ส งข น จานวน ๔๘๖ นาย (เป าหมาย ๑๐๐ นาย) ระด บปร ญญาตร ๔๖๖ นาย ระด บปร ญญาโท ๘ นาย ระด บปร ญญาเอก ๒ นาย และด านการแพทย ๑๐ นาย ม กาล งพลสาเร จการศ กษา จานวน ๓๗๗นาย ๑.๑.๔ โครงการท ๔ การจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษาอบรมหล กส ตร ระยะส นซ งสอดคล องและเสร มสร างท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษา ภายในประเทศและต างประเทศ : จ ดการอบรมและจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษา อบรม จานวน ๒,๓๘๔ นาย (เป าหมาย ๑,๐๐๐ นาย)

2 - ๒-๑.๑.๕ โครงการท ๕ การจ ดส งกาล งพลเข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ท งใน ประเทศและต างประเทศ : จ ดส งกาล งพลเข าร วมประช ม ส มมนา และศ กษาด งาน จานวน ๒,๐๓๗ นาย (เป าหมาย ๑,๐๐๐ นาย) ๑.๑.๖ กาล งพลท สาเร จการศ กษาอบรมตามหล กส ตร การประช ม ส มมนา ด งาน ท งในประเทศและต างประเทศ นาความร และประสบการณ ท ได ร บมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน และผ บ งค บบ ญชาม ความพ งพอใจต อผลการปฏ บ ต งานในระด บมาก ๑.๒ แผนงาน การเพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน เพ อเสร มสร างความเช อม น และการยอมร บในการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย ๖ โครงการ ผลการดาเน นการโครงการส วนใหญ บรรล ผลตามเป าหมาย ม บางส วนของก จกรรมโครงการอย ระหว างดาเน นการ ด งน ๑.๒.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มและพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษให ก บ กาล งพลของ ทบ.โดยม งเน นความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร : กาหนดก จกรรม ดาเน นการ ๖ ก จกรรม บรรล ผลตามเป าหมาย ๔ ก จกรรม ได แก การประกาศให เป นป แห งการส งเสร ม การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ การปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน การให ศภษ.ยศ.ทบ. จ ดทาบทเร ยนทบทวนความร พร อมแบบทดสอบประเม นผล และการส งเสร มให กาล งพลท เคยศ กษา ณ ต างประเทศเป นอาจารย สอนภาษาอ งกฤษ โดย ผบ.ทบ.มอบนโยบาย/ส งการพ ธ ประกาศให ป ๕๕ เป นป แห งการพ ฒนาบ คลากร ทบ. โดยให พ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารรองร บการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ๕๘ และให ยศ.ทบ. (ศภษ.ยศ.ทบ.) เป นหน วยนาร อง ซ งได จ ดทา โครงการความร วมม อทางว ชาการก บจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ ดอบรมภาษาอ งกฤษผ าน ส อ อ เล กทรอน กส หล กส ตร Smart Teach : General English ม กาล งพลเข าร บการอบรม ๑,๘๕๕ นาย สาเร จ การอบรมได ร บว ฒ บ ตร ๑,๑๙๗ นาย และจ ดทาโครงการทดสอบภาษาอ งกฤษเพ อกระต นความสนใจ ประเม นผลเพ อกาหนดระด บ การพ ฒนา ม ผ เข าร บการทดสอบ ๑๐๗,๒๗๕ นาย (นายทหาร ๒๑,๑๑๐ นาย และนายส บ ๘๖,๑๖๕ นาย) ผลการทดสอบม คะแนนเฉล ยค ดเป นร อยละ ๕๓.๖๙ และอน ม ต หล กการให ยศ.ทบ.สามารถใช ประโยชน จากกาล งพลท สาเร จการศ กษาจากต างประเทศได ส วนก จกรรมท เหล ออย ระหว างการดาเน นการ ๑.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให ศ นย ภาษาของ ยศ.ทบ.พ ฒนาและพ นฟ ท กษะด านภาษาเพ อนบ าน ฯ : บรรล ผลบางส วน โดย ศภษ.ยศ.ทบ.ได ร บอน ม ต ให เป ดหล กส ตรการศ กษา ภาษาเพ อนบ านตามแผนการศ กษาประจาป ได แก ภาษาจ น ภาษาเขมร ภาษามาเลเซ ย ภาษาพม า ภาษา มาลาย ถ น ภาษาเว ยดนามและภาษากระเหร ยง ระยะเวลาการศ กษาหล กส ตรละ ๔๔ ส ปดาห ผ เข าร บ การศ กษาหล กส ตรละ ๑๘ นาย สาหร บการทบทวนความร และการจ ดทาบทเร ยน/แบบทดสอบผ าน ระบบอ นเทอร เน ต อย ระหว างการดาเน นการ

