แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ คร งท 22/2554 ว นท 17 พฤศจ กายน 2554 และคาร บรองปฏ บ ต งานประจาป พ.ศ \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 1

2 สารบ ญ หล กการและเหต ผล 3 จานวนบ คลากรของคณะส ตวแพทยศาสตร 4 จานวนงบประมาณท จ ดสรรเพ อพ ฒนาบ คลากร 5 แผนพ ฒนาผ บร หาร 6 แผนพ ฒนาอาจารย 7 แผนพ ฒนาบ คลากรสายปฏ บ ต งาน 8 ภาคผนวก - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ประจาป คาร บรองการปฏ บ ต งาน ประจาป \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 2

3 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ พ.ศ หล กการและเหต ผล คณะส ตวแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก อต งเม อว นท 2 ส งหาคม 2537 ป จจ บ นม อาย 18 ป บ คลากรของคณะฯ ม ท งหมด 168 คน แบ งเป นอาจารย 64 คน บ คลากรสายสน บสน น 104 คน (รวมพน กงานส วนงาน ) ม อาย เฉล ย 36 ป เน องด วยบ คลากรเป นทร พยากรท ม ค ณค าและเป นก าล งส าค ญในการข บเคล อน องค กรให บรรล ตามว ส ยท ศน แต ด วยสถานการณ ป จจ บ นเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว คณะฯ จ าเป นอย างย งท จะต องม แผนพ ฒนาบ คลากรใ นภาพรวม ส าหร บใช เป น แนวทางในการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของคณะส ตวแพทยศาสตร ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการ ดาเน นงานของคณะฯ ให เป นไปตามพ นธก จหล ก ประกอบก บการท คณะส ตวแพทยศาสตร ต องปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต งาน ท มหาว ทยาล ยก าหนด ก าหนด และปฏ บ ต ให ได ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของระบบประก นค ณภาพการศ กษา และท สาค ญเพ อดารงไว ซ งบ คลากรท ค ณภาพ 2. จานวนบ คลากรของคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 (ภาพรวม) (ข อม ล 5 ต.ค.2554) สถานะ ค ณว ฒ การศ กษา ต ากว าป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ร อยละ(%) อาจารย % บ คลากรสายสน บสน น % - พน กงานมหาว ทยาล ย(งบแผ นด น)* พน กงานมหาว ทยาล ยส วนงาน(เง นรายได ) รวม % ร อยละ 13.10% 43.45% 22.62% 20.83% % \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 3

4 2.1 จานวนบ คลากรสายว ชาการ ของคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 (ข อม ล 5 ต ลาคม 2554) สถานะ ค ณว ฒ การศ กษา ต ากว าป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ร อยละ(%) ข าราชการ % พน กงานมหาว ทยาล ย(งบแผ นด น) % พน กงานมหาว ทยาล ยส วนงาน(เง นรายได ) รวม % ร อยละ 14.06% 31.25% 54.6% 100% 2.2 จานวนบ คลากรสายปฏ บ ต การ ของคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 สถานะ ค ณว ฒ การศ กษา ต ากว าป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ร อยละ(%) ข าราชการ % พน กงานมหาว ทยาล ย(งบแผ นด น)* % พน กงานมหาว ทยาล ยส วนงาน(เง นรายได ) % รวม % ร อยละ 21.15% 61.54% 17.31% 100% \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 4

5 2.3 ตาแหน งทางว ชาการ ของคณะส ตวแพทยศาสตร (ข อม ล 5 ต ลาคม 2554) ตาแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม ส ดส วนค ณว ฒ อ: ผศ : รศ : ศ 40 : 20 : 4 : 0 ส ดส วนค ณว ฒ ตร : โท : เอก = 9 : 20 : จานวนงบประมาณท ได ร บจ ดสรรเพ อพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร รายการจ ดสรรงบประมาณ แหล งงบประมาณ วงเง นงบประมาณ 1. พ ฒนาผ บร หาร เง นรายได 390, พ ฒนาอาจารย ในประเทศ คนละ 5,000 บาท เง นรายได +แผ นด น 320, พ ฒนาอาจารย ในการฝ กอบรมส มมนา ต างประเทศ เง นรายได 160, พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น คนละ 5,000 บาท เง นรายได 520, โครงการพ ฒนาบ คลากร เง นรายได 140,000 รวม 1,530,000 \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 5

6 4.1 แผนพ ฒนาผ บร หารคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป 2555 คณะฯ ม นโยบายในการพ ฒนาผ บร หารระด บต าง ๆ โดยการสน บสน นให ผ บร หารได เข าร วมประช ม อบรม ส มมนา ในก จกรรมท จ ดข นท ง ภายในคณะ และหน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ยเช ยงใหม เพ อเพ มพ นศ กยภาพในการบร หารงาน ให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม จ ดสรรงบประมาณเพ อใช เป นแนวทางใน การปฏ บ ต สาหร บผ บร หารของคณะ ฯ ในป งบประมาณ 2555 ด งรายละเอ ยดต อไปน แผนกลย ทธ คณะ โครงการ/ก จกรรม กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ด านการปร บเปล ยนระบบ การบร หารและจ ดการ 1. โครงการประช มส มมนาผ บร หารระด บส ง คณบด /รองคณบด 80,000 รองคณบด ฝ าย บร หาร 2. โครงการพ ฒนาความร ตามหล กส ตรการอบรมสาหร บผ บร หาร คณบด /รองคณบด 40,000 รองคณบด ฝ าย นโยบายและแผน 3. โครงการเจรจาธ รก จ คณบด 200,000 คณบด 4. โครงการทบทวนกลย ทธ ต วช ว ดและจ ดทาแผนปฏ บ ต การคณะ ส ตวแพทยศาสตร ประจาป ผ บร หาร/ ห วหน า ภาคว ชา 70,000 รองคณบด ฝ าย นโยบายและแผน โดยกาหนดเป าหมาย 90% ของผ บร หารเข าร วมก จกรรม \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 6

