สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ...

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ..."

Transcription

1 สร ปผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนากาล งพล ทบ.ด วยการศ กษา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ (ห วง ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) จานวน ๔ กลย ทธ ๑๓ แผนงาน ๓๖ โครงการ... ๑. กลย ทธ การพ ฒนาสมรรถนะกาล งพล ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๑.๑ แผนงานการส งเสร มให เข าร บการศ กษาต อเน อง เพ อพ ฒนาตนเองและ ยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น จานวน ๕ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมาย ท กโครงการและสามารถพ ฒนาให บรรล ผลสาเร จย งข นไป ด งน ๑.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดทาระเบ ยบการศ กษาต อเน อง เพ อให กาล งพล ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเองและยกระด บค ณว ฒ การศ กษา ให ส งข น : ผลการดาเน นการ จ ดทา แนวทางการศ กษาให หน วยใช เป นแนวทางจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนากาล งพลให ม ศ กยภาพเป นไปตาม ล กษณะท ทบ. พ งประสงค และเพ อการพ ฒนาตนเอง และอย ในระหว างการจ ดทาระเบ ยบการศ กษา ต อเน องของกาล งพล ทบ.เพ อให กาล งพลใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเองและยกระด บค ณว ฒ การศ กษาให ส งข น นอกจากน ย งจ ดทาแผนการดาเน นงานประจาป และกาหนดให เป นป แห งการพ ฒนา บ คลากรของ ทบ.เพ อพ ฒนาศ กยภาพของกาล งพลก าวไปส ความเป นทหารม ออาช พ กาหนดกล มเป าหมาย ประกอบด วย ผบ.หน วยระด บกองพ น กาล งพลบรรจ ใหม ทหารกองประจาการ และกาล งพลท วไป ตามลาด บ จากผลการประเม นความร ของ ผบ.พ น. ในความร ด านว ชาทหารและความร ด านท กษะ ภาษาอ งกฤษ ม คะแนนเฉล ยอย ในเกณฑ ด มาก โดยความร ด านการทหารคะแนนเฉล ยร อยละ ๘๐ และ ด านท กษะภาษาอ งกฤษคะแนนเฉล ยร อยละ ๙๕ ๑.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งกาล งพลศ กษา ณ สถานศ กษาภายในประเทศ และต างประเทศ โดยท น ทบ. : สามารถจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษา จานวน ๔๘ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ศ กษาระด บปร ญญาโท ๓๔ นาย ระด บปร ญญาเอก ๗ นาย และด านการแพทย ๗ นาย ม กาล งพล สาเร จการศ กษา จานวน ๓๗ นาย ๑.๑.๓ โครงการท ๓ การให กาล งพลลาไปศ กษา ณ สถานศ กษา ภายในประเทศ และต างประเทศ : ม กาล งพลลาไปศ กษาเพ อยกระด บค ณว ฒ ทางการศ กษาให ส งข น จานวน ๔๘๖ นาย (เป าหมาย ๑๐๐ นาย) ระด บปร ญญาตร ๔๖๖ นาย ระด บปร ญญาโท ๘ นาย ระด บปร ญญาเอก ๒ นาย และด านการแพทย ๑๐ นาย ม กาล งพลสาเร จการศ กษา จานวน ๓๗๗นาย ๑.๑.๔ โครงการท ๔ การจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษาอบรมหล กส ตร ระยะส นซ งสอดคล องและเสร มสร างท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ณ สถานศ กษา ภายในประเทศและต างประเทศ : จ ดการอบรมและจ ดส งกาล งพลเข าร บการศ กษา อบรม จานวน ๒,๓๘๔ นาย (เป าหมาย ๑,๐๐๐ นาย)