3 - ๓-๑.๒.๓ โครงการท ๓ การส งเสร มและพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย เพ อการปฏ บ ต งาน ฯ : จ ดส งกาล งพลเข าร บการอบรม ณ สส.ทหาร และจ ดการอบรม เพ มพ นความร ณ ห องประช ม กพ.ทบ. รวม ๑๕๗ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๑.๒.๔ โครงการท ๔ การพ ฒนาการจ ดการศ กษานอกโรงเร ยนเพ อเพ มพ น ความร ให ก บทหารกองประจาการฯ : ม ทหารกองประจาการสม ครเข าร บการศ กษาหล กส ตรระด บประถม ม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย รวม ๓๖,๘๕๑ นาย สาเร จการศ กษา รวม ๘,๑๑๕ นาย โดย ม ป ญหาข อข ดข องการจ ดการศ กษาส วนใหญ เก ดจากความไม พร อมด านหล กฐานการสม คร ภารก จของ หน วย ความเอาใจใส ในการเร ยนของกาล งพล การขาดแคลนส อการเร ยนการสอนและคร ประจากล ม ส วนการดาเน นการสาหร บทหารกองประจาการท ไม สาเร จการศ กษาเม อปลดประจาการ ให สามารถนาผล การศ กษาไปศ กษาต อในสถานศ กษาตามภ ม ลาเนาหร อศ กษาต อในหน วยจนจบการศ กษา ๑.๒.๕ โครงการท ๕ การส งเสร มให นขต.ทบ.ทาความร วมม อก บสถาบ น อาช วศ กษาในพ นท ในการจ ดหล กส ตรการศ กษาอบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พฯ : ม นขต.ทบ.จานวน ๖ หน วย (เป าหมาย ๓ หน วย) ร วมก บสถาบ นอาช วศ กษาจ ดหล กส ตรอบรมด านว ชาช พให ก บกาล งพล ครอบคร ว และทหารกองประจาการ ได แก นปอ., รร.นส.ทบ.,จทบ.ส.น.,จทบ.น.พ.,มทบ.๑๓ และ ศป. โดยม ผ สาเร จการศ กษา จานวน ๑๖๐ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๑.๒.๖ โครงการท ๖ การส งเสร มให กาล งพลพ ฒนาตนเอง เพ อก าวส ความ เป นทหารม ออาช พโดยจ ดทาโครงการ การอ านแบบทหารม ออาช พ ฯ : จ ดทาโครงการ การอ านแบบ ทหารม ออาช พ เพ อพ ฒนาความร ให ก บกาล งพลในแต ละระด บ โดยแต งต งคณะกรรมการส งเสร มการ อ านเพ อความเป นทหารม ออาช พ ม จก.กพ.ทบ. เป นประธาน ทาหน าท ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กาก บด แล โดยจ ดแบ งกล มเป าหมายตามช นยศออกเป น ๕ กล ม พร อมกาหนดขอบเขต หน งส อท ควรอ านในแต ละกล ม ตลอดจนท มาและการจ ดหาหน งส อ โดยจ ดทาข นเอง จ ดหาและขอร บ การสน บสน นจากภาคร ฐและเอกชน ๒. กลย ทธ การพ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ประกอบด วย ๓ แผนงาน ๒.๑ แผนงานการเสร มสร างว ส ยท ศน และการพ ฒนาความร คร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษา จานวน ๕ โครงการ ผลการดาเน นการโครงการส วนใหญ บรรล ผลตามเป าหมาย ม บางโครงการไม สามารถจ ดส งเข าร บการศ กษาตามเป าหมาย เน องจากความไม พร อมของผ เข าร บ การศ กษา ด งน

4 - ๔-๒.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเข าร วม ประช ม ส มมนา ด งาน ในประเทศและต างประเทศ : สามารถจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ณ สถานบ นภาคร ฐและเอกชน จานวน ๓๗๖ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ๒.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเข าร บ การศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นเพ อเพ มพ นความร และยกระด บมาตรฐานฯ : สามารถจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เข าร บการศ กษาอบรมหล กส ตรระยะส น ณ สถาบ นภาคร ฐและ เอกชน จานวน ๒๖ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ๒.๑.