7 4.2 แผนพ ฒนาอาจารย คณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป 2555 คณะฯ ม นโยบายในการส งเสร มและพ ฒนาให คณาจารย ท สอนในหล กส ตรระด บต าง ๆ ม โอกาสเพ มพ นความร ประสบการณ ทางว ชาการ การว จ ยและ ด านอ น ๆ ท เก ยวข อง ซ งจะส งผลถ งการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนและค ณภาพบ ณฑ ต โดยม เกณฑ การให การสน บสน นเพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต สาหร บอาจารย ของคณะ ฯ ในป งบประมาณ 2555 ด งรายละเอ ยดต อไปน อาจารย จ ดสรรงบประมาณ คนละ 5,000 บาท สาหร บการอบรมส มมนาภายในประเทศ และจ ดสรรงบประมาณ 20,000-50,000 บาท สาหร บพ ฒนาต างประเทศ ป ละไม เก น 3 ท น แผนกลย ทธ คณะ โครงการ/ก จกรรม กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ด านการปร บเปล ยนระบบ 1. โครงการพ ฒนาความเช ยวชาญและท กษะด านการสอน อาจารย 50,000 รองคณบด ฝ ายการศ กษา การบร หารและจ ดการ 2. โครงการอบรมจ ตว ทยาการสอน อาจารย 20,000 ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการ 3. โครงการอบรม อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ อาจารย 20,000 งานบ ณฑ ต 4. โครงการอบรมการเข ยนโครงร างการว จ ยข นส ง อาจารย 20,000 งานว จ ย 5. โครงการเข าร วมอบรมส มมนาเพ อพ ฒนาท กษะทางว ชาช พ อาจารย 65,000 งานบร หาร 6. โครงการฝ กอบรม ศ กษา ด งานในและต างประเทศ อาจารย 250,000 งานบร หาร และงานว เทศ ส มพ นธ 7.อบรมการเสนอขอตาแหน งทางว ชาการ อาจารย 10,000 งานบร หารฯ 8. โครงการส มมนาภาคว ชา อาจารย 45,000 ห วหน าภาคว ชา โดยกาหนดเป าหมาย 90% ของอาจารย เข าร วมก จกรรม \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 7

8 4.3 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป 2555 คณะฯ ม นโยบายในการพ ฒนาบ คลากรสาย และล กจ าง เพ อเสร มสร างความร ความสามารถเก ยวก บการปฏ บ ต งานโดยตรง และ / หร อ การพ ฒนาด าน อ นท เก ยวข องเพ อจะช วยเพ มศ กยภาพในการทางานร วมก นโดยม เกณฑ การให การสน บสน น เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต สาหร บบ คลากรของคณะฯ ในป งบประมาณ 2555 แผนกลย ทธ คณะ โครงการ/ก จกรรม กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ด านการปร บเปล ยนระบบ 1. โครงการส มมนาบ คลากรประจาป บ คลากร 100,000 งานบร หาร การบร หารและจ ดการ 2. โครงการอบรมให ความร ด านส ทธ ประโยชน ในด านประก นส งคม บ คลากร 5,000 งานบร หาร 3. โครงการพ ฒนาเพ มศ กยภาพห วหน างาน ห วหน างาน 10,000 งานบร หาร 4. โครงการอบรมความร เก ยวก บกฎหมายท เก ยวข องและพ งร ในการปฏ บ ต งาน บ คลากร 5,000 งานบร หาร 5. การพ ฒนาท กษะท เก ยวข องก บงานสน บสน นว ชาการ(หน วยงานอ นจ ด) บ คลากร 300,000 งานนโยบายและแผน 6. อบรมให ความร เก ยวก บระเบ ยบข อบ งค บทางการเง นและพ สด บ คลากร 10,000 งานคล งและพ สด 7. โครงการอบรมการใช ภาษาอ งกฤษ บ คลากร 30,000 งานบร หาร 8. โครงการพ ฒนาบ คลากรด านบร การส ขภาพส ตว บ คลการ ศ นย บร การ ส ขภาพส ตว 100,000 ห วหน าศ นย บร การส ขภาพ ส ตว โดยกาหนดเป าหมาย 80% ของบ คลากรสายปฏ บ ต เข าร วมก จกรรม \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 8

9 ภาคผนวก \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 9

10 \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 10

11 \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 11

12 \\Server2000\public\งานแผน\QA\QA55\sar\องค 2\ แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555.doc 12

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information