2 - ๒-๑.๑.๕ โครงการท ๕ การจ ดส งกาล งพลเข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ท งใน ประเทศและต างประเทศ : จ ดส งกาล งพลเข าร วมประช ม ส มมนา และศ กษาด งาน จานวน ๒,๐๓๗ นาย (เป าหมาย ๑,๐๐๐ นาย) ๑.๑.๖ กาล งพลท สาเร จการศ กษาอบรมตามหล กส ตร การประช ม ส มมนา ด งาน ท งในประเทศและต างประเทศ นาความร และประสบการณ ท ได ร บมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน และผ บ งค บบ ญชาม ความพ งพอใจต อผลการปฏ บ ต งานในระด บมาก ๑.๒ แผนงาน การเพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน เพ อเสร มสร างความเช อม น และการยอมร บในการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย ๖ โครงการ ผลการดาเน นการโครงการส วนใหญ บรรล ผลตามเป าหมาย ม บางส วนของก จกรรมโครงการอย ระหว างดาเน นการ ด งน ๑.๒.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มและพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษให ก บ กาล งพลของ ทบ.โดยม งเน นความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร : กาหนดก จกรรม ดาเน นการ ๖ ก จกรรม บรรล ผลตามเป าหมาย ๔ ก จกรรม ได แก การประกาศให เป นป แห งการส งเสร ม การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ การปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน การให ศภษ.ยศ.ทบ. จ ดทาบทเร ยนทบทวนความร พร อมแบบทดสอบประเม นผล และการส งเสร มให กาล งพลท เคยศ กษา ณ ต างประเทศเป นอาจารย สอนภาษาอ งกฤษ โดย ผบ.ทบ.มอบนโยบาย/ส งการพ ธ ประกาศให ป ๕๕ เป นป แห งการพ ฒนาบ คลากร ทบ. โดยให พ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารรองร บการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป ๕๘ และให ยศ.ทบ. (ศภษ.ยศ.ทบ.) เป นหน วยนาร อง ซ งได จ ดทา โครงการความร วมม อทางว ชาการก บจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ ดอบรมภาษาอ งกฤษผ าน ส อ อ เล กทรอน กส หล กส ตร Smart Teach : General English ม กาล งพลเข าร บการอบรม ๑,๘๕๕ นาย สาเร จ การอบรมได ร บว ฒ บ ตร ๑,๑๙๗ นาย และจ ดทาโครงการทดสอบภาษาอ งกฤษเพ อกระต นความสนใจ ประเม นผลเพ อกาหนดระด บ การพ ฒนา ม ผ เข าร บการทดสอบ ๑๐๗,๒๗๕ นาย (นายทหาร ๒๑,๑๑๐ นาย และนายส บ ๘๖,๑๖๕ นาย) ผลการทดสอบม คะแนนเฉล ยค ดเป นร อยละ ๕๓.๖๙ และอน ม ต หล กการให ยศ.ทบ.สามารถใช ประโยชน จากกาล งพลท สาเร จการศ กษาจากต างประเทศได ส วนก จกรรมท เหล ออย ระหว างการดาเน นการ ๑.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให ศ นย ภาษาของ ยศ.ทบ.พ ฒนาและพ นฟ ท กษะด านภาษาเพ อนบ าน ฯ : บรรล ผลบางส วน โดย ศภษ.ยศ.ทบ.ได ร บอน ม ต ให เป ดหล กส ตรการศ กษา ภาษาเพ อนบ านตามแผนการศ กษาประจาป ได แก ภาษาจ น ภาษาเขมร ภาษามาเลเซ ย ภาษาพม า ภาษา มาลาย ถ น ภาษาเว ยดนามและภาษากระเหร ยง ระยะเวลาการศ กษาหล กส ตรละ ๔๔ ส ปดาห ผ เข าร บ การศ กษาหล กส ตรละ ๑๘ นาย สาหร บการทบทวนความร และการจ ดทาบทเร ยน/แบบทดสอบผ าน ระบบอ นเทอร เน ต อย ระหว างการดาเน นการ