๓ โครงการท ๓ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บการศ กษาใน หล กส ตร ระด บ ปร ญญาโท เอก ณ สถาบ นการศ กษานอก กห. โดยท น ทบ. : สามารถจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระด บ ปร ญญาโท ตามโครงการพ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา จานวน ๒ นาย (เป าหมาย ๓ นาย) ๒.๑.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย เป นอาจารย พ เศษใน สถาบ นการศ กษานอก กห. : คร อาจารย รร.จปร.ได ร บอน ม ต เป นอาจารย บรรยายพ เศษใน สถาบ นการศ กษานอก กห. จานวน ๘ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๑.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให เป นคร ม ออาช พ โดยให เข าร บการศ กษา หล กส ตรคร ทหารและ/หร อหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร : จ ดส งคร อาจารย เข าร บการศ กษา หล กส ตรคร ทหารช นส ญญาบ ตร ณ รร.คท.ยศ.ทอ. จานวน ๓ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๒ แผนงานการเสร มสร างขว ญกาล งใจ แรงจ งใจให คร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษาให ม ความก าวหน าในว ชาช พ จานวน ๔ โครงการ ท กโครงการม ผลการดาเน นการบรรล ผล ตามเป าหมาย ด งน ๒.๒.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บการ เล อนครองอ ตราส งข นโดยโควตาส วนกลาง : ม คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บการพ จารณาให เล อน ครองอ ตราส งข นโควตาส วนกลาง จาก พ.ท. เป น พ.อ. จานวน ๒ นาย (เป าหมาย ๒ นาย) ๒.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บ บาเหน จประจาป ๒ ข น : ม คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บการพ จารณาให ได ร บบาเหน จ ๒ ข นโควตา ส วนกลาง จานวน ๒๑ นาย (เป าหมาย ๑๐ นาย) ๒.๒.๓ โครงการท ๓ การเพ มเง นค าตอบแทนว ชาช พให แก คร อาจารย เช นเด ยวก บเง นค าว ทยฐานะคร อาจารย ของ ศธ. : ม ผลความค บหน าการดาเน นการ โดย กห. ซ ง ร บผ ดชอบดาเน นการภาพรวมของ ๓ เหล าท พ โดยคณะกรรมการข าราชการทหาร (กขท.) ม ปล.กห. เป น ประธาน แต งต งคณะอน กรรมการกาหนดมาตรฐานว ทยฐานะของข าราชการทหารท ทาหน าท คร และ บ คลากรทางการศ กษาในสถาบ นการศ กษาส งก ด กห. ทาหน าท พ จารณากาหนดหล กเกณฑ และ

5 - ๕ - ค าตอบแทน ม ผช.จก.สม. เป นประธาน และผ แทนเหล าท พเป นอน กรรมการ ผลการดาเน นการได กาหนดน ยามศ พท ของคร คร ทหาร การกล นกรองอ ตราท เหมาะสม การกาหนดมาตรฐานข าราชการท ทาหน าท สอน การให ว ทยฐานะ การเล อนว ทยฐานะและเง นค าตอบแทน โดยกาหนดหน วยร บผ ดชอบ จ ดทารายละเอ ยดเพ อเสนอ กขท. พ จารณา ม บก.ทท. กาก บด แลในภาพรวม ป จจ บ นอย ระหว าง ดาเน นการ ๒.๒.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย ในหน วยงานด านการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน งทางว ชาการ : ม คร อาจารย รร.จปร.และ วพม.ได ร บ การแต งต งให ดารงตาแหน งทางว ชาการ จานวน ๗ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๓ แผนงานการพ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาในการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา จานวน ๑ โครงการ ค อโครงการจ ดการฝ กอบรมและจ ดส งเข าร บ การฝ กอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา ผลการดาเน นการ : จ ดอบรมคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เร องการจ ดการองค ความร ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ณ ห องปฏ บ ต การทางคอมพ วเตอร สส.(ศทท.) บก.