3 - ๓-๑.๒.๓ โครงการท ๓ การส งเสร มและพ ฒนาท กษะด านการใช เทคโนโลย เพ อการปฏ บ ต งาน ฯ : จ ดส งกาล งพลเข าร บการอบรม ณ สส.ทหาร และจ ดการอบรม เพ มพ นความร ณ ห องประช ม กพ.ทบ. รวม ๑๕๗ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๑.๒.๔ โครงการท ๔ การพ ฒนาการจ ดการศ กษานอกโรงเร ยนเพ อเพ มพ น ความร ให ก บทหารกองประจาการฯ : ม ทหารกองประจาการสม ครเข าร บการศ กษาหล กส ตรระด บประถม ม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย รวม ๓๖,๘๕๑ นาย สาเร จการศ กษา รวม ๘,๑๑๕ นาย โดย ม ป ญหาข อข ดข องการจ ดการศ กษาส วนใหญ เก ดจากความไม พร อมด านหล กฐานการสม คร ภารก จของ หน วย ความเอาใจใส ในการเร ยนของกาล งพล การขาดแคลนส อการเร ยนการสอนและคร ประจากล ม ส วนการดาเน นการสาหร บทหารกองประจาการท ไม สาเร จการศ กษาเม อปลดประจาการ ให สามารถนาผล การศ กษาไปศ กษาต อในสถานศ กษาตามภ ม ลาเนาหร อศ กษาต อในหน วยจนจบการศ กษา ๑.๒.๕ โครงการท ๕ การส งเสร มให นขต.ทบ.ทาความร วมม อก บสถาบ น อาช วศ กษาในพ นท ในการจ ดหล กส ตรการศ กษาอบรมเพ มพ นความร ด านว ชาช พฯ : ม นขต.ทบ.จานวน ๖ หน วย (เป าหมาย ๓ หน วย) ร วมก บสถาบ นอาช วศ กษาจ ดหล กส ตรอบรมด านว ชาช พให ก บกาล งพล ครอบคร ว และทหารกองประจาการ ได แก นปอ., รร.นส.ทบ.,จทบ.ส.น.,จทบ.น.พ.,มทบ.๑๓ และ ศป. โดยม ผ สาเร จการศ กษา จานวน ๑๖๐ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๑.๒.๖ โครงการท ๖ การส งเสร มให กาล งพลพ ฒนาตนเอง เพ อก าวส ความ เป นทหารม ออาช พโดยจ ดทาโครงการ การอ านแบบทหารม ออาช พ ฯ : จ ดทาโครงการ การอ านแบบ ทหารม ออาช พ เพ อพ ฒนาความร ให ก บกาล งพลในแต ละระด บ โดยแต งต งคณะกรรมการส งเสร มการ อ านเพ อความเป นทหารม ออาช พ ม จก.กพ.ทบ. เป นประธาน ทาหน าท ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กาก บด แล โดยจ ดแบ งกล มเป าหมายตามช นยศออกเป น ๕ กล ม พร อมกาหนดขอบเขต หน งส อท ควรอ านในแต ละกล ม ตลอดจนท มาและการจ ดหาหน งส อ โดยจ ดทาข นเอง จ ดหาและขอร บ การสน บสน นจากภาคร ฐและเอกชน ๒. กลย ทธ การพ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ประกอบด วย ๓ แผนงาน ๒.๑ แผนงานการเสร มสร างว ส ยท ศน และการพ ฒนาความร คร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษา จานวน ๕ โครงการ ผลการดาเน นการโครงการส วนใหญ บรรล ผลตามเป าหมาย ม บางโครงการไม สามารถจ ดส งเข าร บการศ กษาตามเป าหมาย เน องจากความไม พร อมของผ เข าร บ การศ กษา ด งน

4 - ๔-๒.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเข าร วม ประช ม ส มมนา ด งาน ในประเทศและต างประเทศ : สามารถจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เข าร วมประช ม ส มมนา ด งาน ณ สถานบ นภาคร ฐและเอกชน จานวน ๓๗๖ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ๒.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาเข าร บ การศ กษา อบรม หล กส ตรระยะส นเพ อเพ มพ นความร และยกระด บมาตรฐานฯ : สามารถจ ดส งคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เข าร บการศ กษาอบรมหล กส ตรระยะส น ณ สถาบ นภาคร ฐและ เอกชน จานวน ๒๖ นาย (เป าหมาย ๒๐ นาย) ๒.๑.๓ โครงการท ๓ การจ ดส งคร อาจารย เข าร บการศ กษาใน หล กส ตร ระด บ ปร ญญาโท เอก ณ สถาบ นการศ กษานอก กห. โดยท น ทบ. : สามารถจ ดส งคร อาจารย เข าร บ การศ กษาหล กส ตรระด บ ปร ญญาโท ตามโครงการพ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา จานวน ๒ นาย (เป าหมาย ๓ นาย) ๒.๑.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย เป นอาจารย พ เศษใน สถาบ นการศ กษานอก กห. : คร อาจารย รร.จปร.ได ร บอน ม ต เป นอาจารย บรรยายพ เศษใน สถาบ นการศ กษานอก กห. จานวน ๘ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๑.๕ โครงการท ๕ ส งเสร มให เป นคร ม ออาช พ โดยให เข าร บการศ กษา หล กส ตรคร ทหารและ/หร อหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร : จ ดส งคร อาจารย เข าร บการศ กษา หล กส ตรคร ทหารช นส ญญาบ ตร ณ รร.คท.ยศ.ทอ. จานวน ๓ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๒ แผนงานการเสร มสร างขว ญกาล งใจ แรงจ งใจให คร อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษาให ม ความก าวหน าในว ชาช พ จานวน ๔ โครงการ ท กโครงการม ผลการดาเน นการบรรล ผล ตามเป าหมาย ด งน ๒.๒.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บการ เล อนครองอ ตราส งข นโดยโควตาส วนกลาง : ม คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บการพ จารณาให เล อน ครองอ ตราส งข นโควตาส วนกลาง จาก พ.ท. เป น พ.อ. จานวน ๒ นาย (เป าหมาย ๒ นาย) ๒.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให คร อาจารย ท ม ผลงานด เด น ได ร บ บาเหน จประจาป ๒ ข น : ม คร อาจารย ท ม ผลงานด เด นได ร บการพ จารณาให ได ร บบาเหน จ ๒ ข นโควตา ส วนกลาง จานวน ๒๑ นาย (เป าหมาย ๑๐ นาย) ๒.๒.๓ โครงการท ๓ การเพ มเง นค าตอบแทนว ชาช พให แก คร อาจารย เช นเด ยวก บเง นค าว ทยฐานะคร อาจารย ของ ศธ. : ม ผลความค บหน าการดาเน นการ โดย กห. ซ ง ร บผ ดชอบดาเน นการภาพรวมของ ๓ เหล าท พ โดยคณะกรรมการข าราชการทหาร (กขท.) ม ปล.กห. เป น ประธาน แต งต งคณะอน กรรมการกาหนดมาตรฐานว ทยฐานะของข าราชการทหารท ทาหน าท คร และ บ คลากรทางการศ กษาในสถาบ นการศ กษาส งก ด กห. ทาหน าท พ จารณากาหนดหล กเกณฑ และ

5 - ๕ - ค าตอบแทน ม ผช.จก.สม. เป นประธาน และผ แทนเหล าท พเป นอน กรรมการ ผลการดาเน นการได กาหนดน ยามศ พท ของคร คร ทหาร การกล นกรองอ ตราท เหมาะสม การกาหนดมาตรฐานข าราชการท ทาหน าท สอน การให ว ทยฐานะ การเล อนว ทยฐานะและเง นค าตอบแทน โดยกาหนดหน วยร บผ ดชอบ จ ดทารายละเอ ยดเพ อเสนอ กขท. พ จารณา ม บก.ทท. กาก บด แลในภาพรวม ป จจ บ นอย ระหว าง ดาเน นการ ๒.๒.๔ โครงการท ๔ การส งเสร มให คร อาจารย ในหน วยงานด านการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน งทางว ชาการ : ม คร อาจารย รร.จปร.และ วพม.ได ร บ การแต งต งให ดารงตาแหน งทางว ชาการ จานวน ๗ นาย (เป าหมาย ๕ นาย) ๒.๓ แผนงานการพ ฒนาสมรรถนะคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาในการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา จานวน ๑ โครงการ ค อโครงการจ ดการฝ กอบรมและจ ดส งเข าร บ การฝ กอบรมเพ มพ นความร เก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา ผลการดาเน นการ : จ ดอบรมคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เร องการจ ดการองค ความร ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ณ ห องปฏ บ ต การทางคอมพ วเตอร สส.(ศทท.) บก.ทบ. จานวน ๓๒ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๓. กลย ทธ การพ ฒนาระบบบร การทางการศ กษาและเทคโนโลย เพ อการศ กษา ประกอบด วย ๖ แผนงาน ๓.๑ แผนงานการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการศ กษาและระบบการค ดเล อกกาล งพล เข าร บการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๑.