ทบ. จานวน ๓๒ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๓. กลย ทธ การพ ฒนาระบบบร การทางการศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา ประกอบด วย ๖ แผนงาน ๓.๑ แผนงานการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการศ กษาและระบบการค ดเล อกกาล งพล เข าร บการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๑.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษา ของ ทบ. จ ดทาฐานข อม ลด านการศ กษากาล งพลและให ม การเช อมโยงและใช ประโยชน ร วมก น : ทบ. อน ม ต การใช งานระบบ MIS สายงานกาล งพล โดยนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการจ ดเก บและ เช อมโยงข อม ลกาล งพลของ นขต.ทบ. ม กพ.ทบ.เป นหน วยร บผ ดชอบ โดยจ ดการอบรมเจ าหน าท ใช งานระบบของหน วย และทดลองใช งานใน นขต.ทบ. ส วนกลาง จานวน ๒๕ หน วย อ กท งอย ระหว าง ดาเน นการบ รณาการเช อมโยงระบบฐานข อม ลก บกระทรวงศ กษาธ การ (ศธ.) ๓.๑.๒ โครงการท ๒ การพ ฒนาระบบการค ดเล อกบ คคลหร อกาล งพลเข าร บ การศ กษาเพ อให ม มาตรฐานและเป นธรรม : ท ก รร.เหล า/สายว ทยาการ พ ฒนาระบบการค ดเล อกกาล งพล เข าร บการศ กษา โดยนาแผนการศ กษาประจาป หล กเกณฑ และค ณสมบ ต ผ เข าร บการศ กษาแต ละหล กส ตร ตลอดจนการแจ งผลการพ จารณาผ เข าร บการศ กษาเผยแพร บนเว บไซต ของหน วย เพ อความโปร งใส เป นธรรมและตรวจสอบได ท ผ านมาไม ม เร องร องเร ยนจากผ สม ครค ดเล อกเข าร บการศ กษา ๓.๒ แผนงานการพ ฒนากฎระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความท นสม ยและ การบ งค บใช ให ม ประส ทธ ภาพ จานวน ๑ โครงการ ได แก โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ.ปร บปร ง พ ฒนา กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความ

6 - ๖ - ท นสม ย : ผลการดาเน นการ ม หน วยปร บปร งระเบ ยบด านการศ กษา เพ อความสอดคล องก บ สถานการณ และท นสม ย จานวน ๔ หน วย (เป าหมาย ๓ หน วย) ได แก กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร. และ วพบ. ๓.๓ แผนงานพ ฒนาหล กส ตร ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนและการประเม นผล การศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรจ ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๓.๑ โครงการท ๑ การพ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ย สอดคล องก บ ภารก จ ๔ ประการของ ทบ.และและความต องการของหน วยใช ประโยชน : ม รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๑๐ หน วย (เป าหมาย ๕ หน วย) พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาจน ได ร บอน ม ต ให ใช เป นหล กส ตรการศ กษา จานวน ๒๗ หล กส ตร (เป าหมาย ๑๐ หล กส ตร) ๓.๓.๒ โครงการท ๒ การพ ฒนาร ปแบบ ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนและการ ประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐานตามเกณฑ ท ทบ.กาหนด : คณะอน กรรมการประก นค ณภาพ การศ กษา ทบ. ประเม นค ณภาพภายในด านการพ ฒนาร ปแบบและว ธ การจ ดการเร ยนการสอนของ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๓๐ แห ง ผลการประเม น กล มท ๑ สถาบ นการศ กษา ได แก รร.จปร.,วทบ.,รร.สธ.ทบ.,วพม.และ วพบ. อย ในระด บด (คะแนน ๔.๕ จาก ๕) กล มท ๒ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษา อย ในเกณฑ พอใช ด (คะแนน ๓.๘๒ จาก ๕) ๓.๔ แผนงานการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๔.