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และสถานศ กษา ของ ทบ. จ ดทาฐานข อม ลด านการศ กษากาล งพลและให ม การเช อมโยงและใช ประโยชน ร วมก น : ทบ. อน ม ต การใช งานระบบ MIS สายงานกาล งพล โดยนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการจ ดเก บและ เช อมโยงข อม ลกาล งพลของ นขต.ทบ. ม กพ.ทบ.เป นหน วยร บผ ดชอบ โดยจ ดการอบรมเจ าหน าท ใช งานระบบของหน วย และทดลองใช งานใน นขต.ทบ. ส วนกลาง จานวน ๒๕ หน วย อ กท งอย ระหว าง ดาเน นการบ รณาการเช อมโยงระบบฐานข อม ลก บกระทรวงศ กษาธ การ (ศธ.) ๓.๑.๒ โครงการท ๒ การพ ฒนาระบบการค ดเล อกบ คคลหร อกาล งพลเข าร บ การศ กษาเพ อให ม มาตรฐานและเป นธรรม : ท ก รร.เหล า/สายว ทยาการ พ ฒนาระบบการค ดเล อกกาล งพล เข าร บการศ กษา โดยนาแผนการศ กษาประจาป หล กเกณฑ และค ณสมบ ต ผ เข าร บการศ กษาแต ละหล กส ตร ตลอดจนการแจ งผลการพ จารณาผ เข าร บการศ กษาเผยแพร บนเว บไซต ของหน วย เพ อความโปร งใส เป นธรรมและตรวจสอบได ท ผ านมาไม ม เร องร องเร ยนจากผ สม ครค ดเล อกเข าร บการศ กษา ๓.๒ แผนงานการพ ฒนากฎระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความท นสม ยและ การบ งค บใช ให ม ประส ทธ ภาพ จานวน ๑ โครงการ ได แก โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ.ปร บปร ง พ ฒนา กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บด านการศ กษาให ม ความ

6 - ๖ - ท นสม ย : ผลการดาเน นการ ม หน วยปร บปร งระเบ ยบด านการศ กษา เพ อความสอดคล องก บ สถานการณ และท นสม ย จานวน ๔ หน วย (เป าหมาย ๓ หน วย) ได แก กพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร. และ วพบ. ๓.๓ แผนงานพ ฒนาหล กส ตร ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนและการประเม นผล การศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรจ ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๓.๑ โครงการท ๑ การพ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ย สอดคล องก บ ภารก จ ๔ ประการของ ทบ.และและความต องการของหน วยใช ประโยชน : ม รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๑๐ หน วย (เป าหมาย ๕ หน วย) พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาจน ได ร บอน ม ต ให ใช เป นหล กส ตรการศ กษา จานวน ๒๗ หล กส ตร (เป าหมาย ๑๐ หล กส ตร) ๓.๓.๒ โครงการท ๒ การพ ฒนาร ปแบบ ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนและการ ประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐานตามเกณฑ ท ทบ.กาหนด : คณะอน กรรมการประก นค ณภาพ การศ กษา ทบ. ประเม นค ณภาพภายในด านการพ ฒนาร ปแบบและว ธ การจ ดการเร ยนการสอนของ หน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๓๐ แห ง ผลการประเม น กล มท ๑ สถาบ นการศ กษา ได แก รร.จปร.,วทบ.,รร.สธ.ทบ.,วพม.และ วพบ. อย ในระด บด (คะแนน ๔.๕ จาก ๕) กล มท ๒ รร.เหล า/สาย ว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษา อย ในเกณฑ พอใช ด (คะแนน ๓.๘๒ จาก ๕) ๓.๔ แผนงานการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๔.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มให คร อาจารย ร บการอบรมเพ มพ นความร หล กส ตรผ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา : ยศ.ทบ.จ ดอบรมผ ตรวจและประเม นค ณภาพการศ กษา ณ รร.กง.ทบ.และ รร.ส.สส. ม ผ เข าร บการอบรมและได ร บว ฒ บ ตรจาก ยศ.ทบ. จานวน ๕๒ นาย (เป าหมาย ๑๐ นาย) ๓.๔.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงาน ด านการศ กษาของ ทบ.ได จ ดทาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา : คณะอน กรรมการ ประก นค ณภาพการศ กษา ทบ. ประเม นค ณภาพภายในหน วยงานด านการศ กษาของ ทบ. จานวน ๓๐ แห ง ผลการประเม น กล มท ๑ สถาบ นการศ กษา ได แก รร.จปร.,วทบ.,รร.สธ.ทบ.,วพม.และ วพบ. อย ใน ระด บด มาก (คะแนน ๔.๕๕ จาก ๕) กล มท ๒ ได แก รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษา อย ในระด บด ด มาก (คะแนน ๔.๐๒ จาก ๕) ๓.๕ แผนงานส งเสร มการนาเทคโนโลย สม ยใหม มาใช พ ฒนาการจ ดการศ กษา การ เผยแพร ความร การสร างนว ตกรรมทางการศ กษาและองค ความร ใหม ทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ได แก โครงการส งเสร มให รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยงานด านการศ กษาของ ทบ.จ ดทาส อ การ เร ยนการสอนแบบอ เล กทรอน กส และโครงการส งเสร มให จ ดทาเว บไซต เผแพร ความร บทเร ยนทางการ

7 - ๗ - ศ กษา และการจ ดการเร ยนการสอนผ านระบบอ นเทอร เน ต e ( learning) : ผลการดาเน นการ อย ระหว าง เตร ยมความพร อมให ก บเจ าหน าท ร บผ ดชอบจ ดทาส อการเร ยนการสอน โดยจ ดการอบรมหล กส ตรการ จ ดการองค ความร ด วยเทคโนโลย สารสนเทศให ก บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ณ ห องเร ยนคอมพ วเตอร สส. (ศทท.) บก.ทบ. ม ผ เข าร บการอบรม จานวน ๓๒ นาย ๓.๖ แผนงานการส งเสร มการสร างเคร อข ายทางการศ กษา จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๓.๖.๑ โครงการท ๑ การส งเสร มการทาความร วมม อทางว ชาการ เพ อเป น ช องทางในการพ ฒนาการศ กษาให ก บกาล งพล : จ ดทาความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา จานวน ๔ สถาบ น (เป าหมาย ๑ สถาบ น) ได แก สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, มหาว ทยาล ยศร ปท ม, มหาว ทยาล ยพะเยา และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ม กาล งพลเข าร บการศ กษาและเข าร วมก จการ ตามความร วมม อทางว ชาการ จานวน ๔๒ นาย (เป าหมาย ๓๐ นาย) ๓.๖.๒ โครงการท ๒ การประสานความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา นอก กห. ในการจ ดทาหล กส ตรการศ กษาทางไกล และ/หร อศ กษาผ านระบบอ นเทอร เน ตระด บ ปร ญญาตร โท : อน ม ต ให ข าราชการ จานวน ๑๒๑ นาย ศ กษาหล กส ตรการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐของ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ านระบบอ นเทอร เน ต (e learning) เม อสาเร จ การศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรสามารถนาหน วยก ตไปเท ยบโอนเพ อศ กษาต อหล กส ตรระด บ ปร ญญาโท ได และจ ดทาข อตกลงความร วมม อทางว ชาการก บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา โดยสามารถศ กษา ได ๒ ระบบ ค อ ศ กษาในมหาว ทยาล ย และศ กษาผ านระบบการศ กษาทางไกลทางระบบอ นเตอร เน ต (e learning) ซ งเป นประโยชน ก บกาล งพลท ปฏ บ ต ราชการสนามและกาล งพลท วไป ๔. กลย ทธ การพ ฒนาองค การให เป นองค การแห งการเร ยนร ประกอบด วย ๒ แผนงาน ๔.