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให คร อาจารย ร บการอบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา : ยศ.ทบ.จ ดอบรมผ ตรวจและประเม นค ณภาพการศ กษา ณ รร.กง.ทบ.และ รร.ส.สส. ม ผ เข าร บการอบรมและได ร บว ฒ บ ตรจาก ยศ.ทบ. จานวน ๕๒ นาย (เป าหมาย ๑๐ นาย) ๓.๔.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด านการศ กษาของ ทบ.ได จ ดทาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา : คณะอน กรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา ทบ. ประเม นค ณภาพภายในหน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๓๐ แห ง ผลการประเม น กล มท ๑ สถาบ นการศ กษา ได แก รร.จปร.,วทบ.,รร.สธ.ทบ.,วพม.และ วพบ. อย ใน ระด บด มาก (คะแนน ๔.๕๕ จาก ๕) กล มท ๒ ได แก รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษา อย ในระด บด ด มาก (คะแนน ๔.๐๒ จาก ๕) ๓.๕ แผนงานส งเสร มการนาเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ ฒนาการจ ดการศ กษา การ เผยแพร ความร การสร างนว ตกรรมทางการศ กษาและองค ความร ใหม ทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ได แก โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงานด านการศ กษาของ ทบ.จ ดทาส อ การ เร ยนการสอนแบบอ เล กทรอน กส และโครงการส งเสร มให จ ดทาเว บไซต เผแพร ความร บทเร ยนทางการ

7 - ๗ - ศ กษา และการจ ดการเร ยนการสอนผ านระบบอ นเทอร เน ต e ( learning) : ผลการดาเน นการ อย ระหว าง เตร ยมความพร อมให ก บเจ าหน าท ร บผ ดชอบจ ดทาส อการเร ยนการสอน โดยจ ดการอบรมหล กส ตรการ จ ดการองค ความร ด วยเทคโนโลย สารสนเทศให ก บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ณ ห องเร ยนคอมพ วเตอร สส. (ศทท.) บก.ทบ. ม ผ เข าร บการอบรม จานวน ๓๒ นาย ๓.๖ แผนงานการส งเสร มการสร างเคร อข ายทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๖.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มการทาความร วมม อทางว ชาการ เพ อเป น ช องทางในการพ ฒนาการศ กษาให ก บกาล งพล : จ ดทาความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา จานวน ๔ สถาบ น (เป าหมาย ๑ สถาบ น) ได แก สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, มหาว ทยาล ยศร ปท ม, มหาว ทยาล ยพะเยา และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ม กาล งพลเข าร บการศ กษาและเข าร วมก จการ ตามความร วมม อทางว ชาการ จานวน ๔๒ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๓.๖.๒ โครงการท ๒ การประสานความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา นอก กห. ในการจ ดทาหล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อศ กษาผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บ ปร ญญาตร โท : อน ม ต ให ข าราชการ จานวน ๑๒๑ นาย ศ กษาหล กส ตรการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐของ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ านระบบอ นเทอร เน ต (e learning) เม อสาเร จ การศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรสามารถนาหน วยก ตไปเท ยบโอนเพ อศ กษาต อหล กส ตรระด บ ปร ญญาโท ได และจ ดทาข อตกลงความร วมม อทางว ชาการก บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา โดยสามารถศ กษา ได ๒ ระบบ ค อ ศ กษาในมหาว ทยาล ย และศ กษาผ านระบบการศ กษาทางไกลทางระบบอ นเตอร เน ต (e learning) ซ งเป นประโยชน ก บกาล งพลท ปฏ บ ต ราชการสนามและกาล งพลท วไป ๔. กลย ทธ การพ ฒนาองค การให เป นองค การแห งการเร ยนร ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๔.