๑ แผนงานการจ ดการความร ของ ทบ. จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการ บรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๔.๑.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจ เร องการ จ ดการความร ให ก บกาล งพล : แต งต งคณะกรรมการจ ดการความร ของ ทบ. ม จก.กพ.ทบ.เป น ประธาน และผ แทน นขต.ทบ.เป นกรรมการ ม หน าท วางแผน อานวยการ กาก บด แลการจ ดการความร ให สอดคล อง ก บภารก จและย ทธศาสตร ของ ทบ. และได จ ดทาแผนการจ ดการความร ของ ทบ. ป ๕๕๖๔ ให นขต.ทบ. ใช เป นแนวทางจ ดการความร ภายในหน วย และ กพ.ทบ.ม แผนจ ดการอบรมการจ ดการความร ตามข นตอน ของสาน กงาน ก.พ.ร. ให ก บคณะกรรมการจ ดการความร ของ นขต.ทบ. เพ อนาไปใช ในการ จ ดการความร ภายในหน วยท กหน วย โดยในข นต นจ ดการอบรมให ก บคณะกรรมการจ ดการความร ของ กรม ฝสธ.,กรมฝ ายก จการพ เศษ และ สลก.ทบ. ณ ห องประช ม ทบ.(เทเวศร ) ผลการประเม นผ เข าร บ การอบรมม ความร ในข นตอนการจ ดการองค ความร ในระด บค อนข างมาก มาก ค ดเป นร อยละ ๘๓

8 - ๘-๔.๑.๒ โครงการท ๒ การจ ดให ม หน วยนาร องในการดาเน นการจ ดการความร ภายใน ทบ.และส งเสร มให หน วยนาร องดาเน นการจ ดการความร และจ ดทาคล งข อม ลความร และนา เทคโนโลย มาใช ในการสร างส งคมองค ความร : ผบ.ทบ.มอบนโยบาย/ส งการในพ ธ ประกาศให ป ๕๕ เป น ป แห งการพ ฒนาบ คลากรของ ทบ.โดยกาหนดให พ ฒนาความร กาล งพลด วยการศ กษาแบบ e learning ม รอง ผบ.ทบ.กาก บด แล ได กาหนดหน วยนาร อง จานวน ๓๙ หน วย จ ดต งเป นศ นย การ เร ยนร และจ ดทาองค ความร ถ ายทอดให ก บกาล งพลผ านระบบการศ กษาแบบ e learning ม ศทท.ใน ฐานะหน วยร บผ ดชอบศ นย การจ ดการองค ความร ของ ทบ.( KM ทบ.) ควบค มกาก บด แล ป จจ บ นหน วย นาร องและ นขต. รวม ๑๖๔ หน วย จ ดทาคล งข อม ลความร ถ ายทอดความร และเช อมโยงระหว างหน วย ผ านเว บไซต ของ ศทท. และต งแต ๑๕ ส.ค. ๑ ต.ค.๕๕ ม กาล งพลเข ามาเร ยนร รวม ๑๗๓,๓๒๖ นาย ๔.๒ แผนงานการพ ฒนาข ดความสามารถศ นย การศ กษาให เป นศ นย การเร ยนร ตลอดช ว ตสาหร บกาล งพล จานวน ๒ โครงการ ผลการดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กโครงการ ด งน ๔.๒.๑ โครงการท ๑ การจ ดการอบรม ประช ม ส มมนา และการศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนายกระด บความร เจ าหน าท ศ นย การศ กษา : จ ดการอบรมหล กส ตรการจ ดการองค ความร ด วย เทคโนโลย สารสนเทศ ณ ห องปฏ บ ต การทางคอมพ วเตอร สส.(ศทท.) บก.ทบ.ระหว าง ๑๐ ก.ค. ๑๐ ส.ค.๕๕ จานวน ๓ ร น โดยผ เข าร บการอบรมเป นผ ร บผ ดชอบงานด านการศ กษาและการจ ดการความร ของหน วย จานวน ๙๙ นาย(เป าหมาย ๑ คร ง) ๔.๒.๒ โครงการท ๒ การส งเสร มให ศ นย การศ กษาของ ทบ.จ ดก จกรรมส งเสร ม การศ กษาและเพ มพ นความร ให ก บกาล งพลและครอบคร วท งด านว ชาการ ว ชาช พ และการดาเน นช ว ตตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง : ศ นย การศ กษาของ ทบ. จานวน ๑๗ แห ง จ ดก จกรรมสน บสน น ความร ทางการทหาร/ว ชาการท วไป ส งเสร มการศ กษา การอบรมว ชาช พ การพ ฒนาเยาวชนช วงป ดภาคการศ กษา ให ก บกาล งพลและครอบคร ว... ตรวจถ กต อง พ.อ. ว ระย ทธ ทองเง น ( ว ระย ทธ ทองเง น ) ฝสธ.ประจา กพ.ทบ.

9 - ๙ -

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information