๑ แผนงานการจ ดการความร ของ ทบ. จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการ บรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๔.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจ เร องการ จ ดการความร ให ก บกาล งพล : แต งต งคณะกรรมการจ ดการความร ของ ทบ. ม จก.กพ.ทบ.เป น ประธาน และผ แทน นขต.ทบ.เป นกรรมการ ม หน าท วางแผน อานวยการ กาก บด แลการจ ดการความร ให สอดคล อง ก บภารก จและย ทธศาสตร ของ ทบ. และได จ ดทาแผนการจ ดการความร ของ ทบ. ป ๕๕๖๔ ให นขต.ทบ. ใช เป นแนวทางจ ดการความร ภายในหน วย และ กพ.ทบ.ม แผนจ ดการอบรมการจ ดการความร ตามข นตอน ของสาน กงาน ก.พ.ร. ให ก บคณะกรรมการจ ดการความร ของ นขต.ทบ. เพ อนาไปใช ในการ จ ดการความร ภายในหน วยท กหน วย โดยในข นต นจ ดการอบรมให ก บคณะกรรมการจ ดการความร ของ กรม ฝสธ.,กรมฝ ายก จการพ เศษ และ สลก.ทบ. ณ ห องประช ม ทบ.(เทเวศร ) ผลการประเม นผ เข าร บ การอบรมม ความร ในข นตอนการจ ดการองค ความร ในระด บค อนข างมาก มาก ค ดเป นร อยละ ๘๓

8 - ๘-๔.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดให ม หน วยนาร องในการดาเน นการจ ดการความร ภายใน ทบ.และส งเสร มให หน วยนาร องดาเน นการจ ดการความร และจ ดทาคล งข อม ลความร และนา เทคโนโลย มาใช ในการสร างส งคมองค ความร : ผบ.ทบ.มอบนโยบาย/ส งการในพ ธ ประกาศให ป ๕๕ เป น ป แห งการพ ฒนาบ คลากรของ ทบ.โดยกาหนดให พ ฒนาความร กาล งพลด วยการศ กษาแบบ e learning ม รอง ผบ.ทบ.กาก บด แล ได กาหนดหน วยนาร อง จานวน ๓๙ หน วย จ ดต งเป นศ นย การ เร ยนร และจ ดทาองค ความร ถ ายทอดให ก บกาล งพลผ านระบบการศ กษาแบบ e learning ม ศทท.ใน ฐานะหน วยร บผ ดชอบศ นย การจ ดการองค ความร ของ ทบ.( KM ทบ.) ควบค มกาก บด แล ป จจ บ นหน วย นาร องและ นขต. รวม ๑๖๔ หน วย จ ดทาคล งข อม ลความร ถ ายทอดความร และเช อมโยงระหว างหน วย ผ านเว บไซต ของ ศทท. และต งแต ๑๕ ส.ค. ๑ ต.ค.๕๕ ม กาล งพลเข ามาเร ยนร รวม ๑๗๓,๓๒๖ นาย ๔.๒ แผนงานการพ ฒนาข ดความสามารถศ นย การศ กษาให เป นศ นย การเร ยนร ตลอดช ว ตสาหร บกาล งพล จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๔.๒.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรม ประช ม ส มมนา และการศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนายกระด บความร เจ าหน าท ศ นย การศ กษา : จ ดการอบรมหล กส ตรการจ ดการองค ความร ด วย เทคโนโลย สารสนเทศ ณ ห องปฏ บ ต การทางคอมพ วเตอร สส.(ศทท.) บก.ทบ.ระหว าง ๑๐ ก.ค. ๑๐ ส.ค.๕๕ จานวน ๓ ร น โดยผ เข าร บการอบรมเป นผ ร บผ ดชอบงานด านการศ กษาและการจ ดการความร ของหน วย จานวน ๙๙ นาย(เป าหมาย ๑ คร ง) ๔.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให ศ นย การศ กษาของ ทบ.จ ดก จกรรมส งเสร ม การศ กษาและเพ มพ นความร ให ก บกาล งพลและครอบคร วท งด านว ชาการ ว ชาช พ และการดาเน นช ว ตตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง : ศ นย การศ กษาของ ทบ. จานวน ๑๗ แห ง จ ดก จกรรมสน บสน น ความร ทางการทหาร/ว ชาการท วไป ส งเสร มการศ กษา การอบรมว ชาช พ การพ ฒนาเยาวชนช วงป ดภาคการศ กษา ให ก บกาล งพลและครอบคร ว... ตรวจถ กต อง พ.อ. ว ระย ทธ ทองเง น ( ว ระย ทธ ทองเง น ) ฝสธ.ประจา กพ.ทบ.

9 - ๙ -

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information